Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 15, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8
JPOKROK ZÁPADU
FUL&Usa
PQM(U ZÁPADU
D'é7Í m ve známé
Jékdrni JSm fiermáka
v tisU 1266 jii ij ul
bUU WiUkm$
kdež lze veškeré naše záležitosti
vyřizovati
TtSXÁRNA POKROKU ZÁPADU
aléiá ae t é 509-511 Jli 12 nl
LlAStlYKRAM
jižstraně města vlastni krajan
"V F Kunol
lislo 1244 ji!nf 13 ul
Hejvětší zásoby masa vSeho druhu
sasenek salámu šunek a vůbec všeho co
o) or tento spadá
Ceay levnější než kdekoliv Jinde
Z NAŠEHO MĚSTA
— Městský návladní Connell
odpověděl ' ve čtvrtek na žalobu
policejního soudce Gordona proti
městu na sporný obnos služného
a sice tvrdl že Gordon pouze jen
aa $1200 ročně oprávněn jest
Go důvod uvádí že v roce 1898
přijmul Gordon dosvědčení o zno
Tnzvolení svém do úřadu kterýž
dosud byl zastával a přijmutím
certifikátu onoho zbavil prý se
veškerých práv jež snad na služné
dřívější v obnosu $2500 ročně
niti mohl
— Louis Slobodinsky kterýž
již tolik "trablu" pro nezaplacené
daně osobní s pokladníkem měst
ským měl směje se nyní na plné
kolo Na základě rozkazu soud
tibo nechá) totiž zurážetí zámky
dané pokladníkem městským na
domky jeho na Capitol ave a ve
itvrtek iiž zase staré nájemnice
tvé na místě měl a od té duby
Každodenně nájemné od nich vy
bíxi a činiti tak bude dokud spor
jeho s pokladníkem v krajském
soudě skončen nebude
— V neděli odpoledne uspořá
dali četní přátelé pana F W
Bandhauera a jeho manželky kte
K v dnech minulých do nového
domova na' ii' a Dorcas se pře
stěhovali překvapení navštívivse
je v počtu nemalém četaá spo
lečnost setrvala při milé a srdečné
zábavě dlouho do večera a roz
cházela se s přáním by manželé
Bandhauerovi v novém domově
svém Šťastnými - a spokojenými
iyii
— Přeplav z Čech neb do Čech
objedná neb zásilky peněz vyřídí
spolehlivě a svědomitě J Rosický
X písárně Pokroku Západu tí
— Minulý týden vstoupila v
aSstě našem v život zase nová
tajaá organisace republikánská
pod jménem "Republikánští rytíři
Ameriky" Účelem jejím je prý
očista politiky a z členství vylou
ieni isou právníci bankéři novi
náři a uchazeči o úřad — Nový
spolek čítá prý již na 500 členů
— V pátek učinila úpadek Erma
Omaha Gas Engine & Motor Co
sající závod na 28 a Sahler ul
kteráž teprve as před rokem závod
si tu zřídila Příčinou úpadku byl
scdcsiaiek pracovního kapitálo
— V krajském soudě spolko
vém zadána v sobotu proti Spoj
Státům žaloba na odškodné v ob
aosn I960 A J Van Alstinem a
sice požadována jest částka do
tyčná za dopravu zásylek poštov
ních v roce 1898 z výstaviště za
BÍssíssippskébo ku káře pouliční
od téže na nádraží burlingtoa
ské Práce ta nebyla prý zahrnuta
-v původním kontraktu a proto
nyní náhrada výše uvedeni se na
vládl požaduje
— - V pondělí vyvolány byly v
soudě krajském obžaloby proti
tůdlertkým bývalým členům rady
Ikolnl Geo A Hessoví a Frank
L Searsovi Každý z obžalova
ných souzen buds zvlášť a jelikož
svědci proti nim jsou přítomni
čekávat lze zajímavé přelíčeni
— Ve čtvrtek pokousána byla
m 14 a Maple ulicích psem dra
Cbristieho sedmiletá holčička man
U Earnistových Pes zakousl
se jí do levého líčka a maso prý
sl áé kosti roztrhal Na doktora
vyzvědaní zatykač pro držení zuři
pss a výsledek bode asi ten
fj i--"~~z£ pa ntlizeno bode
— V sobotu odpoledne odbý
vána byla na stanici policejní
dražba Dředmětů iež policií při
ar -
zatčení různých vězňů skonnsko-
vánv bvlv a taž vvnesla kolem
$400 Výnos dražby připadne
výpomocnému fondu policejnímu
— V krajském soudě vynesen
byl v sobotu dopoledne po 24I10
dinové poradě porotou rozsudek
v případu Frank Derřa ze South
Omahy kterýž z vraždy obžalován
byl a sice uznán týž nevinným
Tak čtenáři snad Damatovati se
budou zastřelil Derr o minulých
vánocích v bouth umaže muze
jednoho kterýž ve stavu prý opi
lém do bytu jeho vniknouti chtěl
— Dr A P Tohnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovejšfmi
a nejdokcnalejšími nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez
bolesti tí
— Nový případ neštovic dostal
se k vědomí zdravotního úřadu v
sobotu a sice dostavil se na stanici
policejní černoch Jim Payne tou
to nemocí stížený Kde nakažli
vou nemoc tuto si ulovil nebylo
zjištěno
— V sobotním zasedání okres
ních komisařů oznámena byla ža
loba bankovní firmy Farson Leah
& Co proti okresu na I3200
Firmou touto podána před nčko
lika roky nabídka na odkoupení
dluhopisů okresních když však
táž přijata byla tu odebrání dlu
hopisů oněch odmítnuto násled
kem čehož záruka v obnosu $500
propadlou prohlášena Vrácení
Částkv této požadováno na okresu
již několikráte a vždy odmítnuto
a tu nyní žaloba na částku onu i s
úrokem jakož 1 na náhradu ná
sleduje
— V pátek odpoledne spáchal
samovraŽdu požitím dávky kyseli
ny karbolové dlouholetý knih
vedoucí Lempova pivovaru H N
Kaiser Příčina pro kterouž sa
movraŽdu spáchal zjištěna ne
byla
— Nikdv připálený nikdy ne-
dokysaný nikdy tvrdý není ale
v£Hv čerstvtf a ehutntf iest chléb
j j -i j '
svatojanský u Čermáka v lékárně
13c libra 45?
— ' V sobotu meškal v městě
našem magistr Martinelli papež
ski leeát oro Sooiené Státy Na
lézal se ca cestě z Washingtonu
do Portland Ore aby tam nově
jmenovanému arcibiskupu palu
um odznak to hodnosti arcibis
kupské osobně dodal Hostem
1
byl u zdejšího biskupa Scannella
— Včera započato bylo s ko
páním základů pro budovu nové
naší vyšší školy
— Minulého týdne jmenováno
bylo policejní a požární komisí
deset nových hasičů mezi nimiž
nalézá se i krajan Mikoláš Mra
venec
— Jak známo podniknuto býti
má letos dláždnění celé řady ulic
a tu rada městská bdíti chce bedli
vě nad tím aby všem požadavkům
zákona do poslední písmenky vy
hověno bylo tak aby až ku pláce
ní zvláštní daně za dlažbu cnu
přijde pás poplatníci zas€ pOiuC-
cí soudu placení vyhnouti se ne
mohli V poslední době prohlá
šena totiž byla soudem krajským
za neplatnou celá řada daní
zvláštních a to na základě tom že
v žádostech na provedení dlažby
příslušné různé chyby objeveny
byly - Chyby spočívaly hlavně v
tom že buď žádost dotyčná ne
byla opatřena příslušným poetem
podpisů majitelů přiléhajících po
zemků aneb že některá z osob
žádost podepsavších dle zákona
vlastně k tomu asi oprávněna
nebyla
— Ktrrá mouka le jest ntjlepítt
Nu Wilbtrská Zwontíka a Aksami
tu To se vah!
— Jak známo odbývá se pří
tomně v městě našem zasedání
krajského soudu spolkového a tu
jako obyčejně mešká zde celá řada
Indiánů za svědky v různých při
pádech povolaných Rudoši tito
působí nejenom značnou nesnáz
naší policii ale zárovcB i přivádí
mnohé občany zdejší do- "trublu
Indiánům jak známo jest pro
dej lihovin úplně zakázán ale
vzdor tomu podaří se jim tu a
tam nějakou tu sklenicím piva
neb kořalky dostati a to jest prá
vě po čem oni pasou Sotva že
ji totiž vypili sebéřou se aby
udali to maršálu spolkovému
načež ovšem pak zatčení přestup
níka zákona následuje Rudoii
držání jsou pak zde co svědkové
▼ případu dotyčném při čemž
denní plat jich obnáší daleko více
nežli by na reservaci své vyděiati
— Víte li pak že v Chicagu je
dobrý český hotel v kterém obdr
žíte dobrou a čistou postel a uv
ězněte chutnou českou tabuli? A
to při velmi mírné cenět Hotel
tento nazývá se "Atlas zařídil a
vede jej starý osadník A T
Hubka v čísle 749 Halstead St
blíže 20 ul Z každého nádraží
se tam elmi snadno po káře do
stanete 70tf
— Z Lincoln oznámeno minu
lého týdne policii že zadržána
tam byla jaletá Etta Adamsová
se značnou částkou peněz a že
děvče odpírá jakoukoliv zprávu o
sobě dáti Policie soudila že
děvče pochází z Omahy a skuteč
ně úsudek její byl správným Za
vedeným vyšetřováním zjištěno
totiž že nadějná tato holčička
tetě své %o vypálila a s penězi
těmito do světa podívati se chtčla
— V sobotu skončeno bylo v
městě našem zašed iní výkonného
výboru organisace Dřevařů Světa
a při tom oznámeno že prozatím
hlavní úřadovny organisace oné
v městě našem zůstanou Koneč
né rozhodnutí otázky této bylo
ponecháno v rukou tříčlenného
výboru jehožto jedním členem
jest tajemník velkolože Yates z
města našeho Ku přestěhování
úřadoven učiněny různé nabídky
z nichž nejvýhodnějŠÍ byla učině
na městem Litlle Rock Ark jež
nabízí pozemek $5000 na hoto
vosti a bezplatné úřadovny pro
velkoloži dokud by budova spol
ková vystavena nebyla Vzdor
však výhodné nabídce této má prý
Omaha naději na udržení úřado
ven těchto pakliže totiž podaří
se jí dostáti slibu že počet členů
řádu onoho na 2000 se dotáhne
Yýlety pro hledajícísobé
domovy
V první a třetí úterý v květnu
červnu červenci a srpnu Missouri
Pacific dráha prodávati bude líst
ky železniční na cestu tam i zpět
za ceny velmi nízké do Kaasas
Arkansas Oklahonia Indián Ter
ritory a do některých míst na jihu
a na jiho-východě O podrobnosti
pište neb hlaste se v úřadovně
společnosti jiho-východní roh 14
a Douglas ul Omaha 70tí
J 0 Pnilllpcl T F Godfrey
AGF4PA Pft T A1
Zprávy spolkové
Bazární výbor T J Sokol
Schůze bazarního výboru dnes
večer v Sokolovně E Čermák -
přednosta
Tábor Nřbraska i 4771 MWl [
odbývá svou schůzi ve středu dne
16 května v 8 hod večer ve spol:
kové místnosti Všichni sousedé
jsou žádáni by se jistě a to v čas
dostavili J F Přibyl klerk
: Tábor Cclussfcas Číslo S3 TFOTT "
odbývá svou schůzi dnes v úterý
dne 15 května ve spolkové míst
nosti Přítomnost všech čienú jest
nutná F J Fitle klerk
„I Lože Jan Hus i 5 S F
Tímto se dává na vědomí všem
členům lože této zvláště pak ale
těm kteří až doposud schůze ne
dbale navštěvovali že se lože Jan
Hus do Sokolovny na již 13 uL
mezi Dorcas a Martba přestěho
vala kde nyní své schůze jako
vždy první a třetí středu každého
měsíce odbývati bude Tak i ve
středu dne 16 května v 8 hodin
večer pravidelná schůze odbývána
bude Jelikož pak jest důležité
jednání na pořádku jest nutno
by všichni i ti liknaví schůze
této sí súčastsilL ax
Louis Berka V K
REUQATiSUU
Vunuaaapod zmnesm yfcfOM i
fteravoraii wfMoalmf
I CX RICHTH
„KOTVO1
8H
PAUEXFčLLEU
Bad BJ Bie Basi toiilM
iwAf Tlumí 1
vflatalky
MtMe GafesodMnM I
Zři
(#1
JS3UcfetEl
!IY£otvoT Htomaohal 1
prisma Ulad b
VYSLOVENÍ SOUSTRASTI
Sbor Vlastislava čís 29 J Č D
vyslovuje tímto hlubokou tvou
soustrast spolusestře
Karolini Špičkové
které se v poslední dobí osud kru
tě dotknul odebrav jí neJmlleJSÍ
dva přátele totiž otce před nedá
vnem a nyní opít milovanou ej f
sestru paní A Pokornou Srdečný
n3 hlas soustrasti budiž Ti útě
chou sestro milá v bolu Tvém
Za Sbor Vlastislava í 29
Jednoty Českých Dam
Marie Socbiakevs
tajemnice
Marls Michalová
předsedkyni
Srdečné díky
Slova nejsou sto aoy ryJidHla
city Jeř ovládají mysl mou pM
vzpomínce na sastaveniCko kwnt
pFiprarUa ml feská Ikola soutfa
omiUski svyml kolegy učitelkami
a uiitell na roilouřenon v pted ro
tor mébo oajezdu do drah a vídá
lená rlutl Památka na kanitlk
onen nevymtzi nikdy t paměti mi
Mohu právem ťcU i byl to Jedep s
neldojemnějliob okamiika Uvota
mebo Bylť nl drazí d&kazem Va
! ke mni lásky a nejlupti edmiDoa
za snahu mou Skote vnovaoou
Vzpomínka na tento okamilk fílitl
mne bude i budoucnosti ku daiiíra
pracím Jeítí lednou: Váetn SCast
ník&m vřel dik a na shledanou 1
Bohumil Horáček
V B Omaze 1 kvtoa IfOO
Pokrok H%f H
ŠATSTVO PRO HOCHY
Patti v dnech největší své slávy poutala srdce oči
i uši a těžko bylo uniknouti čarovnosti hlasu jejího
Capoul s jeho tenorem a Del Ruente jeho baritonem
odstranili trud z nejedné domácnosti Vzpomínka na
zpěv kostelní připadá nám v létech pozdějších sladkou'
Nic však není sladšího nad spokojený a blažený úsměv
1 hocha když dostane nový jarní oblek
Pak jest šťasten a není většího štěstí
nad štěstí hochovo
Nový šat činí hocha šťastným Jest váš šfasten? Koupili
jste mu již nový jarní oblek?
TaI]co4t střih cena
vše dle vašeho přání Ušetříme vám peněz na šatstvu
pro hochy a zveme vás k prohlédnutí si našich zásob
►
Skvúlou zábavu
uspořádá
: DŘEVAŘŮ SVĚTA
v sobolu ig kvit na fpoo
V NOVÉ SOKOLSKÉ SÍNI
na 13 ul mezi Dorcas a Martba :
ZAČÁTEK V 8 HODIN VEČER
t
t
n dnhrnu hndbu ♦ letni náoole a
5 doutníky lakoá 1 pobaveni bostí Jest
v nojne míre postaráno
V octe sve
Pořáiajiei tjjbor
ZacavatV trvale wyWmnj 7cb'7 s srr
VuMMet imUt po jednodenním uiivánl Dr
llne'Oreat Nerve Reetorer Zallete si pro
S200 laatv na zkoalku Obdrtite 11 zdarma
Dr B Kila UA 1 Areh St Philadelphie
Pa BltiDTWtf
Lékárna ku koupi o-
noe v nejveOl Česká oeadi Obchod dobře
nvedenf a prospívající Prodá ae pouze jea
stápřiony le Jeden aespoMnlkteboe roz
hod ni s obchoďa vyatoupltl a Jití na od potí
nek Pláte aa Frank Nedla Crete Mebr
ITlwf A zamhtnánf na venkov dobry řea-
auvwi
nik a azenář s Cech vruCenf a kte
rý delH Cas pracoval v Ntaeckn Mlevl plyn
teaky a nimecky a iaeteCná anglicky Douzy
dtjtes se pod liřrou T care oř Pokrok Záp
Omaaa Neb Vx4
HlaAa ca dobrý pekeř Dobrá mzda a
IllCUll BC aUlé aaorfetnáni Hlaste sen
Karel Křepela West Point Neb
70x1
UTai nnwlal velmi výnoenf obchod mai
a prUUej akfm prádlem pracovním
odivem jako! I tabáky se ta r nou eenu Miato
tote )rat aárovel velmi vhodná ku provozová
ni malaká neb ženská krejfevlny neb llnáho
domácího zaměstnáni Kdo chceš s malým ka
pitálem zalít obchodaeopomet tuto výtef noa
přilelitost Adresujte: "Hanraln"
tatt Pokrok Zapadá Omaha Neb:
IIiim n Žiižkisu
Krisné dva lnografovanl obrazy
tňfedstavajfcf £eaké velikány Husa a
Ziika bodicf ecpro apolkovéírveřejiitf
místnosti jakoi i pro yoťliarjr rnime
ujal na akíádé Prodávám j oba po
Sl 00 aneb co prémii k Pok Západu u
i-plaUk ÍOc Pokrok ápsMiau
Ostaho W+
n
Tli vnv?
r r rjluiTrV't
btiiřso
f 7
WfflSKEY
0IST1LLED AND _
DOTTLED AT THE
YiLiaSpRiKGs
DiSTiLLERY
CUARANTtED -r—
PURITY —
' 6TRENCTH ANO
w FLAVOR
K doetánf v lékárnách hotelích a ve
všech íDámých obchodech
XJlllI! XJllli!
Nakizim ct svým krajanlm nejlepii
tvrdá a mrká ohli ta ceny aejnlUi:
tutá přesátá a SUM lib Dováika ryohlá
I LEVÍ 715 8 ISth 8t
Tauwoa 19U
BOTY ei
Naáe celá zásoba bot a střevíci most vy
Dhliti k nám a koupltl si střévioe sneb bjty
nyní bv w wuuim smuv-mw w„ mi
losa SlAnl ta nllAa
H00 prodáváme ponte za 8 oenta a atkterá
lea ta m
p Osle to-J jtlml JÓ ulUe
Ant Oílclat Se Co
~ PftdplácejU $vým přátelům tub
známým do Čech IJoipoddře itoji
I3ilr-ů-vzclémi
l
li
i
i
i?
i
i?
'? jJUTViTn sin nu x iuutiku i
ŮU OMAHA NEB 10 května 1900 W
£ £ £ i & £ W JSa
Tímto vzdáváme své nejvřelejší díky všem těm
kdož nám při odjezdu V Pivoňky st a V PivoSky ml
do staré vlasti přátelství své projevili a k nádraží jej
doprovodili Hlavní dík nechť přijmou pan a paní F
Pivoňková p Boh Ludvík p Ant Pivoňka p Jan
Procházka pí Procházková ze So Omahy pan a paní
Chadonic sl Čadoničová pan a paní Mareš pan a paní
Naiberk a pan a paní Šílený ze South Omahy za pro
jevy přátelství na jevo dané a vynasnažíme se abychom
jim dle možnosti přátelství jich oplatili
Barbora a Anna Pivoňka
OMAHA NEB 10 května 1900
OZNÁMENÍ ÚMRTÍ A DÍKŮVZDÁNÍ
1
Hlubokým žalem sklíčeni oznamujeme vSem přátelům a známým
truchlivou zprávu že naie milovaná dceruSka
SYLVA
v stáři 16 mžiícS a 11 dn& po dlouhé nemoci dne 6 května na věčnost se
odebrala a dne 8 května na Česko Národní hřbitov za velkého účastenství
přátel a známých pohřbena byla Srdeěné naSe dfky nechť přijmou: p Ant
Mach za dojemnou řeč Jak v domě smutku tak i na hřbitově Sbor Bolesla
va Cis 60 J Č D xa darováni krásného věnce br Anton VaBous a Mr
Walter Brandeis za darováni skvostných vřneft na rakev zesnulé dále nechť
přijmou srdečný náS dik viichni ti kteří rakvičku věnci a květinami ozdo
bili a k poslednímu odpočinku zesnulou doprovodili nsmenSÍ dik nechť
přijmou i ti kdož soustrast svou v žalu naSem nám projevili a tak bol nái
zmírni ti se snažili
-':' Alois a Rosit Vaňous truckllH rodiie
Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský
Kíjstarií básnlckť památky ítské vyšlá nákladem Pokroku Západu
K nim připojen jest fotolitografický snímek čtyř stran původních rukopisu
a provází je vysvětlivky o původu nálezu a sporu o jich pravost a důkladná
přednáška o jích VnUumím významu kterou mSl dne 25 května W v aíci
Těl Jed Sokol r Cnicagtt p J A Oliveďis Rukopisy zahrnují následující
zpěvy hrdinské miloatné ' zlomky
Rukopis Králodvorský:
Záboj a Slavol (v původním znřní aUroíeskéni)— Ctlss-r & Ylaslav— Jaro
mír a Boleslav— Beneí řfeřmanov— Jaroslav— Lidu Se a- IUbor— Zbihoa—
!eiín_Krt)ce— ©puštěni— Kůže- Žchulicc— Skřivánek— JaUúúy
Rukopis Zelenohorský:
: BáseS "Libuíía soud" a Zlomek báouě "Sněm"'
Cena roiize 2 5c Adresu jte s Pokrok Zásadu Omaha Neb
ttoitoooitoitostoitcooOiioitostcitosto
M
o
tt
9tWĚ
rt firixTOatn
I
i— iv n
ífapGii
!S!?1S1
i
mim
započne v neděli dne 3 června %
odpol a potrvá do soboty
dne 9 června 1900
I í 1 Kf~ 1
ÓdostostoitoJi
rol
oaotaotiotio
I !"i i
i in i
Z L _1 1 Lř_ —
y OMHHH
fTffTff?
M
o
M
o
1
JI
o
8
i
Po culí Wo Itlialf a nsírf wmn
Eližél na plalcatecli
rfffttf????
" Ofekává e le vlastenecký
tento podnik dojde plného
oceněnf
si mohli
ptm S 160 roini
f OtOliOSsOtS w OatOatOatOaKDl OaOl1CWsOJao1tOsOÍÍvwůí