Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 10, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I?oKr?oK Záhadu
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Talagrvf lek
Rakousko-Uhersko — Ve víden
ské městské radě se strhla zase
bouřlivá debata mezi příznivci a
odpůrci židů Známý antisemita
Schneider navrhoval aby Židé
byli postaveni pod policejní do
hlídku nyní před velkonocemi tak
aby se neopakoval případ v Polné
'To je hanba!" zvolal Oíner —
Držte hubu žídel" křičel na něho
Lueger Pak teprve lítaly nadávky
' na všecky strany Předseda nebyl
s to pořádek zjednati — Ministr
války oznámil v delegacích že se
vláda následkem uspokojivého
stavu věcí rozhodla zanechati
prozatímně rozsáhlejších reforem
ohledně kontingentu nováčků a
nových rychlopalných děl Pro
zatím podniknuty budou jen re
formy malé ostatní na přesrok
Rusko— Ministerstvo veřejných
prací jemuž stojí v čele známý
kníže Chilkov povolilo ři 500000
na zavodnění vyschlých krajin zá-
kaspických páčících se na 1260
akrů Provedou-li se plány zho
tovené nejlepšími inženýry změní
še krajina lato na rozkošnou oasu
v asijské pustině — V Oděse
skončen byl soud 9 celou řadou
důstojníků a úředníků se Sebasto
polu kteří byli Obviněni z velké
zpronevěry a úplatnosti jíž se do
pouštěli při nakupováni uhlí a
jiných zásob pro místní námořní
stanici Šestnáct osob propuštěno
dvacet šest uznáno vinnými
Belgie — Jean Baptisté Sipido
jenž podniknul útok na život prin
ce walesského byl konfrontován s
otcem a bratrem Potom činěn
naň nátlak aby prozradil své spo
luvinníky což však rozhodně ode
přel — Dr Leyds zástupce Trans
vaalu dostavil se na britické
vyslanectví s gratulací a také
princi walesskému poslal přání k
šťastnému vyváznutí
Ntmecko — Krejčí ve Strasburgu
jichž 500 vyšlo na stávku žádajíce
zkrácení pracovní doby a zvýšení
mzdy doDyli vítězství a vymohh
si aspofl Částečné splnění svých
požadavků Zaměstnavatelé svo
lili aby byla mzda zvýšena 015
prooent a podepsali smlouvu na
rok Tak bude obnáŠeti průměrná
tvdní mzda dělníka $184- Dále
zvolen bude stálý stížnostní výbor
sestávající ze tří dělníků a tří za
městnavatelů který bude o všech
sporech rozhodovati
Anglie — Královna anglická se
posud ukazuje v Irsku a minulé
neděle se ukáza v Pboenix parku
se jich sjelo do DubHna z venko
va Obyvatelstvo dublínské však
na mnoha místech vítalo dítky a
jejich průvodčí s posměchem ano
i blátem bylo prý po nich házeno
Jinak si Irčané královny již valně
navšímajf — Do Londýna přijel
5 dubna Cecil Rhodes jihoafri
cký magnát Uzavřel se v hotelu
a nechtěl k sobě ani žádného zpra
vodáje pustiti tvrdé Že přijel do
Anglie za záležitostmi soukromý
mi a ne politickými
Kapsko — South Aírica News
uveřejnily dopis občana anglické
ho z Pietermaritzburgu v němž
líčí utrpení tamních Holanďanů
Mnoho nejlepších občanů tamních
bvlo pozavíráno bez příčiny jen
proto že jsou rodilými Holanďa
ny Byli uvězněny v obyčejných
celách žalářních pro sprosté zlo
čince Živeni bylí stravou obyčej
ných trestanců a nebylo nikomu z
příbuzenstva dovoleno nimimiu-
viti Tentýž dopisovatel tvrdí že
se mnoho Angličanů dosud na
chází v Transvaalu aniž by je
Boerové obtěžovali kdežto Ho
lanďané v Kapsku jsou takto týrá
ni aby se prý stali dobrými pod
danými vlády anglické — Z tá
' bora zajatých Boerů v Simona
townu ' se podařilo 30 zajatcům
uprchnouti z těch však jich bylo
o opět chyceno Také prý zase
byl nalezen podzemní průchod
jímž se chtěli z tábora dostati
Scházelo prý již jen 5 stop země
prokopati aby se dostali na svo
bodu když podkop byl stráží vy
pátrán 1
Bulharsko — Bulharský mini
str války který cestuje do Petro
hradu vyjel z Oděsy Zdrží se
dva dny v Kievě kdež bude míti
poradu generálem Dragomiro-
vem Účelem jeho cesty je dosa
lení úplné jednoty mezi vojskem
ruským a bulharským Doposud
bulharští důstojníci byli posýláni
na studie do Rakouska a Itálie
nyní budou posýláni do Ruska
Ruski vláda uzná Bulharsko za
samostatné na Turecka nezávislé
království začei dostane v nájem
nfíatav B ureas — Kníže Ferdi
nand odejel do Vídně však ne
hodlá se ucházet o audienci u
císaře — Jakmile se ministr války
navrátí pojede do Petrohradu
kníže Ferdinand a pak bude ru-sko-bulharská
smlouva veřejně
prohlášena '— Potom navštíví
Ferdinand Cannes a sejde se tam
s i81etou ruskou princeznou He
lenou Pavlovnou kterou pojmouti
má za manželku
Zboubná povodcfl v Texasu
Mnoho lidi utonulo
Válka jiho-afrlcká
Válečné štěstí zdá se obraceli
ve prospěch Boerů Aspofl byly z
bojiště telegrafovány tři zprávy o
vítězstvích jejich během několika
dnů O zajetí baterie děl angli
ckýcb mnoha vozů se zásobami a
několika set mužů u vo iovadu
bloemfonteinského docházejí ještě
podrobné zprávy kterak prý šli
páni Angličané do té pasti jako
slečinky do šatny Boerové jim
pěkně po pořádku odjímali zbraně
a trvalo to hodnou chvíli než se ti
zadní dověděli co se v předu děje
Tak padlo do rukou Boerů n děl
2 vozy s náboji 372 vojáků a vo
zů se zavazadly velký počet
Hned ale asi třetího dne na to
padl jiný sbor anglický do zajetí
boerskébo u Reddersburgu' Tři
Setniny jízdných střelců a dvě ška-
drony jízdy také nedaleko Blóem-
fonteinu byly Obklíčeny Boery a
zajaty - Asi 500 mužů tu padlo
opět do zajetí z nichž ani jediný
nevyváži aby podal o tom bližší
zprávy vrchnímu velitelství Gen
Roberts vyslal jiný četnější sbor
ku hledání ztracených ale ten se
navrátil s nepořízenou
Opět jiného vítězství se domo
hli Boerové na jihu od Bloemfon
teinu v části Oranžského státu o
níž gen Roberts tvrdil že jest
úplně v moci Angličanů Zde po
razil boerský generál Dewet jeden
sDor anglicky jemuž zajal 450
mužů a velké zásoby střeliva i po
travin Z tohoto vítězství jest pa
trno že spojení Angličanů na jih
od Bloemfonteinu jest velice ohro
ženo Bude to vyžadovali četnou
armádu aby byla dráha z Cape
tCtvnu do Bloemfonteinu vedoucí
dostatečně střežena
Opětné obsazení měst Lady
Thala Nchu jakož
se vodovodu bloemfon
dodalo Boerům veliké
se na všech stra
sbory Krajin
brandu a
zmocnění
teinského
odvahy tak že
nách stahují
ve
oranžská obsazená Angličany jest
prý mužů téměř prázdná a jen že
ny se nalézají doma s dětmi Mno
zí z těch kteří přísahali věrnost
Anglii utekli opět do řad bojují
cích tvrdíce Že vynucená přísaha
nemá pro ně závaznosti
Jedinou smutnou zprávu pro
Boery oznámil z bojiště telegraf a
sice tu že kdesi na severu od
Kimberley by) od Angličanů zabjt
francouzský generál Villbois Ma-
rtuile Jakýsi oddíl gen Methue
na narazil na malý sbor Boerů s
nímž se utkal v boji během nějž
padl generál Mareuil se 7 Boery
Dalších 8 bylo raněno a 50 zaja
to Boj byl velmi krutý a trval 4
hodiny Angličané však udávají
že v něm ztratili 3 kapitány 2 mu
že 7 mužů raněných
Generál de Villbois Mareuile
byl francouzský důstojník Bojo
val ve válce 8 Prusy v Alžíru a na
jiných bojištích pak vystěhoval se
do Afriky a stal se náčelníkem
boerského Štábu Získal si mnoho
zásluh zvláště o boerskou dělo
střelbu a o inženýrství naučil
Boery stavěti zákopy a utnísťovati
děla na nedobytných posicích Byl
povýšen za generála a byl nejvá
ženčjším cizincem v armádě vů
bec
Ještě se oznamuje se strany aa
glické jedna pro ně nemilá zprá
va že museli ustoupili z Rouxvil
le na ústupu pak že zadaí voj an
glický byl od Boerů napaden
Boerové e objevili ve značné síle
naWalsekopu vrchu čtrnáct mil
vzdáleného od Rouxvillu Sbory
boerské se pohybují s velikou ry
chlostí po krajině a vezou sebou i
polní děla tak že malé anglické
sbory se nemohou ani odvážití
postupu dále do kraje od hlavního
voje Tak se stalo oněm 5 setni
nám anglickým u Redeersburgu
že byly zaskočeny sborem Boerů
3 děly opatřeným Angličané se
bránili po třicet hodin když ale
vystříleli patrony museli se vzdáti
Mezi těmito zajatými nalézá se
také kapitán Tennant nejvyšší že
nijnf důstojník gen Catacrea
Truchlivá zpráva oznámena by
la ku konci minulého týdne z
Austinu v Texas že řeka Colo
rado vystoupla ze svých břehů
následkem prudkých dešťů a
mnoho majetku jakož i Životy
lidské byly utraceny — Minulou
středu večer strhla se nad Austi
nem prudká bouře a deŠť lil se s
oblak v takovém množství že za
hodinu spadlo ho šest palců
Pršelo po celou noc a ráno pozo
rovalo již obyvatelstvo že nastává
tru veliké nebezpečí rozvodněním
řeky Obava tato brzy 6e usku
tečnila a řeka vystoupivši ze
svých břehů rozlila se na míli
široko po celém údolí jímž proté
kala Aby neštěstí bylo dovrše
no protrhla se také obrovská hráz
u města se nalézající jež postave
na byla nákladem ř 1700000 a
hrozné vlny valily se po té po ní
žině ničíce nejen majetek ale i
životy lidské a sice v počtu asi
40 pokud jest totiž z došlých
zpráv známo Úplné zprávy o
zhoubué povodni sice dosud schá
zí jelikož telegrafní a železniční
spojení jest přerušeno avšak tolik
jest jisto Že škoda povodní způ
sobená půjde do milionů
Krátce po protržení se hráze
rozlila se voda po celém údolí
jižně a západně od Austinu a
množství lidí kteří tomuto diva
dlu byli přítomni smeteno do va
lících se vln byli však vesměs na
na lodicích zachráněni Hůře
vedlo se však skupině asi 30 lidí
bydlících ve stanech pod hrází
směrem jižním jimž nebylo mož
no přispěti ku pomoci následkem
čehož všichni utonuli Jistý muž
chtěl přejeti se svým povozem
most pnoucí se přes rozvodněnou
řeku avšak byl přehoupnuvší se
vlnou přes most smeten do vody
a tak před očima diváků zahynul
se svým koněm Také černoš
ská šestičlenná rodina bydlivší v
údolí pod městem nalezla smrt ve
vlnách Povrch řeky byl pokryt
plovoucími domy stromy a raz
ným nářadím což svědčí o tom
že povodefi působila již zhoubné
dílo ve vyšších krajinách nad
Austinem
Železniční společnosti Inter
national & Great Northern a Au
stin & Northwestern které ústí v
Austinu utrpěly velké škody
neboť několik vlaků bylo povodní
zničeno avšak žádný lidský Život
při tom nebyl utracen — V San
Antonio způsobeno povodní také
za mnoho tisíc škody Četné
mosty které přes řeku Colorado
byly postaveny téměř všechny
jsou zničeny takže železniční do
prava jest velice obtížnou
V Rockport bylo mnoho domů
peškozeno a z 30 lodí které v
zálivu u města kotvily ušly po
hromě pouze dvě neb tři
Z Waco se oznamuje že povo-
defi způsobila tam mnoho Škody
utratila životy lidské- Tříden
ním deštěm rozvodnila se také
řekaJBrazos která zaplavila celou
krajinu takže bavlna v okolí tom
zasázená musí býti znovu sázena
jakož i kukuřice Železniční ob
chod přerušen Na různých mí
stech odbývány byly schůze ve
prospěch obyvatelstva austinské
ho které nejvíce podpory po
třebuje
Prolomení hráze přes řeku Co
lorado nad Austinem mělo za
následek zničení vodovodu a stro
jovny neb se zde vodní silou
vyvozoval elektrický proud jímž
byly hnány pouliční dráhy osvě
tlováno město a též mnoho men
ších strojů bylo poháněno Město
jest nyní bez pitné vody beze
světla a bez spojení elektrického
Na dráze International & Great
Northern byl bouří překvapen
vlak jedoucí s výletníky do Kali
fornie Vystouplé řeky a potoky
strhaly mosty jak v před tak na
zad a vlak s cestujícími musel se
zdržeti po celý den v krajině spu
stošené než byla pro něj zpáteční
cesta do San Antonia upravena
Jiný vlak na téže dráze převrhl se
do příkopu avšak z cestujících se
nikomu nic nestalo
Pohroma Texas stihnuvší jest
rozsáhlejší než ona loňská neboť
se rozvodnily všecky řeky ve státu
SOUTH OMAHA
— Jungmannova Škola south
omažská jež v nejbližší době bude
odevzdána svému účelu obdrží
darem krásné piano od tamních
Čechů jež sbírkami mezi jednot
livci í spolky bude zakoupeno
Mimo' to bude věnován škole
krásný obraz s podobou Jung-
Spis vydaní naším iMladaa
manovou
— Hedbávné šálky po 15 ct
Obleky pro všední den $3 75
silné kalhoty do práce 75 ctů
punčochy 5 ct košile do práce s
dvojitým zadkem a rukávy 50 ct
pěkné střevíce $ 15 o žluté zástěry
do jatek 39 ctů pěkné plstěné
klobouky 93 c rukavice 25 ctů
kabáty do práce 75 ctů vlněné
punčochy 10 c u Nebraska Shoe
& Clothing House 25 a N ulice
South Omaha
— V south omažských cihel
nách započato bude v nejbližších
dnech s prací Všeobecně se sou
dí že letos bude zde hojná po
ptávka po cihlách jelikož nČkolik
větších budov bude stavěno a ja
teční společnosti také budou pro
váděli některé přístavky ve svých
závodech
Leietínský kovář báíeň Svatopluka Če
cha dle původního v Rakousku ikonfl
kovaného vydínl Čita 88 ttran Cena
iW centů Do Čech zasýláme jl se zaru
čením QprAvnouo dojiti za o centn m
beru Jednoho roku rozebráno bylo vy
dání prvé a uspořádáno druhé americké
vydáni
PamAiky (eticích emigrantů Napsai
T S 1 u n „ř if~i 1
alml Cena vázaně 73 centu
Valditýn historicko-romantický obraz
od Karla HerloSe Cena 60 centu
2) dietní AztékSv román ve třech dl
lech od Duplesiise Cena 60 centů
Po půlnoci román od Vác Vlčka 480
velkých stran Cena 80 centů
Nebczpelné tajemství román z anglické
ho od Chas Itearia 231 stran velkého
formátu Cena 40 centů
Elba a Waterloo historická román u
F Stolic 32!) stran velkého formátu
Cena 60 centů
Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský
se snfmkem několika listů prvnújsího s
poutavou přednáškou o nich od p J A
Oliveriusa obsahuje 144 stran Cena 25c
Tajemství tloíinu na Porter Squarů
Napsal B C Farieoni přeloženo z an-
inv 240 stran velkého formátu Ce
na 40 centů
Nastuzení lze si spůsobiti malou
neopatrnotí a jest často prováze
na zlým kašlem Obé lze vyléčit!
Dr August Koenig's Hamburger
Brust Thé
- Předplácejte na Knihovnu Am
rickou pouze f too roční
— Mezi majiteli pozemků na Q
ulici koluje petice v rájmu vydláž
dění této ulice od 24 ku 26 ul
Předpokládá se že vydláždění
provedeno bude v nejbližší době a
za materiál použito bude přepále
ných cihel tak aby domácí prů
mysl byl podporován Někteří z
majitelů pozemků jsou sice pro
dlažbu asfaltovou avšak většina
přeje si přepálené cihly
— Cenné dary dávány jsou s
každou koupí šatstva pro hochy
Obslouží vás český prodavač
Veškeré zboží znamenáno jest
obvčeinvmi číslicemi — Prodá-li
Vám kdo jiný totéž zboží levněji
vrátíme vám peníze Nebraska
Shoe & Clothine House 25 a N
ul South Omaha
— Pouliční komisaa- Ross naří
dil uvésti do pořádku bezodkladně
chodník na N ulici mezi 21
24 ul
— Zástupce cukrovaru v Ames
f F Weybright přijel v těchto
ďnech do South Omatíy a v okolí
mezi farmáři agitoval ohledně pě
stování cukrovky pro jmenovaný
cukrovar Weybrighta bude pro
vázeti na jeho objížďkách jeden
člen obchodního klubu so-omaž-
ského aby povzbudil sousedn
farmáře ku pěstování cukrovky a
mimo to aby přesvědčil se jaké
mínění panuje mezi nimi o posta
venf cukrovaní v South O maz
jenž pro příští rok je projektován
— Ohlížíte-li se po zvláště pěk
ném obleku nechť si již střihu
jakéhokoliv a nemáte-li chuť za
platit záři krejčímu od $25 do $30
přijďte a prohlédněte si obleky
jež prodáváme za $12 až (1950
Budete překvapeni jak krásný
oblek s tak krásným střihem vám
ukázati můžeme Koupený oblek
upravíme vám zdarma a přece
víte že na nás úplně v tom spo
lehnouti se můžete sn úplně spo
lehlivými isme Nebraska Shoe
& Clothing House 25 a N ul
South Omaha — Dáme vám zdar
ma zápisní knížku
— Členové spojené dělnické
strany hodlají zahájili pilnou agi
taci po celém okresu ve prospěch
své tickety s kterou hodlají v pří
štích volbách do pole vstoupiti
Podp Sokol Tyrš číslo II
v South Omazc uspořádá na osla
vu svého osn:iletého trvání velko
lepí výlet spojený s plesem do za
hrady pana Koutskýho v neděli
dne 27 května počínaje ve 2 ho diny
odpoledne 60x8
— Nebraska Shoe & Clothing
House v South Omaze tohoto
týdne každodenně otevírá nejvé
zásoby šatstva klobouků a obuvy
pro muže i chlapce Toto zboží
proďáno vám bude levněji než
kdykoliv dříve
Školní zákony v Nebrasce Zč-efitil Jan
Rosický Cena 50 cent
Noví Síonte Krůto napsal Jul Verne-
obsahuje 576 stran cena 75 centů
ViM lid velký román věhlasného ro
manopisce Eueena Sue 1216 stran pou
ze 1100
tlIIWWIIIIlllllllllll
i ZKUSILI JSTE4& t
LUNG BALSAM? f
Jrt to výborný llk proti
kašli a nastuzení
7láítě pak kalil řnitiiralému při nSmf
potrebuji-te nMebo k uleveni ti(n{ t k
UToliiSni hlenu V ohledá tom ubledíto
Jej výteínjm a neob"Hhi'Je opium
Chce by každý to vědě'
Dovolte ml Hel te po využiti
lahvi All"n'i Lnng Bulcámu proti pilnému
zápalu prddnJ k byl jeem vyléčen Po
ptám toto dobrovolní pro dobro trptelcb
IlUHRIIX H DAVIM Lařayctte RI
Zasloužená chvála
A 1 Ovlbom E-q (Astorla lli) re
daktor Somiwet Ileraldu iif "Moha
odporuíitl Allen' Inng Iinleam 10 ten
nelepii lék proti kaíll a nařluzenluím"
A J Harrls & CoLtdmaj ClncloatlO
Cena 25 a 0c a $100 láhev
u lékárníků
Taiemní hrad v Karpatech román od
Vernea 170 stran cena 20 centů
Chrám Matky Bolí v PaHii čili Esme
ralda SDanilé dévče cikánské Román
světoznámého spisovatele Viktora Hugo
fObsahuje 512 Btrau cena 50 centů
Osudnou stopou poutavý román od Em
Gaboriana Obsahuje 415 stran cena
85 centů
Díti kapitána Oranta jeden z nejvčt
Meh a nejpoutavějšfch románů Julia
Vernea Zaujímá 721 stran- cena 60c
Veizích sluibách povídka z dějin Se
ských od Aloise Jiráska Cítá 256 stran
cena zu centu
Mezi proudy historický román z dějin
českých od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran cena 60 centu
Sílá 77-waaneb tři léta z třiceti histo
rický román z dějin českých za války tři
cetileté od Lud Rellstaba Cítá 1536
stran cena $100
Moderní otroci Velepoutavý román
od B V Hacklander a Obsahuje 1120
strun pěkného formátu Cena 75c
Jfimi tainmti naftSuké Román od Pon
son du Terrail I řásť románu: "V saloně
a na galejích Cítá 60S stran cena ouc
Klub srdcových kluků Román od Pon
son du Terrail II samostatná čásť však
zároveň pokračování románu "V saloně
a na galejích" Čítá 448 stran cena 35c
EHSná Turkyní Román od Ponson du
Terrail Třetí samostatná část však zá
roven pokračování románu "V saloně a
na galejfch'' Obsahuje 448 stran cena
35 centu
Rocambolo Román od Ponson du Ter
rail Samostatná čtvrtá část však zároveň
pokračování románu "Vsalonč a na gale
jích" Obsahuje 694 strany Cena 50c
Rosambolotevizeni Román od Ponson
rln TmtuíI- tuStá "ostatní část
zároveň rjokračování románu "Y Saloně
a na galejích 049 stran cena oc
Blázen Bvllamtkí Román od Ponson
iín Terrail: iestá samúšlaluá část vsak
zároveň pokračovaní romanu V Balone
a na galejích" 600 stran cena 50c
a všechny choroby pochá
zející 2 ečlst6 krve bled-
alčktt vředy boláky a vy
rážky vyléčí jistě
SEVERŮV
Krve Čistitel
Sílí tělo dodává chuti k Jídlu
čisti krev Cena $100
Od první láhve až do dnes
zňstai Severův
Balsam pro Dlíce
NetUstělilm lékem orotl Kašli Kazdft
dávka lielnknje 2SaBOct
Cedar Rapids la-
i
C H Brewer & Co
Lešetínský kovář
Před nřkolika letv vydána byla —
Praze úchvatná výpravná báseH Svato-
luka Čecha '-Lesetinsliy Kovar
čeno v ní otrými tary ponemcovana
českých dčdin cizozemskými fabrikara
ty a vřelá láska lidu českého Ix řeč
otců svých Lešetínský kovář vzor
pravého Cecna vzaoruje Buaiidu
neincovacini a zapiaii vasuur biuj ""
tem neboť za poněmčovately stojí mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Báseň psaná v sloha lehkém a přece
áchvatně zajímavém spůsobila veliký
rozrach Však ten trval na krátce!
Vlá-ia ji zkonfiskovala! Jen něco maio
výlisku před konfiskací rozprodaných
přiSlomezi lid Jsouce přesvčdčenv
že přijdem vstříc přání každého milov
níka ušlechtile CetDy vyuau jawc =-
volením spisovatele ' uioču liitu v
Iném znSní konfiskovaného vydaní
A v očekávání tom jsme se nemymi
iffliwn nn íloroku rozebráno prvé vy
dání skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydání druhé v mnohem íepsi aaonw
bylo prvé Básefl tvoří knihu o 89
stranách a prodáváme jipo25ct Do
Čech se zaručením za 50c z druhéh
vydaní Jana Knina vainc ici ~~
K dostání za hotové u
PokroK zapaau
Omaha Meh
bólit-olmíci a poičovatelé koni
sev xo Ul du uira icj
tf- BM__Vx6nfm ísioao
W G SL0ANE & C0
obchodnici s
I uuuvuiui 1
v Čísle 407 408 411 gev 85 ulice
South Omaha
Telefon
Zboíi se prodAví dle libosti buf
aeb sa splítky
otovt
41ít
Čechové a jejich zápas
o samosprávu
Nákladem Pok Záp vydána oy la v
aroíůrce přednáška pod výše uvedeným
názvem kterou připravil p 1 J Paí
da pro literární klub Astorovy knihov
ny v New Yorku a upravil pak pro mé
síčnílt Midland Monthly Tento český
překlad přednášky tvoří brožurku 40
stránek obsahující vyobrazení Jana
Husa Jana Žižky Jana Amose Ko
menského a Josefa Jungtnana Cena
pouze lOctřcba v kolkách Dva ee&ity
vMčníku Midland Monthly obsahu
jíc! :uíéž předeišku v anpličině ta
%5ctu Pokrok Západu
Orska lieo
pohraniční Rio Grande a všude
nadělala záplava mnoho škod
niiiiniiiiimiiiinini
Knihkupectví Pokroku Západti
Máme na akUdS velké množství spi
sa zábavných a poučných ze vSech
'ložných obora Divadelní apisy má
tne víechny jeí jsou k dostání v rúi
tiých abfrkach Piíte ti o aeznam a
ondriítc je] zdarma Adrena jte jedno
i:le rok Upa4
Oaalukliab
I IIMMIII III II III II MIMI
Za sníženou cenní
Máme posud několik výtisků spisa
Královské vénné město Mělmi
a okres mělnický
který a velkou píil sestavil a ku vcllí
své Škodí vlastním nákladem vydal
f iditel městské školy pan Lud Boehm
Jest to spis objemný neboť Čítá 93
atran velkého formátu a 55 obrazy a
mapou okresu mč-nického a místa
Každý rodák mřlnický m51 by chovati
spis tento obsahující popiaadčjinj
jeho rodiště ran spisovatel opravu-
c nás ku nabídnutí Kbytka spisu u
cenu valně aníženou a nice budem tý)
prodávali nyní za $2-00 I a poitovní
tásylkon DřívřiSÍ cena $400 Zádní
Mělničan nemusí a nyní vymlouvati
na cenu knihy neboť xa tuto ceaa je
r praví levnou Hlaste ae brzy
A'Jref ajte: Fatra Maaaa
Wm S Onialii]
seuáiiroul6 1 a Eongjas ilUcr
Ná5 pravidelný výrořní "ChalkDge' výprodej zahájen bude zítra a
dokážeme Vám jím že dáváme lepší zboží novéjsf zboží a více zboží
ca méně peněz než který jiný obchod v Omaze— nechf stane se coko-liv-nikdo
nemůže prodávali levnéji než my To dokazováno Jest kaž
dodenně po minulých 10 roku
"Challenge" prodej v Boston Stáru
V nynřjsím výprodeji nsbfzíme tak velké láce že zdá wtnii býti
nemožným A neváháme říci že bylo by to nemožným pro kti rýko
liv obchod jiný u nái Sak podobného glova neznáme a když řekneme
že to chceme— tak to učiníme a konec Přijďte te přesvědčit a ahledáte
to býti pravdou
Nabízíme tentokráte tak výnodné koupě že relý obrhndnf avřt zft
Mane nad nimi (táli a neustaneme dokud každý nedostane co míli
chce Snížíme ceny tak nízko že zapomenete že vftbec n£aký jiný
obchod Ještě v Omsze jest Koupíte o nás novomolnl zboží nejtepM
jakkosti tak lacino že ostatní zftvistf onřmf a že celé mMo ozývat! se
bude chválou naží že "pouze jedinké jest zřídlo láce a zřídlem tím Jest
Boston Store"
BOSTON STORE
J L BRANDEIS & SONS nijitelc