Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 15, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
TefegraflckA
Rakousko-Uhersko — Vůdcové
různých frakcí německé levice na
říšské radě jež byla v sobotu ná
sledkem' císařského nařízení uza
vřena konali poradu a přijali pro
hlášení toho znění Že není boj
proti české obstrukci ještě u konce
Myslí be všeobecně Že císař říšskou
radu rozpustí a nařídí nové volby
— Štýrský místodržilel rozpustil
zastupitelstvo hlavního nčsta Štýr
ského Hradce poněvadž zmařili
němečtí radikálové svým zdržením
se voleb zvolení nového starosty
Min( ntimí Kífí vulrAn ímr nfWiÁ
A v II LA M I1IUOI U T LI W TCkWUnUT UWTW
obecní volby a zatím bude spravo
vat! obecní záležitosti vládní ko
misař -- August Mosetik úředník
rakouského železničního odboru
jehož jest dr Wittek ministrem
byl odsouzen na 18 měsíců
do vězení poněvadž usvědčen
byl že prodal jisté cizí mocnosti
plány železniční vojenské mobili
sace jež by v pádu potřeby v Ra
kousku nastala Myslí se že ony
plány koupilo francouzské mini
sterstvo války
tflmecko — V Lipsku zařízena
byla vyšší obchodní škola která
se osvědčila býti velice potřebnou
tak že se nyní pracuje k tomu by
v různých městech německých více
podobných ústavů bylo pořízeno
— Spolková rada přijala předlohu
o rozmnožení válečného loďstva
tak jak dříve přijata byla v říšské
radě O přijetí předlohy té se
nejvíce přičinil admirál Tirpitz
který za to do stavu šlechtického
povýšen byl — Parník Deutsch
land od Hambursko-americké pa
roplavební linie naběhl nedaleko
Štětina na mělčinu když se nalé
zal na své první cestě zkušební
Byl však od vléčných parníků zase
uvolněn a pokračoval na své plav
bě do Hamburku — Situace v Choj
nici stala se opět velmi kritickou
a vojsko jež bylo před několika
dny odvoláno do Graudence bylo
opět posláno do Chojnice Syna
goga jež byla nedávno poškozena
ohněm jest nyní střežena dnem
í nocí policií ježto bylo učiněno
již několik pokusů ji vypami Kri
minální komisař Wehn byl napa
den zástupem lidu a musil býti za
chráněn hasiči Židovské obyva
telstvo zůstává jakmile nastane
tma ve svých příbytcích ježto se
obává lidu Neuplyne ani jediná
noc aby nebyla vytlučena v obý
vaných Israelity domech okna
Místní policie nemůže tomu za
brániti pročež byly poslány do
Chojnice dvě setniny pěšího pluku
Kriminální komisař Bock poraněn
byl kamením Všechny hrilnce
byly zavřeny — - Ve Sležsku pa
noval v poslední době hrozný ne
čas Neméně než 12 osob zabito
byio hromem
Anglie — V Londýně odbývána
byla schůze žen v níž bylo rázně
protestováno proti válce jihoafri
cké Vláda byla odsouzena žena
mi že válku tu vyvolala a při vy
slovení slova Chamberlain v řečích
tu pronešených dámy posměšně
pokřikovaly V resoluci přijaté
bvla válka jihoafrická rozhodně
odsouzena Když nedovolí vítěz
stvím špitá lůza anglická mužům
protestovati proti válce tedy se
toho chápou ženy na něž se lůza
anglická snad přece neodvážu
Zlaté pobfelt — £ ťransu na
Zlatém pobřeží africkém došla
zpráva v níž se udává že obleže
nvm v Kumassi se nedostává po
travin i střeliva Oblehající Ašan
tové nadělali na všech stranách
zákopů a to nejen proti městu ale
i proti sboru který obleženým ku
uumúci táhne Fovsíalí dornored
ci oblehají Kumassi ve veliké síle
a bud prý ohtížno nějaká pomoci
obleženým poskytnouti U Prahsu
nalézá se sbor asi 150 mužů s děly
a dalších 900 mužů se očekává ze
Siera Leoně a Nigérie Postup
tohoto vojska ke Kumassi jest
však obtížný neboť následkem
hojných tropických dešťů jest kaž
dý potok rozvodněn Námořní
odbor anglický vydal rozkaz pěti
dělovicím aby se odebraly ku Zla
tému pobřeží a tam napomáhaly
ku potlačení vzpoury Ašantů
Kapská osada — Celé minister
stvo Kapské osady se poděkovalo
a guvernér Alfr Milner přijal jeho
poděkování Spolek Afnkandrů
národní to organisace afrických
Holanďanů přijal ve své konvenci
resoluci v níž se odsuzují vojenské
zákony jižní Afriky které majf za
účel potlačování volnosti všech
obyvatelů holandského původu
Poněvač na předsedu ministerstva
kapského a na celé ministerstvo
bylo prudce útočeno od časopisů
anglických domácí časopisy pak
zase psaly proti nim poněvač byli
proti oné resoluci Afrikandrů pro
to se raději všichni poděkovali
Válka Jiho-afrlcká
Ze sporých zpráv z bojiště do
cházejících vysvítá že se Boerové
dosud statně držejí jak v Oranž'
skutak v Transvaalu Telegrafické
spojení Robertsovo bylo sice zase
docíleno ale železnice jest poka
žena tak že to vezme n£'£cli!t dní
než bude opět sjízdnou učiněna
Oznamuje se sice že byl v Oranž
sku poražen boerský gen DeWett
a v Transvaalu gen Botha avšak
porážky obou nemohly býti tak
veliké když oba se držejí dosud
na svých dřívějších místech
O gen De Wettovi se oznamuje
že při přepadení železné dráhy do
Pretorie vedoucí se zmocnil asi
3000 uniforem anglických jež z čá
sti zničil z Části pak odvezl Dále
tu odebral Angličanům asi 1000
dělových střel částečně lyditových
z částí obyčejných granátů Bylo
tu Angličanům odebráno a z části
zničeno majetku za půl milionu
dolarů a v bitvě tu svedené asi
1000 vojínů bylo učiněno k boji
neschopno jsouce z části zajati
raněni i zabiti
Po obdržení zprávy že Boerové
zničili u Machadorpu spojení že
lezniční a telegrafické vyslal gen
Roberts na rychlo gen Kitchenera
Methuena do té krajiny kteří tu
svedli krutý boj s Boery pod vele
ním gen DeWeta Boerové se
nalézali v dobrém postavení a An
gličané museli na ně útočiti což
stálo velkých obětí lidských Ko
nečně byli ale Boerové ze svých
posic vytlačeni a tábor jejich padl
Angličanům do rukou
Gen Roberts svedl 11 června
též tuhý boj s Boery pod velením
gen Botha asi 15 mil jihovýchod
ně od Pretorie Boerové se tu
nalézali v postavení velice výhod
ném a Angličané shledavše mar
nost pokusů svých o zahnání Boe
rů ustoupili sami Že i tu muselo
mnoho lidu padnouti jest jisto
avšak anglický velitel neoznamuje
do Londýna ani žádné ztráty leč
výše postavených důstojníků Tak
oznámil smrt vévody z Acilie plu
kovaíka Lionela Fortesene a po
ručíka Caveodishe Dále se ve
zprávě do Londýna zaslané těší že
bude moci obklíčit! a zajmouti gen
Botha s jeho veškerým vojskem
Když Angličané postoupili do
Prtorie couvl gen Botha asi 15 mil
na jihovýchod jen s malým počtem
vojska kteréž ale bylo Boery se
všech stran sesíleno tak že je s to
mocné armádě Robert30vě vzdo-
0 _
rovati Ustup gen Botha jest
však kryt tak že když bude napa
den přesilou odtáhne dále na vý
chod
Anglilané se nejvíce radují z ví
tězství nad gen De Wetcm neb se
domnívají že tím jest poslední od
por Boerů oranžských zlomen
Oznamuje se však že asi 300 vo
jínů oranžských kteří střežili prů
smyk Van Renan odtáhli do vý
chodního Oranžska aby tu sesílili
sbory gen De Weta Též presi
dent Steyu sbírá vojsko ve vý
chodní části Oranže tak že Angli
čané zde musejí udržovati značnou
sílu vojenskou aby zabránili Boe-
růrn opětné přerušení železničního
a telegrafního spojení
Oznamuje se též t bojiště jiho
afrického že vojáci angličtí velice
trpí zimou a nepohodou tak že
po tisících podléhají nemocem
Všude jsou nemocnice přeplněny
nejen raněnými ale i nemocnými
vojíny Vojsko dosud v poli se
nalézající jest přílišným namáhá
ním velice oslabeno Koně neméně
trpí a hynou téměř po tisících čá
stečně koňským uoreiu zde řádí
cím částečně pak vysílením
Cen Sullsf postoupí! ? YOJkm
svým do Volksrustu prvního to
města v Transvaalu na dráze mezi
Durbanem a Johanesburgem Má
nyní Laing's nek ve své moci a
shledal prý že tunel pod kopec
ten vedoucí nenf příliš poškozen
Jen u obou konců byl výbuchem
sbořen což však se dá během asi
5 dnů napraviti Gen Buller
oznámil že asi 8000 Boerů nalézá
se
před ním kteřf mají 15 děl
jsou však daleko před ním
President Kruger se nalézá se
svojf úřední károu stále kdesi na
trati poblíž hranic portugalské
osady v Machadorpu Jak se sdě
luje z Lorenzo Marquez hodlá
odejeti s vlakem svým do Neil
Spruit městečka v horách se na
lézajícího které poskytne dobrou
přirozenou hradbu vládě transvaal
ské V Machadorpu se nalézá též
vládní tiskárna v níl se tisknou
buletiny podávající lidu úřední
zprávy o průběhu boje Dopiso
vatel anglických novin Daily Mail
píse z Pretorie ze president Kru
opouštění Pretorie vzal
sebou za
zlata
3% milionu lb íterlingo
Dle poslední zprávy byl po
dvoudenním odporu nucen gen
Botha ustoupiti dále k východu
kdež však se drží dále v postavení
ještě lepším než měl dříve Tento
ústup gen Botha umožnil spojení
armády Robertsovy 8 Bullerovou
čímž celý okres Vnkkerstroom byl
v Transvaalu od vojsk boerských
opuštěn a Angličany obsazen
SOUTH OMAHA
— Klub obchodníků hodlá po
žádali radu městskou aby darova
la pozemek na J ulici mezi 28 ul
a tratěmi železničními jedné firmě
východní kteráž tam slévárnu za
řídili hodlá
— Mayor Kelly dosud neroz
hodnul se na jmenování radního
prvé wardy kteréžto místo zvole
ním jeho do úřadu mayora uprá
zdněno bylo a neučiní prý takdo
kud nebude si jist toho že jeho
jmenování schválení rady městské
se dostane
— Chcete-li si jak se patří na
pečivu pochutnali — musíte ku
povat Kašparovu mouku K do
stání v malém i velkém u Antona
PivoBky na 21 a Q ul obchod
níka v mouce a krmivu všeho
druhu Ceny vždy levné a poctivá
váha 79x2111
— V pondělní schůzi rady škol
ní jmenována celá řada dalších
učitelů a mezi jmenovanými nalé
zají se opětně dosavadní učitelky
slečny Marie Nováčkova a Anna
Fitlova V téže schůzi jednáno
o koupi pozemku pro stavbu nové
vyšší školy a po delším jednání
vyhlédnut k tomu pozemek Hocto
rův na 23 a K ulicích jehožto
cena $9500 obnáší
— Minulý pondělek večer od
bývala školní rada schůzi a co
opomenula učiniti v týdni minu
lém učinila konečně ve schůzi té
vřadivši mezi učitelky též slečny
Nováčkovou a Fitlovou Jakou
zásluhu na tom měl český pan
školní radní nevíme dle pochybu
jeme že vůbec jakou neboť kdyby
se byl zajímal o ně pak jest patr
ným že by bývaly musely býti
ustanoveny hned ve schůzi týdne
minulého a ne až teprve dodatečně
ve schůzi pondělní
— Na odporučení maršála po
žárního zanáší se rada městská
úmyslem na zřízení hasičské stáni
ce v druhé wardě kteráž dosud
ochrany v pádu požáru do značné
míry postrádala Počítá se že
pozemek ku postavení stanice by
se koupiti dal as za $600 stavba
že stála by $800 vůz na hadice
$300 hadice $800 a jeden kůSan
město přítomně jednoho přeby
tečného má $125 Peníze tyto
byly by vzaty ze živnostenské daně
hostinské z výnosu kteréž k růz
ným účelům používáno jest a
služné dalších tří hasičů ovšem že
kryto býti by muselo z fondu po
žárního
— Městský pokladník Koutský
oznámil již radě školní že opatřil
si již záruku co pokladník distrik
tu školního v obnosu $50000 a to
od společnosti zárukové jak zákon
toho vyžaduje Poplatek za zá
ruku tuto obnáší $125 ročně a je
likož pokladník za spravování
fondů školních žádné odměny ne
dostává bude vydání se zárukou
spojené kryto z fondu školního
Zároveň oznamuje se že rada
Školní uvažuje o tom zda neměl
by pokladníku za spravování fon
du Školního povolen býti jakýsi
plat a sice navrhuje še aby mu na
krytí výíoh kteréž s vedením ion-j
du spojeny jsou J50 měsíčně po
voleno bylo I
— Jak na jiném místě zprávu
o tom přinášíme rozhodla se rada
školní zakoupiti pro stavbu nové
budovy školní pozemek na 23 a
K ul od Tom Hoctora za $9500
avšak zda koupě se uskuteční jest
dosud otázkou neboť pronáší se
že někteří občané vyzvednouti si
chtf zákaz soudní jímž by tomu
zabráněno bylo Příčiny k tomu
jsou prý dvojí Předně jest prý
cena vysokou a za druhé jest prý
koupě pozemku v době nynější
úplně zbytečnoúan prý ku stavbě
potřebných peněz na ruce nenf a
tudíž také i s koupí pozemku by
se čekati mohlo Školní rada pří
tomně má na ruce počítajíli se
v to i peníze kteréž licensf ho
stinských dostane všeho všudy
jen 154000 naproti tomu však již
poukázek na pokladnu v obnosu
l55ooo vystaveno jest Při dani
10 mills přišlo by do íondu škol
ního kolem l40oookterážto část
ka na vydržování škol v roce pří
štím sotva as stačí tak že na další
ger při
vydání jakými koupí pozemku a
zamýšlená stavba nové školy by
bylo ani pomýšlet! nelze
— Proslýchá se že prý majite
lé Syndicate parku kterýž jak
známo 80 akrů měří a veřejnosti
přítomně pouze jen za zvláštních
okolností aneb se zvláštním svole
ním otevřen jest hodlají učiniti
městu návrh na vyměnění téhož za
Highland park kterýž v severní
části města leží a 800x320 stopách
měří a kterýž před lety majiteli
Syndicate parku So Omaze k úče
lům parkovním darován byl Syn
dicate park nabízen jest Omaze
neb So Omaze za $25000 a vý
měnou jeho hodlají majitelé k pe
nězům svým přijíti Rozměřili by
totiž Highland park naloty44sto
pové jež snadno po $700 rozpro
dány býti by mohly tak že by za
pozemek onen celkem $28000 se
stržilo Otázkou pouze jest zda
proti výměně této neprotestovali
by tikdož v okolí Highland parku
pozemky si koupili a residence
tam postavili v tom pevném oče
kávání že z pozemku toho někdy
pěkný park bude zřízen a tím ma
jetek jejich v ceně stoupne
— Výbor Sboru zástupců české
svobodomyslné školy omažské 1
southomažské odbýval schůzi mi
nulé středy v místnosti p Kout
ského v So Omaze kdež učiněna
následující dohoda ohledně dětské
ho výletu Spring Lake (Syndi
cat) park jest pro výlet ten zadán
na neděli odpoledne 8 července a
poněvač 6 červenec jest výročním
dnem upálení mistra Jana Husa
má se na výletu promluviti o tom
to mučedníku svého přesvědčení
k mládeži a všem přítomným Na
výletu tom nebude žádných liho
vin nýbrž se výbor postará jen
lemonádu sodovku zmrzlinu
cukrovinky o nějaké ovoce a zá
kusky Vstupné do parku nebude
žádné a občerstvení se bude pro-
dávati po 5 centech každé dítko
školu omažskou i southomažskou
navštěvující pak obdrží tři pou
kázky na limonádu Do parku se
vyjede hned v 1 hodinu odpoledne
Ze So Omahy půjdou dítky i obe
censtvo v průvodu a budouli rodi
čové dítek omažských si toho přá
ti pojedou žáci omažské školy až
do So Omahy kdež se k south
omažským připojí načež se půjde
pochodem do parku O zábavu
dítek a účastníků výletu se mají
postarati páni učitelové a připra
vit! k tomu podrobný program
Společný výbor pro uspořádání
výletu toho se sejde opět v sobotu
30 června u p Svobody klobouč
nika na 13 ulici v Omaze aby
k výletu další přípravy vykonal
— Ve čtvrtek dopoledne poku
sila se o samovraždu z příčin ne
známých pí James Kellyová na
27 a H ul bydlící a pouze rychlé
mu zakročení lékaře jest co děko
vati že při životě zachována byla
Odepřela udati proč vlastně sa
movraždu spáchati chtěla a jaké
ho jedu vlastně požila
— Ve včerejším zvláštním za
sedání rady městské podána byla
ordinance kterouž úřad kapitána
policejního zřízen býti má a kterou
zároveň plat téhož jakož i maršá
la se reguluje Dle téže obnášel
by plat maršála $75 a kapitána
$70 měsíčně
r
1 VELKOLEPOU
ZÁBAVU
DSPORÁDÁ
Řád Jiří Poděbradský
í 79 Z Č B J t So Omaha
v nedíli 24 iervna ipoo
v síni p Jana Koutský ho
na 20 a Q ulicích
ZAČÁTEK VK 2 HOD ODPOL
3 VSTUPMÉ:
Pín dámou 23c
Dalií dáma vstup volný
O výtečnou hudbu dobrá nápoje a
pobaveni et návltívnikl Jest co nejlá
pe postaráno
totoiioitotoitononononooono
ar
VELKÝ VÝLET
o
tc
o
tc
° USPOŘÁDÁ
l Ié Tšiel t F I i
O
v nedžli 15 Července
do zahrady p Frafika
na 90 a 8 ulicích
Začátek vel hodiny odpoledne
Vttna oo zakrady I ao taaecal fttaostl
Pán a dámou
Jednotlivá otoba
Ihtky prea 10 roka itáH
ndnhmn hudba f tečná
50c
SfiC
ísc
nápoje
vmrnf pořádek a dobrý xákuaek Jeat
postaráno a áctou ive
Pořádající tjbor
O0O101OOfc0OOO1Oll0fc0ll
AAAAAAAAAlááááááááááaááá?
(PERKY DAVIS)
Jistý a bezpečný prostředek v
každí m případu nemocí
střevních Jest
Jest to tvrzení pravdivé a nemůže
vyjádřeno býti ani dost silně
neb důrazně
Jest jednoduchým jistým a rych
lým prostředkem pro
Křeče Kašel Reraatism
Kolíka Nastuzení Neuralgii
Příjem ZáSKrt Boleni zuli
Dv6 velkosti 25c a 50c
Mřjte ho doma Chrailte se padíl
ku Kupujte Jedině pravý -1'erry
Davis'
NA PEODEJ VŠUDE
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Výsledek losování a zápasil na
ííslo
výhry
PŘEDMÍX
34 Ženská ruční práce
13 Kapesníky
73 Lampa
94 Vyšívaná zástěrka
41 Polštář
27 Houpák
33 Čínský porcelán
10 Ruční práce
70 Showl
28 Polštář na pohovku
80 Záclony
58 Vyšívaná dečka
7 Povlaky
48 Látku na dámský šat
78 Lampa
8 Žehlička
sl
R
pí
pí
T
pí
p
sl
pí
pí
pí
sl
sl
pí
pí
P-P-
sl
129 Náušnice
25 Vyšívaný ubrus
108 Pokrývka
pí
p
sl
31 Nádobí emailované
31 Šáteček
100 Lenoška
86 Pokrývka na postel
128 Psací stolek
9 Polštář
77 Dranžírovací náčiní
138 Puška
pp
pí
pp
pí
pí
p
1 7 Abonentní holičský lístek pp
194 Houpák
28 Ruční práce
65 Obraz v
7 Ruční práce
1 Ruční práce
51 Kapesní hodinky
42 Dva obrazy
150 Židle
£47 Stul a židle
57 Pokrývka na postel
15 Nábytek do ložnice
40 Stavební místo
61 Bronzové hodiny
94 Lampa
91 Ruční práce
26 Vyšívání
26 Dranžírovací náčiní
31 Pokrývka na postel
77 Knihy
8 Polštář nástěnný
90 Emailované nádobí
9 Záclony
16 Obraz z Filipin
1 Mandolina
3 Vyšívaná deka
59 Porcelánové hodiny
1 Obras
28 Ruční práce '
44 Dámský klobouk
7 Toaletní garnitura
PP
P-P-P-
P
sl pí
pp
pí
pí
pí
P
sl sl
Zápas paní a porclánové
nádobí:
Paní Zelená 1561
' Klepetko vá -15 47
" Dlasková 837
Zápas slečen o démantový
prsten:
Slečna R Rosických 800
iJUliai&uva
' Moučková 493
" Šusteřicova 445
Zápas hostinských o velký
nádherný džbán:
Havelka 86
ďiimiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiuiniiiiuuug
I Národní Tiskárny v Omaha Neb
-VYDANÁ BYLAt-
Sbírka pisni Národních a vlasteneckých
I Jest to sbírka nápívů upravena iásteínl v slohu lehkém li- g
= steínl tlíllm pro piano neb organ na dvl ruce §
1 Sbírka tato Je o 64 Hranách velkosti 10 palce dálky pK 7 palcích g
a Šířky a obsahuje 96 pisni národních a vlasteneckých a bude dojista S
s velevitanou v každé ředině kde český zpěv se pěstule §
Cena Sbírky nápivS aot) I se Zpívalčkem (textem)
ptnáži $150 zásylkou vyplacenou
£ Objednali lze pod jednoduchou adresou: 1
Hárodní
iinniuuuraiímininiininmnniiiivntnimnaiuaniuimimnírn
Lešetínský kovář
Před nřkolika lety vydána byla 4
fráze úchvatná výpravna uáneS Svat
tluka Čecha 'LeSetínskjf kovář" Ii
ceno v nl otrýml tahy ponžmčovi
tenkých dčdin cizozemkýml fabrika
ty a vřelá láska lidu českého k teět
otefi svých Lešetínský kovář vroc
pravého Čecha adoruje anshimpt
némčovacíra a zaplati vzdor avfij Eivw
tem neboť za pončmčovately stoji nw
cné rameno "zákona a spravedlnosti!
Básefl psaná v slohu lehkém apřeoa
úchvatné zajímavém spůsobila veliký
rozruch VSak ten trval na krátce!
Vláda li skonfiskovala! Jen něco máto
výtisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvědčeni
Ee přijdem vstříc přání každého milov
nika ušlechtilé četby vydali jsme mm
volením spisovatele básefl tuto
plném zněni konfiskovaného vydáni
A v očekáváni tom jsme se nemýlili
tiěhem prr íhoroku rozebráno wve v
dáni skrovné ovšem a uspořádali jsme
vyaani druhé v mnohem lepši a doko
nalejší úpravě a větším formátě nr
bylo prve BáseH tvoři knih 9 £8
stranách a prodáváme ji po 2ScU D
Cech se zaručením za 50c z druhéna
vydání (ana kniha valně těžší) za 65ci
K dostání za hotové u
Pokrok Západu
Omaha Nn
bazáru Tělocvičné Jednoty SokoL
DAROVAL
VYHRÁL
AI Chleborád
A Suchý
Havelka ml
M Reich
M Baroch
J Sokol
J Špička
C Cooley
los Vaniček
P-
p P Drozda
pí M Letovský
p Josef Miller
P-
Fr Kotěra
Mitchell
P
pí P-
Anna Mik
C F Kun3
M B
St B
Letovskýpí- A BuBata
Letovskýpí B Kauímao
pí AI VaSous
F Jelen
A Svoboda
Drozda
p C Patrick
P-P-P-P-P-
J Steigr
Ed Havlíček
Ant Steigr
Emil Čermák
Ed Havlíček
M' Havelka
M Suchánek
F Jelen ml
P Musil
Ter Kříž
slPecíval z Pragoe
Anna Dvořák
J Steigr
B Chvála
p F Souhrada
P-P-
S L Kostoryz
P Musil
K Nejepiaský
V Nováček
Fr Kotěra
M Rosický
A Steigr
M Sloup
M Forel
F S & St Fialů sl
M Suchánek p
sloup ee ftrumip
C H Kaufman pí
A Mik p
E Čermák p-
Svoboda & Fiala p
B Bartoš a
F T Fiala
sl Vobořil
pí M Panoušek
sl Boháček
sl Bárta
sl E Svoboda
p K Steigr
p Jos Kunc
p Stoecker
Sokolky
sl M Chvála
p J Tuček
p Kranda
sl M Rousek:
Dr L Svoboda
p Brigeman
p Ant Kment
p R Ticljý
p Hadraba
p V Bureš
p F Bandhauer
p J Kolačný
p F Novák
H Vávra
V" Kunci
Em Čermák
Bliss
Pechač
p Ant Altmas
pí Smith
pí J Kořísko
Rogers p B Bartoš
p R Havelka
F Sláma
Mil tou
M Reich
firma Kilpatrick
pí Sebroň
p J Steigr
p Chleborád
p C Heřiťiiaek
Stern Red Cloai
p Brázda
M Suchánek
Průcha p
P Drozda p
Chval p
J Úbl z Prague p
R Rosický p
P Michal p
Stanton
J Klepetko
Bongard
J-
E
K
J-
E
Mlaskač
Čermák
Špalek
Charvát
Čermák
Boston Store t p
pí Miškovská p
ZÁPASY:
Zápas spolků o úřednické nářadí
Katolický Sokol
Sbor Vlastislava J Č D
Řád Palacký ZČBJ
Ostatní pod 100
Zápas Sokolský o závěšek k hodin
kám s odznakem sokolským:
Jan Steiger 317
Kunc 24
Mik ia
Čermák -8
Zápas sazečů o sazečské nářadí:
F Kotěra 564
F Skryja t 448
Tiskárna Omaha Nebraska
vmics
9
770
3
l