Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 18, 1900, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
í
0
4
:
0
KEMOG ŽALUDKU )JSZ
má za následek jako zácpu nadýmání kyse
lost žaludku obtížnó trávení bolení hlavy
atd odstraní DRA PETRA H0B0KO
Vo většino případů jedna dávka přinese
úlevu Dopište na:
Xte Peter IFjSiJxxsa&nErx'
112-114 So Hoyne Ave Chicago III
r Lee-Gláss-Aíidreesen Hardware- Co
priiiijiviiji vi vrilcm — —
Tlačeni vvr'í!enč a lakovaná [ikchové jáihtl--Cínovaný'
Zi-lrzny jik-cli a Iujvov' iclm' -—Osfintý !rát liřvliíťy n:A'Vtí6
silIí liivykly :řclíié zbruiJ uábojo a iirtívI5 jsIAúí
1219-2'v! Harney !!co - - - OMAHA NE3RASKA
-South-(
H -
v:í
výtečné pivo obyčejné jakož 1 zvláštní druh "Palo Export"
Telelon v Soutti Om-izo li
Jediný pivovár v Nebrasce který zaměstnává českého cestu
jícího zástupce-
METŽ 0 V © PIVOVAR
cyrílu' vy'ili sív a n celím "T-9 j '}'' i' ťI'j'dií'vl ím vonuJesc
úwm íiwino ikn Pnwar
vyrábí rjX£}Z výtečný ležák
I liAXK K KM:) iirmiiviiř ) liM"t pio1 ovt-i a ifin mnír
K C M!1"" prOl&Vl£ liutrtx 'luiiytíía J plruliMič w!jhiI
i K'rykí!iv a uicti pracuju r zájmu svých 'íuhÍku
JOSBFH BLTSS
koiiiisionař se živým dobytkem
2J0 Arcw Jixtkane liuiUinz Soulh Omaha JVcl ruska
tvtioful ifň vrnutn e v5u tisvlkíio 1 1 Krant Welmami vStwe'n8 v CVlfux Co
envJKivkm ř'íít řl Vnsť )rht ihí Iv ynii-in- j známý co hnluý a Mv-iiíif!iiiý líiuií i-litííj
Tíítii í'"iiv li li p-jwHiif „„nnřT-y I rlii)ir't Wtíititiiv řitřl tk#
lie'Utc-!i iHicmKy vjHřVym ivnijm stiomovíni ti ísty iouky a krí-ré
mýtiny? Jestli nu fdybi prnjiir-Jníte kiajitm kol 'm mfsta Cnl(itl ao-fuly Dryoid
) í znyMi rri)i!i't(' co li':il !'o V kr iit tom jct již mnoho "c!'i ych rodin usikliio a
nrtvl osiuluíd stííle píicbácj( 20 vScch kmiíia Ami-riby
í O íhrí i'f''!ru!imř!i a pir'i y jí"Ii: di miijitcle HiiwntliH
Cyprcaiiscu I5ro?
wh Iru 6
V DKNIiS "v
1 íí '
tli
l !inM uvA prvé tak za- !
1 Severčiv Tiší tel Dčtt
Sut íiřiljSuiií řOuifcvúlií Zlúullíí
'£3 '
tiin m iň n wnj'i — —
Sevoruv Laxcton
in
píiji-wny aj:siy_ i- 1' ' ÍH '
I nMK)tCOHJ"TI 1 i'"
' i iJai#-i
25ct
_-i r
-vin
ticisto zdrávi ?
U LLuVIN A JATE8 S niTflfOTTN S SiD£E [&
V roby ledvin l! ti 2 -„„ s -
TíaH f ?:tvku i
1 ' J'nj
J obtlžf tliořf
Wct QÍ125 8 c
N Severu
SEVERÚV
Vi UintuU! ? nrn
- ti uwn US oti viíui&i c i
fe" J
TPj moe ti(tí i ďřpOlych Wy krkH
rychle a trvalu
25 a 50 ct
8
SEVEROVY Prášky
proti Bolestem
Hlavy a Neuralgii
Ztuirui borkosť odst roaf
holosti hlavy v každém
prtpaae
Tj 25ct poitoa 27ct
ra ekladi ve všech lékárnách a obchodech a icvy
2ÍJ Zvláštní tóky za $300 poélcte-ll popla aetnocl
TI
- Eau Claire Wis
čcilíím oddír
n ' n í
řl -' cr_-js eaw " w
ř"í
BOLESTI
v kloulwuh i Svalooii
Namožiininy
Otokiiny Úychto zuíone
{V
i1
severí-ív
1 -
50ct'A
uiej av boinarna-
Háte-H h os tec suché lámání rV
EíuhlOSť ůáu SEVERÚV LÉK ib
croti PEVMATISMU Vásvy- jfc
léčí $100 (a
r~rt
IL ř! podlěluí mnohotu S
rřpetayw íi
wsu -S5í2 '' rJc 1
'"'ZZ ? nenry Jest m-Kpíím lé-
- „iríí I
kýcU chorob pHc- i ' '„: ' í { „"
' lí
v h 4
ti RnlcMHi ít Jsou-H t)oíctl usa
Plíce H kdekou
t c-cicrr! t
unavuj i
ílastr Jistě Jeiv
n Kil o í - lr
CL tv wt 3 pustou Jklijj
Tát
těla 7ávll na dobrém za
ilvíinl SEVEROVA k
žaludeční hořká 4
podporujn triTí-ní vdriuje ídraví
taháni tnuliriT gílf tělo 1?
60 ct a $100 j
--5
I
Román z pražského blázince
Kdyby událost kterouž tuto —
stručně jenom a s povinnou šetr
ností k jednajícím osobám — ve
řejnosti pro výstrahu a poučení
sdčlujeme v nČjaktín románu se
vypravovala řeklo by se asi obec
ní' 2e je vče dobře vymyšlena ale
pravdč zhola nepodobna A přece
je to holá skutečná úřadnč — 1
projednaná pravda " '
Asi před devíti iedčlemi jel ryt-'
mistr mimo službu baron Koller
syn někdejšího místodržitele v Ce
chách potom ministra polního
zbrojmiiitra a pozdíji velitele cí
sařské pardy ve Vídni od pohřbu
své matky z VÍJnč- domů do l!Iať
116 '
Když bar Koller ve Vídni vše
vyřídil nastoupil dtíe 8 února ce
Ktu k domovu Ve stanici v Stra
konicích kde musil z vlaku vý
stoupiti a J elŠí dobu čekati neŽ
odejel vlak do Blatné obdržel na
nádraží telegram V rychlosti ani
si ncpovSiml že telegram 'je faleš
ný Neměl ani úřadrtí označení
ani nebyl vyhotoven dle přínluš
ných předpisů nebeť text byl na
psán tužkou Pravým byl pouze
blanket jakího užívá se k telegra
fickým zprávám V telegramu jej
žádal baron Trauttenberg z Prahy
aby k nčmu v důležité věci nepro
dleně přijel
Jak se později zjistilo byl tele
gram padělaný a původ jeho se
vysvětluje takto: JeStě než bar
Koller odjel z Vídně telegraficky
požádal sekění rada Koller ředite
le pražského blázince prof Čurri
pelíka aby dal bar Aug Kollera
na některé stanici zadržeti a do
blázince dopraviti poněvadž své
rodině je velmi nebezpečný Ačko
liv nebyl přiložen žádný chorobo-
''ItlWW
rr-Hrt f
r- ~ r-'[
' J
t AI1: -
j::
Tt fciiWOllv Duu
I
I
ZATMĚNÍ PLUNťE 28 KVĚTNA 1000
Stín nu zemi vrhnný mřsícom potáhne s přej Spoj Hiíiy 28 kvřlua pilscm 50 mil
širokým Zatmí se tím jas slunernf od New OrJennsu na severovýchod až ku
Norfolku )il posle ilni ho úplného zatmění slunce v této části zeměkoule
" ' pl vnulo 11 rotift teprve řa 18 let bude opít vidileluo -
pis — a v této přičíně stalo se
vážné pochybení v blázinci — dán
byl přece rozkaz k dopravení ba
rona do blázince Do Strakonic
vyslán byl zřízenec blázince který
onen telegram taíšovai aby barona
snadněji do Prahy dostal Lesť
úplně so mu zdařila Bamn Koller
uvěrii telegramu a místo do Blatné
nejbiižšíni vlakem odetej do Prahy
Zároveň" s ním jel i zřízence
Jakmile vlak stanul v pražském
nádraží v patách za baronem krá
čel zřízenec blázince Baron vedl
do íiakrti a uaíídď tiakristovi aby
hr 7avzl V hT Trsutenbergoví
Zřízenec blázince vsedl rychle ke
kočímu na kozlík a dal mu pnltáz
aby íp! lf KafířiDk ? bř
říwvérrťrriěšič A v nejliíižší chviii
již nalézal se bar Augustin Koller
v blázinci!
Baron Koller byl tedy v ústavě
"ja pozorování'' — týden dvě ne
děle tři čtyři plných osm
neděl než se stalo co dále násle
duje — Baronka Kellerovi sestra
baroia Hildprandta choť "pozo
rovaného" hledala tím Časem po
moc a obrátila se na advokáta dra
Herolda a tento upozornil na celý
případ referenda zemského výboru
dra Eduarda Grégra jakožto zem
ským výborem zplnomocněného
představeného zemských zdravot
ních ústavů Dr Ed Grégr se
ihned odebral do blázince (kde
bar Koller již osm neděl byl na
pozorování) vcš 1 do komnaty po
zorovaného rozmlouval s ním ho
dinu plnou (rytmistr bar Koller
mluví zcela dobře česky) a dosp!l
k přesvědčení Že baron Koller ni
kterak choromyslným nehí a tedy
do blázince Žádným způsobem ne
patří Následkem toho nařídil dr
Grégr ředitelovi dru čumpelíkovi
aby barona Kollera neprodlené
propustil jakmile jeho choť pode
píše blanket reversu kterýmž se
zavazuje k bedlivému dozoru na
svého manžela a prohlašuje že je
také s to'náleŽitou péči o něho míti
Ředitel ústavu" podal o tom —
jakož bylo jeho povinností — tele
grafickou zprávu sekčnímu chefovi
bar Kollerovi do Vídně a obdržel
ještě v noci telegram ve kterém
sekční chef bar Koller jménem
rodiny a odvolávaje se na rozmlu
vu s ministrem spravedlnosti jakož
i na místodržitele hrab Couden
hova proti tomu protestoval aby
jeho bratr na svobodu byl propu
štěn S tímto telegramem dostavil
se ředitel dr Čumpeiik časně ráno
k dru TvJ Grégrovi ale tento se
nedal oblomiti nýbrž dal řiditeli
nový písemný rozkaz aby barona
Kollera — ježto byla baronka již
revers podepsala — - neprodleně na
svobodu propustil Rozkazu to
muto vyhověno a bar Koller tedy
odejel se svou chotí domů Sotva
že byl z blázince pryč přijel tam
kvapně místodržitelský rada a c k
zemský zdravotní referent dr Pele
aby propuštění barona Kollera za
mezil ale bylo již pozdě Třetího
dne po svém propuštění z blázince
byl bar Koller — na intervenci
advokáta dra Herolda — soudními
znalci podroben pečlivému vyše
tření a prozkoumání a výsledkem
tohoto šetření byl nález kterýmž
soudní znalci prohlásili že je bar
Koller mladší duševně úplně zdráv
a příčetentak že není důvodcraby
byl lékařsky pozorován pod kura
telou držán a na svobodě obmezo
ván Následkem tohoto nálezu
byla od krajského soudu v Písku
kuratela nad baronem Kollerem
zrušena a dle všeho lidského do
myslu nebude již překážky aby
rytmistr baron Koller nastoupil
-v v-
— vr—— - v
nit MOKírou
57
i
c
:imi r_f-oi
i
4
1 i
spectruscope:
o:
svým časem dědictví kteréž prý
ho'— očekává
Z Bultiarska
Jak nám podmořský telegram
oznamoval vypuklo v Bulharsku
selské povst-irf o jeho příčinách
Eí Af£{4m£s fTS 2pr£
následující
Vláda dosud nebyla s to zastavit
stiská hnutí proti desátku "Fuliii
cké úřady snažily se učinili konec
nr ívíí íf r'lýY?Iovánírn schůzi
ale ukázalo se to marným právě
tak jako žakro£ování vojenské
Minutí stává se vižaéni neherwřím
pro zemi Selské schůze konají se
jpies vse_ zabraňování a pronášejí
se na nich prudké řeči Onehdy
sebralo se na schůzi ruščucké ně
kolk tisíc sedláků a řečníci přímo
vyzývali je aby se vzepřeli zbroj
ně až bude desátek vybírán Do
sud ovšem jsou to pouhá slova
protože do žní ještě daleko jest
Ale až po žních sběrači přijdou na
pole pro "desátek úrody bezpo
chyby naTnnoha místech dojde ke
skutečné vzpouře Tyto okolnosti
pohlcují všechnu pozornost bul
harských politiků Již mnoho ne
děl skoro všechen tisk zabývá se
výhradně selskou otázkou Oppo
sice a vládl ve svých orgánech se
vášnivě potírají Vláda ukazuje
le má po ruče moc a dává zatýkat
svolavatele selských schůzí Avšak
to je nebezpečný prostředek jak
se ukázalo před několika nedělemi
ve Varně kde sedláci chtěli nási
lím osvoboditi zatčeného redakto
ra Pekareva což vedlo ku srážkám
s vojskem a krveprolití
Vláda nicméně slibuje si od za
týkání dobrý pro sebe výsledek
V Rusčuku zatčeni poslanec Běli
nov (karavelovec) a býv poslanec
Panajotov (statnbulovec) a několik
jiných vynikajících osob Doonně
všestraného rozkvašení jen se tím
oleje přilévá již nyní jest jisto že
na mnoha místech bude možno
iebrati desátek jen za přítomno
sti vojsko k čemuž vláda se při
pravuje Z ČESKÝCH JLASTÍ
Bleskem usmrcen' V Kratono
hách u Nechanic dne 25 dubna
meškal 6510tý výměnkář František
Cihák na poli- Zabočil do švest
kového stromořadí i zamířil přes
pole k čeledínu Josefu Vylctělvi
aby inu nařídil vypřáhnutí koní
že pojede domů Zatím přihnal
se trnavv rnráříjlc nniivlnnu co -
řrj — — — — —
blesklo a blesk hospodáře usmrtil
Také jeden kůň do pluhu zapřa-
žený okamžitě byl usmrcen kdež
to druhý bleskem byl jen omrá
čen Čeledúi vyvázl z té pohro
my úplně Šatstvo na zabitém
hospodáři bylo úplně rozedráno
boty i klobouk spáleny a na kou
sky roztrhány
Raduji smrt než svatbu V lírně
vrhla se slečna Augusta Wernero
va dcera p Gustava Wernera
majitele realit na Cejlu s druhého
poschodí na dlažbu ulice Roz
tříštila si úplně hlavu a ihned
skonala Mladá nevěsta raději
volila tak strašnou srrt nežli by
bývala mladé své milující srdce
zapřela a věnovala muži nemilo
vanému V týdnu měla míti
svatbu se svým bratrancem Jos
Vondráčkem řezníkem — ale již
dva dny před smutným skonem
bylo na nevěstě pozorovati pří
znaky trudnomyslnosti a zasmu
šilosti Velký vlastenecký odkaz Ne
dávno zesnulý podřipský Ptatkář
pan Fr Sklenář z Krabčic obce
na samém úpatí Kipu odkázal ve
své závěti 48000 K národním
účelům českým a to mezi jinými
12000 K české technice v Brně
Vykonavateli závěti své jimž jest
rozděliti dotčený obnos jmeno
val zesnuiý zem-a říš poslance
p Špindlera ředitele cukrovaru"
p Hynka Štolce a advokáta p
dra Nittingfra vesměs z' Roud
nice Neštfsti střelným prachem Man
želé Dvořákovi z Modřan odešli
clo práce a zanechali své 4 chlap
ce a dvouměsíční robátko úplně
bez dozoru Jeden z chlapců
toletý Antonín vyhledal V bytě
balíček prachu jejž otec jeho za
městnaný v lomech používá k
Uhání skal Chlapec položil
prach na plotnu vhodil na něj
doutnající uhlík a díval se co
bude následovat Prach se vzřlal
vybuchl ohlušující ranou a v témž
okamžiku ozval se v baráku srd
cervoucí nářek dětí jež pro dým
ani viděti nebylo Když se kouř
poněkud rozptýlil naskytlo se
sousedům hrozné divadlo: všech
nřt ft2t 1 uálglrt 1 e a ' "~
strašných bolestech jsouce v obli
čeji i na hlavách velice popáleny
Jediné děvče které tou dobou
dlelo ve Škole ušlo osudu svých
sourozenců Přivolán byl lékař
iehOŽ rukou hvln nnranžnvm rn
j - i ' " - i
skytnuto pomoci a rány jim obvá
zány Lékař zároveň shledal že
zrak vše_ih pěti dítek zůstal uc
nnrušesv Vtlký požár Ve dvoře "Karo
líně" u Rychnova n Kn náleže
jícím lir Kolovratcvj nalézající
se lihovar pronajatý Leopoldu
SpitZOvi lefcLpnni-ltw-- Obřvr
sky požár rozšířil se netušenu']
měrou zasáhl sýpky a stodoly
Zničen byl nejen lihovar ale i tři
stodoly' V nich sláma srno 4
vagOay Liaiiiíioiú bylo zničeno
"Dále shořelo 300 q uhlí "Větlí
katastrofě bylo zabráněno tím že
bylo z lihovaru odvezeno větší
množství líhu Ve velikém kotli
nalézalo se 30 hektolitrů lihů
Kotel na čtyřech místech praskl
současně a obsah jeho za ohluši
telného sykotu vyhořel Škoda
obnáší as 30000 zl a jest kryta
pojištěním
Vjel do Ameriky V týdnu po
svátcích zmizel ze Zákolan okre
su smíchovského pekař Josef
Simáčtk zanechav u vůkolních
mlynářů a obchodníků hojně dlu
hů I manželku svou v Zákola
nech zůstavil Ta jak se zdá ne
měla o jeho vystěhovaleckých zá
měrech ani tušení Věřitelé po
zmizelém pátrajíce shledali že
nepochybně ujel do Ameriky a
když v tom smyslu telegraficky v
Hamburku se tázali dostalo se
jim odpovědi Že hledaný Josef
Šimáček pluje již ku břehům
americkým
VralJa a sebevražda Frant
Goldman rolník v Bohuslavicích
u Kyjova Člověk spustlý a suro-
vý který již 3 '4 roku odseděl sí
v mírov6kém žaláři a nedávno so
teprve dostal na svobodu zavraž
dil dne 25 dubna svoji ženu třemi
ranami sekerou a pak se oběsil
Po rodičích zňstalo 5 sirotků
nejstarší dcera je 16 let
Sďevrašda zoufalce v ' brninski
radnici Edmund Král 5iletý
muž bez zaměstnání za zvláštních
okolností skončil sebevraždou na
brněnské radnici Až do nedáv
né doby potloukal se po Vídni
nemoha ualézti zaměstnání Když
mu brněnská obec zaslala do Víd
ně 2 zl- podpory sebral je a při
jel do Brqa Předstoupil před
městského radního Feldmana na
radnici a prosil o nějakou podpo
ří Pcncii- ííj!mi 2 ned— i £2 cd -
býti — ale městský radm' se nijak
k tomu neměl aby ho něčím ob
daroval Pojednou Král vytáhl
ostrý kapesní niií rozevřel ho a
v mžiku vrazil ho do prsou Ne-"
šťastný muž se skácel radnímu k
nohám Přivolán rychle okresní
lékař jenž sebevrahovi poskytl
první pomoci — ale marně V
úplně beznadějném stavu byl
Král dopraven ochrannou stanicí
z radnice do zemské nemocnice
cestou však skonal
ZENA POUZE VÍ
co to jfist zkmiSitt od ffpnrTlťho lflžka bSlo
tokn bolestných neb nepravidelných měsíč
ních aneb od nepravidelností destinktního
íenekílio ústroji Muí může Bympatieovati
neb ji inftže litovati však není možno by znal
její trápení — strašní zkoušení tak trpSlivž
snášená která žena olonpi o krisu nad&jl a
štěstí A přec tohoto trápeni není tfoba
McELREE'S
Wirie oí Cardui"
J?J odstraní Téutú lčk voliči všaciny i!ženske' 5
nemoci" rychle a trvale On odstraní poní
2njíčí lákařeká prohlídky Lecitl se může
doma Při ním není stalý vydj a stalé ne
snaže Trpící es vyhojí a ostane vyhojenýin
Vino of Cardni počíná býtl čelným lekem pro
vseekny nesnaže táto třídy Ono stojí ponze
$100 od kteréhokoli lékárníka neb od vyrábi
telu: "The Chattanooga Medicíně Company
Chattanooga Tenn"
p?~ Česká íltací látka se zašle na požádáni
Paní C J WEST NashvUle Tenn píše :
"Tento podivuhodný lák by mil býti v každám
I domS kde json dívky neb Zeny"
i
i -
DrJ ČEPELKA
V Čechách promovaný
t zxušený
'4 x XjEIIC-A-Pí x
A — r —
4
i
A
4
OEDISUJE
F NEDĚLY & SYNA
V CRETE NEBRÁSKA
Vi'?kcrá uředplsy kfrafekj vyho-
V '
evwicníitt" t tii-flslJíi-h a pt'I''P
-n tv TV -rv TT r
7
4)
iíí v-- r—vi
I 7~~ %j-t a
Z -~ - ' vy
vsrfw — CS7 '
codaecaje zažívací Čin- $
v nosť krve k craviJelné 0
§ tfáci ueravuje zažívání
čistí krev a sílí červy :
h Cena SI CO i
! 8 Všechny zkeuškvž?
í -4 - _ -
4?
s
ni
GEVERŮV §
afenm pro Plíce S
že zahání bolesti
průdušky i tKanfvo Jí
pnctii jest uejiepsi
16k proti kosil
25 a 50 ct
W F SEVERA
ESKY LÉKÁBNÍK
Cedar Rapids lowo
I
I
6
M0I10 ras naufltl pnftnu aa tH míRÍoe ao-aril-ky
niliiTili Čísli a pfatl piIu Tim Uvlnv
aloha na aknuíku Také jsem vepsal a mim na
urortoj tH růjné knihy k uftení e fet nrlKké
Nyní inianji a rydavám t mvtiUvh fiplai aor
anzitoko-ceský Horník který bude neJrětM
nejlvp! pln rám na ukatka Plias nyní
Adresa: Aat SokaaM4 W 18tb lit Pllava
8UU0D Cnioaco lil 8-l
S lil] wwwj--lí-':a ř'-rP%z-
VI S Li A:---it— i I L-
9
H 4
# v-
''
AU
s
'6-
i 8