Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 27, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK
ZÁPADU
r
i
Založen 1871--I fk
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Populisté lowitf
odbývali v úterý státní konvenci
svou v Des Moines za účelem jme
nování delegace do konvence těch
pravých populistu kteráž v Cin
cinnati odbývána bude při černi
došlo k j zřejmé téměř roztržce
Dva z jmenovaných delegátů pro
hlásili totiž Že ze všech sil svých
pracovat! budou k tomu aby v
konvenci oné dosáhli navržení kan
didáta ntrany sociální Debse a od
mítli co nejrozhodněji uposlech
nouti vyzvání předsedy by Člen
ství delegace se vzdali
Populisté llllnolsští
totiž ti kteří proti spojení se s de
mokraty a pro vystupování samo
statné jsou odbývali státní kon
venci Svou v úterý ve Springfield
a mimo jmenování delegace do
konvence národní cincinnatské
navrhli též samostatný lístek stát
ní s A U Vintinem z flora za
guvernéra v čele
Republikáné ohloštl
odbývali státní konvenci svou
úterý a ve středu v Columbus
celé jednáni vyznamenávalo se
nadšením jakému již po řadu let
v konvencích státních rovným ne
bylo Výsledkem svorného jedná
ní bylo navržení následovního líst
ku státního: Za tajemníka státní
ho navržen L o Lavlm za
nejvyššího soudce John A Shank
za školdozorce L O Boolbrake
za člena výboru veřejných prací
Chas A Goddard a za komisaře
potravin a mlékáren 1 E Black-
burn Za presid&tské elektory
navrženi M T Herrick a W P
Orr a za delegáty do konvence ná
rodní senátor Foraker guv Nash
gen Dick a poslanec v kongresu
Grojvenor — V přijaté plaíormě
schvaluje Se odministrace presi
denta McKinleyho kterýž zvláStě
velebí S£ za to že snažil se prová
děti veškery sliby v národní plat
formě učiněné zvláštní pozornost
věnována trustům a sice požaduje
se přijetí zákonů jimiž by těmto
zamezeno bylo obmezování sou
těže Populisté kansasští
odbývali ve středu státní konvenci
svou v Clay Center a výsledkem
bylo že 84 členné delegaci do
konvence národní v bioux Falls
dtfna byla instrukce nejenom jed
nohlasně pro navržení Bryana za
presidenta blasovati ala též í k
účeji tomu ze všech sil pracovati
Republikáné státu Indiána
odbývali konvenci svou ve středu
v Indianapolis za účelem navržení
delegace de národní konvence V
přijaté platformě schvÉena admi
nistrace McKinleyho a strana de
mokratická odsuzuje se za to že
agitací svou proti tak zv imperia
lismu povstalce filipínské v odboji
proti zbraním americkým podpo
ruje -
Z kosf reso
V senátu pokračováno v pondělí
v debatování o otázce zda M S
Qoay z Pennsylvanie guvernérem
jmaaovaný když sněm státní na
volbě senátora usjednotjti se ne
mohl k zasednutí oprávněn jest a
sice mluvili Chaodler Kenney a
Pearose ve prospěch a Platt
Quartes fíroti uznání téhož — Též
podána zpráva většiny výboru
kterýž volbu montáaskébo senáto
ra Clarka vyšetřoval $ kterouž od
poručeno senátu přijetí následovní
resoluce: "Budiž usnešeno že
Wm A Clark nebyl právně a zá
konitě zvolen do senátu spolkové
ho sněmem státu Montana" — V
úterý pokračováno v debatě o pří
padě Quay-ově a výsledek když
po 4 bodině ku konečnému hla
sování dqšlo byl ten že 33 proti
3] hlasům právo téhož k zasednu
tí na základě jmenování guverné
rovu upřeno Hlasování dělo se
výhradně jeo ná základě otázek
právních jak ten který ze senáto
ra zákonu a ústavě rozuměl neb
ti je vykládal a otázka politická
neb osobní nehrála tu zcela žádné
úlohy — Ve středo přijata konfe
renční zpráva ohledně civliníbo
zřízení pro ostrovy hawaiské přijat
rozpočet pro odbor hospodářský
jímž něco přes % 3000000 povo
lováno jest a pokračováno v de
batě o civilním zákonoíku pro úde
rní alaské -
XXX
V sněmovně poslanecké započa
to v pondělí s projednáváním roz
počtu poštovního při čemž nejví
ce času věnováno návrhu na rozší
ření pneumatické služby poštovní
a otázce poštovních rychlovlaků
— V úterý odporučeno výborem
přijetí předlohy zákona kterýmž
by zaručována byla náhrada za
škody spasobené mobem na Ži
votě neb majetku poddaných států
cizích avšak jen občaaá států ta
kých kteří podobně za život neb I
majetek občanů amerických zod
povědnými býti se uvolí — Ve
středu pokračováno v projednává
ní rozpočtu pro odbor poštovní í
při tom opětně ropředla se tuhá
debata ohledně zamýšleného pro
dloužení pneumatické služby po
štovní Se strany odpůrců téže
dokazováno že společnost službu
onu zavedší proměnila se v obrov
ský trust kterýž prosakování pří
slušných položek úplatků používá
a debata měla ten výsledek že 87
proti 50 členům článek dotýčný
škrtnut
Z Washingtonu
í Státním odborem oznámeno
v úterý Že zástupci našeho vyšla
ce v Cařihradu dost Jo se od vlády
turecké konečného vysvětlení že
požadovaná náhrada v obnosu
H90ooo za zničení majetku našich
misionářů vyplacena bude kdy
však tak se stane těžko prý dosuď
určiti an dříve požadavky starší
vyrovnány býti musí Zárovefl
oznámeno že portou dáno svolení
ku znovuvystavení amerických mi
sií v Harputu a Harsamu jakož i
ku fřístavbě křídla k americkému
semináři v Cařihradě což prý jest
totožným s uznáním pr&va misio
nářů našich ku stavbě misií a škol
v obvodu říše turecké
í Tajemník války odpověděl ve
středu na senátní resoluci kterouž
vyzýván byl ku sdělení zda kteří z
důstojníků na Kubě Porto Ricu
neb Filipínách dostávají odmě
ny ža prokazování služeb civiluícb
V odpovědi své uvádí sekretář
války že na Kubě dostávají zvlášt
ní odměny zá práci podobnou pou
ze jen čtyři důstojníci a sice jsou
to vojenský guvernér Kuby kterýž
dostává £7500 roční vojenský
guvernér města Havany kterýž
má J 5 000 ročně výbčrčí cla na
éstrově Kubě s platem £1800 roč-
qč a pokladník ostrova Kuby
platem týmž Plat tento vyplácen
jest jim mimo pravidelného služ
ného jejich co důstojníků a členů
armády a sice činí se tak proto
poněvadž postavení jejich ítVláštní
ho a to nemalého vydání vyžaduje
Sekretář při tam udává že není to
prvý případ kdy tak se stalo reboť
podobně činěno v roce 1849 kdy
důstojníci armády naší -podobné
as úřady v Mexiku a Kalifornii
zastávali a jichž plat kongresem
pak schválen byl
KRORfcA UDÁLOSTÍ
Povodni na jihu
Z Louisville Ky oznamuje 3e
že následkem neustálých téměř
dešťů povodní ve státech jižních
nabývají rozměrů hrozivých a že
Škoda jimi spůsebená daleko od
hadovaný dříve obnos ti 000000
přesahovati bude Část zaplavená
táhne se od Mobile Ala- po řece
1 ombigbee az d s(Te4u státu Ala-
bama a západně pfes Jackson
Miss až k řece Mississippi V
Enterprisa Miss stála voda' na
ulicích v pondělí ve výšce pěti a v
Meridian Miss ve výšce 6 stop
Spojení železniční jest po většině
přerušeno a tam kde tratě dosud
odplaveny aebyly jezdí vlaky pou
ze ve dne a to zvýšenou opatrno
stí an tratě zaplaveny jsou V
New Orleans vystoupla v pondělí
též voda do značné části ulic a
značné škody v obchodech a skla
dištích spůsobeny — Z íaekson
Miss oznámeno že sedmičlenná
rodina černocha Johna Hortona
při řece Pearl bydlícího utonula
když přes most z ohroženého oby
dlí svého uoiknouti chtěla Byl
totiž most stržen když právě
středu jeho dospěla
Drány v 101
počtem 45 odhadnuty byly stát
ním výborem odhadčím celkem na
4589935- NejvětŠÍ odhad uČi
něa dráze Chicago Minneapolis &
St Paul a sice na £8170946 a
dráze Chicago & Northwestern na
IZ937390-
OMAHA NEBR V PÁTEK DNE 27 DUBNA 1900
O sporu s Tureckem
Bývalý vyslanec Spoj Států
vlády turecké A W Terrell
Austin v Texas se vyslovil o spo
ru obou vlád následovně: Vážím
si velice sultána tureckého Spor
obou vlád nebyl dosud objasněn
dostatečně Žádáme o náhradu
za zničený majetek misijní v Kar
putu a Maraši míst obývaných
Kurdy a jiným fanatickým lidem
kdež nebylo ani žádných konsulá-
tů Misionáři udávají že majetek
jejich byl zničen lidem s pomocí
vojáků tureckých což porta popí
rá Se strany naší máme jen svě
dectví misionářů vláda turecká se
zase odvolává na svědectví svých
úředníků a nějaký nestranný soud
záležitost tu ještě nevyšetřil Byla
již dříve Žádána podobná náhrada
pro misionáře naše ale nebyla
uznána poněvač i vláda anglická
souhlasila s náhledem že žádná
vláda nemůže býti čioěoa zodpo
vědnou za škody spůsobeoé cizin
cům v končinách nebezpečných s
obyvatelstvem nevázaným Při
onom arménském massakru byl
zabit jedep italský kněz ale ame
ričtí příslušníci byli vojskem ture
ckým chráněni že se jim nic ne
stalo Od jednoho newyorského
časopisu vyslaný kněz do Turecka
shledal Že onen massakr nebyl
původu náboženského nýbrž po
litického poněvač se Arméni spikli
proti vládě turecké- Dnes jsou v
říši turecké ještě nejstarší křesťan
ské kostely aniž by byly od Tur
ků rozbořeny Kdežto obyvatelé
turečtí musejí platiti cla ze zboží
importovaného dostávaly misie
veškeré své potřeby z cizozemska
beze cla To jsou důkazy že vláda
turecká není nepřátelskou ku kře
sťanům a když byl majetek misií
zničep Že se to nestalo svědomím
úřadů tureckých Sultán jest po
ctivý muž a pakli slíbil náhradu
tedy také slovu svému dostojí
Dosud nerozhodnuto
NejvyŠším návladním spolko
vým oznámeno v úterý že dosud
soudně rozhodnuta nebyla otázka
občanství obyvatelstva Porto Rica
Vyvolaná zadržením Jorge Cruza
pro přestoupení zákona o práci
kontraktní že však záhy se tak
stane Rozhodnuta totiž musí býti
otázka ona ve dvou případech
soudních a sioe žaluje Cruz při
stěhovaleckého komisaře Powder-
lyho pro neoprávněné zadržení na
náhradu £50000 kdežto Spoj
Státy zase žalují firmu kteráž
Cruze-ho pod kontraktem impor
tovala na plný obnos ustanovené
na to pokuty totiž na Jjiooo
Váleiné daní
vybráno bylo dle zprávy odboru
vnitrozemního od 13 června 1898
do 31 března 1900 celkem £183
405192 z kteréhožto obnosu při
padaly na jednotlivé předměty neb
obory obnosy následovní:
Doutníky $ 5202691
cigarety 2442020
Siupavý tabák 1641281
Tabák kuřlavý a žvý-
kavý
27070113
Obchodníci s listovým
tabákem
127170
Obchodníci s výrob
ky tabákovými
30637
39193
476724
Továrníci tabákoví
tvuZuý pnjem z
tabá-
ku
Nápoje kvašené
Nápoje kvašené ulo
žené v skladech
Míchaná mouka
Bankovní kapitál do
25ooe
Bankovní kap přes
125000
Kulečníky
Směnárníci
Obchodní jednatelé
Jednatelé celniční
Majitelé zastaváren
Kúželníky
Cirkusy
Panorámy a pod
Divadla a musea
773U7
5693663
- 197936
14154
712426
6066155
383443
559356
377016
11860
71776
90626
28929
48759
97729
Dědictví 2806306
D3 zahrnutá v po
ložce A 66781776
DaS zahrnutá v po
ložce B 8693881
DaM z hrubého příjmu 1463547
Sloux Indláné se bouří
Z Fort Yates v North Dakota
oznamováno ve středu že mezi
Indiány kmene Siovx panuje velká
nespokojenost s jednáním indián-
ského odboru kterýž beze vší pří
činy a beze všeho objasnějí proč
že tak se děje obvyklou dávku
potravin na polovinu snížil mimo
čehož doposud ani loňský roční
úrok z peněz jejich v pokladně ná
rodní ležících jim nevyplatil aniž
peDÍze za kůže z přiděleného jim
dobytka stržené mezi ně nerozdělil
Podobně oznamováno jest i z Pine
Ridge jednateloy a náčelníci roz
hodli se proti tomuto jednání od
boru indiánského ve Washingtonu
protestovati a pakliže spravedlivým
stížnostem jejich sluchu dáno ne
bude tu prý práv svých se zbraní
rukou domahati se budou
Stávkář usmrcen
Ku krvavé výtržnosti došlo ve
středu po šesté hodině večerní na
Racine a Wellington ave v Chi
cagu pn niz jeden stavkáf na
místě usmrcen jeden těžce postře
en a 6 jiných osob potlučeno PV
místech těch nalézá se tiskárna
Baker Wavler Printig Co kteráž
následkem nepohodnutí se veške
ry dělníky uniové z práce propu
stila a tu stávkáři ustanovili hlíd
ky které dbáti měly o to by skéby
místa jejich zajmuvší zastaven
práč a k přidání se k unii přimě
Když večér dělníci neunioví
práci opustili zastaveni byli hlíd
kou podobnou kteráž v rozhorle
nosti místo slov počala užívati
důvodů mnohem ráznějších a
náprstníky na rulcou na ničaho
netušící skéby se vrhla Mezi
napadeuými nalézal se též i řiditel
závodu Baster kterýž k obraně
své revolveru použil a stávkáře
Millnera na místě usmrtil a druhé
bo člena hlídky McGuirea do
tváře a ramene Dostřelil Ve rvačce
na' to vzniklé bylo několik skébů
dosti nebezpečně patlučeno Ba
ster byl zatčen dlouho však ve
vazbě nezůstane nebofl policie
jest toho přesvědčení že jednal
úplně v seibeybraně
Výbuch prachu
při kterémž dvě osoby smrtelně a
devět líných lehčeji noraněno
udál 6e ve středu večar v Larri
mer Pa Výbuch udál se v pří
bytku horníka jednoho a epůsoben
byl prasknutím lampv od kteréž
pak vziíal se prach kterýž horníci
pro práci v dolech připravený tam
měli
Stávku
zakájilo ve středu jak z La Salle
111 oznámeno 1800 horníků za
městnaných v uhlodolech společ
nosu opnng v auey L-oal Co a sue
učinřlt tak proto poněvadž spo
lečnost nechtěla vyhověli poŽa
davkům unie aby výhradně jen
horníky aaiovč zaměstnávala i
aby těmto zároveň obnos měsíč
nich příspěvků ze mzdy srážela a
pokladně unie odváděla
Republikáne pennsyivanšti
ouuyvan statai Konvenci svou ve
středu v Harrisburgu za účelem
jmenování delegace do konvence
národní jakož í za účelem jmeno
vání kandidáta pro úřad státního
auditofa a dvon kongresníků za
celý stát Pro úřad prvnější jme
nováa byl F B Hadenburg z
Wayne Ca a pro poslednější Ga-
lusha A Grove a Robert H Fer-
derejr- Vpiijaté platformě schva
luje se dosavadní administrace
presidenta McKinleyho a požaduje
se jeho znovu natržení Táž vy
slovila se konvence oro ořínou
a a —
volbu senátorů spolkových
Přejeti vlakem
Vlak ďráhy-Pennsylvania přejel
25 dubna v South Fork Pa tři
idi buď Slováky nebo Poláky
Horník Josef Patargen přijel na
stanici v South Fork s tříletou
dceruškou svojí a 5letou Marií Po
teskiovou Na nádraží čekal Mí-1
chal Poteski otec Marie děvče
pak se slepě hnala k otci a ve
hěhlo v cestu vlaku s opáčné
strany přijíždějícímu Patargen
skočil za dítětem chtěje je za
chránili sám však nesl svoji ple
tou dcerušku na ruce 'a tak se
všichni tři octli pod kolami vlaku
Petargen a Marie Poteski byli vy
taženi z podvlaku mrtvi nejmlad
Ší dítko smrtelně zraněno tak že
na Živu neostane
V Caldwell Kan usmrcen
byl ve středu městským maršálem
jistý John Perkins kterýž před
chozího večera Železniční stanici
v Antbony Kansas přepadl a sta
ničního jednatele o veškerou hoto
vost oloupil
DyoJt?deHnfkn
I Koutshý PaintGlass&VVall PaperCo
429 N 24tn St
Dokonalý a úplný vf bér
~ jicjuvvcjaiui Třwau uupiru na sieny
w rámců na obrazy atd
Zboží prodává se za hotové ve velkém neb malém Práce barvířská
natCračiké i barvení návčatních tabulí atd vykonávají ee dobře l spole!
hllvfi Pouíb nejlepší dělníci se zamčstnávají p
t Jaxxxee UZo-atslc řiditei
Z FILIPÍN
Válečným odborem uveřejněn
byl v úterý následovní přehled o
nynějším stavu věcí na Filipínách
založený na posledních zprávách
poštovních: Po 1 lednu povstání
v provincii manilské a v severní
části ostrova téměř úplně bylo po
tlačeno tak Že o odporu domo
rodců téměř ani mluviti se nemů
že V provinciích jižně od Ma
nily ležících v Cavitě Batangas
Laguna a Tayabos jež těmi nej-
urodnějšimi na ostrově jsou bylo
tomu však jinak neboť tam dosud
hlavní sla povstalecká sousedě
na byla a veškeré obyvatelstvo v
úplném souhlase s povstalci se
nalézalo Na rozehnání povstalců
těchto vyslány byly dvě brigády a
s jakým výsledkem práce jejich se
setkala vysvítá nejlépe z toho že
ve dvou provinciích povstání úpl
ně potlačeno a že ve 21 městě po
sádky naše ponechány V únoru
byly již voje povstalecké rozehná
ny místo jejich však zaujmuly
nesčetné nezorganizované bandy
v horách se potulující a ve vhod
ném okamžiku vpády do osad či
aící Ječ i tato činnost bad těchto
jest prý stále víc a více obmezo
vána a není prý již dalekou doba
kdy úplně vyhlazeny budou
V Manile dle zpráv úterních
uán byl nevinným zástupce fi
rem Rospingtona a Maxima Louis
Spitzel kterýž zatčen byl na po-
detcreni že povstalcům zbraně
střelivo podloudně dodává
DRAHNÉ ZPRÁVY
w y Kansas Csty Kan zasta
vilo v pondělí práci 200 uniových
tesařů zaměstnaných na stavbě
jatek Cudahy-ho Dostávali do
sud 30 cbů za hodinu a požadují
není 37
V generální konferenci cír
kve methodistické kteráž příštího
týdne v Chicagu odbývána bude
učiněn bude pokus na odvolání
pravidel církevních jimiž tanec
karty a návštěva divadel zákazová
ny jsou
WisconsinStí republikáné od
Dyvau siami svou konvenci ve
_ JL 1 f W
středu v Miíwaukee za účelem na
vržení čtyf delegátů do konvence
národní a dvou presidentských
elektorů
4tYr_ir i
ve wasomgtonu meškal ve
středu výbor národní organizace
sládků za účelem přimění finanční
ho výboru sněmovny poslanecké k
tomu by válečná dafi z piva
obnosu Ji 00 za sud odvolána
byla
V New Yorku vypukl ve stře
du časné z rána požár v šestipa-
trovó tenementní budově číslo 74
torsy th nijce př: ažmí třicscb
o život přišly a tři nebezpečně po
páleny
V Chicagu přišel ve středu
nešťastnou náhodou o život 74letý
novinář a spisovatel Major John
F Howard Přepadnul totiž přes
zábradlí vyéšího poschodí a pádem
na místě byl usmrcen
V Detroit dojde nejspíše ku
stávce zřízenců pouliční dráhv a
to následkem toho poněvadž spo
lečnosti ve středu odmítly vyhově
li požadavku zřízenců o zvýšení
mzďy o dva centy na hodinu
Nebezpečí od vrakfr
Tvrdí se že v atlantickém oceánu plu
} mnoho vrak 6 Jet pdtiánčny Jsou aem
a tam mSníoím ae postavením Jejich
vlivem Vtrft a protdfi ohrožována Jeat
doprava námořní Jelikož a tím velké
vydáni apojťho Jeat nif í ae obyčejně až
když již Jimi velké íkoiy apfiaobeny by
ly P#dobně jednají mnozí kteří vyčká
vají až Když onemocní a léčením nebea
pečnýcb příznaků nezáživnotti Spatné
ho trávení rácpy a nemoaf jaternicí) a
ledvinovfcb Nedovolujte by ohrožo
valy vaše zdkavf Uostettera Stomach
Bit ten vyíistl vái ayitém od ví ech neči
tot učiní krev bohatou nervy ailnymi
Léčí viechny nepořádky žaludeční a jeat
nepfedčitelním lékem jarním Dbejte
nato by celním kolkem hrdlo zalepeno
bylo
Ročník VIII éfslo C5
'Glasgow Block) So Omaha
všeho druhu barev skla
NEBRASKA
Roh 15
CYCLE COMPANY
a Harney ulice
Prodávají bi
cykle šicí stroje
a psací stroje
Pronajímáme
částě strojové a
šicí stroje každého
opravujeme
druhu
G E Mickel řiditái
Telefon 1663
Io Paříže
Kdo se chce letos podívati na
výstavu učiní dobře když si po
jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob
držeti Firma F Brodský & Co
1389 Seconá Ave New York
zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužiti dle je
ho přání Firma F Brodský & Co
má jednatelství pro následující li
nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston
Hamburg American Line Red
Star- Line Holland-American
Line Compagnie Générale Trans
atlantique American Line White
Star Líne Cunard Líne a Anchor
Line Dovžděti se ceny přeplavu
a lístků železničních stačí zaslati
poštovní lístak 28tf
TRZNjjPRÁYY
Chicago ES dubna 1800
Plenice pon5tad v cení poklesla hUvní ná
sledkem zptir o příhodném potaši ve ríech
řtátech pšeničních lími orgem nadSje na hojnou
úrodu ssnainon míron vyroatla Jakož 1 násled
kem ilabfch objednarok z cizozemek Pro
dávala ae í S sa K@I5X pro květen
a 66JÍ®86jc pro íévenpo za 67®87Jť-
Kalroflce prodává ei poněknd laciněji a alce
zboží hotová za 39K®40Xc pro květen za 30®
iQ%c pro eerrenec za
Oves v ceně pcklkud ae zteplil neboť prodává
ae zboží botová z X@25c a bílí ííelo 8 za
Žlte v ceně ee nemění prodáváno za 54'
Jeěmen táž zůstárá beze změoy prodávaI se za"
Lněná semeno atonplo znaínoa mřrou prodá
valo II 73
Semeno boj i tiku (tlmotby) prodává &e za $2 86
a jetelová za $74
Cena hovězího dobytka jeat proti min tfdnn
'0 něco leplia tento prodává ae aa ceny následn
icí: Pěkni sjf nejlepli voli prodávají se za $495
@50 tirbenl až prostřední za $4ŽO@480jatuřuí
a k žíru za 14 00@5 0likráry za 13 00@4 50 a jalo
vice aa Í35&2t5) toxiěSti býci prodáraji se za
I325©375 '
Vepřoví dobytek taká vstnnnll ▼ ceně a pro
střední prodával s za 15300595 zTÍASiě pěkný
a těžký za $5 43t50 lehký za$5Wk&5 52K V5t
lina prodej & byla po 15 45@5B5
Omaha 2C dubna 1900
Cena hověziko dobytka proti týdní minulýma
o něco poklesla a sice stalo se lak hlavni násled
kem Spatného deltrvého potaši jffflX přirážený
dobytek nemátna míron na vziledn grám rtricel
Přívoz n pnrornáni a týany předcházejícím
jevil se být následovním:
Voli odáraU ae zá (3 75Q4 86 krávy za 12 2S
©43S _ vlce za35C@450 a vajl k žíru za 1395
®4 83
Vepřový dobytek poněkni v ceně ae zhorf IINej
lepií knsy prodávaly se ne 6S5S7K Nejlepíí
docilená cena byla I547j(
Vejca Jano velmi laciná a sice čerstvá za
lOtfc tneet
Máslo je cenyv znainjS laciněji! Obyčejné
víoúíkí za iúoeVa atolnl za l$15c a a mlo
vea za I7@lgc
Drfibež živá předává se za tyto ceny: slepice
Kc lh kachny 7%c hnsy 74c krocani 8c
Jablkapěkná západní jsou po ISQOQZU sad
newyorská po 1508 50
Seno prodává ae t aeně ustálená nejlepií a
výlia $ 50 prostředni $550 a nížin 1500
St Lobís M dubna lvOO
Plenice byla v cdejlim trhu dnes ceny alžl! '
ozlmka {rvená ííxlo 1 prudárala se v elevatara
za TOK na trati 72c pro květen 08 a Červe
nec M%
Koma atojí v ceni o aěco výle Prodkcá ae
tis í v aievatora zaS9?e fa trati za 40Kail
PrekvítMi za JBc a pro Červenec za
VysloYení soustrasti
Vyslovujeme tímto sestře
našeho sboru Vlastislava ě
29 J Č D Anně Kadavé
srdečnou sesterskou sou
strast nad ztrátou její milo
vaného bratra Fr Soběslav
ského jehož neúprosná smrt
v hrob sklátila
Za sbor Vlastislava Číslo
29 J Č D
Marie Michalovi
předsedkyně
Mar Suchánková
tajemnice