Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 18, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
Pokrok západu
fq:cro:cu západu
nVézá m ve známé-
v
lékárně JSm fiérmdka
v Ušle 1266 jii tj ul
blíU Willicmi
kdež lze veškeři naše záležitosti
vyřizovat!
TISKÁRNA ' POKROKU ZÁPADU
nalézá se t ě 609-511 Jíl 12 ul
m MASf4Y KRAM
aa Jižstraně města vlastní krajan
"V IP Kunci
llslo I344jiínl ij ul
Nelvětšf zásoby masa víeho druhu
uenek salámu šunek a vňbec všeho co
o) or tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
Z NAŠEHO MĚSTA
— Pekah v našem městě jsou
na stávce a sice požadují uznání
unie desetihodinovou práci
mzdu 20 ctů za hodinu Stávkáfi
jsou odhodláni od požadavků
svých neustupovati a pakli že prý
zaměstnatelé nepovolí tu prý si
Naloží pekárnu co-operativní
kteréž pak město naše chlebem
uniovým zaopatřovati budou
— Úřadovny republikánského
výboru státního nalézati se budou
v hotelu Iler urana na ib a
Howard ul
— V pondělí odbývána v Mili
ard hotelu schůzka nebrasské de
legace do národní konvence repu
blikánské ve kteréž předsedou
delegace zvolen Omažan W F
Gurley — Volba člena národního
výboru ponechána do dne udbý
vání konvence
— Nikdy připálený nikdy ne-
dokysaný nikdy tvrdý není ale
vždy čerstvý a chutný jest chléb
svatojanský u Čermáka v lékárně
13c libra v 45?
— Dle výkazu zdravotního Ú
řadu událo se za duben v městě
našem 86 úmrtí proti 121 v témž
měsíci roku minulého a 166 poro
dů proti 138 v dubnu roku mi
nulého — V policejním soudě uznala
se v pondělí vinnou velkokrádeže
toletá Etta Adamsova kteráž
jak minule jsme oznámili tetě
své f 1:0 ukradla a s jenězi do
svita až do Lincoln se vydala
U nadějného děvčátka nalezeno
pouze £48 a kam ostatek se po
děl nemůže toto vysvětlili Že
je neutratila jest jisto neboť "na
cestách" nebyla ani celý den a
celá její útrata sestávala z koupe
ní lístku železničního a kytice
růží Žaloba odpřísáhnuta byla
na dívčino okradenou tetou a jeli
kož tato na potrestání mladé zlo
dějky stojí nezbylo soudci než
odkázati tuto soudu krajskému
jímž nejspíše do pclcpScYoy po-
slaná bude "
— Přeplav z Čech neb do Čech
objedná neb zásilky peněz vyřídí
▼ písárně Pokroku Západu tf
~ "ITT'"" " l-T "-"- í ' "
— v - penaeu youy "JlJ v
krajském soudě žaloby proti bý
valým členům rady Školní Geo
II IIčssotí a Frank L - Sesrssvi
-z nplatností obžalovaným k pře
líčeni vsaar nenosio m vjo na uuuu
' neurčitou odloženo ~ K soudu se
totiž nedostavil hlavní svědek
tajný Charles Chiniquy z Chicaga
a návladní okresní ohlásil že vů
bec ani nemůže zjístiti kde týž
nvní se nalézá Chiniquy vzdal
svůj sám pečuje místo aby týž na
starosti dceři ponechal Tuto pak
hlavně mrzí že otec sám vybírá si
od nájemníků svých nájemné a jí
z toho ničeho nedává Soudce
prohlásil že tentokráte přesvědčí
se o tom zda Knudzior úplně
zdravých smyslů jest a zjistí-li to
prý opatrovnictví zruší a volnou
ruku — tedy i v otázce ženitby —
mu ponechá
— V krajském soudě vyvolán
v pondělí před soudcem Bakerem
případ Stanislava J Černýbo ze
So Omahy kterýž ze znásilnění
tříleté dcerušky krajana Vávry
obžalován jest a týž prohlásil se
býti nevinným — Kdy přelíčení
odbývati se bude nebylo dosu
určeno
— V pondělí o polednách byl
skončena neočekáváně stávka sta
vebních truhlářů a tesařů 1 květ
na zahájená a sice stalo se tak po
poradě zástupců unie a kontrakto
rů podmínky však na základě
jichž dohody docíleno oznámeny
nebyly
— Práce na viaduktu 16 ulice
pokračuje rychle ku předu a kon
traktoři douíají že vzdor spozdění
objednávek Železa se Železnou
konstrukcí do 1 července hotovi
budou
— Kťrá mouka ie jest nejleýílf
Nu Wilberská Zwoniíka a Aksami
ta To se vaťsl
— Pondělní odpolední déšť
byl tím nejprudším jakýž v Oma-
ze po dloubou dobu jsme měli
neboť dle povětrnostní úřadovny
devíti minutách padesát sedm
stotin palce vody spadlo — Déšť
byl aspoS k tomu dobrým že za
nedbané ulice pořádně spláchnut
— V úterním zasedání městské
rady povoleno bylo % 50000 na
práce kanalisační a sice věnováno
toho bude 140000 na dokonče
ní kanálu v severní Omaze a f 10
000 na zřízení kanálu skrze River-
view park až k řece Missouri —
License pouličních obchodníků
snížena ze $45 na {30 ročně :
platy příručího _ inspektora sta
vebnfho zvýšeny z $80 na $95 i
klerka v téže úřadovně ze $60 na
$75 měsíčně PrvnějŠímu učině
no zvýšení aby vydržovat! mohl
sobě koně a vozík poslednější
pak zase musí vésti knihy zároveň
pro inspektora olovníků a par
ních kotlů
— V pondělí zahájeno po delší
přestávce opětně vyšetřování v žá
dosti právníka John O Yeisera
snížení dosavadních poplatků te
leíonních a společnost dala tomu
to k disposici veškery knihy své
— Pro prodávání lihovin Indi'
ánům zatčen byl v úterý maršálem
spolkovým hostinský Wm Burk
10 a Douglas ul Týž popírá
e tak učinil s tvrdí že pakli ns
terý rudoch z hostince jeho láhev
kořalky jak v žalobě se tvrdí do
stal státi se tak muselo prostřed
nictvím osoby třetí za kterouž on
zodpovědným držán býti nemůže
— Nells Anderson žádá na
okresních komisařích náhradu v
obnosu z 1000 za škodu na ma
jetku jeho potokem Papillion uči
něnou „Následkem navežení ce
sty okresní rozlévá prý se totiž
voda potoku onoho na pozemek
jeho a polovina zahrady byla prý
ma již vyplavena
— Klubu obchodníků oznáme
ny v úterý podmínky za kterýchž
hlavní úřadovny Dřevařů Světa —
Woodmen oí the World — v mě
stě:
našesr - ponechány - budou:: a
již dřívějšího svého povolání a
cestuje nyní pro nijaký chicagský
velkoobchod a ' toho že nyní
právě tak jako při soudu s Ireym
se nedostavil soudí se Že nechce
mít se záležitostí touto více co
činit Nebylo by proto divu
kdyby všechny žaloby proti bud
tenkým radům Školním stejně
skončily a kdyby všichni obžalo
vaní ač vina jejich jistou jest
beztrestně vy vázli
— Sedmasedmdesátiletý Polák
Jan Kaudzior dostal se již zase
před okresního soudce Jak zná
mo jmenována jedna z dcer jeho
opatrovnicí když starý dědek do
1 5leté krajanky se zamiloval a
tato zaJEena pojmouti chtěl a nyní
potatovln jest ku zodpovědnosti
proto an prý nejedni r souhlase
třízením soudním a o majetek 1
sice požaduje 'se jedna ze tří věcí:
Buď darování ku stavbě potřeb
ného pozemku neb vřnjOváBÍ n
něz na zakoupení pozemku po
třebných aneb zajištění řádu tomu
uvou tisíc novyen Clena po delsl
úvaze rozhodnuř se klub pracovati
ve směru poslednějším a zahájil
proto čilou agitaci aby požado
vaný počet nových členi zajistil
— Bývalý z í piiník policejní a
požární komise Tom Davis jest
prý v účtech svých zkrátka Da
vis měl totiž též na starosti pro
dej látek na stejnokroje hasičů a
policistů a tu prý při odstoupení
jeho seznáno že v účtech jeho a
▼ množství látky na ruce zbývá
jící rozdíl více jak f 200 se jeví
Davis vysvětluje rozdíl onen tím
že prý mu četní hasiči a policisté
za látku dlužni zůsUli a že vše
vyrovnáno bude jakmile tito za
platí
— Samovraždu zastřelením
příčin neznámých spáchal v úterý
k rána v hotelu Mercbants as o-
letý Valentine Dumperth bývalý
sudek v Hetzově pivovaru - který
od roku 1892 jako soukromník
žil a značné vážnosti hlavně mezi
Němci zdejšími se těšil Dum
perth bydlel v Mercbants hotelu
po delší již dobu a jelikož zpravi
dla časně vstával vzbuzeno u po
kojné podezření když aut po 9
hodině dvéře pokoje jeho se ne
otvíraly Přivolán proto správce
hotelu kterýž dvéře otevřel a tu
k nemalému překvapení nalezen
Dumperth úplně oblečený s pro
střelenou lebkou v židli blíže
okna sedící Mrtvola jeho byla
již téměř vychladlou a z toho se
soudí že samovraždu as kolem 7
hodiny ranní spáchal Proč život
si vzal zahaleno jest dosud rou
Škou tajemství Zanechal dva
lístky v jednom z nichž píše
správci hotelu že účet jeho 20 t
m zaplacen bude a v druhém dá
va všem poslední s bohem s po
známkou že záhy zví se proč
samovraždu spáchal a že mnozí
toho budou litovati — Z někte
rých stran se tvrdí že Hurapertl
přišel o peníze v dolovních špeku
lacích a ze ztráta tato k samo-
vraždě jej dohnala
— Dr A P Johnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovějŠími
a nejdokonalejšími nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez
bolesti tf
— Již v sobotu uspořádá tábor
Columbus čís 69 Dřevařů Světa
v Sokolovně výroční svůj ples i
zajisté že účastenství bude co nej
hojnější Cítáť tábor tento —
a jest snad nejsilnějším českým
spolkem v Omaze — Četně přátel
a ti zajisté do jednoho se dostaví
— v městské raae podaná a v
prvém i druhém čtení přijata byla
ordinance kterouž činěno býti má
opatření vzhledem k obsazení
kteréholiv úřadu městského v
případě úmrtí poděkování se neb
sesazení úřadníka neb radního do
tyčného a sice dle ordinance oné
připadalo by obsazování místa
onoho radě městské V nyněj
ším charteru městském nenalézá
se vzhledem k případu podoBné
mu zcela Žádného opatření tak
že ku příkladu když by kterýko
liv radní za den týden neb vůbec
kdykoliv zemřel warda dotyčná
až do příští volby nezastoupenou
radě městské by zůstala — Při
obsazování uprázdněného místa
radního učiněno v ordinanci to
ustanovení že nástupce musí býti
téže wardy co zemřelý radní "
— Smělá loupež spáchána byla
ve středu z rána na severní 16
ulici kdež vykraden zlatnický ob
chod Albert Edholma Noční
hlídač vzdálil se po 5 hodině a o
hodině šesté oznámeno již policií'
že sklo výkladní skříně bylo vel
kým kamenem roztříštěno a tác s
prsteny v ceně as JS100 odcizen
Sklo rozraženo dlažebním kame
nem vzatým z blízké hromady
kamž při opravě tratě pouliční
dráhy sneseny a loupež provedena i
J! I i 1 1 i- 1 v v
aie vseno v case nav unci leste
nikdo nešel Po lupiči není do
sud ani nejmenší památky
— Ve středu postaven v kraj
ském soudě před porotu na obža
obu z loupeže as 2oletý Ray
Brown kterýž již jednou na touž
obžalobu souzen byl aniž by po
rota se byla shodla Brown iest
ot£s s přepadení pouliční káry
z oloupení konduktora Arm-
stuhta o Si6 a nyní ty rdí že v
obe kdy loupež se st ai a v So
Omaze se nalézal
— Soudcem Dickinsonem od
mítnuta byla ve středu žádost
south-omaŽského klenotníka Atcb
Colemana o vydání soudního zá
kazu jímž řízení hostince v míst
nosti sousední pouze slabou pří
čkou dřevěnou od obchodu jeho
nAAllanfi firml TWk £ C U i
zakázáno býti melo""'
— Pokladník městský oznamu
je že křížové tažení proti dlužní
kům daní osobních počíná nésti
náležitého ovoce neboť za prvou
polovici května skolektováno bylo
týchž více než lom za měsíc celý
Skolektováno totiž do x 5 května
celkem I5 83441 kdežto loni za
celý měsíc květen pouze jen $2
26538 dlužných daní osobních
vybráno -
— Nej vyšším soudem státním
nařízeno ve středu na žádost nej
vyššíbo návladního krajskému
soudci Bakerovi by státu povolil
nové přelíčení v žalobě proti O
mana mtionai Dance v niz o
$2x0000 ztracených při zprone
věření státního pokladníka Bart-
leyho se jedná
— Včera z rána zemřel mladý
krajan Fr Jablečník zaměstnaný
po několik roků co sazeč a Časo
pisu' 'Been a sice podlehl soucho
tinám -Pobřeb-odbýváebé 4
domu smutku Čís 1716 Wfftjam
ulice v sobotu o 2 hodině odpo
ledni Naležel k anglickému Číslu
Fraternal Union
nnuLiAiisuiu obleky pro hochy
inOBALanapod MBOMappdte
rssneciiycn zsnunii
113 r KllIH I KA Ij
- kli rfAsiAnVlllf
'iuui vuvr
Pal EXFZLLEil
ěA bH clo ntnl lratlha
KSaawRniuitiHnwmHWM
si ziatvcn a i mefi&icu
milthfrtrtnial flastalstalaitaMj
ssasoeli unasoAponsw
Mol pMnlml UteH UUmV
k7iMoUlUtr 1 llntml rroV 4
wpouu vyiaenuy jjr
IwltÓtVOVř HtomMhSl B
wpn pna nep prujma Uiaa m
71
Pokrok Ms U
— Ledařský trust zdejší utvO'
řený již minulého podzimu při
pravuje se k náležitému vyssávání
všech kdož ledu potřebují neboť
ceny ledu zvýšil měrou v pravdě
úžasnou Když trust zakládán
oznamováno že děje se tak vý
hradně jen za účelem zmenšení
vydání se správou úřadoven spo
jeného a že cena touže zůstane
zatím však připraveno veřejnosti
překvapení nemalé Zvýšeny to
tiž ceny pouze jen nepatrné a
zatím nepatrnost tato obnáší u
některých spotřebovatelů až 66%
pročetl Loni koupiti si mohl ten
kdož najednou 100 liber ledu bral
dvacet kuponů za Í500 letos
však zvýšena mu cena na U6 00
neboli o 20 procent Ten kdo
bral najednou 30 lb loni dostá
val 20 kuponů za 'JI3-00 letos
však platiti musí $400 tak že
zvýšena mu cena ledu o 33 pro
centa Pětadvacítiliberní odběra
telé musí platit letos $225 za 20
kuponů neboli fxo za tunu a je-
ikož loni pouze $6 00 za tunu
platili jeví se u nich zvýšení 66%
procenta — Jak z toho vidéti i
při tomto trustu odnesou to třídy
chudé neboť zvýšení cen jest
právě nejvčtším u těch kdož s
malým kouskem ledu spokojiti se
musí
- Jak se dozvídáme uspořádá
četa táboru Nebraska č 477X
M W A prvou zábavu svou v
sobotu 2 června vsím p Hrocha
Při oblíbenosti lesníků nelze po-
chybovati o skvělému zdaru této
zábavy
— Mezi zdejšími krajaoy svo
bodomyslnými se šíří agitace ku
založení spolku svobodomyslné
ho který by měl za účel hájení a
Šíření náhledů nesektářských Za
tím účelem bude odbývána první
schůze příští neděli 20 května
odpoledne v Sokolovně Kdo
jest náhledu že nám zde je třeba
střediska kde by se náhledy svo
bodomyslné vyměňovat! a tříbit!
měly r: nechť neopomene se do
této schůze dostaviti a při založe
ní spolku podobného nápomoc
aým býti _:'::_-
Oblékejte vaše hochy co nejlépe pokud to vaše peněženka
dovoluje a nechť zví cenu jakouž oblek jejich má Nechť mají
také co říci do výběru neboť pak bude v něm mít více zájmu
a více Šetřiti ho budou
Máme velkou zásobu
obleků prp liocliy a dčti
všech možných střihů a to za cen takových že levnějších při
téže hodnotě v zemi nenajdete Upozorňujeme vás zvláště na
ony jež prodáváme za
dva dolary padesát centů
Prohlédněte si je a přesvědčte se na vlastní oči
kde koupiti můžete nejvýhodněji oblek pro
hocha
Prací oblý
máme též již připraveny a to u velkém vý
běru co do látek barev i cen
Pravda lest jasnou
Zuby Snatné lakosti neuiDokotí
vás anii vám vytrvají
námi dodané lépe a déle vytrvaf
než ony pMrodou vám daně Jsou
dokonalými v barvě formč i v uží-
vání
Zlat irrJkT 1500
1'oroelánoré iTriky St00 -
Plněni tlatem 1160 avia
Plnénf stříbrem platinou
neb enamelem 1100
Plyn pH trháni 1100
Cbrup od S6Ú0 a rjle
V Ornáte po U rekt
J
ZDBSÍ LÉKAŘ
812 Paxtonbloek 16 a Farnam
TELEFON 1085
- - Dámská obsluha
- - Píval česfeá
pozemková a pojíšfujícf kancolár í3£?
V L TODICKA 213 jlžníJ3 ulice
Prodává nemovitý majetek v sever a již Omaze Jakož 1 pozemky na venku
PojiSfule proti ohni u nejlepíích pojišťujících společností
OhMirává práva vlastnická tabstraktyj
Prodává přeplavní lfstkv za neiniJší možné renr a zasflá nrnfzn ňn vtpfh H-
stí zemí Rakousko-Uherska
Vyhotovuje zápisy hypotéky smřnky nálemné smlouvy poslední vftle atd
▼ie za mírné ceny a k úplné spokojenosti každého 71ml
HAYD
Roh 16
a
Dodge ul
stostoitostoitostoitoitost
Velmi často se
se vymknutí i
jednou Použitím St Jacobs Oel
obé v krátkém čase úplně se~za-hojí
Květnový vyprodej Htok :
zvláště pracích
Při ťaj tan í a mXoím nAijC ř t va
stane Že utrní ' 3 " vyprouej íaceic vseno arunu při
Dohmóždění na nejnižWch jakýmž dosud v Omaze rovných nebylo
imy ijrio jou ze zasoD DostonsKe nrmy Mmer beal & Co jež
koupili jsme za 47 centa na dolaru
Velkolepé
OTEVŘENÍ
-nově upravené— "
ZilllMIII!
6
na 8 a Hickory
Výt t lín j Center dia erkestr
bude účinkovali
V tfett viechaj t re
J0S WISNER majitel
Latlcy nasáty
Vyprodáváme látky vlněné Cballis a černá crenaHinv a
ř máme jich velkou zásobu snížili jsme dosavadní cenu na polovičku"
aoo kusň polovlsěných kažmíru serge a novinek jež stály 20
centů yard nyní za 9 centu '
300 kusft Skotských francouzských a německých látek jež byly
po 49c nyní za 25c yard
-150 kusů celovlaěných a palce Širokých Henrietta serre hríl-
liantinů a jiných stály až % 100 yard nyní za 49c
Látky jež stál dříve až 2o nyní prodáváme za $125 yard
ťarmeH oo Jedna
tel se hiMajL
Mt zee
Houltoo la
Praoi látky
Máme zásoby obrovskě a výběr veliký a jelikož ceny jsou nižSÍ
než kdy dříve tu vSe jde rychle na odbyt
1 2 J4e dimity yard po : _ é Víc
8c China modré látky yard po ♦ 4 Jí c
6c tirtingové látky yard po ' 3C
ioc černé satyny yard po í 5c
TJllli! XJllli!
MabisSs c trf m krajantni nellpíl
trrdá a mlká uhlf ca cenr neJnlUS:
tlstá prertlá a SUW lib DoTtíka rychlá
I LETÍ 716 8 lita St
TiLaroa 191S
Kase rlá sánoba bot a stfrvfrt masi rj
prodána bf ti SedrnáU doerh Vrplati se rám
phjitl k nám a koupiti l (Kerkw aneb to-ty
ay ni act se bademe atthoratl do ÍWla -
-laao iiani ia uiioe
"- MU éimAé ttteofae —ejfet geoa ts
R 00 nrdáifne nonse ta S8 eeott a aáklerá
fe sa #oetfhy
v tisu roj flim 70 uiue
s
J±xxt Bílcjk £c Co
Ferkaly
Perkály pevných barev a nejnověji! mody yard po 15c
1000 kusft Širokých perkálft světlých í tmavých barev yard po 1 Jí 2C
Ginghamy na živfltky a obleky pro děti velký výběr yard po 10c
Irské dimity nejlepíích vzorkft a barev yard po ' 2$c
Museliny jednobarevné yard po 45c ft 50C
Satinové pruhované ginghamy na živfttky po +jc
Škotské ginghamy 200 vzorků yard po 25c
--'Pjroéf lÁtUy vňelio drtili 11 11
HÁÝĎEN - BROS
OednáTky pcitea gprávné ge vyřlzají