Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 15, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IJpKROK ZÁPADU
4'°+
YT OMAHA XERR V iTTERt DXE 15 KVĚTNA 1900 nvnitÝilAiitiíkn
Založen 1871--Ročník XXX
Drojtýdenníku: Ročník Tni číslo 70
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z kongresu
V senátu odročeno ve čtvrtek
konečné projednání případu mon
tanského jenátora Clarka na úte
rÝ načež do projednání různých
otázek men8I důležitosti vřnován
zbytek zasedání posmrtním chva
lořečim o zesnulém poslanci Bair
dovi z Louisiany — V pátek po-
vracováno v iujeuuivui
tu pro odbor námořní při čemž
všeobecné pozornosti vyžádala so
bě řeč senátora Lodgea z Massa
chussetts kterýž dokazoval bez
odkladnou nutnost sesílení našeho
loďstva válečného Bezpečnost
Spojených Států spočívá prý vý
hradně v síle loďstva jeho a jedině
v sesílení a zdokonalení jeho spo
čívá prý záruka míru Při tom
též uváděl že za Žádných okolno
stí nesmíme dopustili na to aby
dánské ostrovy západoindické v
držení kterékoliv velmoci evropské
přišly a že v pádu potřeby připra
veni býti musíme i mocí to překa
ziti — V sobotu pokračováno v
jednání o rozpočtu pro odbor ná
mořní při čemž 24 proti aa hla
sům poražen návrh na zřízení
spolkové dílny na výrobu pancéřů
pro naše lodě válečné Podobnou
většinou poražen byl návrh na
Škrtnutí odstavce kterým cena
tuny pancéřů na Í300 — s výjim
kou válečných lodí Maine Mis-
souri a Ohio pro kteréž pancéře
za $545 tuna objednány — sníže
na býti měla t tak že zůstalo při
původním návrnu za £44500 za
tunu — V sobotu mnoho toho
nevykonáno a zmínku zaslouží
pouze přijetí resoluce kterouž
úcta památce Lafayette-ově je
hožto socha akúluíuii uíťkiuii w
publiee francouzské darovaná 4
července v Paříži odhalena bude !
se vyslovuje a kterouž president
cestou úřadní vládě francouzské
dodali má r ? _ -
V sněmovně poslanců projed
nán ve čtvrtek kontest republiká
na Pearsona proti demokratu
Crawíordow z North Caroliny a
poslednější většinou dvou hlasů
místa zbaven Mimo toho přijata
resoluce" kterouž odbor pokladní
vyzývá se ku předložení dat týka
jících se přistěhovalectva japon
ského v minulých dvou letech —
- V pátek věnován veškerý čas vý
' hradně jea projednávání předloh
pensijních '
POLITICKÉ
Platforma populistů
totiž těch pravých proti spojení s
demokraty jsoucích obsahuje cel
kem sedm článků a sice požaduje
se: 1) zaveden! iniciativy a refe
renda a) vyvlastnění veškerých
prostředků dopravních a spojova
cích jakož i uhlouclu zřídel pe
trolejových atd 3) vlastnění pů
dy cizozemci mělo by zakázáao
býti a korporacím mělo by pouze
tnMlr nnwmlcA urinech Ano btfti
luna u ~ g -
mnoho li jich k řízení obchodu
svého nevyhnutelně zapotřebí ma
jí 4) papírové peníze vydané vý
hradně jen na základě bohatství
národního měly by učiněny býti
zákinitou měnou ku placení všech
dluhů i daní a vydávány býti by
měly přímo vládou bez prostřed
nictví banků a to v množství tako
vém aby potřebám obchodu vyho
vováno bylo dokud takovýto sy
stém peněžní zaveden by nebyl
vyslovuje se platforma pro svo
bodnou a neobmezenou ražbu stří
bra v poměru 16: 1 5 zavedení
postupné daně z příjmů 6) přímá
volba presidenta míito-presiden-ta
spolkových senátorů a soudců
a 7) požaduje se potlačení trustů
což prý jediaě vyvlastněním ma
jetku jejich docíliti se dá
RepsMlkáaé lowití
odbývali ve čtvrtek státní konven
ci svou v Des Moines za účelem
jmenování delegace do konvence
národní Jednáni vyznamenávalo
se svornosti a přijaté platformě
schválena dosavadní administrace
presidenta McKinley-ho
Platforau popBilstft-fBSloilstft
v národní konvenci minulého tý
dne v Sioux Falls S D odbýva
né přijatá schvaluje na místě
prvém národní platformy dřívější a
vyzývá ku spolupůsobeni všechny
ty kdol přejí prý si by zem naše
vrátila se opětnému zásadám Jeř
feraona Washingtona Jacksona
a Lincolna V platfor a samotné
odsuzuje se o a místě prvém co
nejrozhodněji finanční zákon při
jatý 14 března roku letošního
jímž měna naše na podklad zlatý
stavěna' jest a uvádí se celkem
sedm příčin proč že zákon onen
vlastně zločinem na národu spá
chaným jest V dalším prohla
šuje se platforma pro opětné zave
deni zele&áků pro svobodnou a
neobmezenou ražbu stříbra zave
dení daně z příjmu a daně z dědi
ctví zařízení poštovních spořite
len vyhražení pozemků veřejných
výhradně jen skutečným osadní
kům vyvlastnění dráh potlačení
trustů zrušení cla na věci trustem
kontrolované zavedení iniciativy
a referenda odsuzuje se zvrhnuti
se války za osvobození ujařmeného
lidu ve válku výbojnou vyslovují
se sympathie s Boery za svobodu
válčícími požaduje se potlačení
stále vzrůstajícího přistěhovalstva
japonského požaduje se vyvlast
nění vodáren a drah pouličních
příslušnými městy odsuzuje se vy
dávání soudních zákazů ve spo
rech dělníků se zaměstnavateli a
požaduje se přímá volba senátorů
spolkových
Repnbllkáné coloradštl
odbývali státní svou konvenci ve
čtvrtek v Denver a táž vyzname
návala se tím že zúčastnila se ji
převážná většina republikánů stří
brařských kteří v letech minulých
spojením se s demokraty a populi
sty k porážce strany republikán
ské přispívali Po zvolení delega
ce do konvence národní přijata
platforma v kteréž schvaluje se
administrace presidenta McKiu-
leyho zvláště pak stanovisko kte
réž vůči Filipínám a Porto Ricu
zaujal O otázce finanční neuči
něno v platformě ani eejmecší
zmínky '
~ — - -
KRONIKA UDÁLOSTÍ :
Stav osení
Dle úřadní zprávy vydané odbo
rem hospodářským o stavu v ja
kém stálo osení dne 1 května
jakož i o rozloze osevu rostla
zmíněným dnem ozimní pšenice na
26585 ooo akrech což je o 3
563000 akrů nebo-li 118 procent
méně nežli byla odhadnuta rozlo
ha osevu minulého podzimu Pří
činou ' toho jest hlavně vymrznutí
oziiuky v hlavních státech v nichž
se pěstuje a částečně též zničení
bessenskou mouchou a sice jak
následuje: Indiána 1 608000 a
krů Ohio 969000 Michigan 317
000 Pennsylvania 158000 a Illi
nois 137000 akrů Stav ozimky
pozůstalé dnem 1 května byl 889
bodů když celé sto bodů počítá se
za stav dobrý To jest stav lepším
o 63 bodů nežli průměr za minu
lých deset roků a pouze jen třikrá
te za minulých patnácte roků byl
lepším než to Však nesmí se
přehlížeti že se v to nepočítá roz
loha kteráž byla zaorána aneb ku
pastvě ponechána nýbrž počítá se
jen stav pšenice rostoucí Dobrý
stav obilí jaký vysvítal ze zprávy
dubnové pro státy Kansas Mis-
souri a Texas a některé jiné méně
důležité státy pšeaičné jež ušly
pohromě byl udržen během měsí
ce a dnem 1 května skoro polo
vice veškerého osevu ozimky kte
rýž byl ponechán jest ve stavu
dobrém aneb nadprůměrném —
Průměrný stár ozimého žita dnem
x května byl 885 bodů v porov
nání s 853 před rokem 945 před
dvěmi lety a 897 průměrem po
minulých deset roků Pennsyl
vanie a New York kteréž mají
oseto 431 procent tedy více než
dvě pětiny veškerého osevu ozim-
nlbo žita celé země vykazují stav
pod průměr a sice prvnější stát 1 1
a druhý 4 body Kansas kterýž
jest třetím státem co dó hojnosti
oseva ozimého žita vykazuje stav
nad plný průměr totiž 107 bodů
což jest nejlepším stavem ze všech
jež kdy dnem 1 května byly ohla
šovány Průměrný stav luk a pí
cninami oseté půdy byl dnem 1
května 908 bodů naproti 849
před rokem 939 před dvěma lety
a 913 průměr během minulých
desíti let Průměrný stav pastvin
byl 913 bodů naproti 835 před
rokem 913 před dvěma lety a
909 průměru za minulých deset
roků — Jarní orba byla více neb
méně zdržena skoro ve všech stá
tech Výjimku Činily Pennsylva
nia Kentucky Illinois Kansas
Missouri a Arkansas — Jarní prá
ce v poli v celé zemi vykonáno
bylo do prvního května dle odha
du 684 procent kdežto jindy tou
dobou bývá vykonáno as 75 pro
cent V Jižní Karolině Alabamě
Mississippi a Texasu jest práce
mnohem více zpožděna než kdyko
liv jindy Z té příčiny nelze posud
podati odhad rozlohy osazené ba
vlnou tohoto roku
Stávka
zřízenců pouličních dráh v Saint
Louis nejenom že trvá dále ale
nabývá rozměrů stále hrozivějších
tak že guvernér již i na povolání
milice do zbraně za účelem udrže
ní pořádku pomýšlí Ve čtvrtek
vyžádala si stávka opětně jeden
další Život lidský za oběť a sice
usmrcena byla na Washington ul
Flora Liegbriedová nemluvně na
rukou držící- Uhozena byla totiž
cihlou do hlavy tak prudce že
lebka ji rozražena a smrt záhy ná
sledovala '— V pátek učiněn byl
místními úřadníky městskými ja
kož i guvernérem pokus na docí
lení jakéhosi dohodnutí mezi stáv-
káři a společností pouličních dráh
avšak setkal se s nezdarem neboť
společnosti prohlásily že se stáv-
káři k vyjednávání co nemají Je
likož pak ve stávce této jedná se
hlavně o uznání unie tu může
míti tento odpor společnosti veli
ce vážných následků a to hlavně
proto že ostatní unie dělnické
jsou odhodlány po případě i vše
obecnou stávkou stávkujícím k ví
tězství dopomoci — V sobotu a v
neděli zostřila se situace tou mě
rou Že guvernér uznal nutným
oznámiti komisi policejní že ne-
bude-li bezodkladně zjednán po
řádek a klid a nebnde-li stávkářům
v kladení překážek v jízdě kar za
bráněno bude muset za účelem
tím milici do zbraně povolati Si
tuace mimo toho jest zostřena mě
rou nemalou prohlášením společ
nosti že dnem tfmto považováni
jsou za propuštěné všichni dosa
vadní zřízenci kteří do 12 hodin v
noci za starých podmínek do práce
se nevrátí — Společnost okružní
dráhy nenáležící k soustavě měst
ských dráh učinila narovnání s
dělníky svými kteří se vrátil: do
práce Očekává se že tento krok
pomůže i dělnictvu ostatních drah
k urovnání sporu
Obrovský požár
vypuknul v neděli v Gamden N
J a způsobeno jim více než za
$250000 škody Požár vypuknul
v rozsáhlém tržišti na 5 a Fede
ral ulici a rozšířil se na soused
ních deset budov obchodních mimo-
čehož na padesát budov oby-
delních strávil
Skvílé přivítáni
chystáno jest v Rochester N Y
generálu Otisovi kterýž tam na
15 června očekáván jest a zvlášt
ním výborem pozván byl též i
president ku podilení se na slav
nosti dotýčné President mluvil
prý o Otisovi velice nadšeně vy
jádřil však pochybnost o tom
zdaž účastenství jeho při slavnosti
oné žádoucím by bylo Dle jeho
náhledu neměl by totiž přítomen
býti nikdo kdož úřadnfm posta
vením aneb hodností výše než
generál Otis atojí a kterýž by pří
tomností svou jaksi pozornost od
oslavence na sebe sama obracel
Proti trustu
V New Yorku dodána byla v
sobotu obsílka všem úřadníkům
ledařského trustu dle kteréž do
ítaviti se mají před soud za účelem
podání důvodu proč Že by neměla
podána býti proti nim žaloba pro
spiknutí mající za účel zvýšení
ceny ledu Žaloba podána byla
jedním z ranních Časopisů new
yorských Pro výstavo sť-lonlsskon
Sněmovní výbor zabýval se
koncem týdne uvažováním předlo
hy v zájmu světové výstavy kteráž
v St Louis roku 1903 pořádána
býti má a kterouž by na podporu
výstavy té vládou spolkovou pět
millionů dollarů — právě tolik co
na světovou výstavu chicagskou
— povolováno bylo " Výbor v
zasedání sobotním zásadně se
usnesl že podpory Žádané výstavě
dostati by se mělo zárovefi však
převládal náhled Že když Spoj
Státy k uskutečněni a zdaru
výstavy celou- jednou třetinou
přispětí mají měly by též jedno
třetinový podíl v možném zisku
míti a proto také odkázána zále
žitost ta užšímu výboru kterýž
33 května výboru širšímu zprávu
svou podati má
Nová stávka
zřízenců pouliční dráhy vypukla v
sobotu v Kansas City a sice naří
zena proto poněvadž společnosti
odmítly uznati unii jakož i proto
poněvadž odmítnuto zavedení jed
notné mzdy 30 centů za hodinu
pro veškery zřízence Sotva že
stávka byla nařízena již tu byla
však soudní zápověď kterouž za
kazováno unii celkově i dělnictvu
jednotlivě jakékoliv překážky ve
vypravování vozů klásti a to na
tom základě an vozy těmi poš
tovní zásylky na nádraží neb do
stanic pobočních dováženy jsou a
tudíž zastavením jízdy překážky
dopravě poštovní kladeny by byly
Výsledkem tohoto zákazu soudní
ho bylo že v neděli jezdily káry
jako obyčejně neboť místa stáv-
kářů obsazena skéby k jichž
ochraně ani policie zapotřebí ne
bylo Z KUBY
Z Havany oznámeno ve čtvrtek
že vyšetřování oznámených již ná
mi podvodů poštovních pokračuje
zdárně ku předu a že není již nej
menší pochybnosti o tom že vin
níky usvědčiti se podaří Jeden z
účastníků švindlů těch se již při
znal a pod slibem beztrestnosti
nyní proti bývalým společníkům
svým svědčiti bude — Částka
zpronevěřená odhadována jest na
$400000
Z FILIPÍN
Z Manily oznámeno v pátek že
prý organisuje se tam pod seňo
rem Buencamino-em kterýž byl
členem Aguinaldova republikán
ského ministerstva nová strana a
sice strana míru kteráž prý o
zjelnání klidu a o dosažení samo
statnosti pod svrchovaností Spoj
Států pracovati chce Ve vydaném
provolání líčeny jsou hlavní body
za dosažením jichž strana se bráti
chce a sice obsahuje provolání
toto následovní požadavky: x]
Uznání svrchovanosti Spoj Států
zastavení nepřátelství a potlačení
banditů kteříž páchají násilí ve
jménu neodvislosti — a] Od
Spojených Států požaduje se pro
hlášení jímž zaručována byla by
Filipíncům osobní svoboda a prá
va ústavní i — 3] Požaduje se
právo ku jmenování filipínského
delegáta který by před kongresem
zájmy filipínské hájil — Vynalo
žení částě peněz veřejných ku zří
zeni nemocnic a škol — 5] Pře
neseni peněz nalézajících se v po
kladnách organisace povstalecké
do filipínské pokladny národní 6]
Zastoupení Filipínců na komisi ci
vilní a 7] Vyloučení černochů ze
správy místní
Obyvatelstvo ostrova Mastbere
jest dle docházejících z Manily
zpráv též na nepřátelství a vojsko
naše má tam s potlačováním po
vstalců tuhou práci Město Pala
noc vzdalo se vojsku našemu tepr
ve tenkráte když dělovou lodicí
naší téměř celý den bombardováno
bylo
DROBNÉ ZPRÁVY
V Joliet 111 skončena ve
čtvrtek stávka dělníků stavebních
května zahájená a sice vrátili
se dělníci do práce za podmínek
dřívějších '
V Michigan zabývají se soudy
dosud švindly páchanými při do
dávkách státní milici a stále nové
podvody na jevo přichází
Z New Yorku odplul ve čtvr- j
tek do Bombaje parník Quito s
nákladem 300000 bušlů korný
pro hladovící Indy — Na Kansas
z množství tohoto připadlo 20000
bušlů
V Clinton la bydlící pL L
Dietzová jest jednou ze tři dědiců
Jacob Dé Havena kterýž v době
revoluce gen Washingtonovi 50
tisíc dolarů na krytí vydání váleč
ného půjčil a kterážto půjčka nyní
i s úroky — celkem na $3000000
— nyní kongresem dědicům zpla
cena bude
James Haymont v Lynxville
la nalezl ▼ řece Mississippi perlu
vážící 130 gránů a na $3000 ceně
nou Jest prý to nejvčtšf perla v
Americe kdy nalezená
~ liin!i ni~__ 0 iffii n n I
miiiinkv r hiiiliíihnx a ijhii pannr n
VUSVISJ MWUVV w iiusi 1 upvi VUI
429 N 24tn St (Glasgow Block) So Omaha
Dokonalý a úplný vf bér všeho druhu barev skla
n nejnovéjších vzorků papíru na stény
w rámců na obrazy atdCd
Zboží prodává se za hotové ve velkém neb malém Práce barvířské a
natěračské i barveni návéstních tabulí atd vykonávají se dobře a spole-
nuve rouze neiiepsi aeinici se zaměstnávali
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
V Tecumseh Okla zničeno
bylo v pátek požárem dvanáct bu
dov a škoda % 12000 obnášející
způsobena Pouze jen asi jedna
šestina způsobené škody jest po
jištěním kryta
Do Detroit Mich přibylo v
pátek 220 mužů čtrnáctého plu
ku spolkové pěchoty kteří právě
z Filipin se vrátili
Z Catosill N Y oznámeno
v pátek že na ovoci a zeleni
nách způsobeny škody obrovské
silným mrazíkem Klesnul totiž
teploměr na 26 stupňů a škoda
tímto v okresu způsobená odha
duje se na $500000
V Chicagu podařilo se v pá
tek policii po prudkém zápasu
zatknouti dva černochy kteří po
zději doznali že v minulých čtr
nácti dnech v South Omaze a Des
Moines celkem dvanácti loupeží
se dopustili
Na Coney Island N Y od
býván v pátek pěstní zápas mezi
světovým championem F J Jef
friesem a bývalým kdysi také
championem Jim Corbetem a prv
nější zůstal v dvacátém třetím ná
běhu vítězem t
Ve Philadelphii udila se v
sobotu srážka dvou nákladních
vlaků při čemž pět osob o život
přišlo Srážka zaviněna nedbalo
stí výhybkáře kterýž na stanovi
šti svém usnul
V Dunlap Kan vyloupena
v pátek v noci tamní banka a při
pronásledování lupičů byl příručí
maršála jedním z nich na místě
zastřelen
V Chicagu objeveny byly v
těchto dnech švindle jimiž ně
kteří ze zřízenců vodárenské spo
lečnosti soustavně město okráda
li Švindle děly sr falešným Čí
táním spotřebované vody a počítá
se že město tím nejméně o 200
tisíc dollarů připraveno bylo
Saint Paul Minn navštíve
no bylo v sobotu večer prudkou
vichřicí kterouž několik budov
rozmeteno a padajícími troskami
tři osoby usmrceny
HOVORNÁ
Poure dotazy p!sm jnséscm tazatele cpathsoé
uojuou poviímnuu a oapoveai iwpuj
nepodepsáni a anonymní naleznou
pobodlabo mista v kuti
NEW BEDFORD Mass —
Kam přináleží podíl po otci který
neudělal poslední vůli ve státu
Massachusetts Má snad vdova
na vše právo a může sama odká
zat komu co chce? Odběratel
Odp — Nemáme po ruce zá-
konník massachusettský a nemů
žeme proto dáti odpověď určitou
Tu může Vám dáti pouze některý
tamnějŠÍ právník Zákony o dě
dičnosti jsou si ve všech státech
více méně podobné Nejčastěji
dávají vdově jednu třetinu výtěž
ku z celé pozůstalosti majetku ne
movitého až do její smrti a část
majetku movitého V našem stá
tě má vdova právo přebývati v
příbytku po zemřelém manželi
pokud by se neprovdala a mimo
to na jednu třetinu výtěžku ze
všeho nemovitého majetku pozů
stalého až do své smrti a určitou
část majetku movitého Nevíme
o Žádném státě ▼ němž by vdova
měla právo ku celé pozůstalosti a
po vůli své ji děliti neb odkázati
mohla
ALBION Nebr — Prosím o
laskavé sdělení v Hovorně: I Jak
se nazývá bobek 3 Jak síra
ovšem že anglicky '
Josefa Papežová
Odp — 1 Bay tree berry —
3 Sulpbur
AMES Nebr — Sdělte v Ho
vorně počet obyvatelstva Vídně a
Buda-PeštL — 3 Kde byla korná
a zemčata prvně nalezeny
Vác Horálek
James ZovLteZsý" řiditei f
Odp — Dle sčítání měla Videa
roku 1890 1364548 aBuda-Pešť
506061 obyvatelů — 3 Koma
jest původu jiho-amerického a do
severní Ameriky zanesena byla
kočovnými kmeny indiánskými
dávno již před tím než Amerika
Evropany objevena byla Zemča
ta jsou podobně původu jiho
amerického kdež divoce rostla a
kdež již v patnáctém století od
Indiánů pěstována byla Do Ev
ropy přivežena byla poprvé z Chili
roku 1 565 a pěstování jich ujalo
se od roku 1586 kdy přivežena
byla z Virginie do Anglie
Zprávy osobni
— Pánové Hašek a Valach z
Kalifornie prohlédnuvše sobě tro
chu Omahu odjeli v sobotu de
Chicaga kdež také několik dnů
stráviti chtí před konečným odjez
dem do staré vlasti
— Pan W C Kirchman ban
kéř z Prague byl zde v sobotu a
odejel domu s odpoledním vlakem
s manželkou a dcerou kteréž trá
vily tu několik dnů
— Pan F Mareš obchodník a
kapítalista z Helena Montana
byl v Omaze minulý týden Jak
nám sdělil přijel na východ aby
tu koupil veliký kolotoč pro svůj
park u Helena V Montaně jak
jsme od něho zvěděli jsou nyní
poměry velmi uspojivé Třebas
před čtyřmi v lety nebyl zvolen
Bryan a nebyla zavedena volná
ražba stříbra a vzdor tomu že
máme teď zlato za základ měny
přece jen ' pominula ta tíseS jež
před čtyřmi lety tam panovala a
kteráž se přičítala tehdy pouze jen
tomu že se stříbro neobmezeně
nerazilo
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 14 kvétna 1900
Pšenice udríuje te v cenS nl23ihlrnS oásltd
kem eprir o neaatála příhodném pocaal re TSech
(tátech pSeniínich Jako! 1 následkem tlabych
objednávek cizozemska Prodávala e í 8
ta pro červenec aa 66@S8ft
EnknHce prodává 83 mačuí laciněji a alce
zboží botová za 8Sc pro Červenec za 3IX@37y(
a pro eáM za tS%
Ovea v cení cnaSci aa zbořili neboť prodává
ae zboží hotové za 22®24c a bílý íislo 2 za
t)H@27c
Žito v cení ae nemíní prodáváno za 63
Jřřmen kletnal velmi v ceně prodával ae za
40343c
Lněné semeno stouplo značnou mřron prodá
valo ttW
Semeno bojínku (tlmotby) prodává ae za 1245
a jetelové za $700
Cena hovězího dobytka jeat proti min týdnu
o neco niiíí a tento prodává ae ca ceny následu
jící: řitní až oejlepíi voli prodávají ae za $5 OJ
©570 bnbení a prostřední za $4ÍS@48jaViuí
a k žíru za S44S®S0krávy za t30ú©4 80 a jalo
vice za $32fi@!U6) texaeiti býci prodávají ae za
13253375
Vepřový dobytek poněkud alepm se v ceně a
prrwtMnt prodával ae za t510S540 zv!4g8
pěkný a těžký za $580&5o0 lehký za 505&540
Větliaa prodeji byla po t5 30@540
Omaha 14 května ISúO
Cena hovězího dobytka proti týdní mlnaléma
znaíuě ae zteplila a sice ataio aa tak vzdor silné
mu přivolá a poměrně alabé ponre poptávce
Dobytek byl vesměa jakkostl výborné a proto
také přinášel ceny o 10®15 cti vyiii než jaké
před týdnem placeny
Přívoz n porovnáni týdny předcházejícími
Jevil ae být následovním:
nov vepr bkod
Za minulý týden 17483 43290 ofe
Za týden koní5 května 12618 43913 130
Za týden koni 88 dubna 14WI 40375 20548
Zatden koní 11 dubna 15935 48528 23750
Za týden koně 14 dubna 15438 48758 24791
Voli prodávali ae ca S400Q510 krávy ca 1275
©450 jalovice ca 420@475 a voli k žíru aa 13 50
OS25
Vepřový dobytek v ceně poněkud ae zleplil Nej-
lepil kuey prodávaly aepot5r7K®620 NeJlepM
docílená cena byla 15 SO
Vejce jeon velmi ladné a sice Ceratvé aa 10®
lOKc tacet
Máslo dřít ae v etejoé ceně Obyčejné
prodává ae za ll$llc atolnl ca 14&l5c a c mátlo
vea aa 7©18c
Drftbeiilvá prodává M ca tyto ceny: slepice
7K@Sc IK kachny 8a7e husy 5&5HC krocani
8c
Jablkapěkná západní jeoa po 1500(525 and
newyorská po 1500®% 50
Brno v ceně cnaěni atooplo nejlepK
výiia S700 prostředni 1600 a aiila 1600
KUe jeoa ceny nezměněné Eis 1 syrové ca T
1 1 c eísl solené Re t t 7 Wledte
St Loaia 14 května 1900
Pieaiee byla v adejiiai trna iont eany vylil
oaimka Vrvená Cislo 2 prodávala eaw alevatora
ca 71 na trati 70971 pra cervvaec m% pro
aaři7
Koraa atojl V ceně a něco Bíle Prodává aa
de t v eievatora aa 17& aa trati aa tS pro
carvcaweaa KS-
Bavlna 4rE ae stala ceoě -yeoké prostřídal
it-H