Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 20, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
tx "V -v 1 Alf i ir i wnnia v iiimnv niTn rw mrnír i —
Založen 1871--Beenlk XX„
0 HAMÁ NEDtt Y PÁTEK DNE 20 DUMA 1900
DTJWaíki: Riaft TIU é~is 63
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
Republikáni new-yorští
odbvvali státní svou konvenci v
úterý v New Yorku za účelem
—
zvolení delegace do konvence ná
rodní iakož i dvou elektorů za
celý stát a výsledek jednání byl
ten že do konvence národní co
delegáti posláni senátoři Platt a
Deppw guv Roosevelta předseda
státního výboru B B Odell za
elektory pak zvoleni redaktoři E
H Butler z BuffaloF HMitchell
z Rochester V přijaté platformě
schvaluje se administrace McKin
ley-ova do nejmenších podrobností
a straně blahopřeje se k dodržení
vSech sliba jež v národní platfor
mě své učinila
V Loulslané
odbývána v úterý státní volba —
prvá to vedená pod novým záko
nem volebním jímž černcši práva
hlasovacího zbaveni — a jak jinak
ani očekáváno býti nemohlo zvo
len celý lístek demokratický pře
vážnými většinami K volbě re
gistrováno bylo všeho všudy pouze
120000 voličů a z těch pouze as
jen polovice k volbě se dostavila
— V poli byly tři lístky demokra
tický republikánský a íusionisti
cký kterýž podporován by cu
krovními plantážníky neodvislými
demokraty a populisty Demo
kratická většina odhadována jest
na 25000
Popollsté v Tennessee
odbývali v úterý' státní svou kon
venci v Nashville s tím výsled
kem že po dlouhém a bouřlivém
rokování převážnou většinou usne
šeno vyslati delegaci do národní
konvence těch pravých populista
do Cincincati a nepřistupovat! na
pojení s demokraty
Spor s Tureckem
Politické záležitosti mezi vládou
naší a tureckou nabyly významu
nemalého tak že upoutaly na sebe
pozornost celé Evropy V Har
putu v Arménii roku 1895 bylo
zničeno 8 budov americké koleje
misionářské během vzpoury teh
dejší a vláda turecká stále slibo
vala že Škodu způsobenou nahra
dí Nestranným vyšetřováním byla
škoda ta na $90000 odhadnuta a
ač ii sultán několikráte zaplatiti
slíbil až posud toho neučinil
Mimo to slíbil také že vydá roz
kaz aby školy ty byly opět vysta
veny ale ani to se nestalo Vy
s!aoec Spojených Států Straus
roz mrzen stálými odklady vysoké
porty odcestoval do Washingto
nu a žádal za své propuštění jeho
žádosti však vyhověno nebylo z té
příčiny poněvač jest v poměry ty
nejlépe zasvěcen a může vládě
nejlepší služby prokázati Jeho
místo jest v Cahhradě po dobu
jeho nepřítomnosti zastupováno
kapitánem Lloyd C Griscomem
prvním tajemníkem amerického
vyslanectví Vláda washingtonská
obdržela již 8 prosince 1898 od
sultána ujištění že náhrada ona
bude vyplacena což se dosud ne-
stalo Proto jest nyní vláda naše
odhodlána uchopiti se ráznějšfch
prostředků k vymožení náhrady té
a prvním krokem k tomu bude
snad vydání pověřujících listin vy
slanci tureckému což jest diplo
matický pokyn aby se klidil Co
dále bud následovati není dosud
známo
Popollsté nissonrští
V Kansas City odbývali věrní
populisté 15 dubna konvenci stát
ní a uzavřeli dáti straně své nové
jméno Dohodli se na jménu Po
kroková strana lidová (Progressive
people's party) a odporučují název
ten ku přijetí konvenci národní
Platforma přijata byla podobni
omažské v níž se odporučuje sní
žení služného úřadníkom státním
i okresním kárají se obě staré
strany že se nevynasnažily o pro
sazení iniciativy a referendum za
to ale že podporují trusty a kor
pora" Konvence navrhla celý
lístek státní zvolila 25 vyslanců
do cincinnatské konvence a jmeno
vala 16 presidentských elektorů
Popollsté fcarollaití
V Releigh v sev Karolině od
bývali populisté státní konvencí a
navrhli v ní kandidáty pro státní
úřadníky jakoi i vyslance do ná
rodní konvence Vyslanci ti vSak
obdrželi instrukci aby hlasovali
pro W J Bryána co kandidáta
presidentství V platformě nedo
staly místa žádné národní poža
davky neb bylo poukázáno na
konvencí st-louiskou a její poža
davky Kongresoík Sutherland z
Nebrasky promluvil ku konvenci
a kladl členům jejl na srdce aby
bez výminky podporovali kandi
daturu Bryanovú který prý jistě
bude na podzim zvolen
Z kongresu
V senátu věnován v pondělí té
měř veškerý čas projednávání ci
vilního záiconníka pro Alasku při
čemž nejvíce času vyžádalo roko
vání o Článku regulujícím dolová
ní pobřežní Ve 4:15 zahájeno
zasedání výkonné kteréž po ně
kolika minutách bylo odročeno —
V úterý strávena převážná většina
času řečí senátora Hoara z Massa
chusetts proti imperialismu Se
nátor řečnil plné tři hodiny a to
prý ještě neřekl ani všecko co
vlastně říci chtěl neboť úplná řeč
jeho jak vypracována a jak v zá
piskách kongresu tištěna bude
obsahuje 50000 slov Zbytek za
sedání věnován projednávání zá
konníku pro Alasku — Ve středu
věnován téměř veškerý čas pro
jednávání civilního zákonníku pro
Alasku mimo čehož přijata reso-
luče nařizující ražení bronzového
pamětního penízu pro námořníky
zúčastněné bitvy u Santiaga Po
krátké schůzi výkonné zasedání v
5:25 odročeno
V sněmovně poslanců započato
v pondělí s projednáváním roz
počtu námořního kterýž tentokrá
te jest o plných 113000000 vět
ším než kterýkoliv z rozpočtů
předcházejících — má jím totiž
povoleno býti celkem £61200000
Prudká debata rozpředla se při
tom o otázce obstarání pancéřů
pro aové lodi válečné a když
žádného dohodnutí vzhledem k
nej vyšší ceně docíleno býti ne
mohlo odkázána záležitost ta vý
boru plenárnímu — V úterý po
kračováno v projednání rozpočtu
pro odbor námořní při čemž sej
více času vyžádala debata o ceně
pancéřových plátů a o návrhu by
na dále válečné lodě naše výhrad
ně jen v loděnicích vládních sta
věny byly — Ve středu pokračo
váno v projednávání téhož roz
počtu při čemž rozpředla se ostrá
debata stranická během kteréž až
do osobností zabíháno
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Prvý guvernér Porto Rlca
Allen vypraví se na místo nového
svého působení koncem tohoto
týdne a sice pojede na spolkovém
parníčku "Dolphin" a provázen
bude na cestě své celou severo
atlantickou škadronou lodí našich
válečných Do úřadu svého do
sazen bude se vší možnou slávou
v San Juan dne 1 května při
kteréžto příležitosti našemi loďmi
válečnými v přístavu kotvícími
guvernersky pozdrav vypálen a
bateriemi pobřežními opětován
bude V San Juan odbývána bude
zároveň přehlídka veškerého voj
ska našeho kteréž za účelem tím
staženo tam bude
Proti trustům
Užší výbor sněmovny poslane
cké kterýž zanášel se uvažováním
jakýrr způsobem by se cbrsezcní
trustů nejlépe docíliti dalo skon
čil v pondělí svou práci a výsled
kem úvah jeho bude navržení
zákona jímž zaváděno bylo by
následovní: 1) Známkování ve
škerého zboží neb výrobků tru
stem vyrobených tak aby na prvý
pohled znáti bylo že zboží ono
trustem do trhu dáno bylo 2)
Zákaz vývozu za hranice státu
zboží neb výrobků trustovních
jež by známkou oaou opatřeny
nebyly a skonfiskování takého jež
by beze známky za hranice státu
vyvezeno bylo 3) Společnosti
neb korporace mající kapitál pře
sahující 1 1000000 neb jichž
roční obchod více než 1 1000000
by obnášel povinny byly by zprá
vy o činnosti své u tajemníka
státního vtělovati 4) Zavedení
procesu zakazovacího proti tru
stům jež by výrobky své ze státu
do státu neb do ciziny posílaly
3) Zakázána byla by poštovní
doprava společnostem i jich úřad
níkům o nichž by dokázáno bylo
že k trustu náleží
Zastavili práci
L New Yorku oznámeno v pon
dělí Že na Staten Islandu zasta
vili práci veškeří unioví stavtbn
truhláři a tesaři an požadavkům
jejich vyhověno nebylo Stávku
jící požadují osmihodinovou dobu
pracovní s poloviční dobou v so
botu nejméně 40 centů za hodinu
dvojnásobný plat za práci nedělní
a opětné zavedení systému učedni
ckého jímž prý jedině dokonalo
sti v řemesle docílili lze
Zavřeli dílny
V Joliet 111 zaražena byla
pondělí práce ve třech ze čtyř
tamních továren American Steel
& Wire Co Čímž na 1000 dělníků
práce zbaveno — Rozkaz ku za
vření dílen přišel zcela neočekává
ně aniž by se vědělo proč a jak
dlouho zavření trvati bude —
Podobné zprávy o zavření dílen
téže společnosti došly i z Wauke
gan a z Dekolb lil a z New
castle a Anderson Ind a vrchní
správou oznámeno že stalo se tak
výhradně jen následkem převýro
by kteráž zaviněna byla slabou
poptávkou v týdnech minulých
Odhaduje se že na 4000 dělníků
bylo zavřením dílen na neurčitou
dobu práce zbaveno
Šbanžlský ministr uražen
V Chicago oslavováno bude v
dnech nejbližších druhé výročí ví
tězství Dewey-ho v zálivu manil
ském a tu mimo vynikajících osob
ností našich posláno pozvání i
všem vyslancům ve Washingtonu
a nedopatřením jakýmsi adresová
no i jedno na vyslance španělské
ho vévodu ďArcos kterýž v pon
dělí pozvání ono poslal zpět
mayoru Harrisonovi s následovním
přípisem: "V příloze zasílám zpět
pozvání města Chicaga k oslavě
druhého výročí bitvy u Manily
kteréž jak jistě předpokládám
zasláno bylo mi pouhým omylem
neboť jest to prvou urážkou kte
ráž se mi dostalo co ve Spojených
Státech jsem lest mi nemožnvm
věřiti že byste zúmyslně žádali
mne zástupce Španělska bych
přijel do Chicaga a radoval se s
vámi nad zničením loďstva špa
nělského a nad smrtí tak mnohých
chrabrých námořníků — mých kra
janů To bylo by přímou urážkou
a jelikož též si nezasloužím a
jelikož zajistě nebylo to vaším
úmyslem předpokládám s jisto
tou že stalo se tak pouhým omy
lem'' Na dopis tento odpověděno
mayorem Harrisonem Že skutečně
stalo se tak pouhým omylem se
strany klerka kterýž pozvánky
rozesílal a podána byla náležitá
omluva
Sněhová bouře
Denver v pondělí oznamová
jak z
no panovala od soboty ve východ
ním Coloradu a Wyomingu v se
verním New Mexicu a v části
Kansas a sněhu napadly takové
spousty že doprava železniční
úplně přerušena byla Mezi Den
ver a Colorado Springs zasněženo
na 20 vlaků a sněhové závěje
místy jsou na 16 stop vysoké
Sníh jest vlhkým a tak těžkým že
pluhy sněhové ničeho tu platnými
nebyly
Prudké lijáky
oznamovány v pondělí ze států
jižních Z Vicksburg Jackson
Utica a z jiných míst v Mississi-
pi oznamovány lijáky jakýmž prý
po mnoho již roků rovných ne
bylo následkem čehož ovšem řeky
potoky rozvodněny a značné
ztráty na majetku' způsobeny Na
četných místech lilo se z oblak po
plných 36 hodin tak Že nížiny do
značné výše zaplaveny — Dle
zpráv pozdějších paoovaly lijáky
nejenom v Mississippi ale i v
Louisiatiě a Alabatně a všude způ
sobeny daleko větší škody než z
počátku odhadováno Doprava že-
ezniční byla úplně přerušena ne
boť tratě železniční na mnoha mí
stech odplaveny a jak se oznamu -
je tez 1 několik životů lidských
přišlo na zmar Pole kukuřičná i
bavlnová musí znova vysazována
býti neboť vše bylo odplaveno
Škoda sáhati bude do statisícň
Cyklonem
navštívena byla v pondělí severní
Část městečka Hamburg Iowa
Cihelna lohnsonova bvla Anlnř
rozmetena obydlí jeho ze základů
posunuto a příbytky J Crane-a a
L Millera úplně rozmeteny Ško
da obmezena byla na obvod jedné'
míle a zvláštní Šťastnou náhodou
nikdo při tom padajícími troskami
neporaněn
Zamisslsslppský kongres
zahájil v úterý jedenácté výroční
zasedání své v Houston Texas
za účastenství značného počtu de
legátů z Arkansas Colorada Indi
an Territory Iowa Louisiana
Missouri Oklahoma'Texa9 Utah
Wyoming Po zorganizování
přikročeno ihned k práci a z toho
co projednáno dlužno uvésti re
soluce v zájmu hlubokého přístavu
pro Houston v zájmu přijetí New
Mexica do svazku států a schvalu
jící zamýšlenou stavbu průplavu
mcaraguanského
' Pro zavraždění Goebela
7 _ 1 r t r
ve rraoKiort xvy skončila v
úterý práci svou velká porota
ktráž zabývala se vyšetřováním
zavraždění demokratického kandi
dáta guvernérství Goebela a vý
sledkem bylo že vznešená obža-
oba pro vraždu proti James E
Youtseymu James Howardovi
Berry Howardovi H Whittake-
rovi a 1 D Combsovi Pro ne
přímé účastenství ve vraždě mimo
toho obžalováni sekretář státní
Caleb Powers kapitán T T
owers bývalý tajemník státní
Chas Finley W H Culton a W
Golden Mimo toho učiněna iest
ve zprávě velké poroty zmínka
ještě o třech jiných "spiklencích"
ač proti nim obžaloba nevznešena
a sice jsou to guvernér Taylor G
Golden a kapitán John Davis
Nejvyššf cena
jakáž kdy docílena byla za kus
dobytka herefordského zaplacena
byla v úterý v Chicagu pii dra
žebním prodeji pověstného Fair-
viewského stáda 112 kusů čítající
ho za býka "Dále" za něhož za
placeno Clem Grovesem z Bunker
bill Ind 17500— Dražba trvala
dva dny a celkem prodáno 96 ku
sů za £64415 nebo-fí průměrem
za I671 kus — Dvacet býků pro
dáno celkem za $iqo8 nebo-li
průměrem J954 za kus a 76 krav
prodáno za $45330 nebo-li prů
měrem za I590 kus — Nejvyšší
cena docílena za krávu obnášela
$3000 a sice prodány za cenu tuto
krávy Russet"a "Theresa"
Stávka Italů
Na stávkující Italy u Croton
Landingu nedaleko New Yorku
bylo povoláno 1350 vojáků kteří
hlídají celé okolí S kontraktory
bylo již několikráte vyjednáváno
a domlouváno jim aby vyhověli
požadavkům stávkujících avšak
marně Italové žádají £150 den
ní mzdy za iohodinovou dobu
práce což kontraktoři povoliti
nechtějí Ve středu byla započa
ta opět práce na stavbě hráze
Cornellovy avšak přihlásil se tak
malý počet dělníků že se nic ne
vykonalo Do práce přišli jenom
strojvedoucí a topiči od strojů
páií DcriGiiK Zčuúiiíu lamat-ů a
vozků jejichž práce však nemá
žádné ceny bez ostatního dělni
ctva Italové pak jsou odhodláni
stávkovati dále a nezdá se pravdě
podobno Že by kontraktoři do
stali jiné dělníky kteří by byli
volni za £125 denně pracovati
Čech sebevrahem v Honolulu
Z Honolulu došla v minulých
dnech zpráva Že spáchal tam 2
dubna sebevraždu zastřelením
krajan Fr Peroutka z Winona
Minn Týž přijel na souostroví
hawaiské v lednu s kapitálem
£10000 záhy však ochuravčl a
když zdraví jeho stále více se hor
šilo konečně samovraždu spáchal
Rodinu má dosud ve Winona a
zbytek svého jmění £8300 za
nechal jednomu občanu ve Wino
na od něhož prý si peníze vy
půjčil Spory o mzdo
V Chicagu vznikl spor o mzdu
mezi dělníky a majiteli Bestova
pivovaru který však byl brzy
smírnou cestou urovnán Spor
ten hrozil s počátku rozšířením na
všecky členy sladovnické unie
byl však vzájemnou dohodou Čle
nů unie dělnické a jednoty sládků
srovnán — Tkalci zaměstnaní na
kobercích ve Filadelfií si nechali
již před 5 lety mzdu sníŽiti a bylo
jim stále slibováno Že jim bude
přidáno až se časy zlepší Když
se toho přídavku nemohli dlouho
doČekati uzavřeli nyní hlásiti se
o oěj sami Svolávají všeobecnou
schůzi na příští sobotu aby se v
n
I Kouíský PaintGlass&Vall PaperCo
Í Z4tň St (Glasgow Block So Omaha
Dokonalen úpln v?bér všeho druhu barev skla
0 nrjiiuirjMLii rzui-Hu papíru na steny
w rámců na obrazy atdTD
x Prodáv ge7'? hotOTé velkém neb malém Práce barvířské a
SiffiS ti Skonávají se dobře a pole!
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦+++ ++
ní shodli na společném požadavku
o 7 procent přídavku Ve Fila
delfii jest asi 3200 tkalců koberců
a výdělek nynější obnáší jen 10
až 11 dol týdně
Stavba ruské železnice
E F Walker z Filadelfie a J
H Mc Cleary z Richmondu vy-
plouli 18 dubna z New Yorku
jsouce na cestě do Petrohradu
Jedou tam jménem velkého syndi
kátu peněžního který se chce u
cházeti v Rusku o stavbu železné
dráhy z Petrohradu do Oděsy
Dráha ta bude státi asi $90000-
000 a kdyby americký syndikát
onen obdržel stavbu tu upotřebil
by na ní nejen množství ameri
ckého materiálu ale i pracovní
síly hlavně lepší třídu dělnictva
Obchod hawalský
Dle zprávy pokladního odboru
našeho obnášel vývoz náš na
ostrovy hawaiské v roce uplynu
lém £15020830 kdežto za JI22
547508 různého zboží odtamtud
do Soustátí přiveženo Obchod s
ostatními zeměmi byl pouze jen
nepatrným a největší Činěn byl s
Anglií odkudž £1774655 obná
šel — Příjmy celní zvýšeny byly
loni proti předloňsku o £400000
DROBNÉ ZPRÁVY
NejvyŠším soudem spolkovým
rozhodnuta v pondělí otázka kdo
vlastně platiti má válečnou daň ze
zásylek expressních zda zasílatel
či společnost a sice rozhodnuto ve
prospěch společnosti tak že i na
dále zasílatelé kolky platiti musí
Z Cincinnati oznámeno po
čátkem týdne další zvýšení ceny
košťat o 25 centů na tuctu V
únoru oznámeno zvýšení prvé o
50 centů a obé vysvětlováno jest
tím že prý metlice skoupena byla
_U__ 1 KtL I
za tunu požaduje
V Tuscaloosa Ala zabit byl
v pondělí bleskem rev O B
Wilson a sice zasažen byl jím
když telefonu chtěl použiti
Z Oskaloosa la oznámeno
pondělí státní radě zdravotní že
počet onemocnění neštovicemi na
21 již dostoupil V Des Moines
prý se též neštovice rozmáhají
V Dubuque la vydán sou
dem spolkovým zákaz proti měst
ské radě v Cedar Rapidsích jímž
se zakazuje této dosavadní poplat
ky za vodu snižovati neboť prý
smlouva s vodárnou kteráž na 25
roků uzavřena dosud nevypršela
V Sioux Falls S D odbý
vána v úterý městská volba při
níž lístek republikánský vyšel z
boje vítězně většinou téměř 400
hlasů
Z Lexington Mo oznámeno
úterý že západní část okresů
Concordia a Laffayette navštívena
byla cyklonem při němž pět osob
padajícími troskami raněno
Illinoisským nejvyŠším sou
dem státním prohlášen v úterý
neústavním zákon jímž zneužívá
ní vlajky americké k účelům ozna
movacím zakazováno
U Phillipsburg Kan zastře
lil ve středu 2oletý John Trimble
v : hádce o kus pozemku staršího
svého bratra načež do města odjel
a šerifovi se vydal
V Chicagu přepaden byl v
úterý z rána Šesti lupiči sklepník
H Schiller v hostinci na State
ulici v samém středu nevěstinské
čtvrté a sotva tři bloky od stanice
policejní a když do bezvědomí
stlučen peněžní zásuvka vypáčena
a ukradena Čtyři z lupičů pozdě
ji zatčeni
Nevydávejte se na cestu bez láhve
Cbamber!aio'a Colie Cholera and
Dijrrhoe Reroedy Budete ho jistě
potřebovat a nemůžete si bo opatřit
ani na vlaku ani na lodi Jet při
jeaDým k užívání jest bezpečným a
spolehlivým Na prodej u viecb té
károíků
Jaraes ICovitslctf- řiditei ♦
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 19 dubna 1800
Plenice poněkud t cet poklesla hlarni ná
lctktm eprár o Nhodiiém počíst Te Tiech
utifcch pienlíních íími ovi-m nidSje na kojnou
úroda znucnoi měroa vyrostla jakoi 1 náuled
kem alibych objednávek t clcozemaka Pro
áriila m í í aa 68!@69K pro kríten
za 5!í@655£c a pro Červenec ca t43ť®7)4
Knkurice prodává u poněknd laclníjl a atee
zboii hotov za K@38Jí c pro kveten za K%c
a pro cVrveaec za Xt%c
Oves zračaě v cení kletnul neboť prodává e
zboží hotové za SiiíQWAc a bily' ííalo 2 za27K
Zito v ceaě se zteplilo prodáváno za 55K@5
Ječmen též poněkud etouDaul: Drodávul u
4l@44ttc
Lníné semeno stouplo cuačnon měrou prodá
valo 1173
Semeno bojínku (timotby) prodává se za $840
®2 46 a jetelová za $775
Cena hovězího dobytka jest proti minulému
tfdnu leplí a tento prodává se za ceny následu
jící: Pěkní až nejlepli voli prodávají se za $490
®560 bubeaí ai prostfední za $4 10@475 jateční
k iíru za $40490krávy za 30(J@4 50 a jalo
vice ta $38S®485 teiasltí byci prodávají se ta
$8£5®375
Vepřoví dobytek také vstoupil v ceně a pro
stfední prodával se ta $545(2575 zvláilí pěknf
a Xitkf za $5 0®575 lehký za $500@585 Vět
lina prodejů byla po $556®567í
Omaha 19 dubna 1900-
PfÍTot hovězího dobytka značnou měrou stoup
nul při černi cena ásledkem slabé poptávky a
tudíi následkem přeplněného trhu poněkud po
klesla Voli prodávali se za $375®495 krávy za $225
®40 jalovice za $325®470 a voli k iíru za $3 21
©4-85
Vepřový debytek dosud drží se v ceně dobréNej
lepli kusy prodávaly se po $5450547(4 Nejlepli
docílená cena byla $550
Vejce jsou velmi laciné a sice čerstvé za
lOKc tucet
Máslo je ceny znační lacineJSÍ Obyčejné
prodává se za 11c stolní za 14@15c a z máslovet
zal7@l$c
Drubei živá prodává se za tyto ceny: slepice
$c lh kachny 7Wc husy 7tfc krocani Sc
Jablka pěkná západní jsou po $459 sud new
yorská po $51X)@Y50
Kůže jsou ceny nezměněné čie 1 syrové za 7ií
l 2 flc čís 1 solené í č 8 ' 7 telecí 9c
Seno prodává se v ceně ustálené nejlepli t
rýiih $1 50 prostředni $550 z nížin $500
St Louis 19 dubna 1900
Plenice byla v zdejiim trhu dnes ceny nižii
ozimka červená číslo 2 prodávala se v elevatoru
TOJí na trati 724c pro květen W% a
červenec 6J
Korná stolí v cení o aěco níže Prodává se
cis 2 v eievatoru za 37!4c na trati za 39
pro Víh 85% s pro Iwíéueč „ss -
Bavlna drží se stále t ceně -ysoké prostřední
S1I
Io IPařfže
Kdo se chce letos podívati na
výstavu učiní dobře když si po
jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob"
držeti Firma F Brodský & Co
1389 Second Ave New York
zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužiti dle je
ho přání Firma F Brodský & Co
má jednatelství pro následující li
nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston
Hamburg American Line Red
Star Line Holland-American
Line Compagnie Générale Trans
atlantique American Line Whiíe
Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dověděli se ceny přeplavu
a lístků železničních stačí zaslati
poštovní lístek a8tf
Zprávy po!kové
ftád Palacký i 1 ZČBJ
Všichni Členové jsou lim to žá
dáni aby dostavili se příští neděli
(22 dubna) do čtvrtletní řádové
schůze T V Mašek tai
— Ztouíky na "Chudou holku"
odbývají se v úterý ve čtvrtek a v
pátek večer v Sokolovně
Iliife ix Žižku
Krásné dva lito
iprafované obratf
é velikány Husa a
představující česk
Žižka hodící ae pro spolkové a veřejné
místnosti jakoi i pro rodiny máme
nyní na akladě Prodáváme ie oba no
itOO aneb co prémii k Pok Západu w
jopiaten hk rourou Vpádu
Orttaba Fh-
Ochotníkům a mflovníkíkn
divadla
V knihkupectví Pok Zán íson k ťio
tání všechny divadelní spiay jeí vy
šly tiskem Čechách a nejsou rozehrá
ny lplný seznam všech spisů íasl
ee vSem na požádání zdarma V ezn
mn jsoa uveden r všechny kusy dle
avf ch názvů a při kaidetn je uvedeno
iaký kna j kolik jednání a kolik owofr
vyžaduje Piite o seznam pod adre
íoxv Pokrok ZápadM
DauUsa neb