Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 15, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
Kapitál všude stejný
Kapitalisté ve všech zemích
jsou stejní a vydíravost jejich jest
známa v Sude Při debatě o ná
vrhu Kaftanovu přednesl poslanec
Hořica následující údaje:
Během posledních 30 roka v
uhelných dolech Českých 3000
dělníka přišlo o život a 30000
dělníka bylo zmrzačeno a za tu
žádný horník nezbohatl
Na straně podoikatelů je tomu
jinak Tak na př starý p Gutt
mann před 30 lety neměl ani sto
tisíc zlatých nyní vládne kapitá
tálem 30 — 50 mil zl Ten kapitál
vzal z mozolů horníka- Je v tom
velké zlo našich veřejných pomě
rů Že při nějakém spůsobu práce
ti lidá kteří pracují kteří při tom
vykazují 3000 úrazů smrtelných a
30000 úrazů jiných trou bídu až
do smrti kdežto jiní kteří nebyli
kapitálem silni když začali dove
dou využitkovati našich poměrů
výdělkových tím spůsobem že
stále více a více bohatnou Kapitál
hypotekární nese nyní můžeme
říci 5 proc d je to tedy více než
slušné když kapitál podnikatelský
nese 10 proc Ale zde máme kul
turní obraz jejž dlužno zaname
nati že jediná společnost železář
ská za 5 let shromáždila 12 mil
reservních fondů a že platila 14 —
15 proc dividendy v té době kdy
sněm staroslavného král českého
země druhdy tak bohaté nadělal
21 mil zl dluhů Máme za sebou
Čtyřicetileté boje za práva politi
cká a ekonomická a přece poměry:
jsou stále takové že bohatnou
soukromníci a země že cbudne
Kam tihnou tyto miliony? Ty jdou
do kapes té velké kapitalistické
kliky té internacionály která ne
má vlasti
(K německým poslancům obrá
cen): Vy pánové ze severních
Čech musíte také uvážiti a vaši
lidé sami to říkají že v těch kraji
nách uhelných od Teplic až k
Mostu bude jednou veliká poušť
poklady jež byly v zemi budou
pryč a na místech těch budou mo
čály Nemusí to býti za 10 let
ale za století může to k těm kon
cům dojití
Není-li to obrázek jako z našich
amerických uhlodolů? Dělníci při
bídné mzdě jsou vražděni po stech
co zatím kapitalisté sb rabují mili
ony Nu a vlády všude stejaě
lhostejně přihlížejí k tomu řádění
kapitálu
Zlato
Již národům starověkým bylo
dobře známo že zlato jest půvo
dem všelikých zločinů a neřestí a
četní staří filosofové — i ti kdož
pro svou osoba zlatem nepohrdli
velebili doby kdy cena zlata ne
byla známa kdy se zboží pouze
vyměňovalo Pěknou ukázku v
tom ohledu podává redaktor "Ži
vy" ve čtvrtém čísle tohoto pří
rodnického časopisu uveřejSuje
ukázku ze statě Caja Plinia Se
eunda o zlatě
Autor dotkl se ve článku "Zlato
trans vaalské" zkuSenosti starých
Římanů v technologii zlata i na
padlo díu podali čtenářům ukázky
ze stati Pliniovy o zlatě (z knihy
33 jeho přírodopisu)
Plinius narozen roku 33 před
Kristem zadusil se při výbuch a
Vesuvu roku 79 sestavil encyklo
pedii přírodních vědomostí sta
rých v 37 knihách Pilně se vy
ptával všude s interessem ve
skutku moderním věci ovšem ne-
rcsusSl vždyť nebylo aytemati
ckých vědomostí o přírodě také
byl mu člověk centrem stvořeného
k vůli němuž na světě vše se děje
"Nyní" pravil Plinius ve své
stati "mluviti míním o kovech o
bohatstvích a způsobu jakovým
stanovíme cenu jednotlivých před
mětů Kdežto na jednom místě
kopají po pokladech poněvadž
všichni po zlatě stříbře a rudě
baží na jiných místech hledají
železo jež k válce a vraždění jest
způsobilejší než zlato A z těch
důvodů vnikáme ve Žíly zemské
prolézáme půdu na níž žijeme a
pak se divíme ze dostává trhliny
a že se chvěje jako by to nebylo
samozřejmo že hněvá se svatá
líatka A přece by bylo lip kdyby
zlato bylo odstraněno Vždyť bez
toho jím pohrdají jak nejzname-
itější spisovatelé vykládají vši
cbni lidé lepší slouží ono jen ke
zkáze lidstva Takž mnohem šfrst
nější bylo lidstvo dokud pouhý
obchod výměnný byl jak dálo se
za časů Troje dle věrohodné pa
mětí Homérovy
Po dlouhé doby bylo množství
zlata v Římě jen nepatrné (Z
knihy 12: Vypravuje se že Gal
Iavi poprvé vpadli do Itálie po
něvadž llelico jenž v Římě so
chařství se učil domu fíky a hroz
ny přinesl: jest tudíž pochopitel
no že tito ani války se neštítili
aby měli věcí takových ) Když
pak město Gally dobyto mír si za
koupit! chtělo sotva 1000 liber
zlata sehnalo avšak 307 roků po
zději Marius vzav v plen Kapitol
a chrám odnesl 14 tisíc liber do
Praeneste kteréž pak Sulla ve
průvodu triumfálném nésti dal
Mimo to dal týž vítěz den před
tím přinésti 15 tisíc liber zlata a
1 50 tisíc liber stříbra kteréž se
bral nepřátelům jako kořisť váleč
nou Kdož první toho zločinu se do
pustil že ze zlata denár ulil není
dnes známo Národ římský nepo
užíval před porážkou - Pyrrhovou
ani měny stříbrné Král Servius
poprvé dal raziti měď Byla pak
poznamenána obrazem dobytčete
z čehož pochází jméno 'pecunia'
Z peněz vznikla lakota a ziskné
nic nedělání na lichvě spočívající
lakota pa zvrhla se na chtivost
peněz Tak přihodilo se že Septi
mulgas jenž k domu Gaja Graccha
patřil odříznutou hlavu Graccho
vu Opimiovi přinesl a ji sobě zla
tem vyvážili dal Dříve však do
úst jí olovo vložil a tak ku vraždě
příbuzného dopustil se ještě pod
vodu Také se mnoho děje za časů na
šich čemuž ani potomstvo nebude
chtít véřiti Tak dal Caesar po
zdě i diktátor při pohřbu otce
svého celé bojiště stříbrem ozdo
biti Tehdáž poprvé zločinci bo
jovali s divokými zvířaty potírají
ce je zbraněmi stříbrnými což
nyní i ve venkovských městech
mimo Rím napodobeno bývá Cí
sař Gajus dal v cirku vyvésti leše
ní na němž umístil 24 tisíce liber
stříbra a Nero pokryl divadlo Pom
pě jo vo zlatem aby to Tridatovi
králi arménskému ukázati mohl
Velikou náklonnost kterou ke
zlatu chováme děkuje zajisté ni
koli svému zevnějšku vždyť stří
bro jest mnohem jasnější a lesk
lejší Zlatu dáváme přednost před
ostatními kovy proto že žárem
nijak netrpí ani při požárech ani
na planoucí hranici Jiná příčina
ceny jeho jest že upotřebováním
málo trpí kdežto stříbrem olo
vem mědí lze čáry dělati a ruce
odloupnutými částečkami si zneči
stiti -Zlato jediné nalézá se ryzí
kdežto jiné kovy ze země vytěže
ny teprve ohněm připravovány
bývají Mimo to neznehodnocuje
jeho výtečné vlastnosti ani rez
ani modrá plísta měďová ani jiné
zplodiny přeměnové aniž na váze
tratí Ani slané ani kyselé teku
tiny které všechno porušují je
nemění Zlaato nlezá se buď v
písku řek ria příklad Pádu a Taja
mimo to dobývá se ze šachet ko
páno a mezi skalními zříceninami
hledáno
Všechno zlato obsahuje v sobě
více neb méně stříbra: průměrně
asi jednu desetinu neb osminu ve
zlatě gallecijském byla nalezena
pouze jedna šestatřicetina stříbra
proto jest tak vysoce ceněno Zla
to v němž nalézá se jedna pětina
stříbra jmenuje se electrum avšak
to electrum jest uměle připravová
no zúmyslným přidáváním stři
bra"
Zlato nalézá se dle Plinia až v
kusech o desíti librách nejobyčej
něji jest vtroušeno do křemene'
Křemen se rozmete ve stoupách
utluče pak se plaví s vodou na to
praží v pecích a vytavuje pomocí
tyglíků Při plavení z písku dá se
ve vodě padati z výšky pak ustáti
ji nechají v příkopech které jsou
vystlány ulexem křem rozmarinŠ
podobným Byliny které drsným
zevnějškem svým jemné zlato za
držují se sbírají a pálí Popel se
znova plaví Zlato jest velmi měk
ké a tak tažné že z unce (28
gr) 750 i více plechů o čtyřech
čtverečních palcích se vytepe I
nitky lze z něho táhnouti tak jem
né že tkáti a přísti se dají Nej
lépe můžeme zlato přetavili s olo
vem Tím způsobem dá se zlato
od stříbra stále je zprovázejícího
odděliti rozloučili Opětovaným
tavením vyčistí se zlato a béře na
konec barvu ohně čímž také právě
zlato se poznává tak se mluví
proto o zkoušce ohněm Měď
stříbro a jiné kovy můžeme pozla
covati pomocí rtuti na dříví sklo
mramor a podobné lípáme lištěny
zlaté pomocí bílků aneb klihu
Newdáveita m na cestu bex láhve
Cbamberlains Colic Cholera and
iflamtoea Bemedr Budete ho jisté
potřebovat a nemůžete si bo opatřit
ani na vlaku ani na lodi Jest pH
jemof k ožívání Jest bezpečný m a
spolehUvým Na prodej o viecb lé
kárnfka
Předplaťte i Hospodáře na rok
Nejlepší český hospodářský list
Hmyz Šířící nákazo
Profesor ilenry Skinner měl ve
Filadelfii přednášku před společ
ností Přírodovědeckou o šíření ná
kazy hmyzem Ze zajímavé té
přednášky vyjímáme následující
část:
Hmyz možno děliti na druhy
které kouší a které bodají Toto
rozdělení se vztahuje na malou
část hmyzu v ohledu našem škod
livého Mezi pichlavý hmyz ná
ležejí včely a vosy mezi kousavý
brouci a mouchy Jest to však
velikou řídkostí že by Člověk za
mřel následkem píchnutí nebo
kousnutí hmyzu avšak podobné
případy jsou zaznamenány přec
Kde se cosi podobného stalomož
no buď připsali na účet slabé sou
stavy dotyčné osoby nebo naho
dilému vniknutí jedu bakterického
do rány který spůsobí otravu krve
nebo jiný neduh Jed jejž hmyz
do rány vpustí jest kyselinou na
proti čemuž co odpomoc se užívá
alkalií jako tekutý amoniak soda
uhličitá nebo joditý potaš Sirany
a siřičitany sodnaté také tu dobře
účinkují
Pavouci ve státech severních
jsou až na jeden druh neškodní
Máme několik druhů housenek
které působí na kůži lidskou po
dobně jako kopřivy Brouci ně
kterých druhů kouší silně pakli
jsou podrážděni avšak že by člo
věka sami vyhledávali a jej na rtech
ukousli není pravdou
Hmyz však nejvíce zaviSuje pře
nášení bakterií a nákažlivých ne
mocí jako malarie tyfové zimnice
žluté zimnice hlízového moru a
jiných podobných o Čemž máme
důkazy neklamné Hmyz ten má
bakterie na svém těle a může je
přenésti na vše čeho se dotýká
Pomocí svých kousadel vočkuje
nemoc do těla jako lékař když
vstřikuje lék pod kůži stříkačkou
Také může Šířiti nemoc trusem
svým tak jako přelétáním od těles
nakažených k nenakaženým
Nohy a kousadla hmyzu jsou
zvláště přispůsobilé ku přenášení
bakterií Tyto rostlinné organi
smy jsou šiřitely mnohých nemoci
a některé z nich jsou tak malou
ninké že se jich vejde až 25000
na jeden palec do délky tak že na
noze mouchy se jich veliké množ-
ství zadrží Je známo že mouchy
hynuly na hlízový mor a když ta
ková moucha byla rozmáčknuta
látka z ní pak vstříknuta myši do
krve roznemohla se myš na mor
a zahynula Také u štěnic bylo
pozorováno že se na nich držel
bacil morový po několik dní Též
byl nalezen na blechách vzatých z
krys morem onemocnělých Mou
chy zvláště se osvědčily co přená
Sitelové tyfové horečky ve vojen
ských táborech Usazují se na
výmětech nemocných načež pře
létnou na potraviny a nakazejí je
Někteří badatelé považují ko
máry za jediné šiřitele nákazy ma
larické Italský badatel Bignami
provedl znamenitou zkoušku Chy
til několik komárů v bahniskách
Carnpagně nedaleko Říma a vypu
stil je ve světnici v nich bydlel
Člověk který nikdy malarickcu
zimnici neměl A člověk ten ihned
onemocněl malarií
O štěnicích se ví že nemoc pře
nášejí Je znám případ kde
mladý člověk zemřel na tuberku
losu Brzy na to však se rozne
mohl i bratr jeho na tutéž nemoc
a zemřel Líbal v téže posteli
kde dříve jeho bratr a na těle jeho
bylo nalezeno mnoho známek
uštípnutí od štěnic Z postele
té bylo vybráno pak 30 Štěnic a na
těch byly shledány bacily tubeiku
losní původ to souchotin - Ruský
jeden badatel zase sebral štěnice z
postele na níž líhal nemocný na
zimnici a látku z nich vstříknul
pod kůži opicím Vskutku se také
opice roznemohly ni zimnici
Moran dal jednou do klece bílé
zdravé myši Na to vpustil do
téže klece štěnice jež sebral z jiné
klece v níž byly myši trpící ra
kovinou Za několik měsíců pak
shledal Že všecky ty dříve zdravé
myši taktéž rakovinou onemocně
ly Tímto pokusem dokázal nejen
že jest rakovina nakažlivou nýbrž
i že může býti přenesena hmyzem
který zárodky této nemoci na sobě
má
Co tona říkáte?
ffv afbtxfma ledno to dlr nlmttt
fcafd případ ktra kteřf MHU bt T-
lěten lekem Mail Cetarrfe Cvro
F J ChiHT Ca malHvU ThlaAi A
M mlepMoMiae inali a t 3 Cbasev ao tt
frkí a nxnáTÍm )ej la poctivého a puk ha
veaa Ttoea rbo ebebodolch Iraosakcica
flnenřn acaopnebo k provedeni lakáfeofeollv
acatxUaraUHáá firma aOni
Teikoobraofof Wkaraicl ToiadoČa
WALDTSQ KI9AM MAS VIK
velkoobca léaaraSca Toledo O
Hm1Vm rWarrk rtm mm elf 4 nllkl M_
tajíc přímo aa krav a rllanf blány Itoevrd
ni aulana adaraa Ha proděl rtech lé
leník Cena TV lAhev
Halil WmmUt Pil alky )M MJlaafl
Feuilleton
Tuk to ohndt na inn ivétS
kaidmi chvíli Jinak:
dmakaoil tiu uvalena
arjira Uuilo irlílák
Tak zpívá náš Karel Havlíček
ve Křtu svatého Vladimíra pro
poučení všem zbožným i bezbož
ným lidem A je to pravda prav
divá Chovej se vzorně vyhovuj
každému dělej abys se každému
zachoval ale přece nezachováš
Jednou něco někomu uděláš co
se mu nebude Ubiti a máš čerta
na krku Hned se o to bude
starati ze vší síly i ze vší mysli
své aby tě prohlásil před celým
světem za — svináka Abysi byl
za hodného pořádného prohlášen
o to se žádný nestará to se vy
rozumívá samo sebou Toť tak!
člověka chváliti když koná něco
dobrého předně by se tou chvá
lou pokazil a za druhé je to přece
povinností každého člověka dělati
dobrotu
Podívejme se jen na našeho
dědečka Deweye Celý národ byl
poblázněn jeho vítězstvím v zálivu
manilském tak že když sem při
jel byli by mu ruce utrhali samým
podáváním Když se ženil tu
ihned nadšení pro hrdinu manil
ského ochladlo a když konečně
svůj "národní' dům dal své ženě
tu byl teprve oheň na střeše Byl
titulován ještě hůře než jak to
píše Havlíček v tom "Křtu" Nu
a když se rozneslo že by si děde
ček Dewey dal říci a že by přijal
kandidaturu za presidenta ten
teprve dostal! Tu již z té jeho
svatosti nezbylo ani chloupku a
hned přeměněn v opak svatého
Jestli pak již žil na světě člo
věk který by se byl aspoQ jednou
ve svém životě nedodčlal toho
překvapení že by z něj lidé nebyli
udělali svatého i toho druhého
Stává se to také někdy opačně a
historie nám i o tom vypráví že
někteří lidé byli po smrti prohlá
šeni za svaté kdežto za živobytí
byli za sviSáky považováni ba
někteří jimi dokonce i byli Ně
kterým se ta čest docela několi
kráte obrátila z líc na rub zase
aa líc aid Tak příkladně otec
této naší nové vlasti Jiří Wash
ington na počátku války za ne
odvislost byl postaven v čelo re
voluční armády a slaven co dobrý
vojevůdce Později však když
ta rebelie proti Anglii nebrala
rychlý konec usilováno i o za
vraždění Washingtona úkladně
tak že si musel zříditi tělesnou
stráž Když zvítězil konečně
byl zase veleben a za prvního
presidenta republiky zvolen ale
již při druhé lhůtě si získal tako
vých odpůrců že ho prohlašovali
za největšího škůdce země Te
prve když zemřel utichli všechna
ústa hanlivá' a Washington zase
vovýšen na oltář úcty lidské na
rovefi svatým
Probírejme se tak dějinami lid
stva od pradávna až na doby nej
novější jestli pak nenalezneme
totéž se opakovati nejen u lidí
vysoce postavených nýbrž í u
těch nízkých Je při tom jenom
rozdíl ve množství Kdežto toho
vysoce postaveného člověka více
lidí vidí a tudíž více jich ho buď
zbožfiuje nebo nenávidí jest těch
ctitelů nebo nadávačů u nízce po
staveného méně Jeden však je
v tom podstatný rozdíl že na ty
hodně vysoko stojící střely po
mluvy a nadávek nedoletí tak
jako na ty nízké My říkáme Že
psího štěkotu pámbů neslyší a tak
to je asi s těmi hodně vysoko sto
jícími že ani seslyšejí vše to ca
málomocná zloba proti nim soptí
Zkuste to tak jednou a udělejte
cosi nepříjemného svému sousedu
nebo třeba dobrému příteli A
třeba jste mu dříve ve všem vyho
věli mnohou dobrou službu jste
mu prokázali vše to jest rázem
zapomenuto a vy v té chvíli se
proměníte ze svatého — ve svifiá
ka Tu se hned dovíte co jste
za špatu chlapa a po případu že
je ta potrefená osoba ženskébo
pohlaví za špatnou chlapíci 'Ani
poctivý chlup na vás nezůstane
tak že musíte sami nad sebou spla
kat! co jste to za bídného tvora
Jednou kdosi napsal: Aby člověk
byl z kalu pozvednut k tomu se
jen málo rukou propůjčuje ale
aby byl do kalu uvržen k tomu
se ihned množství rukou ba i
nohou hlásí Divme se pak Hav
líčkovi Že napsal slova která
jsem v čelo toheto feuilletonu
postavil
Ono je to ale věru těžké na
tom světě býti svatým ba jen ho
předttavovati O tom nám vy
práví národní pověst kterak tomu
mistra obuvnického cechu bylo
když se na místo sv Floriána na
oltář postavil Vlak ta povídačku
asi tnají naši vířící i nevěřící kra-
Pravá muka
Neoí idbiI řádná Jiné nomoce kteráž by tolik muk ípJsobila Pjj
Jako m--- pd
NEzAživnsrosT Ů
Ta píivildí žaludek z pořádku a pftsobi četná
obtíJo 1'rolu také mřlo by se vidy ta víai proti
n( rakrofttl neboť zancdMnf TfSíné nrfnlfdky míli
niĎíe Každý kdož
I)r AliST KOEMG'8
Hamburger -:- Tropfen
uítí múzo být
irnlríarTťrri'j:j'4ar
jané byť i v různých variacích
Všecko chudinka ten představitel
s v Florián asi nechal líbiti ale když
mu konečně svíčičky zbožných
babiček počaly bosé nohy opalo
vati to již snésti nemohl a s vý
křikem: "čert aby vám tady dělal
svatého" uprchnul ze svého po
vzneseného stanoviště Jak pak
tedy je možno živým skutečným
lidem si udržeti stále reputaci
svatého? Kterak jest možno žá
dati na křehkém smrtelníku aby
se stále udržel na povznešeném
stanovisku hodného člověka?
Kdyby se zuby nehty bránil přece
se mu někdy přitrefí že si získá
reputaci opaku svatého
Já pak již dokonce nechci sva
tým býti ani na tomto aniž na
onom světě Předně bych ani
toho sv Floriána představovati
nedovedl byť' mi dali do ruky tu
nejlepší konývku a do ní třeba to
nejlepší pivo nebo víno Vždyť
bych se musel stále obávati že mi
některá ta zbožná duše křesťan
ská připálí kůži A za druhé o
slávu nestojím ani o tu časnou
aniž o tu věčnou Vždyť i to ne
ustálé vychvalování: "svatý sva
tý svatý svatý a ještě jednou
svatý'' — by mne omrzelo Zkuste
tak některého smrtelníka a říkejte
mu stále: hodný dobrý laskavý
dobrotivý milosrdný spravedlivý
ctnostný atd — ten se vám brzy
za to poděkuje Bude-li jen tro
chu člověk od huby řekne vám:
"děláš si ze mne blázny nebo
mne tak podkuřujeŠ abys ze mne
něco vyloudil Nu a kdybych byl
svatým tedy bych to musel stále
poslouchati takové chvalozpěvy
ať již by to bylo na tomto nebo
na onom světě Já pak mám rád
rozmanitost střídavost Vždyť i
hospodářům se odporučuje střída
vé hospodářství kde pak by člo
věk vydržel při stálé chvále
Jest tedy k vůli rozmanitosti
třeba aby člověk byl tak aspoS
jednou za čas poetčn nějakým tírn
názvem jako je — sviBák Ne
musí to býti právě toto slovo Hav
líčkovo může to býti třeba něco
jiného jako: rejpal hlupák mi
zera nebo tak nějak podobně
Na změnu já si potrpím a každou
možnou nadávku vezmu k laskavé
vědomosti Nu tak jen s chutí
do tohot Jest velice zvědav co
na poli národ íí mrvy nadávkové
dovedete vykonati váš Józa
Hrabivost boháčů
Jsou sice mezi americkými bo
háči lidé dobročinní zhusta i ve
lice citelní ale také jest mezi
nimi mnoho necitů kteří z hrabi
vosti a touhy po mamonu ani
vlastní krve nešetří Takovým
jest také jeden z Rockefellerů
hlavních to podílníků v Standard
Oil Co Tento í vlastního bratra
okradl o čemž čtssse v deveižsd
ské Volnosti:
"Frank Rockefeller oznámil
starším církve Euclid Ave Bap
tist že vzdává se starešinství i
vystupuje z církve Na naléhání
doznal že činí tak protože zříká
se svého bratra Johna D arci
petrolej káře který jest bezohled
ným a nestydatým hrdlořezem a
zlodějem Doznání to vyvolalo
v panských kruzích náramnou
sensaci V ostatních kruzích
mohlo překvapit pouze upřímno
stí neboť v nich jest dávno a ne
sčíslněkráte dokázáno Ze není
zloděje nad Johna D Rocke
fellera nyní pak dokázáno Ze
John D nerozpakoval se okrást
ani vlastního bratra Franka a to
o ' obnos který vůči bohatství
Johna D- odhadovanému na 1 300
milionů je tak nepatrný Ze sotva
stojí za zmínku
Podrobnosti této nejnovější
sensace jsou následující:
Koko 189a Frank Rockefeller a
Jas Corrigan vlastnili r Mesaba
ranži doly bohaté na železnou
ruda Ka zvelebení dolů potře
jistým že rychlí úleva ac dotví SÍR
bovali peněz jež John D nabídl
svému bratru Franku Půjčil mu
% 1 40000 za něž společníci dali ne
jen směnky ale i akcie společnosti
S vydluŽenými penězi zvelebili
doly tak Že bylo jim za ně nabí
zeno JiSooooo což zdálo se jim
málo Kupující vyhradili si prá
vo k dalšímu vyjednávání Mezi
tím vydlužil se Frank od bratra
Johna $150 oo na něž musel mu
vystavět směnky Než kupující
mohli učinit vyšší nabídku žádal
John bratra aby jeho společník
Corrigan podepsal směnky ovšem
prý jen pro formu Corrigan tak
učinil a John jakmile měl směn
ky zaručeny naléhal na zaplacení
jich následkem Čehož Frank
Rockefeller a Corrigan byli nuce
ni prodat doly za každou cenu
Obdrželi za ně místo nabízených
jim $1800000 jen $500000 tak
že John D okradl o $1300000
svého bratra který nyní se jej
zřekl''
Kde by tedy mohlo hledati děl
nictvo a celý národ nějakého sou
citu u lidí druhu Rockefellerova
když ho nemá ani s vlastním
bratrem ? Čeho by se měl národ
nadíti od takovýchto duší bezcit
ných kdyby jim na milost a ne
milost vydán býti měl? Tu ne
spomáhá nic než takovéto nesvě
domité vydírače neŠkodnýmrtiČi
niti To se státi může na jedné
straně zákony jimiž bv ieiich
řemeslo vyděračné překaženo bylo
na druhé straně pak organisací
dčlnictva které by z ohromných
příjmů boháčů větší částku za
svoji práci požadovalo Dobré
zákony a dobrá organisace lidu
dělného jsou ty dva mlýnské ka
meny ' mezi nimiž se bezcitnost
mamonářů rozemele na užitečnou
mouku celému lidstvu ku dobru
a blahobytu sloužící
Jest rak k vyléčení?
To Je tvrdý oříšek k rozlouaknulí
Jak pro lékaře s povolání tak pro
laika Jest pravdou učinili jsme v
minulém století obrovské kroky neje
nom v rnbojíěstvf ale I v jiných
lékařských vědách vzdor tomu není
Ještě odhalen závoj který nad onou
děsnou nemocí rakem a Jeho vyléčením
visí Mnoho bylo v léčení tohoto hroz
ného nepřítele pokrokem vranbojičství
a objevením X paprsků dokázáno ale
dosud jeiti není otázka ta rozluště
na Nicméně zpozorovali jsme v po
slední době v denních časopisech ně
kolik zpráv o vyléčení raka jednodu
chým švýcarským bylinným lékem
které pozornosti zaaluhojf Případ p
noegh Guldberga Manayank ťhila
který na lékařské koleji ve Filadelfii
bez úspěchu pětkráte byl operován a
vyléčen byl ze svého neduhu užíváním
Dra Petra Hoboka a léčivého oleje
obou to uznaných předpisfivyráběných
majitelem Drem Petr Fahrneyem v
Chicaga III způsobil v lékařském svě
tě rozruch
JUtý p James Baroett vynikající
majitel bavlnové plaotlfe v Blue
Bldge Tez vyléčen byl od raka na
nose ožíváním Dra Petra Hoboka a
Dcera p Karla Gruachke a Alpena
Micb byla tým li prostředky vyléčena
d raka v obličeji když již nos byl
uirán a lékaři se Jí už vzdali Pan A
Soiaetb Sioux City Iauzdraveu týmř
léčením z neduhu který rodinný jeho
lékař za "raka Jazyka" prohlásil Miss
Lizzle Conela Whlte Oak Pa byla
dvakrát ve Filadelfii na raka lůna ope
rována a donů jako smrti propadlá
poslána Jest dnes zdráva a čilá dík
Dra Petra Hoboku a léčivému oleji
Pí Ernst Otto Swlaa Alp Tez byla
od lékaře který případ její za raka ža
ludku rozpoznal zanechána Uiívala
Dra Petra Hoboko a obdivohodoým
úspěchem Nyní Jedna nebo dvě věci
Jsou cřejmé buď rozpoznání hořejších
případů bylo neaprávné nebo lze raka
vnitřním lákem ryléčiti Dr Fahrney
dá obecenstvu prospěch s pochyby
Nicméně zůstává skutečnost ie at bil
neduh jakýkoli shora vytčené případy
byly vyléčeny a to Dra Petra Hobo -kem
a léčivým olejem-
FaraMH eo)edoa-
tKií m hledali
HAUGCSTPOíTO
MoultoB la
fán&Q urzdníktn spolků
Cčrtnf (obchodní) knihy jako Idff
tr Journal denní knihy a J?lérJ
£c cahara m Vokroka 7r-4n