Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 27, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
JPOKROK ZÁPADU
Caři Schurz proti expansi
a imperialismu
(Pokrajováni)
Ne ten schytralý výmysl llčiti
ty kdož pracovali o to aby zame
zili válku Elipinskou co vinnými
války té nezdaří se u inteligent
ního lidu Zdaliž je na světě
člověk zdravého smyslu kterýž
věří že by bývalo války filipínské
kdyby byl president zůstal věrným
svému slibu že válka proti Špa
nělsku bude válkou na osvoboze
ní a ne na výboj a pamětliv jsa
toho že nelze pomýšleti na připo
jení násilím jelikož by to bylo
zločinným násilím? Bylo by něja
ké války filipínské kdyby byl
nadchnul president lid filipínský
nádějíže jejich práv bude šetřeno
tak jako slíbil Sčtřiti oněch Ku
bánců na místě zacházení s našimi
spojenci jako by byli pouhými
vetřelci ve své vlastní zemi kteří
mohou bytí kupováni a prodáváni
jako němá zvířata a pak vrhnul
jim ve tvář to hanebné nařízení o
dobrovolném se sloučenítak uráž
livé tak popuzující k provokaci
že gen Otis předvídaje s obavami
jisté následky jeho vydání snažil
se úzkostlivě ač bez zdaru je
ukrýti?
Ne nemůže býti o tom sporu
kde je zodpovědnost za tento ha
nebný zápas a za všechnu krev
prolitou Ti kdož měli moc to
zabrániti aneb zastaviti 'pouze
jen přidržením se zásad k nímž
americký lid se až dosud s hrdostí
hlásil — ti budou nestrannými
dějinami drženi zodpovědnými za
tuto zbytečnou a zlopověstnou
válku a žádná pokrytecká řeč
žádná zchytralá sofistika nezakryje
jejich vinu a nezachrání je před
hrozným tím soudem
Vím že výčitky tohoto druhu
popuzují velice naše imperialisty
a oni s netrpělivost! říkají: "Proč
mluvíte o těchto věcech když
víte že celá záležitost je již od-
bjta a skončena a vaše obviňování
slouží pouze jen ku očerSování
dobrého jména této země?"
Na to odpovídám:
Předněco jsem mluvil je pravda
Vyzývám kteréhokoliv hajitcle ad
ministrační politiky aby vyvrátil
správnost kteréhokoliv z mých
údajů aneb závěrek z nich násle
dující Drahé ti očernili dobré jméno
této země kteří dopustili se a do
pouští těchto hanebných věcí a ne
ti již je odsuzují Nikoliv pověsť
této země byla by ještě více začer
něna kdybychom dovolili aby
svět se domýšlel že takovéto věci
mohou díti se v republice Wash
ingtona a 'Lincolna s všeobecným
schválením lidu aniž by vyvolaly
jediný hlas protestu
Třetí záležitost není posud
skoncována a nebude skoncována
pokud nebude skoncována spra
vedlivě Nejbezohlednejsí nej
podlejší podvod byl proveden na
americkém lidu Když po vítěz
ství Dewev-ho bylo posláno více
vojska na Filipíny nežli válka se
Španělskem zdála se vyžadovati
říkalo se nám že kritizování tou
chvílí jest nevlasteneckým proto
že president je nejlépe zpraven a
musí se mu důvěřovat Když na
stalo vyjednávání o mír a panova
ly pověsti že administrace bude
požadovati postoupení Filipín
Spojeným Státům bylo nám naři
zováno abychom zanechali všeho
nepříznivého pojednávání proto
že by to povzbudilo Španělsko ku
nepovolností při vyjednávání o
mír Když smlouva míru předlo
žena byla senátu byli jsme varo
vání že Žádný vlastenec by neod
poroval schválení její a co se týče
' IroneČnéDo naloženi s Filipínami
to že spočívá v cukou kongresu
A president stále opakoval že
kongres bude míti rozhodné slovo
Však nyní když kongres má roz
hodnouti o této otázce říká se
nám že celá záležitost je již skon
cována a že každý pokus nf otřásti
aneb i jen kritízovati její urovnání
bude marným a nevlasteneckým
O ne pánové tohle nepůjde
Taková hra byla prováděna již
příliš dlouho Presidentská snaha
mezitím an on stále mluvil o kon
gresu co konečném rozhodčím
aby jednání kongresu předešel a
donutil jej k uznání dokonaných
skutečností dostoupila stupně ne
bezpečného však posud se přece
neuskutečnila A jestliže onen
duch svobody kterýž dal život
této republice posud žije neu
skuteční se nikdy! Lid v této
zemi je dosud svrchovaným leda
bych se velice mýlil a lid nepři
volí aby president obratným ruky
hnutím zbavil jej této svrchovano
stí Lid ještě bude míti ku pro
mluvení konečné slovo ji dou
ílat le učiní tak po svědomitém
uvážení nejen pouhé otázky pro
spěchu nýbrž co jest nezměrně
důležitějším po stránce mravní a
se stanoviska spravedlnosti a svo
body Jest proto nejen právem
nýbrž i povinností každého dobré
ho občana aby si utvořil poctivý
úsudek o tomto veledůležitém
předmětu a aby vyjádřil své míně
ní bez obavy a bez ohledu
Lid shledá jestli posud tak ne
učinil že v jeho jménu spácháno
bylo veliké bezpráví a jestliže to
nebude napraveno tak dalece jak
možno že bude to k věčné jeho
hanbí Vyzývám kteréhokoliv z
presidentských obránců aby mi
poukázali v celých dějinách světa
na jediný 'skutek zrády spáchané
republikánskou vládou kterýž byl
by hanebnějším než tento spácha
ný touto administrací na našich
důvěřujících filipínských spojen
cích Ukažte mi jeden jediný!
Budete jej marně hledati v ději
nách lidstva
To je příkrou řečí můžete říci
Tak se zdá Však nadešla doba
kdy musíme věci nazývati jejich
pravým jménem a já vážím slova
svá Osmělte se pohlédnouti tváří
v tvář skutečnosti jeřtě jednou:
My pozveme ku spolupůsobení
povstalé Filipínce proti společné
mu nepříteli Španělsku Co naší
spojenci FilipiSané konají udat
nou a vydatnou službu Mezitím
co my přijímáme jejich pomoc co
spojenců a z ní těžíme my vědo
mě svolujeme k tomu aby se do
mnívali že bojují o svou vlastní
neodvislost a že my bojujeme pro
jejich neodvislost též jelikož jsme
slavně prohlásili světu že naše
válka proti Španělsku spoleČcému
to nepříteli bude válkou ku osvo
bození a ne na výboj Když ne
máme žádnou další potěchu pro
naše filipínské spojence započne
me vyjednávání o mír se společ
ným nepřítelem ku kterémužto
vyjednávání naše filipínské spo
jence nepřipustíme a za jejich zády
koupíme od společného nepřítele
nárok na svrchovanost nad nimi
— nárok kterýž sami neuznáváme
—tak aby se na místo poddaných
Španělských stali poddanými ci
zinské vlády americké A když
naši dřívější spojenci usilují o
svoji svobodu a odpírají tomuaby
byli koupeni od poraženého nepří
tele jako stádo dobytka my vraž
díme je po tisících
Pohleďte na to a uvažte to
střízlivě Co můžete říci? Jest
"hanebnost" příliš příkrým výra
zem proto? Já si přeju abych
mohl nalézti slova výraznějšího
tak abych to mohl odsouditi po
zásluze Kdyby kdokoliv dopustil
se něčeho podobného v soukromém
životě pak by dojista nebyl při
puštěn do společnosti slušných
lidí A to je co stalo se ve jménu
velké americké republiky — repu
bliky zrozené z prohlášení neodvi-
slosti republiky Jiřího Washing-
tona a Abrahama Lincolna O
hanbo kde je tvůj růměnec?
A co slyšíme na ospravedlnění
tohoto jednání? Někteří knČží
nám praví že to jest cesta ku roz
šíření křesťanství a ctnosti a vyšší
civilizace Což nebylo by lépe aby
tito svatí mužové dříve uvážili jaký
účinek bude ospravedlSování tak
zločinné hanebnosti míti na kře
sťanství ctnost a lepší civilizaci
jejich stád doma?
Pak se nám praví že tyto ostro
vy jsou bohaté a budou cporou
pro náš obchod s Čínou a proto
Že je musíme mít A věru zvučná
sofistika mladého senátora z Indi
ány nedávno podaná v senátu
rozvinula obraz bohatství ostrovů
filipínských tak skvělý že dojista
S&ll4ir SS 3127 X tCn3 SCitCCtCt
nějšfmu pirátovi On shlížel s
útrpností na každého kdo by byl
tak slepým abv nechooil se toho
a
bohatství když má příležitost a
aby využitkování té příležitosti
úplně zajistil navrhl systém vlády
pro Jřilipiny tak úplně despotický
— despotism tak úplně nerozředč
ný americkou ideou o lidských
právech— že by týž více než uspo
koiil i toho neinřícnřiíího ruclréhn
--- '
aristokrata Žádné brutálnější do
voláváni se bezohledné hrabivosti
žádné apelování tak úplně prosté
základních zásad našich svobod
ných institucí vyjádřených v nei
zvučnějším obalu amerického pa
triotismu nebylo mkdv slyšeno
naším lidem Jestliže tento duch
ovládá mládež americkou pak tato
velká americká republika přestane
býti povzbuzením ku pokroku po
litické svobody a stane se výstraž
ným příkladem celému světu
A to je ten duch imperialismu!
Vím že někteří imperialisté pro-
testovali proti onomu cynismu a
kterými někteří dovolávali se ne
kalých pohnutek a le komise te- j
stavila plán dle něhož má se
ostrovanům dáti podíl ve vládě
pod americkou svrchovaností
Však kdož bude popírati když by
pohnutka peněžitého prospěchu
odstraněna byla z imperialisti-
ckého hnutí Že toto hnutí
zttatí svou Životní sílu a
padne? Když Col Denby nejvíce
vlivu mající filipínský komisař
před uějakým časem veřejně pro
hlásil Že chceme Filipíny ku
svému vlastnímu prospěchu a ne
pro jejich dobro a kdybychom
državu týchž shledali nevýnosnou
že bychom se ji vzdali a nechali
Filipínce aby jedni druhým krky
podřezali ncbyl-liž když to pra
vil trochu brutálněji upřímnější
než většina jeho přátel? A může
liž který rozumný Člověk pochy
bovati Žc jakýkoliv spusob impc
rialistické vlády sestavíme vláda
našeho plemene nad jiným jež
považujeme za horší sebe bude
vždy v podstatě libovolnou a
pouze jen tehdy i jemu prospěš
nou když náš vlastní sobecký zá
jem to dovolovati bude?
Slyšte kvílení bídy zoufání
přicházející od Porto-iRčanů kte
rýmž byla slíbena svoboda a bia
hobyt pod americkou vlajkou!
Zdaliž nyní mocné zájmy nepoža
dují politiku kteráž znamená pro
obyvatelstvo bídu a útisk? Nuž
byla-liž jaká rozumná příčina
proč bychom byli měli tohoto
ostrova zapotřebí leda snad pro
námořskou stanici kterouž by
chom byli mohli míti zrovna tak
snadno na některém ostrově s ne
patrným počtem obyvatelů Zda
liž není dobřé-ttvážití jestli by
nebylo lépe pro náš vlastní pro
spěch jako i Porto-Ričanů po
nechali je svobodnými a pomoci
jim utvořiti konfederaci Antil s
Kubou Ilayti a San Domingo?
A můžete-liž býti slepí k účin
kům kteréž imperialism již vyvo
zuje na nás mezi námi samými
na mysl lidu? Což neslyšíte po
směšné posuzování našeho prohlá
šení neodvislosti a vysokých ideálů
svobody a lidských práv kteréž
byly našemu lidu tak dlouho po
svátnými? Což neslyšíte posmívati
se učtní vVashingtona a Lincolna
co zastaralým dětským báchorkám
a kterak ústava když stojí v cestě
hrabivým pletichářům snadno se
odbude lehkovážným slovem'- Že
ústavy se dělají pro lidi a ne lidi
pro ústavy? Nelze příliš často
opakovati že monarchické a ari
stokratické vlády mohou konati
věci bez oslabení sebe jež nesmí
býti konány demokracii založenou
na všeobecném hlasovacím právu
bez osudného zdemoralizování téže
co demokracie a že jedna z těch
věcí je libovolné ovládání cizébo
W — „I- JJ1 f
wujr BcisiTa vis puuuaujtu iMIWU
chodem připomínám že Anglicko
se klade někdy za příklad a nazývá
se demokracií To je omyl Anglie
není demokracií nýbrž monarchií
s demokratickými tendencemi
avšak mocnými a houževnatě se
držícími aristokratickými tradice
mi Co demokracie založená na
všeobecném hlasovacím právu jako
naše potřebuje nejvíce k zabezpe
čení svého trvání jest element
zdrženlivé rovnováhy vlastní Tu
můžeposkytnouti pouze všeobecná
důvěra v zásady na nichž demo
kratické zřízení spočívá všeobecná
úcta pro vznešené ideály a tradice
a všeobecné šetření ústavních fo
rem a ob meze ní Odstraňte tyto
konservativní a povznášející vlivy
a jediné pudné síly neb pružiny
jež zůstanou v takové demokracii
budou hrabivost a váSeR Ncmnhu
se domysliti vlády odpornější nežli
demokracie kteráž by přestala
věřiti v něco a jejíž veškeré snahy
by namířeny byly ku sobeckému
využitkování moci A v tomto smě
ru Žene nás patrně politika impe
rialismu Uvážili jste co to zna
mená? K Čemu to povede jestli
náš lid přijme to učení že všechna
naše tradicionelní prohlášení o
svobodě a právech lidských jsou
pouhou seotimentální smetí že ty
nejslavnější prohlášení a sliby lze
zrušiti jestli stojí v cestě naší
ctižádosti že i iak hanebná zráda
jako byla spáchána na našich ne
dávných filipínských spojencích
jest oprávněnou jestli je nám ku
prospěchu že pouze staří Šosáci v
jejich dětinnosti mluví o zákoni
tých zásadách a ústavních obme
zenícb když tyto stojí v cestě
uspokojení našich chtíčů a že síla
a moc nemusí se ohlížeti na právo?
Mnozí z našich boháčů stali se
imperialisty jelikož věří že drža
va Filipín nechť jakkolivčk naby
tá poskytne příležitosti ku výnos
ným Spekulacím kapitalistů Jestli
pak pomysleli na to 2 ta zásada
totiž že síla a moc nepotřebuje se
ohlížet na právo nemusí se obme
zovali pouze jen na nesvědomité
použití rbraní c na nesvědomitou
moc bohatstvlnýbrž vztahovali též
i 'ua demokracii na moc zástupů
kteříž mohou se též státi bezohled
nými? A to jest směr imperialismu
v demokratické republice
Nejsem nijak zaslepeným vůči
obchodní stránce této záležitosti
Přejí si co možno nej větší expansi
čestně docílenou A více než jed
nou dovozoval jsem že veškeré
obchodní vývody a námořní příle
žitosti které bychom si mohli
přáti na Filipínách mohli jsme
snadno míti od ostrovanů kdyby:
chom věrně byli brali ohled na
jejich právo neodvislosti a že tyto
výhody byly by mnohem bez
pečnější a jistější když by Filipi
ňané byli svobodnými a nám přá
telskými nežli když budou naši
mi podrobenci a nepřátely Na
tento důvod nebylo nikdy odpo
věděno A nikdy nebude Jak
zločinné zbytečným je hledati ob
chodní výhody za cenu křiklavého
bezpráví vůči jiným a osudné de
moralizace mezi námi samými —
tuto cenu neměli bychom nikdy
platiti za nicl
však klade se mi otázka když
připustíme že to vše pravda co
mužem činiti an jsme šli tak da
leko? Záležitost ta je jednoduchá
Ovšem nemůžeme vzbuditi ku Ži
votu mrtvé jichž nevinná krev
byla prolita My nemůžeme vy
mazati z knihy dějin tu hanebnou
stránku kteráž byla napsána
Však americký lid může povstatia
prohlásiti že veliká křivda o jejíž
provedení pokoušeli se pobloudilí
lidé mocí vládnoucí jménem repu
bliky nemají dojiti splnění že tak
jako slavně slíbili jsme při počátku
naší španělské války že tato válka
v dějinách státi bude co válka
osvobozovací a ne výbojná naše
vláda má uznati filipínské ostrovy
co svobodné a neodvislé a jestliže
nynější kongres a výkonná moc
tak neučiní lid zvolí kongres a
exekutivní moc jež tak učiní
Dokončeni bud
Pařížská výstava
Následkem nehotovosti výstavy
pařížské přinášejí časopisy ameri
cké o ní jen velice obmezené
zprávy Návštěva obecenstva jest
malá a spíše ochabuje Tak v ne
děli po zahájení obnášela návštěva
1 83ooo lidí v pondělí 16 dubna
však jen 123000 a v úterý docela
jen 88300
V sobotu 21 dubna bylo úplné
osvětlení celého výstaviště docíle
no a poprvé' zazářila výstava v
plném jasu elektrického osvětlení
Dynama na výstavě mají síly
20000 koní z čehož je 6000 koň
ských sil věnováno na osvětlení
Věž Eifíelova která byla znovu
nabarvena jest stejně ozářena
jako o předešlé výstavě pařížské
Z paviťonů jiných národů byl
dohotoven teprve ruský úplně ač
americké telegramy ohlašovaly Že
jest pavilon americký nejvíce blí
zek svému dokončení Obecestvo
výstavu navštěvující se hrne nej
více do Staré Paříže pařížské
to Midway' Je to místo zábavní
které navštěvovatele láká
Z cizozemska byla výstava až
posud málo navštívena Z vyni
kajících hostí byla oznámena te
prve jediná návštěva a sice saské
královny Tato přijela na výstavu
pod zapřenou v průvodu jen něko
lika osob
Za to se oznamuje četná ná
vštěva táškářů a vydíračů peněz
která zaplavila Paříž Správa výsta
vy se přičinila všemožně o toaby se
podvodníci a vydíraČi na výstavišti
zahnízdit nemohli avšak kolem
se to jimi jen hetoií Do V betli
zemí a ve všech jazycích jsou za
sílány lákavé oběžníky kterýmiž
se slibují navštčvovatelům výstavy
ty největší výhody a tu je třeba
veliké obezřetnosti aby lidé ta
škářům do rukou nepadli K lá
kání peněz z lidu jsou zařízeny
zahrady na střechách domů opiové
kuřárny velice nádherné skvostné
čínské čluny po Seině plující po
nichž jsou hosté dováženi až za
hranice města na ostrůvek po ža
ponsku zařízený a j v Které z
těchto zábavných míst budou ve
deny poctivě a v kterých mají být
lidé nestydatě okrádáni to se
ovšem napřed věděti nemůže až
si některý z ošizených na to poli
cii bude stěžovat!
Na správu výstavy se velice
dopálili kněži poněvač při zaha
jovacích řeČích ani jediný z řeční
ků nevyslovil jméno íúh aniž by
se nějaké pomoci boží dovolával
S počátku si toho ovšem nikdo
nevšimnul ale nyní se to přetřásá
v náboženských časopisech tak že
jest obava že to bude návštěvě
výstavy Ikoditu Aspoň borhvci
hrozí že budou bezbožnou výsta
vu boykotovati
Výpomoc v nouzi
Při soukromé schůzi ve zdejším
Praguj hotelu kde se jednalo o
založení spolku Komenský byl
přednešen mezi jiným též účel ten
aby sbor podporoval chudé studu
jící Podpora ta by byla udělová
na co půjčka již by dotyčný měl
v pozd-jšfch letech splatiti až by
se výnosného postaveni domohl
Podobného spolku stává v Petro
hradě v Rusku o němž čteme v
pražské Somostatnosti:
Při universitě v Petrohradž
existuje podpůrný spolek stu
dentský který podporuje studenty
především tím Iv jim vypomáhá v
placení kolejného Potřebné pe
níze nedává jim však jako dar
nýbrž jako půjčku kterou se za
vazují splatiti jakmile dojdou pří
slušného samostatného postavení
Dne 1 ledna 1900 byli studenti
bývalí podporovauí Členové spol
ku tomuto takto dlužni již úhr-iou
sumu 237069 rublů úroky z této
sumy činí na 9000 rublů Bývalí
čienové spolku ochuzují tedy svým
nepořádkem neb i svou nečestno
stí své pozdější potřebné Kolegy o
hezkou sumičku z které by mohl
býti podporován pěkný počet stu
dentů Výbor spolku nemaje ani
adres dlužníkův ztrativ je úplně
ze svého obzoru připadl na my
šlénku učiniti z nich seznam a ten
rozposlati po všech Členech spol
ku a po profesořích university se
žádostí aby každý z nich podal
mu zprávy o dlužnících jejich by
dlištích a poměrech pokud dotyč
ným adresátům jsou známy Se
znam obsahuje celkem 1900 dluž
níkův mezi nimiž je na 20 rodin
ných známých jmén petrohrad
ských mnozí dlužníci mají již do
bré postavení ale na čestný dluh
svůj podpůrnému spolku si ani
nevzpomenou mají příjmů třebas
několik tisíc ročně ale průměrný
dluh 135 rublů nejsou s to aby
zaplatili
V Čechách jsou taktéž spolky
podobné mezi studentstvem a dle
všeho panují i u těchto českých
spolků stejné poměry jako na Ru
si O těchto českých spolcích pí
še dále Samostatnost:
Zaznamenáváme tyto trampofy
petrohradského podpůrného spol
ku z té příčiny že na totéž stěžují
si i naše podpůrné spolky student-
ŤsMJak viděti Člověk je na ko
nec u všech národfi Ptejný a tudíž
i student: jako chudý a potřebný
hlásí se často až příliš hlučně a
energicky o podporu nebo půjčku
a" bere ji přímo jako by u včdorní
nějakého svého zákonného práva
ale stana se samostatným a vyjda z
chudoby nezná se již k povinno
sti dostáti závazkům na sebe vza
tým Povinnost ta není ovšem
zákonnou ale je mravní a čestnou
— - a mravní a čestná povinnost u
všech řádných lidí je vždycky ještě
i nad povinností zákonnou! Jak
mnoho bývá tudíž lidí mezi inteli
gencí kteří nemají ani té ctižádo
sti aby sluli lidmi prostě — řád
nými! Kdo ví doČkáme-li se kdy ně
čeho podobného zde abychom se
znali zdaž by Česko-ameriČtí stu
denti byli v tom ohledu lepší nežli
jsou čeští ve staré vlasti nebo
ruští
KRANK E BLIS3 procia vaí I JOH BIIK8 prod ovci area mni
f C liLIMd prodával bovía dobytka 1J H BUSU prodávat dob vepř
Kierykoiiv ioícb pracuje vííjiaa iícb Uui6 ™
JOSEPH BLISS
komisioiiář se živým dobytkem
330 Ntw Exchange Building South Omaha Nibraska
Vlemozoá péíe věnuje ae viem táylkáu 1 1 Franu Welmann vleobecn w Colfax Cn'
uwylatelam rrizřfi Ve jet uctivé ládán mámy co řádný a avédotnltý mul ochotou
Trfni ceny Ba poládání MaarnsBaV I o bílou ti krajany v Ml teak
F L HABBIS predaeda
HARRIS & CO M PANY
KOMSIOSAŘI SE ŽITÝM DOBYTKEM
South St Joiepk lío — Koutk Omaha Atb
Union Stoek Tardt t Dtnter Culo
Iever Je nejleplim trhem ko koupi dobytka k iru Coloradu kf dobytek Je
1 véUlny uilecbtené krve králkoroby HeretonUkJ a terny bexrobý tedy eelleD
tVb plemen tuíuivf ca
Y njťulero peníz na dobytek k lira — Chceme teakým rolnikta dokázali
eo pro né mMeme v kterémkoli a obou Jmenovaných trhá ndélatl Nejlepli odpo
ručeni váerb témér baňká aneb ae obraťte obledné naií poiehiivoail na pokladní
ka banky v Ord Nebr Viaccnce Kckeée di3xia
Í ] © OD P
6 J
I r aáveda Pokraaa Zapadá Boairváme Draassor ataci MroJe 11J an kolih mt I
tmSmuliimmmtSmmím
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
BRUNO Neb 23 dubna' —
Ct Red Pok Záp Minulý pátek
večer se sešli zde v Bruno repu
blikáni aby navrhli delegáty do
okresní konvence Zvoleni byli:
James Blatný Vác Proškovec V
F Ptáček Ant Haškovec Frank
Oloupal Fr Mahony M W
Koza a Vác Long Všech 8 de
legátů se dostavilo do konvence
která byla Četně obeslána za
předsedu zvolen Car Rabec a za
tajemníka p Ant Ptáček Vyslan
ci do státní rep konvence byli
zvoleni mezi nimiž se nalézá z
Bruno p Mahony Do kongresní
konvence pak zvolen p Ant Ptá
ček z Linwood p Jos černý a z
Brainard p Kar Smrž Buttler
cuuuty odperučuje dobrého kan
didáta pro úřad kongresníka který
by se k tomu velmi dobře hodil
Je to právník C H Aldrich velmi
řádný a poctivý Člověk kterémuž
bych přál aby se mu příštího
Čtvrtku 26 dubna v David City
dostalo navržení — Jaro je tu a
všecko se do páru ubírá Tak i
také u nás hodlá vstoupiti v stav
manželský p Ant Coufal se slč
Mikulášovou a p- Mař Roubal se
sl M Mazancovou Mnoho zdaru
jim přeje: Čtenář
Madon Kooke řiditel F M TLomp
sonova velkého impnrtérsbébo závodu
módního zboží 16-58 Milwaukee ave
Cliicdgo praví: BSbem nedávného
Spatného počasí nastudil jsem te tou
měrou že v noci ani spát! Jsem ne
mohl a ve dne práce schopným jsem
nebyl Jedna z mých modistek užíval
v tom čase Chamterlaln's Cough Re me
dy proti kašli a jelikož zdálo se že
rychle se ji nlevuje koupil jsem si též
jednu láhev Působila téměř zázračně
a hned počal jsem se lepáiti Jsem
nyní úplně zdráv a rád přednosti léku
toho veřejuě doznávám" Na prodej
u všech lékárníků
ITeJlepěl ze rrěecli!
Po padenáte let Mra Wlnlov'a Soothlnr
Syrup matkami podáván Jich dltkamvdnbě
kdy i dostávali zoubky Jaté vyruíovánl v
noci a zbavováni Hpánku cburavým nknU-d-kem
boleni zub6 plačícím dítkem? Jratll ano
zailete al Ihned pro liber "Mra W!nnlow'
SoothltiK Syrup" pro dílky dnatávnlicl zoubky
Cena Jt-bojeat neodhadnutelná uleví ubohé
mu trpícím o dítku Ihned Hpolebnéteae naS
matky Vyléíi prfijem zrenuluje Žaludek a
zapal dodá avězestl celému ůtt rojí "Mra
Wln!nw'n Hoolhlnu Hyrnp" pro dílky antihky
dostávající Jeat příjemní chuti a Jeat předpi
sem Jedné 1 nejslarlichancjlepiícb ienskýcb
lékařek a opatrovnic ve Hpol Státech Jeat
na prodej u viech lékárníka po celém avete
Cena Hc lábev Buďte Jlatl a poiHejta o
Mra Wlnsl ow'i BoothlnK Byrup"
viechny choroby pochá
zející z nečisté krve bled
Blčktt vředy boláky vy
rážky vyléčí jisté
SEVERŮ V
Krvo Gistitol
Silí tělo dodává chuti k jídlu
čisti krev Cena f 100
Od první láhve až do dnes
zůstal Severnv
t
0
Balsam pro Dlíce
Kejjistcjáiai lék o mi proti kašli Každé
dávka atlnkaie 25BOct
Cedar Raplds la
panem uracíríkúm spolků
Cřetní (oličhodnf) knihy jako Ledff
i rs Journals dennt knihy a jod
E K HABKI9 pokládal
PSACÍ - STROJE
Jnoa syni aerhytnoo potřebou kaldém
obchod a mol no Hel le v kaldém zamévíná-
] kdea VM-epí YW koupi paa-iho atroje
diiloo pHhlileU hlavni k jednodoohosU do-
konaJutl zKzeni neboť to zururute trvanlt-l
Diilei Tnsiriter t fcsua Ci
IsTarw Tuk - r 1--