Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 24, 1900, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
Pokrok Západu
SBatl-WEEKLT ED1TION
řobllahed by National Prlntinur C:
509 11 So 12th St — Tel tOOl
8obrlptto lf niil $250 pr yci
Vychází každé litcrj? patek
Vydává - - Národní Tiskárna
509-511 Jliol 12-ul-Teltfon 1008
ftidiclrcdiktor J Rosici
Předplatní t
V místí i dodávkou do domu be přílohy WOO
6 přílohou 3S0
Poítou pro Spojení Htíty a Kanadu bel
Knihovny Americké w-1"
Knihovnou Americkou í-2
Iio Čech bez přílohy
přílohou
Každí předplatitel oprávnín Je k prémii
Ohlášky
Drobní a r6iní obláky uveřejnujeni pouze
en když peníze k objednávce přiloženy Jsou
Za drobné obláíkv obvěejné velkosti nenfo-
ihui!uí dhíc čítáme 76 ceuio za třikrát Za
uzná ohfáleni blahopřáni umru a Jiná cit
tne 1100 tři palce za každé uveřejněni
klAxhť ii ' nroto nřlloží obiednárcn tolik
peněz Jak velkou obláiku míli si přele Ceny
ohláiek na delíi dobu oznámí ce ochotně na
mžádáni
Zásilky pcaez
Vou nejbezpecnljíí když se koupi na polti
ch expressu "Money Order" a týt nám se
zaMe Též v registrovaném dopise aneb po
ukkou bankovní Jest zásilka Jista Kdo
chce platit! "checkem" na bank nechť ziiíle
25 centů více proto že tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupi směnku
(draft) na Omanu Chicago neb New Vork Na
místí drobných peníz plljmeme též i 1- a
centové kolky Víechny zásilky nechť Jiou
zaslány pod Jednoduchou adresou pouze tnu
to :
Pokrok Západu
Omaha Neb
tnaha JJtjbr 24 dubna 1900
Konec prémiím
Premijnf doba se blíží ku svému
zakončení Zásoba kalendářů jak
jsme již před několika měsíci
ohlásili vyšla nám již dávno a
jiných prémií taktéž poskrovnu S
tímto měsícem skončí asi doba
prémií a proto kdokoliv z našich
předplatitelů nemá na tento rok
ještě předplaceno nechť si pospí
ší chceli prémii obdržet
TVaše dlužníky
důtklivě vyzýváme aby si neobtě
žovali dluh svůj a po případě i
předplatné co nejdříve zapraviti
Opakujeme co jsme již dříve řekli:
shovívali jsme když byla tíseS ač
sami jsme byli stísněni Jsme
přesvědčeni že ani jeden ze sta
nemá ny příčinu proč by neměl
časopis předpláceti proč by měl
od vydavatelů úvěr požadovati
Nemůže-li a nebude-li platiti teď
nebude platiti nikdy Rolník kte
rýž by přivezl na prodej obilí neb
jiné plodiny a odbyl je obchodní
ku a musil čekat dva tři i pět ro
ků na zaplacení tak jako musíme
čekati my mnohým odběratelům
dojista že by se nepěkně poděko
val z tikovou apiávnosi My če
kali trpělivě teď ale však trpěli
vost přešla a dáváme dlužníkům a
zvláště těm starším na zrozumě
nou že déle čekati nemůžeme a
nebudeme My chceme přijití ku
svému i kdybychom museli sáh
nouti ku krajnostem a působiti
našim obzvláště těm starším a
lhostejnějším dlužníkům nepří
jemnosti a útraty Každý má při
adrese vytištěno do které doby je
ho předplatné sahá a snadno si
dle toho vypočítá mnoho-li je dlu
žen a kdyby í zaslal nám o tři
čtyry aneb pět dolarů více před
platné ku předu však jsme si to
snad zasloužili když jsme několik
let bez úroků čekali Doufáme
že si tohpto všichni dlužníci po
všimnou bezodkladně svojí po
vinnost vůči nám učiní Zna
menáme se v úctě
Vydavateli Pokroku Západu
V Klondiku učiněn byl prý boha
tý nález zlata při potoku nesou
cím imeno Bryanovo Není to
ironie? Jak se to shoduje Bryan
a zlato?
Nev£ří-u tureckí sultán že
Spojené Státy s výhrůžkou svou
myslí to do opravdy tu nechť jen
přeptá se n vlády španělské a za
jisté že na další žertování chuť
mu zajde
Nyní se vysvětluje proč turecký
sultán vyplácením náhrady ame
rickým misionářům tak dlouho od
kládal Vždyť přec byly právě
velkonoce a velkonoční kloboučky
několika tet žen přec také za pou
hý pakatel pořídíti se nedajíl
Poslední dobou vzmAhá se znač
nou měrou hnutí proti cigaretám
a stále více mneží se počet závo
dů jež zřízencům svým kouření
cigaret zapovídají Nejposledněji
rozšířena řada závodů těchto jed
nou společností železniční r Chi
caga ústící a třemi velkými tamní
mi obchody departmentními jež
na 1200 osob — a z těch na 900
mladíka pod 18 rokem stáří —
zanžataivají
Švédsko také již zachváceno bylo
vojenskou — nebo snad dokonce
válečnou horečkou neboť dle po
sledních zpráv zahájeno tam zbro
jení činností zimničnou Dle toho
as "očkování" mírové konference
v Haagu ani ve Švédsku se neu
jmulo Pak li že vyšetřování volebních
švindlů pomocí jichž montanský
senátor Clark zvolení svého do
sáhnul vésti by mělo k zavedení
přímé volby senátorské tu by
oněch $150000 jež prý Clarka
zvolení jeho stálo přec nebývalo
vydáno nadarmo
Chicago predc jen nemusí míti
tak pálené lupiče jak by rád poli
cejní náčelník světu namluvil
Vždyť tam v minulých dnech ne
známými lupiči použita byla k vy
páčení pokladny taká částka dyna
mitu ž i policista na "bitu'' ze
spánku svého probuzen byl
V Anglii mají také svobodu slo
va ten však kdo ji použije při
praven býti musí na rozbití hlavy
a na ztlučení do bezvědomí jako
se v minulých dnech ' v Londýně
stalo členu parlamentu Q David
Lloyd George-ovi když ve schůzi
veřejné Boerů se ujímal
Cena kukuřice k červencové Do
dávce dosáhla již 40 centů a rádi
se podíváme jakých důvodů po
žívati budou nyní listy popokrati
cké k provádění důkazů že s far
mery našimi neustále jde to s
kopce a že jedině Bryan s jeho
svobodnou ražbou stříbra před
úplnou zkázou zachrániti je může
Sněmovna poslanecká prohlásila
se 240 proti 15 hlasům minulého
týdne pro přímou volbu senátor
skou a tím dala projev smýšlení
jakéž o naší sněmovně lordů cho
vá Kdyby senátu dána byla pří
ležitost k podobnému projevu smý
šlení o sněmovně poslanecké tu
chtěli bychom vsaditi že by se
nyní převážnější ještě většinou pro
úplné zrušení sněmovny prohlá
sil Popokratické časopisy vytlouka
jí kapitál z toho že prý dělnictvo
v četných závodech musí stávko
vati aby blahobytu se dodělalo
Faktem jest že blahobyt již má
me a že dělníci stávkují aby vět
šího podílu na témže si zajistili
Dokud měli jsme u vlády stranu
demokratickou tu neměli dělníci
proč stávkovati neboť nebylo vy
hlídky že by si postavení své
zlepšiti mohli
Senát spolkový považován byl
dosud za to nejrozvážnější těleso
zákonodárné na světě a faktum
že projednání mnohých předloh
nejenom celé týdny ale í dlouhou
řaďu měsíců tam vzalo zdálo se
pověst onu opodstatňovat! A
vzdor této rozvážnosti své projed
náno bylo v jednom z minulých
zasedání 83 soukromých předloh
pensijních ve 45 minutách 1 Patrně
našim pánům senátorům počíná na
udržení dosavadní reputace pra
málo záležet
Volební "oprava zavedená de
raokraty v Louisianč pracovala tak
znamenitě že měla by býti jim
pobídkou k "opravě' ještě další
Když již obmezea počet voličů
tou měrou že demokratům panství
ve státu onom snad na vždy téměř
jest zajištěno mohl by totiž uči
něn býti ještě krok další — zruše
ny by totiž mohly býti volby vů
bec a "volba' přenechána býti by
mohla jednoduše konvencím Mělo
by to aspoň tu výhodu že ušetře
no by tím bylo vydání
Dosazení prvého civilního guver
néra ostrova Porto Rico státi se
má die přání presidenta a kabine
tu se vší možnou okázalostí jakáž
prý tak vážnému okamžiku příslu
ší Nieakem toho oděno bvti
musí hlavní město ostrova v den
onen v háv slavnostní a sláva mu
sí býti takovou aby z mysle lidu
památka na dosazení prvého gu
vernéra amerického hned tak ne
vymizela — Kde pak zůstává ta
naše příslovečná téměř lednodu
ebost americká? Zbývalo by ještě
aby prostý oděv občanský zamě
něn byl purpurem a pozlátkem a
žádný by pak v "prvém guverné
ru' Porto Rica prostého občana
amerického nepoznal
Kdo má vlastní pravdu? Od
celé řady vrátivších se z Filipin
vojínů četli jsme že podnebí tam
ní rozhodně pro bělocha se nehodí
a nyní zase dočítáme se v úřadní
zprávě výplatčího armády tamní
že t rukou jeho nalézají se úspory
četných vojínů v úbrném obnosu
1 200000 kterýchžto peněz po
vysloužení lhůty tvé vojínové oni
použiti chtí ku založení ti obchůd
ku nějakého a k osazení se tam
vůbec — Může být že dosti jest
těch jimi pudnebí tamní amlží
jistým však zdá se býti to Že kaž
dý zdravý Člověk kterýž dovede
žiti tak jak toho podnebí tamní
vyžaduje může klimě tamní právě
tak jako každé jiné snadno se při
způsobit! Jak rychle k tomu pravému imhe
rialismu spějeme viděti jest nejlé
pe na stanovisku jakéž jsme vůči
Porto Kicu zaujmuli Ustanoven
totiž pro ostrov ten civilní guver
nér kterýž tamní jazyk vůbec ani
nezná a kterýž občanem tamním
není bude míti co zástupce svého
ve Washingtonu zvláštního komi
saře právě tak jako to má ostrov
Jamaica v Londýně občané tamní
nebudou občany americkými a clo
uloženo bude na veškerý vývoz do
Spojených Států právě tak jako
z každé cizé země jiné — A vzdor
těmto makavým důkazům jsou je
ště lidé kteří popírají že bychom
k imperialismu spěli!
Zkoumejme situaci
Kvapem blíží se doba kdy roz
bodovati bude občanstvu našemu
u osudí volebního o tom jakým
směrem pro příští čtyři roky
vnitřní i zahraniční politika Spoj
Států bráti se má a proto také
mělo by býti čestnou povinností
každého občana pilně zkoumati
záležitosti veřejné tak aby až na
stane k tomu čas a on do budky
volební vstoupí voliti mohl dle
svého nejlepšího vědomí a svědo
mí pro stranu jejížto správa dle
náhledu jeho nejprospěšnější pro
zemi naši by byla A nyní právě
jest čas k uvažování nestrannému
vášněmi strannickými nezkalené
mu neboť až kampaň politická
v plném proudu již bude až na
dejde doba kdy náhledy jedno
tlivců slovy výmluvných politi
ckých vůdců pod vlivy okamžitý
mi utvařovány jsou kdy politická
strannickost nastupuje místo váž
né rozvahy a kdy oddanost ku
straně ustupuje chladnému roz
umu pak není již čas k uvažování
a převážná většina řídí se tu tak
zvaným veřejným míněním Čer
paným buď z řečí politických agi
tátorů neb z orgánů strany ku
kteréž náklonnost toho kterého
voliči se chýlí Tehdy bude již k
chladnému a střízlivému uvažová
ní pozdě neboť pak nastává do
ba kdy jak již uvedeno stranni
ckost vyvažuje veškery důvody
ostatní
Nastávající kampaS president
ská bude jednou z nejdůležitěj
ších v dějinách země naší neboť"
na výsledku jejím záleželi budou
velké otázky vniterní i zahraniční
Jak samo sebou se rozumí i v
otázce politické platí že bližší
košile než kabát a proto na
prvém místě iiiělo by lidu našemu
záležeti na tom aby zvolena byla
strana kteráž zájmy jeho náležitě
by zastávala a o blahobyt jeho ná
ležitě pečovala Uváží-li se ny
nější stav věcí tu doznati musí
každý kdož vášní strannickou
předpojat není že přítomně těší
me se blahobytu nebývalému Že
v průmyslových závodech našich
nepracováno nikdy více a při mzdě
lepší než právě v době přítomné
A co platí o průmyslu platí i o
obchodu našem jak domácím tak
i zahraničném neboť vývoz náš
nebyl dosud větším než právě
nyní V ohledu finančním jsme
na tom též lépe než kdy jindy
neboť peněz v oběhu nalézá se
více než v letech minulých při
čemž měna naše přivedena koneč
ně na podklad zlatý takže celá jed
na třetina oběhu ve zlatě jest
Farmer nalézá stále dobrého od
bytu na veškery plodiny své a to
při cenách průměrně vyšších než
v letech minulých a dělník dostá
vá za práci svou mzdu daleko
lepší než tomu v letech minulých
bylo
Tomu všemu nebylo tak před
čtyřmi roky — ba pravý opak
toho panoval Kapitál tehdy ne
byl do žádných nových podniků
ukládán průmysl byl ochromen
celé armády dělnictva zahálely a
ceny plodin íarmerských byly tak
nízkými že rolník téměř ani za
práci svou náležitě placen nebyl
Tehdy byla u vlády strana demo
kratická táž strana kteráž byla
původcem zákona celního jímž
veškerá bída ona zaviněna bvla
Čtyři roky před tím kdy národ
náš v podobném téměř jako nyní
blahobytu se nalézal učiaěna li
dem ta chyba že stranu demokra
tickou k veslu vládnímu povolal a
chybu tuto země naše draze za
platiti musela — a letos táž stra
na kteráž tehdy bídu nám všem
na krk uvalila opětně na lid náš
appeluje aby zase ku vládě jí do
pomohl A činí tak vzdor tomu
že co se týče politiky národoho
spodářské zaujímá dosud zcela
téhož stanoviska mimo čehož
ještě zavázána jest pro znehodno
cení měny naší což téměř totož
ným se Škrtnutím veřejných i sou
kromých závazků našich jest
Otázkou nyní jest zda lid zamýšlí
opčtovati chybu v roce 189a uči
něnou kteráž tak draho mu při
šla či zda hlasem svým rozhodne
udržeti při veslu vládním stranu
kteráž k nynějšímu blahobytu jej
přivedla a od kteréž tudíž vším
právem očekávali může že 1 na
ďále o zachování téhož blahobytu
pečovat! bude Otázka tato za
slouží zajisté náležité úvahy všech
tříd obyvatelstva našeho — jak
kapitahstv a továrníka tak 1 se
strany dělníka jak se strany far
mera tak i se strany obchodníka
Vítězství strany demokratické
znamenalo by zajisté opětné za
staveni veškerého našeho pokro
ku a blahobytu — jinými slovy
bylo bv to opětným krokem do
zadu místo ku předu a následky
toho pro veškery odbory obchodu
průmyslu i práce byly by nedo
zírnými kdežto na straně druhé
byl by následkem zvýšený pouze
jenom blahobyt
Uváží-li lid náš se stanoviska
tohoto stav věcí tu zajisté nebude
proň volba mezi oběma hlavními
stranami věcí právě tak těžkou
Po devíti letech
Miaulou sobotu obdrželi jsme
oznámení z pošty abychom při
hlásili se v oddělení pro peněžní
poukázky Když jsme tak učinili
předložen byl nám dopis český s
dotazem jestli snad nebyl určen
pro nás Dopis ten zněl násle
ďovně:
Dne 20 7 — 91
Ctěný pane!
Zde Vám zasílám dolar a pro
sím o uveřejnění následujícího in-
serátu:
Sládek který v zdejších pivo
varech v přední místa zaměstnán
byl hledá samostatné vedeni pivo
varu aneb přední místo v některém
Českém pivovaře karantisuje za
dobrý pivo Ctěné dopisy račte
zaslat ďo George Brenan Brevery
Belair Baltimore najjmeno Urban
Obálka nesla následující nadpis:
Mr Roeskitsky
Bocrak
Nebraska Západu
Bohemian Newspaper
Razítko poštovní bylo Baltimo
re July 130 P M
Mimo to vyraženo bylo na obál
ce: "Misdirected a dále:
Retd Sepr 14 — 91
Postál Note Letter
Dead Letter Office
Letter R No 136 Vol 4
v dopise přiiožena byla poštov
ni nota z tehdejší doby nesoucí
stejné datum totiž 20 července
1891 Jak viděti z obálky byl
tento dopis po celou tu dobu sko
ro v úřadovně pro nedodatelná
psaní a jak dalece jsme seznati
mohli z obálky vandroval dopis
ten z Baltimore přímo do Wash
ingtonu neboť poštovský v Balti
more nemohl as nalézti žádnou
poštu v Nebrasce která by se na
zývala buď "Bocrak" aneb "Za
padu" Nepochybně že onen kra
jan Urban myslel sobě tehdy
když ohláška žádná uveřejněna
nebyla že jsme snad dopis přijali
a za peníze dohrý den si udělali a
může být Že nás považuje až do
sud z té příčiBy za nesprávné A
přece byla to pouze jeho vlastní
vina neboť není se co diviti je
stliže poštovský v Baltimore ne
mohl se domyslit! co by ta adresa
uičlá zuauičDau Kdyby dopis se
býval dostal do Chicaga aneb
snad koneční až sem dc Ncbra
sky bylo by se ovšem snadno se
znalo že patři Pokroku Západu
avšak od poštovních zřízenců v
Baltimore městě to vzdáleném od
nás 1500 mil se něco takového
očekávat! nedá
Poštovní nota kteráž byla při
ložená jest ovšem neplatnou a mu
seli jsme podepsati zvláštní {po
ukázku na kterou teprve z po
kladního úřadu vládního onen
dolar obdržíme To se rozumí
že my si chceme ten dolar zaslon
žiti aneb jej vrátiti až jej obdržíme
a proto jestli který z našich čte
nářů ví o onom krajanovi Urbano
vi kterýž před devíti lety pracoval
v Brémově pivovaře v Baltimore
nechť jej laskavě na to upozorní
aby se o své peníze plihlásil Jestli
se nepřihlásí do tří měsíců věnu
jeme ten dolar nějakému dobrému
účeli
Nám jest jenom divno že to
trvalo devět roků nežli na to po
štovní úřady káply komu by onen
dopis patřil Žárové fi ale svědčí
to o velké opatrnosti % jakou se
dodávka dopisů dije a jestliže sta
tisíce dopisů každým rokem van
druje do úřadovny pro nedodatel-
né dopisy jest to pouze vinna ne
opatrnost zasílatelů tak jako
patrně byla v tomto případě
NEBRASKA
— V Crete vykoupen byl žele
zářský obchod M E Haighta
Fr a Ed Jelfakem z Wilber kteří
obchod 1 květnem převezmou
— V Clarkson pochován byl v
sobotu 21 t m p FrSoběslav
ský který tam přivežen byl z
Brainard Pohřeb odbýván spol
kem M W O A
— Dr E C Patterson zubní
lékař ze Schuyler bude v Prague
v úřadovně dr Jos Pecivála ve
dnech 4 a 5 května a pak každý
prvý pátek a sobotu v měsíci lí
— Ve wilberských časopisech
dočítáme se o vyhoření stáje kra
jana Jos Vaůka na Turkey Creeku
při čemž dva koně mu uhořeli
Byl pojištěn Původ ohně znám
není
— Ve Wilber započato minu
lého týdne se zkušebním vrtáním
na uhlí na farmě Karpíškově a
očekává se že as ve třech týdnech
zjištěno bude zda vrstva dosti
silnou jest by dolováni se vyplá
celo — Towní rada ve Wilber se
stávající jak známo letos výhrad
ně ze samých Čechů zorganiso
vala se zvolením J V Shestáka
předsedou J L Boreckého ta
jemníkem a W F Červeného po
kladníkem — V Plattsmouth započato v
pátek s kopáním základů pro no
vou budovu divadelní kteráž Chas
C a Tom E Palmerem postavena
tam bude
— V Alliance obdržel ve čtvrtek
John Wehn zprávu z DeWitt že
manželka jeho návštěvou tam
dlící smrtelně onemocněla a že
smrt její každé hodiny očekávali
se může Aby na Živu ji zastihl
zjednal si zvláštní vlak jímž za v
Čas ještě do DeWitt dorazil Ura
zil průměrem míli za minutu
— V Brainard rozešla se kon
cem týdne] firma Cabela & Semin
vlastnící obchod se smíšeným
zbožím a sice zůstane Semin v
obchodu starém Cabela pak po
staví novou budovu cihelnou v
níž též obchod podobný započne
— Ve Wahoo odbývána ve
čtvrtek okresní konvence republi
kánská za účelem zvolení delegace
do konvence státní kongresní a
senátorské Z krajanů jmenován
ar prvou Jos Janovec na druhou
Frank Polák a na třetí James
Poiák
— Jestli potřebujete dobrý va
zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V J Uřídila v
Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepších firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo
lečnost Deering Harvester Co tf
— V Lincoln odbývána byla v
pátek porada četných politikářů z
různých končin stáfu kteráž vy
slovila se ve prospěch navržení
G M Lambertsooa z Lihcoln za
guvernéra Mezí přítomnými na
lézal se též i p F J Sadílek z
Wilber
— V David City ukradeny v
noci na pátek ze stáje soudce Matt
Millera dva postroje a několik
přikrývek Zloději odjeli z města
ve voze a stopováni jich slídícími
psy k žádnému cíli nevedlo
— U Fairbury otráviio se v ne
děli pět dítek manželů Karney
Jacksonových Dítky pobíhaly v
pastvišti a náhodou na&ly "artičo
ky' jichž značně pojedly— zatím
však byl to kořen nějaké rostliny
jedovaté neboť záhy příznaky
otravy se objefiiy Přivolaný lé
kař vzdal se naděje že by dítky
při Životě zachovány býti mohly
— T Duda ▼ Linwood Neb
má na skladě vozy boxnyna vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhn
řemeni Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— V Hastings provdala se mi
nulého týdne v nepřítomnosti otco
vě a bez téhož svolení jediná dcera
J Cooley ho a při tom do svého
nového bytu odstěhovala piano
bicykl lampu a nějaké jiné věci
kteréž ji v minulých letech od ro
dičů darovány byly dlouho je
však u sebe neměla Když totiž
Cooley o sňatku dcery zvěděl vy
zvednul si jednoduše soudní roz
kaz a věci ty jí zabaviti dal Jsou
prý dosud jeho majetkem an dce
ra dosud nezlctiloa byla J
— V Crete sehrána byl v pon
dělí minulého týdne wilberskými
ochotníky se značným úspěchem
výpravná hra "Monte Kristo —
Ochotníci pfipravují se k sehrání
téhož kusu ještě v Humboldt a
Milligan
— V Brownville zbláznil se v
neděli Charley Smith a v návalu
tomto zastřelil manželku svou
načež sám sebe podobným spúso
bem se světa sprovodil Smith
již jednou před tím stížen byl cho
romyslností a po nějaký čas oše
třován byl v blázinci v Kansas-
— V Beatrice budou míti co
nejdříve pouliční dráhu Zřízena
bude Kansas City & Omaha Con
struction Co kteréž k účeli tomu
místními občany na £40000 akcií
upsáno bylo S prací započato
bude bezodkladnč tak aby s pra
videlnou jízdou 1 července zapo
čato býti mohlo
— Minulého týdne odbývána
byla celá řada republikánských
konvencí okresních za účelem vol
by delegace do konvence státní a
kongresionální při čemž též ně
kolik krajanů na delegace zvoleno
bylo Tak zvolen v Dodge Co
do konvence státní L J Roubí
nek v Cuming Co A J Langer
do konvence kongresionální v
Colfax Co J M Mundil a F J
Hrubecký do konvence státní F
Rozmarin James Kavan a F J
Lodi do konvence senátaí a v
Butler Co Jos Matoušek do kon
vence státní a Ant Plaček a Chas
Smrž do konvence kongresionální
— V pátek 20 t m ráno v 1
hodinu shořela v Clarkson p Fr
Rozmarinovi stáj v níž shořela
mu plnokrevná Jersey kráva pěkný
Shetlandský koník roční hříbě a
kočárový postroj Vedle stáje
shořel slepičník se všemi slepice
mi Škody si čítá přes I300 Velké
štěstí pro Clarkson ie nebyl skoro
žádný vítr jinak by to bylo Clark
son proměnilo v popel neboť za
řízení na obmezování ohně jest v
Clarkson prabídné Clarkson po
třebuje dobrou vodárnu neb něco
podobného Stáj p Rozmarina
zapálena byla nějakou zločinnou
rukou
Záchvity trval vyléčeny Záchvaty a ner
vosnost zmizl po Jednodenním utivánl Drí
?Ril1e0rt erve Kestorer Zatlete sl pro
2 00 láhev na zkoušku Obdržíte JI zdarma
r K Kline LW 931 Arch St ťhllidnlpbl
Lékárna ku koupi tt%l
vloe v nejvétll České osadé Obchod dobře
"tiSf PTOPÍJicI Prodá e ponte Jen
i ti pflílny U leden se ipoleinlkt ebee ro
hodué t obchodu vyitoupltl Jiti na odDoíl
nek Pllte na frank Nedéla Crete NebrT
lllpdá fiA okamllte krejčí namealíprá
uicua OC ee totl na veety a kalhoty
ft4Jiřl4?e d?br tJit- Vilu n Drobnět
13IÍ lítb HtOheyenne Wyo 6IM
ZtfMÍfíl Ze čtvrtka na pátek dne 13 dub-
lMukřadl ml nikdo koní
7"iíVr ""'J "J 1UUVUWDHHT
dujlcfao popisu někde vlritl neb se o nim do
ivedél necbrnme neodkladné o tom inravi:
vle dobře taplatím KfiD byl cly erx#-
rousnalj v podobí hřebce veliký a llrokf
Váill mtzl 1400 a 180O Htářt Jeho bylo T rokí
Znamení má na onom minii kde byl vyřezán
má tam malou boulku Dále mi aa uravám
tehní malon lnipku UctlvS iiámm katdibo
kdo by o podobném koni viděl by ml to la
akavě oxnámll ehcl vie v pořádku taplatlL
Mtí „ Václav Kaafk
Clarkson Colfax Co„ Nebraika
Vhodná příležitost pro če
ského kováře ťrv?rnnuUMDnrt!i
Jmoutl společníka neb dobrého kovářského
dél nika a to co nejdříve Práce Jet dost a Ji
nemohu pracovat Janm nemocen a proto mu
ím do kovárny nékobo dostat Kdo by vida
p nijakém kováři který by buďchlél mne vy
koupit aneb který by cfatči Jiti ae mnou do
spoibí noitl nechť mu to oznituL on nají r a
ucuKiauue pnmiKi pod adresou :
Joa Hájek Clarkson Neb
Hledají se pracorní síly %!?xu'
KrŠKié podnebí Dokonalý systém tavodBo
vact Úroda nikdy nepochybí Obrovský cu
krovar se taro nynt staví nákladem milionu
Deset tlslcakri cukrovky bude letml nadále
polovino— American Beet RucarCn pom6ie
pracovným otčim rodin ktH by sl přáli v i-'
duli tomto se nsadJU Zaaiaf pMÍvt sil tamř
stnáván bude při aUvbí 1 při vedeni továrny
Ženy a dítky nalcmoutl mohou práci v poli—
i'řtlďie zavčas Aa pt tet all lapotřebi Jest k
obdiiívásl nnll a Dric-e započne v poioa
na — Mzda Jest dobrou — O inll podrobnosti
pllte na: AMERICAN BEET SUCUB C"
UOVKY fOHi) COLO
Farima na prHlj
33 rt vzrieisno ostatek píkná louka a les
Ubydelnl staveni nové dostatek pramenité
vody koleni fariuy Jde železnice do mést Je
mile cesta rovná v méstí se dráhy křtzuli Je
am Zknlil A i _ J
— -"' irwuuijii uwre uaioupenyca m
peanuu fahrlity dobr áfcoly ítyry kostely
kde na vlečko dobr odbvt len ta
'— i jmm m w uaramne S1TS BSIStO
faruií vypístuje Prodám moc lacino Ph
tlna prodeje Jest ponívadi Jsem zakoupil
se na
Jiné ae usadit neehř ml lasaavi dopila pod
aaresou: FRANK JÍLEK
Waverly Humi Co wfrflnla
Spolek Komenský
V Colíax Co 14 dubna 1900
Oznamujem že se v české osa
dě Heun dne 8 dubna 1900 utvo
řil Klub sestávající z 26 údu a si
ce: 12 dam a 14 pánů jež si přejí
přistoupit! ku stávajícímu soolku
v Omaze Následující uřadníci
byli zvoleni: Fředs pí Marie
Folda místopředs Fr Zrást Tr
druhý místopředs J G Dobrý
ujemniK jos &udík pokl Jaa
W Jonáš výkonný výbor paní
Barbora Sudík Jos G Dotrý sl
Marie JonáS Karel J WoráCek
Příltí schůze odbývati se bude dne
13 května v síni spolku "Mlado-
íech" v Heun
Joseí Sudík Schuyler Neb
tajemník Klubu