Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, June 15, 1900, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Pokrok Západu
Pokrok Západu
SBIál WEEKLT EDITION
Pnbliahed by National Prlntlng C
509-11 So 12tb St — Tet 100$
Hubrlptka ty nutí
$250 per year
Vychází haldo Utery a paták
Vvlivá - Národní Tiskárna
509-511 Jllnl Hnl-Telefoa 1008
Šidící redaktor:
J Rosický
Pfedolatac' l
vadili dodávkou do domu bei přílohy ISoe
a _!lntwi $380
O V' liuuu u '--
~ _ o uto Kanadu bea
Poítou pro -w go VI
Knihovny Americké
KnlbOTnou Americkou ttM
Do Čech be přílohy
a nt%hii S4W
Každí předplatitel oprávněn Jekpremll
OhláSky
Drobní a rllzní ohláíky uveřejtlujem pouze
Ín když peníze k objednávce přiloženy Jsou
drobné ohláíky obyčejné velkosti nepře
Yihujiri palec íitáme 76cento za třikrát Za
uzná ohláSeni blahopřání otnrtí a Jiná Síti
ma fim tři nalce za každé uveřejnění
Hechť 'i Drolo nřlloži otiJednávi-A tolik
aeněz Jak velkou obláiku mltl g přete Ceny
jbláSek na delií dobu oznáiui to ochotné na
KjAadáui
Zásilky peucl
tou nejbezpeinžjli kdy se koup! na poítí
eh expressu "Money Order" a týi nim se
zaile Téi v registrovaném dopise aneb po
učkou bankovní Jest zásilka Jista Kdo
hce platltl obeckein" na bank nechť zaAle
centů vice proto te tolik musíme platit
kanku za kolekci aneb ať koupí směnku
(draft) na Omahu Chicago neb New Vork Na
íisti drobných peněz přijmeme též 1 1- a
centove koikv vwcniiy awiiny neciiv jun
aslány pod Jednoduchou adresou pouze tak
:
Pokrok Západu
Omaha Neb
malta Nebr 15 Června 1900
Jeden ze západních okresů neb
rasských připravil již záchrannou
síť do níž Bryaa z presidentské
houpačky na 4 července spadnou
ti má Zavázal totiž navržence
do sněmu a do senátu státního že
pro něho za senátora spolkového
hlasovati musí
Dnešního dde není ani jedinkého
venkovského časopisu kterýž by
v každém čísle svém nepřinášel
zprávu o odjezdu některého far
mera z okolí jeho na návštěvu do
staré vlasti a po případě i na vý
stavu pařížskou — Kdo pak slyšel
za času administrace demokratické
o íarmeru kterýž si výlet do Ev
ropy dovoliti mohl
V Londýně prý páni Angličané
po dojiti zprávy o pádu Pretorie
nevěděli samou radostí ani co
dělat Blázní když vítězí nad
nepřítelem jehož v poměru množ-
mohli — a což pak by tedy dělali
kdyby takhle přemoci se jim po
dařilo nepřítele stejně mocného
neb dokonce ještě mocnějšího?
Teď tedy císař německý má již
povolené rozmnožení válečného
loďstva jak od říšské rady tak od
rady spolkové Němci tedy budou
míti nač platit znova Jen ale
-ť A 1 JI _ 1 _ X_ i -3 _
jesíu „mocné ioasiT9vaieco_ ou
vede i obchod zahraniční rozmno
žiti Ty plovoucí pevnosti spíše
obchod okrádají než by mu byly
nápomocny neboť stavěni a vydr
žování jich stojí hezké peníze
V OTÁZCE ČÍNSKÉ BOJÍ SE JEDNA
velmoc evropská druhé aby snad
větších výhod než ona v Číně ne
nabyla a proto by rády všechny
viděly aby Spoj Státy Činně do
otázky cné zasáhly a pořádek tam
zjednaly To však zajisté Spoj
Státy dobře si rozmyslí neboť již
nyní mají z Porto Rikem Kubou
a Filipínami příliš mnoho "truhlu"
než aby si další ještě na krk uva
- liti chtěly
Telegraf podmořský přináší
strašné zprávy o řádění Čechů na
rxssxe raae při aeiam - ODSiruicce
Inu hůře to asi nedělají než před
tím Němci nu a co si dovolili
Němci na říšské radě to si přece
niouou Uké Češi dovolili : Bylo
1 1 _ 1 - 1 v i
sledovali Čechové příkladu Němců
a pak zajisté by si brzy ku svým
právům dopomohli Ti čeští Va
škové byli až příliš ústupnf a po
nížení tak že tomu svět ani věřiti
nechce že by se opovážili ve Vid
ni si také trochu zakřičeti
"Divné jsou cesty boží ' říkalo
se dříve a nyní dle všeho říkati se
4 ITV„ „ í „„„ J "
V Coloradu nalezl ondyno kdosi
kdesi na prérii chcípající kobylu
kteráž tam patrně majitelem pu
Stěna byla aby v pokoji dodělala
a slitovav se nad ní vzal jí domu
a ošetřoval jí tak dlouho až ko
nečně se uzdravila a on prodeji
její získal aspofi tolik že práci
Svou zaplacenou měL O tom však
dozvěděl se — to se rozumí že
udáním — soud a výsledek jednání
soudního byl že muž kterýž ko
byly z pouhé jen útrpnosti se ujal
nyní na cestě do káznice pro kři
del koně se nalézál — Dle toho
nebude se smět človělr pomalu ani
zaběhlého psa ujmouti aby do
styku se sondy nepřiJeL
Předseda národního demokrati
ckého výboru prohlásil nad podpi
sem svým že prý Bryan jest letos
na pobřeží pacifickém silnějším
než byl před čtyřmi lety Tvrdi
li něco podobného tu as volbu v
Oregonu zaspati musel
Pověstný montanský senátor
Clark zahájil již svou senátorskou
kampaň a sice povolením horní
kům v dolech jeho zaměstnaným
práce osmihodinové To ovšem
bude as politikáře montanské pra
maio zajímat a zvědavějšími as
budou na to zda bude tentokráte
volným ještě větší cenu za hlasy
ve sněmu platiti než posledně
krátě
To jsme to dopracovali! V Bea
trice jak na jiném místě zprávu o
tom přinášíme zakázáno městskou
radou vypalováni "fire crackrft''
— Což pak dospěli jsme v této
zemi svobody již tak daleko Že
"mladá Amerika" nebude již an
moci takovouto nevinnou zábavou
čas si ukracovati domy a oči si
vypalovati a prsty utrhávati aniž
by při tom do styku se zákonem
nepřišla?
V OHIOSKÉ STÁTNÍ KONVENCI MUSE
la předsedou k udržení pořádku
povolána býti policie kteráž úko
lu svému dostáti mohla jen tím že
několik příliš bujných pánů dele
gátů klepnutím přes hlavu k roz
umu a k tichosti přivedla A to
dělo se mezi tím co přijámán by
v platíormě článek proti militaris
mu a proti vládě násilnické bez
souhlasu ovládaného! — Inu jinak
jest v theorii a jinak v prakci
ťRVOU ŽÁDOSTI NOVÉHO VELITELE
našeho na Filipínách generála
MacArthura bylo b poslána mu
byla další posila vojenská a přán
tomu vyhověno vysláním tam tří
pluků jízdy Dřívější velitel gen
Otis přijel do San Franciska prá
vě v čas aby vysvětlili mohl
proč že vlastně zapotřebí jest po
sily armádě 65000 mužů čítající
když přec dle tvrzení jeho válka
již před několika měsíci skončena
S VÝSLEDKEM STÁTNÍ VOLBY V ORE-
gonu může býti každý republikán
spokojen neboť lístek republikán
ský zvolen větší většinou než jaká
pron v roce 1808 vržena Oba
republikánští poslanci do kongre
su zvoleni většinou značně větší a
lístek státní zvolen as touže větši
nou co před dvěma roky V sně-
mu demokrati sice několik míst
získali ne však dosti aby většinu
republikánskou v menšinu promě-
niti mohli a tak zvolení republi
kánského senátora spolkového jest
zajištěno Zápas volební veden
byl na základě zdravé měny a im
perialismu a vítězství republikán
ské jest tím významnějším an
tentokráte demokraté s populisty
spojeni byli
Demokraté v odporu svém proti
trustům jsou právě tak málo
upřímnými jako byli málo upřím
nými v odporu svém proti připo
jeni Filipín Plukovník Bryan
poděkoval se z vojenské důstojno
sti své jedině proto aby odebrati
se mohl do Washingtonu za úče-
em agitace ve prospěch schválení
smiouvy kterouž rmpinv časti
území našeho činěny a když se mu
to podařilo započal s hanobením
presidenta a administrace pro
ovládáni ostrovů těch A podobně
jednají i demokraté vůči trustům
Namluví a napíši toho proti nim
celou baldu když však k čiau do
šlo a když hlasem svým k prosaze
ni ústavního dodatku na regulová
ní a potlačování trustů přispěti
mohli tu hlasovali co jeden téměř
muž proti neboť nečiní zbavit! sej
trustů an by pak z otázky tra-]
sMvnf ví a Irani
volbách vytloukati nemohli
Teď se tedy CíSané opovážili
zabiti také jednu americkou misi
onářku a tu bude oheň na střeše
Nábožní Amerikáni budou chtíti
aby se hned celé válečné loďstvo
do Číny vyslalo a vojsko třeba
všecko Když ale zde byli ČÍSané
vražděni po tuctech a stříleni jako
divá zvěř tu jen ti horliví křesťa
né pokrytecky kroutili očima a
omlouvali ukrutnojti ony tfm že
Číňané zde přebírají domácímu li
du výdělek Nu a když křesťanští
misionáři přejímají Číňanům ni
boženství ti se nemají proti tomu
bouřiti? Vždyť pokrytci nábožen
ští říkají že jest víra tím nejsvě-
tějším statkem člověka — - proč ji
tedy berou misionáři Číňanům?
Inu oni jim za jejich 'pohanskou'
dívají křesťanskou a to je jiné
kaíe Jen že málokterý z těch
křesťanů ví že čínský reformátor
Koníuce jest vlastně Kristem Čín
ským několic set let před Kri
stem žijícím a ie křesťanskému
zakladateli byl vzorem
Bezplatné Indiánské pozemky
Sdělili jsme již dřivé zněni zá
kona přijatého kongresem před
jeho odročením se dle něhož po
zemky zaujaté dle hoaiesteadnfho
zákona v indiánských reservacích
jež byly od Indiánů odkoupeny
za kteréž od osadníků požadováno
bylo zaplaceni určitých cen maji
osadnici obdržeti zdarma Podo
tkli jsme hned tehdy že bližšího
o tom sdělíme čtenářům našim
tak brzy jak vydán bude cirkulář
pozemkovou úřadovnou dávající
návod pozemkovým úřadníkům
Nemáme sice dosud cirkulář do
tyČný v rukou však dle telegrafi
ckých zpráv byl již vydán a naři
zuje následující:
Zákon vztahuje se pouze na ta
kové reservace jež dříve náležely
různým kmenům indiánským
byly před přijetím toho zákona
Indiánům odkoupeny a k osídleni
(mimo zaplacení) podle zákonů
homesteadnfch otevřeny Záko
nem tímto nezrušují se nikterak
zákony dosavadni ohledně podán
konečného důkazu osídlení a za
placení obyčejného poplatku Ve
všech případech v kterýchž dů
kaz osídlení byl již podán neboli
učiněn na pozemky na kteréž se
tento zákon vztahuje ale nebylo
za pozemky posud zaplaceno ne
bude žádný plat za pozemny po
žadován V případech v nichž
splácely se pozemky ve lhůtách a
splátky již částečně byly učiněny
však konečný důkaz osídleni po
sud nepodán nebudou vyžadová
ny žádné další splátky když do
movinář podá konečný důkaz
osídlení a nebude mít k placení
nic více než obyčejný poplatek
homesteadní
V případech v nichž povoluje
se změna zabrání na dotyčné re
servaci z homesteadu na pozemek
k vyplacení (totiž kde se může
nomestead "commutovat ) mo
hou osadníci tak učiniti za ceny
nynějšími zákony ustanovené
Reservace při -jichž osídlení se
nepožadovalo zaujmutí dle zákonů
homesteadních nespadají pod pů
sobnost tohoto zákona
Tolik sděluje o obsahu cirkulá-
ře komisaře pozemkového tele
graf Z toho jde na jevo:
1) Že zákon má působnost
pouze jen v těch indiánských re
servacích v kterýchž se mimo za
placeni za pozemky muselo též
plně vyhověti předpisům zákona
homesteadního ř
2) Ve všech případech v nichž
osadníci již částečně aneb zcela
složili určené obnosy za pozemky
zákon nedává jim právo požado
vati tyto nazpět nýbrž vztahuje
se pouze jen na ty případy v i
nichž posud zaplaceno ať z plna
aneb částečně nebylo
3) Na ty reservace jichž po
zemky zaujímaly se veřejnou
dražbou a od osadníků nevyžado
valo se aby vyhověli ve všem
podmínkám zákonů homestead
ních se zákon tento nevztahuje a
tací osadníci musí za pozemky
zaplatiti
Přeá 27 lety
Stručný výtah zpráv politických
amerických i evropských z kruhů
česko-amerických a z kroniky udá
lostí uveřejněných v Pokroku
Západu-Amerikánu
te dne 11 června 1873
Kronika odaiostí
Dne 1 června vzdal se gen
Davisovi "Kapitán Jack" náíel
nik "&odoců a vrah £S2 Canby ~
ho s celou svou družinou
V San Francisku zahájena agi
tace proti Čínskému přistěbova
lectvu "
Kobylky ve značném množství
objevily se v záp Nebrasce v
Okolí Kearney Junction' jakož
v Saunders Co kdež nesmírných
škod spůsobily
Politické americké
Státník a ministr italský Urbano
Ratazzi mající nemalé zásluhy o
sjednocení Itálie zemřel ve stáři
60 let
V Hamburku zemřela s června
princezna Augusta z Lehnice
vdova pruského krále Fridricha
Viléma
Z kraba íesko-anerlckýcB
V Chicagu svěcen prapor Těl
Jed Sokol koupený v Praze
Z laieko stára
U Schuyler stržen rozvodněnou
řekou Platte nákladný most
As 20 mil od Omany sřftil se o
června Železniční most přes řeku
Elkhorn vedoucí právě kdvž ná
kladní vlak přejížděl Škoda páči
la se na #30000 a jeden život
utracen i
NEBRASKA
— Z Geneva ohlašuje se že
okolí tamním poškozováno je obilí
značně muškami
— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve
Wilber Neb — Zkuste je 79tí
— Okresní hospodářská výsta
va v Salině Co odbývána bude ve
Wilber v dnech 12 — 15 září
— Ve Fremont vyjde 1 čer
vencem nový denní časopis a sice
bude to orgán strany demokrati
cké
— U Humboldt ukraden v úte
rý v noci z kůlny farmera Joe Kaye
kočárek a postroj a zloději s obo
jím zmizeli
— uo riattsmoutn dosia ve
středu zpráva o smrti Hiram G
Robuna v Manile krerýž u setni
ny H 39 pluku pěchoty sloužil
— V Red Cloud postřelen 1
úterý odpoledne příručí šerifa
Burdick když John Poyera zatý
kal Poraněni na štěstí je pouze
jen lehkým
— Z Cozart oznamuje se že
okolí tamním řádí značnou měrou
kobylky a že hlavně na polích na
jižním břehu řeky Plate ležící
značné Škody spůsebeny
— V Beatrice přijmuta ve středu
městskou radou ordinance kterou
zapovídá se nejenom prodej ale
vypalování tak zvaných "Fire
Crackersů" v obvodu městském
— West Point navštíven v úte'
rý prudkým lijákem téměř průtrži
se podobajícím následkem čehož
níže léžící část města zaplavena
trať Železniční v několika místech
odplavena
— Guvernérem jmenován byl
pondělí doktor O N Stephenson
z Geneva řiditelem státního blá
zince v Norfolk na místo doktora
Keypera jehožto lhůta 1 červen
cem vyprší
— V Cass Co odhadnut letos
veškerý dani podléhající majetek
na $3525596 z čehož připadá
$2284066 na pozemky farmer-
ské $498696 na loty městské a
$750$34 na majetek osobní
— V Lincoln je největším po
platníkem osobních daní W J
Bryan Loni odhadnut osobní
majetek jeho na $2890 a letos
pak na $4560 Převážná většina
udaného majetku osobního spočí
vá ve vkladech bankovních
— Jestli potřebujete dobrý va-
zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V í Uřídila v
Abie Neb jenž zastupuje jednu
nejlepších firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo-
ečnost Deenng Harvester Co tf
— Z Pappilion vydalo se v
pondělí téměř sto farraerů po sto
pě dvou lupičů kteří předchozí
noci do stáje Augusta Liederse se
vloupali a dva koně a dvě sedla
uzmuli Stopa zlodějů pomocí
slídících psů stopována byla až na
13 a Vinton ul v Omaze kdež se
ztratila
— TDuda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje ca koně a všeho drubn
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— V okresu Saunders vtěleno
bylo za květen do kněh pozemko
vých 28 mortgičů na farmy v ob
nosu $3326455 a z kněh vyma
záno jich 51 v obnosu $4704776
Na majetek městský vtěleno do
kněh mortgičů v obnosu $2379 65
a vymazáno jich 14 v obnosu
$588035
— V Grand Island objevil se v
tamním domově vysloužilců opět
ně nový případ neštovic a sice byl
jimi stížen W Watkins kterýž
ošetřoval soudruha jenž nakažli
vé nemoci této as před týdnem
podlehnul Učiněna všechna mož
ná opatření aby dalšímu se šíření
nákazy zabráněno bylo
— V Table Rock uznán byl ve
středu v krajském soudě dr 13 S
George z Lincoln vinným provo
zování praxe lékařské bez lícen-
se statni a odsouzen k pokutě
$50 jakož i k zaplaceni útrat —
Trest byl mu soudem prominut s
tou podmínkou ie v okresu tom
praxi více provozovat! nebude
V Lincoln zničena v úterý
z ráaa požárem půjčovna povoz)
a koní a dvoupatrová cihelná bu
dova na již 13 uL náležející Fr
RowlmgsovL Způsobená Škoda
páčí se na #300000 a pojiStění
není Žádné Požár rozšířil se i
na druhou strana uličky na depart-
mentni obchod Miller & Pina kde
též značná Škoda spůsobena
— V Allen zemřela v úterý I2ti-
letá Pearl Whifordova Táž v pon
děli porodila gliberního klučíka
kterýž po několika hodinách ze
mřel a v úterý mladou matkou ná
sledován byl — Při posledním
zasedáni krajského soudu prohlá
šen byl Abe Williams kterýž ze
znásilněni dívky této obviněn byl
nevinným a rozhořčeni proti němu
jest nyní nemalým
— Ve wilberské vyšší Škole
bylo 1 června skončeno vyučováni
veřejnou slavnosti Při příležitosti
této přednesli žáci některé řeči
mezi nimiž nalézáme čtyři české
studenty a sice: Sleč Zajíčkova
přednášela o dobročinnosti Rob
Tichý o národní velikosti Will
Boháček o znamenitých příslovích
předních mužúaLewis Chaloupka
o moderní žurnalistice
— Dráha Northwestern vyzved
la si ve středu u nejvyŠšího soudu
státního soudní zákaz jímž státní
komisi železniční zakazuje se no
vou sazbu dopravní pro dráhu tu
prohlásiti Dráha tato podobně
jako všechny dráhy ostatní doka
zuje že prý zákon jímž komise
tato zřízena neústavním jest
případ tento vyvolán bude před
soudem spolkovým v Omaze již
zítra
— V Crete počínají se tempe
rencláři zase hýbati Podána totiž
v minulých dnech v městské radě
tamním klubem ženských žádost o
přísné provádění ordinance dle
kteréž hostince o 10 hod v so
botu večer do pondělí rána zavře
ny býti mají Paničky mimo toho
žádají dále aby v neděli zavřeny
byly i lékárny a aby otevřeny byly
jen tenkráte když by nějaký před
pis lékařský k vyplněni přinesen
byl
— Státní komisi železniční byl
uveřejněn v úterý podrobný výkaz
majetku dani podléhajícího ma
jetku společností železničních
telegrafních a sice obnáší týž letos
$2668975954 proti $26417-
89127 roku minulého Dle výka
zu komise je z 90 okresů 6 okresů
bez jedinké míle tratě železniční a
sice jsou to okresy: BannerBoyd
Keya Paha Logan Loup a Mc
Pearson V 25 okresích není Žád
ného spojení telegrafního
— Beatrice navštíveno v úteiý
odpoledne malým tornádem jímž
hlavně Beverní a západní část mě
sta značně poškozena Na něko
lika ulicích ulámány silné stromy
u samé země jako by pouhými
stébly byly a několik menších bu
dov bylo rozmeteno a několik
větších budoy ze základů svých
vyšinuto Jeden prasečí chlívek
několika kusy zvednut do povět
ří a přes střechy budov odnesen
ku břehu řeky do vzdálenosti více
než půl míle Podobná zpráva o
řádění tornáda došlaizElk Creek
kdež na několika farmách budovy
rozmeteny a sady úplně zničeny
— V Hastings doznal v pondělí
bankéř William Kerr předseda
Adams Co banky že neznámým
švindlerem o $13000 napáiiti se
dal Dle výpovědi jeho přišel k
němu minulého týdne neznámý
muž kterýž co majitel tajných ja
kýchsi zlatodolů se mu představil
a zlatou cihlu ke koupi mu nabíd
nul Kerr sednul na vějičku a
odjel s cizincem do Leavenworth
Kan kdež za městem v jakési
i Indiánem střežené cihla mu
ukázána byla Po umluvení se na
ceně bylo dovoleno Kerrovi kou
sek "zlata" z cihly si vyrýpnouti
k lučebnímu zkoumání ic před
ložití a když toto skutečně dobře
dopadlo byla cena vyplacena a on
majitelem cihly se stal Teprve
po návratu domu poznal že byl
napálen a že cihla mosazná mu
podstrčena
Zbytečná ztráta řasu
Tan W S Whedon pokladník prvé
národní banky ve Winterset la v
nedávném dopisu uvádí zkušenost
tesařem u něho zaměstnaným kteráž
má cenu pra jiné řemeslníky Praví:
Pracoval pro mne tesař kterýž práce
zaneebati musel na kolik dnů násled
kem trpěni prfijmem Upozornil jsem
jej ie podobně jsem trpěl a ie Cliam
berlain Colic Cholera and Diarrhoea
Bemedy mne vyléčil Koupil si láhev
téboi od lékárníka a oznámit mi ie
jedna dávka jej vyléčila a jeat jii tase
v práci" Na prodej u všech lékárni
ko
Hus a Žižka
Kráanl dra litorraforané ob-aty
fedatavnjfcí ceaké velikány Uuaa
Žižka hodící ae pro apoJiorc a veřejné
tníatnoatl jakol 1 pr rodiny tnáme
nya na sklade Prodirame je obe po
1100 aneb co avemii k Pok Zipada m
JopUtek 50c Pcfcrtk Z4p4
ttffymftfiyfiiTifttfffa
Zprávy otiobnl
— Koncem minulého týdne me
škal zde pan Max Kirchman vel
koobchodnník s mýdlem Nepo
chybně že v brzku budou míti
obchodníci v Nebr příležitost ob
držeti znamenité mýdlo jeho jako
mramorové české atd v zdejších
velkoobchodech
— ''Pan otec" z pražského mlý
na p J Kašpar byl v Omaze
minulý týden a zvěděli jsme od
něho o neštěstí jaké potkalo Dr
J Pecivála v Prague Štřelil se
do nohy a sice za kolenem vnikla
kule do nohy a nalézá se kdesi
pod kolenem Až dosud nebyla
1 I I W u
naiezena a nepocnyDne je v dutině
kostní
— Pan j M" Mundil mlynář
z chvalně známého mlýna parního
v Clarkson nalézá se zde v tčehto
dnech v záležitostech obchodních
— Ve středu přijeli do Omahy
pp J A Úbl Tom ŠimánekaJ
Vlasák z Prague Neb Přijeli
sem s doktorem Peciválem o němž
jsme již zmínku učinili že ne
šťastnou náhodou do kolena pravé
nohy se postřelil Uznal za dobré
přijeti sem do nemocnice tak aby
se mu mohlo dostati nejlepší mož
né lékařské pomoci a obsluhy Po
několik minulých dnů se zdálo že
se rána horší Včera lékař otevřel
nohu na druhé straně než z které
kule do ni vnikla tak aby vypustil
hnis v ráně vznikající a doufá že
v krátkosti bude doktor vyhojen
beze všech zlých následků
— Z New Prague Minn došla
nás zpráva že zemřel syn starého
tamnějšího osadníka a dlouholeté
ho našeho Dříznivcp na na V Mi
a r 1 — — — — — - -
V a
KisKy jest to dojista smutný
osud když starý otec provázeti
má ku poslednímu odpočinku syna
svčbo jehož snrt skosila v květu
věku Cítíme i vyslpvujem nejsr-
dečnější soustrast hluboce zarmou
cené rodině
norKo ma spatný ocinek na
játra Nepracují správně a použiti
máme prostředek íako Dr Au?
Koeniga Hamburger Tropfen kte
rýž reguluje a léčí
TRŽNÍ ZPRÁVY
Ch'cago 14 íerrna 1Í0O
Píruluj t en i loaíní stonpla to blivr4 Dá
aledkera ni-príxnlncb zpráv o (Uru ároJv ti
táteck rverozápiuWch Prodál mtí 884
i )r'j cerrenor t7iJi&n f
knknfk r ceií ti i se zlepiila a sice zboží
hnlitri ITvdává za S8 pro íerveoec Z( 3Sht
0e t cení rtonpnnl neboť prodává M zboží
hotn-é xs 2J2SVSc a búf círfo 8 aa 2fta2d4c
a 2o324c
za 67
dával ae za
ron prodá-
e za 1240 j
Zito t ceně zlepiila předáváno
Ji-ímcu Jeřt vcení nezměnJoi prodával
40(2 43c
Luční temeno itooplo zoaiuoa mřron
rulo tlgO
Stměno bojinko (timotbj) prodává
á Jeteloví za f 100 j
Cena hovězího dobytka Jeit proU min Udusil
a něco lepit tento prodává M
jfcl: í'kni J nejlepil voli prodá'
buben! 2 proetřednl za
k lira f 4 40&olOkrávT zi
vice za $3VS@53) tcxlti bfci prodávají te (a
t32504o
Vepřovy dobytek ▼ cení porEkud k!euul Pro
středni prodával ae za f 490SO7 zvláKií pěkný
a těžký za f S(0@5(7i lebky ca t490®5OTHVět
lioa prodeji byle po I500(&50t)4
Omaha 14 řerrna 190y
Cena boréziho dobytka proti tfdnl nilnnlétao
o něco ae zlepiila a alce atalo ee tak náal dkem
labiího přívozu a trfÍKUi poptávky
Voli proáávalj ae za ti0C3S2S křiv a iZ75
&47S Jalovice za ÍS50&ÍS2 a tsíí k Síra za Í403
&5Ů0
Vepřový dobytek T cení poníkod ae zborlILNel-
lepii kuy prudsvaijr m po IŠS@4 6u Nejí
lepil docílená cena byia 14 3)4
vejce jisa T!
cicá a !cc ScrstTá za i
Máalo drti ae T atejoí cení Obyčejné
prooava mm za jso aiouu za isr£iac
ven za 17a!8c
Lirnuez aiva prnaava mm 2a twtQ e-s
Htw - B )!!$ e!ottp!o BrjJcrii 1
vyjit $760 proatředul $M a niiin t6M
K&la laon cen v nazmJMta: H: 1 mvmwÁ au
í í IS4C ílal aolení Te el e toleel Sc £
St Lesiz Si forTca ÍSOC í
r—Mr tyi T Ti-n trfta flnes ceny IílA
ozlmka trrená Stalo t prodávala ae T aleva
e v i"wtMJ
na 7tu - t-H 14U ni
prozář! 73V
Koma ttojl t cent o aiea výje Prodává M
cia s eevatora aa BS na traU za 404 pro
červenec ca
Bavlna ndrínje ae v cent atejní Prodávala ae
proetredai ca 1 14 !
Pánům úřaánikíím spoikQ
Ú2enf (obchodní) knihy laW': Lede
t ra lournaU denní kninj a jitié- o
EE
l
tjc nahoru u Pokn-ku 'aodu
Za sníženou cenu!
Máme posud nřkolik výtiafi spiai ]
Královské vénné město Mélníi
a okres mělnicky l
Který a velkou píli sestavil a ku velkf 1
své škodě vlastním nákladem vydaí?
r-cmei meaiake tkoly pan Lnd Boehm
Jest to spia objemný neboť i'tá 93 }
stran velkého formáto a 55 obrazy a
mapou okreau mělnického a města j
Kaid roaUk mílnick mil by chovat!
spa tento obsahujíc! popis a dějiny
tw rwume rn apisovatd opravnu
ie náa ku nabídnuti tbvtka aoiau ca
cenu valní anfienou a aice budem til
pruuavan nyní aa azuv 1 poštovní
jáaylkou DHvíitl cena $400 žádný
~ciuiiau nejnuei ae nyní vymlouvat!
na ceno knihy neboť ca tuto cenu im
v pravot levnou Hlaste ae bnv
Adresujte: Vtknk ttaatra
e eny náMn-
rajt ae za $5 e
I450@5!5jatecif
ta4TOa i&Iof
vaaaaa
é