Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 22, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ
POKROK
PÁDU
Zeložen 1871--Ro6ník XXX
OMAHA NEBR Y ÚTERl DNE 22 KVĚTNA 1900
Drojtýdeiiíku: Ročník VIII číslo 72
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
v
Z Washlartonu
% William H Hunt z Montany
vyhlédnut byl v sobotu presiden
tem za prvého státního sekretáře
Porto Rica Hunt přítomní byl
zástupcem vlády naší v Chíli za
účelem vymoiení nároku rady ob
čanů našich o náhradu a místa
onoho se nyní vzdal aby mvé po
stavení přijmouti mohl
X Z Washingtonu oznámeno v
sobotu že státní tajemník roz
hodnul se přijmouti vyslanectvo
boerské a sice stane prý se to
týmž spúsobem jakýmž zástupci
vlád přijímáni jsou Musí totiž
dříve předložití pověřující své
listiny a teprve na základě těchto
rozhodnuto bude odborem stát
ním zda přijati budou vyslanci co
zástupci diplomatičtí či pouze co
vynikající jednotlivci — Rozhod
nutí toto učiněno dříve než oče
káváno neboť již včera odpoledne
sekretář vyslanectvu oznámil že
Spojené Státy pro republiku boer
skou ničeho učinili nemohou a že
v zájmu ukončeni války nezakročí
an prý by to porušením neutrality
bylo a Spojené Státy ve vážné zá
pletky mezinárodní přivéstf by to
mohlo
Z kongresu
V senátu ve Čtvrtek pokračová
no v projednávání rozpočtu pro
odbor poštovní při čemž poměrně
stráveno značně Času rokováním o
položce kterouž povolováno býti
má 1750000 na rozšíření pneu
matického spojení poštovního —
V pátek pokračováno v projedná
vání rozpočtu poštovního a opětně
věnován téměř veškerý čas roko
vání o pneumatické dodávce poš
tovní a švindlech jakéž v minu
lých letech s povolováním polož
ky ve prospěch téže spojeny byly
— V sobotu skončeno bylo jedná
ní q položce na rozšíření pneuma
tické dopravy poštovní a sice
škrtnuta táž 32 proti 16' hlasům
Návrh na povolení $235000 k
provedení zadaných již kontraktu
v New Yorku Brooklynu k Phila
delphie k projednání nedospěl
Projednání senátorské zápletky
montanské odloženo na pondělí
V sněmovně poslanecké přijat
ve čtvrtek zvláštní rozpočet kte
rýmž povolováno jest $400000 na
vyměření nových přístavů a na
práce nepředvídané načež pak
zbytek zasedání věnován projed
- navání - civilního zákuouíka pí O
území alaské — Pátek věnován
dle dřívějšího usnešení výhradně
záležitostem pensi j ním a dlouhá
řada předloh soukromých projed
nána POLITICKÉ
Presidentem
podepsána byla ye íívrtek o čtvrté
hodině odpolední předloha o svo
bodných domovinách ' čímž záko
nem _ se'Atala a bezodkladné plat
nosti nabyla Péro jímž president
předlohu podepsal věnováno bylo
delegátu Flynnovi z Oklahomy
kterýž o předlohu onu nejvíce se
zajímal a jemuž hlavně osadníci
na bývalých reservacích indián
ských kterýmž výhradně zákonem
tím prospíváno jest za přijetí zá
kona tohoto co děkovati mají
' Republikiaé ktatackští
odbývali státní konvenci svou ve
čtvrtek v Loiůsville za účelem
jmenováni delegace do konvence
národní při kteréžto příležitosti
přijata byla platforma a v kteréž
schvalována jest administrace pre
sidenta McKinleyho a kteréž stra
na demokratická za přítomný po
litování bodný stav ve státu tom
zodpovědnou činěna jest
Sciátontvi ontanské
zapleteno jest nyní tak že nikdo
se v tom nevyzná kdo že vlastně
zákonitým senátorem jest Jak
známo poděkoval se senátor
Clark když viděl že pro búdler
ké zvolení své ze senátu vyloučen
býti má a hned na to jmenován byl
pro nevypršenou lhůtu místo-guvernérem
Spriggsem kterýž v ne
přítomnosti guvernéra kterýž prá
vě mimo státu dlel k tomu záko
nem oprávněn byl V pátek však
vrátil se guvernér Smith t Caliíor
nie av prvýnrjiho činem úřadním
bvlo že- Clarkovi oznámil že
' tm K
úskočným způsobem docíleno bylo
a ie na nevypršenou lhůta Martin
Maginnise jmenoval Zárovefiuvě
domil o tomto kroku svém senát
spolkový při čemž co nejrozhod
něji protestoval proti možaosti
toho aby snad Clark za právo
platně jmenovaného svého vlastní
ho nástupce uznán byl
Barter o presidenta
Navrženec pravých populistů
pro úřad presidenta Wharton
tíarker navštívil ve čtvrtek ve
Washingtonu presidenta McKin
ley-ho jehožto dávným osobním
přítelem jest a po audienci vyjádřil
se že navržením jeho porážka
Bryanova prý zpečetěnou jest V
poslední volbě presidentské obdr
žel prý Bryan as 6500000 hlasů
čehož nejméně 2000000 byly
hlasy populistů z kteréhožto po
čtu od 1500000 do 1750000
pro Barkera letos prý vržeco bude
Zůitaue tudíž Bryanovi kolem 5-
000000 hlasů — a kde Že dostane
ty ostatní ku zvolení potřebné?
Zápas presidentský nebude dle
náhledu Barkerova veden na zá
kladě otázky peněžní nýbrž na
základě otázky expanse a proti-
trustovní
Spor o guvernérství rozhodnut
Ne j vyšším soudem Rpolkovým
rozhodnut v pondělí dlouho vle
koucí se spor o guvernérství v
Kentucky a sice potvrzen rozsu
dek státního soudu odvolacího a
uznáno právo - demokratického
guvernéra Beckhama Rozhod
nutí toto stalo se na tom základě
že prý v případu tomto soud prá
vomocnosti nemá a že spory po
dobné politickým odborem vlád
ním rozhodovány býti musí A
to v případu tomto se stalo neboť
sněm státní kontest ve prospěch
demokrata rozhodnul a z tohoto
rozhodnutí není prý odvolání
KRONIKA 'UDÁLOSTÍ
Přlstíhovalectvo na Bawall
podrobeno bude - na dále těra zi
koňům a ustanovením jimiž při
stčhovalectvo do Spojených Států
se řídí a komisař přistěhovalecký
Powderly jmenoval již komisaře
kterýž do Honolulu odebřati se
má za účelem dohlížení na prová
dění zákonů těchto Podobně uči
něno bude í se vzhledem na ostrov
Porto Riko a oběma komisařům
nařízeno aby na místě prvém o
sebrání důkladné statistiky přistě
hovalecké se postarali
Stávka v St Louis
trvá doposud a jak se podobá
není nejmenší naděje na brzké její
urovnání "Veškeré dosavadní vy
jednávání stávkujících se společ
nostmi drah pouličních bylo mar
ným a to hlavně následkem toho
Že společnost za žádných podmí
nek nechce zaručili vzetí do práce
všech dřívějších dělníků deboť
prý žádného z těch kteří nyní
místa stávkujících zaujali nepro
pustí — - Vůdcové stávkářů snaží
se o to aby ostatní místní unie
dělnické k prohlášení sympathické
stávky přiměli neboť vidí že bez
takovéto vydatné pomoci vítězství
jejich možno není — V pátek od
bývána byla porada zástupců té
měř xoo unií v níž usnešeno od
poručit! ústřední radš uniové' by
sympatická stávka nařízena byla
Než k téže dojde musí stávka tato
včtSisou cnif odhlasována býti a v
případě její pak zastavena býti
musí práce členy pouze jen těch
unií kteréž většinu pro prohláše
ní stávky daly — Během dne
došlo k novým vážným výtržno
stem při nichž nejenom kamení a
klacků ale i revolverů používáno
pokud známo byl jeden ze skéb
ských konduktérů a tři osoby jiné
smrtelně postřeleny rozbitých pak
hlav čítáno na tucty Policie měla
plné ruce práce nejenom a rozhá
něním stávkářů ale í a odstrašo
váním překážek na tratě klade
ných a polet vypravovaných kar
byl velice obmezeným V radě
městské přijata domem deputova
ných resoluce kterouž požaduje
se odvolání výsad všech společno
stí drah pouličních jež na dále
káry pravidelně a v souhlase s
ustanovením výsady jejich vypra
vovali nebudou —V sobotu vzala
stávka neočekávaného obratu a to
hlavně zakročením soudu spolko
vého jíml vydán proti stávkujícím
zřízencům dráb pouličních proza
tímní zákaz soudní jímž zakázáno
jim jest kladení jakýchkoliv pře
kážek dalšíma vypravováni kar
an na týchž poštovní zásylky z
ústřední pošty na odbočky a na
nádraží dopravovány jsou Vy
hlídka na styky s úřady spolkový'
mi měla náležitého účinku neboť
za celý den nedošlo téměř ani k
jediné vážné výtržnosti Téhož
dne k večeru odbýván městem
průvod stávkářů a unií s nimi
sympatizujících a týž skončil za
vzorného pořádku k čemuž nemá
lou měrou přispěla ta okolnost že
po Čas průvodu jízda na tratích
pouličních úplně byla zastavena
V neděli zahájena pravidelná téměř
jízda na pěti různých liniích aniž
by bývala jízdě nejmenší překážka
kladena
Sníží jízdné
Ze Snokane Wash oznámeno
Concem týdne že po 1 Červenci
sníženo bude jízdné na dráhách ve
státu onom ze 4 na 3 centy za
míli Oznámení toto učiněno bylo
vrchní správou dráhy Great North
ern a očekává se že příkladu toho
i dráhy Northern Pacific a Oregon
Short Line následovati budou
Hlízový mor
objevil se prý opětně v San Fran
cisku a sice oznamuje se že prý
minulého týdne Šest úmrtí náka
zou touto v čínské čtvrti se událo
Úřady zdravotní pravdivost zprávy
té popírají a pravdivost tvrzení
toho opodstatňují hlavně pouka
zováním na to že žádná karanténa
dosud nařízena nebyla
Japonské přlstěnovaleftvo
jak ze zprávy pokladního odboru
vysvítá v posledních letech ne
ustále vzrůstá Dle výkazu úřad
ního přijelo v roce 1898 do Sou
státí 2330 Japonců v roce 1898
3395 a v deseti měsících roku le
tošního 30- dubnem ukončených
71 81 V počtu tomto není zahr
nuto přistěhovalectvo japonské
dostávší se do Soustátí z Kanady
neb Mexika a těch prý také hezká
řada jest ' -:-r -
"8 i
Není prý to pravda
Ve spojení s oznámenými již
námi podvody v poštovní správě
kubánské - uváděno bylo v mi
nulých dnech že prý tajnou poli
cií spolkovou objevena byla v
Muncié Ind tajná tiskárna v
níž tištěny íalešné poštovní znám
ky kubánské a že prý zjištěno že
těchto na Kubu v ceně $2000000
posláno a po většině zpeněženo
tam bylo Pravdivost zprávy té
jést nyní odborem poštovním vy
vracována a na celé věci není prý
ani písmeny pravdy Podvody
obmezeny byly výhradně jen na
Kubu a naše úřadníky tamní a
nikdo prý jiný v nich zapleten
není
Nejlepším zákazníkem
cizozemským na plodiny a výrob
ky vyvážené jest prý Anglie ne
boť táž kupuje plných 60 procent
veškerého vývozu našeho- Anglie
samotná jest největším zákazníkem
na vyvážené naše cbleboviny a
kolonie anglické poskytují zase
největšího trhu pro vývoz našich
výrobků průmyslových Za rok
1898 — 99 koupeno bylo Anglií z
vývozu našeho o 79 procent více
než koupeno bylo všemi ostatními
zeměmi evropskými dohromadv
Nejlepším při tom jest Že prý
přívozu našemu do Anglie v Žád
ném ohledu kladeny nejsou pře
kážky jako tomu ku pK : v Něme
cku jest : — ~ř---
Nesmí boykotovat Číňany
V Butte Mont vydán v sobo
tu spolkovým soudem zákaz soud
ní jímž zakazováno jest uniím
dělnickým boykotování ČÍBanů
Dle zákazu nesmí se spolčovati
za účelem poškozování neb potla
čování obchodu ČÍBanů neb pro
následování těch kdož čífiany
podporují jakož i zakázáno jest
nošení nápisů jimiž boykotování
čífianů požadováno jest O vy
dání zákazu požádali Číňané ná
sledkem toho an se strany unií
proti nim soustavný bf veden
jest za tím účelem" aby ž města
vypuzeni byli 1 '
Smilá loupež
V Kansas City spáchána byla v
neděli v noci smělá loupež a sice
oloupen byl hotel Coates jeden z
nejlepšich v městě o diamanty v
ceně $1200 o $250 na hotovostí
a poukázky bankovní v ceně $100
vesměs hostům náležející Lou
pež spáchána neznámým lupičem
kterýž v půl dvanácté v nocí do
pisárny t revolverem v ruce vatou
pil za pult vkročil a než překva
pený zřízenec a dva hosté z pře
kvapení vzpamatovati se mohli
se schránkou ve kteréž výše ure
dené věci se nalézaly ven vyšel a
vyšvihnuv se na koně venku uvá
zaného rychle ve tmě noční zmi
zel — Loupež vyžádala si pouhý
téměř o'kamŽik a patrně provede
na byla mužem v oboru tom již
zkušenost majícím
Z FILIPÍN
V Manile rozšiřována dle zpráv
pátečních proklamace Aguinaldo
va datovaná z ostrova Polillo ze
dne 4 května v níž klade se do
morodcům na paměť že civilní
komise jejížto příjezd do Manily
již v těchto dnech očekáván jest
ustanovena byla presidentem Mc
Kinleym bez souhlasu kongresu a
že tudíž vlastně prý k úřadnímu
vyjednávání oprávněnou není Do
morodci vyzývají se by nedali se
přiměti ku složení zbraní podmín
kami komisí touto jim nabízený
mi an prý by se státi mohlo že
by podmínky tyto kongresem
schváleny nebyly Mimo toho vy
zývají se domorodci ve všech osa
dách jež komise navštíví by bez
okolků vůči komisi se vyjádřili
jaké vlády si přejí neboť prý svo
boda slova každému zaručena jest
Oznamuje se že více jak 300
důstojníků pluků dobroyolnických
podalo žádost za propuštěnou a
sice stalo prý se tak výhradně jen
proto aby namáhavé službě za
nastávajícího období dešťového se
vyhnuli' Jest jisto že u velké
části žádostem těmto vyhověno
nebude jan kdyby ve všech pří
padech státi se tak mělo některé
pluky téměř bez veškerého důstoj-
metva by zůstaly -
DROBNÉ ZPRÁVY
Z jižního Texas oznamováno
va Čtvrtek nové stoupání řek Co
lorado a Brazos U Columbus
stržen byl rozvodněnou řekou
most již po páté :
Boerskému vyslanectvu do
stalo se ve Čtvrtek v New Yorku
od mayora Van Wycka z usnešení
rady městské - úřadního přivítání
V Augusta Ga panuje velké
rozhořčení proti superintendento
vi censu k vůli tomu že za sběra
tele censu mezi jinými též třináct
černochů jmenoval
Republikáné montanští ve
čtvrteční konvenci své schválili
jednohlasně administraci McKin-ley-ovu
a odsoudili jednání oněch
11 republikánů kteří ve sněmu
státním pro jmenování Clarka se
nátorem spolkovým hlasovali
Městečko Webster S D
zničeno ve čtvrtek téměř úplně
požárem Mezi zničenými požá
rem budovami naiézalo se sedm
obilních elevátorů
V St Louis zemřel ve čtvrtek
v kostele náhle reverend W A
Echols z Middlesport O delegát
do 6i'ezdu církve presbyteriánské
V Everet Wash pohádali se
ve čtvrtek při hře v karty bratří
Morrisonové a v hádce mladší
sartšího na místě zastřelil
Úpadků událo se ve Spoje
ných Státech za minulý týden 117
proti 147 v témže týdni roku mi
nulého V Laíayette Ind zemřela v
pátek sestra Alphonso představe
ná 'řádu sester Františkánských
Byla jednou z původních šesti se
ster řádu toho kteréž roku 1875
do Soustátí přijely
Ze Stockton Cal oznámeno
v pátek že u Big Neck Fiat zasta
veny a oloupeny byly neznámým
lupičem dva dostavníky poštovní
a Že cestující celkem o $200 olou
peni Pokladna expressní společ
nosti nechána netknutou
Ve Washingtonu odhalena
byla v sobotu spúsobem slavnost
ním v rotundě kapitolu socha ge
nerála Granta věnovaná národu
Velkou Armádou Republiky
New-yorský arcibiskup Corri
gan mešká přítomně v Římě a
ozoamuje se Že stává možnost
povýšení jeho na kardinála
V Sanbury Ga uznáno bylo
porotou vinnými pět pánů rad
ních ze Shamokin pro (Splatnost
při zadávání kontraktů na cihel
nou dlažbo
I KoutskýPaint9Glass&7áll PaporCo
429 N 24th St- (Glasgow Blockl So Omaha
Dokonalý a úplnf vf bér všeho druhu barer skla
0 nejnoTéjších rzorkú papírů na stény
w rámců na obrazy atdC&
x ?b°ží Prodá 7A hotové ve velkém neb malém Práce barvířské a
natěračské 1 barvení návěstních tabulí atd vykonávají se dohře a spole
hlivé Pouze nejlepší dělnici se zaměstnávají
Do New Yorku připlul v ne
děli turecký Dodadmirál Ahmed
paša Týž popřel že by cesta jeho
jakým posláním diplomatickým
byla spojena a prohlásil že přijel
výhradně za účelem studování
stavby našich lodí válečných
U Princeton N ) utonuli
v neděli převrácením se Člunu do
prudkého proudu strženého dva
studující tamní university C C
Augur z Evanston II syn majo
ra spolkové jízdy nyní na Filipí
nách meškajícího a P K Hay z
Nutley N J
V Des Moines la zahájen
byl včera kongres amerických
matek
' V Little Rock Ark posláni
v pátek spolkovým soudem na 6
měsíců do vězení dva stávkáři
kteří vzdor zákazu soudnímu na
pouliční káru vyskočili a skéby k
zanechání práce příměti chtěli
Slabému a nemocně vyhlížející
mu muži často neschází jiného
než že játra v pořádku nejsou
Taký nechť ihned použije Dr A
Koenig's Hamburger Tropfen a v
krátkém čase bude zdráv a sílen
Ulili! Ulili!
Nabízím ct svým krajan&m nejlepif
tvrdé a mfké uhlí ca ceny nejnlzsí
ílsté přesáté a 2000 Ub Dorážka ryohli
V I LEVÍ 715 80 13th St
Telefon 1918
HAYD
BROS
stostostoitoitoitoitostoit
Uej výhodnější koupe jakéž dosud
našemu obecenstvu - "byly nabídnuty
iFreioi léttky
Brandeburské perkály yard široké 8c
2000 kusů vyhlášených Ding Batistů 3 palců Šířky elegant
ních vzorků 15c
1200 kusů šotišů na živůtky 10c
Dimities nejpřknjšfch vzorků jež se vyrovnají importovaným #150
Pravé Irské Dimities 25c
LnČné šotiše pevných barev 35c
Lněné látky plátna a poslamky
5Spalcový bílený Damask 15c
68palcový bílený Damask nejlepší jakosti 50c
Červený Turkey Damask 15c 25c 39c
4-4 Brown plátno za v 40
Plátno Pride of The West 10c y
(Pouze 10 yardů pro každého)
9-4 nebílené poslamky I2#c y
Zvláštní druh Cambric 16 yardů za dolar
Pokrývky
Nejlepší výběr na západě
Zahradní nástroje a
iópalcové sekáče na trávu
Hrábě
Dobrá košťata
Ocelové rýče
6stopové řtbříky
Skládací desky k žehlení
Dobrá kladívka
Ruční pilky
Nelvýhodnější koupě
stěny grocerie atd na západě u
HATDBN BROS
Jaiaaes 2CovLts3s- řiditel
Ve všech počasích ročních při
chází bdesti revmatické a v každý
čas nestává ničeho lepšího k vylé
čení revmatismu než St Jacobs
Oel '
ÚMRTÍ A DÍKŮVZDÁNI
Tímto sdělujeme všem přátelům
truchlivou zprávu že milovaný
syn a bratr náš
FRANK JABLEČNÍK
v mladém dosud věku zemřel V
žala našem nelze nám opomenouti
vzdáti srdečné díky všem těm pří
znivcfim zemřelého kteří rakev
květinami ozdobili mezi nimiž
jmenovati dlužno: Pí Krejčovou
Klub Rozkoš Hayden Bros Sbor
Boleslava 6 60 JČD Loži Svor
nost a Baner F U of A Josef
Yašku a paní Langovou Dále
nechť přijme dík pan Jos BuSata
za slova útěchy v domě smutku
jakož i všichni kdož se pohřbu
súčastnili
Václav a Anna JabUínlk rodiře
Václav Alnii bratří Bolena sestra
BOTY a
NaSe celá zásoba bot a střevíci musí vy
prodána biti v Šedesáti dnech Vyplatí se vám
přijití k nám a koupltl si ntfevice neb boty
nyní než ae budeme itěhovati do íísla
lase jižní 13 ulice
Malé dámské střevíce mající cenu 3 00 aí
1300 prodáváme pouze za 98 centft a některé
len za 60 oentu - :
v Hsle ioj jt&ni 16 ulice
Ant Bílek &c Co
Roh 16
Dodge ul
na postele
od 39c do $350
jiné domácí potřeby
$225
-i 19c
29c
69c
45c
69c
9c
15c
nábytku papíru na
EM