Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 24, 1900, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApjLB&t
7
0 M M M V M a r y
Dra PETRA
posiluje a pravidlu)© přirozené
cedulky krve ------
Ledviny-
neof v lékárnách
pouzí zvláštní Jed
natelé Je prodávají
Nel-ll Je dostitl
ve vaiem bydlišti
adresujte :
Dr Peter Fahrney 112-114
Lee-Glass-Ándreesen Hardware Co
——prodávují ve velkém i —
[ Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní- -Cínovaný plech
železný plech a kovové zboiW— Ostnatý drát hřebíky nožířské
řboží bicykly střelné žbraní náboje a kportovské zboží
2l9-223 Harrtey ulice - - - OMAHA NEBRASKA
South Omaha
-t=L JBTTBE majltGL
vaří
výtečné pivo obyčejné jakož I
Telelon v South Umaže 8
Český zástupce: y SUSTKXJX-lE
Jediný pivovar v Nebra3ce
jícího zástupce
METZĎV e
vyrábí vyhlášený a po celém MnTvítir 1n4ífr Objednávkám věnuje se
íúpadó za nejlepb! uznaný
Omaha Brewing
vyrábí celém západu rozesýlá výtečný ležák
pucejte na Knihovnu Americkou
Předplatné obnáší pouze $100 ročtie
Zařež kaZdý předplatitel obdrží 26
aut o o biranacn ceiicem iwh síran
_______
Koóáry k polir"b-CLm
'obdržíte vždy nejlepší a nejlevnější
Ncjpčiiiujší kučáry s gnmoTlmi ráfy opatřené zahřífaíly pro noliy ? zimfi
Telefon 257 8i-ir Valáte
V L HARKIS předseda : E K BA ERIS pokladník
HARRIS A COMPANY
KOMISIOSÁŽI SE ŽITÝM DOBYTKEM
v South 81 Jo$eph Mo — v ftouth Omaha JNeb
e Union Stoek Yard v Denver Ovlo
Deavr Je nejlepíím trlu-m ka koupi dobytku k iru Coloradskf dobvtok 1
vt!ny =!echtíaí krva iiríiUotuiiý liereioróiiký a Cerny bezroby tedy Viejlep-
ťolíujema penÍM na dobytek k žíru
ručeni vlcb Uraff banka aneb se obraťte ohledné naši tpolebllvosu na pokladní
ka banky v Ord Nebr Vincence Koketě dt36xo8
o pro oe muzeme v aieramsouv i oou
n
N
M
O
ni
HAMBURSKO-AMERICKA LINIE
Jíe?étší paroplavební
Společnost tato udržuje celý
dvoušroubovými loděmi Nejrychlejší jízda z New Yorku do Hambur
ku Lodě odjížděj! ve čtvrtek a v
Hambursko-Americká Linie Jest nejstarM Německá Trans-Atlantická Paro
plavební Společnost a vlastní 147 lodi majících úhrnou tnosnost 425767 tun 76
téchto jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvoušrobovyen parolodi utere ku
pohodli cestujících zvlaSC zařízeny Jsou
jiná společnost Ohledne přeplavu a cen
HAMBURG - AMERICAN LINE
37 ErtadwaT
cen aFad
Kei York!
poletnoatl
aeb Jejich ]ednatel6
Paroplav Spol Scv-nůmcckého Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a 10 minut
treplavvnl ony
Po parolodích ex přesáních 1 New Yorku do Břemen $3300
pravidelných 1 " " " 13000
" eipreasních t Břemen do New Yorku 13860
" pravidelných! " " ' 13660
HLAVNÍ OftADOVNA:
OELKICHS ÓZ CO
85 BroeuA-way XTer Toxk
HLAVNI JEDNATELE PEO ZÁPAD
daVLOSOZllVLQ áC CO
#V V M V
HOBOKO
Jsou-li ucpány lenivé neb chorobní Četné napo
řádky §e objeví Nemohou močovou kjnellna
i krve odstranltl Píchání ve sralecb T zádech
a po stranách budou toho následkem a dna vod
natelnoit atd se ukáže Nei nečekejte až ne
duh se rozmaže ale Ihned Dra I'etra IIOBOKA
užijte O podrobnosti adresujtet
S Hoyne Ave Chicago III
Brewing Co
zvláštní druh "Paie Export"
který zaměstnává českého cestu
i— —
PIVOVAR
lý JV1VIXUV IVl-ttlVtzvláStoí pozoruost
Ass'n Pivovar
velkých seSitú ncjlepiích románu každý
Adresa:
Knihovna Americká Omaha Vth
Stables 1623 Darenport St
— Chceme ieikfm rol nikam dokázat!
jmenovanyen trna uaeiatl nejiepii odpo
1 i
ubiisimb usaci síro
fest ncjJednoduSSÍ nejtrvanllvejší
nejlehčeji pracující a méně gpráyek
vyžadující než kterýkoliv jiný
V xávnriu Pnkmkn 7n1o nmiřtTá ge nřknMk
f YfjDENSMOKG pnaclcb atrojft Jlí po kolik rokft to
'jen ang-lli-kyml mtieuie L)ÉŇSMOKEro nejlépe
odporutlti dtftiiiilO
Pllte ! o llluatroTany olrkullF kteříž obdr-
iiie apine viarmt oa
UNITEDTYPEWRITERfc SUPPLIES CO
EW YORK CITY OMAHA NEB
upolečnost na svété
rok pravidelné spojení s Evropou
sobotu
Taliový pocei paroioai nevlastni zaana
obrané se na
159 Handolpli Street Chicap 10
Z ČESKÝCH VLASTI
Koupi velkostatku Čeněk hrabě
Thun z Valesassina majitel pan
ství ve Válči koupil od JUDra
Karla Keifa advokáta v Kadani
jako plnomocníka dědiců po ze
mřelém Josefu Wenischovi velko
statek Libkovice v okresu žluti-
ckéra za 358000 K
Sluha důstojníkův vyskočil z dru
tu a f m ro w
neno patra ve Vítkove ulici v
Karlině sluha důstojníka Frant
Schutzcr vrhl se s okna druhého
patra a utrpěl velmi těžké pora
nění Pokus sebevražedný vyko
nal Schutzcr z obavy před potře
ním Opustil totiž příbytek dů
stojníka a vrátil se teprve druhý
den ve stavu podnapilém Pro
tiřečil se tím ovšem značně proti
svým povinnostem a teprve když
v domácnosti důstojníka poněkud
se vzpamatoval rozbřesklo se mu
co vlastně provedl Ze strachu
před potrestáním skočil na dláž
děné nádvoří Pádem na kamení
roztříštil si lebku a mimo to utr
pěl těžké poranění v dolní části
těla V témž domě bydlící lékař
poskytl mu první pomoc načež
dva pěšáci z Ferdinandových ka
sáren odnesli ho na nosítkách do
posádkové nemocnice na Karlově
náměstí kamž byl v bezvědomí
dopraven
Nemsti Při minulém táni spadl
do rozvodněného potoka v Kruhu
u Jilemnice šestiletý hoch který
jen následkem neodhodlanosti a
netečnosti lidí kolem stojících
utonul Ačkoliv nebvlo nebez
pečí pro starší lidi pustiti se do
potoka a hocha vytáhnouti podá
vali mu jen tyčky jichž se hoch
nemohl chytiti
SHROMÁŽDĚNÍ
Obrázek tento představuje ahromáždční snad nejpodivnejSího snému na evétg snž
mif Vlc jSi x- Zemětat0 lcž severovýchodně od Kapské osady a jest nyní
íimc uuiouou um zo iczi neioiize u aejisie vamy Jltioafrické Hlavním mě
stem země Basutft jest Masem čítající jen asi 600 obyvatela VSech Basatů se
éítá asi 200000 a půda na níž bydlí ge považuje za nojlepšf rolukkou a rjast
yecRou paaou v ližnl Africe Baautové až posud se neúčastnili ve válce v i
jich sousedství i
řadicí ač chováni Jejich
lid
idem velice schvtraltfm neb
jeai
lnou
podruhé zase Boerfim
Sebevražda kmeta ze zármutku
nad úmrtím íeny Na Hradčanech
přebývali po dlouhou řadu let sta
řičtí manželá Holečkovi a sice
Josef Holeček v roce 1817 naro
zený a družka jeho na pouti živo
tem Josefa stará 79 roků Tato
opustila jej na věky rozžehnavši
se před týdnem se světem
po dlouhé nemoci Stařičtí man
želé přes půl sta let žili pospolu
v pokoji a míru Jakmile Josefa
Holečková ochuravěla a musela
byt převežena do nemocnice Milo-Í
srdných sester manžel její v do
mácnosti béúslále truchlil Smrt
její pak na mysl jeho působila do
jmem zdrcujícím Po pohřbu
kmet nenalézal pokoj a uklidnění
Duševním mukám násilný učinil
konec KdyŽ z příbytku dlouho
nevycházel byl byt otevřen a
kmet nalezen byl tam oběšený
Marion Kooke řiditel F M Tbomp
sonova velkého importérského závodu
módního zboží 1658 Milwaukee ave
Chicago praví: Během nedávného
Spatného počasí nastudil jsem ae tou
mírou £e v noci ani spáti jsem ne
mohl a ve dne práce schopným jsem
nebyl Jedna 1 mých modistek ožívala
v tom čase Chamberlain' Cough Reme-
dy proti kaili a jelikož zdálo se že
rychle se jl úlevu je koupil jaem si téi
jednu láhev Působila téměř zázračně
a hned počal jsem se lepšiti Jsem
nyní úplně zdráv a rád přednosti léku
toho veřejně doznávám" Na prodej
u všech lékárníků
t Robinsonově lékárně
a O ePactncilld
Cradoi bodlny:
Telefon 1780
mtavi letkv
Od 11 do lldopol a od
4 do t a od 7 do I reier
Pánům úfadníkún spolkft
Čfetflf (obchodní) knihy jako Ldjr-
era Jonrnala denní knihy a jiné od
V nahoru Vokroka ?lr-TI
ČEŠI V AMERICE
1 Bankéřská firma 11 Gausse
nius & Co v Chicagu ohlašuje že
má dědictví pro Františka Růži
čku z Michle Antona Durschmid
ta z Tatrovic a Theodora Ossad
nlka z Gross Peterwitz
1 Došlo nás pozvání ku přátel
skému večírku spolku českých
žurnalistů v Americe kterýž pořá
dán bude za účinkování předních
uměleckých sil ve středu dne 9
května 1900 v síni Plzeňského
Sokola v Chicagu Jak jsme již
několikráte se zmínili byl před
nedávnem založen tento spolek a
bude-h míti trvání jest nepochyb
ným že bude to pouze jen ku pro
spěchu všech sáčastněných
1 V Cedar Rapids svolávají če
ští ochotníci schůzi všech těch
kteří se o divadlo ochotnické zají
mají aby sbor ochotnický rozšířen
býti mohl Divadla prý se tam
hrají zřídka a vždy jsou četně na
vštívena což dokazuje že by se
častěji hráti mohlo kdyby bylo
více sil Za tím účelem vyzývá
výbor občanstvo cedarrapidské ku
četnějšímu se přihlášení ku sboru
ochotnickému aby byl rozmnožen
tak by se častěji hráti mohlo U
nás v Omaze je to zase na opak
My tu máme hojnost ochotníků
ale ti často hrají prázdným seda
dlům
H NaŠi rodáci z podšumavských
krajů z okolí Domažlic a Nové
Kdýně bydlící v Chicagu pořádá
jí v den 2 června v čes -anglické
svobodné Škole na 18 ulici slav
nost Jak v provolání k této slav
nosti udávají má to býti dostave
níčko všech krajanů podšumav
ských aby se poznali lépe a ve
SNĚMU JJASUTu
bvlo učkolikríte vnlmi hrniw& t„
projevují náklonnost svoji Angličanům
vzpomínkách na rodné kraje pří
jemný večer strávili
1 Clevelandský denník Ameri
čan píše že se vyjednávání dělni
ckého tiskového družstva s maji
teli tiskárny časopisu "Volnosť'
nepotkalo s žádoucím výsledkem
Majitelově Volnosti si prý odhadli
časopis se vším příslušenstvím na
4000 avšak zkušený znalec prý
to oahadl jen na J140000 a tu
ovšem byla dohoda těžká
i Fr Lukša vojía 4 řadového
pluku navrátil se těchto dnů k
roaicsm svým v unicagu po 14
měsíčním pobytu na Filipínách
Súčastnil se asi v 15 srážkách s
povstalci dne 19 června byi blíže
Imu střelen do pravé nohy po vy
léčení se opčt vrátil k pluku avšak
brzy onemocněl a byl propuštěn
od vojska Na cestě ze San Fran
ciska mu prý nějaký dlouhoprsťák
vyfoukl $90
1 Pan Jos F Janda nadporu
čík u 8 řadového pěšího pluku
Spojených Států kyl povýšen ve
své hodnosti a stal se plukovnfm
adjutantem v hodnosti kapitána a
se služným jaké mají kapitáni
Přítomně se nachází s 8 plukem
u Havany na Kubě Pan Jos F
Janda jest synem pana Josefa II
Jandy vydavatele "Kewaunských
Listů"
1 V Isabella u Gladstone ve
státu Michigan byla před týdnem
zastřelena česká učitelka slečna
Lydie BaŠtářova Podezření z činu
toho padlo na dva chlapce kteří
bonili vrány poblíže školy a má se
za to že to byla kulka z flinty jed
noho z nich kteráž roztříštivši
okno trefila učitelku u stolu Když
byla trefena zalomila rukama a
volala: "Jsem střelena" a pak ja
ko! j se obávala ie by mohlo více
kulí následovat volala oa žákv:
"Běžte děti utečte!" Vyběhla
nrrtmt ím
sama ze školy ale padla záhy
nezlí mohla kousek uběhnout a v
několika minutách posledně vy
dechla Zdaž střelba byla náhod
ná neb zúmyslna není známo
Hoši jsou ve vězení v Escanaba a
byli obžalováni z vraždy Slečna
Baštářova graduovala na vyšší
škole v Gladstone a byla milována
všemi kdož ji znali Její tragická
smrt způsobila zármutek v celé
osadě
1 Krajan Vilém Vitovský který
se ze staré vlasti do New Yorku
teprve před 3 měsíci přistěhoval
hledá sestru svoji která prý bydlí
v Chicagu Jak v dopisu chicag
ské "Svornosti" zaslaném udává
provdala se sestra jeho Mína z
Hořovic do Chicaga před několika
lety přistěhovalá za černocha
jménem Browna který prý umí
také trochu česky
1 V Iowa City dali obchodníci
do výhry piano které mělo při
padnout! tomu kdo obdrží nejví
ce hlasů Kterak se to hlasování
provádělo nevysvítá ze zprávy
již čerpáme z Katolíka jen tím se
zpravodaj onoho listu chlubí že
piano připadlo jeptiškám milosrd
ným sestrám Byl prý to boj mezi
tamním řádem C S P S a stra
nou katolickou v němž však stra
na milosrdných sester zvítězila ví
ce než 6000 hlasy Bezpochyby
že se ty hlasy kupovaly a v tom
ohledu katolíci stranu svobodo
myslnou vždy předčí neboť oče
kávají za své oběti po smrti od
měnu tisíceronásobnou a tu jejich
obětavost jest vlastně jen půjčkou
na ohromné úroky uloženou
1 V Arroyo Grande v Kalifornii
přišel o život I4letý Willie Čer
venka Vedl koně k vodě brzv
na to však byl matkou nalezen na
cestě bez vědomí a za nedlouho
skonal Poněvač nikdo nebyl svěd
kem události té neví se kterak
chlapec o život přišel Pohřbu se
účastnilo celé sousedstvo a žáci
školy již Červenka navštěvoval
1 V New Yorku pořádán byl 8
dubna koncert ve prospěch tamní
české svobodomyslné školy který
se vydařil znamenitě neboť při
něm účinkovaly nejlepší síly o
chotnické Dle new-yorského zpra
vodaje Svornosti měli o zdar kon
certu hlavní zásluhu pánové Tů
ma Burian a Jedlička kteří svými
komickými zpěvy obecenstvo ba
vili O jednom číslu programu
píše onen zpravodaj: "Byl to
operetní spiritistický trojzpěv od
Zuzánka a Zelinky "Z jiných svě
tů'' jejž na místní poměry přepra
covali a provedli titéž s hora uve
dení pánové Duchové kteří přišli
s nebeské říše zpěvem vyprávěli
jaké vady naše společnost má jak
se každému z nich v té společno
sti dařilo a proč se každý z nich
do nebe dostal Tu se takřka
chrlila ryzí pravda proudem vtipů
na diváky kteří se nejen bavili
ale poznávali i toho čeho jim ni
kdy žádný prosou nedovedl říci''
T Lovecký klub "Orel'' v New
Yorku který se podjal šlechetné
ho účelu zařízení útulny pro práce
neschopné Čechoslovany uveřej
nil zprávu o zábavě která k témuž
účelu v Národní budově dne 10
března pořádána byla Za vstu
penky do zábavy té se utržilo $636
jea od členů klubu příjem v šatně
obnášel íiisqo a ceK- příiem
788415 Výdaje pak obnášely
$178 tak Že čistý výnos ve pro
spěch Útulny obnášel JI70615
H V New Yorku zadal pan Fr
L Zeman prostřednictvím advo
káta pana Tomáše Čapka žádesť
o patent na barvící stroj který
bude nejspíš zaveden do všech
větších barvíren ve Spoj Státech
Nynější způsob barvení příze
hedvábí jest nedokonalým tím že
při míchání v barvivě se vlákna
trhají a čuchají a tak příze ztrácí
oa tržní hodnotě Tuto vadu jak
se zdá Vynález našeho krajana
úplně odstraní Odborníci kteří
viděli nový stroj pracovati v Per
sian Rug Factory v Morrisanii
kde pan Zemaa pracuje prohlási
li že má velkou budoucnosť a
také již vynálezce obdržel objed
návku od jedné firmy z Filadelfie
1 Krajan p Fr Zika v Cedar
Rapidsích la zadal o patent na
nový vynález svůj ku nadýmání
ráfů na bicyklech jenž ponese
název "Family Bicycle Pump The
Zika" Přístrojem tímto možno
dle libosti nadmouti jeden neb oba
ráfy stejnou dobou pohodlně a
rychle
Změna v potravě po jaru spů-
obuje snadno žaludeční neduhy
jež však lehko lze vylččiti užívá
ním Dr August Koenig' Hambur
ger Tropfea nejlepšfm to lékea
jaraín
ZkušenoHf krajana
Pan Frank Mičola DlllworthTvíM
nám píše: "Cítím se býti povinen
zmínit! se také o výsledku léčení ae
léky Severovýml Z jara roku 1899
onemocněl jserr a to dosti povážlivě
neboť celá část hořejšího téla počala
ote kati s velikou bolestí Cítil Jsem
mněnou sluhosť tHkie za nedlouho
nemohl jaem ani 1 domu Sel jsem
tedy k lékaři stěžuje si I na krátký
dech Lékař mn prohlédl dal lék 1
poskjtl úlevy průduAnám plicním ni
koli však bolestem povšechným jichž
stále přibývalo Šel jsem k lékaři
znovu avšak marně Konečně nechal
jsem všeho a koupil si u pana Emila
Koezka v Dillworth Severňv Bilitel
Ledvin a jater a za osm dní jsem mohl
již rase ponersálilu pracovati a nyní
po vvužitl tří láhví onoho léku těším
btí dobrému zdraví zacež jsem panu
Severovi povdžčen
Také má žena byla trápena vnitřní
mi chorobami a po využití dvou láhví
Severova Silitele ledvin a Jater jest
jiných Severových léků jaiso náplastí
regulátoru ženských nemocíNervotona
a prášků proti bolestem hlavy vesměs
s dokonalým úspěchem a úplným zda
vm ucui vetu icdiuu icau auyz
trpíte některou chorobou ledvin oto
ky nebo špatným vyměšováním moči
nad Severův fiilitel Ledvin a Jater
rom ' ' V ři f lanXlhA 11 l-A—X
orgánů zvláště připravených neuí to
tedy lék jenž doporučován by byl ne
svědorUtě na všechny nemoci jak se
bohužel často děje Dýbrž lék v pří
padech nemocí ledvin a jater zvláště
vhodný i tak upravený aby prospěl
každému kdo ho má zapotřebí Velká
láhatr nlnif ' 9S man&f 7K nt V a butAÁ
láhvi nalézá se podpis vyrabitelův Na
skladě jest jako všechny Sever o vy
léky ve všech lékárnách a obchodech
s léky
PureMalt
HISKEY
D1STILLED AND
BOTTLED AT THE
WillowSpries
Distiller
GUARANTEED —
PURITY
5TRENGTM ANI}
FLAVORr
lh'iirvií'iH'n:-i!il
rviWhtyiibwH-tiniíiii
K dostání v lékárnách hotelích a ve
všech známých obchodech
The Limited'' evenlng trainandThe Expreat"
uóou train from úmaha tor Cnlcago
iiijcvnmrn ornwinc
UI11AUILLIU UklIllUb
uay train ana evening tram irom umanam
Minneapolls and St PauL
Tickets ot agents of connectlng linea-
W H BRILL Dlst Pass'r Agt Omaha
A H HANRON GPA
J F HEBBT AG~rb'
Onboona
Ohioaffo
Nový Portlandský vlak
DVA
MY
V$WCTO
Jixda labajena bude 29) dubna v
The Union Iíieiiic
OREOON BHORT LINB a '
OKEUON R R NAVIGATION OO
tavedly novy vlak do Portland Vlas tento r
he PACinC EXPRESS'
vyjíždí i Omaby ve 425 odpol
tV FexLx ii-vm áLny aa ewt sst
Jízda nynějiíbo Portlandskébo vlaku
The Overiand Limited"
vyliidíjicíbo Ornahy v 8J0 ráno íkrí
cena bude o t bod 45 min V vyjiidění
vlako neaílnina tidni iměoa
Pouze 55 hodin a 40 minst
Z OMAHT IX) PORTLAND
Pohodlná aahieni
Měststá Mmv 1302 Fanai aL
OMAHA NEBR
iiAiAillltllitlil
XIiih n
Krásné
ava íivoirrai
ifované obraay
iifedstavnjicl
Ziika hodící
České velikány Husa a
pro polkoví a Veřej n
otl tro rodinv tnána
mistnosti jak
oyní na skladě Prodáváme je ob po
ilOO aab co prémii k Pok Zápa4a aa
oopiaica ave ťoroK Uipd]a
Oaaakar-
© ILEBfS®
ltllttftHHfftfltlttfya