Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 18, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I W-T --vař "
ZÁPADU
1F VUJTJK-AU'
6 ?
Založen 1871 --Ročník XX
OMAHA NEBR T PÁTEK DNE 18 KVĚTXA 1900
Drojtýdenníkii Ročník TUL číslo 71
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
I Washingtonu
$ Z Washingtonu oznámeno v
pondělí i los L Bristow čtvr
tý příručí generálního po&tmistra
odebéře se do Havany aby tam
správu poštovního systému ku
bánského převzal Rozhodnutí to
to znamená suspendování neb do
konce propuštění dosavadního ge
nerálního hditele Rathbone-a J
L Bristow zastane na Kubě po
čas vyšetřování Smejda v systému
poštovním objevených a pod jeho
řízením má služba poštovní úplně
zreorganizována býti
X Státním odborem nařízeno
jak v pondělí z Washingtonu
oznámeno všem našínrvyslancům
a kousulům v Jižní a Střední
i Americe by podali zprávu o
í počtu stavu a poměrech všech
osad německých v příslušném ob
vodu jejich se nalézajících a sice
stalo prý se tak následkem řeči
senátora Lodge-a v níž dovozová
□o že prý kolonie německé hlavně
v Jižní Americe úžasnou měrou se
množí a zásadu Monroe-ovu tím
Ohrožuji Lodge totiž dovozoval
že němečtí kolonisté podržují své
zvyky Že obchodují výhradně jen
s Německem že přidržují se jazy
ka německého že mají jakési
autonomní zřízení a Že vlastn
osady ony Německem v malém
jsou
Z kongresu
V senátu skončeno v pondělí
po debatě pětidenní projednávání
rozpočtu pro odbor námořní a týž
přijat s několika dodatky Sekre
tář námořnictva oprávněn k opa
tření pancéřů za $445 za tunu
teprve kdyby za cenu tuto dostali
j nemohl oprávněn je k opatřen
týchž pro válečné lodi Maine
Ohio a Missouri za cenu £545 za
tunu oačei-pak učiniti má kroky
ku zřízení válcovny vládní nákla
dera f 4 000000 z čehož polovič
ka bezodkladně použitelnou jest
Též nařízeno koupení 5 podmoř
ských člunu Hollando vých za % 1 75
000 každý — V úterý připraveno se
nátu nemalé překvapení Hned
totiž po zahájení zasedání vy
vstal senátor Clark z Montany
jebozto vyloučeni ze senátu na
základě úplatné volby toho dne
jednáno býti mělo a oznámil že
úřadu svého se vzdává a že guver
néru poděkování své oznámil Při
tom udál že tiuí tak proto aby
prý dětem neposkvrněné jméno
zachoval Senátní výbor kterýž
prý volbu jeho vyšetřoval nepočí
nal prý si nestranně všechno to
bnutí proti němu je prý jenom
dílem dávného politického jeho
odpůrce M Daly-ho a případ jeho
možno prý právem pfirovnati
případu DreyfusoYu kdež soudní
jednání vedeno bylo v tom pře
svědčení že vynným uznán býti
musí Ve' středu stráveno nejvíce
času rokováním o objevených švia
dlech amerických uradniku po
štovních na Kubě a sice vyvolána
debata ona navržením resoluce
1 kterouž přísné vyšetření finančních
záležitostí ostrova nařízena být:
jsi - Záležitost podčkovstšíao se
senátora montanského Clarka
odložena na sobotu tak aby výbor
na záležitosti volební věc onu ná-
4ezite uvážiti mohl
V sněmovně poslanecké zaháje
no v pondčlí projednávání rozpoč
tu na krytí schodků jímž celkem
13829021 povoleno býti má — V
úterý skončeno projednávání roz
počtu všeobecného čímž vyřízena
poslední z předloh rozpočtových
tak že sněmovna připravena je k
odročení jakmile i senátem posled
ní z rozpočtů projednán bude —
Ve středu maobo toho nevykoná
no a tot hlavně následkem toho
Že strany dohodnouti se nemohly
jak mnoho času debatě o civilním
zákonníku pro Alasku věnováno
býti má Z toho co vykonáno
zmínky zaslouží inkorporování
americké národní společnosti čer
veného kříže
řO LITICKÉ
Demokratické předvolby
odbývány v úterý v Georgii a dle
zákona směli se těchže pouze jen
běloši zúčastniti V předvolbách
hlasováno o senátoras polkovéhoa
poslaacido kongresu ve všech ti
distriktech o soudce nej vyššího
soudu a v mnohých oktesích i
úřad niky okresní Výsledek před
volby le v ueorcrn totožným se
zvolením
Clark svým vlastním nástupcem
Montanský senátor Clark jak
na jiném místě uvádíme vzdal se
místa v senátu spolkovém když
viděl že odtamtud vyloučen býti
má a hned na to jmenován byl ná
městkem guvernéra Spriggsem
kterýž v nepřítomnosti guvernéra
úřad tohoto zastával svým vlast
ním nástupcem pro nevypršenou
dosud lhůtu a to se rozumí že
jmenování toto blahoskloně při
jmul Jmenování jeho spůsobilo
nemalou sensaci nejenom ve
Washingtonu kdež v kruzích po
litických něco podobného neoíe
káváno ale i v Montaně kdež též
politikáři na to připraveni nebyli
Zdá se že celá ta věc byla dobře
připraveným "gejmkem'' a Že
Clark senátorství se vzdal na zá
kladě dobře zosnovaného plánu
Guvernér Smíth přítelem jeho ne
byl a proto s resignací svou počkal
Clark do doby kdy tento mh:o
státu meškal a kdy náměstek gu
vernérův dobrý to přítel jeho
povinosti guvernéra zastával —
Smith meškal za obchodními zá
ležitostmi v Californii a jakmile
zpráva otom ho došla spěchal
ihned do Helena avšak příliš již
pozdě neboť věc byla již uvařena
a certifikát o jmenování Clarkovi
již odeslán
Republikáni v Missouri
odbývali v Kansas City dne 16
května státní konvenci v níž na
vrhli za guvernéra Jos Floryho
ze St Louisů a za náměstka E
F Allena z Kansas City Mimo
to navrhli celou státní tiketu a
zvolili - jak vyslance do národní
konvence tak presidentské elek
tory Vyslancová do národní kon
vence obdrželi navedení aby pra
covali a hlasovali pro opětné na
vržení McKinlcyho za presidenta
Republikánská konvence
státu Kansas se sešla v Topeka
16 května a navrhla beze vší
oposice za guvernéra W E Stan
Ieye z okresu Sedgwick za jeho
náměstka H E Richtera z Mor
ris okresu Taktéž vyslanci do
národní konvence a elektoři pre
sideatští byli ustanoveni Všich
ni nynější státní ufadníci byli
opětně navrženi do svých úřadů
Také vyslanectvo do národní kon
věnce Dyia zavázáno pro znovu-
navržení HcKinleye pracovati
Republikáni ninnesotŠtí
odbývali státní konvencí v Min
neapolis v níž zvolili poselstvo
do národní konvenci V resoluci
tu přijaté se chválí zemčspráva
McKinleyho žádá se o přijetí zá
kúuá v kongresu ku kontrole tru
stů a schvaluje se volení spolko
vých senátorů přímo národem
Dále byla přijata resoluce v níž
se doporučuje národní konvenci
senátor W D Washburn za kan
didáta náměstka presidentova
Wyomlnežtí republikáni
ojDyvau statni Konvenci svou v
Cheyenne kdež zvolili poselstvo
do národní konvence filadelfské
Kandidátem do kongresu znovu
navržen byl W Mondell a v re
soluci "přijaté se chválí admini
strace McKinleyho který se od
poručuje k opětnému navržení
V Severní Dakotl
byla státní republikánská konven
ce odbývána ve Fargo v níž byli
zvoleni vyslanci do národní repu
blikánské konvence V resoluci
přijaté se chválí McKinleyho ad
ministrace a odporučuje jeho zno
vu navržeaí schvaluje se finanč
ní politika nynější celní politika
snaha rozpínavá a vychvalují se
vojevůdcové poslední války
Osudné barvy
Dokázáno leiL ie to líni ranfnl Umí
vílce v poměru k barvám satu jejich to
v řadě následovní — barva červená jet
nejoaudněJM iedá rakouská nejvýbod
nejSÍ Poměr Jest pH barvi červené dva
náct pH celené sedm při hnědé" lest a nH
rakouské iedé pít Jest JeStě Jedna jiná
barva kterái uvedena tu není a která
tešte o udnřibl jet— a to jest bledá
barva laboatl Pak-li isřsls liž iisrtelná
bledost na líci vsít ae otazovali pak-li
ialndek slábne a když tdá te vám te ne
stojí to Jil za to iití Jdéte k lékárníkovi
a kupte ! labev Uostettert Stomech
Bítiera Dodá vám nového živila a sílr
Dosáhne toho sesllením žaludku a vt
Hatěním krve Jeat nepřekonatelnou pro
netnoce jako nezáiivnott zácpa malarie
BiBBicav
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Stávka
zřízenců pouličních dráh st-louis
ských trvá doposud a jak se podo
bá není nejmenŠÍ naděje na brzké
její skončení V pondělí docíleno
dohodnutí mezi stávkáři a spo
lecnosti draný předměstské na
jakém však základě neoznámeno
a z toho vyvozováno že snad po
dobně i dohodnutí na tratích
ostatních následovati bude Na
děje tato však se neuskutečnila
ba naopak již v úterý výtržnosti
opakovati se počly a opětně krev
prolita Na Grand ave učiněn
byl totiž od stávkářú útok na ká
ru skébem řízenou a šesti polici
sty obsazenou při němž na obou
stranách revolverů použito Po
kud zjištěno býti mohlo byli dva
stávkáři postřeleni Též i na ii-
aých místech došlo ku krvavým
výtržnostem — V radnici odbývá
na po celé odpoledne porada zá
stupců stávkářů se zástupci spo
ečností za přítomnosti a účasten-
ství mayora a komise policejní
zůstala však bez výsledku — Ve
středu zahájena za pomocí skébů
jiných měst přivežených jízda
poněkud pravidelnější Nejvíce
skébů přijelo z Clevelandu a sice
jsou to vesměs bývalí zaměstnanci
pouličních dráh kteří po nezdaře
né stávce o místa svá přišli
Vražedný útok
ucinen Dyl v pondělí v noci ve
Wilkesbarre Pa na katolického
kněze Klonowskiho Týž vzbuzen
byl kolem půl noci pod záminkou
by s posledním pomazáním k jed
nomu umírajícímu šl Na cestě
spozoroval kněz že vše v pořádku
není a že do nějaké pastě veden
jest a proto se obrátil a na útěk se
dal Byl pronásledován a v oka
mžiku kdy do světnice vkročil
bylo po něm oknem střeleno a
kule zaryla se do stěny sotva pa-
ec od hlavy knězovy
Místečko zničeno požárem -
Ve Fisher- Mích vypuknul v
pondělí požár v tamní dřevařské
ohradě C H Worcester Co a
podporován jsa prudkým vichrem
rozšířil se na budovy sousední a
než uhašen připraveno přes 200
osob o přístřeší Popelem lehlo
40 stavení obydelních parní pila
boblovárna dvě obřady dřevařské
a několiL skladišť Skoda přesa
huje čtvrt milionu — Z celého
městečka zůstaly pouze dvě budo
vy—jedno obydlLa nádraží
' Náš přívoz a vývoz
Pokladním odborem vydán v
minulých dnech obšírný výkaz o
našem přívozu a vývozu za měsíc
duben z něhož vyjímáme násle
dovní: Různého zboží přivezeno
za $75 466742 z čehož za Í33
445027 přivezeno bylo beze cU a
vyvezeno téhož bylo za % 1 18920
507 V přívozu vůči dubnu roku
minulého jevil se přírůstek řio-
oooooo a ve vývozu přírůstek
130000000 Za deset měsíců
roku úřadního převyšoval vývoz
přívoz o 1455495141
- Boerské vyslanectvo
Parník Maasdam po němž vy
slanci boerští plouli přes oceán
přistál v New Yorku v úterý
Výbor uvítací ploul parníku vstříc
na celní loďt : a na : přístavišti v
Hoboken očekával veliký zástup
lidu vyslance Jak v Hoboken tak
New Yorku bylo shromážděno
množství lidu podél ulic kudy se
kočáry s vyslanci a jejich průvod
čími z výboru uvítacího ubíralv
Vyslanci na řeči uvítací odpovída-
že přijeli do Spojených Států
jen za tím účelem aby u národa
amerického získali účastenství pro
napadenou svoji vlasť Chtějí prý
cestovati od města k městu a šířiti
zde poznání pravého stavu věci
že republiky jibo-africké mají býti
zničeny jen pro zlato a diamanty
Vyslancové se zdrží v Ne Yorku
do pátku kdy odjedou do Wash
ingtonu Londýnský časopis Daily
fc-xpress si nechal z New Yorku
telegraiotati třísloupcovou zprávu
od jakéhosi 0'Connora který prý
jel po téže lodi s vyslanci boer
skými a od nichž všelicos vyšpeho
val Stavěl se prý jako by neroz
uměl holandsky zatím ale roz
uměl všemu co mezi sebou mluvi
li Vyzvěděl prý od nich že se
Boerové spoléhali na holandské
obyvatelstvo jiho-aírických osad
Že povstane při vypuknutí války
ono však že je v tom sklamalo
Do Spojených Států prý jedou
aby zde již zůstali neb nemají na
děje že vláda pro ně bude moci
nčco učiniti
Krajanky popáleny
V Iowa City la popáleny ve
čtvrtek nebezpečně paní Geo Sle
záková a dcera její Anežka a sice
stalo se to výbuchem benzinu
Obě zaměstnány byly čistěním
stěn přístěnku a používaly k tomu
tekutiny o níž za to měly že to
terpentýn jest — zatím však by
to benzin jehožto páry vzňaly se
v okamžiku kdy paní Slezáková s
hořící svíčkou tam vstoupila aby
se podívala zda vše dobře wči-
Jténo jest Obě nebožačky zaha
lény byly v jedinkém okamžiku
plameni a vybehnouce ven vrhly
se do trávy chtíce válením plame
ny utlumiti Jim přispěli na po
moc mladý Fr a L C Kessler 1
poslednější zachránil Anežku tím
že gumový plášť se sebe strhnul a
do něho ií zabalil a tak Dlamenv
udusil T쎊í práce byla s paní
" _ M J
Slezákovou a aež hořící šaty z ní
strhány utrpěla ubohá žena na
hlavě krku a ramenou popálenin
ták těžkých že bude-li při životě
zachráněna do smrti zohavena
zůstane
I Z KUBY
Dle zpráv z Havany jsou šmejdy
objevené v poštovním odboru' ku
bánském rozsahu daleko většího
než z počátku předpokládáno a
počet účastníků ve švindlech pá
chaných jest prý tak velkým že
kdyby všichni najednou zatčeni
býti měli služba poštovní skoro
úplně ochromena by byla Ku
bánci mají prý z objevení Švindlů
těch nehoráznou radost neboť
nyní prý nemohou se již Američa
né poctivostí úřadní jim chlubiti
an dokázali že vlastně jsou ještě
horšími než úřadníci španělští neb
domorodí-byli v 4
Civilní guvernér provincie Ha-
vanské vydal v úterý provolání k
mayorúm všech měst v němž upo
zorBuje je by pilně dohlíželi k
tomu by při nastávajících volbách
tyto úplně nestraně vedeny byly
Z FILIPÍN
V San Francisku přistál gen
Theo Schwan který byl na Fili
pínách náčelníkem štábu gen Oti-
se zpravodajům novinářským se
výslovii že během několika málo
měsíců budou veškeré záležitosti
na Filipínách urovnány jak se jen
podaří Američanům vyhladili lou
peživé roty Tyto sbory loupežné
jsou podněcovány od politikářů
kteří hřeší takto na lehkověrnosti
lidu filipínského Politikáři ti na
mlouvají lidu že při příštích vol
ách presidentských bude McKin
ey poražen vojsko americké i
ostrovů odvoláno a Filipíny ob
drží samostatnou vládu Do té
doby aby prý vojsko povstalců v
boji jen pokračovalo Gen Schwan
tvrdí Že nynější počet asi 60000
mužů vojska amerického je úplně
dostačitelný k udržení pořádku
Musí však býti po celém souostro
ví rozděleno v místech strategicky
důležitých a každý oddíl musí být
zodpověděn za svůj okrsek Po
národních volbách a až doba
dešťů na Filipínách přejde utiší
se lid a podrobí se Američanům
úplně Filipínci jsou prý učeliví
tak ze se anglické řeči rychle na'
uči Nej větších obtíží bude tam
cinui civuni správa domácí v
čemž se lid úplně nevyzná avšak
je naděje že při chápavosti Fili
pínců se tomu brzy naučí
DROBNÉ ZPRÁVY
V Duluth Minn učiněn v
pondělí v noci pokus na vypálení
obchodní částě města a ve dvou
hodinách požár na pěti různých
místech založen — Jeden z požá
rů vyžádal ři Život lidský a pět
koní za oběť
V Illinois odejmuto bylo v
pondělí právo k provozování ob
chodu pojišťující společnosti Des
Moines Life a to proto poněvadž
nezachovala závazek že žádný
soudní případ svůj k soudům spol
kovým nepřeloží
V Chicaga odbýván ve středu
sjezd spojeného tisku na němž p
Edw Rosewater z Omaby zvolen
jedním z řiditelů
I ICoufskýPaintGlass&lVall PaporGo
Í 429 N 24th St 'Glasgow Block) So Omaha
Dokonalý a úplný výbér všeho drahu barev skla
0 iiciuuvtjBivu vzurjiu papíru na steny
w rámců na obrazy atdTft
Zboží prodává le za botové ve velkém neb malém Práce barvířské a
J hllvé Pouze nejlepší džlnícl se zamžetnávajf
L James UZovitslrý' řiditei t
v uu uLinumiiil
lllinilHllllllllllllIhlIlllimMIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIinilllllllllU
I Talsladezxi 1
Národní Tiskárny v Omaha Neb
1 --— -VYDANÁ BYLA:
Sbírka písni Národních a vlasteneckých
I Jest to sbírka nápivů upravena iisteinl v slohu lehkém ti' jjj
E steťnf tSílm pro piano neb organ na dví ruce S
s Sbírka tato je o 64 stranách velkosti IOk palce délky při 7 palcích 1
= Sfřky a obsahuje 98 písní národních a vlasteneckých a bude dojista S
= velevítanou v každé rodině kde český zpěv se pěstuje s
Cena Sbírky nápivu (not) i se Zpěvníčkem (textem)
I obnáší $150 zásylkou vyplacenou
= Objednat! lze pod jednoduchou adresou: Š
§ Národní Tiskárna Omaha Nebraska !
IMIIIIHIIIIMItnHMIMIMMMHlIHlIHlMIIHMIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllMllllllllllllllllllir?
Nejvyšším soudem spolkovým
uznána v pondělí ústavnost zákona
dani z dědictví ve státu New
Yorku jakož i ústavnost válečné
daně z dědictví
U Fremont 111 nalezeny v
úterý v příbytku mrtvoly pí Thos
Moserové a čtyř její dítek a sice
smrt způsobena ve všech přípa
dech podřezáním krku Moser
zmizel a nebylo dosud zjištěno
zda jím či někým jiným pateroná
sobná vražda tato spáchána
U Low Ferry Tenn odhalen
úterý admirálem Deweym po
mník admirála Farriguta pod
nímž Dewey v občanské válce
sloužil
y V Chicagu zničen byl ve stře
du z rána požárem hotel 'Hellene'
na 43 ulici při čemž tři osoby
uhořely jedna se pohřešuje a 15
jich poraněno
' Známá kalifornská milionář'
Ka i-eiana stamoraova darovala v
úterý ve výroční to den jediného
syna residenci svou k upravení
sirotčince a zároveň uložila na
udržování téhož #75000
v Kansas City nezdá se ve
řejnost téměř ani pozorovati že
jaká stávka na pouliční dráze pa
novala neboť- vozy vypravovány
ž v úterý právě tak pravidelně
jako před stávkou
V Chicagu započne prý kon-
traktor s prací na nové poste v
dnech nej bližších s dělníky neu
movými a pakliže stávkáři jaké
koliv překážky v cestu klásti mu
budou požádá prý o ochranu vlá
du spolkovou
VRariton N Y udál se v
úterý při požáru ve skladišti AG
Wykoffa výbuch petroleje při
čemž dva hasiči smrtelně popáleni
Z Fierre S D oznámeno v
úterý že indiánský míšenec Van
Moore zavraždil na řece Bod svou
manželku načež prchnul
Týle ty pro hledající sobě
domovy
V první a třetí úterý v květnu
červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst
ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kansas
Arkansas Oklahoma Indián Ter
ritory a do některých míst na jihu
a na jiho-východě O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně
společností jiho-východní roh 1 4
a Douglas ul Omaha 70tí
J 0 Phllllppl T F Colfrey
A O F P A
PT A
Sníme-li něco co snésti nemůže
me budeme zajisté trpčti nato ne
záživností Dr August Koenie's
Hamburger Tropfen jsou známy
že necáŽivnost v krátkém čase vy-
éčí
Knihkupectví Pokroku Západu
Mime na sklade relké množství spi
sů zábavných poučných se víecb
možných oborů Divadelní spisy má
tne víechny jel json k dostání v rfls
nich sbírkách PiSte si o sznam t
o í držíte jej sdaraa Adresujte jedno
duic Pokrok Zapadal
' n i y v nv: j li :i v :i : : x:- ia thiím
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 17- kTŽtn 1000
Plenice udržuje ie t cení nli8íhlTní násled
kem rprár o neustále příhodném poiesí Te Tlech
(tátech pienliních Jakož 1 následkem ilabých
objednárek s cieozemgka Prodávala ie 8 8
ta KIQMY pro červenec za
Kukuřice poněkud t reni m alepiila a alce
aboží hotové' za 87X®38 pro ierrenec zaMX®
87H aprozářízaSSKeágS- :
Ovea v cení cnaii:e ae zhorM neboť prodává
e eboži botové za 23®23Mc a bílý ílilo 2 za
Í7e
Žito v cení ae nemění prodáváno za S33(
Jtíuieu kleenul veimí v cene prodával ra za
48K042KC ?
Lněná aemeno atoaplo zuažnou mřrou prodá
valo 1180
Semeno bojínku (timotbv) prodává ae za 1240 -
Jetelová za Í700
Cena bovSzího dobytka jeat proti min týdnu
o níco vySSí a tento prodává ee za ceny následu
jící: Pěkní až nejlepií voli prodávají ae za $503
©575 huben! až prostřední za t425@4Bjateíní
a k žírá za f375®61tkrávy za{31G®475 a jalo
vice za $325@4C6 texaBití býci prodávají te za
825©376
Vepřový dobytek poněkud zlepiil ae v ceně a
proetřední prodával ae za 615@6 50 zvláStě
pěkný a těžký za $53C®55! lehký za Í510®
t42% Větlina prodejů byla po $5J5&645
Omaha 17 května 1900
Cena hovězího dobytka proti týdní minulémi
znaioě ae zlepšila a alce etalo ee tak vzder f líné
mu přívozu a poměrně alabé poure poptávce
Voli prodávali ae za 1400(520 krávy za $275
®465 jalovice za $420@4S5 a voli k žíru za $410
35 as : : v:
Vepřový dobytek v ceně poněkud ae zlepSil KeJ
lp kny prodávaly ac po $517 Í®52G Kejwťíí
docílená cena byla $530
Vejce jaou velmi laciné a sice čerstvé za 1C®
lOHctncet
Máslo drží ae v atejtié ceně Obyčejné
prodává se za 13c stolní za 14®15c a z máslo
vez za l"@18c
Drfibežživá prodává se za tyto ceny: slepice
7M@Sc lh kachny ®7c husy 5®5Kc krocani
Sc
Jablkapěkná západnL jsou po $500(525 sud
newyorrká po $5(jftaS0
Seno v ceně znaěně stouplo nejlepií z
výíik $?SU prostřední $600 a niWn $600
Kfiie Jsou ceny nezměněné lit 1 syrové za 7
í 2 (c íiel solené 8c íí 7 teleci c
St Louis 17 května 1900
FSenice byla v zdejším trhu dnes ceny vylit
ozlmka irvená íislo 2 prodávala se v elevateru
za 71 na trati 71&71W pro červenec Bfiv a ro
záři87X
Korná stoji v ceně o aSco níže Prodává se
Cis 2 v eievatorn za 370 na tratí sa 3?4fc5!!ť t
pro íervenec za 37
Bavlna drží ae stále v cen -vaoké proatředai
I4-1S ' v - -
Skvělou zábavu
uspořádá
§ TÉr GolujEDns tis 69
v sobotu iq kvítna tgoo '
V NOVÉ SOKOLSKÉ SÍNI
na 13 o! mezi Dorcaa a Hartha -
ZAČlTBK V 8 HODIN VEČER
O dobrou hudbu výtefná nápoje a
doutníky jakoi I pobaveni hostí jest
v hojné míře postarána
▼ octí zve
Pořádající tjbor
TTTT¥T?Tf TTTTTTTf TTfTVTfeV
tečkové a jejich zípis
o samosprávu
Kákladem Pok Záp vydána byla v
brožurce přední ika pod výSe uvedeným
názvem kteroJ připravil p h J Pal
da pro literární klub Astorovy knihov
ny v New Yorku a opravil pak pro mř
síčník Midland Monthly Tentočeskj?
překlad předná£ky tvoří brožůrkn 40
stránek obsahující vyobrazení Jant
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko
menského a Josefa Jungmana Cena
ponze 10ctfeba v kolkách Dva seSity
wVíčníku Midland Monthly obsahu
jící :utél předsiSku v angličini U
íáctá Pokrok Ztpmá