Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 18, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
I
Tj
Pokrok Západu
1
í :
f T -
i :
i
i
"I
3
i r
1 AiA :
Proč a kterak lidé iijí
P!t!ilu-en 1 pnilkrkuiioiwliii ilí-Ulní
(Dokoupeni)
Tak žijí lidé
V těch čtyřech lidech zachyceno
je témčř všecko lidstvo
V prvých dvou lidu zlí se všemi
svými odstíny I lidé zlí kteří
nejsou vinni že jsou zlí nechť již
trpí či jsou Šťastni i lidé promy
šleně zlí ať již jsou trestáni či
odměňováni
Oni dva jsoa jeti krajními -mezníky
té velké čáíti lidstva která
souhlasné pojí se k zákonům pří
rody aby ztrpčila život ostatních
lidíučinila ho obtížnějším a straš
nějším O všech tích lidech Ue
říci: "Lépe by blo aby se by" i
nenarodili!" Ale oni se rodí žijí a
plní vyžijí
Jsou to lidí o nichž víme po
jejich smrti proč žili Aby půso
bili bolest 'pláč a utrpení tŽm s
nimiž se stýkali nad nimiž vládli
Aby spolu se zákony přírodními
byli metlou lidstvu a semeništěm
bídy utrpení a bolu Proto oni
aspoň mnozí z nich umírají uspo
kojeni a s jasem v tváři Těší je
vřdomí že dokonale vyplnili svůj
úkoi
Jen lidstvo nad jejich hrobem
si oddechne a praví: "Opět o ně
kolik méahV Snad netuží že tisí
ce nových se rodí
V těch druhých dvou zobrazeni
jsou lidé bezvýzaaniníať již šťast
ni ať nešťastni ti lidé kteří žijí
jen proto aby žili kteří trpí jep
proto aby dále bezvýznamně mohli
trpěti I tento spůsob života m úže
být i promyšlen Čt nezaviněn"
To je druhá Část lidstva -Jedni
z nich trpí a strádají ale
i živočichové trpi a strádají— -aniž
ví kdo proč' A druzí jsou šťastni
a spokojeni živí své psy a vodí je
na ulici Vších ni žijíce jen tělesné
podobají se mravencům a živoči
chům Pří jejich smrti stojíme s
údivem nad jejich rakví a tážeme :
se: "Proč tito lidá žiíiž"
My nevíme proč žili neboť ne-
víme : proč lili živočichové- Jsou !
to pápěrky bez ceny a významu jež
kdesi vznikly chvíli nesen v byly
vŽtrem a pak v bláto zapadíyjako f
t:s!ce a tisíce jiných Oni časeiu
CUl tlj SVOU beAvýíuauínGSÍ & píCtv
tak těžko umírají Chtěli by zíti
neboť jejich život to byla péče
jen o jejich život a proto se rmoutí
mají li ho opustili Lidstvo v nich
neztrácí ničeho Jediný jejich vý
znam --musíme to připustili— jest
bězděčná jejich práce na pokroku
lidstva Ale i stádo mrví půdu na
níž se pase
4-n i ium nu--JaUljXol scboF-OSti jichž člověk m-í
buď
y
znamným živečichen ! — Někteří i
šťastné pni nešťastni: cet(ri
beze svá iry 'jiní zúmj
t :_ 1„-
všichni aoiecine a aBniaae
jest ji jen jcJen spusco života
Jaký by ío mohl být? Člověk
nemůže jinak žiti než jak schop-
COSI! jeno tnu toviiiiji nc-iiiiit'
žiti andělsky ja ěicvčkern ne 2i
vcčiíně jsa taká živoci' 'hprn
Může Áíti jen lidky! Títn dánoJtaké a{ Q doši 0 je f kn3k
je vse Mfižej živote svém -!ř0ZUnj0vý a mravnL Rozumem
Jcu avvcu iuS)tu bfcuojíBO-
-li níl
rok na jméno "člověk"
Jde o tyto schopnosti
KnzthďrnR vftí ca jest na nasi
remi Lze to učinili dle vlastno
Btíjimiž se věci podstatně od sebe
T-VXif-
říerOSt" rrxitlinv
1! - Via'-
til VVll!UrV 1VV r ú
n&inii nrccnp (
ohraničené meze ale zcela nená
hlé" sotva patrně precnodý na
- rtírHS fipilípe osvědčí se správnost
i nesprávnost našich karakteristi--tkýcb
děíídd Při dělení však
přih líží m e k uok o n a íe vyí v ářeti ý m
rodům a pravíme:
" VSe co na světě jest lze roz
řadit! do Čtyř tříd Ty jsou:
1 Nerosty v nejširlína význa
mu t j hmota neživá j=ou to
prvky a jejich sloučeniny
2 - Rostliny — Jsou to tytéž
prvky a jich sloučeniny avšak s
význačnou schopností rostlin: sa
mostatným vzrůstem
3 Živočichové Toť opět prvky
a jich sloučeniny se vzrůstem a
schopností význačnou živočichům:
pohybem vůlí ovládaným
4 Lidé Lze í zde říci: Tcf
prvky a jich sloučeniny nadané
vzrůstem a pohybem vůlí ovláda
ným a těmi ještě schopnostmi
jimiž lidé podstatně od Živočichů
e liší -
Dělení to ukazuje zřejmě ne
náhle onen přechod - od neživé
hmoty ku člověku a aa první po
hled činí zjevným kterak každá
třída krom své význačné scho
aosti ml i viecbny schopnosti tří-
dy nejblíže nižší (Tedy na př
Člověk všechny schopnosti Živoči
cha i uemůže má-li žiti a býti
Člověkem těchto schopností zane
dbávali Musí podobně jako ži
vočich pečovat! o chléb starati se o
zachování sebe po případě v man
želství o zachování celého rodu)
Ale nezapomeňme druhého: —
Každý jedinec jisté třídy nemá-li
býti řáděn do třídy nižší musí
nejen níti schopnost jeho třídu
karakterisujícíale musí této schop
nosti též užívati a ji projevovat)!
Neboť zajisté semeno rostlinné
má schopnost vzrůstu ale pekud
neprojevuje je hmotou neživou
Vejce ptáka má schopnost vzrůstu
i ovládaného pohybu však pokud
schop íostí těch neužívá je hmotou
neživou
Tak jesi = člověken:- Jeho
zárodek je hmotou neživou Jeho
embryo jest rostlinou v našem šir
ším smyslu jeho dětství — někdy
i celý život jak jsme viděli — jest
živočišný Na tik dlouho pokud
neužívá - schopností již výlučně
Člověka karakterisují
A tto schopnosti? Je to rozvoj
rozumový a chopnost účinné a ne
zištné lásky :
I živočichové mají rozum v šir
ším významu Nejsou však schop
ni jeho rozvoje Včely a mravenci
důmyslně žijí ale žijí tak od vč
kúv Rozvoj rozumový ie přízna
kem lidí ' '
Tak j-3 i se schopností nezištné
lásky '
Láska živočicha je jen pohlav
ní t- j sobecká jak toho žádá
zachování 'rodů — Taková jest i
pohiavcí láíka lidí Některé druhy !
živočišné projevují ovšem též vyšší j
náklonnosti — vděčnost a přích) 1-i
nosí nesmíme však zapomínat!
že tyto náklonnosti jsou založeny
pouze sobecky 1'es kfiň opice
i lev dali až dojímavé důka?y své
vděčnosti a přítulností vsak jen k
těm kteří jim činili dobré! '
Schopnost milovati nezištně
milovati nepřátele má jedině člo
věk I on došel k ní teprve po
dlouhém iOZvoji -
Milnyatí nepřátele prvý Kristus
učil ale milovati nezištně íj bez
odměny ani: křesťanství " nedo
vedlo - (Své zákony mravní odft
v o d i i í u 1 1 Sír ni : Č ul í č u b í í 3 b V 3 í C
po smrti bylí odměněni Zdaž
tak i živočich nelísá se k pánu
svému čekaje odnjěay?]' Proto
mluvíme o lásce nezištné ale mlu
víme též o účinné t j nepřešlá
stávající na slovech a citech ale
přecházející ve skutky
Teď tedy schopnosti jimiž člo
věk podstatně od živočich 5 se liší!
liiříiatí a ií nmiťvnifaři m A 3í ífrií
in " „
díra jest dobou a jíjím rorvoj-ni
z: íkiá lidiky
žijící muíí Máti na vý?í tjho roz -
voje štaci Kjyz k nerau pracuj
a se tilui
již tedy víme kterak lt li Ihky
žili:
"Život &vfij vyplnili nej- u iivo-
J v 1
Bwím vJáHnonti zákona nKrnní
jez oovtfcu zívet stěžuji a cicsne
jich účinky buď omezili buď do-i
konale cdstraniti ba více: zákonu
tčclřuiítt ve prospěch "lidstva I:
StavSti hráze jttohR íúlf viř-h "n7
kravští nraze 2I0DĎ lidi zlvec oc
tičovati bezděčně zlé a oduSvňo
vati lidi bezvýznamně živočišně
iiifcí iTiiroom i Hslffiu hntiti a
x
něná Rozumem i láskou praco
vali o duševním pokroku sebe i
!'
Život touto prací vyplněný —
tcť :dsái lidského Žití Ideál je-j
hoz clovek muže 1 má doj:ti!
Žili tak někteří lidé všech věků
žijí tak mnozí lidé i dnes Ti
tvoří třetí — poslední skupinu lid
stva O lidech těch víme proč
žijí: Aby připravovali lepší příí tí
ho lidstva! Oni jsou spasitelépři
pravující "království toží na ze-
Pro né a toliko pro ně nestačí
více naše srovnání světa s mrave
ništěm a uchýliti se třeba ku při
rovnání jednoho z těchto lidí:
Na zemi je lidstvo jako osení v
polích
Jsou lidé ípatnf a zlí jako kou
kol v polích jenž vyťat a na oheň
uvržen bude
Jsou lidé všední a bezvýznamní
jako plevy v klasech obilných
Jsou lidé pracující o pokroku
mravním a rozumovém touhou
prodchnutí po dobrém a láskou ku
vSemu co vy£lo z rukou božích—
to zrna obilná jel vzrostou a uži
tek pfinesou stonásobný! tv 1
Jak mlynář na fořta vyzrál
Ilumorvuktt K L T&iny
Stáli tu proti sobě na Mohelni
cké pasece nad poraženým velkým
dubem a hádali se spolu o sto Šest
dvě rázovité figurky takřka pro
malíř ale každá jiná Jedna vy
čouhlá v šedivém krátkém kabát
ku mysliveckém klobouku s vou
sy jako liščí ohopy rudým no
sem krátkou uhnačkou v ústech a
tlustou tobolkou Čouhající z ná
prsní kapsy: to byl pan lesníDra
horád Druhá zavalitá v pope!a:
vém kabátě s vččně umoučněnou
čepicí pod níž vyzíral as padesáti
letý obličej široký výrazný plný
potutelného Čtveráčtví: to byl pan
otec Lacina ze ''Spáleného niiý
aa" tam dole pod strání na Vol
šovském potoce" ' :
J-Ště se pořád bádají a oč?
Inu jindy o celý kulatý svět dnes
ale náhodou o ten kulatý kmen
tady mezi nima — jehož potřebu
je pan otec jako soli na hřídel pro
svůj mlýn Jsou to dva staří po
ved ní kohouti Volsovská hospo-
" iJ — 1 J
nauKicn vypravovat!
"A to jste mne potřeboval až
sem do tecti licroacica skal tahat
a citírovat' vy Kybrcoule" durdil
se pan otec "takové nekřesťanské
peníze chtít Sto osmdesát 2latých!
Za ty - mám dvě krávy a ještě
kozy"
"Tak si kupte krávy'' smál se
mu lesní "a udělejte si z nich
hřídel a z té kozy lopatky"'
Pan otec neodpověděl ale vy
lán' z kapsy žlutý skládací metr a
dai se znovu bůh ví jíž po koliká
té do míření kmenu Naměřil
prňíiiěrnou tlouštku 6o centine
tru délku něco přes 5 metrů po
hlédl přťs brejle na lesníka a
prái: ''Zač by to přišd u vás ku
bický meter? Asi za dvacítku!
Hledejte si toho blázna kdo vám
ji za něj dá'''
"Ale vždyť vás pane Lacino
nenutípil" krčil lesní levým rame
nem jakoby n i": v pravém kychtl
"kupte sj sekupte mně j tojoel
110 "na druhý týden ho pošlu s
ostatním dřevem na Prahu á je
odbyto" '
"Vždyť je dobře vyřídíme
smál e pan otec "za čtyři neděle
se přijdu na něj zase podívat ještě
zde bode!"
: Teď toho měl ale-jesaí dost
Zrudnu! v tváři jako zoun a ude
ří v zlostné holí o kmen až to le
sem žaprásklu- zaklel: 'í prach
set jedna zadinoi "A kdybych ho
měl sám dolá skutálet : — za týden
je pryč to vám povídáni! My
clírj! že mne dost d!c:hr riLÍtr'!"
"LU Škola že =e tak dlouho
znátne" odsekl mu už také po-
írlžicnc pan -otec
vy pr-íád
proti runě taková houžev tak ne-
Uí"J J-"-r '
t k J
nce řlovoř st 3 pa-le-Střtten dub
dá'U ab ani kr-jcar víc!-'
"Nemohu kamaráde' bránil se
iií n íiílý LleLík :írnči bsní
' K íyby !y! ten píav&jz n-Sj dat
íbych vám ho třeba pře le-iťíu ale
takhle na tnou UuSi nemohu
"No tak se na to vyspěte"
loučil se již také utišený pan otec
nvw j
ruku na rozloučenou
'a jářku
i C"Jlřas h°f f'? N°'
-iPf! „i'8 '
1 n?t? " ~ ---- o a-
Sláva ale icu duu ca t-iu ubtndt-
sát jinak ne!" "Sto padesát"
"Ale kdeť' — "No uvidíme" —
„"„'- _ " '" ~"" " ~ " ---------
íj"íi5"íd i n Dcbrnč lt£í hezkv
stranou cd mlýna jako od fořtovny-
na samých hraniírli revíru
1 Mohelnického „pivo tarn nestojí
také za nic ale — lesnici a mly
náři z okolí mají tam už od tirpa-
také patrně příštího večera před
samou hospodou sešly se právě
dvě- bělavé postavy Není jc£ťž
tak tma abychom jich nemchli
rozeznali Jedna zavalitá s pa
deuátiletým obličejem plným po
tutelného čtveráčtví — druhá po
divně zakrsalé chlapisko s dlou
hým tělem na poměrně krátkých a
trochu zakroucených nohách
tlumokem na zádech a silnou holí
v ruce může mu býti asi třicet leL
Chlapisko to přiblíživši se k za
valitému popelouši v němž jste
ovšem na první pohled poznali
pana otce Lacina uctivě smeká
stane a vyřizuje "píkné pozdra
vení od pana otce ze — Spálené
ho mlýna " "Cože? Od ko
ho?"' ptá se překvapený Lacina
"Od pana otce ze Spáleného mlý
na!" vyřizaje krajánek poznovu
"No tohle se zas jednoji poved
lo" propukne pan otec "behehe
člověče kdo pak vás k téhe lži
naveď t Vždyť ji jsem na Spile-
ném mlýne!'' Krajánek ie zarazil
"je-li možná?'' koktá ale v oka
mžiku fe vzpamatuje z rozpaků:
"Vašemu se také fík! Spálený?
Já jdu ze Spáleného u — Netolic
od strýčka"
Tahle duchapřítomnost vykutá'
leného Špatenky se panu otci zalí
bila Hodit po krajánkovi nkpm
j?koby mu chtěl říci: "lnu ty
kluku umíš lhát" avšak pobídl ho
dobromyslní na litřík -chtěje ho
vzíti v hospodě pro radost lesníku
trochu na veselé txaiiien Kraji
nek sc ovšem nedal dvakrát pobí
zet V hospodě bylo ještě prázdno
Dva džbánky poručil pan otec a
dvakrát sýr-a Když spláchli první
žízeň začal pan otec: "Tedy u
Netolic rnlýnu vašeho ttrýce říká
se také Spálený? Tomu nemohu
uvěřit" "Jako že se jmenuji! Je
zevčík'' "Kterak že?" Je
zevčík Matěj Jezevčík'1 Pan
otec si vzpomněl na ty krátké
pekařské nohy krajánkovy které
opravdu byly tak trochu jezevčíj
mel co Činit aby utajil sniích
Krajánek vida jak to panu ctei
I oWriliv Irtiitfcft nahrává domníval
íc mu opet nevěří i vvtául
honem na duka svou pracovní
Kn ' 1 al v hi i L'
U
teč ě de to htaiO jov b'ncu l
nim staro-tou i 1 jína M 1 ) č 1 1 i
na bílém: vMřiiěj JezevěiK ? Vini
li il'a ' Pa oíic s m to dié
pťnodn iku ' ív á vumjiko
mi ď ktnka hlaoj prj 'a
tií ne
cb )il 7 tlčí
ti kJV
r a rn ú ) t j- a t 1 enc ( r
udivenému krajánkovi na mocno:
"Poslyšte Jeevčíku vyrozumíte
'pl- 1 co?" "AI b Že'" r"'tlva
krajinek niiikem a l iji ui
"Vy tni tedy pomůžete dnes pro
vést malou Š'a 1J1 zi lirju do
stanete íest litrů j iva a doirý
í dPiRk Platí ' " - ože pau(
otče'' ' Um te trčeli o' kA'' '
"No moc ne " "Ab nMih- na
střevíc o 1 íUiit pít 1 'No In
dejť ne — na hktt víi'''
'irtta' laK íi u iv tanM o i- -
bedněte =tran j 1 1 f W t nikom 1
iibte byl uLý a mí 11 j
inaí v"ak divejť ri
pozor abyste věb"! c i 1
všecko i i
( "
-° I
tn
!£lwi(lP n ditu palut
v 1
i tu máte něco pro dlculiou chvi
h!'' A vUáh' čtyh ktítké i j jU
roval jini Xťásě v
Ji
kUrý se také InedL cžt! rovai
se svou "busiMí'' — na druhý ko
nec světnicí k rialčiím t-t ja do
kouta aby t-i t un spoř c ji n' g
ehutnávdl ra lážoč vtčři co
zati-n pan ctic -pcktjnT ti
uaMval porcLtk: d rrt'!'-5-
wdkčiu stolu nohy na írrcž -e
řilul kým iiviCvLf 1 víik 'polu
I 1 V l I 1 ' V I I
dcřím brzo h fc
ramctm iuaíÚuvui
ijsnuKm'jl
rtcirvolodiuuhy OftlMjrř adj A Tia n ol (1USI Iunyna Jtj
nich vstoupí s IUiým Siáajx!1 Mtal ealnkt
Na 3ar ot }~i 1 ' lt í Diahorá J 1irt Itsrií rjAíí iU na krj tJ
s adjunktem isramotou "O mna7a !jo'''
kž:vo není vítal ie rozmarné i
Liíl utcC '!c niihj
vrchnost
1
si dala na čas
rrv -
1 j fue r-ot it i
prohnat pdior t i'k t )"' n "
"No Šak m to Uhrr™ I" A
nžikcm b'lv lr-uv 1 -u'k na
fiřrhfírn a irEníci zj ivu!tui
na ty set pitomé sluk
tak slabě táhnou pan otec je Ská-}
C-H Ze íinntiii mist
dle au itiu-11 1
JCjC
7 Bílily vayijy i
třetí rok mění svou marsturu aby i
nls!l v-fím cnlc-tlu hnírir a yahuíf i
daly jim o pár honů dal své Pal
márům larum Myslivci se přcii-j
že pan otec tlukárn tak málo roz-i
umí nun rtnt ! ! " r- r- 2 rí fr--
— j -1 j j _ ™
Ull v LJ nu
zaie se honosil jakým býval
druhdy Nimrodem než sem přisel
co lísek na btmiave postruc-i aie
jak ho to časem v
tom - inni9 tím
jeStě těšila Kdyby se tak někdy
událo na jezevce že by i ještě
rád se svým starým jezevčíkem
vyšel a to Že by koukali!''
"Vy máte jezevčíka?' podivili
se oba lesníci jedním hlasem
"A jakého!" mlaskl si pan otec
a hrdČ hodně zdlouha se napil:
"Pochybuji jestli j-tekdy takové
ho samce viděli!"
"Ohol" durdil se lesní "Co
má být na něm zvláltního? Ten
ký dlouhý krátké nožičky špiča
tá kušnička? Co dál?"
"Ale ta jeho dressura1' dráždil
je pan otec ' "ta dressura! Přijď
te se na něj podívat a smeknete
jak tu jste!"
"No no no co pak dělá za
divy?' zvídalí oba lesníci jeden
přes druného
"Předně rozumí na zavolání
všemu a neublíží ani kuřeti Po
třebuju na něj ale jen mrknout a
skočí vám na prsa!"
"Cože jezevčík a skočí?!!" řeh-
tali se oba lesníci jako nezavření
"Vám na prsa" doložil pan otec
e zvýšeným dorazem
"No dovolte zač pak nás mi
le? VŽJyť jm od řemesla sta
roušku!'' chechtal se lesník Dr
horád poklepávaje Lacinovi na
rameno: "Jezevčík neskáče!''
"Nb loket s výši přeskakuje hůl
jako hračkou'' — "Pak to ale
není jakživ žádný jezevčík" —
"Když vám ale povídám že je:
Pravý nefalšovaný jezevčík'' "S
nízkýma nohama dlouhým tě
lem — ?!" "Ano" — "Ten jak
Živ nemůže tak vysoko skákat
Holá nemožnost!"
"A jak pak zni panáčkovat!
Postaví se jako svíčka a vydrží
vám í tát pět minut na jedné noze
A jak apportuje! Špendlík vám
sajď i níini- iako koro-ptev" —
"llelif-he napohled řekněte ještě
že chjíí zajíte'' "To ne toho
iicmftíc dohonit vždyť jest !o je
zevčík: ale ryby chytá jako vydra!"
— Oba levnící byli celí vyjevení
ZvIlŠiS Draborád: "Pane otče
brď í o není jakživ žádný jezev
čík anebo uíí nestydatě kašparu
je!'' '
: VS-Ulfie Mf' prtllC 1C8ÍI1 ZC (C
r 1 r I' y
10 J riv v ' vi1 v s 1 lití se i
1 1 r i a ii v 1 11 ví 1 (OKZ)
i'k povídám!" '
mrdio teď tóno
r 11 ti i "v Urauorá 1
e o niiiion í '
"lo ne ac
o ty tíi desítky u
11 1 11 t o 1 rr „cl árí
(in — 'lít ! ?t
1 t
kví — lim
'iiaíil I
t 1 lho ř ro ji 1
adiunkt ho ponoukal
"Ze skiíe na loket
k J -l lí i
ti:
6 vy e
- 1
ortujB tip
Kli
1 1 y L j i ' tcji na j Jm
noze
To není možně! Vsaďte
s 1 aiv
ž l' lli
ie t
ru'"
11 v 1 ad ie t
v Ui[ ll U 1 fll i fslí O
stul a: "Tedy jak stoji ťázka?
J - i to ii ut( čný } taý )' ' včik a
j urni-11 vše to co povídáte — n-
t Zá u u j fllt „ 4 ž x n _dL
x L j „ p u v j lho
i 1
T A
1 Ijllikť 10-pf- j
— v v
j-ť -vídky1 A tclMjc-ft Sť 'liHy C 'O '"7 L"rn'i3
j 'vVČíku p jistu"' A z druhě
'ran' sěínd za stolem 1 ko t-
i!„ i ennvtinniitC do i - j
' J ' i
crékO j-atí čně r jCi? "ý krtjicl
ak ra o! rť k 1 a postavil si_ ř„d
b y na jdnu md"i "Kjhlř
n tj 1 rjvý a skutt Čný Juzewvk"'
fhd=tavoal Lo íc i-iij iLi 11 pa
otte "N% "-ť"ij'-li jak svíčka' J=
ítvěikn Ui) ' a ndv Icnvéik
j { rt jj lú' kterr u i-vi íncr-a
1 na s vlj slw ]aV( y jtn
{u'z r„k te i'J" i 1
j kjt ní frťrdí už j m strk-1 1 an
-ittC 10ll u0~ „racovní kníku Ie-
' ' V
Z IKOi li
tJ cfjní zjíitěný skut-Čně
T LTach dna zadtno!
Co ívri' rk í:ř
k 1 h„t „ L „„„
' t ' ' - " l ? a „
I riko u?nvm V-l za ixiixu i umb b'í
ult-iu K!cuil"'"v1""'-'' ' ř" "" h " ii
y Že UtOS I fccioln: ho ř tu u jui řrii uclbi
'"")' iiír
-T rPAi~r
Itl ' Cfií I 'rifl i i 'i 1 1 (_)
VV f ii'M I 1% A l 1 1 V 1
— 1 -„ 7 f i 1 ij-
ř"'-'-": '
iiirK'i Ti -i
IV a Ml' ťlul i
I l tO't j U V i i
tiN I- 1 i I „j u i j'i r"
1 ATT-r
ít tlí -J-
1 i
"TÍM Umiíi-i' w-iiifitř traiii sud "T!te fcrpiti
uooii train ítoin ouiaia lr t iúcazn
UHEXGELIEB SERVICE
Iay train eui tmúim irniu írom Ouiatii fot
MiBOf-ajxilis sul St ÍViiil
TlkHí rf a-jrnt! of rmncíUní t!xie
Ví II ÍUtltL 1bt Pw-t Agt Onah
HHAN:JGr
J řMt HRT QP%
IfUltB
ILuh ti ýAíliti
Krlkné dva litorrafované obraiy
jiíedflavujícl IvhVé velikénjr Huti
Žižku hodící pro spolkové a veřejn
místnosti jakoi i pro rodiny máme
a vní na skladé Prodáváme je oba po
ÍÍ OO aneb co prémii k Pok Západu v
Vptatek 50c Pokrok ~Atmá
O&aba
Proó nejste silni?
Je to cn oUíkoučíinu kily dlouho
trvilel nc-inrtc Jntof ledvin budou
míli m nltflerlck konrcuý úpnilek (dra
ví 1'Hilclirtítti mů2c ntclmť k jMIu
ínepa lal)o{ nevott boírsti v
íáilev-h turníťiil borec kn a jiné pří
znaky (nkí potnrujrme kdy I ime se
nnt udili nebo přeprncovoli Konečné
lifiznaky tyto Blnnou bo prudkými a
uiy ):oinfliií1 } ntjnVA nemoc xucbvá
tila íinše třlo Za ohyřejnýi-Ii okolno
ntl vvía ltije to mnoho iiksícii nežli se
▼ylřčfine
Není iAdnélio líltu tak dobrého ro
vSecky nemote jater ledvin a zaiívíín
jako
Livčrand
0-iiíd'i' ft ra (lloidmu dol)U co
ho už Ušivi n prno e tiké j" ií1m
utAlA puptíivki jo innobo už roků
-Tíoícc-rod: vc d?!5ÍíH"-
Rtech Ir J If Mdxuiia iatcrnl a
kdvinovy1 it Pwtu slil jk ruce
Vi'f'4 j"jiii 1%t Ur J U KcLa Mo-
"9l& Ci V:iU V a ' "
Do tfontgamery a oko!
Jelikož ná? dlouholetý jodnatH
I'" V- S'-""v'k i MťinřfT
odstČ' ! j-ir
n 11 1 '( i") o' 'l
povjuri V
'i tě i i ' '
t
né
r ! PÍ i íj i 1
d kv a d„ ''i 1 v r "ví' u oi
(ru Č s c'n j r ) li ' 11 P ti 1 V
pníc biti bude
Jt 1' -fe! tu jo j -i j T '-t o 1
j1 jl t Cr ty vli t n clí ' ' -!_
iv ? cliiXJ iín ý r ' i r 1 1
jC 1 t P Slkol ltll)'Ž v1 " i-
1' 1 1 t Jt iU i po ! 3 už' Tá t
a i" i -1 jdko č i'i 1 -t j b t
a prosíme aby fie vSiclisií v rájenu
n ch íťi ni nVti duí ji
oí rrtc V úctě
V) ! r '-í 1
Jlcspodiiři Knih Amtrkké
a Knihovny IlosfoJ-irskf
Do Chicago liíirois
0rli íji r tíiř""ct Irjnlni
ia t 1 pí 7 1! i- 1 )tí 1 l 1 Po
kr du Z'p4 li' ÍC ' At k ri
c Kn'hony líi po i ir-kc a Ho
1 jcc s"iá r ' 1 1 n wvf kr ijan p
junce Pročež upozotuuj!-y)e kaž-
'S? lid nCMO S 1'uuruu iuií-m
V ť'C'ě 'i 'at ih! i-
ínz-iesríe nsiin?
1'rv' 1 'a li ktir 7ii[ dii' kxu
Vkrníil I U h K II' ( 'l dl 1 sí iPitl-
e iUT)fd r 'jciI V ""1 í-írr"a£:
ncrsva '"s:::- i! u nir
-t ! '''iui ] jiíiipiii
jl ' t Ift 1 'i'1'lnll lJ ' Ji ' Ul-
n ni 7 1 1 j jr- 1 r a' '(''!
j ik y i c 1 1! 1 v 1 (i ' Pí di t ' í i! d~
ki j' 1 J il 1 1 ř l 1 '1 I' 11 MJi ř' IIKt-
ky 1 rudv 7 ! -'I 1 i u ?'m ]iin
Fin t i — t u J'ii- 1 'V pij I 11 V 11 iY1
r v M j 11 ' ? 1 o 1 1 1 p 1 ni Liti
n" v 1 1 I- i' i j r Inťli m 1 11 ' ' íi 11
tiíin ' v I fi'i'j i- 1 1 i r (i5 ! ťii
%'lnirrt mrk l :Zt imith n r
w l ti cxwy yi(w
i'o Cj-Srs a C-ít X--
Ijet -'ím hfliií -„ liv- 'itt1 1
— 1 - - - ' -
f J f ' ' t ' -i ! ti ti J 'Hifii-''5
nrj u ' v i ji! r 1 lnij llt
7 dá In rcrvi inj H ťrv
''tu 11 rnml
tmíŤiui cenu
::s ~-tr
h lií-i i-jtýnu
: 1 tu to
"' d
1 u j s-r
1 v j
Tlil
1-llllfVll lífl í
~ -
1IS3
řf]!iii i:}')i
1 -— -
V
Kíslalá třaJjTi: 1332 iím cl
n A H A M lí
T--! £ — -' "i Cr-!i fintu
'íiítMjíjt Tíirr' I iií
I -
I I I
Kiistl 11'na ř1'1 ?iu'3
n l i' f!iilliviřf!n nu
I Cl ' l' i-llul 1 - (
lirillil-lililíiiVy
£ji--'- lit CATAUtul
vniky flřr k6
ťracuil jl
ku'i pinií a n- liil
nniji nM ruvnn J
Vjrvrli Mt lir í p1?
wopy liliilwiki vi
it nilnulKh Zi
itfťlpm lave-Ifiií
nlAu)prnp rnu
I r itHřiii-blHfot
4'lUí locctinik
irtk Fmct Mfi Q Pl!St RichmoaJ lad
Cecňovo a jejich zápas
o samosprávu :
Nákladem Pok Záp vydána bvl
brožurce pfcdndika pod vyc uvedením
názvem kteron připravil p I J Hal
da pro literární klib Astorovy knihov
VJ Vorku a uprav U pak pro ml
iffnik Mtdiand Moathly TentočetV í
překlad předrkf tvoří hrožúrko án
►tranek obsahujíc: vyobraienf Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko
rnrrnBiLrňiiiiur si
ratnem)i Josefa JunRmani Cena
poníe 10ctřeba v kolkách Dva e5il
tneWník Midland Monthly rbsahu
licí tutíl píedoáikii v angicinř ta
hc'i Pokrok ZápH
0uharci '
i v
f I
i
1
I
l
in
J
í l
K
v-
J}
t
i m
II
i
í
s
r y