Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 24, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    6
Pokrok ZApadu
POKROKU ZÁPADU
DiOérá se ve známé
lékárně flm fiermdka
v Hslt 1266 již ij
biíU WilUam
( kdež lze veškeré naše záležitosti
vyřizovati
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
alésá se t 1 509-511 Jli 12 nl
m MASNY KRÁM
nt Jiljstraně města vlastni krajan
"V F Kunci
číslo 1244 jilnt 13 ul
MetTétSÍ zásobv masa vSeho druha
sesek salámu íunek a vůbec všeho co
otor tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
Z NAŠEHO MĚSTA
— Ve čtvrteční schůzi omažské
presbyterie rozděleno bylo $4500
na práce misijní při Čemž na nás
Čechy pamatováno povolením
f 800 — f 600 české missii omaž
ské a faoo zionské missii u
Schuyler Zajímavou a zároveň
pro nás významnou jest ta okol
nost že na práce misijní mezi
námi povoleno více než na missii
mezi Indiány neboť na ty pama
továno pouhými sedmi styl
— Honba na zloděje odbývala
se v městě našem ve čtvrtek od
poledne Dva muži vstoupili
totiž do barvířského obchodu J
Avondeta na 13 a California ul
a v okamžiku kdy pozornost ma
jitele jinam odvrácena byla ucho
pil každý kabát a vestu a s lupem
na útěk se dali Avondet z mládí
také umíval běhat a proto pustil
se za lupiči a ▼ honbě záhy aěko
lik osob a policie nápomocnou
mu byla Zloději dopadeni byli
konečně ▼ Hoaglandově dřevař
ském skladu než však zatčeni
byli postavil se jeden z nich na
odpor a teprve ranou klackem do
hlavy "uspán'' byl Rána byla
tak silnou že zloděj k zemi sra
žen a po nějaký čas obava byla
že vůbec již ani k vědomí přive
den nebude
— Znalci výtečného moka u
znávají všeobecně že takové pivo
jako čepuje Henry Vávra ve svých
hostincích na rohu 13 a Williams
a 15 Williams nelze nalézti v
-celé Praze Není tudíž divu že
-živnost jeho denně vzrůstá a ho
stu vždy jak by nabil Vejděte k
němu a posilněte se tf
' — Známý houslista Hans Al
" bert býval by se ve čtvrtek málem
dostal na věčnost Albert trpí
již nějakou dobo rozrušeností
nervů následkem čehož v ošetřo
vínf lékařském se nalézá a když
ve čtvrtek hůře než jindy se cítil
myslel že pomůže si když větší
než předepsanou dávku léku ve- j
zme Náhodou však obsahoval i
lék otrušík následkem čehož po- ]
žitím větší dávky otrava se do
stavila a nebýti rychlé pomoci
lékářské mohl nyní Albert účim
kovati při kapele nebeské
— Kongresní konvence druhé
ho distriktu odbývána Dude příští
sobotu odpoledne ve Washington
HalL
— Mayorem Mooresem vydána
byla proklamace kterouž obyva
telstvo Žádá se ku konání sbírek
ve prospěch hladovícího obyva
telstva indického Pokladníkem
íondu jemuž příspěvky odváděny
býti mají jmenován Alfred Mili
ard kasír Commercial National
banky
' — Naše rada městská hodlá
přijmouti ordinanci kterouž by
prodej cigaret osobám nezletilým
zakazován -byl Máme sice po
dobný zákon státní kterýmž za
povídán jest prodej cigaret oso
bám pod 21 rokem stáří pod
trestem od f 100 do $200 leč zá
kon ten jest mrtvou literou a
dosud ani jedinké zatčení na jeho
základě učiněno nebylo Násled
kem totiž vysokého trestu vy mýká
TJIILI!
TXHJLíX!
Nabízím ctéBfm trf m knjanftm nejlepSÍ tvrdé a mlké uhlí sa cnr
aejaiitf Čisté přesáté a íOOO Uber Dorážka rychlí
X Xjorrí TIS So- 13tH Street
TELKFOH ISIS
se přestoupení zákona toho právo
mocnosti našeho soudu policejní
ho následkem čehož také policie
přestupování zákona onoho žádné
pozornosti nevěnuje Úmyslem
městské rady jest přijmouti ordi
nanci kterouž by nižší pokuta
ustanovována byla tak aby pře
stupnici její soudu policejnímu
předvedeni býti mohli
— Zápisník krajského soudu
oznamuje že po celou řadu let
nebyl vyzvedován v této době
roční tak značný počet listů ob
čanských jako právě nyní Vy
světluje to tím že prý většina
těch kdož listy občanské si vy
zvedují k návštěvě rodné země
se chystá a při tom vlajkou ame
rickou chráněna býti chce
— Poštmistr Crow oznámil
koncem týdne že zanáší se my
šlénkou na zřízení nové odbočky
poštorjí a sice bude prý tato umí
stěna v jihovýchodní části města
a to buď v nádraží buríington
ském aneb v nádraží Union Pa
cific Místa ona by se prý k účeli
onomu nejlépe hodila a to proto
poněvadž nalézají se takfka ve
středu čtvrti velkoobchodní kte
réž by zřízení odbočky oné k nej
většímu prospěchu bylo
— Nikdy připálený nikdy ne
dokysaný nikdy tvrdý není ale
vždy čerstvý a chutný jest chléb
svatojanský u Čermáka v lékárně
13c libra 45?
— Městský pokladník Henn
ings pokračuje pilně v kolektová-
ni dlužných daní osobních a mimo
minule oznámeného již námi za
bavovacího rozkazu v případě
hostinského Slobodinsky-ho do
sud pouze jen ve třech dalších
rozkazy podobné vystavil ani v
jednom však ku skutečnému za
bavení majetku nedošlo neboť
pánové dotyční si pospíšili aby
Skandálu toho zaplacením dlužné
daně se uvarovali
— Zdejší Central LaLor Unit
zanáší se přítomně organisováním
řeznických pomocníků a pradlen
x žehliček zaměstnaných v zdej
ších prádelnách
— Policii nepodařilo se vzdor
pilnému pátráaí naleznouti ani té
nejmenší stopy po krejčím H J
Newnianovi o jebožto záhadném
zmizení minule zprávu jsme při
nesli a proto také požádán soud
by pro zanechané tu jmění jeho
poručník jmenován byl — Ob
chod jeho prozatím veden jest
bývalým jeho dílovedoucím
— Divadlo Podp Sokola Tyr
še těšilo se minulé neděle hojné
návštěvě obecenstva Sehrána
byla Šamberkova fraška "Jen
žádný sněm" a hra ochotníků šla
hladce přes prkna což svědčilo o
veliké píli účinkujících V kuse
vystoupil zase po delší přestávce
pan Boh Ludvík nu a ten jak
se samo sebou rozumí tvrdil mu
ziku Jeho Martin Klapálek byl
pravý typ pražského mistra po
čestného cechu ševcovského K
němu se důstojně řadila paní N
Svobodová která pěkně předsta
vila zlou tchýni tak že zajisté
před sí mil uctivý respekt i její
pan manžel Ostatní ochotníci
předcházení tak dobrými příklady
činili se znamenitě ač mnozí z
nich měli příležitost poprvé na
obecenstvo shlížeti s prken jež
představují svět Jen u některých
byla patrna ona známá ostýchá
vost a nehybnost jakou začáteč
níci jeví jiní však i na první vy
stoupení si počínali dosti směle
Tak byli Jiřík (p Přenosil) Ba
ruska (sl Benákova) Verunka
(sl Pospíchalova) Kateřina (sl
Bílkova) a domácí páa (p Besák)
představeni na začátečníky velmi
pěkně Při všech ostatních se
jevila veliká píle což pozorovali
bylo na ladné a hladké souhře
Jen to bychom měli k vytknutí
aby nemluvili tak příliš k obecen
stvu ' Hrající mají nluviti ať již
při samomluvách či ▼ rozhovoru
tak jako by tu žádaébo obecen
stva nebylo jako by jen sami k
sobě nebo ku svým spoluúčinkují
cína mluvili Také hudba při di
vadle byla pěkná čímž příjemně
byly vyplněny přestávky v mezi
aktí a po divadle se obecenstvo
při téže hudbě tancem pobavilo
Obecenstvo bylo vděčné a potle
skem také aeskrblilo Snad tento
zdar povzbudí ochotníky Sokola
Tyrše k další Činnosti v chrámu
Thálie
UHLÍ!
— Zábava dámského spolku
Martha kruhu Dřevařek vydařila
se minulé soboty velmi skvěle
Prostorná sífl nové Sokolovny
byla do všech koutů vyplněna
četným obecenstvem které se vý
borně při hudbě páně Havlíčkově
bavilo Zábava potrvala až do
rána v neděli což jest nejlepším
důkazem že obecenstvo bylo se
zábavou spokojeno
— Již příští neděli bude prove
den divadelní kus "Chudá holka'
na jevišti Sokolovny Čistý vý
těžek z představení toho bude
upotřeben na vydržování české
svobodomyslné Školy a tu by mě
každý komu na Škole té něco zá
leží vstupenku odkoupili Zá
stupcové spolků i žáci svob školy
mají lístky v předprodeji a tudíž
bude míti každý příležitost si jej
zaopatřiti Kus sám sebou jest
velice přitažlivý a tak se možno
četné návštěvy nadití
— Ve čtvrtek puštěno bude do
světa ze zdejší lékařské koleje
Creightonovy dvaadvacet novo
pečených pánů doktorů
— KUrá mouka ie jest nejlepttl
Nu Wilberská Zwonltka a Aksami
ta To se vais!
— Z usnešení rady školní ne
budou po 1 květnu do škol měst
skýcb připouštěny dítky mimo
distriktu omažského bydlící když
by školné neplatily a následek
toho jest že dítky z Clontarf pre-
cinktu kdež žádné školy nemají
od dne toho výhody oné zbaveny
budou Rodiče tamní obrátili se
o radu k okresnímu skoldozorci
kterýž prohlásil Že pro letošek v
ohledu tom ničeho učiniti nemůže
že však pro rok příští postará se o
to aby precinkt onen ke školnímu
distriktu omažskému připojen byl
— Z rozkazu náčelníka policie
čteny budou policistům před na
stoupením služby různé ordinance
městské tak aby policisté s nimi
náležitě se seznámili Věnováno
tomu bude po každé 20 minut a
sezna:n ordinanci probrán bude
od začátku až do konce načež
pak podniknuta bude zkouška
aby se vědělo kterému z policistů
z toho nejvíce v hlavě uvízlo
— V sobotu skončeno bylo v
okresním soudě projednávání ža
loby pro kriminální urážku cti
tiskem vznešené E Rosewaterem
proti předsedovi městského výbo
ru demokratického W O Gilber
tovi a sice týž obžaloby sproštěn
Urážka spočívala v tom že Rose
water podezříván z kolonizování
voliči z Council Bluff ve třetí
wardě při přelíčení však nepoda
řilo se dokázati že by býval člá
nek onen Gilbertem skutečně
psán
— Nejmiadší z dámských sborů
zdejších "Hvězda Nové Doby''
čís 85 J Č D pořádá ti bude
příští sobotu v síni p J W Hro
cha zástěrkový ples při kterémž
nejlepší zástěrce cena v podobě
skvostné květinové vásy přiřčena
bude — Zajisté že příznivci sbo
ru tohoto dostaví se v plném po
čtu o další pak totiž o pobavení
a občerstvení postará sejiž výbor
— V neděli časně z rána uči
něn byl policií hon na opiová dou
pata a sice vybrány dvě místnosti
podobné jedna na 13 a Capitol
ave pod hostincem Midway a
druhá v přfzemku na 11 a Capi
tol ave Mimo majitelů copatých
nebešťa&ů zatčeno při tom 12
kuřáků opia — též i několik žen
štin — a zároveS zabaveno kuíá
cké náčiní jakož i celé zařízeni
brlohů Zatčení ponecháni na
stanici až do pondělka
— - V sobotu po 6r hodině ve
černí spáchal samovraždu požitím
kyseliny karbolové krejčí H J T j
Jacobsen na 25 a Cuming ul
bydlící Týž po 6 hodině leže v
lůžku zavolal k sobě manželka a
čtyři své dítky aby jim poslední
"s bohem" dal při čemž udal že
karbolky požil Žena považovala
to z počátku za žert když však
se přesvědčila že sklenice při
lůžku stojící skutečně po kyseli
ně té zapáchá spěchala pro léka
ře leč veškerá pomoc byla ta již
marnou Jacobsen pracoval sám
pro 'sebe a měl dosti zakázek a
proto těžko říci co k samovraždč
jej dohnalo Byl členem spolku
Modern Woodmen of America a
pojištěn byl na f 2000 kterážto
pojistka však rodině jeho pramálo
platnou jest an dle nového zaří
zení pojistné samo vrahům se ne
vyplácí — Jak se dozvídáme zakládá
se v Omaze nové číslo spolku č
S- D ] k němuž pro začátek
přihlásilo se 22 členů vesměs
mladých Schůze v níž o zalo
žení čísla tohoto jednáno bude
s4]
DEUnATISLIU
UUBALnrtapod noe
k _ 1 ' _ 1 i i_š 1
nemecnycn zanunu
'3 A fiR - RÍRIITRA
Xkotvouy"v:
nUlJ EArCLUIb
Rsd aJ nto 1 lra
nrfjHHnimkeakotTeii
t As LStxia Oo Sl tmá Bt M fí
21 zlatých a i medailí
IMlIsIafcadoiat tlsstalskalaé hasli
ss a to at OsBiassdporaMa
▼mu praními mum i utnu 4
sytmoikUrtr 1 Jtnf ml vyw
foblataoo"
wyw prag icp přijmu uiaa n
odbývána bude příští neděli dne
29 dubna v místnosti hostinského
p Chas Mareše na 10 ulici
— Dr A P Johnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svcu pracovnu těmi nejnovějšími
a nejdokonalejšimi nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez
bolesti tf
— Povolení k sňatku vyzvedli
si u okresního klerka Jos Mučka
So Omaha 22 roků s Rosou
Hlávkovou So Omaha 18 roků
— Zdejší fusionistický klub
Peter Cooper připravuje ku dni 7
května pro všechna vynikající
světla populistická banket kterýž
odbýván bude v Coliseum a při
němž poplatek za jeden příbor
pouhý jeden dolar obnášeti bude
Z hlaváčů přijmuto pozvání již
Bryanem a Weaverem prvým
populistickým kandidátem presi-
dentství kterýž v r 1892 v Oma
ze navržen byl-
— V sobotní zvláštní schůzi
rady školní vzato na vědomí že
C C Belden kterýž zvolen byl
na místo uprázdněné poděková
ním se člena rady A M Cowie
ho úřad za Žádných okolností
přijmouti nechce a přikročeno
proto k volbě nové při kteréž
jednohlasně E E- Bruče velko
obchodník ve zboží lékárnickém
zvolen Zbytek zasedání věno
ván téměř výhradně rokování o
zamýšlené stavbě nové vyšší školy
a tu dřívější usnešení dle kteréhož
průčelí téže na 200 stop ustanove
no zvráceno a přijaty plány na
budovu o průčelí 250 stop — až
totiž úplně dohotoveno bude Pří
tomně stavČti se bude pouze jed
no křídlo
— V sobotu mezi 10 a 11 ho
dinou večerní oloupen smělým
spúsobem hostinec číslo 4924 sev
30 ul Dva zakuklení lupiči
vstoupli totiž do hostince a po
stlučení stařičkého hostinského
August Grubeho odejmuli mu
zlaté hodinky I27 na hotovosti a
po vypáčení pěťákového automatu
na útěk se dali Oba lupiči byli
Grubem poznáni co dva hoši ze
sousedstva avšak vzdor tomu že
jména jejich i popis policii dán
nebyli dosud zatčeni neboť doma
se již neukázali a nejspíše město
opustili
— Sbor Čechie D of H čís
161 A O U- W chystá se k po
řádání mašličkového plesu dne 5
května v Národní síni p H Váv
ry a zajisté že bude to zábava
akých míváme tu pořídku Vstup
né pro pána s dámou obnáší 50
centů
— - V neděli kolem 7 hodiny
večerní vypuknul neznámým do
sud sp&sobem požár ve stáji Fred
Buscbe na Mason mezi 13 a 14
ulicí a vzdúf lomu že několik čet
hasičských na místo se dostavilo
stala se téměř celá budova obětí
dravého živlu Ve stáji nalézalo se
30 koní již vesměs v čas vyvedeni
a podobně i veškeré řemení a po
stroje zachráněny a pouze jen
několik vozů zničeno Práce ha
sičů měrou neanalou stěžována
velkou zásobou sena kteréž dout
najíc pravé spousty hustého dý
mu vydávalo SpAsobená škoda
páčí se na #1500 a jest pojiště
ním kryta
— Policie pátrá po Wro John
sonovi denním klerku v hotelu
Klondike na již 16 ulici Toho
dne svěřil mu jeden z hostů k
uložení 55 dollarů na hoto
vostí v pokladně a cenné zlaté
hodinky když však později 9 ma
jetek svůj se hlásil bylo obé
"fuč? a pan Johnson též
— ' V neděli dopoledne spůso-
beno téměř všeobecné překvapení
v našf Praze zprávou o úmrtí
krajana Jana Prosa majitele pí
skových dolů v Brně neboť pouze
jen oejbližŠÍ kruh rodinný věděl
že týž nemocným jest a ani lam
nevědjlo se téměř do poslední
chvíle že by se v nebezpečí živo-
I VB
m A
Náš odbor
U
Každý pár
jíž platíte
ta nalézal Pros zachvácen byl
v neděli týden zápalem plic a stav
jeho vzdor ošetřování lékařskému
rychle se horšil až konečně v so
botu o io hodině večerní doko
nal Zanechává tu manželku a
šest nedospělých dítek Náležel
k oběma jednotám katolickým k
východní i západní a vážen byl
každým kdož do styku s ním
přišel
— Tábor Columbus číslo 69
Dřevařú světa pořádá skvělou zá
bavu v sobotu dne 19 května v
sokolské síni O pobavení hostů
bude úplně postaráno 6ami
Výroční ples uspořádají Ry
tíři Sr Jiří t sobota 12 krětna
r místností J Vávry v Národní
Síni Vstupné: Pán s dámou
25c Začátek v 8 hodin večer
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na RkladS velké mnoi&tyí pi
sů zábavných a poučných zc vseel:
možných oborů Lvadc!ní spiy mí
me vSechny jei jsou k dostání v růa
nvch sbírkách PiSte si o seznam í
obdržíte jej tdartna Adresujte jedno
duie Pokrok západu
Omaha Neb-
HAYD
tostoitosto
BROS
Právě obdržel zásobu těch nejmodněj-
ších jarních obleků pro hochy a děti jakáž
kdy do Omany přivežena byla
Zvláštní výprodej šatstva
$750
až do $2000 prodávati bděme TÉ
ZA POLOVIC CENY PRAVIDELNÉ
75 $510 $650 $750 $850 $900 a $1000
MÉŘ
za $3
Lepšího šatstva dosud
Pěkné obleky pro hochy s
15 a 16 jež prodávány až za I750
H75 la-50 t
Obleky pro hochy o třech
prodávám po
Chlapecké oblek celovlněné
s dvojnásobnými koleny a zadkem
prodáváme po
Chlapecké obleky s vestou
s hedvábnou podšívkou stály I456 až I500 An nn
prodáváme po
190 chlapeckých obleku s
8 aŽ 15 dobře dělané a hodící se
Velká zásoba chlapeckých oblekfi všeho druhu
po $295 $350 $395 450 a $500
Chlapecké corduroy krátké kalhoty
Dobré trvanlivé krátké kalhoty po 10c a 15c
Velice dobré krátké kalhoty po 50c a 75c
Fottovni objednávky iprdent ie vyřizuji
HAYDEN OBROS
Velký obchod proti potil v O MAJÍ A NEBR
Pokiok Západn A prii M f
ženské obuvi í
- - — 1
jedná si stále větší a lepší pověst— pověst
Že vytrvá obuv ta více než jiná Prodá
váme výhradně jen obuv jež vydrží
Dámské botky dobré jakkosti za $150
! Il II II
$190
$250
$290
$350
l
(t
li
zaručen bez ohledu na cenu
usítPLES
dne 12 kvltna igoo
Y SÍNI pana JANA HROCHA
Vstupné: Pán 25 centu
Véčiiý žid
Neaí díla kteréž by v romanopli
ctvf tak poutalo vSechny vrstvy čtená
řů jako "Víčoý £id Jeut to rotiiác'
světoznámý který kaXdý čte se zálibe
ním Toto velké dílo čítající I216stran
jest nyní k dostání úplné za tl 8e£it
na ukázku pole se ochotné zdarma
taídéniu kdo on poíádá pod adresou:
i Kalhova Americká
Omaha Nebe
Roh 16
Dodge nl
stoitoitosiost
EM
Koupili jsme továrníkovu záso
bu chlapeckého a dětského šat
stva za 60c na dolaru Oble
ky pro chlapce s dlouhými kal
hotami všech velkosti až do
stáří 18 roků jež prodávány od
v Omaze nebylo
krátkými kalhotami velkosti m u
prodáváme za Í125 An nn
V Uh
kusech velkosti 3 až 8 Ai nn
$1 Zíl
cheviotové neb kažmfrové kalhoty
stály I3 50 a nn
$1J
velkosti 3 až 8 z dobrých látek
7 XV h
asvvw
krátkými kalhotami velkosti An
za oblek Školní po UKP
po 25c