Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 15, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
POKHOK ZÁPADU
Proí t kterak lidé žijí
PredDeaeno v podkrkonolaká díJlnt
Kdesi na mezi je mraveniště To
je ni! svít v malém Pozorujte
chvíli: Tu pospíchá mraveneček
Seček je unaven A malý tvor
ten pracuje a lopotí se co mu síly
stačí aby se uživil — Onde dru
hý třetí je jich plná zem Všichni
maji na spěch Buduji si sídlo
lopotí se pro svůj chléb opatřují
příští své potomky Tolik dá vše
prácel Již od jara jsou na nohou
a neodpočinou chvílí Píle jejich
stala se příslovečnou A to vše
proto aby žili aby se mohli dále
lopotiti
Rozrejte jim holí trochu jejich
- dílo I Přikvapila to na ně pohro
ma Vidíte ten jejich zoufalý shon
ty ustrašené ulekané pohyby? Tu
péči a tu bolest ze zmařeného
díla?
Tam se jeden potácí je zohaven
a chudák na umření Toť ten
co prve tolik spěchal! snad jste
jej holí bodli V bolestech plazí
se po zemi křečovitě sebou trhá a
zmítá Ještě několik pohybu
Zhynul
To zhynul %or
Má to nějaký význam že tvor
ten zhynul? Význam v přírodě
pro nas pro zívotf zastaví se
proto mračna zhasné slunce uroní
někdo slzu? Ani lístek trávy se
nepohne A přece zhynul tvoři
Skončen tu život plný důmyslné
práce a snažení skončen život
jenž nikdy ničím již se neprojeví
Takových skonů již bylo! Tisíce
a milliardy Nikdo si toho ani
nepovšimne A přece se otázka
vtírá: "Proč proč tedy tento tvor
žil když jeho nežití nemá význa
moí Proč pracoval celý svůj ži
-vot aby se uživil když zhynul :
práce jeho tím pozbyla významu?
K čemu tedy byl ten život jenž
vyplněn byl všecek touto bezvý
znaninou prácí?"
Zil aby žil Proč nevíme Ale
že bezvýznamně není pochyby
Všichni živočichové tak žijí
Člověk to je také takový živo
čich
Tak jako mravenci tam i my
budujeme svá sídla lopotíme se
pro svůj chléb opatrujeme své po
tomky Dá vše tolik práce! A to
všechno proto abychom žili a io
potiti se mohli dále A jako hůl
v mraveništi tak v životě našem
působí zákony přírodní neodvrat
ně ale jistě Tu přívalem ničí
úrodu tu ohněm zachvacují maje
tek tam nemocí ničí naše zdraví
tam náruživostmi a vášní podko
pávají klid duše neb nedostatkem
práce či schopnosti berou možnost
naší výživy jindy jinak rušivě pů
sobí y náš život
Tak jako mravenci tam žijeme
trav lidé: pracujeme namáháme
- se pláčeme a radujeme se strádá-
i me a umíráme A když zemřeme
' opět se můžeme tázati: "Měl náš
: živou nějaký význam? Pro nás
nebo pro lidstvo? Či byla to jen
r pápetká bez ceny a významu r jež
k kdesi vznikla chvíli nesena byla
větrem a pak v bláto zapadla jako
i tisíce a tisíce jiných? Pápěrka
bez významu a ceny? Byla či
nebyla?"
Prve podívejme se podrobněji
kterak lidé žijí
Byl jeden člověk Nevím jak
-se jmenoval ale i mnoho tako-
-vých lidí Narodil se v bídě ne
poznal Itžstí ani lásky- Nikdo mu
'neřekl co je dobré a co zlé Nikdo
-se o9 neusmál Mrzl a rsěi hlad
Každý neví co je hlad a je to věc
strašná Měl hlad a viděl u sou-
seda peníze Za ty by hlad uko
íiL I šel aby je vzal Nemohl
však: Soused se probudil Co
učinil? Zabil sekerou souseda
svého bližního Pak jej jiní
hlížnf rkvtih- mvirnh Mvřftli Aa
temné místností a soudili— Usou
dili že mi být pověšen I pověsili
bo a zakopali
Ejhle člověk! On žil— a já
se tíži: "Proč lil?" Nikdo ne
zná odpovědi A táži se: "Mělo
to nijaký význam že žil?"— 'Na'
myslíte "bylo by lépe aby se byl
v nenarodil lotr!'' — A on přece
žil! —
Znám ještě lotra Zrodil se v
nádheře v teple a syt- Aby ani
- chmurky nevstoupilo na jeho čelo
zástup služebnictva stál kol něho
Oblékali ho ošetřovali sytili Jako
dítě ožil všech radostí mládí Ji-
noch — užíval radostí světa Jezdil
po zábavách pil a hýřil Nebylo
-vášně jíž by se byl neoddal cele a
Byl Šlechtic i postupoval Výš a
výš až stál blízko trůnu I my
slil: "Říši nali ověačím slávou a
J- L_Kf_ a A
HUKUI UUftUIIMIi i SIUSU
bil válku A-sešli se lidé kteří
se nikdy neviděli kteří ti ničeho
zlého nikdy neučinili — sešli se
bratří před bohem — a počali se
biti Bratr zabíjel bratra a mnoho
se jich pobilo Ten den krví polila
se země
Pak řekli: "My jsme zvítězili'
I svolali všechen lid a ověnčili své
domy Za hlaholu zvonů zvuku
trub a jásotu lidu vedli šlechtice a
volali: "Ejhle dobrodinec náš
velikán náš spasitel náš! A
všemi jmény jej nazvavše řetězy
zlaté na hrdlo kříže a řády mu na
prsa připjali A ten jenž příči
nou byl povraždění tisíců stal se
miláčkem svého lidu A tak Žil
dlouho Ale přišla chvíle a on
zemřel Pohřbili jej ve vší slávě
Co říkáte proč žil tento člověkt
Aby stal se příčinou smrti tisíců —
a pláče desíti tisíců? Saad proto?
A má to význam Že zemřel?
"Nu" řekli byste "má — o lotra
méně!" —
A teste ava životy mi tanou na
mysli
Jeden — to byl život ženy V
bolu k bolu snad byla zrozena Jí
rety mateřské nezlíbaly k ní ni
kdo nesklonil se s láskou Její
dětství — to byla práce a bití
Honěna a bita byla stále jako pes
jako malý pes Chodila do práce
bosa a otrhaná ač sotva ji bylo
znát v brázdě brambor Když
zpívali na obloze ptáci jí řinul se
s čela pot To byla dítětem Však
dorostla a svět radostí se jí ote
vřel: muziky zpěv a tanec Tehda
myslila že je dokonale šťastna a
nepřála si ničeho Až přišla láska
a ona provdala se s nadějí v duši
Ale místo štěstí jež čekala za
klepaly starosti o chléb a s nimi
mužova zloba Vadili se často
Také bita bývala I pracovala
dnem i nocí ďo únavy aby zhoji
la starosti utišila bouře hněvu
Přišly děti a s nimi nové potřeby
Měla děti! Jak se těšila až do
rostou! Děti dorůstaly a s nimi
rostla muka matky: synové ne
zdární dcery poběblice Matka
dále pracuje stará se tělo týrá
někdy pláče a naříká někdy zoufá
a zas je trpělivá a tak žije Až
kdysi rána synova ukrátila její věk
Jen s bohem se ještě smířila a ze
mřela Nikdo neslzel
"Ta žena proto žila aby trpě
la" leknete Ale měi-li život její
význam? Což trpěla-li marně a
bezúčelně? Celý život pracovala
pilně a svědomitě aby byla živa
Celý život trpěla Nepracovala-li
aby mohla trpéti? — Jaký tedy
význam měl život touto prací vy
plněný? Ten druhý život — to je těžká
věc Je to člověk dobrý dobrý
jako byla i ona žena a měl to ště
stí že v životě svém mnoho netr-
Pel-
Však takový je jeho život
Baculatý nejprv KiouceK nikl si a
dováděl se vším co jen ku hře a
dovádce bylo Měl rád matku
otce chůvu a oni milovali jeho
Byl ovšem prvou osobou v domě
a jeho slovu věnovala se všechna
pozornost Když chodil do školy
nosil učiteli výslužky a když stu
doval rodiče sladili vznikající sta
rosti A tak dosti lehce dosáhl
postavení a později se oženil Byl
spokojen a o nic se nestaral Svůj
chléb měl i svůj stůl a tak čeho
by potřeboval? Fía byl io bod
ný: Vykonal svou práci a měl
opět chléb V boha sice nevěřil
ale kněží Betléma proto přec jen
clil a hluboce před nimi smekal
Miloval i svůj národ Bylť přec
jen dobrák nikomu neublížil a
služce řádně platil Byl tak spo
kojen že se o nic nestaral "
Měl také děti ty řádně vycho
val a opatřiL Dses je až sám'
Má jen psíka dost hezké zvíře a
tak nic mu nechybí Potkávám
jej často když třikrát za den vy
vidí psa alicu - Už sííme i
tak si myslím až umře co ubohý
ten pes? Zůstane-li opuštěn kdo
jej bude krmit kdo jej povede na
ulici? Ovšem přijedou na pohřeb
synové i dcery ale rozdčlí-li si jen
peníze co ten pes ca ten si poč
ne? A smrt pána se blížil Ubohý
pes!
(Dokončeni bud)
Ošidné barvy
Dokázáno leiL že voiíni raněni Isou ve
válce v poměru k barvám iatn Jejich to
v fadé následovní — barva červená leit
nejosudněji! a ledá rakouská nej výhod
néjéí Poměr jest při barvě červené dva
náct pH zelené sedm při hnědé Sest a Dři
rakouské ledě pět Jest ještě jedna jiná
barva kteráž uvedena tu aenf a která
jeitě O-udnějsí jest— a to jest bledá
barva slabosti Pak-li začala již smrtelná
bledost na líci vaší se usazovati pak-ll
Žaludek slábne a kdvž zdá se vám ze ne
stoji to jii za to žid Jděte k lékárníkovi
a kupte si lanev Uostetters Htomacb
Bitters Dodá vám nového života a aflr
Dosáhne toho sesílenfm žaludku a vv
Hutním krve Jest nepřekonatelnou pro
netnoce jako nezáilvnost zácpa malarie
a zimnice
RŮZNÉ ZPRÁVY
lltdvdbti ýavuků Návštěvo
vateie panzske výstavy Duaou se
moci přesvědčit na vlastní oči že
řecká báje o umění přástevnice
Aracbné jež pro svoji smělost
byla bohyní Pallas Athene promě
něna v pavouka v jistém smyslu
stala se pravdou Z ostrova Ma
dagaskaru zaslán byl velký balík
hedvábí jehož užito bude na bal
dachyn nad parádním ložem a jež
lest zhotoveno z příze jistého dru
hu pavouků jenž se vyskytuje to
liko na tomto ostrově Francouz
ský misionář páter Camboné spolu
s architektem Jollym v Tananarivu
přičinil se o praktické zužitkování
příze v průmyslu Tkalcovna hed
vábí zřízeni na Madagaskaru má
již nyní zásobu 200000 metrů
příze jež navinuta na dvanácti ve
likých cívkách Látky zhotove
né z příze pavouků mají nádherný
zlatoskvoucí lesk a hra jich barev
připomíná jemně přechody duhy
Kolonisté na ostrově sbírají tyto
neškodné pavouky po tisících 1
rozsáhlých větví chlebovníků a do
dávají je tkalcovně kdež zhotoví
sedm' až osmkrát tolik příze co
housenka bource
Lékař — hrdina "Annales Po-
litiques et Littéraires" přinášejí
vzpomínku na znamenitého lékaře
a badatele dra Trousseau-a jenž
v letech šedesátých hrál vynikající
úlohu též ve společnosti pařížské
Byl znamenitý v hovoru jemných
a elegantných způsobů a tudíž vel
mi hledán v salonech V středo
postí roku 1887 pozval k sobě na
oběd několik přátel Zábava byla
velmi čilá přeskakovala s předmě
tu na předmět a Trousseau byl
duší celé zábavy Pojednou byli
přítomní vyrušeni prudkým po
suSkem lékařovým Právě když
chtěl dáti sousto do úst odstrčil
vidličku prudkým pohybem a ruka
zůstala nepohnuta nad stolem
Bylo to tak neočekávané že vši
chni v němém úžasu hleděli na
Trousseau-a Pojednou tázel se
jeden z hostí: "Co jest vám?"—
Lékař nucené se pousmál a odpo
věděl: "Nic jen mi kmitla hla
vou myšlenka o jakémsi případu
jejž musím kontrolovat ve svých
knihách Dovolíte-li odeberu se na
několik minut do své pracovny ''
A Trousseau vrátil se po několika
Uiiúulacii a sedaje zcela klidně ke
stolu pravil: "Nalezl jsem co
jsem hledal" — A jal se pokračo
ván v zábavě a večer minul v nej
příjemnějším hovoru Co se
pracovně Trousseau-ově událo?
Nejtrapněji! duševní drama jaké
si možno pomyslet Náhlý pohyb
slavného lékaře u stolu způsoben
byl prudkou vnitřní bolesti jež
byla pro Trousseau-a objevením
zřetelným a népopíratelným příz
nakem hrozné choroby Vstoupiv
do pracovny vzal jeden ze svých
spisů vyhledal si místo kde ony
příznaky popsány přečetl je kva
pně a pravil: ")e to správné je
to rakovina ' - A odložil knihu
Ale ihned se vzpamatoval nabyl
znovu své obvyklé chladnokrevno
sti a duchapřítomnosti a vrátil se
klidně do jídelny jako muž jenž
za jedinou minutu provedl bilanci
svého života Druhého dne za
volal si tři svoje nejlepŠÍ žáky
mezi nimiž byl i později slavný dr
Verneuil vyložil jim případ a Žá
dal je aby pronesli svůj úsudek
Aby učinil přítrž všem okolkům
doložil ihned: "Povíte mi pravdu
že a beze všech vytáček? Jste
moji záci a netajil jsem se vám
ničím co vím Nejmenší vaše
váhání vzbudilo by ve mne do
mněnku Že jste nezužitkovali moje
nauky a že jste nevědomci anebo
že mne považujete za zbabčlce a
chcete nu zatajit pravdu Mluvte
tedy!' — žáci se uklonili Ohle
davše bedlivě mistra rozpoznali
neklamně příznaky hrozné choro
by Trousseau byl vskutku stížen
rakovinou— "Děkuju vám" pra
vil a když jeden ze Žáků chtěl cosi
připomenouti doložil: "Vím
chcete připomenout že případ
není zoufalý a že s trochou opa
trnosti není třeba za tři mě
síce zemru a jest mí třeba učinit
opatření jako muži jehož dnové
jsou sečteni" — Trousseau sepsal
svou závěť Několik dní před
smrtí odebral se na hřbitov Pére
Lachaise vyvolil ti místo pro svůj
brob a odebral se' pak do pohřeb
ního ústavu kdež objednal po
hřeb Vyřídiv všechno vrátil se
domu a ulehl očekávaje smrt Na
stala v ustanovený den Trousseau
se nemýlil
"Ctskoslovanski odborové sdrule-
nf' konalo ve velikonočních dnech
v Praze za uplynulé tříletí svůj
valný sjezd "Ceskoslovaaské od
borové sdružení1' representuje ne
politickou stránku hnutí našeho
dělnictva sdruženého na zásadlc
mezinárodně sociálně demokrati
Zpráva o činnosti odborové kom
se vydaná tiskem obsahuj v sobě
cenná data k poznání našeho děl
nického hnuti vykazuje výkaz
podpor na stávky referuje o hnuti
stávkovém o agitaci (letáků a bro
žur různých bylo vydáno na 134
tisíc exempl) o poskytnuté práv
aí ochraně atd Důležitou kapitolou
je kapitolka o stávkovém hnutí
věc ta hrála také důležitou úlohu na
sjezdě samém jmenovitě byl přijat
přísný stávkový řád "Méně stá
vek ale za to stávky vedené
větší obezřetností a řádně podpo
rované - pravil referent k tomu
bodu p Roušar — Členy odboro
vé komise je celkem 428 spolkúv
a skupin jež čítají 29018 členův
— tedy již hezká organisace de
legátů súčastnilo se sjezdu 141
Z ciitch táborů socialistických
Polská soc demokracie v Haliči
má již od 1 dubna také svůj den
nik ("Naprzód") Je to list hlá
sici se k zásadám mezinárodního
socialismu ale prozrazující co
chvíli své upřímné procítěné
uvědomělé smýšleni polské Na
př odpírá rozhodně tvrzení Iv
Franka (v "Zeit") že příčinou
mučeni vězňů v haličských věze
nich je "hospodářství polské''
příčinou toho jest prý "bospcfaář
ství šlechtické ' a byrokracie šlech
ticko-rakouská není polskou pol
skými jsou ti kteří s ni bojuji
"Naprzódu" se také dovídáme že
známý sociolog Bol Limanowski
jehož jedno dílo o dějinách soci
álního hnutí máme přeloženo do
češtiny bude slaviti jubileum čty
řicetileté spisovatelské práce Li
manowski poslal také redakci 'Na
przódu připiš radosti nad přemč
nou v denník Limanowski jak
ti kdož přečtli zmíněné jeho dílo
seznali jest horoucím polským
vlastencem — a proto že vidí
vzrůst sociálně demokratické stra
oy v onom přípise doufá v bu
doucnost národa: "nezhyne národ
v podlém otroctví ' To je jistě
proobě strany významné — Polská
strana soc demokratická v Po
znařisku konala svůj výroční sjezd
Předseda ve své řeči pravil také
"Musíme rozhodně odsoudili ger
masisaci musíme získati si srdce
lidu polského a proto rozhodně
odsuzuji návrh poznafiský aby
chom rozpustili naši stranu i
vstoupili do německé návrh ten
účinkoval velmi zle na náš lí 4 1
poškodil naše hnutí" Proti návr
bu "poznaňskému' byl na sjezdě
odpor tak všeobecný že navrho
vatelé ho raději odvolali — Také
maďarská soc demokracie konala
o Velikonocích svůj sjezd který
však dopadl velice smutně Vede
ní strany oposičaíky znásilňovalo
pohlavkovalo tlouklo a hrozilo
jim i zabitím až vznikla ze všeho
všeobecná rvačka do které musila
zasáhnouti policie Následek to
hoto "maďarského systému" bylo
rozštěpení maďarské strany soc
demokratické
Velmi často se stane že utrpí
se vymknutí 1 pohmoždění na
jednou' Použitím St Tacobs Oel
obé v krátkém čase úplně se za
bojí
Io J?oříže
Kdo se chce letos podívati na
výstavu učiní dobře když si po
jistí místo ihned poněvadž pozdčj
bude velice nesnadno misto ob-
držeti Firma F Brodský & Co
1389 Second Ave New York
zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužiti dle je
ho přání Firma F Brodský Se Co
má jednatelství pro následující li
nie: North German Lovd Dřeš
New York Baltimore a Galveston
Hamburg American Line Red
Star Line Holland-American
Líne Compagnie Générale Trans
atlantique American Line White
Star Line Cunard Line a Anchoi
Line Dovědět! se ceny přepUvu
a lístků železničních stačí zaslali
poštovní lístek 28ti
Za sníženou cenní
Máme posud několik výtiaka spisa
Královskévénnénéstoflélaí
a okres nélsický
který a velkou píli sestavil a kn rdi
své Škodí vlastním nákladem vydá
f íditel městaké Ikolr pan Lud Boebnt
Jest to apia objemný neboť čiti 93
stran velkého formátu a SS obrazy a
mapou okresu mělnického a méata
Každý rodák mělnický mil by chovati
apia tento obsahující popis a dějiny
jeho rod i Stě JPan spisovatel opři v R1
e náa ku nabídnutí tbrtku spisu as
co 11 a valné sníženou a sice bndera tři
orooavau nyní ta f zuu 1 a poetovo
íiylkou Dři vřífci cena 400 Žádny
Mčlni&a nemusí ae nyní vymlouvali
na cena knihy neboť ta tuto cenu je
f pravil levnou Hlaste se brty
VJretajtej Pskrsfc Zásada
Oauka
pitedokonaiy šicí stroj?
M Metne právem Hel ia licí stroje "Pokrok Západu" které Jsme po minulých
6 neb ? roků natím odberatelom naltitell jsou dokonsleJAfml neill stroje nabl
tené kterémkoliv Jlnvm čaj "vpisem lesUým KaJdý rok utvrxuje řás V tomto pfe
vřdíení neboť ařkollv Cir J i'jkrok Západu nabízíme na tkousku na 80 dnít a
komu by sa nelíbil v Jakémkoliv ohlodu tomu vrátíme peníze n6t a přijmeme
strolod nftho no tkoiisre takové prc mnuú nepřihlásil se nikdo Jenl by byl
chtíl stroj vrátili To Jest dostatečným d6kstem io ilei nov "Pokrok Západu"
jsou neJdokonalcjMml tsk dokonsWmi Juk vobec které stroje Ba V:tl tnftJe
AI posud prodávali Jsme prodáváme a oviem prodávstl Dutala stroje s oby
ceJnVm csřítenm při kterém! svrick totli část obsahující hlavni pracující Mat
stroje připevněn jest na ploíe stolku nehybné Viak moda vyžádala si tel tmínu
ve stavbé sicích strojů V nellepAích domácnostech chtíjl mítl nyní Strojů při
kterých svr&ek £111 část obsahujíc! celé pracujíc! ustrojí stroje spouštíte pod
plochu stolku licího a na mfsté obyčejné bedničky ktoroul se pracujíc! Část Při
obyčejných atrnllrh přikrývá přiklopí e stroj pouze doskou na pantech tsvř-e
nou tak ie tvoří itcí stroj kdyi Je#t po pát i uzavřený rovný stolek Jak vlrtřtl
est na stroji tuto vyobrazeném Tente nový druh soustavy Sicích strojů nazývá i
Drop-Head Cabinct
DROP USAĎ
Jelikož peSujeme vždy o to aby
iíAv in nnlíenfti k neinov?'iSf nroto a
tření takové abychom mohli Sici istrojo
vati a sice za cenu az užasne nízkou vznioaem ku ooyccjno ceno sremsso
Drop-head cabinct stroje prodávány Jsou Jednateli za 163 hotové aneb za 173
na splátku My obstaráme na&ím předpiatitelfim "drop head cabinct stroj Pokrok
Západu se zaručením dplné spokojenosti a vrácením penčx do třiceti dnfi kdyi
by se nelíbil jak následuje:
Stroj Drop-head Cabinet Pokrok
supliky po každé straně a
Tentýž stroj lis 4 s 2 šuplíky
uprostřed jak videtl jesi na
Tentýž stroj číslo 3 s jedním
a jedním uprostřed
OvSem ie mimo "drop-head cabinet"
stroje obyčejné soustavy Jakéž jsme po
úplné spokojenosti obstarávali a sice
vyobrazení následujícím prodáváme za
tiawHwwMIUMNtfinH
Sici stroj "Pokrok Zápa)u' U 4
lOl' J
V ceně kljtráž jest výše nvedená za stroje zahrnuto jest jll
i předplatné na
Každý stroj opatřen jest íeským i
TSechny tyto stroje zhotoveny
ison co nejdůkladněji zručnými ře
mesiniky s nejlepinomateniiJu a
iauu eleynntní nnrry _!)'in!f " test '
nejnovéjíiho a nejjednoduSSíbo za
řízení tak zvaný samonavlékací Cívka
za Koneo nite tesiciuneu navlečen jenia
pravým sofisobem do žlábku tedvnsadt se
hým zastrčením sama do pravé polohy Každý stroj má téi samočinný naviják a
víechny potřebné přístroje Jako obrnbováky zapoSíváky sběráky atd úplnou
sbírku v úhledné skřínce kteréž obdrž! se zdarma
Kevedemc obchod t licích (trojích a neprodarám je k vil! rí dílka Ani! lna stnle které!
Bibftímt tpitnCJli proto V& )~u lacinějtí
iusára opatřujeme tyto (troje phmo s terárny la butoTj a xa w íy tovární s Bktřime tím tak
pnlnvH li t třetis? veleby kťTÍi by plyssis ca rfdí]tt du kavve etitnícii jednateli s mlrtnlcn I
podumnich Jrdnatela ItteH il-hnl rhtj tnnl Mtj JJ a bsbsí 'r-Kta Tydíláraíí
Opakojsme co Jame STRba pruTlil:
Zaručnjem úplnou spokojenost a nabízíme všem kdož stroje od nás koupí Jtt
lize by shledali do 80 dua ie by v Jakémkoliv ohledá buď v dokonalosti
ůblednostl práci neb v čemkoliv Jiném nevyrovnal se ftejlepiím stroj Aia
muže Jej do té doby kdykoli vrátit! a obdrží své peníze nazpět
Kmlůf s ífebto etrojk aarnlea Jet n S Tokh a f lee sarntnje ee ia jt BjnoTřjll sotutsvr
dob shctcren s scjsuS!!ci sdokubin-iiiui fe jůe Uk tiie a Unce jak jett který tro) JlsM mafsv
á kterikollrtk íit by so eefidilU Tudnoa jakJfmlullT{k ap&wbeak afolimala se bode nabnceiub
Záruka oeTtUhnje se aa přutroje ani na jh!y atd
~b _jj Mimo trojí vyle oredenfek aaMjim odbirateltm dms tát
ff I rl f strsj IsdsiJS i&ft ©fefSsiaifetíBpi7 jiná erym odUrU-:úm
XsV Ji# epatrnji Jt to stroj "Modina" Stroj tento lili ae od ryla
mmmmmmmmmmmmmmmmmím— —andtvfcb tím S orewa pooao ]ea pro -aácnort pro Driel
Ímád a proto jeet pooekad krorníjlí a aíkoil pro Trlkaroa deeaácí prá" poetacaje ípluí a koná
dokonaie pro práci krejcovekoo bychom jej odporoenrat! awatohU a: oj tento jeet nreU Mc
jednodacké a proto trranU'á soaeUi? opatřen jnat tM HarauuK lebloa a etsiasýa ssti
jaasm a adakotulecyoil přistrčí tak Jako etroj Pokrok SáDado a urntea jet aa pit roka Tyl
preoaramo a opatmjeme aaaím oanerawiom ta
Ua t S S iapUky 116 ťls 4 a 4 iapUkj 117 Cía- S a 7 1
V tálo cen aahrsato je orlem tál Jll předplatná na rok aa Pokrok Záoada aneb Homndár
K tástlo trojím teeká národy nemáme
Stroje "Pokir Západu" opatřeny jsou
KULIČKOVÝMI O LOŽISKY
Yf naif čtenáři co to znamená? To znamená leiti mnohem vítií lehkost
v chodu ačkoliv stroje "Pokrok Západu" ily zcela tiífl a velmi labee tímto
zařízením docíleno toho ie Jdou Jaité
Snad není zapotřeby nailm ctenář&m dlouho vrsvětlovatl eo znamenal!
kuličková lofiska ale mole býtl íe nékterým z naiicb itenářek to bude přece
k poučení Chceme proto pár slov k vysvétlení uvésti Kafdé kolečko ae musí
točit! na nápravce neboli ose Tato osa na obou koncích spočívá v ložiskách
neboli lulkách v niebi se točí Obyčejné Jsou ovsem tato lůžka rovná a v nich
tře ae oaa plnou avon délkou V minulých několika leUeh vlak zejména od
té doby kdy zavedeny byly bicykly u nichi především snadný chod se vyia
duje zavádény byly opravy v tom smíru ie lůžka v nichž osy koleček se po
hybují vyloženy malými kuličkami kolkolem a ty tvoří vlastni lůžko v kte
rém ae osy pohybuj! a třou Tím oviem tření uvedeno oa tu nejmenší míru a
zajiiUn tak nejlehčí možný chod Tento vynáles kuličkových lóiek oavirfíil
se tak znamenití u bicyklů ie te Jej chopili vyrabitelé polních strojů % vie
obecné nyní hotoví stroje pouze a kuličkovými a válečkovými lůžky Teď
doálo 1 na stroje licí a zavádí ae lůžka kuličková při nich totli při osách
hlavního hnacího kola
Adresujte "tdioduse-
Pokrok
CABIXET ČÍS 4-
naSím čtenářům a odběratelům dostalo se
nolřSenm adčluleme ie Isme učinili ona-
tohoto druhu nsíím odbératel&m posky-
Západu čís 5 s třemi
jedním uprostřed $2600
po každé straně a jedním
vyobrazeni — $2500
Šuplíkem na každé straně
$2400
prodávat! bndeme téi nadále Jako dosud
minulá léta odběratelům nalim k jejich
stroj "Pokrok Západu" Jak videtl jest na
následující ceny:
8troJ "Pokrok Západu" čís o
s S šuplíky po kaidé straué -a
jedním uprostřed $3400
Tentýž stroj Čís 4 s 2 šuplí
ky po každé straně a jed
ním dlouhým uprostřed jak
i vidžtl sa vedléJSíia Vyobra
zení 82300
Tentýž stroj čís 8 s Jedním
Šuplíkem po kaídá straně
a jedním uprostřed 12200
Všechny tyto stroje Jsou téže sou
stavy a téboi dokonalého se
staven' Bpzdíl v ceně Mol
pouze a jedině jen počet sup
líků Stroje dodáváme boď z
cit- ořechového — twavé aneb
z u utwvé ho světlé dle přáni
časopis na rok
anřlukým návodem k zacházeni s ním
vloží se do ciuófcu a puubvm zatáhnutím
jest samoiuazovacl totiž vložíme-!
bez iakékoliv zvláfitní nozernnsti nou
JtdniJ!c paaisa Jen ve proupScba ssima ntllch
cantraorai aiunS lem ceny:
lehiejl nejlehčeji t viecb
Západu Omaha Neb
w Vži" saf-rf tTAJi