Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 18, 1900, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Pokrok Západu
SKMIWEEKLT EPITION
Pnbllahed by National Printlng Ca
509-11 So 12th St — Tel 1008
sutnTtpttoo ty malt
$250 per yett
' Vychází kaide ůttrj pátek
Vvilva - Národní Tiskánu
509-511 JlinlUllI-TtltfOi 1008
řídící redaktor :
j Rosictý
Předplatné t
V místi dodávkou do domu bet přílohy Hno
ntilohrm
i _-~ Innluni RtAt KuldU tte!
Knihovny Americké "
Knihovnou Americkou KM
IV i"wv h nílnh S300
li přílohou
ÍI5C
Kaidý předplatitel oprávněn Jekpremll
Ohlášky
Pro?"!!1? r ohliíky uverVIHutem pouee
jen kflyz peníze k oojeansvco prnozeny jsou
7 drobná ohliJkv obrěelné vel kouli neure-
ihujicí palec cltame 7lcent8 za třikrát Za
Xizni ohíáieni blahopřáni úmrtí a Jiná čitá-
me 1100
tH
palce za kaidé uveřejní ni
peníz Jak Tetkou ohláSku mltl si přeje Cony
íhláfek na delíi dobu oznámí le ochotno oa
Ntwhr k' v nrctm oniozi ooieanavc toiii
Xíiauáui
Zdali ky peněz
ltou nejbexpecnějáí kdyl se koupi na polte
aeb expressu "Money Order" a týi oám ae
zaile Téi v registrovaném dopise aneb po
ukázkou bankovní jest zásilka jista Kdo
tbce platltl checkem" na baok nechť zaíle
akcentů vice proto íe tolik uiuoiuie platit
knDku za kolekci aneb ať koupi směnku
(draft) na Omahu Chicago neb New Vork Na
miste aroDnvcn nenes pmmeme kj i
zaslány pod Jednoduchou adresou pouze tak
J-cřntové kolkv
v secnny zasimy neent jwu
:
Pokrok Západu
Omaha Neb
nahá Nabr 18 května 1900
Anglické časopisy oznamují že
prý konec války boerské zdá se
již býti viditelným To a) záležeti
bude na tom zda ti kdož na ten
konec čekajf jsou krátko či dale
kozrakými ''Bože kéž jsem policajtem!'' —
patrně nemá platností v St Louis
Ohlášeno tam totiž že do služby
vzato bude 2500 zvláštních polici
sta k udržování pořádku v čase
stávky a přihlásilo se jich sotva
250
Časopis kteří si vydržuje zvlJíšt-
ního "portografa' k anonymnímu
hanobení a napadání počestných
lidí má věru málo práva vytýkati
někomu mrvu když jeho břevno
jest tak patrným O vy pokrytci!
O vy hrobové bílení!
"Lincolnovi'' republikánů zása
dami svými podobají se Lincoln
ovi právě tak málo jako "Jeffer
sonoví' demokraté podobají se
Jeffersonovi Obojí hájí a pracují
pro zásady jež Lincoln i Jeffeison
co nejrozhodněji bývali by zavrho
vali TÓ JE RÁMUSU ŽE AMERICKÝM
úřadníkům poštovním na Kubě
uvízly nějaké dolárky za nehty!
Uváží-li se že zpronevěření stalo
se výhradně v kolkách a vezme li
se v úvahu tamní vlhké podnebí
tu přec není pra žádného divu že
nějaký ten kolek na prsty se jim
přilepil'5
" BOERSKÝ 'VOLKSR AAD ' SKONČIL
minulého týdne v Pretorii své za
sedání a závěrečné scény byly prý
telíce vzrušivými A jak by ne?
Vždyť zajistě převážná většina po
slanců opouštěla sífi sněmovní s
tím vědomím že bylo to poslední
shromáždění zástupců poslední re
publiky jiho-africké
r aaxj aBisbA-
oknem — platí nyní o nfostasském
milionáři Clarkoví kterýž na zvo
lení své do seaátu spolkového Sta
tisíce věnoval Když měl být ze
senátu na základě dlouhého a dů
kladného vyšetřování pro úplatnou
volbu vyhozen uznal za dobré se
úřadu vzdátiř hned však na to do
' ststí ta rnc tílotMií Ímmj
nování guvernérova pro neuplynu
lou lhůtu Zdaří-li se mu to jest
ovšem dosud otázkou! ~
V OREGONU ODBÝVAT! SE BUDE PŘf-
štiho měsíce státcí volba k níž
-ti a V ~
- pomizcno jest - vzuieueni a nastá
vající volbě presidentské se zá
jmem nemalým V roce 1896
zvítězil tam McKinley většinou
a 117 hlasu a za dva roky na to
zvýšena většina republikánská při
volbě gúvernérské na 10551 hlas
a proto zároveH se zájmem nema
lým pohlíží se vstříc tomu jak
velkou většinu republikánům ten
tokráte docíliti se podaří „
t
BOERSKÉ VYSLANECTVO PUTUJÍCÍ
od dveří k dveřím — ovšem pouze
u velmocí — za účelem přimění
některé z nich ku zakročení v zá
jma republiky oné přibylo již do
New Yorku připraveno mu sym
patbické uvítání a podobného za
jistě dostane se mu všude kam
zaviti Škoda jen že zůstane
pouze při planých slovech —
neboť ani vláda naše nemaže pro
Eoery ničeho očinitf necbce-li
mezinárodní závazky hrubě poru
LtL : -' l
UkAzKU JAK BY V FRAKCI TO VY-
padalo po zavedení ženského prá
va hlasovacího podala minulá
populistická konvence národní v
Cincinoati Jedním - z delegátů
byla totiž paní Kellyová z Kan
sas a mezitím co tato v síni kon
venční ve prospěch hlasovacího
práva ženského horovala — ko
nejšiti musel manžel její v před
síni malého křiklouna po prsu
toužícího
V minulých dnech zemřel poli-
tický vůdce a boss louisianských
černochů Henry Demas a smrt
jeho přišla právě v čas kdy no
vou ústavou Černoši z politiky
tamní téměř úplně vylučováni
jsou Demas byl bez odporu tím
největším černošským politickým
Dossem jakyz kdy v ioustátl se
vyvinul — a po celé čtvrtstoletí
bylo slovo jeho mezi černochy v
Louisianě zákonem Byl mužem
schopným a nadaným zároveň
však 1 zvrhlým a v nejvyŠší míře
korruptním a jmenováním jeho
před třemi lety na důležitý úřad
spolkový v New Orleans vyvolán
Skandál takový že senátem ko
nečně jmenování jeho zavrženo
VE SNĚMOVNĚ POSLANECKÉ JAK NA
jiném místě zprávu o tom přiná
šíme projednávána předloha o
svobodných domovinách a tu za
jímavou figurou v debatě byl po
slanec Galusha A Grow z Penn
sylvanie kterýž honosil se tím
že před 48 roky kdy poprvé do
kongresu zvolen byl přednesl
prvou řeč svou ve prospěch téže
předlohy Tehdy byl nejmlad
šfm členem kongresu a dnes jest
členem nejstarším avšak řeč jeho
v zájmu předlohy co do výmluv
nosti v ničem dřívějším mladi
ckým výkonům řečnickým si ne
zadala -— Jednohlasným usneše
ním kongresu vtělena byla řeč
jeho roku 1852 ve prospěch svo
bodných domovin přednešená do
zápisek pondělního zasedání
Stát Kansas nemá přítomné ani
jedinkého zákona k regulování spo
lečností železničních Tak isme
již oznámili prohlášen byl nejvýš
ším soudem státním za neustavili
zákon v posledním sněmě přijatý j
kterýmž zřizován byl soud zvlášt
ní pod jehož výhradní právomqc
spadati raŽly veškeré otázky a záležitosti-týkající
se společností Že
lezničních expresních a telegraf
ních a kterýmžto zákonem odvo
lány zároveří veškeré zákony ony
společnosti regulující Následkem
výše uvedeného rozhodnutí nej
vyŠšího soudu státního nemá
Kansas ani jediného zákona dráhy
regulujícího a tyto mohou tudíž
přítomně činiti co se jim líbí aniž
by jakéhokoliv stíhání soudního
obávati se musely Poměry tyto
potrvají až do příštího pravidelné
ho zasedání sněmu státního pakli
že totiž guvernér Stanley za úče
lem tím sněm dříve ku zvláštnímu
zasedání nes volá
Trpká ale pravdivá slova za
hřměl v minulých dnech nedělíč
kářům do duše předseda anglické
ho ministerstva Salisbury ve sně
movně lordů Činěn tam byl totiž
pokus na přísné provádění zákona
nedělního při čemž jak samo se
bou se rozumí páni kostelíčkáři
na nedělní prodej lihovin namířeno
mžil Návrhu tomuto opřel se
Salisbury co nejrozhodněji a jedině
zakročení jeho mají páni Angliča
né co děkovati že návrh neprošel
V řeči své pravil Salisbury mezi
jiným následovně: ''Chovám sym
pathie s lidmi kteří v neděli piva
napiti se chtí Sám piva nepiji
Kdybych je však pil tu chtěl bych
jej sklenku míti v neděli právě tak
jako ve všední den Chcete za
bráti opíjení se jisté částky lida a
toho docíliti chcete tím že žádáte
na nás abychom zabránili při nei
rrenším šestkráte tak velikému
počtu lidu onen požitek k němuž
plnou měrou oprávněni jsou"
NaS pan guvernér Poynter zapo-
míná patrně že jest pouhým slu
bou lidu a že pouze jen k zachová
vání a provádění zákona na stolec
guvexnérský byl povolán a domní
vá se býtí jakousi hlavou koruno
vanou která vysoko nad zákonem
stojí Jak na jiném místě zprávu
o tom přinášíme prohlásil totiž
pan guvernér že nehoďlá dbáti
proli nímu vydaného zákazu soud
ního a to proto poněvadž prý on
co hlava výkonná soudním rozka
zům nepodléhá Patrně utkvěla
mu v hlavě nějaká myšlenka Že
snad po příkladu evropských vlád
ců jest zástupcem božím a že tudíž
nad zákonem stojí i Že svrchova
ným ve všech svých náhledech a
jednáních jest V tomto náhledu
svém ovšem liší se od mnohokráte
již vyneseného rozhodautí ne j vyš
ších soudů našich ' dle kterých
svrchovanost spočívá v lida se
ve služebnících lidu kteří jedině
vůlí téhož lidu k vykonávání těch
kterých povinností povoláni byli
~-
Méstské volby na Kubi
'_ Již příštího měsíce odbývány
budou na Kubě první městské
volby za okupace americké a jak
z docházejících zpráv vysvítá jsou
politikáři tamní důkladně obezná
meni s volebními 'tryky'' tak
často při mnohých volbách ve
Spojených Státech používanými
Oznamuje se totiž že osoby úřa
dy městské dosud tam zastávající
donucují voliče k hlasování ve
prospěch osob za nimiž ony stojí
čímž ovšem svobodný projev při
této prvé volbě kubánské potlačen
by byl V této své snaze na pro
sazení vůle své na újmu vůle lidu
staly se tak drzými že občauským
guvernérem provincie havanské
uznáno za nutno vydati oběžník
v němž mayory jednotlivých měst
před počínáním podobným varuje
a je upozorSuje by' svobodnému
smýšlení lidu průchod ponechán
byl a v němž upozorňuje je že
nesmí hleděti k prosazení kandi
dátů svých na úkor veřejnosti an
tím snadno nepokoje vyvolány by
býtí mohly
jakeno ucinku upozorněni a
výstraha tato na dotyčné úřadníky
míti budou těžko ovšem úplně
říci sotva však může se očekávati
ze prva tato volba městská na
Kubě bude poctivou a že jí prt
jev skutečné vůle a smýšlení lidu
dán bude - Že úřadníci výše sto
jící na prosazení kandidátů svých
vlivu svého používali budou jest
jisto jakož i jistým jest že úplat-
nost nevzdělaných voličů nemalou
úlohu ve volbě této hráti bude
Okolnost že nové nepokoje míst
ní vyvolány býti tím mohou pa-
dati bude as málo u pánů těchto
na váhu a proto také možno oče
kávati že hlavně ve větších mě
stech k výtržnostem mezi stou
penci jednotlivých stran dojde
Prvé tyto volby městské budou
jaksi prvým krokem ku zřízení
samostatné a neodvislé vlády ku
bánské Při nich ukázati se má
do jaké míry lid kubánský ku sa
mosprávě připraven jest do jaké
míry pochopují povinností a zod
povědnosti které samospráva s
sebou nese Výsledek očekáván
bude ve Spojených Státech s na-
pjetím nemalým neboť do velké 1
míry záležeti bude na něm rozře
šení otázky jak dlouho okupace
americká trvati tam má K přání
by bylo aby výsledek tento byl
co nejpříznivějším' tak aby zbraň
vyražena byla z ruky těm kdož
brzké zrušení okupace naší na
Kubě neradi by viděli
Otázka černošská
V MoBtgomery Ala odbývána
byla rsisuičho týdne porada před
ních jibanů vzhledem k tomu
kterak že nejlépe rozřešení otázky
černošské hlavně pro jižní státy
tak důležité docílit: by se dalo a
byť by i porada tato pro přítom
nost žádných praktických výsled
ků neměla jest aspoň důležitou
tím že ukázalo se žc jibané ko
nečně uznávají vážnost otázky oné
a že volnými jsou k náležitému
rozřešení jejímu vše možné učiai
ti Tím učiněn již sám o sobě
velký pokrok neboť jaksi zajiště
no jest tím že na řešení otázky
této na dále pohlíženo bude se
stanoviska inteligentnějšího než
li dosud se dělo- „
Jak samo sebou očekávali se
mehta projeyayágca konferenci
této nejvčtší oďpor proti zúčast
ňování - se černochů v politice
Hlavním řečníkem ve směru tom
Herbert kterýž v řeči své dovo
zoval že udělení hlasovacího nrá-
va černochům se neosvědčilo že
hlasy černošskými strana kteráž
je kontroluje spíše seslabena je
nežli sesílena a konečně že prý
hlasovacím právem poměry černo
chů nikde zlepšeny nebyly Bě
loch v ohledu tomto měl by býti
svrchovaným a svrchovaným zú
stati prý musí pakliže civilizace
zachována býtí má V podobném
tónu mluvili i jiní řečníci a náhle
dy zdály se sbodovati v tom"že by
dosavadní právo hlasovací černo
chům obmezeno býtí mělo Jeden
z členů konference dovozoval do
konce že hlasovací právo černo
chů kdyby téhož skutečně každý
černoch používal nezbytně na
jihu vésti by muselo k docílení té
nejkorruptnějšf nejšpatnějšf a nej-
oeuvědomělejší správy jakou kte
rá země svobodná kdy měla
Ovšem nescházelo také oa zastan
cích politiky svobody a politických
! občanských práv černochů Bý
valý guvernér státu West Virginie
McCorkie odsuzoval co nejroz
hodněji zbavováni černochů práv
občanských jak to v Mississip
pi a v Louisianě již se stalo a jak
to v in ort h Karolíně ucimti se
zamýšlí a dovozoval že jedině
tenkráte povzneseni plemene čer
ného možným jest když stejná
práva bělochy zajištěna mu bu
dou Bude-li prý tomu tak tu
jihané mohou býti jistými že černí
sousedé jejich právě tak jako oni
vždy jen blaho státu na starosti
míti budou
Zdá se že pro černochy jižní
nejlepším by bylo kdyby méně
všímali si politiky a kdyby více
pozornosti věnovali praktickým
přáním životním A v tom právě
směru radí jim vynikající repre
sentant plemene toho Booker T
Washington kterýž vede je k to
mu by více dbalí sebevzdéiání a
úspornosti a aby dobývali si uzná
ní a vážnosti bělochů tím že obé
ho plnou měrou s: -zaslouží Ne
radí jim snad úplně práva
hlasovacího se zřekli nýbrž radí
jim pouze aby k agitacím politi
ckým sváděli se nedali a aby úřa
dolovectví zanechali Když do
spějí tak daleko že vlastni a
spravují prospívající íarmy když
počítáni jsou mezi větší poplatní
ky v jejich okresu když jsou
mravní a inteligentní tu prý zaji
sté nenajde se nikdo kdo upíral
by jim práva rozhodovati hlasem
svým o tom kterakže majetek je
jich odaňován by býti měl a když
se pro ně zákony dělají tyto pro
vádět! by měl Náhled tento jest
zajisté správným a zaslouží úvahy
nejenom černochů ve státech již
ních ale i černochů po celé zemi
Zajisté každý uzná že pravdu děl
když řekl že jakmile plemeno
Černošské v zemi naší dokáže
schopnost k náležitému vyživová
ní sebe a ku kontrolování majetku
nabytého nebude míti nejmenších
nesnází v zajišťování a udržování
svých politických a občanských
práv
NEBRASKA
— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V ' Pospíšil ve
Wilber Neb — Zkuste je 79tí
— Ve Wilber započala vyučo
vání v české škole Za učitele
získána byla síla vydatná v panu
V Pulcovi
: _ Mezi sběrateli censu kteří
ustanoveni byli v třetím kongres
ním distriktu nalézáme též jméno
krajana a sice pana A J Bittnéra
ze Schuyler -
— Ve Wahoo odkázáni ve stře
du krajskému soudu pod zárukou
I2000 Wm Hamilton a Samuel
Harris obvinění z vyloupání ob
chodu Joseph & Grafebo v noci
26 dubna
— Sděluje se nám z Geneva že
je v onom městě dobrá příležitost
pro dobrého řezníka a uzenáře k
započetí samostatné živnosti —
Bližší zprávu podají Hranáč Bros
Geneva Nebr :
Z Grand Island oznámeno
počátkem týdne že v tamním do
mově vysloužilců objeven byl pří
pad neštovic vyšetřováním však
zjištěno Že na štěstí jsou to jen
tak zvané neštovice ovčí '
V Plattsmouth nalezena byla
při čistění cisterny sa Walaut me
zi 7 a 8 ulici mrtvola novoroze
něte Domek onen byl as po 18
minuiycn mesica prázdným a po
krkavčí matce není asi sejrsesší
— V Beatrice oznámeno v úte
rý že usmrcena tam byla bleskem
I4etá Flassi Windlcova z Holms-
yf právě když do budovy škol
ní vštupovaia Biesic zasáhnul ji
do temene hlavy a smrt byla oka-
— V pondělí usmrcen byl as 7
mil východně od Crete bleskem
kočující obchodník Wm Smith
pocházející ' z Manhattan Kan
Ostatním členům rodiny kteří s
nim ve voze se nalézali nestalo
se ničeho
— V Geneva splašil se v pondělí
kůB zapražený v kočárek v němž
manželé Burnettovi se projížděli
Oba byli z povozu vyhozeni při
čemž Burnettovi ruka v lokti zlá
mána Manželka jeho utrpěla těž
kých pohmožděnin
— Státní rada equalizační za
bývala se v pondělí odhadem ma
jetku železničního a výsledek jest
ten Že 567437 míle tratě odad
nuto na 126287570 Zůstal tudíž
odhad majetku železničního téměř
totožným odhadem minulým a to
vzdor tomu že více jak 100 mil
nových E tratí za poslední rok ve
tátu nafem položeno bylo
— Ve Fairfield onemocněl v
úterý neštovicemi muž jeden kte
rýi před několika dny z WyOrring
se vrátil Byl dán do karantény
tak aby šíření nákazy se předešlo
— Jestli potřebujete dobrý va-
zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V J Uřídila
Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepších firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo
lečqost Deering Harvester Co ti
— V Tecumseh udeřil v úterý
blesk do příbytku C R Bufíuma
při čemž komín rozbit a střecha
značně poškozena Paní Buf f um
ová byla omráčena a to tou měrou
že o životě jejím pochybováno —
Do téže budovy udeřil blesk před
dvěma týdny
4 '
— Oznamuje se že o populi
stickou nominaci pro úřad tajem
nika státního uchází se p C V
Svoboda ze St Paul Mimo něho
jsou ještě kandidáti dva a sice
nynější příručí tajemníka státního
O C Weesner a J E Peterson
zPolk Co representant populi
stů švédských'
— V Sterling zemřel ve středu
Mils Stollard následkem poranění
jehož na trati železniční utrpČL
I"! t V
iyz pracoval na sekci a unaven
jsa večer na trať usednul by si
odpočinul při tom však usnul a
přihnavším se vlakem zasažen byl
Byla mu lebka rozražena a více
vědomí nenabyl
— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxnyna vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4ti
- Minule přinesli jsme z do
slechu zprávu o zabití syna pJos
K Bartoše z Wilber kteráž však
do jisté míry na pravdě se neza
kládala Minulé úterý odešel synek
p Bartoše Karel se soudruhem
Joe Tvrzem do světa a v sobotu
přišla z Yuma CoL zpráva že na
dráze Tvrz zabit a Bartoš velice
těžce poraněn Jedna noha musela
mu býti odejmuta a s druhou bude
prý též nejspíše podobně muset
býti učiněno Mrtvola Tvrzova
poslána k pohřbení do Wilber
Bartoš pak nalézá se v nemocnici
v Denver
— Populistická konvence státní
fidbývána bude dne 11 července
v Lincoln a sice oprávněno bude
k zasedání celkem 1226 delegátů
Okresy v nichž značnější počet
krajanů našich usazen jest opráv
něny budou k následovnímu počtu
delegátů: Box Butte 6 Boyd 9
Buffalo 23 Butler 23 Cass 24
Colíax 14 Cuming 18 Dodge 23
Douglas 105 Filmore 21 Furnas
16 Gage 28 Holt 16 Howard
14 Keya Paha 5 Knox 19 Lan
caster 47 Madison 16 Otoe 23
Red Willow 12 Salině 22 Saund
ers 27 Sheridan 9 a Valley 10
— V York vynesen konečně ve
středu porotou koronerovou roz
sudek v případu pí Frostové na
níž lpělo podezření 1 otrávení man
žela jejího S rozsudkem čekalo
se mezi tím co paní Frostová
vězněna byla na výsledek analyse
žaludku kterýž do Omahy k pro
zkoumáni chemickému poslán byl
a propuštění zatčené nařízeno an
v žaludku nejmenší stopa strichni-
au nalezena nebyla Lékař kterýž
k lůžku umírajícího povolán byl
svědčil totiž že patrnými byly
známky otravy strichninem Che
mikem oznámeno že v žaludku
nalezeny stopy fosforu a aconitu
— V Lincoln pořádali ve středu
uličníci či vlastně — studenti stát
ní university košilovou parádu "m~~
procházeli se totiž průvodem hlav
ními ulicemi v nočních košilích
při čemž došlo k tuhé srážce s
policií Studenti měli totiž na
policii "spadýno'' pro zatčení jed
noho studujícího pro střelbu v ob
vodu městském a proto také za
stavili před hlavni stanicí policej
ní a kamením okna vytloukati
počali V čase tom nalézali se na
stanici pouze dva policisté kdežto
výtržníků bylo na 300 a tu snadno
domyslili si možno že vše šlo po
jejich Několika studujícím roz
bita hlava policistovi Harrovf pak
přeražená noha
— Dr C F Lang dosavadní
řiditel státního ústavu pro blbce v
Beatrice dostal se do sporu gu
vernérem Týž jej totiž úřadu
zbavil a na místo ono dra Dear
inga jmenoval leč Lang nehodlá
se jen tak z lehká výnosného úřa
du vzdáti a proto také v pondělí
kdy nový řiditel nastoupili měl
vyzvednul si soudní zákaz' jímž
dru Dearingovi i úřadům státním
zapovídá se úřadu jeho se zmoc
nili a správu ústavu z ruku jeho
vzíti Guvernér prohlásil že na
tento zákaz soudní žádného ohledu
bráti nebude neboť prý soudy
naše nemají žádného práva obme
zovali guvernéra v provádění mocí
výkonné Budou-li prý soudy na
provádění zákazu státi a použijí-li
k tomu šeriía a jeho příručích tu
prý má on zase po ruce státní
milici Kdyby pak snad pro ne
vážnost soudní trestán býti měl
tu nebude prý to míti žádného vý
znamu neboť může prý se co gu
vernér jednoduše omilostniti
ZASLOUŽENÉ
NEKOUPENÉ
Takoyá Jest povést malých vítž
zfl "The Little Conqnerors"
Jak teiko jest někdy zasloužilí a udr
žet! dobrou potřít a jak snadno jí ztratili
Tak jako s pověstí člověka Jest i s Jinými
věcmi na světě Některé věci nabydou
pověit která je trvalou Ona zakládá se
na vnitřní hodnotě Veřejná minční pod
poruje poctivou a proto poctivá věc 10
dopracuje cíle Omažiký lid nepotře
buje lepší důkaz zátlužnoiti nežli co ob
sazeno jesi v následující zkuSenoiti jed
noho občana:
Pan Thomaa F Norton No 2714 25th
8t„ kontraktor praví: "Po tři roky žena
má trpěla neduhem ledvin však zároveň
měla JefitS i jiná neduhy Léčila se a léči
la avšak bolest v zádech a jiné známky
oslabených aneb pfedráiděných ledvin se
Jí držely Jedna ikatulka Doan'8 Eidney
Pills koupena v Eubn & Co's lékárně
roh 15té a Douglas ul prospěla Jí tolikže
Jsem koupil Ještě dvě Toto léěení jí
prospělo nesmírně
Doatrs Kidaay Plila na prodej ve
vSech lékárnách — cena50ct& škatulka
aneb se poSloa poštou od Foster-Milburn
Co Buffalo N Y výhradních Jednatelů
pro Spoj Státy Pamatujte li jméno
Doan's a neberte Jiné
Pro nastydlý krk není nic lepšího
než použiti Cbamberlain's Fain Baltu
Odstrafiuje rychle otok a nastuzení a
dociluje rychlého vyléčení Na prodej
u vsecn lesarniKu
t
Záchvaty trvala vylétaný Zánhvaty a n-r-vosnost
zmizl po jednodenním níirání Dr
Rllne's Oreat Nerve Restorer Zailete si pro
? 12-00 láhev na zkoniku Obdržíte 11 zdarma
)r K Kline Ltd KU Arcb St Philadelpbla
Pa HlODT&tf
Lékárna ku koupi Se Sfc-
vice v neJvětSI toaké osadí Obchod dobra
zaveden a prospívající Prodá se pouze jen
z té príclny ze jeden ze spoiecnlk6 chce roz
hodni z obchodu vjstnuptti a jiti na odpoči
nek Plité na Frank Neděla Crete Nebr
II taft íí zaměstnání na venkove dobr řez
UICU nik a uzenár z Cech rvutent akté
ry (lelií fni pracoval v Nénecku Mluví plyo
twnj ovuivuHj iiHwcu auyiiuKy uvuiMy
dejte se pod ilTrou "T" care of Pokrok Záp
Omaba Neb'
If IaíIá fiái dobrý pekar Dobrá mzda a
IXlCUll OV stálé zaměstnáni Hlaste se u
70x3
Karel Krepela West Point Neb
Vn nivulat velmi výnosný obchod znuz
il Jli UUI"J kim prédlem pracovním
oděvem jako! I tabáky za levnou cenu Místo
toto Jt xároveB velmi vhodní ku provozova
ní mužské neb senske kreléovlnv neh linehn
domácího zaměstnáni Kdo cbcel s majýni ka-
pítničíú Ouuuudu€úpúUtC& tuto vUCUua
pHIelltost Adresujte: "Bargain"
ÍOtf Pokrok Západu Omaha Neb
ílhntrmftr PHJme do práce hocha který
UVUVUlla aavyufll řemeslo v Čechách a
chtěl by lacino prsoovati aby se zdejiímu
spasobu práce dokladná naučil PHblálkv dli
telsentsemni Dod adresou: "TJbuvnik" care
or ťok rok Západu 71x3g-r
PŘIJME SE
Češka přes třicet roků stáří která
by chtěla vykonávat! domácí prá
ci Mzda $12 měsíčně Lístek na
dráhu se zašle 7ixa
Adresujte na
Karel TJrbaii
' Great ťalls Aon
Pánům ířain:!:íim spolků
Úfctnf (ohodnf) knihy jaw ledtf
r lourtiéiU tíVuiif knini a jiné-'
__U TXL- T _ A - i
sm SsteaV W ié 4 ) - avuur -
Lešetínský kovář
Před několika lety vydána byla v
fráze úchvatná výpravna uáaea Svato
vluka Čecha -Leíetínsk kovář" LU
ceno v ní otrýtni tahy poněmcováni
českých dědin cizozetnakými íabrtkan
ty a vřelá líska lidu Českého k řeči
otců avch Leíetínaky kovář vzor
pravého Čecha zdoru je anahátn po
nřciovacím a zaplatí vzdor avfij Živo
tem neboť ta fkmětnčovately atojl mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
BáseB paanávaloha lehkém a přeca
úchvatné zajímavém apůsobila veliký
rozruch Viak ten trval na rátcei
Vlála ji zkonfiskovala! Jen nřco málo
viisku před konfiskaci rozprodá nch
EřiSlomezi lid Jsouce přesvědčeni
8 přijdem vstříc přání kúúíh y milov
níka ušlechtilé řetby vydali jsme a
avolenim spisovatele báhea tuto v
plném znění konfiskovaného vydání
A y oCekávání tom jsme ae nemýlili
tiehein pn íloroku rozebráno prvé vy
dáni akrovné ©všem a uspořádali jsme
vydáni druhé v mnohem lepU a doko
ná ejtí nnraě a vřUím formáte- nea
bylo prvé Bísrii i__:u _ aa
stranách a prodáváme ji po 25c t Do
Cech se zaručením 2a Sue a druhého
jvuaoi ana anita valně těiifj ta tócU
K dottáuí ca hotové t
Pokrok Západ si
Osnaka NtV