Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 24, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
— Vrch u Klapého kdo
nedávné pošinutí vrstev zemských
ge ulálo sQosudným výsledkem
podlehl změnám podzemního ze
mětřesení které zachvátilo krajinu
mezi Labem a Ohří Kopce v
Středohoří se pohybují a tím oby
dlí a kostely se sfílily as ve 30
vesnicích Železniční náspy se
hnuly') řeky daly se jiným směrem
a cesty Be propadly Dosud nebyl
ztracen život lidský však bdělost
obyvatelstva je nevyhnutelná Na
300 českých dělníku bylo vypově
zeno z Landeshutu v Prusku
Turecko — Výtržnosti v Albánii
nabývají den ode dne hrozivějšího
rázu a nespokojení vůdcové v
Uskubu usnesli se zahájiti co nej
ostřejší oposici proti místním tu
reckým úřadům nevrátí-li se dele
gáti albánští vyslaní do Cařihradu
vésti si stížnost během tří týdnů
Domnívají se že byli delegáti
uvrženi do vězení nestalo-li se jim
co horšího Dvě setniny pěchoty
vypraveny byly z Uskubu a poně
vadž účel cesty jejich není znám
působí to mezi Albánci mnoho zlé
krve Myslí si že vojsko táhne
proti některým jejich kamarádům
již se proti tureckému utlačování
bouří Obyvatelé Ipeku jsou též
velice znepokojeni poněvadž byl
bazar zavřen a vypravuje se že
budou křesťané na víru mohame
dánskou násilím obracení a kdo se
nepodrobí bude vypovězen —
Vysoká porta vydala rozkaz k
znovu vystavění americké misijní
školy v Kharputu Jakož i ku při
stavění budovy k Robertsově ko
leji v Cařihradu — Z Beyrutu v
Sýrii došla telegrafická zvěst že v
tamním přístavu se udál výbuch
na turecké dělovici Šmajl který
měl za následek zahubení 23 lidí
Zástupce vyslanectva Spoj Států
Lloyd C Griscom byl pozván
osobní k sultánovi což je událo
stí neobyčejnou Sultán slíbil
našemu zástupci Že záležitosti
všech náhrad za utrpěné škody
budou společně vyřízeny s oněmi
poddaných jiných vlád evropských
Ohledně zvýšení cla se zástupcové
všech vlád sjednotili na společné
notě jíž se proti tomu protestuje
a též americký zástupce ]i pode
psal Vláda sultánova přijala spo
léčnou tu notu blahosklonně s
pozvala zástupce mocností ku po
radě kterak by bylo nejlépe mož
no sporné záležitosti urovnati
Francie — President Loubet
ministr zahraničních záležitostí
Delcasse navštívili ruský pavilon
na výstavě Tam je přijal vyšla
nc kníže Qrusev a daroval presi
dentu Loubetovi skvostnou mapu
Francie dar to carův Je to mo
saika zhotovená z různobarevných
uralských kamenů jadidu onyxu
atratu malachitu a 1 Hlavními-
%f —
sta vyznačena jsou drahokamy
Mana má čtverečný rozměr asi
jednoho yardu a cena její odhadu
je se na 4000000 franků Bude
vystavena po celou dobu výstavy
v ruském pavilonu President
Loubet přijal ji s vřelým zaníce
ním a děkoval za tento nový pro
jev cřátclstv! rusko-francouzského
nadšenou řečí — V Paříži se při
hodila veselá truchlohra která
vrhá podivné světlo na vojenské
kruhy Kap Sával byl přijat před
několika týdny do vojenské ne
mocníce a minulého čtvrtka najed
nou obdrželi někteří jeho příbuzn
úřední přípisy jimiž c jim ohla
šovalo že kapitán zemřel a mrtvo
la jeho že jim může v pátek býti
vydána ku pohřbení Nepřihlásili
se o ní že bude pohřbena na obec
né útraty Příbuzní kap Sávala
zaopatřili vše čeho ku pohřbu je
třeba ano i vojenský průvod byl
obstarán když se však celý průvod
pohřební před nemocnicí shromáž
dil nemohla býti mrtvola Savalo
va nikde nalezena Po dvě hodiny
bylo pátráno po mrtvole až koneč
ně mrtvý kapitán se dostavil živ a
zdráv Byl totiž co vyléčený pro
puštěn z nemocnice kdežto jiný
jakýsi pacient zemřel a tu v úřed
ních listinách byly osobnosti změ
něny Z pohřbu ovšem sešlo
Nfmeeko — Dělníci v námořní
stanici kielské zastavili práci žá
dajíce o zvýšení mzdy z 18 na ao
marek týdně Doprava nákladu
je následkem toho úplně zastave
na a ceny stoupají Nakladači
uhlí u hambrskb-americké společ
nosti vyšli na stávku poněvadž
zaměstnavatelé nechtějí propustiti
dva dflovedoucf kteří dělníky
zvláště týrají Společnosti nebyly
v stavu kehnatt dostatečný počet
dělníků a parník Bulgaria musel
ivWti z přístavu aby dokončil
Vt zaSODOVaoi oiiiu v nuui
ntstni rjarníkv budou asi muset
příkladu toho následovati Ve
městě Konici povoláno bylo aoo
záložníků k udržení pokoje mezi
idem který je rozčilen pověstmi
rituelní vraždě spáchané prý
židy Byl taní právě před veliko
noci zabit chlapce jručuem Win"
tera lid je pevně přesvědčen že
ho zavraždili židé žvláště jelikož
některé okolnosti proti některým
zdají se přímo svědčiti Na neko-
ika místech došlo k výtržnostem
Columbia — Z Republiky Co-
ombia došla telegrafická zvěst že
město Bocas Del Torona Panamě
se nalézá v rukou povstalců Tím
jest 1 město Colon ohroženo ze
padne v ruce povstalců Z Carta
geny došla zpráva že tam byl od
povstalců zajat Baranqnilla a mě
sto ono že bude také brzy od po
vstalců obsazeno Vláda Kolum
bie si najala v Colonu anglický
parník který má odtud převézti
vojsko do Bocas Del Toro kdež
se v brzku očekává rozhodná bitva
s povstalci
Srbsko — Turecká hlídka na
padla srbskou pohraniční stráž u
Vranje a zastřelila tři Srby
Rakousko-Uhersko — Velký po
žár zachvátil obec Hohenthurm u
Běláku v Korutanech Dvacet dvě
hospodářské usedlosti tam výho
dy — Hraběnka Lonyayovábý-
valá princezna vydala pod pseu
donymem "Luesen'' knihu drob
ných úvah — Ve Vídni zatčen
byl setník 4 bosenského pěšího
pluku Alois Gebauer na obvinění
z padělání směnek a zastřelil se ve
vojenském věření — V Uhrách
zničen byl ohněm zámek hraběte
Lonyaye kde týž se ženou svojí
Štěpánkou chtěl bydliti
Itálie — V kostele sv Petra se
sešlo o velikonoci 15000 poutníků
a 20000 cizinců mezi nimiž mno
ho Američanů aby dostalo se jim
papežského požehnání Papež byl
Žehnáním tak vysílen že klesl
zpět do židle Byl pak z kostela
vynesen Později se vrátil -
Vláda italská zvěděla úfadne o
stávce italských dělníků na cro
tonském reservoiru v New Yorku
vyzvala telegraficky svého zá
stupce ve Washingtonu by se vy
nasnažil aby stávkářům pokud
isou italskými občany křivda se
neděla Vyslanec dle všeho za
kročí ve státním departementu
Austrálie — Do Melbournu ve
Viktorii sjeli se předsedové mini
sterstev australských aby se po
radili o svém sporu "s mateřskou
zemí" Jak známo pracuje se na
spojení australských států v jednu
velikou republiku O spojení bylo
již hlasováno a bylo schváleno
když byla tvořena ústava upadla
v nemiíosť osadního ministerstva
britického Chamberlaina který
nemůže snésti zvláště to aby měli
Australané vlastní samostatný nej
vyšší soud a žádá aby dovolili
odvolání k anglickému minister
stvu Ministři prohlašují že 1
tomu nesvoli a že budou stati na
požadavku aby si mohla Austrálie
své zákony dle svého vlastního
dobrozdání vykládati
Váik jiho-af rická
Zprávy z bojiště jsou stále cen
surou anglickou zadržovány a do
veřejnosti se dostane jen to co se
vládě líbí Tak byla uveřejněna
dlouhá zpráva v londýnském
Standardu z Bloemíonteinu v níž
se líčí obtíže jaké jsou spojeny
postupem vojsk Robertsových
Pretorii Především deštivá doba
nynější učiní cesty nesjízdnými
doprava vojska i zásob na větší
vzdálenost jest nemožná Armá
da která by postoupila daleko do
země nepřátelské musí býti záso
bena potřebami na týdny ba i na
měsíce neb při chránění tak dale
ké cesty dopravné se může lehce
státi že může býti doprava od
Boerů přerušena Lid v kraji
nách za zády postupující armády
jest smýšlení nepřátelského shlu
kuje se v menší sbory vojenské
vede boj porůzný s vojskem an
glickým což vše musí býtiodstra
něno než se armáda hne dále na
sever Ke všemu tomu se ještě
pojí nedostatek koní a všeho taž
ného dobytka
Z bojiště docházejí zprávy
boiích na různých místech ale
všecky jsou velice kusé Jen to
lik jest jisto že Boerové jeví vel
kou Činnost na všech místech
ve velikém polokruhu obkličují
Bloemfontein se strany východní
Gen Roberts nařídil gen Metnu
enovi aby opustil město Bosbof
patrně z obavy aby vojsko jeho
zaskočeno nebylo Boerové se vy
skytují na vlech místech u Frank
fořtu ae objevil také značný jejich
bor kUrý má patrni 6čel ten
tu zaskočil sbory Methueno
kdyby se vydaly na pochod
Kimberley
Kolem Wepeneru a De Weťs
Dorpu se bojuje již po kolik dní
ale neví se s jakým výsledkem
Tolik jest jisto že plukovník
Dalgetty ve Wepeneru jest dosud
oblehán a že mu táhnou voje gen
Brabanta na pomoc U Bush-
mans Kopu byly však i tyto výpo
mocoé sbory napadeny Boery a
mají se jim co brámti
Boerové v Natalu nechali též o
sobě slyšeti neboť se u Llands-
aagte vrhli na předvoj gen Bulle-
ra ale jak zpráva anglická dí byli
odraženi Nyní jest zase v se
verní části Natalu ticho a o ar
mádě Bullerově nedocházejí zprá
vy žádné
Mezi oranžské Boery rozšířil
president Steyn pravolání aby
abyli zmužilosti a kladli tuhý
odpor nepříteli že se doba zakro
čení cizích mocností blíží Když
prý dovedou ještě po nějaký čas
vzdorovati Angličanům vystoupí
některé z cizích mocností naproti
vražednému boji a učiní nátlak na
Anglii aby dala republikám boer-
kým příznivé podmínky míru
Boerové jsou tímto provoláním k
ové činnosti válečné povzbuzeni
ož má za následek že se vysky
tují na všech stranách nové sbory
Boerů oraažských útočící na An
gličany
Dopisovatel londýnských Times
Lourenzo Marquez oznamuje
že se dověděl ze spolehlivých
pramenů že vojska Boerů čítají
dosud asi 80000 mužů Na po
čátku války měly obě republiky
05000 mužů ve zbraní a počet
jich se udával zúmyslně tak malý
aby Angličané byli oklamáni Je
ště nyní se nalézá 50000 Boerů v
Oranžském státu rozdělených na
několik velitelských sborů
Jedna zpráva anglická udává
též že byl v boji zabit boerský
gen De Wett což však nebylo s
iné strany potvrzeno a následov
ně se tomu nevěří
Z Pretorie se ohlašuje že všich
ni mužové ktefi se tam dostali
pod znamením Červeného kříže
chopili se zbraní a šli Lojovatí s
Boery Kolem Pretorie jsou zá
kopy nadělány na 8 mil v okolí
avšak v městě se nalézá jen 7
trancouzskych del kdežto na
opevnění ku Kroonstadu jich bylo
odveženo 60 V Tohannesburgu
bylo naplněno dynamitem 25 pod
kopů a pevnůstka tamní byla úpl
ně odzbrojena
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 23 dubna 1900
Plenice ponSknd T cení poklesla hlavní ná
sledkem správ o příhodném počasí re vlecb
státech pšeničních čími ovsem nadejs ni hojnou
A rada značnou měrou vyrostla Jako I násled
kem slabých objednávek i cizozemska Pro
dávala se í S za- 6030914 pro kvSten
zeWJ3!4e a pro červenec ca OtWSMfc-
Kukuřice prodává s i poněknd laciněji a sice
zboří hotová za STw3Sic pro květen sa K%c
a pro červenec ca Se
Ovea snačaS v ceně klesnul neboť prodává ae
zboil botová sa 24c a bil Ušlo Z sa 27027!
Žito T cest se nemíní prodáváno za G6
Ječmen IH súetávábeze aminy prodával se za
40®44c
Lněná semeno stouplo značnou měrou prodá
valo 1178 '
Semeno bojínku (tlmotby) prodává ae ca t2S6
jetelová ca $775
Cena hovězího dobytka Jeet proti min týdna
o ntco nliíí a tento prodává ae sa ceny následu
jící: Pěkní až ne] lepil voli prodávají se sa 1488
hubeni al prostřední za l4O0Q4SOjatčni
a k žíru za $40O&490krávy aa I80út&4 éú a jalo
vice sa 1®5 00 texaslU bjel prodávají ae as
18 toa370
Vepřův dobytek taká vstoupil v ceně a pro
středni prodával se sa fc-3'&S 0 avlálti pěknf
s iUtf za 15 33054S 1U u £A3 Vít
lina prodeji byla po 15 4&25H
Omaha 28 dnboa 1900
Cena hovězího dobytka proti ty dni mlnulámn
o nteo pokWls a sire stalo tak blavcS cialed
beB SkíUí1ío deSilf áliu puúaaí jimi přiváženy
dobytek nemaloa mm na vzhledu trám ztrácel
PHvos a porovnáni týdny predehásjicim
ievú se btt následovním:
Hov Vepř
Za minulý týden 15ÍHH ufi
8 kop
8244
84791
le3
23074
Za tjden konc 14 auonal4J 4 7W
Za týden koně 7 dubna llMH 8IM5
Za týden koní 81 března ltTM 84837
Za týden koně 84 hrtnalSZ74 460H1
Za týden koní17 března 132U0 4489
CTrag
Voli - odávall se za tS75a48a krávy ss I22&
Q42S - - -vlče sa 1328(2140 a voli k lira sa (350
Vepřový dobytek poněkud v ceně se shorltLNi )
lepil kasy prodávaly se po 858587 Nejleptl
docílená cena byla to 40
Vejce jsoa Telmi laciná s sice Čerstvá sa
WHc tacet
Máslo Je ceny coaZnt laciněji! Obyčejná
prodává ae ss 10Olle-stolnl sa 14Q1&C s s máslo
vea ss lTQltc
Drábci ilvi prodává ae sa tyto ceny: aleplea
Itfc l kachny 1%c hasy 7Hc krocani 8c
Jablkapěkná západní Jsoa po 13 0n@6t5 and
newyorská po 1500® 50
aVoo prodává ee v eeai nslálená nejlepii B
výlla St 50 prostředni $550 s Bílin 8500
Kfiie 4soa ceny nezměněná íis- L syrová ss 74
t tis L solená V4l 1 7!iUlsd 3U e
BL Lonia 23 dabna 1800
PaVnlca byla v sdejiim trha dnes esny Blili
oalmka {rvená {!) 2 prodávala se v slevatsra
ss 70 ss tratt Tiyte7tc pro květe UVi a
červenec 88i
Korná stoji v raně o aěco sile Prodává ss
Sa 8 ▼ e'vaiovs ss I7tt& na trati ss 81ti
prs květen ss t7H4jW%C pro červenec ss 87
Bavlaa drti ss stále ceně vysoká ptostMai
1 1 ML
aby
vy
ku
řřdjUcí ca Cítiih
SOUTH OMAHA
' Z rozkazu prozatimního ná
čelníka policie učiněna ve čtvrtek
honba na pobudy u hostinců se
povalující neb v uličkách z ple
cháčů pící a záhy celý tucet jich
za mřížemi se nalézal Policie
neustane prý dokijd South Omahu
čeládky této nezbaví
— Mayor Kelly nařídil vSem
hostinským by přední dvéře ho
stinců vneděli zavřeny měli Dvéře
zadní neb postranní mohou i na
dále otevřeny býti a zavření dveří
předních mříženo aby aspoň na
oko zákon nedělní zachováván
byl Též oznamuje se že nařízeno
bude přesné zavírání hostinců o
půlnoci v kteréžto záležitosti prý
policie žertu rozuměti nebude
— Min týdne vypsány byly
nabídky na dlažbu Vinton ulice
od 20 ku 2i ul tak že konečně
náležité cesty pro vozovou cestu
mezi Umanou a ao umanou se
získá
— Podp Sokol Tyr§ číslo II
South Omaze uspořádá na osla
vu svého osmiletého trvání velko
lepý výlet spojený s plesem do za
hrady pana Koutskýho v neděli
dne 27 května počínaje ve 2 ho
diny odpoledne 60x8
— Osm případu neštovic jež
před několika týdny v So Omaze
se vyskytly vyžádalo sobě vydání
$500 z pokladny městské v čemž
ještě však není zahrnuto požado
vané nájemné z bytu v němž
někteří z onemocnělých vzdor
předběžné výpovědi až do uzdra
vení držání byli
— Klubu obchodníka podařilo
se konečně příměti společnost po
uliční dráhy ku prodloužení tratě
na Q ul od 33 na 39 ulici čímž
hlavně dělníkům z jatek značně
pomoženo bude Společnost se
zavázala že prodloužení ono do
90 dnu dohotoveno a jízda na
prodloužené takto trati zahájena
bude
-— Na zakročení právníka Van
Dušena co člena parkovní komise
zatčen byl v pátek Patrick Morti
mer pro pasení mul svých 1
parku Higbland Při přelíčení
uznán byl vinným avšak trest mu
odpuštěn když slíbil že vícekráte
jtak neudělá Byl to jaksi pouze
jen případ zkušební aby jiným
ukázáno bylo že parku onoho za
pastviště pro dobytek svůj použí-
vati nesmí
— J F Weybright kterýž
okolí so-omažském pracuje ve pro
spěch pěstování řepy pro cukrovar
v Ames oznámil v sobotu že po
dařiío se mu proto až doposud
získali 38 farmerů Nejvíce řepy
pěstováno bude na farmě Chap
manově u Bellevue kdež řepě
celých 100 akrů věnováno bude
— Jak se podobá uvedeno bude
radou městskou v dnech nejbliž
ších ve skutek odporučení mayora
Kelly-ho na zřízení ohrady v kte
réž by vězňové v policejním soudě
odsouzení tlučením kamene za
městnávání byli Mělo by to vý
hodu dvojí předně získán byl by
kámen ku štěrkování cest a za
druhé nebyl by počet věz&u tak
velkým an by zajisté tuláci South
Omaze se vyhýbali když by vidě
že místo lenošivého válení se 1
celi žalářní pěkně pracován i
chléb svůj vydělávati si musí
— Školní rada chystá se ku
zakročení oroti lékárníkům kteří
lihoviny prodávají aniž by si
licensi byli vyzvedli V minulém
roce prodávala lihoviny většina
lékárníků licensi však vyzvednu
totr neměl z nich ani jediný čímž
ovšem fond školní o hezkých pár I
dolárkft připraven byl Rada nyní
dohlédnouti chce k tomu aby lé
kárníci museli ohlašovati žádosti
své právě tak jako hostinští činiti
musí a pokladnu o slušnou částku
obohatí
— Při úpatí M ulice vylovena
byla v pátek dvěma rybáři pravá
noha lidská mužská ve značném
rozkladu již se nalézající a má se
za to že je částí téhož těla k ně
muž as přináleží noha levá minu
lého týdne v Omaze vylovená
— Jak ze dozvídáme zakládala
se minule námi přinesená zpráva
o ztrátě peněz p Nováčkem na
omylu Pan Nováček totiž peněz
oněch neztratil neboť byly mu
šikovným spůsobem 'vyfouknuty'
Ten Človětc kterýž je má snad
prý jich potřebuje více než pan
Nováček a tento byl by pouze rád
kdyby dostal aspoň nazpět tobol
ku v níž peníze se nalézaly aby
na památku schovati si ji mohl
Též prý rád pan Nováček uvidí
zda člověk onen al zase mu dp
tavení Dřiide bude se mu moci
do očí podívati
— Kat Beseda So Omažská
uspořádala minulé neděle v síni
F J Fraflka poutavý kus ze živo
ta venkovského pod názvem "Kříž
u potoka" Souhra šla hladce a
četné obecenstvo zcela uspokojila
Hlavní zásluhu o úspěch docílený
s tíží lze přičísti jednotlivcům je-
ikož všichni účinkující vynasna
žili se dle sil svých aby úlohy jim
svěřené byly co možno přesně pro
vedeny — Jak z oznámky na jiném mí
stě vidčti uspořádá So Omaha
Lože čís 149 D of H 20 květ
na "Velký vvlct" do zahradv d
Koutskýho Zábavy spolku toho
to těší se vždy přízni obecenstva
a nepochybujem že i tentokráte
setká se s hojným úspěchem
usueScní (Vsko A mericko-Tzdí láva
čího Klubu 2 wardy ze dne 22tm
UpozoiBujem tímto ctěné spol
ky jakož 1 české obecenstvo va-
bec že -následkem neshody po
vstalé mezi školní radou a stavite-
em školy Jungman tato účeli
svému do určeného času odevzdá
na nebude — následkem čehož slav
nost kterou Klubem a zástupci
českých ct spolků usnešeno odbý
vati v neděli dne 6 května se tím
to na neurčitou dobu odložit musí
J M Tobiáš taj Klubu
Díkůvzdání
Vzdávám tímto srdečné dí
ky ct sboru Boleslava čís
60 JČD za správné vypla
cení úmrtní podpory v obno
su $500 kteréž mi po ze
mřelé mé manželce
AJsVTETÍS
dnešního dne řádně vyplace
ny byly Mohu tento dám
ský sbor všem co nejvřeleji
odporučiti pro správnost
Wm Edgerton
ovdovělý manžel a sirotci
0000C0~0-0~0'0~0"0
Díkůvzdáni
Tímto dovolujeme sobě vzdáli
srdečné díky vSem tem kdož k
úspěchu plesu našeho přispěli
Hlavni dík vzdán budiž pánům
Josefu Kolářovi Frant Krejčímu
Josefu Brázdovi James Hájkovi
Fr Svobodovi mladšímu a Janu
Fialovi za služby prokázané za ná
levnou a při prodávání a vybírání
lístků DalM dík nechť přijme ct
obecenstvo které tak četné ples
náS navštívilo
8 úctou za
TÁBOR MARTHA GROVE
čis 10 Kruh Dřevařek
VÝBOR
Oznámení úmrtí a díkůvzdání
9 nevypravitelným bolem oznamujem víem přátelům a snáaným te náhle po
volán byl s rodinného středu našeho
(František {pobš3lav3ký
narozený roku 1864 v kraji Táborském v Čechách a přibylý do Ameriky roku 1S87 —
Zemřel v Bralnard Neb dne 18 dubna 1900 srdeční vadou a pochován byl dne 21 du
bna v Olarkson Neb domoví tn jho manielky — Viem ktefi nám lakýmkolivčk
zp&sobem projevili svou aoustrasť vídáváme nelnríWnAUi díky Zvliíti proje
vujeme ave diky spolku M W A v Bralnard Neb za služby zesnulému prokázaná
Jak v domě smutku tak doprovozením rakve k nádraii též panu Petržílkovi Jemui
v náruči byl akonal a neméně obětavým ženám Mra McříaídMraGriffls Hlas Qrlffls
za rychlou pomoc v uspořádáni domácí práce pant ftezáčové za vydatnou pomoc a
Mra Lsmbert za květiny na rakev a panu Janu Janákovi za obstaráni všeho po
třebného Dále nechť přijmou nale diky spolek M W A č 1574 v Clarkson Neb sa
pečováni o rakev a doprovozeni zeanulsno na břoltov Kev T íota sa dojemná
lova átěcby v chrámu Páně I na hřbitově pp Ondra a Lukl za řízen! zpva pí Lons
ťoldovs za věnec na rakev a vůbec církev "Nový tílon" za propůjčeni místnosti chrá
mové Bdh Vám v lem odplať
Anna Sobltlavtká manželka
Rudolf HUvinka Otakar Franttíek dítky
Jan SobiilavM otec— Jma Sobttlatiká matka
A Kadatá Milada Boblilatikd sestry— Vald Sobislattký bratr
BOT
serZuProm6
Nál pravidelný výroční "Challenge" výprodej zahájen bude zítra a
dokážeme Vám jím Že dáváme lepší ibožf novější zboží a více zboží
za méné penčz nel který jiný obchod v Omaze— nechť stane se coko
liv— nikdo nemůže prodávat! levněji nei my To dokazováno jest kaž
dodenně po minulých 10 roka
"Challoneo" prodej v Boston Síoru
V nynějším výprodeji nabízíme tak velké láce že sdá e to al býti
nemožným A neváháme říci že bylo by to nemožným pro kterýko
liv obchod Jiný u nás však podobného slova neznáme o když řekneme
že to chceme— tak to učiníme a konec Přijďte ae přesvědčit a shledáte
to býti pravdou
Nabízíme tentokráte tak výnodné koupě že celý obchodní svět za
stane nad nimi státi a neustaneme dokud každý nedostane co míti
chce Snížíme ceny tak nízko že zapomenete že vbbee nějaký jiný
obchod ještě v Omaze jest ' Koupíte u nás novomódní zboží nejlepii
lakkosti tak lacino že oetatni závisti oněmi a že celé město ozývati se
bude chválou naši že "pouze jedinké jest zřídlo láce a zřídlem dm jest
Boston 8 tore"
BOSTON 8TORE
J L
1 1 1 1 1 mu 11 111 11 11 mu
t Ozkusili jste 41
LUÍJG BALSAM?
Jest to výborný llk proti
t kašli a nastuzení J
zvláHtě pak kaill znsturalémn při nimi
potřebujete nMcho k nleveui tísně a k
uvolněni hlenn V nhlrdo tom shlcdáis
jej výtečným a neobsahuje opium
Chce ty každ to vediV
Dovolte mi Hel ío po vynilti
lahvi Allen'! Iun? aa'řámo proti silné ma
zápalu produi k b jsem výléďn Po
sýlám toto dobrovoA pro dobro trpících
BURRIIL H DAVIS Lafayette R L
Zasloužena chvála
A J Colbom B-q ťAetorla Ili) re-
duktor Someríet IIeraidu pišn: "Moko
odporučiti Allen's Lnng Bulram co ten 1
nej lepí í lék proti kuill a nastu2enlnámn '
A J Harrls & CoLtdmaJ ClncInatLO
Cena 25 a 50c a $100 láhev
u lékárníka
WH-HH-IlI)lrii
Dr C Rosewater
- ČESKÝ LÉKAŘ
Úřadovna: 222 "Bee Buildine"
Od II do 12 dopol
Ufadní hodiny: Od 2 do 5 I „
Od5:30do8f oap
V neděli od 10 do 12 dopol
Tel v úřadovně 507-Tel v bytu 1217
Bydlí--Číslo 2417 Jones ulice
KRÁSNÉ ŽENY
Jeden každý obdlvnje Ce
ny a dívky Jasnouidra
vou a nenhonnou pleti
Červené tváře a mSkká
hedvábnájemná pleC svy
iuji půvab jfljich NIo
neničí tak blaženost a
krásu jako plhy trudy
cerna ziuia neoo spinav
pleť vrásky íerveDý nos nab líce osmahloaf
vyrážky a skvrny a vady Jakéhokoli druhn
Dodávají ženám sprostého vzeřfení a starého
VZhleuU VSeCKy lyiu viuiy loví rjcuio nBuau-
no naíe QUEEfí COMPLEXI0N SALVĚ (Krá
lovnina mast' na pleť)
Jest to nejjístějíí a nejdokonalejíl mast na
pleť v dnešním trhu Určitě neškodná na od
por tak mnohým Jiným prodávaným příprav
kám které obsahuji olovo vlsmut nebo arse
nik ZJemHuje kůži a dodává tváři dokonalé
a
v
nouze n) centu T posiovnicn anainanuu utiuv
penezten aaresujM):
DUSEN SPECIALITY CO
946 So Hornan tver
CHICACOILL
DEPT P
C H Brewer & Co
pohrobníci a
420-423 sev 25 ul
tf-
W G
SL0ANE
obchodnici
& CO
aaussuiiaiuj iviuvij
v čísle 407 409 411 sev 15 ulioe
South Omaha
asjassa— — TeleÍ0B S36
Zboží se prodává dle libosti buď sa hotov
neb na splátky átu
a Donjilas dIícb
BRANDEIS k S9NS cijitde
Ž mi n a tasa ajarťf'feTiy '
půjřovatelé koni
Bo Omaha Neb
jflBaBBM— xeieron cuuo au
wm Kiiiiii