Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 24, 1900, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
S
amissistpptké mezlnárod
ul vstavé t Oniaze obdrtul
v -odboru pivním
ICraariv loxaUc
Cabinot Beor
ZLALOU MEDALII
tikladě Jeho řUtoty a Jnho osvě
Iclcb a poallRuJicIch vlastnosti
Objednejte bedoKku od
Fred Krue Brewtoř Co
1007 Jaekton Mt
TiLiroH 420
AbHESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Rád Palacký č 1 ZCItJ
odbf v své pravidelní tcbite kaídou ítvrtou
nedíll r mísicl o i h odp v ainl p Klepet lev
nu 19 a Willlum nl Pfeds lan lioMcUf laj
J V Msltek 1W57 Ho U Ht ořet V A Houhra-
da 1317 Wllllama uipoai r r maru
Tři Jed Sokol t Omaha
orfhfvi iv nravtdcln acbaze kaídf 2 a 4
Čtvrtek t raexiol veřer ve v místnosti SSOt
80 IHth St 1'reds Václav llure tajemník
Jan Janák 50Í-MI o 12th St díetník Karel
Stínlfka slil 80 lim Ht Pokladník Ant
Kmenu 1247 Ho 15th Htr
Podn Sokol Tyri ě 1
odbfvá a ví srh&rn dvakrát mřsiín kaídou
lnedtll a 3 pondělí v aifmei v aini aicizors
Celoroční aeh6 odlévá ne 1 nedSU v hjnu
pnlletni acbaze 1 nedflll v dubnu a ítvrtletn
m - PM1afl 1'r MvnlLek ml
itopredneda JosNoJeplnsk J taj John Chlebu-
rau iv4ojiani inia ui ranm jimi 7r
m 111 li I pklulnlk V V Kunci IMlnSo
12 Htr vjtbor' aiajetku Joa Nitnec 'Jos V o
pilka a Ant Vašak praporeínik J Řerhakl
QOtOTCv ir vojwcn utu-uiiiiii a v
Jan II ds Lože c 5 Kjt Pythla
odbfvá arhAze kaídou ptvm a třetí a t Jedu v
měsíci t Národní síni na 13 a Wllllam ul Ve
licí kancléř Louis Herka m N Y Ute ňMg
Btriíce archivu a poí etl F Jelen 15 a Center
Btráíce Hnanoí Vfo Přibyl 609 80 12 8t Po
kladník Jao Svalina laarf JIŽ 13 ul
Bohemia Lože ě 814 AOCW
ruthirl nmvldelná acbaze v Nírodnf aln
každou! a 4 středu veř-r F V Kandhauer
M V Vác J Pakei Zip 1518 Wllliam Htr
J V Vacek oíetn k 2210 do 14 Htr O ttose-
water apol lékař 2tď bee Hulldlim
Tábor Celumbufl č 69 tVOrV
odbývá scbftze kaídé I a 3 ater v mísící v
ainl p Joa Klepetky na IS a Wllllam ulici
vel Konsui jan wamesieit niiMjunui v c
Hlazek pokladn k Cbas Kunci klerk F J
řltle 211NIW st 8o Omaha: právodíi Joa
J Itolejt vnitřní striíce Joaeph Krejčí ven
kovni itrižce Joaef Vaněk
Tábor Nebraska ě 4771 MWA
odbf ri av pravidelní acbtze každou prvou a
třetí atředu v tnřaícl v oam hodin veíer
v ainl pana Jana Hrocha Konaní K Hinrkov
ml 4 1 1I s llnmlnlnn Ht: nivodil Mlke Votava
hankíf Joa Vnuálka 3 a Wllliam ulice: klerk
JF PHbyi810Hlekory: prftvodíl Fr Velo-
hnkr vnitřní ulráž Karel Hardlant: ven
kovni atrái John Htrnad: vjbor majetku
Bud Beran Jan Cbleborád Joael ťlala
Tábor Xebraaaká Lípa i 183 tYOW
odbývi ach&ie kaldý druhy a čtvrtý ítvrtek v
lni Hrochově Joiief Ěíp předseda 1012 Houer
8t Vtclar Dolní! místopředseda John sarar
pokladník 924 Ioulaa St A F Novák taj
Uiv W iiiiam ot Fr soukup provodči
Sbor TlaHtiHlava i 29 JÓD
nrihfvl xhftze každou 1 neděli v meaici v Ni
rodni ainl oH hod odp ťředdkyně Mane
Michal IH08 Mwin ul vysloužil předaedka
K Hartoí náměstka Marie Koalcky tajemni
e M Suchánek 1124 So lSth 6t ořetnlce
Josefa Monika 15 a Wllllama ul uokladulce
Karolina Beránek 18 a Wllllama ul do-
lorkyoí Marie Kunol
Sbor BelcNlara c 60 JČD
odbývá HOhfire kaídou 2 nedíll v níalol v Na
roonl ainl o n oip rreuwun nuia mtuu
1231 llř 15 ulice tajemnice Vinci Čermák
i'4i7ÍÍu nl áCt-tnlce Marie PřítMirsbá 1211
jit 12 ul pokladnice Karolina Fiblgar 1UUH
JIZ ló ui
Sbor Ilrezda Xoré Doby l 86 JČD
odbývá tví ach&xe každou 1 nedeit v mfeiiol ve
I bod OOp v ainl jneizove -rwnB(yur m
Knuelthaler taj Vllhelmina Bartolová 1234
Ho Ulh Ht_ atetnlr km Chloliriíi Ul
Poppleton ave
Sbor Martha Urore i 10
odbývá aví pravidelní ach tíze vidy 4 nedíll
v mMcl v Narudni ainl Předsedkyní Mary
Boukal mistopředMKlkyní Anna KreJCI
tss H'-!e !'rH !?5SHo lHt pnkliul
nlcě joaie Janěíek prívodkyoí Fannie Peek
a Fannie Opočenský líkař I)r JL Hvoboda
Slřor Čechie D of II l 161 AOCW
odbývá pravidelní ach&xe každý t a 4 čtvrtek
v měaicl ve dví bod odpoledne v míatnoatl
nmJ Hn!iki v Národní e!ni Pfedsedka
Anna Blonllko tajem Joaie Vacek 2H12
tlínl 14 ul ačetnlce A Hvojtek Ho a Ht
okladnlce Anna Havlíček IWI JI 14 uU
apolk lékař C ituaewater 222 Bee Uldg
Sbor Lilie h 9 Kruhu Dřerařek
odhváaví pravidelní acb&ae vádv v_ čtvrtou
neneii v nČHÍci v miatmiaii p J hrocha Fred
edkyní Marie Pecha' 33 a Oaa ul rnlito
předsedkyne Fannie Krajííek tajemnice M
ímc 12V Jlíni 13 ul Dokladnlce Marie
Marel i a Wllllam ul privodkyat Antonie
Tříika V K Anna Sova vnitřní atrií Anna
Dvořák venkovní atráž Katle Slunlřko výbor
majetku KmmaMaJritrlck Km tu a Mrkvička a
Marie Malík
Potlp bor Sokolek TjrS i 1
odbývá sví achftze Jednou mřsífní a aloe
kaídou druhou nedíll v ainl Metzoví Ceios
rotniacb&ze odbýváte v říjnu pblletn! v du
bna ařtvnietni v lednu urpnu Pfrdedky
aí Frantlika KooUký míatopředaedkjrn Ma
řte Mecan tajemnice xtaaie benák lun ieth A
N Hta Ho Omaha ačetnlce Marie Bílek M a
Charles W Ofcaha pokladnice Ho Bukď-k
ElISka 1'řemjHlovna i 77 Zf BJ
Hchftxe třetí nedřít v mísící v ainl Joa Kle
petky Antonie Kment přeutedkyně Josefa
ptnr-r taj i4úšo stn et Banna se Delf
tictnicc lir So itn St
Tábor MjrU li 922 R 5 A
odbývá schůzi prvni nedíll T tnAsicl veokol
tké síal Hředaedks Marie BoakaJ tajemnice
Marie Urbánek 3KS4 H M Ht pokladnice
Josefa Valenta výbor majetku Kateřina Ve
lernovaký řrant Peiek Anna Hemlk apol
lékař Ur L Hvoboda
SOT7TXZ 02£¥£jěl
Tři Jed Sokol t So Omaha
-oývtaví pravidelní arhfise Jednou mMenl
a alce kaidí lni pondíli v rnísicl v míatnoatl
Jana Koutakýho na rohu a Q Starosta
Bedř DleoMbler tajemník Fr Beoák K Wtb
a N Ht eírtnlk Vác Vrabec Iib aSHt
pokladník FraotuVk Hájek 1 meal N a O uL
Praha Ule l 829 AOCtT
udbývá aví pravidelní erhtae Lat středu
Biísicf v aloi p Koutakýbo na 20 a Q nlict
řr Wellrh Mtetr Práce V i Fille uf 211 N
B Joa Vácoal ířetaik a P ulice Poklad
Bedř Dlenstbler 80 a O uL
Rád Palmoré DreToě 7
Krok Dřevařek Ho Omaaa odbývá acbtce
ví kařdí pnalednl pondřli v míki v míatno
atl Br Koutakých Marie Vomáfka Dastnlni
poraínk-e Katle Vomařka míatopředsedka
Katle Vocánek 17 So Btr tajemnice
Frantlika PlvoBka bankérka Anna Vlacb
vMtkyat Barbora Krk prtvodfl Eleo
Kbel vnitřoí atrá Teresle V ocásek venko
va! atrii
On SIqtb Btpir Mi
1207 Douirlaa illee
mají na skladě všechny druhy
privek ku kamnům vařícím i to
pícím necbf jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
r fi HOLOYTGHINER
ČESKÝ LÉKAŘ
OFFICK na rohu 15 a Howard ul Hheely'a
HiocK eia dveri nu Teluron '"
V niaární k naletěni od 10 do 12 hodin ráno
od 2 do I odpoledne a od 7 do 8 večer
Telefon residence IOT4
HGilordMJ Geo Bictneli MD
ZRAKU -SLUCHU
Karbaoh Block roh 15 a tk)U{laa nl„
Omaha Nnhraaka
dt33m "aass-Clslo telefonu 739
O D KIPLINGER
DDntniauřSií aJatóCnlCat olclioi
Kozesfláme Amerlcaa Favorite TOM MOOBB
a HENUV O KOKUS dobří 5c doutníky
Chas Kaufman
A pojišťující jednatel 0
° a veřejný notář "
Zaxtuou]) 'ejlnpíl poJUCuJIcI anolefnostl
iniliivá a kupuje nuijetek nemovitý vydává
p'ťiUvuí licky a Evropy a du Evropy atd
ntfine neriro na nemovitý majetek
taa ScTzáp roli 13 a Donlas ul
Frank Doležal
AesHý právník
FREMONT - NEBRA3KA
Vyřizuje veSkeré soudní a právní zále
žitostí při vrchním aneb krajském soud
v kterémkoliv okresu Maje dokladné
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve všecb řátích státu 44t(
Br L H SIXTA
SCHUYLER NEBR
Písárna v HoIImanori bločku
V druhém poschodí
i
Dr ÓEPELKA
V Cechách promovaný
i ikuíený
ORDINUJE
V ÍEHKlt fjftKÁBNfe
F NEDĚLY & SYNA
V CRETE MEBRASKA
Veíkeré předplHV lékařské vyho
tovuji se v této lékárné a právní a
svědomití i nejí liliích a ntjlep
lích léčebních prostředkA gr-tf
Osobně řízené výlety cestujících do
KALIF0RSIE po velké
Rock Island Roňte
Scénická dráha vyjíždí z Omahy každý pá
tek přea Colorado Hprlnvts a Salt Lake do Ks
Ufornle a na Pacifické pobřeží
Jižní dráha vyjíždí z Omahy každou středu
přes ťert 'Vcrth a El i'hu ůu Los i nneies a
San ťranclaeo
Tvto turlstskí vozy Jsou ncjnovíjlího vzoru
a připojeny Jsou k rychlým osobním vlakům a
oblíbenost Jejich Jest důkazem že nabízí Je
to neJlepM
Lístky neJlevnSJSi Jsou pouZttelny v těchto
oblíbených Pullmanových turlat vozech
O dalii zprávy o téchto vlacích a výhodách
Jež cestující požívají pllte osvf§)t4r
JOHN SEBASTIAN tíPA ChlcagoBl
Jediný českýr
Q závod olpvnický strojnický
a zámečnický v Oniaze
vlastni
Leo Barooh
BOS tBo 13 tli Street
Telelon 1587
Zaváděni vody plynu a kanalisace ro
vádí se levně a dobře M3tf
Státní Jednatelství pro Jediní osredče
aé ťlctelandské plval pnmpj-
N 8 HOnOTKOTTIl YOZY
D0 TEXAS
PallmanoTj BmTetorč spací rozy a rolse
ponoTEore 1027 na něco Mm
MejlepSÍ dráha do viech míst
Kaafiaa Indiánském izemí Trsaná
asar fi las 7 t át -
aoui a na i aciucaen pooreu
Jdo přímo do
"jpLen Shtxmaa StmbtII
CaHaa It Worth Ilillsborflb
77azahacMeWa23 Templ
Isctíurti Eenriotta Zxs liarcos
li Qrarjo Dctcr Alraraio
'3l!ST0Jis GílVESTQS HH-STiř
Odebírlte Časopis Hospodář?
Pak-lí ne aCiflte tak co nejdříve
Néco o Rusku
V chicagské "Svornosti" uve
řejněn jest dopis Fr Plucara z
Újezdu Ovruie v gubernii VolyC
ské na Rusi z nějž tuto některé
zajímavé vyBatky podáváme Pan
Plucar píše:
Obce v Rusku jsou skoro tak
zařízené jako v Čechách na pol
noRti se tak nevzdělávají jen v
těch místech Rusové se zlepšují v
orbě kde sousedí s Čechy neb
Němci jinde to vypadá ještě bídně
V Rusku není doposud nucená ná
vštěva školní ačkoliv vláda vše
možně podporuje tu věc v celé
říši každému ponechána v tom
svobodná vale I leta k vyučování
nejsou určena jako v Čechách
kdyby Žák udělal zkoušku třeba za
pól roku může postoupit do vyŠŠÍ
třídy
Plat dělnického lidu je rozdílný
dělníku na den u nás se platí od
30 do 70 kopejek ke ztravě v
zimě méně v letě víc Celoroční
čeledín od 40 do 100 rublů služka
od 30 do 40 chůva od 12 do 20
To jest na venkově v městě jest
služné o něco větší
Statky se prodávají zde v růz
ných cenách dle hodnoty půdy
takže na Volini cena jedné desati
ny se páčí od 50 do 200 rublů bez
stavby Stavby zde ještě velkých
cen nedosahují Zakupují se celá
jmění poměsčíků kterých tu mno
ho bylo a ještě doposud je ohrom
né velikosti protože dřív obecný
lid ničeho svého neměl Ceny jsou
nižší od 20 do 100 rublů ale tyto
ceny postouply v nějakých deseti
letech kdežto dříve byly nepatr
né Příčinou toho je že vláda
ruská otevřela pro venkovany niž
ší třídy tak zvané císařské banky
Btpmhof
r
í
SrA
I
KRAJINA KOL
aiapKa prnozena UKazuie oiavni mma o
f o
činí Blocmfontein hlavní město Oranže jest nyní hlavním stáném gen
Robertae a zde jest také hlavní síla AngliíanCi ubytována Oen Koberta se
nyní vynasnažme o docílení bezpečné čáry spojovací s pobřežím mořskýmprve
než podnikne další pochod k ťretorii na sever Bosbof jest místo kde padl
gen Villcbois Mareiul při srážce s vojskem gen Methuena Bcthanis neb
Hetbany Jest místo kde Boerové zajali 5 seto in vojska anglického U Bloem
foiiícliiolié Vúuái uyonZunceiié iu křižem zajuli Boerové 7 anglických děl a ně-
kouk set vojínu
z kterých se půjčují dvě třetiny
umluvené ceny pozemků na tři
procenta se 4oletou splátkou Tím
spůsobem venkovský lid nabývá
země a cena stoupá čím dál výše
Plodiny na Volini jsou různé
zrnové jsou pšenice žito ječmen
oves hrách hřečka která požívá
u Rusů veliké obliby Nescházejí
tu ani brambory Jetel i chmel
pěstují většinou Čechové a Němci
a těží z nich větší peníz Úroda
nebývá tak hojná ale za to málo
kdy chybí
Společenské zábavy mezi Čechy
kde je jich víc pohromadě jsou
sta jaaO V Cecuacii Kuezto mezi
ruským venkovským lidem to vy
hlíží pramizerně Jejich schůze
bývají obyčejně v krčmě při kořal
ce kde se baví obyčejně v hád
kách Teď ternu vláda trochu
přítrž učinila vzavši pod bvou
rulu všecky šenky kořalní i pivní
Povoluje je jen dle potřeby a vzdá
lenosti a dovoluje se prodávat jen
v určitých hodinách v zapečetě
ných lahvích s nápisem ceny tak
že se to podobá více lékárnám
Vypiti se musí nápoj někde jinde
tam se nedovolí aai rozpečetit což
je Rusům trochu protivné Tím
utrpěli židé značné Škody kdežto
dříve v jejich meČistých krčmách
bohatli Za to vláda otevřela ča
jové hostince v každém městečku
i po větších vesnicích s nápisem:
Nórodne střízlivosti kdež člověk
může v čistotě za nepatrnou cenu
vypít zdravého nápoje Tím způ
sobem se to pouliční ožralství
trochu zmenšilo ale proto dosud
při jejich společenské zábavě ne
smí kořalka scházet ostatní u nich
je všecko ničím Lid venkovský
se nosí prostě k hostům je přívě
tivý věřit se jim však mnoho ne
smí neb rádi si také zalhou
Daně jsoc zde proti v Čechách
nepatrné celoroční daně z jedné
desatiny která má 2400 ruských
čtverečních sáhů bude okolo 20
kopejek pro tuto věc je mnohem
lehčeji na Rusku rolníku než v
Čechách — Úplná svoboda zde
pro každého není Obzvláště židé
jsou tísnění pozemky nemohou
koupit aui v nájmu držet šenky
jsou jim odebrány ani není jejich
vůli ponecháno kde by se chtěli
usadit
Utiskování všech různých ne
pravoslavných vyznání takřka uti
chlo nadobro pro kteroužto příči
nu před párma roky se odtud k
vám do Ameriky mnoho lidu ob
zvláště Němců přestěhovalo Něm
ci většinou zde žijou v nájmu Če
chové většinou na vlastních pozemkách
Mor v Oportu
V posledním čísle "České Re
vue" nalézáme zajímavé vylíčení
morové nákazy v Oportu jak ji
byl shledal známý člen ústavu
Pasteurova pan A Calmette vy
slaný francouzskou vládou do
Portugalska aby studoval epide
mii na místě samém
Vylíčiv postup morové nákazy
na dalekém Východě odkud se
ponenáhlu šířila pozvolna na vý
chod do Ameriky a na západ do
Indie do Egypta atd zmiňuje
se o pracích lékařů Yersina a Ki
tasata Oba tito učenci první
studovali podstatu moru a zjistili
bacilla morového a popsali kte
rak se mor přenáší z krys a jiných
živočichů na lidi Potom pojed
nává pan Calmetto o vlastních
svých zkušenostech získaných v
Oportu
BLOEMFONTEINU
nicn nm cyaejs: zpra7 "áióCůě íiuiuaj
Calmette pátral v Oportu se
Sahmbenem který ho provázel
velmi svědomitě po prvaích pří
padech moru Tyto padají asi do
5 června Nebyly poznány a te
prve v prvních dnech července
Ricardo Jorge ředitel městského
ústavu hygienického pojal pode
zření že běží o mor Bakterio
logické rozpoznání nemohlo býti
spolehlivé učiněno až počátkem
srpna ale tu již byly případy čet
né když byly úřadně ohlášeny 34
případy
Když francouzští badatelé do
Oportu přišli byly' již ohlášeny
62 případy a 26 úmrtí V iso
lačních odděláních nemocnice sv
Antonína bylo 15 nemocných z
nichž 5 zemřelo Průměrná úmrt
nost byla 43 '5 procenta v nemoc
nici pak 33 procenta
Mnoho mluvilo se o původu
epidemie Do přístavu nepřišla
žodná loď která by pocházela z
Indie Jenom jedna anglická loď
"City of Cork" která obstarává
pravidelná spojení mezi Oportem
a Londýnem přivezla v prvních
dnech do Oporta různé zboží po
dezřelé provenience: čínský čaj
rýži z Birmy ceylonskou tapioku
vlákna jutová z Kalkuty Bomba
je a Mauritia Všecko toto zboží
přišlo transito z Londýna
"City of Cork" přistála v Opor
tu dne 13 května 21 května a
5 června Posledně přivezla ublí
z New-Castlu První případ mo
ru určitě rozpoznaný byl hlášen
5 června u jakéhos přístavního
skládaČe jenž pracoval při vylo
ďování obilí pro firmu Baretto
Toto obilí pocházelo z New Yor
ku a přišlo do přístavu oportského
23 května Druhý případ moru
byl pozorován 7 června a jakéhos
nosiče španělského který se za
býval nošením suchých tresek
' t y 1 v vO
rr —
i wa nás "w"í
Obydlí v němž přebýval první
nemocný bylo sídlem 5 případů
moru od 5 do 30 června Vše
cky morem stížené osoby žily po
hromadě a živily se nosičstvím
vyjma jednoho který byl hospod
ským V sousedních domech té
že ulice skorém současně onemoc
něly čtyři dívky a jedna vdaná
Žena Brzy rozšířila se epidemie
na jiné čtvrti poblíže přístavu
Především byli postiženi nosiči a
ženy zaměstnané pracemi v pří
stavu zvláště správkou pytlů od
obilí Koncem července rozšířila
se epidemie poněkud i po ostat
ním městě a v září postihl mor
obchodní ulice centra ačkoliv po
loženy jsou vysoko
Počátek epidemie zůstal nepo
zorován Calmette se domnívá
že mnoho neděl před tím nežli
byl pozorován první případ moru
u člověka zuřila nemoc už u krys
a myší v chudých čtvrtích města
při řece kde bydlí všecka popu
lace dělnická která skládá zboží
s lodí
V uličkách ve Fonte Taurina
vyskytovalo se zhynulých krys
hojně ale nikdo si toho nevšímal
Je pravděpodobno že mor byl
zavlečen do Oporta krysami které
se dostaly na břeh z některé lodi
přišlé z Alexandrie zs zálivu Per
ského nebo z ostrova Mauritia na
počátku jara Nemoc se hned
rozšířila mezi krysami a myšmi
jichž je ve velkých stokách oport
ských hojnost a pak ve dvou
čtvrtích jmenovaných kde jsou
byty těsné a nezdravé po březích
řeky roztroušené a tvoří ostrůvky
které jsou odděleny schúdkovitý
mi točitými uličkami
Čtvrti ty nemají stok Za to
hromadí se všude kupy smetí a
špíny dost Slunce nemá sem
přístupu vzduch je tu zkažený
smrdutý kouřem promísený —
Všecky ty bídné domy mají 2 —3
poschodí která obývá nuzný lid
Přízemí poskytuje útočiště zvířa
tům prasatům kozám králíkům
která žijí s člověkem na několika
čtverečních mílích plochy Ani
nelze si představiti všecku tu bí
du která je zde domovem
Prvaí případy moru v Oportu
počátkem června pozorované byl
mor dýmějový (morová talovitost
krve) s karbunkly (černý mor sta
rých národů)
Nemoc propukne náhle silnou
horečkou s prudkým bolením hla
vy s blouzněním a zmalatnělostí
Mnohdy prchne nemocný z domo
va zachvácen podivnou úzkostí
ba Šílenstvím Již po prvním
dnu objevuje se jedna neb něko
lik zduřelých žláz mízních v tří
slech řidčeji v podpaží neb na
krku' Tyto žlázy jsou nesmírně
bolestivý Druhý a třetí den
choroby mohou nabýti velikosti
slepičího vejce
Na povrchu těla ukazují se ně
kdy boláky i zvláště v místech
kde jsou dýměje Jindy jsou to
karbunkly (uhláky) skutečné čer
né karbunkly obklopené červe
ným dvorcem a vystupují tu a
tam po těle Nebo se pozorují
malé červené skvrny (peteče)
které pokrývají břicho hrudník a
stehna jako při tyíu
Nemocný má překrvené spo
jivky tvář bledou jazyk povleklý
Teplota jeho udržuje se mezi 39
— 41 stupni dýchání se urychlu
je v moči která jeví reakci kyse
lou je bílkovina
Ve případech které se uzdraví
reakce trvá 6 — 10 dnů Zduřenf
žiáz končí hnisáním jednoho nebo
více dýmějů Teiríperatura zne
náhla klesá a rekonvalescence po
kračuje velmi znenáhla
V těžkých případech smrt na
stává náhle bez smrtelného zápa
su 3 nebo 7 den někdy dříve
Bakteriologickým vyšetřením ob
sahu bubonů nalézáme veliké
množství bacillů morových jak je
popsal Yersin a blíže charakteri
soval Calmette Krev získaná
nabodnutím prstu obsahuje také
velmi často tohoto bacilla Na
gelatině vyroste jich hojná kultu
ra Obsahuje-li krev mnoho ba
cillů je prognosa špatná
Také pozoro án v Oportu veli
ký počet případů jiné formy one
mocnění morového t j zánět
plic morový který může probíhati
s dýměji neb bez dýmějů Tato
forma je téměř vždy smrtelná
Pro lékaře věci neznalého jest
těžko rozeznatí tuto formu od
obyčejného zánětu plic původu
chřipkového K rozpoznání do
jdeme bakteriologickým vyšetře
ním chrchlů ve kterých se bacilly
obyčejnými barvícími methodami
dají zjistiti nebo voČkováním zví
řeti se vší určitostí poznatL
Před příchodem badatelů t Pa
říže nic se nestalo aby mohlo býti
zavedeno léčení sérem Lékaři
portugalští věděli sice o úspěších
kterých dosáhl Yersin roku 1896
v Amoji a v Kantonu Ale jich
důvěra k seru byla valně otřesena
publikací německé mrové komi
se která studovala mor v Indii
roku 1897 Tato komise dospěla
ke zkušenostem prostředním Sé
rum kterého užíval z počátku
Yersin v Bombaji později Si
mond mělo velmi nedostatečné
vlastnosti léčivé Ale ukázalo se
že ho lze s prospěchem užiti prae
ventivně proti moru Simond
Vysokovič a Zabolontnyj zjistili
to pokusy svými na opicích a pak
i u člověka Povzbuzeni prvními
úspěchy Roux a jeho žáci v ústa
vu Pasteurově pokračovali ve
svých studiích aby získali sérum
současně léčivé praeventivní
Pokusy ty byly obtížné a selháva
ly takže každý jiný by od nich
byl upustil dvacetkráte Postup
ně zkoušeny všecky methody do
sud známé aby vyroben byl čistý
toxin morový účinný byly tedy
nové methody vymýšleny nevedly
k výsledku Vočkována tedy ko
ním přímo do žil veliká množství
morových kultur usmrcených
horkem: po době dosti dlouhé —
trvalo to déle nežli rok — koně
dávali sérum proti moru účinné
%ccm sera toho stačila učiniti
myši vzdornými proti nejvirulent
nějším bacillům morovým Jccm
uzdravovala myši když jim byla
vstříknuta 16 hodin po inokulaci
bacillů morových
Běželo nyní o to vyzkoušeti
účinnost tohoto sera proti moru u
člověka Proto vyslal Pasteurův
ústav Calmettea a Salimbeneho
do Oporta Bylo jim především
zápasiti se skepticismem portu
galských kollegů které pokoušeli
se přesvědČiti pokusy na myších a
opicích Tyto pokusy provedeny
byly přede všemi portugalskými a
zahraničnymi členy mezinárodní
komise a byly tak přesvědčivé že
komise so rozhodla užiti sero
therapie ve všech případech kte
ré přijaty byly v nemocnici bor
íimské Výsledky byly takovéto:
Před upotřebením sera byla v
Oportu úmrtnost morem v nemoc
nici 33 procenta Od 3 září byli
nemocní léčeni výhradně sérem a
úmrtnost klesla na 13 procent (ze
104 nemocných zemřelo jen 14)
Tři z nich neměli by se bráti do
počtu protože zemřeli za dobu
kratší (16 hodin po příchodu do
nemocnice) Jiný nemocný stížea
byl tuberkulosaím zánětem plen
mozkových vedle moru a jedna
žena která byla právě slehla pod
lehla spojené infekci morem a
streptokokové
Uvážíme-li nyní veliké epide
mie které Evropu decimovaly až
po polovici našeho století i epi
demie z posledních let v Indii na
Madagaskaru a v Egyptě shledá
váme že úmrtnost páčila se na
70 80 až 90 procent ba i 95
procent Proto lze s výsledky
docílenými sérem Rouxovým býti
spokojenu '
Jste li ctížen revmatiamem zkuste
Cbamberlain'8 Jfain Halm Nebude
vás to státi ani cent nepomůže li vám
Jedním použitím zbaven budete bule
stí Hojí též pohmožděniny a vy
mknutiny o třetinu rychleji než jiné
léky Říznutí spálení oznobení bole
ní na prsou a v boku otok mandlí a
jiné otoky vyléčí so rychle použitím
jeho Každá láhev zaručena Cena
25 a 50 ctů
1 n piano citem tytarn
zpívu sběrovému jakoS i řeti
francouzské a némecké
V™22B si T FRANSÉE
1520 Wiiiiam St Omaha Neb
I Afriky zpět
Každý ktermné prá
ci jako malování barvení
papírování atd zadá ob
drží fotografii svého doma
zdarma Súctoa
Jíarel gtefan
OMAHA NEBR
OTAnÝ znAmý
FRANK LANGPAUL
polehllvf a doved
barvíř sklenáíVr"&
a papírovač pokojů
upozorňuje tvé příznivce a známé že
přijímá zakázky na práci jakoukoliv své
ho obora ve svém obchodě vedle klem
píře p- Pelanta Má hojnf výběr papíru
na stěny Ceny co nejmírnějsí a práce
nejlepsL 6iml
V přízeň krajana a poroučí
FRANK LANGPAUL
1 afloa MU Wllllam
Předplácejte na Knihovno Ame
rickou pouze #too ročně