Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 13, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    e
JPoureotr Nápadu
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
VINING la 28 března 1900
Redakce Pokroku Západu: Poča
sí mime studené ale bez sněhu
Set se nemůže tak že práce v po
lích stojí za to ale ve městě se
pilně pracuje Stavějí se tu stále
nové domy a obchodu přibývá
Máme zde také máslovnu kterýž
to podnik se nalézá v rukou če
ských Co novinka se tu povídá
také o těch nevčrcích o nichž nám
ioho tolik napíše Svit Dostalo
se mi do rukou také jedno číslo
časopisu toho v němž jsem se o
těch nevěrcích dočetl ledacos Ta
ké nějaký dopisovatel tam o nich
píše ale já si myslím že kdyby
byl lepší než ti aevěrci že by jim
dal pokoj a nenadával by jim Ti
lidé nábožní když chtějí někomu
vynadat vždy to udělají tajně ne
dajíce své jméno pod ty dopisy
oadávavé Špatný to řemeslník
který se za dílo své stydí S po
zdravem Jan Letý
BRAINARD Neb 7 dubna
Ctěná redakce 'Pokroku Západu':
Politování hodné neštěstí zastihlo
krajana Josefa Jakuba zde dne 5
i m v 6 hodin večer Přivezl do
trhu náklad kukuřice kol čtvrté
hodiny načež si v městě různé
záležitosti vyřídiv odjížděl k do
movu Při přejíždění kolejí drá
hy Fremont & Elkhorn přihnal se
aáhle osobní vlak který vůz za
chytil jej nadobro rozbil ajakuba
z vozu odhodil Vlak byl zasta
ven poraněný na něj naložen a
dovežen na nádraží kamž povolá
ni lékaři dr Draský a Herrigor
pozaeji 1 ar meaer z uavia City
byl povolán Lékaři rány zašili a
opatřili domnívajíce se že z toho
-vyvázne avšak Jakub 7 dubna
ráno skonal neb utrpěl mimo ze
vních ran i vnitřní poranění Jos
Jakub byl rozen na Moravě byl
řádným a pracovitým hospodářem
a každý jej náviděl Proto také
každý kdo jej znal upřimně želí
ztráty jeho Bydlil půl míle od
Bramard a vlastnil 200 akrů pů
dy Náležel k Ústřední Katolické
Jednotě Ztráty jeho Želí i Váš
Zpravodaj
TAMA CO la — Ctěná red
Pokroku Západu: Minulého pod
zimku zde shořel kostel sv Troji
ce zcela nový když v něm byly
teprve po dvakráte konány služ
by boží Byla na to vyplacena
pojistka £3000 a proto se mohlo
hned přikročiti ku stavbě nového
kostela ale naši věřící se rozhodli
postaviti dříve tančírnu Teď kde
je kdo jenž umí udefiti hřebíku aa
-hlavu pomáhá při stavbě síně
tak že tato bude co nevidět hoto
va Vždyť to velebný pán nařídil
aby byl sál hotov ďo velkonoc a
sám na to přispěl I25 a tu se musí
poslechnout Níkíeří z těch sta
vitelů se nechali slyšet že to bude
iančírna jen pro katolíky a ani
muž který má ženu evangeličku
tam prý nesmí Ti naši horlivci
jsou tak zabráni do té stavby že
ani nevidějí dobytek když se pase
na hřbitově Ta boží hovádka tu
mají zcela pré a drbou se o posvě
cené náhrobky kříže a pomníky
z nichž některé jsou velmi drahé
Kterak to mohou dopustiti tak
horliví katolíci aby krávy telata
a volí šlapali a znesvěcovali půdu
a hroby posyěcené nejen vodou
svěcenou ale i slzami truchlících?
Což to nemůžete zabrániti? Vždyť
hy to nestálo více než pczvednou
ti trochu drát Již se také přiho-
dilo že si prasnice ze hřbitova
přivedla hejno mláďat — tím se
hřbitov neznesvěcuje? Stalo se
však také že zemřel katolík který
naleze! ku svobodomyslnému spol
ku a když byl na katolický hřbitov
'uú piáfií žčuy pótúován OKRmřii
-tam bratři spolkoví vstoupit: s cd-
znaky ne do pry Dy um zaesvemi
místo posvátné Dobytek však
místo to neznesvěcuje — a je to
Ještě dobytek věřícího Hospoda
nebo dupanda je přednější než ko
stel Snad se tu budou provádět
též církevní obřady prozatím než
Aude kostel postaven "Kdo
hodně tancuje muzice platí při
jmou ho do nebe andělé svatí"
praví naše národní píseň a tu mo
hou naši horliví katolíci provozo
- vat bohoslužby v hospodě a do
kostela si mohou koupiti modlící
mašinu Při nynějším způsobu to
beztoho není spravedlivé hospo-
dář jde se modlit kdežto čeledín
dětmi vozí hnůj Ovšem když
je tatík ve výboru tedy to za ni
-spraví za všecky Teď se aspofi
vyznamenáme před Amerikány i
před těmi z Cedar Rapids když
budeme míti dříve hospodu než
fcosteL O velikonocí budeme v
-tom novém "halu" provádět! prv
f svatý tanec to bude na nás ču
£ra£t celý- svit al spustíme:
"Všichni svatí tancovali mezi ni
mi pámbu svatý Petr vyskakoval
až se chytal trámu''
Dopisovatel
MONTGOMERY Minn aho
dubna — Ctěná redakce Pokroku
Západu: Náhodou přišlo mi do
ruky jedno březnové číslo Katolí
ka v němž se nalerá hojnost su
rových nadávek od kněze F Ti
chého z Nové Prahy Minn! Tím
kněžským blátem házeno bylo po
ženských i mužských spolcích a v
nichž ani 681etý kmet F Mareš co
poctivý osvojenec nebyl ušetřen
Onen kněz jest v celém okolí
znám vždyť i jeho ( ovečky na
něho časem ledacos vybrečejí co
mu jako knězi Činiti nepřísluší
Podobných případů u kněží jest
dosti a potom mají býti jejich ove
čky poctivé a mravné když jsou
tak špatnými příklady předcháze
ny Posvítím jen na některé z
našeho okolí Jeden tvrdě věřící
katolík zastával úřad Supervisora
V loni spravovali dělníci cestu
onen katolík si vyžádal u ostat
ních kolegů aby mu povolili vy
zvednout! peníze u pokladníka ku
vyplacení oněch dělníků Byly
mu tedy peníze svěřeny on ale
důvěry zneužil a dělníkům ze
mzdy strhl strženou částku pak
si nechal Brzy se to však do
neslo k slechu jeho kolegům ti
jej v příští schůzi donutili ku vrá
cení peněz a sesadili jej z úřadu
aaiž by mu byli vyplatili obnos
jejž co služné k požadování měl
Omlouval se že prý to tak dělají
bankéři a jiní velcí muži ale za
poměl podotknout! že i kněži si
rádi přivlastňují peníze obcím ko
stelním náležející Tento dobrý
katolík a poctivý úřadník byl Žá
kem kněze Tichého v Nové Praze
Před několika lety si vozil jistý
občan dříví na zimu pro špatnou
cestu musel však něco dříví složiti
s vozu podle cesty Když si pro
ně později přijel bylo již pryč ale
podle koleje sezoal že bylo dove
ženo do blízkého pivovaru Zde
se dověděl kdo tam ono dříví do
vezl a byl to také velice tvrdý ka
tolík Jiný dobrý katolík byl zase
voděn od ramene spravedlnosti od
Anáše ke Kaifáši a Pilátovi Je
den katolický rytíř se vyslovil že
každý osvojenec musí mlčet ale
měl by to raději říci své ženě
když mu dělá kázáničko Kdyby
každý hlupec mlčel přestal by
býti ihned hlupákem Takový lid
vychovávají kněži a benediktinští
kramáři by lépe učinili kdyby se
ohlédli ve svém vlastním revíru po
těch špatnostech jež předhazují
nám osvojencům Mezi nimi by
se nalezl nekonečný seznam těch
největŠích Špatností jaké by mezi
svobodomyslnými marně hledal
Toto nechť Katolík pro poučení
svých Čtenářů otiskae a více po
dobnými doklady by mu mohl
ještě posloužiti
Osvojenec na stráži
Pozn red — " Nemohl by pan
dopisovatel vyřídili panu páteru
Tichému pěkné pozdraveaí od to
ho který v Detroit nosíval jeho
kněžský límeček (kolárck) v kap
se když spolu chodívali na šprý?
Matka
Napsal Antonín Nelásek
(Jar Od BchlllerOTl)
Jaký to divný krásný západ
slunce! Takové nevídají se každé
ho dne Zdálo se jako by nebe
bylo jedno skvoucí moře oranže
Jako by uchystána byla veliká
slavná illuminace královsky skvě
lý ohňostroj v poslední tento des
kdy léto umíralo se všemi poctami
umírajícího ktfle s jímavým úsmě
vem prvních dnů časné jeseně —
Stromy v zahradě kolem vily byly
ještě zeleny jea břízy žloutly ve
svých korunách budíce svými bě
lostnými štíhlými kmeny a oran
žovými korunami představu jem
ných křehkých princezen jež
umirají s bělostným a štíhlým
hrdlem a vodopádem zlatých vla
sů A tam dole u mříže sténala
píseň kolovrátku melancholický
doprovod toho obrazu tichého a
diskrétního umíráni
"Jak je dnes smutno!''
V těchto slovech která tiše
pronesla paní Ortysová zněl smu
tek marně vyprchalého mládí Ten
zvuk měl v sobě cosi ztlumeně
hořkého jako kytice dávno —
uschlých fial melancholické kouzlo
nesplněných tuíeb Stála o okna
ozářena tím světelným zázrakem
krvácejícího slunce a její Stihlá
postava v bílých domácích šatech
zdála se jetě štíhlejší její tváře
jež po dlouhý čas už neiozkvetly
byly ještě bledší Jen oči svítily
z té tváře jako dva uhlíky
'Není-liž pravda doktore ten
to čas má nejvíce smutku?"
"Proč myslíte?"
"Protože tak jímavě nám při
pomíná hranici mezi mládím a še
dinami!" "Ale má také nejvíce poesie!''
řekl doktor Maršán
Bylo to dosti divné slyšeti z
úst tohoto starého šedého prakti
ka zbožBovatele' hmoty a skepti
ckého analytika poesie Tak divné
že mladá paní se usmála a obrá
cená od okna kterým se dříve
dívala na ten veliký amfitheatr
přírody rozevřený po obou bře
zích Vltavy před jejich vilou ku
starému lékaři prohodila:
"Ah vy máte také smysl pro
poesii?"
"Zajisté Ale jen pro tu která
je v přírodě Mimo ni aspoB pro
mne neexistuje!"
Doktor byl starý pán dlouhých
šedých vousů jež dodávaly mu
vznešeného vzezření Jeho tvář
byla neobyčejně intelligentní a z
oČÍ zářila mu veliká dobrotivost
Ty oči krásné stařecky vlídné
uzdravovaly jeho pacienty lépe
než všechny recepty Jejich kouzlu
a utěšlivému lesku jenž zahříval
budě důvěru však nepodařilo se
rozjasniti tvář paní Ortysové
"Milá Helenko vy stůněte?"
řekl doktor dívaje se na ni po
zorně Podívala se naS s úžasem a
uleknuta jako by se bála prozra
zení svého tajemství On mohl s
ní mluviti důvěrně nazývati ji
prostě Helenkou Byl dávným
domácím lékařem už u jejích ro
dičů více přítelem než lékařem
Houpával ji jako dítě na svých
loktech a své přátelství otcovské
jí zachoval i když se provdala
"Jste nemocna!" opakoval
"Proč? Nic mi neschází!" opí
rala se nesměle
"Snad mnoho" řekl vážně lé
kař "Vaše duše stůně vaše
srdce!''
"Co pravíte?'' vykřikla pole
kána Ale doktor nedbaje jejího roz
rušení pokračoval:
"Mluvme přímo nejste uŽ dítě
Jste pět let vdána a rok od roku
marně čekáte"'
"Ale doktore!" Paní Ortysová
jen hořela v tváři - '"'-
"Nepotřebujete se rdíti Váš
žal jest aejvznešenějŠím kterým
jen žena může trpěti Vám schází
radost matky!"
Sotva že dořekl doktor svou
větu kterou pronesl s určitou pře
sností starého vyškoleného dia
gnostika útiaaia se pani ortysová
prudkým záchvatem pláče Zvedla
uslzené oči k doktorovi a pronesla
tiše vzlykajíc:
"Prosím vás nemluvte o tom
již nikdy!"
Ale doktor byl dnes neústupný
Proč by se o tom nemělo mlu
viti? Vžďyť chci jen aby se věc
napravila''
"Bylo by to možno?"
A mladá paní ani sama nevědě
la jak touto nedočkavou otázkou
potvrdila domněnku doktorovu
On usmíval se svým laskavým
způsobem Pak jako něžný otec
pohladil ji po vlasech svou rukou
takovou jemnou rukou jakou ho
nosí se jen vážní lékaři staří a
která pouhým dotykem vrací dů
věru a zdraví jako ona vznešená
ruka Galilejského jež zázrakem
uzdravovala malomocné a křísila
mrtvé
"Bude to možno Ale bude
třeba jinak žiti Jak dlouho jste
oebvla venku?''- _ —
"'Čtyři roky"
"A proč nestrávíte léto někde
na venkově?" -
"K vůli - muži který nemůže
opustit obchod'
"Nemůže? Od čeho má proku
ristu?" "Oo neznáte ho Je obchod
ník který nevěří sám sobě Natoť
cizím lidem Myslí že by zítra
obchod zahynul kdyby nevysedčl
své dopoledne i odpoledne v pi
sárně" "To mu dělá velkou čest jako
obchodníku ale menší jako man
želi VŽdyť uschnete tady Chřad
nete stále Květy nemohou dobře
rústi ve sklenníku třeba sebe ná
kladněji zařízeaém A takový
sklenník je vaše vila a domácnost
Je tu všechno jen hlavní schází
Vzduch modré nebe vůně vřeso
višť a lesů"
A doktor jako pravý milovník
přírody rozzpíval se o volné příro
dě a její zázracích jei uzdravují
lépe než všichni lékaři Jeho oči
se leskly jako zrcadla na jichž
lesklé ploše se odrážejí obrazy
volných Širokých dálek plných
svitla vzduchu a vůně- Končil:
""Musíte nabrati síly a svěžesti
0 kterou vás olupuje tento diva
delní luxus v němž žijete Ostatně
si promluvím s Orty sem"
A jakoby povolán objevil se
pan Ortys mladý elegantní muž
vážného vzezření Tento ctihodný
vládce cifer fehož život byl uči
něný stroj správně jdoucích hodin
byl typ obchodníka uhlazeného
ale vždy jaksi chladni odměřené
ho Přikročiv potřásl přátelsuy
doktorovou měkkou rukou By
strým o(ím jeho neušlo Že jeho
žena je rozčilena a pohnuta
"Co pak se stalo?" ptsl se zjev
nou starostlivostí
Doktor obrátil se k němu a pro
nesl se žertovnou důvěrností na
jakou v tomto domi měl právo:
"Milý Ortisi na příští léto vám
uděluji dovolenou od května do
září"
"Mně dovolenou?"
"Abyste rozuměl! Nucenou do
volenou jaká se dává neschopným
generálům a diplomatům Ostatní
povívám vaše žena!"
Ortys chtěl něco namítnouti
zmaten tajemnou výpovědí dokto
rovou ale lékař bral už klobouk a
hůl se zlatým knoflíkem a odchá
zel "Doktore aspofl číšku čaje s
námi vypijete!'' prosila paní Orty
sová upírajíc naS vděčně oči A
dodala: "Věru jste si ji dnes za
sloužil" Doktor mávl rukou:
"Až jindy dnes nemám času
Jednoho nemocného jsem odbyl
musím k ostatním ''
A pomalu vážně s laskavým
úsměvem se poroučel sestupuje se
schodiště dolů s onou vážností
kterou mu vnukl po léta ustálený
zvyk jeho povolání a věk
Toho večera když mladá paní
ulehala zdálo se jí jakoby odkud
si z nitra jí zněl radostný hlahol
zvonů hlásajících jitro nového
slunečního dne Utěšlivá slova
starého doktora kterému věřila i
kdyby chtěl provéstj zázrak jí
vrátila víru v nejkrásnější sen ži
vota Ona která tolik milovala
dětí tu drobnou něžnou drůbež
lidskou která neštítila se zulíbati
umouněné tvářičky dítěte jejich
vrátné byla krutým osudem odsu
zována k odříkání největŠího Ště
stí za jaké považovala drobné
jemné ty bytosti na které dívala
se na svých procházkách s láskou
1 závistí Na všem jim nebe že
hnalo všechno tu čekalo na ma
lého hosta jen kdyby zaťukal
Ale on nepřicházel A čím více
léta míjela tím více mizela naděje
A doktorten hodný dobrý doktor
věří že ještě není pczdč A zvony
radostné předtuchy hlaholily v
jejím- nitru dále vždy jasněji a
radostněji jako plesající píseň
nového krásného jííra a hlaholily
ještě ve snu když už usínala na
bílých krajkových poduškách
sama podobna velkému a smutné
mu dítěti které stůně nesplnitel
nou touhou
II
Chatrč pastýřova krčila se skrom
ně na břehu řeky uprostřed roz
sáhlých obecních pastvin Přes
svou prostotu — bylať to obecní
pastouška na spadnutí — Činila
pěkný osvěžující dojem plný idyl
lického malířského kouzla Se
svou doškovou rozpadlou střechou
bídnými lištami přerývanými stě
nami s pozadím bujně rozkvet
lých záhonů a Širokých zelených
pastvin uprostřed nichž tekl po
tok zdála se býti jedním z obrazů
Chittusibo který někdo vyfial z
rámu a sem plasticky ve zvětše
ném měřítku postavil A v poza
dí tak na dva dostřely voněl
krásný les Byl to- krásný kus
českého kraje s celou fysiognomif
své jen jemu vlastní duše Paní
Ortysová ve svých volných letních
šatech s Širokým kloboukem na
hlavě ráda se pozastovala u pa
stýřovy chatrče
"Jak se vede vašemu maličké
mu?" To bývala její obvyklá slova
jimiž oslovovala ženu obecího pa
stýře A dívala se s tichým potě
šením na mladou tu venkovanku
plných boků a Širokých prsou
osmahlé otevřené tváře jak sedí
na prahu a podává bohatý svůj
prs malému klučíku jehož oči
byly tak čertovsky chytré! Věru
že paní Ortysová těžce chápalaŽe
na venkově v takových aeúhled
aých sprostých barácích mohou
se roditi tak hezké děti
Na její otázku odpovídala ven
kovanka:
"Což o to jak se mu vede! Ale
teď na léto je to těžké Sám
kozel nám byl dlužen toho caparta
teď když je tolik práce!"
(Dokončení bud)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KZeižciý irl
že k JUttírau vyléčení
vymknutin pohmoZdénln a stutilosti Ú1ú
není nle lepšího než
ST o JACOIPS o OEL
Je to to pravé Jisté a spolehlivé
113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ADRESÁŘ SPOLKŮ
Čeiko-SloT IlMnltk Podpor Jednoty
pro scveroiipadnl státy:
Minnesota lowa Wísconsín Nebra
ska a obé Dakoty
Marní Jednota v Montgomerv Mlan
odbývá svs achoze kaldon 4 sobota v mějicl v
siní V V Stanka o (t h veíer Velkopredseda
J Nestával Velkotajemoik V Htaník
Velkoneetnlk Jot E eokol velkopokiaanil
Jonef liarulka
Č I v Xonttromery Mlnn
odbývá své acháte každou ítvrtou nedíll v
měniči ťreaseaa rr v eianea iajemn'1
Fr Mixa Ůčetnik Joa E Boko) Pokládala
Tomai Harel
Č II Mladocech ▼ Le Suenr Center
Minnesota
odbfvi ivé uchase katdou 1 nedill v mSsicl
siní ÍOOK Předseda Jakub Krenik tajemník
Fr Bárta LeSueur Center Minn áCet i Bl
cek pokladník Vác Kráva
Č III v St Pani Mlnn
odbývá sví scbfize kaftdou3 atfedu v mestd
EředKeda Frank Skok tajemník F J Pavtfcť
a h7 Oanton St óřetnik Frant Bílka 671
W 7tb st St Paul Mlnn
Karel Havlíček Borovský l IT t
Minneapolls Minn
odbývá své gchfiie kaídon 1 nedSli v mí-slcl v
in! f 231 corner of Washington & Cedar ave
Ho Předseda Petr Simka 616' A v 8 laj
Jonef Straka flO niti Htr 8 pokl Emil Au
brecht účet nik Adolf Koubltsek 1317 Wasln
Ave 8
Č V v Noré Praze Minn
odbf vá svá scbfize kaldou 4 nrdMI v mentol
Předseda Volta Chalupsky taj F J Novot
ný úfetník Václav Poxel pokladník Jakub
Svoboda New Fragae Mlnn
Komenský i TI v Harvard
Minnesota
odbývá své schůze 1 neděli v mfufcl Pfods
Fr íistekdozoroe Ant Čech taj Vojt Pacov
ský Box i Olenvllle Mlnn ocetnik JosSva
toí poklad Jos Nerad Oakland Mlnn
Karel Teliký ř Til v Kot Třeboni
Minnesota
olbývá svá srhtze kaldou 4 neděli v mMrl
Předseda Jan Klein pokladník Jan M Klein
6'etuik Jan Noks tujeianik Jan Jindra
Kllkenev LeSueur Co Mlnn
Č Tlil EoviMmt Owatonna Mlnn
odbývá své scbfize kaJidou 1 neděli v meaicl v
sini Č S P 8 Předseda Franť Horáa tajem
ník Jot F Martinek icetník Karel Rlnv
nofer poklad Aloi By kúra Owatonna Mlan
Hpolek i IX t Plne City Minnesota
tbývá své scbfize kaidnu ítvrtou nedíll v
mínící Předseda Anton Pávek místopředseda
Jan Stochl tajem Jos Karto box 38 Beroun
ACetnik Jan Htrt pinodiiy pcilsá
Frant Pávek
C X ČecboHloran v Olivla Mina
Předseda Karel Kolín nlatopředseda M
Petříčka tajemník Frant Htimli ifriík B
tktecii pokladník V'í-!h O Pioyhsrt
Čechie ř XI v So Omaha Jieb
Odbývá rclifize kaJEdý druhý ítvrtek v niřai-
cl o osm bodln večer v síni J Koutskýbo Před
sedaVác Šnajdr tajemník Adolf Zczulák na
a) aO uL Metnik Jas Uajný pokl JVocanek
Číslo XII Chrudim v Racine Wl
odbývá své scbfize kazdoa třetí sobota v mí
sící v 7 hodin večer Předseda Jos Duiek Id
HairererHt tal Jos Riehlík I02 Mllwaukee
SU DCetnik J L 8y 108! Higb St
Číslo XIII Čeký Lev t Belvlew Mlnn
odbývá tebize kaldou drahou nedíll v miste!
Předseda Pr čistek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác PlstuUa Belview Bedwooi
Co Minnesota ácetutk F Bell Belview Mina
Číslo XIT Ladimír Kláotl
T HaBpr'11 Wli
odbývá acb&ze kazdoa druhou neděli v městci
rreamaa f ránu Kozlík tajemník Vác Kin
sietnlk Jos Mendlík Uaugen Wli poklaď
nik ř 1 Koukl
Jan Has l XV Hopking Mlnn
odbývá své schfize kaldrni drohea sobota v
meslcl pnhu Václav Tyra taj Jos Hromád
ko HopkJos Mlnn
Hliiiiiipm
líto
Burlingtonské nádraží
jest krásné a nalézá se na jižnín cípu viaduktu
desáté ulice
Jest prostorné pohodlné pevnS stavěné
čisté výtečně provětrávané a pohodlné řízené
Z tohoto nádraží můžete jeti — a sice dobře
jeti — do
Chicaga a na východ
Denver a na západ
Kansas City a na jih
St Louíh a jihovýchod
TICKET OFFICE:
1502 Fanta Street
TELEFON ISO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I-
1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n n 1 1 1 1 1 1 1
Za sníženou cenu!
Máme posud několik vytiskfi opisu
Královské věnné město Mělnil
a okres mělnický
který o velkou pfli sestavil a ku velké
&vé Škodě vlastním nákladem vydal
f iditel městské 6koly pan Lud Bochni
Jest to spia objemný neboť čítá 93
stran velkého formátu 55 obraly a
mapou okresu mě'nického a města
Každý rodák mělnický měl by choyatt
spis tento obsahující popis a dějin j
jeho rodiStS Pan spisovatel oprávil
ic nás ku nabídnuti zbytku spisu za
cenu valné sníženou a sice budem týl
prodá vatl nyní za $200 1 s poštovní
iásylkoa Dřívější cena $400 Žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouvati
aa cenu knihy neboť za tuto cenu je
'' praví ieviou Hlaste se brzy
AOreřujte: Pokrok Západu
Ojnaoa Jieb
všechny choroby pochtf
zelicl z nečisté krve hled-
nlčkn vředy boláky a vy
I
rážky vyl6či Jisté
SEVERŮ V
4
Krvo Čistitol
Silf telo dodává chuti k iidlu
čistí krev Cena $100
VMrAArV
Od první lihve až do dnes
zůstal Severův
e
i'
i
i '
!!
(
Balsam pro plíce
NeJJIstékMM lékem proti Katili Každí
dávka ciakaj 2SM ct
I
Cedar Raclds Ia
liodiii
tu i II út
Jest doba ta kterou vykoná tato cestu
fte Overland Limited
fest o 14 h idin 55 min ryehlejíty
nel klerákoliv jiná linie
Vesměs malebné pulImsDovy palácové
spscí vozy a buftetové kurácké a kni
hovní vozy
Jídelní vozy a pokrmy dl jídelního
lístku
MSsístá thim: 1302 Famam al
OMAHA NEBE
BURLINGTON STATION
lOtfe aii Mtsoi Street
TELEFON 310
Z Omaliy Jo M Fraira
56 WĚb
0±M tS =5 li UZ-T