Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 18, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok: ŽApádu
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Cechy — Ve dvou částech Pra
hy na Starém Městě a v Josefové
vypukla následkem znečištění pit
né vody posledními zátopami ty
fová epidemie Třicet případů již
bylo objeveno z nichž dva skon
čily smrtí
Rakousko- Uhersko — - Proslýchá
se že se změní obstrukce Českých
poslanců na říšské radě ve věcnou
opposici Ačkoliv prohlásila uč
mecká lidová strana předlohy ja
zykové a zvláště onu pro Moravu
za nepřijatelný prohlásili přece
předsedové levice z ochoty ku vlá
dě že podrobí ony předlohy dů
kladné zkoušce s přibráním členu
% "dorozumívací konference" Při
věcném jednání o otázce se doufá
že se přece něčeho dosáhne—
Přibyly do Budapeští tří mohame
dánské deputace z okupovaných
zemí Bosny a Hercegoviny 1 aby
dosáhly slyšení u císaře Františka
Josefa Chtí si stěžovati že za
sahuje propaganda římsko-katoli-cké
církve do jich právzaručených
jim berlínskou smlouvou z r 1878
Praví že se snaží katolíci přivésti
mohamedány násilím do lůna ka
tolické církve — Pařížské listy
oznamují Se navštíví císař Frant
Josef pařížskou světovou výstavu
V berlínských úředních kruzích se
označuje toto oznámení jako vna
didlo jež přivésti má do Paříže
cara — Při posledním slyšení ve
vídeňském císařském zámku vyslo
vil císař knížeti Jiřímu Lobkovico
ví vrchnímu maršálku království
českého své podivení nad tím že
v českém sněmu mlčel když se ho
tázal jistý český poslanec jakým
právem jel vlastně císař do Berlí
na — Císař nepřijal resignaci če
ského ministra-krajana dra Rezka
— Vfdefiští studující demonstro
vali před universitou a situace se
považuje za vážnou ježto hrozí
studující universit ve Štýrském
Hradci a Inšpruku že se připojí
ku svém vídenským kolegům v boji
proti klerikálům což může skončit
zavřením dotyčných universit — -Silný
mráz spůsobil velikou škodu
na polích v Dolních Rakousích
Také ovocné stromy jsou silně po
škozeny Srb sko— Miloš Penkovič jeden
ze srbských radikálů odsouzených
pró spiknutí zemřel v požereva
ckém vězení následkem špatného
s ním zacházení
Rusko — Plukovník Wolarski
jenž obdržel od ruské vlády pěti
letou koncesi na nové zlaté dolyu
mysu Čukotského ve východní Si
biři najal amerického inženýra
Robertse aby měl společně s ru
ským inženýrem Poganovičem do
hled nad doly
Francie — Na světové výstavě
vypukl 15 května oheří a sice ve
Vodním paláci nejkrásnčjší to bu
dově výstavy Ohefi se vzňal
v podzemí a v prvním okamžiku
se zdálo že zachvátí slavnostní
dvoranu avšak velikému úsilí ha
sičů se podařilo požár uhasiti dří
ve než nadělal velikých škod Od
dělení americké elektrické výstav
ky bylo nejvíce ohroženo OheB
poškodil jen něco dřevěných paže
ní v podzemí a čalouny
Itálie— Na jezeru Vico se událo
strašné neštěstí které si vyžádalo
za oběť 30 — 40 životů lidských
Do městečka Rancigiione se sjelo
mnoho poutníků ve svátek sv Lu
cie kteréž světice kaple se nalézá
na břehu jezera Mnoho mladých
lidí se převáželo po dvou prami
cích přes jezero když se obě pře
vrhly asi 300 yardů od přístaviště
Nastal ve vodě strašný zápas lidí
tonoucích z nichž jen 13 bylo za
chráněno ostatní utonulL Poiet
utonulých není znám ale počítá
se že jich bude mezi 30 a 40 len
I mužů
Anglie — Královna vydala pro
volání v němž povoluje provozo
vání obchodu mezi osadami jiho
africkými a oněmi částčmi repu
blik které jsou od vojska angli
ckého obsazeny — Ve sněmovně
poslanců podal radikál Sam Smitb
návrh aby se zakročilo se strany
vlády proti nemravným divadlům
Popsal tu některé kusy jako Zaza
Kráska newyorská a Veselý lord
co nemravné avšak mimo trochu
posměchu se strany ostatních zá
konodárců nedocílil ničeho — Mi
nisterstvo vojenství požádalo Ná
rodní střeleckou společnost o vy
pracování plánu k zařízeni střele
ckých organisací po celé zemi jak
se o tom zmínil ve své feči lord
Salisbury — Sir Michal Hicks
Beach mluvil ve schůzi v Bristolu
a během své feči e vyslovil že
válka v jižní Africe se chýlí svému
konci Dále pravil ie potřebuje
země dobré vojenské organiBace a
ta musí sestávali z domobrany
Výdaje zemské že dosáhly ohrom
né výše avšak vůči nepřátelství
ostatních zemí k Anglii že nesmí
se na dalších výdajích zemských
šetřiti
Japan— Z Osaka v Japanu do
chází zpráva že tam dosud řádí
mor ač se to tají Během dubna
zemřeli tam 4 lidé na mor a nyní
kdy nastala tepla a deštivá povč
trnost panuje obava že se bude
nákaza šířiti tím více Z jiné
strany se oznamuje že v Nipponu
zemřelo 11 lidí na mor během
dubna mrtvoly pak byly spáleny
Čína — -' Vrahové missionáře
Brookse v Číně byli pohnáni před
provinciální soud při čemž byl i
anglický konsul Campbell příto
men Při soudu se zjistilo že
vraždu spáchali jen tři Čífiaaé z
nichž ten nejvinnější byl ihned
sťat před zraky konsula anglické
ho druhý pak odsouzen k oběšení
což bude vykonáno později a třetí
odsouzen do žaláře na celý život
Ještě další 4 podílníci na vzpouře
byli od souzeni do vězení na 10
let každý a více jiných k menším
trestům - - Z Hongkongu ozna
muje se že tam policie zabavila
mnoho zbraní které měly býti
rozdány mezi lid Nedaleko Čin
Vanu bylo nalezeno skladiště zbra
ní obsahující mnoho ručnic bo
dáků a revolverů 20000 liber
prachu střelného a 100000 nábo
jů Zbrojnici tu mělo v opatro
vání 25 mužů kteří byli všichni
zatčeni
Špantlsko—y provinciích Bar
celoně a Valencii byl prohlášen
stav obležení V Seville kde jsou
obchody zavřeny trvá rozčilení
dále Ve Valencii narazilo četni
ctvo na další odpor V Barceloně
vypukly nové nepokoje ač ne již
v takových rozměrech jako dříve
Četníci lid rozehnali Doprava
na pouličních drahách byla zasta
vena Střední Afrika — Do Londýna
zaslal Lionel Decle vůdce výpra
vy anglické do střední Afriky
zprávu o postupu Němců na po
břeží Konga Dle jeho zprávy se
zmocnili Němci násilně celé kraji
ny svobodných států Conžských
až k Rusizi obnášející asi 3000
čtverečných mil Krajina ta byla
obsazena Belgičany kteří prý byli
nuceni ustoupiti Němcům poněvač
jim hrozili násilím Krajina ta
jest prý obsazena asi 1000 vojáky
německými kteří tvrdí že jednají
z nařízení vládního z Berlína
Zlaté pobřeií — Z Accry došla
zpráva že na Zlatém pobřeží an
glickém v jižní Africe se dosud nic
nezměnilo V Kumassi se nalézá
450 vojáků obležených od mnoha
tisíců Ašantů dále se nalézá 450
vojáků po stanicích mezi Cape
Coast a Prahasu a jiných 500 mu
žů táhne z Jebba na pomoc Ve
litel v Kumassii Mitchell-Hodg-son
jest odhodlán nepřáteli se
protlouci pakli mu pomoc v brz
ku nepřijde Severní kmenové jeví
vesměs nepokoj a Ašantová vytáhli
do pole naproti králům Takie a
Kudgo kteří drží s Angličany
Válka jiho-africká
Vojsko gen Bullera v Natalu
obsadilo Dundee odkud Boerové
v počtu jen asi 2500 mužů ustou
pili ku Glcncoe Uhelné doly u
Dundee se nalézající padly opět
Angličanům do rukou Nejsou
poškozeny jen v jednom z nich
jsou stroje porouchány což se dá
brzy spraviti Angličané obsadili
všecky kopec kolem železné dráhy
a Boerové jsouce početně velice
slabí byli nuceni ustoupiti Na
ústupu svém zapálili suchou trávu :
a vítr hnai kouř z hořících strání
postupujícím Angličanům do očí
Jak se chiubí v depefii gen Buller
vojsko jeho postupovalo v před
stále skrze kouř a oheB hořících
strání
PončvaČ mají Boerové v Natalu
jen asi 3000 mužů kdežto armáda
Bullerova čítá nejméně desetkráte
tolik nelze očekávati tuhý odpor
se strany Boerů Ač jsou zptávy
z bojiště přísně censorovány An
gličany přece z nich vysvítá že
se Boerové na ústupu svém udatně
bijí a jen tehdy couvnou když jim
hrozí obklopení od vojsk angli
ckých Dle všeho nepostavějí se
Boerové na větší odpor až na hra
nicích své země a sice na západě
v průsmyku Van Reenen a na seve
ru u Laing's Neku
Očekává se že gen Buller se
svojí armádou bude postupovati
stále podél dráhy až k Newcastlu
a již se zmocnil města Glcncoe
Takto budou operovati dvě armá
dy ae dvou různých stran naproti
Transvaalu tak že i vojenské sbo
ry boerské musejí zústati rozděle
ny Při postupu armády Bullerovy
byl zajat jeden Dán který pravil
že s Boery bojuje v Natalu asi 500
Francouzů mnoho též Němců a
jiných národností Všeho toho
vojska jest prý 5— 6000 mužů
proti nimž má generál Buller
armádu 25000 mužů čítající Od
Johannesburgu jest vzdálen 250
mil kteroužto cestu hodlá urazití
v 25 dnech a v tomtéž čase že i
armáda gen Robertse k Johannes
burgu postoupí
O postupu armády gen Robert
se nebylo nic oznámeuo a zdá se
že bude u Kroonstadu odpočívali
neboť se oznamuje že jest dlou
hými pochody velice vysílena Za
tím rozšiřují angličtí zpravodajo
vé aby něco přece čtenářům no
vin pověděli zprávy o zločinech
Boerů a o jejich nechuti k dalšímu
boji Tak prý byly farmy jež
Angličané obsadili všecky vylou
peny a z jedné bylo na Angličany
stříleno ač na ní vlal bílý prapor
Malý oddíl Angličanů se bez oba
vy blížil jedné farmě s jejíž stře
chy vlál bílý prapor když tu asi
15 Boerů za stavením skrytých
počalo na ně páliti Dva z vojáků
anglických byli prý zastřeleni je
den poručík poraněn a tři důstoj
níci zajati
Mezi Fjcksburgeni a Winbur-
gem se dosud zdržují ozbrojené
čety Boerů ač jízda gen Rundela
prý krajinou tou projíždí Také
v severní části Kapské osady jsou
na různých místech sbory Boerů
které drobnými výpady a nájezdy
hledí na všech stranách Angliča
nům škoditi
O sboru anglickém který po
stupuje k Mafekingu kolují ve
zprávách novinářských ty nejrnz
nější pověsti Jedna praví že
sbor ten se nalézá již jen 32 míle
od Mafekingu jiná udává že byl
od Boerů poražen kdežto opět
jiná tvrdí že dostihl Mafekingu
Z Kraaipassu kde měla býti sve
dena bitva mezi Boery a Angliča
ny ku osvobození Mafekingu táh
noucími se oznamuje že tam padl
do zajetí burského jeden anglický
zpravodaj novinářský
O lordu Kitcheneru nebylo dáv
no ničeho slyšeti a neví se kde se
nalézá Některé angHcké časopisy
tvrdí že on vede výpravu která
má Mafeking osvobodit! z obleže
ní Jisto prý jest že se generál
Roberts 5 gen Kitchenerem ne
mohou porovnali a proto se raději
Kitchener drží v místech od Ro
bertse vzdálených Dle toho se
soudí že velí výpravě k Mafekingu
Z Prctorie došla zpráva že tam
panuje veliká činnost a že vláda
transvaalská tají nějaké důležité
události Sněm se radil o tom
majfli býti doly v Johannesburgu
zničeny ale na čem se usnesl ne
lze vypátrati Konsul portugalský
byl prý z Pretorie vypovězen
SOUTH OMAHA
— Velký výlet spojený s ple
sem uspořádá Spolek Čechie č
11 ČSDPJ dne 4 července
do zahrady p Jana Koutskýho
na 20 a Q ulici 70x2
— South-omažská lože čís 149
Degree c! Hcscr pořádali bude
příští neděle v síní a v zahradě p
Koutskýho odpolední a večerní
zábavu kteráž zajisté že četně
navštívena bude
— Obchodnímu klubu dostalo
se ujištění od dráhy B & M že
zřízeno bude ve východní části
města nádraží jakmile zamýšlené
proražení N ulice až k řece usku
tečněno bude
— Dnem 1 června stanou se
splatný úroky na celou řadu dlu
hopisů dlažebních a zapotřebí k
tomu bude přes £6500 kdežto v
příslušném fondu pouze £500630
se nalézá Radě následkem toho
jedná se o to kde vzít a nekrást
— Do čtvrtka zadalo celkem 90
hostinských o povolení license
hostinské a každý z nich částka
£700 u pokladníka složil jelikož
však dosud ani jedinká license
povolena nebyla nemůže peněz
složených dosud ani rada Školní
ani město používati
— Školní rada vypsala v pon
dělním svém zasedání nabídku na
pozemek v obvodu ohraničeném J
a Q 22 a 26 ulicemi na němž
nová budova školní postavena
bude Cena pozemku a náklad
stavby ustanoven na £30000 Mi
mo toho usnešeno na přístavbě ke
Škole ve 4 wardě a na stavbě
školy v Corriganově adici
— Porotou koronerovou kteráž
vyšetřovala příčiny smrti Clay
Newmayera kterýž v neděli večer
vlakem burlingtonským přejet byl
rozhodnuto že na dráze neb zří-
zencíchiVlaku žádné chyby nespo
čivá Newmayer před smrtí do
znal že na vlaku co slepý pasažér
ie nalézal a že pod kola přišel při
seskočení když vlak v pohybu se
nalézal ' " _
' -— Dle výroční zprávy maršála
požárního vyvoláni byli hasiči v
roca 30' dubnem ukončeném cel-
kem io5kráte a úhrná Škoda po
žárem způsobená £18210 obná
šela — Ve zprávě své odporučuje
maršál přikoupení 800 stop hadic
koupení vozu žebříkového parní
stříkačky a zřízení další stanice
hasičské na 20 a Q ulicích — Vy
dání odboru hasičského odhadnu
to jest pro letošní rok na £7500
— Kontraktoři kteří provedli
cihlovou dlažbu N ulice požadují
nyní na městu £41189 co úrok z
Částky £1100 kteráž Částka jim co
záruka za dobrotu dlažby zadrže
na byla Ve smlouvě bylo ustano
veno že částka tato uložena býti
má buď v městských neb okres
ních dluhopisech a úrok z týchž
aby kontraktorům připadl nedo
patřením však bylo ustanovení
toto nějak přehlédnuto a peníze
bez úroku v bance ponechány
Úrok požadovaný hražen nyní býti
musí z pokladny městské
— Radní Johnson jímž podán
byl návrh na zvýšení živnostenské
daně hostinské z £200 na £500
ospravedlBuje tento krok svůj tím
Že město potřebuje nutně peněz
na krytí různých účtů a že Žádné
jiné cesty k nabytí jich nebylo
Letošek jest posledním rokem v
němž rada městská hostincům daň
živnostenskou uložiti může an le
tošním censem ukáže se že South
Omaha přes 10000 obyvatelů má
následkem čehož dle zákona stát
ního license z £500 na £1000 zvý
šena býti musí Zvýšením tímto
bude pokladna městská značně
poškozena an celý obnos případ
nouti musí fondu školnímu a daS
živnostenská dosud městu 18
tisíc dolarů ročně přinášející od
padne — V pondělním zasedání rady
městské šlápnuto konečně na kuří
oko pánům hostinským a sládkům
a sice přijat byl 6 proti 2 hlasům
návrh aby dosavadní daň živno
stenská z £200 na £500 zvýšena
byla tak že nyní hostinští south
omažští právě tak £1000 klopiti
musí jako jejich soudruzi omaž
ští Rozdíl spočívá pouze v tom
že v Omaze připadá celá tisícovka
fondu školnímu kdežto v South
Omaze jde do fondu onoho pouze
£500 a druhých £500 do pokladny
městské — Z dalšího jednání
dlužno uvésti že 5 proti 2 hlasům
přijata resoluce kterouž prohlašu
je se úřad návladního městského
za uprázdněný jelikož však ma
yorem schválena nebyla zůstane
mrtvou literou Na odporučení
městského inžinýra vypsány budou
nabídky na opravu asfaltové dlaž
by na 24 ulici kteréž letos as 800
čtverečních yardů znovu položeno
býti musí
— Citelné ztráty utrpěli v noci
na středu čeští tesaři Polán a Raj-
tera Staví v So Omaze zeti p
Polána Milčičovi stavení a aby s
nádobím tahali se nemusiii po
stavili si u stavení boudu v níž
toto zavírali V noci na středu
neznámý lupič však do boudy se
vloupal a všechno nádobí na £200
ceněné ukradnul Krádež ozná
mena policii dosavadní pátrání
bylo však marným
Nevydávejte se na centu Xm láhve
Chamberlain'8 Colic Cholera and
Diarrhoea Remedy Budete ho jistě
potřebovala nemůžete si ho opatřit
ani na vlaku ani na lodi Jest pří
jemným k užívání jest bezpečným a
spolehlivým Na prodej u všech lé_
J3í l£ikviKliii í !
Tímto vzdávám nejsrdeí
nějSÍ diky Illavnf Úřadovně
Dřevařů Světa jakož i Tábo
ru Cedar Wood čís 19 k ně
muž zesnulý manžel můj ná
ležel za správné a rychlé
vyplacení pojistného v obnosu
$2000 a odporučuji řád tento
všem kdo! si pojištění vzíti
míní
Agnes Vonisek
So Omaha 1S krtina 1900
W G SL0ANE & CO
obchodnici a
ittfUO lÉMl IHttT
QaU J7 0S 411 f K ulice
Bouth Omaha
jaaB__Tlefoa
ZboH M prodivá ) Mboatl tra sa hotov
neb na (Dlátky iltf
spojený
s plesem
uspoMdí
So Omaha Loie Éís 149
13 of X£
yneMMa i'2Iioá ódu
do zahrady pana Jana Koutskf ho
ŽOUaQuIloe O dobrou hudbu
a vzorný pořádek Je předem
Jll takřka postaráno
Vstupenka plaťot do obou místnosti
Jak do zahrady tak 1 tanelnf sine
Pán s dámou -Jednotlivá
osoba
50c
25c
4 Ples potrvá do 8 hodin ráno K hojní S
uctiví íve — - - VÝBOH P
Kuřfíci
šfiiipfici
pozor!
Již dámo každý vf že F Laitner v
South Omaha vyrábí nejlepši druhy
doutníků ve státu a což teď až okusí
te jeho nový výrobek pode jménem
"SOKOL"
tedy každý řekne Je to "No One"
Kuřte uniové doutníky SOKOL a druh
auviiisincj 10 je ziuio— a virzmKB
které se zvláštní oblibě těší a což 10c
Sumatra to Je teprvé pokouřenin—
Až každý okusíš řekneš je pravda
FR LAITNER
20 a Q St So Omaha
C H Brewer & Co
pohrobníci n půjčovatelé koní
420-423 sev 85 ul So Omaha Neb
tf- BBBMta-Telefon ílslo 30
obdržíte vždy nejlepŠÍ a ne j levnější
NeMiieJšI tučáry s pnoTt mi ráfy opatřené zahMilly pro nohy y zM
Telefon 257 si-iť Paláce Stables 1623 Davenport St
itoieoieoitoitoatoatotoitoitoitoatoatoitoi(oitototoroitoitottoieoitoHoio
Oí
o
2
o
ISJM151
mmm
o
X
o
X
o
X
o
X
o
X
o
X
o
X
lnutími
mmm
l
o
započne v
odpol a
dne
Po celý II i
Eližšl
TI JEDNOTY SOKOL
g
oowoHoHoJaoiiojoioio"iookooJioiioVioJiolioHcHoltoHolioJooiioj
ll RASTADI MíiM omahá I
'
Velký prodej střevíců
Naše oddělení obuvní jest mimo pochybnost nejvžtším
na západě Příčina že tak zrostlo jest proto že poskytuje
me neustále obdivuhodné výhody a máme obuv právě tako
vou jakou potřebujete
Tento týden nabízíme zvláštní výhody při koupi střeví
ců pro každého muže ženy i dítky
Koupivše několik velkých zásob z různých továren kte
réž vyprodaly s velkou srážkou jsme připraveni poskytnouti
Vám při koupí výhody jako nikdy dříve Přijďte a vybeřte
si z této ohromné zásoby a buďte ujištěni že ušetříte mnoho
peněz při každé koupL Mějte též na paměti že každý pár
střevíců koupený v Boston Store jest dobrým zbožím v kaž
dém ohledu jinak by se mezi naší obuví nenalézal Máme
obuv i pro takové kterým jest těžko jinde nalézti obuv jež
by jim "padla"
BOSTON 8TORE Omaha
J L BRAN DE IS & SONS majitelé
- Severo-tápadnl roh 6 ó Douglas St
(PEItltY DAVIS)
Jistý a bezpečný prostředek v
každém případu nemocí
střevních Jest '
Jest to tvrzení pravdivé a nemalé
vyjádřen býti ani dost silně
neb důrazně
Jest Jednoduchým jistým a rych
lým prostředkem pro
4UUUUJ 11UUU1J llUllilUUUUlj
KoliKn Mezení Kertii
Příjem ZáStrt Bolení znUfl
Dvě velkosti 25c a 50c
Hojte ho doma Chraňte se padčl-
ku Kupujte jediné prav -
rerry vam
Za sníženou cenul
Mánie posud několik výtisků spiss
Královské věnné město Mělnit
a okres mělnický
který s velkou píli sestavil a ku vellé
své škodé vlastnim nákladem vydal
řiditel městské školy pan Lud Boehm
Jest to spis objemný neboť čítá 93
stran velkého formátu s S5 obrazy a
mapou okresu mělnického a města
Každý rodák mělnický měl by chová ti
spis tento obsahující popis a dějiny
jeho rodiště Pan spisovatel oprávň
ie nás ku nabídnuti zbytku spisu za
cenu valnS sníženou a sice budem týl
prodávati nyní za $200 i s poStovnt
Eásylkou DřívějSÍ cena $400 Žádny
Mělničan nemusí se nyní vymlouvat!
na cenu knihy neboť za tuto cenu je
v pravd levuou Hlaste se brzy
Adresujte: Pokrok Západu
Omaba Jieb
o
X
o
X
o
X
o
X
o
X
o
X
o
X
o
X
o
o
X
o
X
o
X
o
JI
o
X
o
X
o
X
o
X
o
X
o
X
o
s
X
o
X
o
X
o
X
o
X
o
X
OMRHH
neděli dne 3 června
potrvá do soboty
9 června 1900
íoiatí a nestři mm
na plalsatecli
3$
Očekává se že vlastenecký
tento podnik dojde plného
ocenění
OMAHA
j f% m #%
vr
x
o