Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, May 01, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Založtn l87l--Iločník
OMAHA NEBR Y CTERt DNE l KVĚTŇA 1900
Dvtjtfdeiiíki: IUČaík YIII 6ítl# 66
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z Washingtonu
Z Washingtonu oznamováno
re čtvrtek že našemu diplomati
ckómu zástupci v Cařihradě dán
rozkaz podati Portě notu v kteréž
o bezodkladná vvnlacenf nnžann
vané náhrady missionářam ameri
ckým žádáno býti má V notě této
neudána sice žádná lhůta v kteréž
státi se tak má tak že dosud ulti
matům to nenf do jisté však míry
prý přec jen za krok podobný po
važovati se to maže Vláda naše
nehodlá prý bráti Žádného ohledu
na výmluvu vlády turecké že ná
hrada vyplacena bude až na ni v
řadě ostatních požadavku dojde a
požadovat! hodlá by vyplacení
částky oné bylo bezodkladným bez
ohledu na to zda kterou vládou
evropskou dříve již podobné po
hledávky k výplatě předloženy
byly
X Do Washingtonu došla kon
cem týdne zprávaže vládou repu
bliky nicaraguanské odvolána byla
výsada daná společnosti Mariti
me Canal Co ku zřízení proplavu
nicaraguanského Lhůta do které
se stavbou průplavu dle výsady
dotyčné započato býti mělo vy
pršela dne 5 října r m a společ
nost žádala o prodloužení času
onoho kterážto žádost nyní zá
porně vyřízena byla
Z kongresu
V senátu započato ve čtvrtek s
projednáváním případu senátora
Nathana B Scotta z West Virgi
nie jehožto právo k zasedání v
senátu kontestováno jest a to na
tom základě že prý volba jeho
sněmem státu onoho v mezích zá
kona a spůsobem zákonitým pro
vedena nebyla Senátorem Mas
onem podána v táže schůzi resolu
ce kterouž president žádán jest
odvolati veškeré vojsko naše z
Kuby do 4 července roku letoš
ního tak aby dnem tím neodvislá
republika v život nový vstoupiti
mohla " — V pátek pokračováno v
debatě o záležitostí sen Scotta a
když konečně k hlasování dospě
no tu pouze 3 senátoři proti při
puštění téhož do senátu hlasovali
Ke konci schůze oznámeno že
příští středu vyvolán bude známý
případ montanského sen Clarka
jehožto vyloučení ze senátu jak
známo v&tšinou výboru odporu
čeno bylo— V sobétu při projed
návání různých předloh menší
důležitosti podána byla senátorem
Pettigrewem krom všeho očekává
ní resoluce kterou sympathie s
Boery o svobodu svou bojujícími
projednávána jest a jelikož při
hlasování o návrhu aby táž výbo
ru na stykv zahraniční odkázána
byla ukázalo se Že postačitelný
počet senátorů k uzavírání potřeb
ný přitomeki není muselo casedá
nf a tím i další jednání o resoluci
té odročeno býti
V sněmovně poslanecké podána
ve čtvrtek výborem na vojenské
záležitosti předloha na reorganisa
ci armády z ostatních podaných
předloh zaslouží zmínky předloha
Fostera z Illinois na zřízení žen
ského "slavínu" (pantheonu) ve
Washingtonu — Pátek věnován
výhradně jen projednávání sou
kromých předloh pensijních a z
těch nejvíce času vyžádala si de
bata o pensi pro vdovu JM Stot
saaburga mayora nebrasských
dobrovolníků Původní návrh
zněl na pensi $75 měsíčně a vý
sledkem debaty bylo že obnos ten
na JJ50 snížen — V sobotu stráve
no nejvíce času projednáváním
předlohy senátní kterouž zřizena
býti ml zvláštaí komise jež vyří
diti má podstatnost nároků o ná
hradu z poslední války španělsko
americké vzniklých a výsledek byl
že předloha odkázána zpět výboru
t odporučením aby náreky tyto
v právomocnost soudu nárokové
ho odkázány byly
POLITICKÉ
Repnbllkiné v Indiáni
navrhli ve čtvrtek ve státní kon
venci své celý lístek státní s
VVinfield D Durbinem za guver
néra v čle Mimo guvernéra a
náměstka navrženi kandidaté pro
úřad tajemníka státního auditora
pokladníka návladního Ékoldo
zorce dvou členů nej vyššího sou
du zpravodaje nejvyššíbo soudu a
státního statistika Za delegáty
do konvence národní navrženi
senátoři spolkoví ťairbanks a
Beveridge jakož i guv Mount
Republikáni v Massachusetts
odbývali státní konvenci svou ve
čtvrtek v Bostonu za účelem na
vržení delegátů do konvence ná
rodní V přijaté plattformě schva
luje se dosavadní administrace
presidenta McKinleyho požaduje
se přijetí zákonů jimiž by trusty
kontrolovány neb úplně potlačeny
byly projevuje se souhlas fe zří
zením kanálu nicaraguanského a
položení podmořského lana jímž
bychom s ostrovy filipínskými spo
jeni byli a vzhledem k dosavadní
imeperialistické politice vládní
projevuje se úplný souhlas s ve
škerým jednáním administrace
jakož i naděje že konečným vý
sledkem svoboda a neodvislost
nových našich držav bude
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Lynčován
V Marshall Mo lynčován byl
v sobotu Miodee Chowagee který
ve čtvrtek z vezeni okresního
uprchnul když byl před tím šerifa
a jeho hocha k bezvědomí stloukl
a manželku jeho postřelil Záhy
na to byl úředníky dopaden a
uvězněn Dlouho však ve vězení
nezůstal neboť rozhořčení občané
do vězení se dostali a jej v ohradě
vězniční na stromě pověsili
Iniláné do Mexika
Sněmovní výbor na záležitosti
indiánské rozhodnul se ve čtvrtek
odporučili kongresu ku přijetí
předlohu kterouž Indiánům usa
zeným v území indiánském bylo
by povoleno stěhování se do Me
xika a to v tlupách ne více jak
300 členů čítajících Indiáni stěho
vali se hodlají-do Mexika z té
jediné příčiny poněvadž vládou
tamní poskytovány jsou jim roz
sáhlé lány pozemků s tou výsadou
že na nich Žiti mohou beze všeho
obmezování tak jak v letech bý
valých zvyklými tomu byli Týmž
výborem odporučeno utvoření ná
rodního parku z reservací Leech
Lake Winnebago a Cass Lake
ndianů v Minnesotě v rozloze
38000 akrů Vyjednávání s pří
slušnými kmeny vedeno býti má
tříčlennou komisí jejížto každý Čien
za práci svou odměnu v obnosu
f 5000 obdržeti má
Boycott
prohlášen byl ve čtvrtek v Chica
gu veškerými dělnickými organi
zacemi proti zamýšlené slavnosti
pořádané na počest přijetí admi
rála Deweyho a veškery organiza
ce dělnické zavázaly se že v
průvodu ani ve slavnostech ostat
ních zcela žádného podílu bráti
nebudou Boycott vyvolán byl
tím že stavba tribuny řečnické i
tribuny pro zpěváky dělníkům ne
uniovým svěřena
Značné škody
spůsobeny byly jak ze Steffen
Mino ve čtvrtek oznámeno v
okresu Kitson prérijními požáry a
sice rozšířily se tyto směrem se
verním až za čáru hraniční V
okolí Beaton lehlo popelem na 40
(arem při čemž veškerý dobytek
v plamenech zahynul a íarmeři
rádi byli že holý život svůj za
chránili Zvláštní sftatek
uzavřen byl v sobotu v Sioux
Falls v South Dakotě a sice ože
nil se W I Maine se pletou
slečnou Arnesonovou a to v době
kdy mrtvola prvé manželky jeho
ještě ve vedlejším pokoji v rakvi
odpočívala a kdy pět sirotečků u
téže nad ztrátou její lkalo K
rychlému tomu skutku přinucen
byl Maine tím že ještě za života
manželky své nynější druhou
ženou svou nedovolený poměr
udržoval a že následky poměru
tohoto patrnými stávati se po
čínaly Proti hostincům
V Iowa City la požádán v
pátek soud o vydání trvalých zá
kazů proti osmi tamním hostin
ským a sládkům jimiž by zakázá
no bylo opojaé nápoje nadále
prodávati Žaloby vyzvednuty
byly státní protihostinskou ligou
a na výsledku jejich záležeti prý
bude zda podobným spůsobem i
proti hostinským v jiných městech
vystoupeno býti má
Obrovský požár
Z Ottawa Ontario oznámeno
ve čtvrtek že město ono jakož i
sousední město Hull zachváceno
bylo obrovským požárem jímž za
více jak {30000000 Škody spú
sobeno Zasažená požárem část
měří téměř plných pět čtverečních
mil počet zničených budov oby
delních obchodních i továrních
páčí se téměř na 3000 a více jak
1500) osob přístřeší zbaveno
Požár vypukl kolem 11 hodiny
noční ve středisku čtvrti dřevař
ské a následkem prudkého větru
rozšířil se záhy tou měrou Že
místní sbory hasičské úplně bez
mocnými se staly Vítr v čase
požáru panující byl tak prudkým
že hořící oharky zanášeny byly
více jak půl míle daleko násled
kem Čehož pak nové požáry po
vstávaly tak že hašení neb ob
mezování aspoň dravého živlu
téměř nemožným bylo Požár
řádil stejnou téměř měrou po obou
stranách řeky Ottawa kterouž obě
výše zmíoěná města dělena jsou a
rozloha dravým živlem zasažená
jest as stejnou Pokud zjištěno
přišlo při požáru deset životů lid
ských na zmar mimo čehc-ž znač
ný počet osob popálen Bída
mezi obyvatelstvem požárem o
přístřeší připraveným jest velikou
neboť převážná většina nezachrá
nila z majetku zcela ničeho a pro
to také zahájeny sbírky veřejné
na úlevu bídy této Minister
stvem kanadským sbírka tato za
hájena příspěvkem {100000
Výlet kubánských učitelů
do Spojených Států za účelem
nejenom vzdělání se ale zároveň
i za účelem aspofi částečného se
znání poměrů a zvyků země naší
stane se skutkem neboť dosavad
ním školdozorcem kubánským A
P Fryem oznámeno ve čtvrtek
že vše co k tomu potřebno již
zajištěným jest K dopravě uči
telů poskytnuto bude vládou naší
pět lodí dopravních o byt a stra
vování v Cambridge jest postará
no a podobně i volná doprava
všech účastníků výpravy z New
Yorku do Bostonu Niagara Falls
až do Chicaga a zpět zajištěnou
jest
Z Filipín zp£t
navrátila se ve čtvrtek do San
Franciska část čtrnáctého pluku
pcciiuiy kteráž plné dva roky na
Filipínách strávila a tím lhůtu
svou si vysloužila Pluk Čtrná
ctý byl prvým plukem kterýž
cestu do Manily nastoupil a se
stává po převážné většině z obča
nů kalifornských
Socialisté new-yorští
oslavovali v sobotu svátek dělni
cký kterýž vlastně na 1 května
připadnouti měl Pořádán byl
veliký průvod dělnický pod říze
ním sociální strany dělnické a
ústřední federace práce a súčast
nilo se jej přes 32000 dělníků
mezi nimiž více nežli 2000 děl
nic se nalézalo Demonstrace
tato pořádána byla v zájmu vše
obecného zavedení 8hodinné doby
pracovní avšak použito jí též bylo
k agitaci politické neboť v prů
vodu neseny četné štíty se jmény
sociálně demokratického lístka
presidentského Debsem a Harri
manem Průvod zakončil na Union
square kde zřízena byla tribuna
řečnická s kteréž o různých otáz
kách dělnických řečněno
K velké aUvce
chystá se dle zpráv z Buffalo N
Y docházejících na dráze New
York Central Dělníci postavili
si totiž celou řadu požadavků a
dali dráze do dneška do poledne
rozhodnouti zdaž jim vyhověti
chce Či zdaž dělnictvo ku stávce
donutiti míní V případu že by
dráhou požadavkům zřízenců vy
hověno nebylo prohlášena byla
by stávka v kterémžto případu
na 30000 dělníků práci by za
stavilo Admirál Dewej
nastoupil v neděli z Washingtonu
okružní svou cestu po státech vý
chodních a zvláštní vlak s kte
rýmž odejel byl prý tím nej ná
dhernějším jakýž kdy z Washing
tonu vypraven byl Před odjez
dem popřel Dewey vůči zpravo
dajům co nejrozhodněji že by
cesta jeho měla jakého významu
politického a jede prý vyhověti
pouze pozváni celé řady měst
kteráž hrdinu manilského ve svých
zdích ochotu pohostili projevila
' Zajímavý případ
projednáván bude v dnech nej
bližších před nejvyšším soudem
spolkovým a sice bude to žádost
státu Kansas o vydání soudního
zákazu proti státu Colorado jímž
by zakázáno bylo státu tomuto
používání vod řeky Arkansas k
účelům zavodSovacím tou měrou
že zájmy četných osadníků kan
sassktfch citelně ohrožovánv ísnn
Ř 1 t
eka tato teče šestnácti různými
okresy kansasskými svlažujíc ko
lem 2500000 akrů a potriedni
dobou řeka tato byla téměř úplně
vyschlou následkem toho že čet
nými zavodfiovacími kanály ve
státu Colorado téměř veškerá vo
da z řeky k účelům aavodfiovacím
odváděna byla
Prudkými lijáky
navštíven byl v posledních dnech
minulého týdne téměř celý stát
Texas a škody spúsobené páčiti
se budou opětně do statisíců Z
Fort Worth oznamováno v sobotu
že řeka Trinity rozvodnila se tou
měrou že nížiny daleko široko
zaplaveny byly a že řeka o 9 stop
výše jest než kdykoliv před tím
Jižně od Dallas musela býti ná
sledkem rozvodnění všech řek a
potoků železniční doprava úplně
zastavena a škoda lijáky ien na
polích spůsobená odhaduje se y
okresích Hill McLellan Willi
amson Bell Colorado Fayette a
Bastrop při nejmenŠim na $3-
000000 Největší snad spousta
spůsobená byla v okolí města
Wako neboť odhaduje se téměř
na čtvrt milionu dolarů a zároveň
i patnáct životů lidských zmařeno
bylo
Nová farmerská organizace
vstoupila koncem min týdne v
život v Abilene Kan a sice pod
jménem "Knights of The Soil"
Úmyslem zakladatelů je zakládati
čísla organizace dotyčné po všech
osadách kansasských a účelem
organisace býti má regulování cen
veškerých plodin farmerských a
Havně ovšem obilí regulováním
počtu akrů té které plodině věno
vaných jakož i regulováním množ
ství v ten který čas do trhu při
cházejícího
Z FILIPÍN
l{ A
generálmajorem Wheatonem že
nedaleko Trimidat v provincii Ben
guet podařilo se dne 25 dubna
zajmouti seňora Ateena někdejší
ho předsedu bývalého ministerstva
filipínské junty TýŽ byl delší
dobu nemocen a následkem toho
také nemohl prý se dříve vzdáti
jak úmyslem jeho bylo
Z KUBY
Z Havany oznámeno v sobotu
že manželka Jamese Wilsona vo
jenského guvernéra zemřela toho
dne následkem popálenin jež ne
šťastnou náhodou při skončení
denní projížďky utrpěla Při se
stupování s kočáru stoupla na
sirku od níž se jí šaty vzfiaiy£tak
že v okamžiku v Živou pochodeň
proměněna byl Lékařská pomoc
byla marnou
Z PORTO RICA
Ze San Juan oznámeno v pátek
že toho dne přistál v přístavu
tamním spolkový parník Dolphin
mající na palubě prvého civilního
guvernéra ostrova Porto Rico
Charles Merbert Allena kterýž
náležitou poctou přijat byl Při
vystoupení guvernéra na břeh
hrána byla hudbou vojenskou ná
rodní hymna porto-rieská načež
po obvyklých obřadech uvítacích
odebral se Allen do residence do
savadního guvernéra vojenského
gen Davise kterážto budova další
residencí jeho po nastoupení se
stane
Mcaragnanský kanál
až bude vystavěn bude spojovacím člán
kem mezí blahobytem a mnoha lidmi
Farmeři na neJdaTněj&fm výcbodč právě
tak jako na nejdálnřj&ím západe nejvíce
snad s tobo vyzískají Ukáže se býti po
íphniinlm lírlstvn veškerému a 71 mři DO
(tavení národa právě tak jako Hoetetters
tnomacn ismera pomana jeanoiiivcum
Bittera jest pro každého ivláště ale pro
ty jimi zdraví ae nedostává Mnoho pří
padů nrzáiivnosti a Spalného trávení
bylo lékem tímto vyléčeno Nic co by
ae léku tomu vyrovnalo nebylo dosud
vynalezeno proti nemocem žaludečním
jaternlm střevním neb ledvinovým
ShlsrUli io nrniatf v lim krev řontH
chuť k jídlu Dbejte na to by hrdlo
Koltem vaiecne aane oyio zaiepeno
Z IaIiJaI' It-AiaU tíimm O llfll n - A ' t
i ni iiixhv ranil iiMVV Ar i ihii Mannrirn
imvuivilj l UIIIIIWIUUU W IIUII I upili UUl
429 N Utn St 'Glasgow Block) So Omaha
Dokonalý a úplný vvbér všelio druhu barev skla
ft nejnovéjších yzorkú papírů na stény
w rámců na obrazy atcLČD
Zboží prodává se za hotové ve velkém neb malém Práce barvířská a
natěraíiké i barvení návčstních tabulí atd vykonávají se dobře a íDole-
a uuío ucjicpa uciuiui bo znucaiuuTttJl
t Tanoes ICo-atslr řiditei I
Za příčinou stěhování snížili Isme c
nu veškery obuvi na cenu nebvvalou
Cena kterouž nyní požadujeme Jest
pouze nepatrným tlomkem ttny tkutetné
Ku příkladu prodáváme 8300 obuv za
98 ctú a některé botky dámské za 50 ctb
Vše jest zbožím novým a jakkoat jest
tou nejlepší
Ftelte se na našeho českého nrodař
Antona Bílka
C J CARLS0N 107 So 16th Str
nástupce po W N Whltuey
naproti Hayden's
DROBNÉ ZřRÁVY
V Coulterville 111 vyloupe
na byla v noci na pátek neznámý
mi lupiči tamní banka při čemž
£5000 na hotovosti uloupeno
Vzdor bedlivému pátrání nepodá
řilo se nalézti po lupičích nejmei
ší stopy
Stávku prohlásiti zamýšlí
jak z Kansas City se oznamuje
uhlokopové kansasští a to ná
sledkem toho poněvadi majitelé
uhlodolů odmítli vyhověti poža
davku horníků o zvýšení mzdy o
io centů na tuně
V Detroit zastavilo ve čtvrtek
práci 150 tiskařů zaměstnaných
a práci jobové a to následkem
toho an majitelé tiskáren unii
uznati nechtěli
Lesní požáry jak ve čtvrtek
Newton Mich oznamováno
řádily značnou měrou v okolí Ne-
storia a Saxon Wis podél tratí
dráhy South Shore a rozmohly se
prý tou měrou že jízda po dráze
oné zastavena býti musela
Z Black River Falls Wis
oznámeno v sobotu že ve východ
ní části okresu Jackson řádí u
větší míře lesní požáry jimiž více
než 75000 akrů pozemků zasa
ženo již bylo
Guvernér iiiinoiský Tanner
nalézá se v Chicagu těžce nemo
cen a sice trpí prý močovým ka
menem Jediaě operací může mu
býti spomoženo a i v tomto přípa
du jest prý vyhlídka na uzdravení
jeho velice slabou
Jižní a střední část Wyom
ingu jakož i západní část Nebra
sky navštívena byla v sobotu v
noci a v neděli z rána prudkými
lijáky které v neděli odpoledne v
sněhovou vánici se proměnily
V Chicagu zastřelen byl v
neděli v noci na viaduktu 18 ul
policejní seržant Oponnell z poli
cejní stanice Woodlandské aniž
by se doposud bylo podařilo nej
menší stopy po vrazích nalézti
V hotelu Palmer v Chicagu
spáchala v neděli samovraždu za
střelením z příčin neznámých sleč
na M M Wrayova z Lincoln
Táž byla zaměstnáním těsnopis
kou a v Chicagu dlela pouze- jen
krátký čas
Y St Louis zastavena byla
v neděli práce zřízenců na před
městské dráze elektrická a to pro
to že společnost uznati unii se
zdráhá} a
Z Lexington Ky oznámeno
v neděli že guvernér W S Tay
lor navrátil se po delší nepřítom
nosti z Washingtonu a to prý z
té příčiny aby dokázal že nikte
rak nebojí se všeliké obžaloby
kteráž na něho pro domnělé úča
stenství ▼ zavraždění demokrati
ckéh kandidáta guvernérství byla
vznetena
WacoTex navštíveno bylo v
pátek průtrží mračen a spousta
vod 9padlých byla tak velkou že
deset osob v příbytcích v nížinách
se nalézajících utonulo Spůso
bená škoda páčí se do statisíců
Do Leavenworth Kan při
vežen byl v pátek bývalý setník
armády spolkové Oberlin Harter
kterýž pro švindle při provádění
kontraktů vládních spáchané do
vězení poslán byl a sice bude po
příštích několik roků baviti se tím
Že co vězen státní káznici vojen
ské knihy vésti bude
Do 3Pařfže
Kdo se chce letos podívati na
výstavu učiní dobře když si po
jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob
držeti Firma F Brodský & Co
1389 Second Ave New York
zastupuje všechny evrooské linie
a může každému posloužiti dle je
ho přání Firma F Brodský & Co
má jednatelství pro následující li-
nié: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston
Hamburg American Line Red
Star Line Holland-American
Line Compagnie Générale Trans
atlantique American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dověděti se ceny přeplavu
a lístků železničních stačí zaslati
poštovní lístek a8tf
Blahopřání k sňatku
sví gpolniestfe
MARII MORAVCOVÉ
— s panem
FRANTIŠKEM BABKOU
odbtftmnému SS dubna 1900
Milek akřižU VaSe žití kroky
necbť vás tedy věrnou páskou pojt
itlstím oblažuje všechny kroky
ni žal ni trud nechť vás nerozdvoji
Co Šlechetná dívka vstoupila Jsi v náš
kruh
nyní co skvostná žínka okraBh náá
Veepolní přejí
sestry od řádu E Přemyslovna
íislo 77 ZČBJ - - '
Nejsrdelnljši blahopřáni
fen nflatlrii
Vyslovujem tímto neJsrdeíníJSi blaho
přáni naSí mtlent sestře
BARBOŘE ŠÍPOVÉ
— s panem —
RUD KIRCHNEREM
Za sbor BOLESLAVA í 80
Antonie Mach
' předšed ka
► rr _ _
vmci Herman 4
tajemnice T
é é ň A ' - ' - 1
toatoatoitoitoatostoitoieoitoatoitoito
Srdečné díky
Tímto cítíme se povinny vzdáti o
K svá nejsrdečnější díky všem čet- o
£ ným naším příznivcům kteří k §
o úspěchu plesu námi pořádaného M
o přispěli aneb pomoc nám po- jg
INskvtli ZvláStnf díknprhf nři- Q
tC jmou pp J Peška Vác Kunci ó
jf jonn umenoraa vac DolejS 3
n "XT A VnAflHliala n f TT m
~ v au uugciwiiiicx Axiaut ven
o hauer za služby prokázané za x
nálevnou a při registru dále pp 2
Iř Anton Novák a Eduard Rsich o
ti za okrášleni siné a Cha Sabata o
£ za služby u dveří Nemenší dík £
ar necbť přijme kapela p Eliáše za ji
2 dohrou hudbn a vflbpn víiohnl 9
— — —
o kdož ples náš navštívili o
5 Za sbor Hvězda Nové Doby č86 %
af _-i w
coooooMooaoono)ioo)t
Uspořádá
PLES
dne 12 kvřtna rgoo
m V SÍ JI pana JAŠA HROCHA jť
M V
m
n vstupné: Pán 25 centu
m