Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 29, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    í ' "v
' li'"'
ZÁPADU
VÍŠ
OKROK
ZIocn 1871--ttoéník XXX
OMAHA NEBU V PÁTEK DNE 29 ČERVNA 1900
Dvoj týdenníku: Ročník VIII číslo 83
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z Washingtonu
J Z Washingtonu oznámeno v
pondělf že vyslanec Čínský Wu
Ting Fang pokoušsl se zajistili u
vlády naší jakési příměří pokud
totiž vystupování vojska ameri
ckého v Číně se to týče do té do
by než by Li Hung Chang do
Pekingu dostati se mohl Žádost
svou opodstatňoval zprávou čín
ských mtsto králů z provincií již
ních dle kteréž samí pořádek
zajistili mohou a dle kteréž prý
přítomnost vojsk cizích jen k roz
čilenosti obyvatelstva tamního při
spívá Na žádost jeho odpověděno
presidentem záporně neboť Spo
jené Státy nemohou nikterak prý
slíbiti že nepošlou vojsko své do
míst kde bezpečnost občanů a
úřadníků našich ohrožována by
byla — Výše uvedený krok vy
slánce čínského jest velice zvlášt
ním neboť Žádáno o příměří aniž
by ve skutečnosti válka s Čínou
panovala — V úterý byla vyslan
cem čínským žádost výše uvedená
opětována a formálně podána žá
dost šesti místokrálú by vojsko
na území Čínské vysazováno neby
lo avšak i na tuto odpověď byla
touže že totiž přání jeho výhově
no býti nemůže V témže zasedání
v kterémž odpověď tato vyslanci
dána jmenován brigádní generál
Ad R Chaffee vrchním velitelem
vojska našeho v Cíně a nařízeno
mu by bezodkladně přes San
Francisko a Taku do Pekingu se
odebral
POLITICKÉ
Bryan o dem konvenci národní
W J Bryan projevil v pondělí
v Lincoln následovní náhledy o
demokratické platformě národní
jakož i o situaci mfsto-president-ské:
''Nikdo ovšem nemůže líci
kterých sv použito bude při ae-f
stavování zásad strany avšak po
nětí o obsahu jejím učiněno býti
může ze znění platforem při
jatých v různých konvencích stát
nich Jelikož většina delegátů
zvolenabyla konvencemi jež pro
platformu chicagskou se prohlási
ly může s jistotou se říci Že plat
forma Kansas City-ská bude schvá
lením platformy chicagské a že
nebude obsahovati ničeho co by
vykládáno býti mohlo za vzdání
se neb zmírnění platformy v otáz
kách starých Podobně jistým jest
že bude v platformě zřejmý a
rozhodný článek proti trustům
Podobně jasným bude Článek proti
imperialismu Militarism bude za
vržen a s Boery projevena bude
sympathie — Co týčj se místo
presidentství tu jsem jist že
kandidát navržený bude v úplném
souhlase s platformou Místo
president nejenom že předsedá
senátu pokud president jest Živ
ale ujme se uřaďu presidentského
v případě smrti téhož a jest sotva
as možným že by delegáti v
konvenci národní nejdříve sestavi
li platformu a pak postavili za
kandidáta pro kterékoliv z obou
' míst mule kterýž by platformy
oné se zřekl Žádný muž stojící
íí uválení: ve spojení a místem
tím nepřijal by nominace na platformě-
kteráž by náhledům jeho
se příčila v kterékoliv důležitější
otázce V každé kampani podpo
rují voliči lístek aniž by každičký
článek platformy schvalovali ni
kdo však nemůže platformu bájíti
když by sám v ní nevěřil Mnozí
zlaťařští demokraté pro opravu
celní jsoucí podporovali před čtyř
mi roky republikánský lístek ač
byli proti Článku o ochraně celní
ale republikánská konvence nena
vrhla celního opraváře na platfor
mě ochranářské'
Demokraté llllnotsitf
' odbývali státní konvenci " svou v
úterý a ve středu v Springfield
III za účelem jmenovárif delega
ce do konvence národní jakož i za
účelem navržení celého lístku stát
ního Za guvernéra navržen při
druhém hlasování Samuel Alschu
ler z Aurora — V platformě se
schvaluje národní platforma chi
cagská odsuzuje se administrace
McKinley-ova co nejslaboštějŠÍ v
naších dějinách a zvláště odsuzuje
se za to Že nevyslovila sympathie
za neodvislost válčícím Boerúm
odsuzuje se zákon finanční měnu
na podklad xlatý stavící odsuzuje
se militarism a imperialismu po
žaduje 6e zřízení a opevnění ka
nálu isthmického žádá' se přímá
volba senátorská a delegaci dává
se návod pro navržení Bryana za
presidenta pracovati a hlasovati
Strana prohiblční
odbývala svou konvence národní
v Chicagu v níž se usnesla na je
diném požadavku a sice na úplném
potlačení obchodu s lihovinami
Ženy temperenclářky se zasazova
lyo to aby do požadavků strany
dán byl též požadavek ženského
práva volebního ale nepochodily
Byla přijata jen resoluce v níž se
volební právo žen odporučuje
jiné resoluci pak byl strhán presi
dent McKinley za to že neschvá
lil zrušení vojenských kantin
Prohlášení zásad strany zápověd-
né uznává boha za pramen vší
vlády a v 6ti na to následujících
článcích zatracuje veškerý obchod
s lihovinami jeho výrobu a dopra
vu co nejhorší zlo v lidské společ
nosti Strana ta se dovolává všech
křesťanů bez rozdílu vyznání aby
jí pomohli toho ďábla alkohola
potlačili — Za presidenta navržen
John G Woolley z Illinois a za
místopresidenta Henry B Metcalf
z Rhode Islandu "
K demokratické konvencí
národní v Kansas City se dějí již
pilné přípravy a pohlaváři se sjí
ždějí Počíná se rozvinovati Čilá
agitace pro navržení new yorského
kongresníka Wma Sulzera za ná
městka presidentova Zá tím úče
lem se prý sejde Richard Croker
Bryan a několik demokratických
předáků v Lincoln) Neb aby se
domluvili na přípravách kú kon
venci
Demokratická konvence
státu Arkansas byla odbývána v
Little Rock 26 a 27 června v níž
bylo odporučeno zňovunavržepí
Wm J Bryana -za presidenta
Sbrewiá&déat-od poručilo opětné
schválení národní demokratické
platformy chicagské prohlásilo se
pro přísné provádění -doktríny
Monroe-ovy pro stavbu' průplavu
nicaraguanskebo od vlády pro
svobodu Kubě a Filipínám jakož
1 pro odejmutí všech výsad mono
polům
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Náš přívoz a vývoz
Dle statistické úřadovny obná
šel v jedenácti měsících 31 květ
nem ukončených přívoz náš $788
880722 proti £635391180 v
témže období roku minulého
kdežto vývoz v týchž měsících
obnášel {1286225808 proti
130629075 v témže období mi
nulého rpku úřadního Z přívozu
připadalo {202851416 na potra
viny a dobytek {282109939 Da
suroviny {81299640 na výrobky
potřebné v průmyslu a umění
{118537507 na výrobky k spo
třebě připravené a {104082220
na předměty přepychu Z vývo
zu připadalo {779705009 na
plodiny hospodářské {383089
579 na výrobky průmyslové {35-
235167 na kovy a rudy {46556
172 na dříví '{6079268 na ryby
{4so732 na vývoz různý a
{21936801 na zboží cizozemské
opětně vyvežené _
Nové parníky válečné
jichž stavba kongresem oprávněna
byla pojmenovány sekretářem ná
mořnictva v pondělí a sice dostalo
se válečným lodím třídy prvé jmen
Virginii á Rhode Island obrně
ným křižákům jmen Maryland
Colorado' a South Dakota a chrá
něným křižákům jmen St Louis
Milwaukee a Charleston t :
i Vojsko sude odvoláno
' Z Washingtonu oznamováno
počátkem týdne ie odbor váleč
ný připravuje se k odvolání voj
ska našeho t Kuby ne sice všeho
avšak převážné jeho části a sice
stane prý se tak následkem zpráv
generála Wooda dle nichž pří
tomnost vojska našeho na Kabě
více nutnou není Odvolání "voj
ska z Kuby přijde velice vhod od
boru válečnému hlavně k vůli
tomu an vojská1 toho bude moci
použito býti Yvysláaf na Fllipiny
na místo dosavadních pluků do
brovolnickýcb jel do 30 Června
příštího roku zpět do Soustátí při
veleny a propuštěny býti musí —
Nestane li se - prý něco neočeká
váného v Číně tu prý a odvolává
ním pluků dobrovolnických z Fi
lipín započato bude časně v pod
zimu a nahraženy budou vojskem
pravidelným v počtu 8000 až 10
000 mužů
Velké sucho
panuje v North Dakotě násled
kem čehož vyhlídky na sklizeň
stále víc a více se horší Horka
panují tam velká — 104 stupně v
posledních dnech nebylo zvlášt
ností — a následkem dlouhého
sucha i potoky vysýchati počínají
— Z Grand Forks oznamováno v
pondělí í" cena sena vystoupla
již na {16 za tunu _
Pro ne vážnost soudu
postaven byl v pondělí v San
Francisku před soud spolkový dr
Kinyoun zdravotní inšpektor spol
kový a sice dopustiti se ji měl ne
uposlechnutím rozkazu jímž za
kazováno mu soudně osobní svo
bodě Čífianů jakých ' překážek
klásti Dr Kinyoun zakázal totiž
prodej železničních lístků Číňa
nům kteří by opatřeni nebyli sťvr
ženkou o dobrém stavu zdravot
ním úřadovnou jeho vydanou což
v odporu se zákazem soudu spol
kového bylo - "
Boerské vyslanectvo
kteréž v zemi naší po minulé dva
měsíce meškalo uveřejnilo v úte
rý před odjezdem svým ze Sou
státí otevřený list k lidu ameri
ckému y němž děkuje ?a nadšené
uvítání jakéhož vřude se mu do
stalo a za rympathie s válčícími O
neodvislost svou Boery projeve
né a uvádí se že vyslanectvo s
důstatek přesvědčilo se o klamno
sti zpráv anglických jako by sym
pathie na straně anglické byly
Zbytek listu věnován jest stručné
mu vylíčepí poměrů mezi Anglií i
Boery a vylíčení pohnutek jel k:
válce vedly — Vyslanectvo od
plulo včera parníkem L'AquiUine
i -lil" VraBiai-'-' X
Vtíí arsbaíC Mó zastřelil - v
úterý farmer Wm Woodward ne
vlastní svou dceru - ze zlosti nad
tím že pro týrání zavříti jej dala
a když rozsah činu svého poznal
o samovraždu se pokusil a do
prsou se střelil pouze však jen
těžce se poranil Když zpráva o
činu ieho se roznesla shromáždili
se sousedé" do obydlí jeho vnikli
lůžka jej vytáhli a klacky v pra
vém slova smyslu jej utloukli
Budou vyhnáni
Z Fort Worth Tex oznamuje
se že na reservace Kiowa a Com-
manche v Indián Territory hrne
se stále víc a více dobrodruhů a
odhaduje sc žc v pohoří Wichita
již na 500 osob hledáním zlata za
městnáno lest Indiánská policie
dostala rozkaz všechny vetřelce z
reservací vyhnati a jsou obavy' že
při provádění rozkazu toho k váž
ným srážkám dojde
'71000000 dollaru ve stříbře
přestěhováno
Ve Philadelphii edbyto v úterý
stěhování staré mincovny na
Chestnut ulicí do nové budovy na
Spring Garden a 16 ulici a při
příležitosti té mimo jiných krámů
stěhováno též i {71000090 ve
stříbře samých to dolarů Dola
ry po tisíci kusicn dány do pytle
tento zapečetěn do dřevěné bedny
vložen a tato číslována Náklad
sestával po každé ze joo tako
výchto bedniček a střežen byl dvě
ma strážníky — V nové mincovně
vejde se do sklepení pro stříbro
určeného 110000000 stříbrných
dolarů
Stávka v Salut Louis j
trvá doposud avšak již jen pouze
dle jména neboť káry na všech
tratích' ve dne i v noci vypravo
vány jsou pravidelně aniž by k
neimeoší výtržnosti došlo Stáv
káři poznali totiž ie tropením vý
tržností pouze jen vlastní zájmy
své si poškozovali a sympathie ve
řejnosti odráželi a proto také toho
zanechali a nyní veškerou pozor
nost na provádění boykotupou
tali V pondělí skončeno v soudě
spolkovém projednávání Žádosti o
vydáni zákazu jímž by stávkují
cím zakazováno bylo kladení ja
kýchkoliv překážek jízdě kar ji
miž zisylky poštovní voženy jsou
a sice Žádosti vyhověno a zákaz
vydán — ' V úterý nařízená poli
cejní komisí šerifovi propuštění
všech pf (ručích an k udržení po
řádku více jich zapotřebí není
Na obžalobu z vraždy
zatčeni byli v pondělí v Mounds
ville W Va manželé Ed Greg
govi a případ jejich poutá k sobě
pozornost všeobecnou an prvým
toho druhu jest Bylo jim totiž
lékařem nařízeno jaký lék pro ne
mocné děcko své opatřiti mají
oni však tak neučinili a když ná
sledkem zanedbání tohoto děcko
zemřelo zatčení jejich pro vraždu
následovalo
Z FILIPÍN
Z bývalých vůdců povstání fili
pínského jich devět složilo přísahu
věrnosti bpojeným Státům mezi
nimiž jsou i gen Pio Del Pilař
Cension Garcia a Alvarez V pří
saze se zřekli veškerého spojení s
hnutím revolučním a slíbili po
slušnost vládě Spoj Států Seňor
Buenčámíno složil podobnou pří
sahu i jíl dříve Očekává se e
přívrženci těchto vůdců budou ná
sledovali jejich příkladu a tak
bude další revoluci přítrž učiněna
' 'u'' ' ' Z KUBY
Kubánský policajt který nedáv
no zabil Američana Walshe byl
beztrestně propuštěn ač svědectví
proti ' němu bylo těžké Státní
zástupce dokázal jeho vinu a navr
hoval trest iletého Žaláře ale
soudcové jej přece uznali nevi
nýmvr 4 To pobouřilo Američany
ponévač : je to již druhý podobny
případ a - guvernér Wood nařídil
přísné7 vyšetření záležitosti té
Vojínové Spojených Států na Ku
bě 8é připravují k opuštění ostro
va 'neb se mezi nimi rozšířila
zpráva že" budou odtud Dosláni
do Číny- Generál Wood však po
pírá pravdivost toho tvrzení a
ptavív ie aspoS ca ó íom ničeho
dosud neví
f Z PORTO MCA V '
1Y San Tuanu se sešla poprvé
28 června vládní rada„ kteréž jest
svěřena správa ostrova První tato
schůze bude jen organisační v níŽ
nebude ještě nic zvláště důležité
ho na přetřes vzato
DROBNÉ ZPRÁVY
U Cloud Chieí Okla po
střelen v pondělí šerif N Morri
son a dva příručí jeho usmrceni
při pronásledování dvou banditů
kterýmž 7 vězení v Arapohoe
uniknouti se podařilo
NejvyŠším poštmistrem ozná
meno v pondělí sesazení dosavad
ního řiditele pošt kubánských
Estes G Rathbone-a v oznámené
již švindle v odboru tom zaplete
ného Z Havany odplulo v pondělí
dopravním parníkem "Sedgwick''
310 učitelek a parníkem "Crook"
205 učitelů kubánských do Bosto
nu k návštěvě letního kursu uni
versity Harward
Z Lewiston Idaho oznáme
no v úterý že okolí Denver na
vštíveno prudkým ' krupobitím
jímž úroda úplně zničena též i
značně dobytka vepřového a slepic
potlučeno
Prohibičáci illinoisští odbý
vali v úterý státní svůj sjezd v
Chicagu a mimo jmenování dele-
f ace do konvence národní navrhli
si samostatný lístek státní s J V
Barnesem v čele
V New Yorku odmítla v pon
dělí velká porota vznésti obžalobu
proti úřadníkům ledařského trustu
pro spiknutí "
Okres Walker Ala navští
ven v pondělf cyklonem jehož drá
ha byla u 15 mil dlouhou a čtvrt
míle širokou' -Největší škoda 3pů
sobena u osady Democrat kďel
dlouhá řada budov rozmetena a
několik osob padajícími troskami
usmrceno
V Chicagu vystoupla v úterý
ume zednická z rady stavebních
řemesel což prý jest počátkem
konce stávky dělníků stavebních
kteráž tam po kolik měsíců pano
vala ''
Kentucký guvernér Beckham
svolá prý zvláštní zasedání sněmu
za účelem odvolání známého Goe
belova zákona volebního
~ Horko má špatný účinek na
játra Nepracují správně a použiti
máme prostředek jako Dr Aug
Koeniga Hamburger Tropfen kte
rýž reguluje a léčí
Z Číny
Konečně došla spolehlivá zpráva
o osudu cizích vyslanců v Pekingu
a ta praví že se nalézají asi 8 mil
od Tientsinu v průvodu vojska
spojenců které bylo poď velením
admirála Seymoura k osvobození
jejich vysláno Jiná zpráva udává
že byli všichni cizinci z Pekingu
v průvodu slabé hlídky vojska
čínského vysláni z města a kdesi
na cestě se museli sejiti s výpravou
adm Seymoura s níž se ubírali
do Tientsinu
Jiná zpráva df že vojsko ame
rické s anglickým vniklo do Tien
Tsinu když dříve děla čínská byla
umlčena Na to obléhatelé města
byli na jednom místě rozraženi a
vojsko spojenců vtáhlo do města
Udává se že při tom byli zabiti
jen 4 Rusové a 30 jich poraněno
kdežto o ostatním vojsku spojenců
se udává že utrpěli malých ztrát
Spojení telegrafické bylo opět
docíleno s Taku a Čifu povede
však po ruské soustavě telegrafické
Tím umožněno bylo aspoQ částeč
né poznání situace v Číně Zá'
stupcové čínští pověření u vlád
cizích byli uvědomění o tom le
veškerá vyslanectva byla pod
ochranou vojska čínského z Pe
kingu odvedena To sice uspoko
jilo vlády částečně ale poukazuje
se na to le vláda čínská tím pro
jevuje svoji slabost když se ani o
ochranu cizích vyslanců v hlavním
městě postarati nemůže Z toho
se odůvodňuje další nutnost vyslání
četného vojska do Cínv aby tam
pořádek zjednán b když jej
vláda domácí zjednali nedovede
Zpráva anglická udává že vo
jenský sb 7 z Taku do Tientsinu
vyslaný čítal asi 2000 mužů voj
ska všech zemí velení pak nad
sborem tím měl ruský generál
ČÍSané kladli tuhý odpor cizincům
avšak děla jejich byla brzy umlče
na četnými děly spojenců Na to
Rusové-4inH— úokem— ftft~čfnkv~
arsenál při čemž utrpěli nejvíce
ztrát -?'-
Japánci vysadili ná břeh čínský
již asi 13000 mulů vojska svého
a připravují dalších 20000 mužů
přeplaviti ďo Číny Nyní se nalé
zá všeho vojska spojenců na půdě
iaé asi 20000 inuzú avšak ze
všech zemí se očekávají posily
tak že v brzku vojsko spojenců na
60000 mužů vzroste Naproti
tomu však se zase udává že Čína
má 25000 mužů vojska dobře vy
cvičeného u Lu Taidalších 25000
v Šangai Waui5ooo u Tiencinu
v Pekingu a okolí pak se nalézá'
nejméně 150000 mužů
Kdežto bylo oznamováno až
posud že čínské nepokoje se ob
mezují jen na severní provincie
docházejí nyní zprávy o hnutí čín
ské z jižní části V okolí Kiočo
měfta Němci obsazeného se tváří
ČÍSané hrozivě a tamní německý
konsul Jaeschke se obává že po
vstání tam v brzku vypukne Vláda
německá neví si rady má-li ještě
více vojska do Číny vyslati a má-li
se přiďržeti strany ruské nebo
anglické v otázce čínské Také
ze Šangaje a Hongkongu dochá
zejí zprávy znepokojující Že ČÍ
Sané se hotoví k vyhnání všech
ciziaců ze země
Celkem veškeré známosti o sta
vu věcí v Číně jsou neurčité a po
pletené Jen tolik jest jisto že
vzpoura nynější čelí k vypuzení
vščch cizinců z Číny vláda čínská
pak že je bezmocná aby hnutí
ono ovládala pakliže s ním docela
nesouhlasí' Bezpečné vyvedení
cizích vyslanců z Pekingu sice
získalo částečně důvěru k vládě
čínské ale přece jen potvrdilo její
slabost Proč posláni byli vyslanci
a cizinci vůbec z Pekingu a za
jakých okolností to jest dosud
nevyjasněno
O sboru adm Seymoura bylo
oznámeno le nejprvé docílil he
liografického spojení a Tientsinem
a oznámil takto le se nalézá osm
mil na západ od města toho ob
klopen Četným vojskem Potravin
měl jen na dva dny v bojích s
ČÍSany pak ztratil 63 mrtvých a
asi 200 raněných Právě velký
počet raněných nedovoloval voj
sku tomu další postup Ve svě
telných depeších adm t Seymoura
se však nečiní žádná zmínka o
vyslancích cizích z Pekingu pod
čínskou stráží vypravených a tudíl
se neví zda! jsou při vojsku spo
jenců nebo kdesi jinde od něho
odděleni Po celém vzdělaném
světě je dychtivě očekávána zprá
va od těchto vyslanců neboť na
jejich výpovědích bude záležeti
má-li se prohlásili válka s Čínou
či nic ' " '
Zjištěno jest žc všecky dřívější
zprávy o krutých bojích a velkých
ztrátách na životech lidsktfrh v
Číně byly velmi přehnané An
glické zprávy líčí též postavení
Rusů v Mančursku co velice vážní
ČÍSané prý i tam ničí železnici a
materiál ku stavbě její tu připra
vený ubíjejí jednotlivé Rusy a
ničí uhelné doly Má se však za
to že i tato zpráva anglická jest
přehnaná nebo dokonce vylhaná
jelikož Rusové neměli 8 obyvatel
stvem mančurským žádné nepří
jemné styky
Ze Saneraie se oznamuje že od
cizích konsulů byla požádána co
nejpřísnější neutralita což však
zní více jako vypovězení války
Žádná válečná loď cizí nesmí
VPlouti do čínského nřfsřa vii ani
smí býti vojsko cizí vysazováno na
břehy čínské Veškerá ochrana
poddaných cizích vlád má býti
ponechána výhradně úřadům Čín
ským Kdežto konsulové žádají
býti chráněni v Šangaji od svých
válečných lodí a od vojsk zemí z
nichž posláni jsou žádá čínská
2 — t
yiavy uyaK iuuo vesKere
cizí vojsko v Šangaji čítá 969
mužů s 32 děly "proti nimž mají '
ČÍSané 6000 mužů se 6 děly y
pevnůstkách a 10000 mužů dobře
tfvřhfnípnírh mnAomtml vkránXm!
mimo města
Vláda Spoj Států byvší ujištěna
čínským vyslancem že jak ameri
cký vyslanec tak všecky ostatní
legace v Pekingu jsou v bezpečí
neučinila žádných dalších kroků v
otázce čínské Gen Chaffee nyl"
jmenován ' velitelem 1 pozemního
vojska amerického 1 do Číny vy
slaného' Vláda naše' ujišťuje že
mimo těch několik námořních vo-
tam vyslala jen g pluk pěchoty z
Manily a 6 pluk jízdy který te
prve kdysi příští neděle vypluje
ze ban ťranciska Gen Chaffee
odpluje do Číny š jízdným plukem
převezme v Taku velení nade
vším vojskem Spoj Států na půdě
čínské Z Kuby bylo oznámeno že
odtamtud bude odvoláno několik
pluků vojska a myslí se že toto
bude posláno do Číny Vláda
však ujišťuje že vojsko s Kuby
odvolané nahradí jen posádky ve
Spoj Státech které budou vyslány
na Filípiny aby tu dobrovolníky
Z Japanu se oznamuje že vláda
tamní stále najímá lodi k dopravě
vojska do Číny tak že již 35 lodí
dopravných ve službách vlády ja
ponské se nalézá Z toho se
soudí že se vláda ta nehodlá spo
kojiti s potlačením vzpoury v Čí
ně nýbrž že má plány ještě dále
sahající
Výprava adm Seymoura se
vrátila do Tientsinu ztratíc z
amerických vojínů 3 mrtvé a 2
raněné z anglických 2 mrtvé a 1
raněného z německých 15 mrtvých
27 raněných z ruských 10
mrtvých a 37 raněných 4000
Rnsú vytáhlo z Tien Tsinu
o nichž se neví neb se s výpra
vou Seymourovou nesetkali O
legacích cizích mocností se dosud
neví neb u výpravy Seymourovy
nebyly '
Zfrávy osobni
— Přítel náš pan Čeněk Duras
bankéř z Wilber překvapil nás
návštěvou minulý úterek Však
pouze jenom zalétnul k nám a
zase odletěl a více jsme jej neviděli-
" V
- — Pan Josef Jelínek hostinský
z Crete přijel do Omaby s rodinou
svou ve středu maje tu k vyřízení
různé obchodní záležitosti
: t: Ptřížsiá Tstara
Americká fýtuvka na vfstaví Diniské
bude otevřenou knihou jelílto kapitoly
o dobře Hzené snaze neochabující ener-
§ii mohou každým čteny býti ííaíebii
oa vMdnf Jest Jii dohotovena a nešet
řeno vydání nímahyby byla dditojnou
národa nadeno Touže americkou vytr
trvalosti dosaieno bylo Uostetteťi Sto
mach Bittera tohoto pověstného léku
proti neiáiivnosti Od té doby — od
padesáti let — nikdy nepochybila ve
vyléčeni ticvj nesáživnrstL iluřnatosti
nemoci ledvin a jaternich dřlá bohatou
červenou krev Jet výbornou toaíkou
co regulátor stře nemá toM rovna
ViíhcDt lékárnici Ji prodávají Nenechte
ai namluvili oyste si vxai "něco prmve
tsK aooreno au ae ji :