Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 24, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    O
Pokrok Západu
Líčeny boj
Tyto národnostní spory ve staré
vlasti se nim zde líčejí tak ukrutné
krvavými barvami že člověku na
akakujs mnohdy až husí kůže Nahlédneme-li
však do časopisu v
Čechách vycházejících přijdeme
ihned k poznání že tana boj jest
jen lícený uměle dělaný Tak
ctěme ve feuilktonu "Národních
Listů":
Ty známky podružnosti bijí do
sud n nás do očí!
Onehdy na elektrické tram wayi
Průvodčí koná svoji službu Při
stupuje od osoby k osobě táže se
každé!) o jak a kam propichuje
odevzdává lístky Několik osob
odbyto bez závady Na řadě ně
jaká dáma
— Kam račte?
Žádná odpověď S výrazem
jakéhosi káravého údivu měří dáma
průvodčího zrakem Chvíli němě
ho měří od hlavy k patě Velmi
vrchnostenský pohled Potom s
výmluvnou blahosklonností:
— Ich moechte eine Umsteig
karte A průvodčí tónem skroušeného
přiznání své viny:
— Ach pardon! Bitte
schoen !
Výmluvná illustrace pomčru
"Prosím tisíckrát za odpuštění že
jsem si dovolil osloviti vás po če
sko!'' praví to "pardon"!
Pardon! Proč pardon? Muž
konající svoji službu při českém
podniku v českém městě osloviv
neznámou sobě osobu po česku
omlouvá se a prosí za odpuštění
Mi pocit že svým českým oslove
im nemile dojal německou osob
nost a přiznává této osobnosti
právo aby zde na české půdě se
směla cítiti nemile dojatou českým
oslovením Vyložený nepochyb
ný pocit podružnosti! Není více
doklad q třeba Tiché dobrovol
né ochotné postoupení přirozené
ho práva je neklamný příznak
poddajného ducha Uznávám svoji
- dmhořadnost a bez odmluvy pode
jhem se skláním Omlouval by
se cizinci za své domácí oslovení
průvodčí v městě německém v
maďarském v dánském nebo hol
landském? A těch neklamných známek všu
de dosud plno v našem životě!
Křičí tak hlasitě na naší ulici bijí
do oka ve výkladních skříních nad
rraty a závody našich obchodů a
ústavo v dokumentech naší práce
a živnosti obráží se na vyhláškách
i visitkách na pouzdrech a bali-
dlech vSude kdekoli jen naši lidé
v kulturním podružení mají příle
žitost úpěnlivě upozorfiovati zá
stupce prvořádného živlu: probůh
milý Němečku nenamáhej se ni
kterak s naším jazykem my už za
tebe všecku nesaáz ochotně na sebe
vezmeme
Německá zpupnost že nám ne
chce přiznají rovnocennost?
„ Jal přelud fantasie!
Měl by snad náš nadcenný kra
jan sám ještě vlastní rukou stírati
ty známky naší podhodnoty kte- j
iými se to kolem tak hemží? Má
se snad milý Němeček i pohodlí
vé superiority sám proti naší vůl i
vyrušovat!? '
Z toho tedy vyznívá že vlastně
ti naši krajani tam ve staré vlasti
jsou největšími utiskovateli svého
jazyka Nedovedou hájiti důstej-
ni práva svého dobrovolně se
Měrocům podkládají a pak křičí
úo světa že jsou znásilňováni
Jak vidno ty "Písně otroka" do
sud v Čechách nedošly náležitého
pochopení a uplatnění
▼ Sáto ínetl mni jest více nnmocnf ch Ca! ar
ea tmioI oatatnlml Democetnl dobro-
- naaaae vyléčitelnou ťo ra Dobo a mnoho
rok A lékaři ji prohlásili za nemoc mis tni
puaipsei mil t mlatniléky a kdyl stále mi
nuly se tíiskem dauuc vyiéciu probiaelU
-vr wm taffffiwněilivu
TCáSTisJ: ác!íisa!6CštiřuJat ósútTní
mamut a rotá potřebuje tet ústarní léčeni
' Slall-tT Citara Care vyrábťn n F J Cbeney
Oa Toledo Ohio jest Jediný ártavni lék
tm jempoaxiTui Tnurne aavaaca oa
M kmmék do kárové liííky On úí In kule irorni
r enznate amroie teieene um namzejt
rt u um nnpaaKtert nenyl lekem
rhojea řoíleU) at pro obilníky a
Aareaajie
E J CHENET a Co Toleda Oo
iMTlékiroiobcmlSe
lihnuly Plila json nejlepsi
Cí Karel H Brouer
ČESKÝ LÉKAŘ
Cá arUitaf zkoieiost v léčení ae
wd ieiskjfcl ©ciícl isaícl a
krtifcft raifcojliství
osaaovHA na sevxx stkané náměstí
DAVID CITY HEBR
Jata aa navoláni do Tiech okolních meetecek
Xaaaaajte ja) ▼ péda potřeby telefonicky neb
teiecraAoay
VmmtmH m medihědptL vrdinvje t Bmi
: aa akladi velké mnoíství cpi-
mk aibavBjch a jtoaíafch te vsccb
faiarh obora Divadelní spisy má
mm vteehsy jd jsoa k doatinf v růz
arfcSt aaarkica Ptát ai o aezaam a
iMCll jej adarma Adreaa jte jedno-
vw zapaaa:
OaMka PJee
Cbytrost žádné Čáry
Malíř Šebánek povedený íerina
přicestoval do městýse ##ka kde
ubytoval se v jednom ze tří tamoěj
Ších hostinců a sice — jelikož do
cházely finance a mínil že tu bude
lacino pohoštěn — v hostinci nej
méně navštěvovaném
Hospoda byla úplně prázdna
proto rozevřel svůj vak a vyňal z
něho veškeré své malby přehazo
val vše sem a tam láteřil po tichu
a stavěl se rozčileným až hostin
ský jemuž počínání malířovo bylo
nápadným přistoupil a tázal se
cože pán hledá
''Inu měl jsem tady obraz"
mínil malíř "a ten by se výtečně
hodil pro vás"
"A jaký to obraz?" dychtivě se
tázal hostinský
"Velkého slona pane hostin
ský a k tomu ještě ca řetěze"
"A ten že by byl pro mne?''
"No toť se ví"
Nastala přestávka Malíř pře
hazoval své papíry dále a hostin
ský se z pola obrátil
"A což — slon — slon že byl
by pro mne?" zaváděl vracející se
hostinský znova hovor
"Protože by táhl do vaší bezto
ho pořád prázdné hospody'' od
větil zcela vážně malíř
V tom někdo venku zazvonil
Hostinský pla nepokoje odběhl
neboť slon mu již nešel z mysli
Malíř kterýž byl již téměř jist
že hostinský půjde na lep mnul si
spokojeně ruce Zde bylo lze něco
vydělati a nějakou švandu prové
sti Hostinský se vrátil ohlížel se
mezi dveřmi opatrně zda ho ně
kdo nenásleduje přistoupil k ma
líři a polo tajeným a polo proseb
ným hlasem pravil:
"Pane malíři smluvme to nějak
s tím slonem ale musil by být ta
kový aby přece "táhl"!"
"To se rozumí že by byl veli
ký a cena by byla dle toho jakého
slona byste si přál Slon na řetě
zu stojí dvacet zlatých a bez řetě
zu deset Tedy kterého byste
chtěl?"
Hospodský pošupoval čepičku
se zlatým střapcem z jednoho ucha
na druhé přešlapoval a poka
šlával až pak spustil:
"Dvacet zlatých? Dvacet zla
tých je přece trochu mnoho Tak
hle za deset zlatých — já bych na
fiáké to pivo a kus té stravy také
nehleděl"
"Já vám udělám slona za deset
zlatých" pravil malíř hlasem plným
ochoty "ale nemohu vám za to
ručit že neuteče''
"Ale ale uteče" smál se ho
spodský "malovaný slon — a
uteče — co tc myslíte ? Víte co
udělejte mi slona jen za deset zla
tých bude ho dost že ne?"
"Inu ovšem že ho bude dost'
podetkl malíř -
Hospodský nastavil pravici — a
plácnutím byla smlouva uzavřena
a malíř počal ihned pracovati
Druhý den hřálo slunéčko více
než moc že bylo pravé vedro
Malíř maloval a hospodský nesta
čil nositi pivo Pokaždé kdy se
sklenicí přišel zastavil se u malíře
a otvíraje ústa do kořán obdivo
val se kráse malby stále opakuje:
"Jako živý— jo živý!''
Kolem třetí hodiny odpolední
zavěsili slona na hostinec a této
chvíle soukromé slavnosti byla
přítomna všechna mladší generace
městýse ka Ba i staří a usedlí
přiběhli a každý obdivoval se slonu-
Jeden sc ptal druhého co to
má být? — co má ten slon zname
nat:? atd a acž minula hodina
byl jindy prázdný hostinec jako
by nabil Hosponský hleděl pln
vděku na malíře sedícího v koutku
před plnou sklenicí tento pota
hoval si opět s uspokojením malé
knírky jeho oči těkaly od jedaé
osoby ke druhé s takovým Šelmov
ským výrazem jako by fíci chtěl:
"Copak až zítra to se budete te
prv ďiviti!"
K večeru přihnaly se od západu
k mčstýsi hrozivé těžké mraky a
záhy strhla se bouře k ní připojil
se řádný liják
Sotva deŠť ustál vyprázdnil se
hospoda Hospodský byl radostí
celý prýč Ještě nikdy neměl ta
kového výdělku jako dnes — a za
to vše jest povinován díky malíři
— a slonu
S vděčnou vzpomínkou na oba
odebral se hostinský na lůžko V
noci zdálo se mu o slonu který se
mu zjevil v zlaté záři Ráno byl
krásný den
Hospodský posilněn spánkem
vstal a přistoupil k oknu VSak
co to? Před hospodou zástup
kluků kteří se smějou a ukazují ▼
onom směru kde visela jeho pý
cha — slon !
Spěšně vyběhl ven a zůstal jako
hromem omráčen Běda běda co
včera táhlo bylo dnes pryč
Po slonu ani památky
Vzpamatovav se rozběhl se do
pokoje v němž spal malíř
"Pane malíři pane malíři! řval
hostinský "otevřte otevřte slon
je pryč!"
"Vždyť jserd vám hned řekl že
za slona bez řetězu neručím"
klidně odvětil malířkdyž byl vstal
a otevřel
"Co si teď ubohý počau?'' na
říkal hostinský "včera slon táhl
a dnes bude zase prázdno Pane
malíři prosím vás vymalujte mi
ještě jednoho slona ale na řetěz
ať mi zas neupláchne jako ten
první"
"Vymaluji vám slona na řetěze
ale za dvacet zlatých jinak ''
"Dám je dám a rád" ale jen se
prosím vás dejte hned do práce
aby byl slon brzo na hospodě'
A skuteč aě dal se malíř hned do
práce ale ne více barvami vodo
vými nýbrž olejovými
Za dva dny skvěl se nad vcho
dem hostince krásný slon — krás
nější svého předchůdce a hospoda
byla nejen tentokráte ale i na dále
stále plna ačkoli hostinský často
musil spolknouti zlost při po
známce některého hosta že slona
dělal malíři vlastně on Z toho
si však nic nedělal jen když slon
táhl
ZAJÍMAVOSTI
Ofullřnd ves — Půvabně polo
žená víska Old Castle nedaleko
skotského přístavního města Aber
deenu jest nyní úplně opuštěna
ode všeho obyvatelstva Tamní
obyvatelé byli odkázáni živit se
výhradně lovem ryb V posled
ních letech tenčily se jich výtěžky
stále více a konečně vydělali si
obyvatelé jedva tolik aby se moh
li najísti suchého chleba jakkoli
nebozí vesničané milovali svůj
idyllický koutek kdež většina jich
strávila celý svůj život nezbylo
jim přece než vystěhovat ser ne-chtěli-li
zahynouti hlady Před
několika měsíci rozloučila se první
a před 14 dny poslední rodina
smutně s místem jež přese všecky
jejich skrovné požadavky nedo
vedlo je uživit Poslední osoba
jež se skrovným svým majetkem
s nářkem opouštěla Old Castle
byla babička skorém 8oletá jež
dosud nebyla učinila ani krok za
obvod obce Většina rybářských
rodin přistěhovala se do Aberdee
nu ostatek do Torry Jeden z
prvních vystěhovalco 77letý sta
řec líčí dojemným způsobem strá
dání jež luuséu zakoušet obyvate
lé obce Loď se čtyřmi muži z
H I 1 11 ! 1 I i ! 1 1 I H-H i I H-l-i- i i řH-řř i Í í i-l l I 1 I M-l-I-H-f
j Starými jako hory
JSOU BOLESTI PĚ IVO
neuralgii
J jistým jako dani jest vy hojeni
Miiiiiiímiii ii Mimin
HLAVNÍ
Éíiifiíp
lilfltlB
Nádraží burliogtonského jest 80 ctop dlouhou a 34 stop vyso
kou čekárna pro dámy jest 80 stop dlouhou a 25 stop
iirokoo V těchto dvou místnostech a v místnosti pří
zemní jest místa — a sedadel— pro tisíce lidí
O pohodlí každého druhu jest postaráno— jest tu holírna kou
pelna prodejna novin jídelna místnost pro zavazadla a
prodejna lístků
Ze stanice burlingtonské můžete se vydati — a vydati dobře--0
Caxleaigrat a ao& rrýOxcčL
Sezwx m zx xpadL
ginias City av tom Jih
St XjomI m xiov jUaovýcfcoL
TfCKET OFFICE:
1502 Farua Street
TELEFON 250
nichž každý musil opatřovati chléb
pro ženu a dítky vrátila se po ce
lodenním lovu mnohdy toliko se
dvěma třemi neb čtyřmi platýsy
Ženy musily donášeli ryby až na
železniční stanici vzdálenou čtyry
anglické míle a z výtěžku musila
býti zapravován i doprava do
nejbližšího města Jest možno
že počátkem letní doby některé z
vystěhovalých rodin vrátí se opět
do Old Castlu poněvadž romanti
cká víska ode dávna byla oblíbe
ným letním sídle měšťáků hleda
jících samotu a hosté také letos
zajisté se dostaví
Kuské lékařství a Turktstan —
Dle zajímavé studie generála Ve
nukova bylo zavedení ruské lékař
ské vědy do Turkestanu nejzdaři
lejším prostředkem pro upevnění
ruského vlivu nad domorodci
Turkmeni osvědčují jak ze spisku
na jevo vychází ruským lékařům
velikou důvěru V roce 1880 se
dostalo v celé zemi pouze dvaceti
tisícům nemocných lékařské po
moci počet ten stoupl ale v pří
štích letech v značné míře a do
sáhl za 10 let výše 122884 V
Taškendu zařízena nemocnice pro
ženy v níž ruské lékařky velmi
blahodárně působí Roku 1883
mel ústav na 2000 v roce 1893
však 7000 žen v ošetřování V
ostatních městech turkestanských
se zakládají rovněž ruskými lékaři
a lékařkami spravované chorobin
ce a stanice Rusifikace země se
dočkala prostředkem lékařství v
celku znamenitých úspěchů a slaví
s humanitou triumfy
Nevydávejte se na cestu bez láhve
Cbamberlain's Colic Cholera and
Diarrboea Kemedy Budete ho Jistě
potřebovat a nemůžete si bo opatřit
ani na vlaku ani na lodi Jest pří
jemným k užívání jest bezpečným a
spolehlivým Ku prodej u všech lé_
kárníků
Postarejte se
o Imdoiioiiowt
svých rodin
pHátoupením
k ruxvétvenému
tn
jcnl vyplácl pojistné
aprivni a ryohle
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ
Hledají se jednatelé
k lalofenJ novjch tábor & Výhodné pod
# minky
DoplAte o podrobnost i lesky neb anglicky
n vrchního velitele
C ROOT
m Bheely Block OMAHA NEB
Předplácejte svým přátelům neb
známým do Čech Hospodáře stoji
pouze S150 roéni
DĚNÉ
revmatismem a i
tik fL-V I
7 +
n iiiiiinmiii 11 -n 1 1 n-T
ČEKÁRNA
BURLINGTON STATION
lOtfe tal Masoa Streett
TELEFON 310
liti
pe dokonaly šicí stroj?
MAinna prívem íírl U Sir! itrole "Pokrok ZíPdn" k%P? ™'nuJ(b
7_ Vr!! lomí tvlnnattt£(nii nOÍll StrOifl BtDI
o neo toku uHAiut vui """" j""" J — _ f
zená kterymkoliv linvm cepínem Jeským KMf rok utvnuje řás v tomto pra
vřlřcnl neboř ařkoliv clr J i'oliro!t Ziipadti nabízíme na ikouSku oa 8Jnňa
komu by se nelíbil vlakémoliv ohledu tomu vrátíme penise rn Čt a při Jmeme
iroloonřho po tkonSce 'uková pít-re 'ud neprihlAsil s [ nikdo Joníby ty
Wl etrnj vrátili To Jest dortsteřtifm dftkazem že iicl utrcj "Pokrok Západu
Isou ncJilokonalejSfml tak dokonalými Juk vftboc Utcré stroje D SU inMe
A Ji posid prodávali ]Bme prodáváme a ovSera prodávntt b:d ie stroje ony-
éelnvm Mříženém při kti rémživriik
stroje připevněn Ht na 11
ve stavbo Sicích strojů V oejlepMch
kterýchs ivrňck
Cili íáít ohmiUujici ceie
plochu stolku iicího a na místo obvřelné bednkky kteroui se pracujíc! Mat pN
obyčejných strojích přikrývá přiklopí e stroj pouae dcíkou na pantech savene
nou tak ie tvoří Bicí stroj když Jpt po pfácf uzavřený rovný stolek Jak vidět!
jest na sirojl tuto vyobrazeném Tento nový druh soustavy sicích strojů nazývá s
Drop-Head Cnbitict
aatWkSBBBBBttsaW I j
ITj — -7LÍ
DKOP IIKAD ťABINET ČÍS 4-
Jelikož pečujeme vždy o to aby naRím řtenářum a odbíratclom dostalo se
fídyto nejlepíí a nelnovejSÍ proto B Mte4enm dčlujeme že jsme učinili opa
tření takové abychom mohli Sici strojo tohoto druhu n8ím odbíratelfim posky
xjvati a íice za cenu až óíHBná nízkou vzhledem ku obyčejné cenó krámské
Drop-head cabinet stroje prodávány Jsou jednateli za B3 hotové aneb za 175
na splátku My obstaráme našim preapiaiiiemm -urop nesa caDinei siroj roaroa
'íápadu se zaruřeníra típlné spokojenosti a vrácenín? peníz do třiceti du5 kdyi
by se nelíbil jak následuje:
Stroj Drop-head Catinet Pokrok Západu lis 5 s třem!
šuplíky po každé straně a jedním uprostřed $2600
Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky o každé straně a jedním
uprostřed jak viděti jest na vyobrazení $2500
Tentýž stroj číslo 3 s jedním šuplíkem na každé straně
a jedním uprostřed $2400
Ov&em že mimo "drop-head cabinet" prodávat! budeme t(í nadále jako dosud
strojo obyiejné soustavy jfikčž Jsme po minulá léta odběratelfim naSim k jejich
úplné spokojeno-ti obstarávali a sice stroj "Pokrok Západu" jak viděti Jest na
vyobrazení následujícím prodáváme za následující ceny:
: B - U 3£aLat ILíaJm i-A tfW iA
ŠW stroj "Pokrok Západu" íis 4
V cesě kteráž jest výše uvedená za
i předplatné na časois na rok
Každý stroj opatřen jest českým I anglickým návodem k zacházení s ním
YSechny tvto stroje rbotovrny
Jsou ro nejdůkladněji zručnvnii ře
meslníky z netlepMbOymRteriúlu a
Jsou elegantní úpravy Cluněk jest
neínověižího a nl!(jnol'i!h z-
říicí ták zvaný samonavlékací Cívka
za konec nlté jest člunek navlečen Jehla Jest samousazovacf totiž vložíme !'
pravým spbsobem do žiábku tedy usadí se bez jakékoliv z vitími pozornosti pon
hým zastřením sama do pravé polohy Každ stroj má tíi samočinný naviják a
všechny potřebné přístroje Jako obrnbovákv zapo&lváky Sběráky atd úplnou
sbírku v úhledné skřínce kterěj obdrží se zdwaa
Nevedeme obchod v licub (trojích a neprodá ánm Je k vili vfdfilko Anli Jaoo stroj klrél
nblrlnip ipatnř Jtí proto Jen ie Jxia Uclu(M Jednajíc penze Jen ve proípii bn a zajmo nalirh
itenáfo oplfojem tylo etroje (itimo s továrny ta hoto a ra tref tovární a nUríme tím tak
poluTlc! á 2 ttelinr v)lohr kť rii by pljnnla co vdělek do ki atátnirh Ji-dnotS a mlHnlch I
podufflnírk Jniijtt-16 kU-Ft viichn! chtt a mna! bU llvt a mu! prutu vydžláratU
Opakajame co Jfíme iirIii pravili:
Zaručnjem úplnou spokojenost a nabízíme vSem kdoi ífroje ed nás koupí JcsU
liže by shledali do BO du5 Ie by v Jakémkoliv ohledu baď v dokesalosU
íhlcduostl práci neb v Žemkollv Jlaém nevyrovnal se ncjlepiím strojfiin
může Jej do té doby kdykoli vrátitl a bdrií své peníze nazpět
Kilif a teebto ftrojfi zamčen Jet Ba S rokd a alce aaraCaJa an Se Jeat DJnoTtJit aoaeUrr
dotiFn rhoton i Bf Jdotí jlím! sdokonalrnlnil l Jde Uk tiie a lehce Jak Jen kter trnj JtU m&le
a ktoráknllrtk (árt bj m r~MHU !! Jk!sk'-!!r!c iptíobsa a fsisaii m baim iMhraaena
Zííúíú ocfcUiiyjě wé itm přUUoje aiii in aid
já Mimo "troJS vje nredných tubUima odlrárWi&ni niím tt
§fCÍT%f% atrol laclnálii hf-i Hel-T J!=ť trfs ciWíUJ
ÁX3 lil opalt JrtíeimJ 'Ridíca" Stroj Ubto llíí n od vfie
„ _ _ _ ______ _ „ „arlenýcli tím le nrcen pouce J n pro í-árnot pro práci
domácí a proto Jeat ponékad akroraljil a atkollv pro vrikemo domácí prá- poiitaíoje úplné a koni
Jl dokonale pro práci krejebvtkoa bychom Je] odporneoraU n-mobll 8: oj tento Jeat rornil velice
Jednodarhá a proto trTanlťt aoaetavy opatrea j-t tál amooaaaiTari lebloa a eamotlnnym navi
jákem a adokonlenJml příatrojl Uk Jako etroj Pokrok Západa a urntea Jeat na pétrokft Týl
prodáváme a opatrnjema aallm odhírtl6in aa náldoral tLtrni lerná ceny:
říš 8 s 8 šuplíky $16 říš 4 s 6 šaplíky f 17 Cí & se 7 šupl $18
V táto eenl sabroato Je ovlem tál Jil předplatná na rok aa Pokrok Západe aneb Hoppodát
K těmto etroj6m Cuká národy nemáme
Stroje "Pokr Západu" opatřeny jsou
O LOŽISKY
VI naší čtenáři co to znamená? To znamená ještě mnohem větší lehkost
v ebodu ačkoliv stroje "Pokrok Západu" šly zcela tiše a velmi lebce tímto
zařízením docíleno toho že jdou ještě lehíeji nejlehčeji ze všecb
Snad není zapotřeby našim itenářfim dlouho vysvětlovat! co znamenají
kuličková ložiska ale muže býti ie některým z našicb čtenářek to bude přece
k poučení Chceme proto pár slov k vysvětlení nvésli Každé kolečko se musí
točití na nápravce neboli ose Tato osa oa obou koncích spočívá v ložiskách
neboli luíkacb v niebi se točí Obyčejně jsou ovšem tato lůžka rovná a v nich
tře se osa plnou svou délkou V minulýcb několika leUcb však zejména od
té doby kdy zavedeny byly bicykly a nichž především snadoý ebod w vyž
duje zaváděny byly opravy v tom směru že lůžka v nichž osy koleček se po
bybují vyloženy malými kuličkami kolkolem a ty tvoří vlastně I6žko v kte
rém se osy pohybují a třou Tím ovšem tření uvedeno na tu nejmenší míro a
zajištěn tak nejlehčí možný chod Tento vynález kuličkových lůžek osvědčil
se Uk znamenitě u bicyklů ie se jej chopili vyrabitelé polních strojů a vše
obecně nyní hotoví stroje pouze kuličkovými a válečkovými lůžky Teď
došlo i na stroje šicí a zavádí se lůžka kuličková při nich totiž při osách
hlavního hnacího kola
Adresujte jednoduše:
Pokrok Západa Omaha Neb
loíe stolku nehybná VSak moda vyžádala sl tíi tměnu
totiž cnst oimamijici nmvni pracinnit-
domácnostech chtSJÍ míti nyní Stroje pri
pracující nsiroji airojo noimu o i"r
8troJ "Pokrok Západu" čís 5
b 3 Supliky po kaidá straně
a Jedním uprostřed -$2400
Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplí
ky po každé straně a jed
ním dlouhým uprostřed jak
viděti na vedlejSím vyobra
zení $2300
Tentýž stroj Čís 8 s jedním
Šuplíkem po každá straně
a jedním uprostřed 13200
Všechny tyto stroje Jsou téže sou
stavy a téhož dokonalého se
stavení Rozdíl v ceně řínt
pouze a jediuě jen počet šup
líků Stroje dodáváme buď a
dřeva ořechového — trjavé aueb
z dubového světlé dle přáuí
zabrnuto jest jii
vloží se no ciouku a puiiuym zatáhnutím
1