Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 15, 1900, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
trtdtjlcl ipatnoit krrl nebo Jinými tiy '
i k Jakým leask pohlaví J náchylno na
lezaoit štěstí cdravl bndoll MŽIvatl
DRA PETRA HOBOKO
Fonxe mÍHtnl Jednatelově Je
prodávají nebo přímot
Dr PETER FAHRNEY
112-114 So Hoyne Avenue
Cn!ca?o 111
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
— prodivuj! ve velkém i— " '
Tlačená vyrážené a lakované plechové náčiní--Cínovaný plech
železný plech a kovoví řboží— Ostnatý drát hřebíky nožířské
íboží bicykly střelné zbraně" náboje a sportovuké zboží
I2I9-Í223 Harnoy ulice
OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing Co
B TETTEB rcxaJltsE
vaf
výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Umaže 8
ť8tuj k: sinkule
Jediný pivovar v Nebra3ce který zaměstnává českého cestu
jícího zástupce — m
METZUVe PIVOVAR
vyrábí vyhláSený a po celém Mfl-ríiir Ía#í1 Objednávkám yčnuje se
JflblXUY ICí-OIVzvlá£tni pozornost
západe" za nejlepší uznaný
Omaiia Brcwing Ass n Pivovar
vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
FRANK E BLISH prodavač" I JOH BLI88 prod ovcí ag-en mng
K O BLIB3 prodávat bověz dobytka 1 J H BLIS8 prodavač dobvepl
Kterýkoliv t nich pracuje v zájmu svých zákazníka
JOSEFU BLISS
komisionář se živým dobytkem
l 230 New Exchange Building South Omaha Nebraska
Vlemožni péře věnuje se vlem zásylkám 1 1 Frant Welmann všeobecně v Colfaz Co'
saiýlatelam PKzeB Vaíe Jest uotlv žádána známý co řádný a Svědomitý mul ochotou
Tržní ceny na požádání __MiMsait' I obslouží krajany v feel Seské
pozemková a pojistující kancelář
V L VODIČKA 21S jižní lSnIicc
Prodlí ví nemovitý majetek v sever a již Omaze jakož i pozemky
Pojišťuje proti ohni u ncj!cpžícb pojišťujících společností
Ubstar&va pravá vlastnická laostrakty)
Prodává přeplavní lístky za nejniJňl možné ceny a zasílá peníze dó všech čá
stí zemí Rakousko-Uherska
Vyhotovuje ziípiBy hypotéky šminky nájemné smlouvy poslední vfile atd
víe za mírné ceny a k úplné spokojenosti každého 71ml
"r '"" " TfilCETILETÁ ZKrcrŠETOST'
y Omaha
NebTj
na venku
ČEŠI V AMERICE
1 Mezi tím co v Chicaga vznik
lo hnutí za účelem spojení se vSech
možných českých spolků v jednu
jedinou mocnou jednotu zakládá
se v Clevelandě nová Jednota žen
ská Jak se podobá je tato Jed
nota určena hlavně pro starší
členkyně neboť stáří mezi 45 a
50 lety není závadným je to
všechno hezké a začátek může
býti dobrým však jestli není v
Jednotě postaráno o to aby mla
dé členkyně nebyly proti starým
v nevýhodě a nebuďe-li hlavně
zřetel brán k tomu aby přijímány
byly Členkyně mladé nebude míti
Jednota tato velkou budoucnost
H V Chicagu spáchal samovraž-
du oběšením se krajan Václav Ká
lal Trpěl jakési vnitřní bolesti
což jej dohnalo až k zoufalství
tak Že se na klice dveří oběsil
Byl 43 roky stár a do Ameriky
přijel před 18 lety z Podolí u Pí-
u Byl horlivým katolíkem neb
náležel k Ústřední Katolické Jed
notě a ku řádu Katolických Lesníků
H V Chicagu i v Baltimore se
někteří sběratelé censu zdráhali
zapsati naše krajany co Čechy
chtíce je zanésti do seznamů co
Rakušany Návody pro sběratele
censu výslovně nařizují že musí
býti každý přistěhovalec zapsán
za příslušníka národu k němuž
náleží a ne vlády pod níž žil
Kdo se opře sběrateli censu a sto
jí na tom aby byl co Čech zapsán
musí se mu státi po vůli avšak
podobných asi bude málo tak že i
letošní census mnoho Čechů za
Rakušany prohlásí
kteří vzdor tomu ze prý peníze
rádi nemají uniovou mzdu jich
pomocníku platit nechtí spíše ji
ještě snížiti Vzdor tomu Že sami
dostali 20 procentní přídavek
chtěli by těch několik jich porna-
hačů pracovalo za starou sazbu
neb ještě levněji a když prý se mi
to nelíbí že mohu kvitovat a že to
za mně vezme jiný Tak mluví
jen kapitalista a ne unionista a
což pak teprve socialista neb anar
chista Zásady socialismu a anar
chie jsou krásné ale kdyby se je
denkráte stalo že by takovíto
chlapíci dostali se na světě ku vlá
dě viděl bych se raději na Sibiři
neb pod zemí neboť již nyní
ukazují hrůzovládu kde mohou
Štěstí ještě že jest jich jen málo''
:1 Krajan Jan Toulá v Cleve
landu nalezl zaměstnání v dřevár
ně ale dlouho se mu netěšil Po
třídenní namáhavé práci byl stí
žen záchvatem mrtvice a než byl
dopraven do nemocnice zemřel
Byl 45 roků stár zanechal zde
rodinu a náležel ku spolku katoli
ckému sv Prokopa
1 Helena Moravcová v Cedar
Rapids se nemohla s mužem po
rovnat! a mezi tím co byl v práci
rozprodala nábytek a s dětmi
kamsi ufoukla Když sousedé Mo
ravcovi po telefonu oznámili co
se v bytu jeho děje přiběhl sice
domů ale zde nalezl již hnízdo
prázdné
i Český dělník Frank Hříbal
pracoval v hliníku cihelny v Iowa
City když se tu podkopaná vrst
va hlíny na něho sřítila Hříbal
byl přiražen hlínou ku káře a když
byl vyproštěn shledáno že mu
GENERÁL LORD ROBERTS
ÉS
t
—
A „ SEVEROV
X ŽIVOTNI BALSÁM
4 vždy vylGčl
A Zácpu
Bolesti hlavy
Závrať
Nadýmaní
blnnogf '
Vit™ 4
Í5cít
O"
0
0
0
:ccucDinr
SEVEROVA
MAST
řfton svrabu a
VYRAŽEN1NÁM
Jest výtečná proti
těle
60 ct požtOB B8ct i
ó Severúv
O Krvečistitel
Sílí tólo
ČUtí krev
Hojí vředy
Zahání sádumčivosf
balsAmi
Pro
PLÍCE
Vyléčí
i! Kašel
i i Chřipka
v
t
o
5
Y rtsiy boláky ♦ ijiya ♦
O Mi otevřené riny Z LaíKl PIU" ♦
vředy spáleniny atd ♦ r ♦
28 ct poitoa 28ct fJflSeK
O"
Severova
Masť
R riuy boláky
O Ni prodej ve25 a 50 Ct !
O všech i lékárnách:
O a obchodech i t
V" ♦ 5ť-
V ákv ♦
_ — -
iChrapot
Severův
Regulátor
ženských
Vvléčí rvchle zenv 0
a dívky trpící něja-
kou nepravidelnosti
Léčte (te v čas
__$U001A
Severův
Nervoíoa
Uví vysflefii
Třesení
Ntmpavosf
Nervósnosf
$!co
Odporuínje se dámám 41
po porodu
i Za 1 den A
Každé nastuzeníÁ
vyženou X
Severo vy v
Tabletky X
proti nastnzeiiltiámr
28 ct poitoit 27ct V
V 11 Ct t : V r i rt v
t uibMuiui iliuiuuu UífUl UBUCBUVIU TOUCU1U1 TttlKV T I17D1
Africe se ježte více upevnil v lásce u svých krajana která byla již značná dříve
než byl ku přemženl Boeríi vyhlídnut Až se gen Roberta vrátí do své vlasti
bude se tam opakovati totéž Jako v New Yorku při uvítání Deweye
Ti Krejčovský kontraktor Václav
Hejhal v Chicagu šel k sousedů
Károvi aby syna jeho do práce si
objednal při tom však spadl se
schodů a poranil se smrtelně
Než byl donešen do svého bytu
skonal neboť pádem si roztříštil
lebku Hejhal byl 45 roků stár
pocházel z Bilinky na Písecku a v
Americe dlel 13 let Náležel k Č
S B P J !
Clevelandský krajaa Jaa Pa
leček byl při přejíždění tratě drá
hy BigFour parostrojem zachycen
a těžce poraněn Nyní zadal ža
lobu na náhradu $ 10 000 za pora
nění utrpěné neboť branka před
trati nebyla spuštěna když Pale
ček na dráhu vjel a parostroj jej
zasáhl' což se stalo vinou zřízenců
železničních ' j
H Krajan Tosef Hanzlík co zed-
Sevérovy
Pilulky
pro játra
opraví Zaiíviní
Stolici
Chat k jídla
Z 28ct poitoit 27ct
0
Pošlete popis Y
nemoci a &3-Y
na zvláštní X
léky J
v
pomáhal v Clevelandu
P"
zvedání kamene ca stavbu když
lu kámen nahoru vytahovaný spadl
a Hanzlíka do hlavy zasáhl ' Ry
chle přivolaná ambulance těžce
poraněného naložila avšak než
dopraven byl do nemocnice ze
mřel Hanzlík byl 52 roky stár
pocházel z VarvaŽova na Písecku
a do Ameriky přijel již před 34
lety Ku řádu Svornost C S P
S náležel 29 let a byl též členem
unie zednické kteréžto oba spol
ky mrtvolu na hřbitov čestně do
provodily 1 Na clevelandských vysokých
Školách Caseových byli vyzname
náni dva čeští studující a sice V
Zoul obdržel titul bakaláře věd a
Jos Macák obdržel cenu % 2 5 co
první student fysiky
V dělnickém hnuti není třeba
jen bojovati proti hrabivosti kapi
talistů nýbrž i dělníků O tom
Čteme v dopisu J Holuba z Drill
O t hornickém časopisu United
Mine Workers následovně: "Má
me zde několik takových kosů
byla' pravá noha na dvou místech
zlomena a on i vnitřně zraněn
1 Ve prospěch zařízení denního
časopisu pořádaly některé cleve
landské spolky dělnické výlet a
svěřily finanční záležitosti dvěma
výtečníkům Hynku Petrovi a V
Kudlatovi Pánové ti náležejí do
druhu těch radikálních dělníků
kteří umějí radikálně nadávati
všem kdo s nimi nesouhlasí ale
to jim nevadí že je výbor spolků
dotyčných veřejně vyzývá aby
složili učet z vladařství svého
Toť se rozumí že pánové ti co
anarchisté se žádné autoritě po
drobit! nemusí a bezpochyby ani
veřejné vyzvání v novinách je ku
složení ťíčtft nepohne
li V New Yorku přiřkla porota
vrchního soudu 61eté Anežce Su
píkovč náhradu £2500 za poranění
utrpěna přejetím Vůz obchodu
Steinhardtova dítko přejel spůso-
biv mu těžké poranění jež má
nyní firma výše naznačeným ob
nosem odškodniti Mezi odsouze
ním k vyplacení náhrady a vypla
cením samým jest ale veliký rozdíl
a než k tomu skutečně dojde
scvrkne se ta náhrada třeba až na
nic
1 V Chicagu se ztratil již 29
května 'krajan Fr Urbánek a od
té doby nebyl nalezen Sestře své
tehdy psal Že až dopis tea obdrží
nebude více mezi živými a proto
se má za to že si vzal tivot
Policie byla požádána aby po
Urbánkovi pátrala neb zůstaly
po něm tři malé dítky Také Fr
Mužík t Chicagu se ode dne 30
května pohřešuje aniž by se mohla
rodina jeho dopátrati je -li Živ či
mrtev
1 V Clevelandu odbývány byly
minulé neděle dvě české slavnosti
a sice uvádění spolků do svazků
Jednot Jedním z těchto českých
spolků byl klub kadeta sv Ale
xandra který za obrovské mani
festace katolíků clevelandských
byl uveden do I Ústřední Kat
Jednoty Druhým byl spolek
dámský který pod jménem Hvěz
da Budoucnosti byl uveden co č
109 do Jednoty Českých Dám
" V Cedar Rapids sá otrávil
český strojník Louis Rada poživ
strychninu Přijel tam po náklad
ním vlaku ještě s jedním českým
dělníkem který udal že již na ce
stě jevil Rada známky pomateno
sti Zemřelý náležel k jednotě
strojnické v Minneapolis a v Če
chách má otce
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
ATKINSON Holt Co Nebr
června— Red Pok Záp Měli
jsme tu hodně dešťů tak že jsme
sotva tak zaseli Na polích zů
staly velké louže a obilí bylo místy
vymočeno Teď je zase pěkné
počasí vláhy dosti tak že korná
pěkně roste Tak bylo též 29
máje pěkné teplíčko což mne
pohnulo k návštěvě dcer v Boyd
Co Když jsem odjížděl volám
na ženu aby mi našla voskovaný
kabát nepromokavý ale ona se
mi smála že se bojím deště Je to
od nás 40 mil a tu sotva jsem
přijel za Niobraru již jsem se
musel po svém nepromokavém
kabátu sháněti neb začalo pršet
Ale tam již deště potřebovali
proto jim neuškodil Na věnčení
hrobů jeli jsme s dcerou do Butte
Tu byla pěkná slavnost neboť 4
tamní spolky v průvodu hudby
uspořádaly průvod na hřbitov Již
daleka jsem viděl vláti prapor
naší Západní Jednoty pod nímž
jsme se seřadili Průvodu se zú
častnilo 147 povozů a na 400 čle
nů různých spolků pěšky kteří
pochodovali za hudebním sborem
na hřbitov od města 2 míle vzdá
lený Odpoledne jsme si prohlí
želi město při čemž jsem neopo
měl navštíviti p A Šajnostu neb
kdo by mohl jiti kol salonu aby
se tam nezastavil ' Prohlédl jsem
si také lékárnu p Mašindy který
se sem přistěhoval z Prahy v Neb
Má pěknou lékárnu ale lidé tam
mnoho nestůBou : tak že nebýti
různých dobytčích a kuřích nemo
ci pro něž p Mašinda má vhodné
léky by se mu lékárna asi valně
nevyplácela Ale cholera vepřová
drůbežní a jiné nemoci domácích
zvířat vyžadují také léčení a pro
vše to má p Mašinda léky ve své
lékárně Ve čtvrtek po zdobení
hrobů tam zase notně pršelo a
proto jsem tam zůstal až do úter
ka Zde jsme dostali zase pěknou
vláhu při tom je teplo a proto
obilí roste krásně Vepřový do
bytek platí dobře I450 a bude-li
pěkná úroda jak se nyní ukazuje
bude ho čím vykrmiti a tak lze
očekávatiže nám bude zase dobře
S pozdravem Váš Atkinsoňák
CLARKSON Neb — Oslava
2oletého trvání řádu PlzeH čís 9
ZČBJ v Morse Bluffs dopadla
velmi dobře Slavnost započata
měla být odpoledne byla však
hlavní část programu odložena na
večer Odpoledne hrála většinou
pro poslech hudba p J H Čer
ného z Linwood Večer připravili
členkyně řádu Plzeň skvělou ve
čeři pravý to banket jehóž se
súčastnilo velké množství hostů
Na řízení onoho banketu mohou
býti dámy Morse-bluffské skuteč
ně hrdými Po večeři začato s
programem Br Frant Hyneš
zahájil slavnost stručným proslo
vem Po nem zapěl sbor a pak
následovala slavnostní řeč br J
Nedomy " z Prague" Pan Frant
Kaplan přednesl báseň "Tři doby
země české"- a měl připravenou
řeč kterou vsk pro krátkost času
musel odložiti(Pro její zajímavost
přineseme ji příště) K posledu a
k ukončení programu přednesl
báseň "Dobrá věc dluhy mít"? p
Jiří Vojtěch Po vyčerpání pro
gramu pokračováno v tanci až do
rána a tím slavnost ukončena
A Odvárka
LITERATURA
"Ka-Aufr
f 100 Odměny $100
ťtin 4 ill Lun! 1 - i _
firemoiena a mole být ve viech stupních vy
eíena to Jest katar Halla Culurrb Cui
Kat jbuidjid pranreann prou teto ncmi-ci
akTnvnílékaM mnutí PnnAvnrit kuto
nemoct soustavy musí býti té! soustavni
lit1! Ralťa naMK m- _3ft_í
člnkuje phfflosi krev sllzné blány sou
stavy iimimifl sáklad nemoci sešili nemoc
oaa inoTU aDuaovtnlm cel tělesné soustavy
borO Majltéu tohoto Iéka maji tolik davéry
Jtento lék tSBabisell Jedno sto dollaru sa
Poplité al pro seuiajn mrtdbmt
Adnsojtti FJ CHRNĚT CO T0LEDOQ
amu a íamiiy ruuikr jsou neJlepU
Maatodejnkikiralki cena ne
Dobré lesní pozemky
tvrdým dřívím v okresu Willelacs v
MinnesotS sa 8685 akr Jedna ně ti na
kupní ceny Lotové zbytek na procent
úroku Posemky tyto právě dány do
prodeje Další vysvětleni podá nás jed
natel F J HAYNY 1403 Emerson- ave
North Minneapolis Minn w-69 3mx
Nový román pod názvem
jicnice" vyšel nákladem p
beringera v Chicagu Je to pře
klad p M Maška z anglického
od neznámého spisovatele a zaují
má knihu o 374 stránkách velkého
formátu která se prodává za 75 c
Milovníkům zábavné románové li
teratury poskytne Kajicnice zaji
sté hojnost příležitosti k pobavení
se Knihu tu lze poštou objednatí
za 80c pod adresou: A Geringer
150 W 12 St Chicago 111
HOVORNA
Pauze dotaiy plným jménem tazatele opatfoni
uujuou Dovaioinuu aoapoveui uopigy
nepodepsané a anonymní nalesnou
pobodlaébo místa v koil
WESTON Neb — Ct red —
Již se blíží čas kdy se budou od
bývati schůze v každém školním
distriktu a prosil bych byste mně
posloužili nějakým návodem k ve
dení školních schůzí a to v jazyku
anglickém John Pokorný
Odp Brožůru obsahující škol
ní zákony může každý Školní'
úřadník obdržeti když o ní požá
dá okresního školdozorce svého
okresu aneb školdozorce státního
(superintendent Public Instruction
Lincoln Neb) V českém překla
du možno obdržeti Školní Zákony
knihkupectví Pokroku Západu
za 50 centů
Pohleď do svého zrcadla
Vidíš jiskrná o2i zdravou jasnou ku2i sladký
výraz a milý tvar ? Tato vabnoet jest následek
dobrého zdrávi Pak li ona schází jest skoro
vždy nSco v nepoMdku v dístlnktnlch žens
kých ústrojích Zdravá menstruálnt ustrojí
znamená zdraví a krása na všech místech
McELREE'S
"Win ~ ÍWrlm"!
wiiiG-ui-uaiuui
činí ženy krásné1 s zdrava Ono treíi íulcu
viech Jich nesnázi Nestává měsíčního nepo
řádku bolestí neb bolení které" by ono cevy
hojilo Ono jest pro vykvírajfcl dívko rTr
zarnšatknanou ženu a pro pani dospívuJUi u
změně Života V kalilj poidigu! křísl v žen
ském žlvotS ono přinese zdrAví sílu astfetí —
Stoji JI 00 od prodávacil Mkii neb od vyríibi-
telft: "The Chattancoga 2íediciue Couíduuj
Chattanooga Tenn" : I
Česká čítači látka se zuíle na požtdánl
sm© '
Pani BOŽENA LEWIS 1 Ocnavine Texas
praví :— "Byla jsem s mťsičnínii ptestávkami
trápena strašnými bol-tml hlavy a zad V ak
byla jsem tplné vyhojena Viuem of Carjiii"
jiVÍP
Stroje na ploty
Tři rizné druhy 20 vel- !
tostí Oena tftOO $1000 -a
tlAOO s dodávkou na
nejbliMÍ stanici Pište si :
pro obrázkový oennik
Enreta Fence Mfg Co
PAD 8T„
B1CHMOND IND'
ROBINSON FENCE MAC
WTYGATECaAir 2t RICHMONGjfM
m
S 6Z B
vrtáky děr fcSío
výchv Pracují v
ítft?il lííiiič a ne
mají sobd rovna
Vyvrtá sn díra 2
Htopy hluboká ve
8 minutách Zi
Éřrlpm 7avndcní
Snižujeme cenu
pro pfiíl irh I Hrnt
rieie siocenniK
Eureka Fence Mfg Co Psi St Rlcbmond lad
n
v -
The limited" evening trainandThe Express"
Docn traln írom OnuJia lor Chicago '
UNEXGELLED SERVICE
Day traln and evening trala írom Omaha fof
Minneapolis end St rauL
Tkkets of agruti of eocnec'In linea
R BHIU Vl-t rrY Agt Om-ifta
4 H HAXSOM OPJL
jrE&iirar
I a V
r :
f- - -
-
f 1-1
rsn
Lsmj
[