Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, April 10, 1900, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Pokrok ZApadu
Pokrok Západu
8B¥l WEEKLY EDITION
Pabliahed by National Printinjr Co
509-11 So 12th St — Tel lOUi
u8irtptloD ty nall $250 per year
Vychází každá litery a patek
Vyjáva Národní Tiskárna
509-SIIJIínfH ul-Telfoil008
řídící redaktor - - J Rosický
Předplatná i
V mtsií dodávkou do domu bez přílohy I300
ň přílohou
PoStou pro Spojené Státy a Kanadu bcx
Knihovny Americké
Knihovnou Americkou W0
Po Čech bezpříloliy W1
j přílohou i
Kalili píudpl ititel oprávněn Jek prémii
Ohláški
Drobní a rflzní ohláíky iivprolfliilpfn pouie
□ Uiiyž peníze k objednávce přiloženy Jsou
Zit drobné ohlaíky obyčejné velkosti nepře-1thuji-i
palec čítáme 75 centR za třikrát 2a
uzná ohlttieni blahopřání úmrtí a Jiná čítá'
me 11(10 ' tři palce za každé uveřejněni
Nechť k 'f proto přiloží objednávce tolik
peníz juk Telkon ohlášku míli gi přete Ceny
ohiafelč na delší dobu oznámí re ochotně na
iKžádám
Zásilky peníz
Lou Dcjbezpecnějíi když se koupi na poétč
ůpI eipreusu "Money Order" a týž nám se
taíle Též v reifuitrovauém dopise aneb po
učkou bankovní Jest zásilka Jista Kdo
chce plathl "ebeckem" na bank nechť zuíle
ci centu vlče proto í- !?!!: niusips pjatlt
banku za kolekci aneb ať koupi shKU1"
(driift) na Omahu Chicago neb New ork Na
misté drobných peněz přijmeme též i 1- a
Scrntové kolkv VSechny ásllky nechť Jnu
zaslaný pod jednoduchou adresou pouze tak-
♦o:
Pokrok Západu
Omaha Pieb
Omaha Nebr 10 dubna 1900
"Řekni mně jediné slovo a já ti
odpovím jakým jsi'' pravil svého
času výborný francouzský státník
Dewey řekl tři slova: "Chci být
presidentem'' avšak aniMcKinley
ani Bryan dosud nevyslovili se
jakým člověkem vlastně Dewey
jest— tak jako by ani státníky ne
byli Dcerky amerických milionářů
jichž účelem životním jest vysvo
bozovat! evropské šlechtické lum
py z finančních nesnází nejednají
dobře když nechávají trápiti vé
vodu z Veragua býv hosta Spoj
Států jenž schne den ze dne ne
sice nad tím že je prodlužen jako
rakouský lajtnant ale proto že
nemůže se již nikde nic vydluŽiti
Tihle angličtí utNfckÁLOvÉ y již
ní Africe kteří kasali se dokud
dleli za pecí že vypráší kanduše
Boerům připadají nám jako ten
Honzík jehož v hospodě drželi
dva kamarádi aby se nepral
Chudák křičel aby ho pustili že
vše rozmlátí a když ho pustili byl
zticha jako — - myš na slanině'
a ti angličtí hrdinové jsou také
takoví
Česká hudba a čeští umělci slavi
"ii v minulých dnech triumfy ve
Vídni i v Berlíně a svět se ještě
nezbořil Oni ti Němci nejsou dle
všehr takovými Čechožouty jak
nám je české časopisy líčí a vý
znamné také jest že České listy
téměř šmahem ignorují německé
"hvězdy' v Praze zářící kdežto
tak bezohlednými vůči nám Če
chům v Němcích nejsou chválíce
nás zasloužíme-li toho
Nyní když máme po válce španěl-sko-americké
je na čase aby
válečná daň která za tím účelem
byla na národ uvalena byla zru
šena tak aby to hromadící se
množství peněz v národní poklad
ně neponoukalo pány kongresníky
k pokušení a marnotratnosti —
Mohlo by se pak také po Čase říci
že šetrná nynější správa národu ty
peníze ušetřila a podobné tvrzení
bylo by přece? jen okaté
Již příští sobotu bude výstava
~ pařížská zahájena ač prý k jejímu
dokončení mnoho schází Bude
to třvati ještě celý měsíc než bude
' celá výstava ve v Šech částech
dokončena Jest však tam již nyní
tolik' zajímavého že se očekává
velký nával obecenstva a proto
nebylo zahájení výstavy odloženo
Letošní je již 16 výstavou ve
Francii pořádanou a očekává se
že tato předčí všecky předešlé —
Roku 1889 byla poslední pařížská
výstava jíž navštívilo 32650000
lidí kdežto se letosQočekává ná
vštěva dvojnásobná
Politováníhodný" případ udál se
v těchto dntch v Chicagu kde
oční lékař maje operovali oko
jisté dívky omylem operoval oko
zdravé Je aice odvážné odsuzo
vati proto operujícího lékaře jenž
zajisté utrpí svým omylem mnoho
avšak kdo nahradí nebohé dívce
s důvěrou na doktora se obrátivší
nejdražšf klenot života zrak neo
patrnou operací zničený? Proto
nikdo neměl by lapomísatí v po
dobných případech obraceti ie na
lékaře nejspoleblivější kteří ač
výtečníci přece mají při operaci
astistanci tvých kollegů čímž po
čizf a cndný omyl ativá ae
Královnu anglickou nevítá v
Irsku jen (láva ale i pohana ne
spokojeného národa Jak tele
gram oznamuje zabavila dublín
ská policie letáky připravené k
rozdávání v nichž ba praví: Krá
lovna Victorie ve svém 81 roce
se rozhodla po 30 letech opít na
vštívit! zem již nenávidí a jejíž
obyvatelé 'jsou obětěmi zločinné
politiky jejího vladařství k čemuž
ji asi dohnaly velmi nutné příčiny
Ačkoliv je ženou bídnou soběckou
a necitelnou musí se při odchodu
s tohoto světa zachvěti při pomy
šlení na ty nesčetné ženy irské
které bez přístřeší pohlížely zoufa
le na smrtelný zápas svých hladem
mroucích imiláčkú Během 63té
tého panování jejího byl každý
rozkaz na vyhánění nájemníků
prováděn jménem jejím a je-li jaké
spravedlnosti na nebi musí ve
škeré ty nářky a kletby Žen ir
ských do celého světa vypuzených
padnouti na hlavu této Ženy jejíž
panské cnosti jsou tak vychvalo
vány ale v jejíž jménu tolik do
mácností bylo zničeno Bere-li
nyní trojlistý jetel do své chvějící
se ruky žádá tím Irsko jen o vo
jáky ku ochraně hubjí0 našeho
národa
Pohroma která stíhla hlavní]
město státu Texas poskytne mno
hé poučení obyvatelstvu této země
Město Austin dle posledního censu
čítalo jen 15000 obyvatelů a nyní
zajisté nečítá mnoho přes 20000
Toto malé město si uvalilo na
bedra břímě skoro dvou milionů
dolarů dluhu na vystavění obrov
ské hráze jíž byl zastaven tok
řeky Colorado Obrovská stavba
ta zvedla 3 míle nad městem hla
dinu vodní do výše So stop takže
se (hrází tou utvořilo obrovské
jezero 30 mil dlouhé v údolí řeky
Spád této vody měl býti využitko
ván co síla hybná pro nesčíslné
továrny kteréž ovšem tam měly
teprve býti postaveny Prozatím
stavba ta měla jen za účel dodáyá
aí vody pro město a hnaní strojů
elektrických jimiž byly hybnou
silou zásobovány pouliční dráhy a
městské osvětlovací přístroje- —
Nyní však leží vše v rozvalinách a
město nejen že nemá vodárnu a
elektrárnu ale nemá již ani žád
ného úvěru Ty velkolepé plány
o četných továrnách které pomocí
laciné síly hybné vzniknou podél
onoho obrovského vodovodu roz
padly sé též v nivec poněvač se
asi nyní nahlédne že by tu tonuly
v stálém nebezpečí Myšlénka o
obecném vlastnictví toutoj kata
strofou též velice utrpí
Ačkoliv teprve příštím rokem
budou odbývány volby do sněmu
českého přece již nyní přetřásají
a kombinují se v politických kru
zích tamních různá otázky z nichž
jsou pro nás Čecho-američany vý
znamný hlavně dvě První je ta
že všechny menší strany politické
hodlají se sloučiti v jeden mohut
ný celek aby společně mohly v
boji volebaím vystoupilí a druhá
otázka neméně důležitá jest ona
jíž pomýšlí se na všeobecné vypo
vězení boje straně mladočeské
která jsouc nanejvýše korruptní
ignoruje téměř veškeré kruhy jež
netáhnou s ní za jeden řemen
Klik i politická jako jest ona
mladočeská bude se sice brániti
zuby nehty avšak střízlivý pozo
rovatel tamních bojů vzdálený
vtškerébo strannického předpoje-
tí nebude zajisté litovat! jibude-li
smetena rázem s povrchu politi
ckého víru - Jest ovšem také dfi
ležitou otázkouzdali projektované
spojené strany tamní vytknou si
za životní úkol hájení samostatno
sti zemí koruny české Pújde-li
jim pouze o to aby něVterým
svým předákům dopomohli k vý
nosným mandátům poslaneckým
na úkor Mladočechů je zbytečno
ten dobrý Český lid zavlékati
znovu do komediantských démon
stračí a nesmyslných výtržností a
bylo by lépe nechati Mladočechy
ve většině do té doby než by se
uškrtili na vlastním provaze
Hanobitelí českého jména v Ce
dar Rapidsích obdrželi v texasské
Svobodě trefné a spravedlivé od
souzení z péra p A Motičky jfchož
úvod počíná následujícími slovy:
"Člověk který jiskru lásky ku své
mu národu v nitru svém chová
neví má li se rdíti studem či za
plakati bolem aneb spravedlivým
hněvem zlořečiti takovému pa
doušství Kdy a za jakých okol
ností je oprávněn člověk pranýřo
vat! špatnosti svého národa? Šle
chetný člověk nikdy za žádných
okolností ani za žádnou cenu toho
neučiní něco takového dokáže
odrodilec ničema padouch! Ale
přivé takový roztomilý skutek vy
konal Dr Vojtíšek když v cele
slavného českého Bratrstva Cedar
Rapidského pověděl Yankee ům a
celému anglicky čtoucímu světu
co aejhoršího o českém lidu věděl
Toť syn českého národa 1 Toť syn
české matky! Tím chce napravili
své chybuící tratryl Tímto způ
sobem chce povznést! český náš
lidi Budiž mi rozuměno nemíním
zastávat českou nevěru její fana
tičnost ani její žalostné ovoce
nemíním hájili chlast kterf ničí
tisíce a tisíce našich krajanů a
ochromuje všecko naše vzešenější
snažení ale nikdy nemohu míti
slova omluvy a ospravedlnění a
nemůže je míti žádný rozumný
lidumilný Člověk pro roztahování
a praní špinavého prádla v cizí
vodě Něco takového dovede Člo
věk který postrádá všecek cit pro
stud a slušnost"
Po příkladu Evropy
Země tato byvši jednou zavle
čena nejvyšŠÍ správou v řízení ko
lonií jež připadly jí jako výsledek
minulé války se Španělskem bude
musiti na dráze započaté dále krá
četi a dle příkladu evropských
velmocí vojenskou i námořní moc
svou rozmnožovati O tom psali
jsme již několikráte a oynější po
čet vydržovaného vojska a válka
na Filipínách jest toho dosvědče
ním Avšak Spojené Státy nemo
hou se obmezltl pouze na rozmno
žení vojska pozemního nýbrž ony
musí také v poměru k jiným vel
mocem rozmnožovati své válečné
lodi tak aby v pádu potřeby mo
hly čeliti nepříteli Žé tím budou
uvaleny na obyvatelstvo' Spojených
Států nové daně rozumí se samo
sebou a již v těchto dnech ozna
movalo se z Washingtonu že po
dána bude v nejbliŽší době předlo
ha na povolení $61000000 pro
stavbu dvou pobřežních bitevních
lodí nejlepšího a nejdokonalejšího
druhu dále třech obrněných kři
žáků a třech ochranných křižáků
Tím ovšem není řečeno že na
tomto požadavku se ustane neboť
to jest pouze počátek jejich Jako
důvod pro stavbu těchto lodí uvá
dí se že evropské velmoci vesměs
zdokonalují a zvětšují svá loďstva
a tu jest prý nemožno aby země
naše zůstávala pozadu Múže-li
Anglie povoliti $160000000 na
doplnění svého loďstva a Francie
$200000000 na zvětšení své ná
mořní moci mohou prý Američa
né tím spíše jmenovanou částku
povoliti
Anglie jest ovšem nucena loď
stvo své rozmnožovati jsouc v
trapnéor postavení nejen neúspě
chy nynější válečné kampaně v
jižní Africe ale také nepřátelským
smýšlením vůči ní se strany téměř
všech velmocí evropských a Fran
cie musí tak činili proto poněvadž
postřehuje že ke konfliktu mezi
ní a Anglií jednou dojiti musí z
čehož vyplývá jasně že loďstvo
francouzské čeliti musí onomu an
glickému V témž smyslu rozmno
žují svá loďstva i ostatní velmoci
buď jako spojenci neb vyčkáváte
lé kteří z válčících stran budou
cbtíti pro sebe urvati kde se to dá
provésti
Spojené Státy majíce nyní ko
lonie musí stále počítati že kaž
dým okamžikem vyskytne se jim
nepřítel jenž zatouží po těchto
koloniích a tu mutí býti připrave
ny na obranu Že by se připra
vovaly na výboj o tom lze pochy
bovali Avšak toho všeho nebylo
třeba kdyby neoylo došlo ku kou
pi Filipínského souostroví za pro
Žlskiých oněch $20000000 Jak
poměry jsou nyní vyvinuty není
sice mnoho těch občanů kteří by
bylí proti rozmnožení našeho vá
lečného loďstva poněvadž jest to
nutným zlem avšak jest mnoho
těch kteří vzpomínají a vážně
uvažují kdo jest tím vinen že k
torru dojiti musilo" A to jest na
prvním místě muž jenž přítomně
nejvíce horlí proti expansivní po
litice nynější administrace - Jest
to kandidát presidentství pan
Bryan jenž souhlasil s tím aby
ve smlouvě pařížské přijat byl od
stavec ohledně odkoupení Filipín
od Španělska Jeho vlivem byla
smlouva v plném znění uzavřena
a jemu jedině má americký lid dě
kovati za to nadělení jež v bu
doucnosti bude nám udíleno v po
době stálých nepříjemností s jiný
mi vládami nepočítaje v to ani
velké daně z nichž svrchovanost
naše bude udržována v koloniích
pod stínem pušek a brázdícími vá
lečnými koráby ve vodách moř
ských Množství vojska a množství vá
lečnýcn korábů bude v budoucno
sti heslem naší zeměsprávy po
příkladu Evropy lid americký
nebude vóliti avé zástupce do kon
gresu proto' aby' zpracovali tam
zákony ve prospěch jeho' nýbrž
bude volití do kongresu muže
kteří slíbí Že nebudou šmahem
podporovat! ohromné obnosy vá
lečnému molochu a tak hospo
dářský rozvoj této země ustoupí
do pozadí militarismu jehož nad
vláda sice udržuje tu kterou zem
na vrcholu slávy avšak konečným
výsledkem njusí býti úpadek o
čemž poučují nás dějiny národů
nejen novověkých nýbrž i středo
věkých a starověkých Pýcha vždy
předchází pád I
Události na Kuté
Události v Santiagu vrhají na
poměry kubské jasné světlo a uka
zují patrně že lid tamní má o sa
mosprávě ještě malého ponětí Je
tam zvláštní živel nespokojený
totiž černé obyvatelstvo které
bude každé vládě dčlati nepříjem
nosti Právě provincie santiagská
to byla vždy v níž vzplanula po
choden vzpoury proti Španělsku a
jak se zdá tento odbojný duch
není ani pod vládou nynější utlu
men Jest i Ve Spojených Státech dor
sti lidí kteří svobodu za bezuzd
nost vyměňují kteří se domnívají
že nadávání ostouzení a podezří
vání všech lidí kteří mají ve ve
řejní špriVÍ podílu náleží ku svo
bodám zemským A jak se zdá
jest podobných na Kubě mnoho a
hlavně je to obyvatelstvo černé
pleti které si v podobném druhu
dělání oposice libuje Lid tento
chce míti svobodu svou jak on si
ji totiž představuje nedovede však
šetřiti svobod lidí jiných V této
myšlence chce rozbiti veškeré ob
mezování které má za účel chrá
nit! i občanstvo jiných náhledů ji
ných zásad Právě na tento živel
kubský poukazovala vláda Španěl
ská že není svobody schopen a
nyní obyvatelstvo španělské na
Kubě usazené tvrdí totéž Tím
jest posilňována jen strana touží
cí po připojení ku Spoj Státům
neb výstřednosti některých vrstev
obyvatelstva kubského jen pouka
zují na to že samostatná domácí
vláda by neposkytovala dostatečné
ochrany obyvatelstvu ze Španělska
sem přistěhovalému '
Jest ovšem možno že městská
správa santiagská jest koruptní
neb se nepoctivost objevila na
mnoha místech mezi tak zvanou
lepší třídou kubskou V Havaně
v celnici bylo odhaleno rozsáhlé
zlodějství a páni úřadníci kubánští
se domnívali že úřady jsou tu jen
pro jejich pohodlí aby z nich ko
řistili Zdá se celý ten kmen špa
úclský Lýii porušeným v těch tak
zvaných vyšších vrstvách Toto
zlo se dá vykořenili jen přísnou
kontrolou a bdělostí k ČmuŽ jest
veřejné kritiky novinářské třeba
O to však se vynasnažují Ameri
čané na Kubě oni jsou tu jakými
si strážci oněch domácích úřadní
ků a zároveň učiteli jejich vedou
cími je k poctivé správě domácích
záležitostí A přec tento živel ne
spokojený štve proti Amerikánům
jako by oni byli původci nebo
ochránci zlořádů
Jakých následků rnftže míti po
dobné jednání? Jedině prodlou
žení okupace Kuby od vojska Sp
Států a zdržpní samosprávy ostro
va Ať již má vláda naše úmysly
ty nejpoctivější o dodržení slibu
daného takřka celému světu že dá
Kubě vládu jakou si národ její
přeje přece jen musí býti od pro
vedení tohoto slibu zdržována po
dobnými událostmi Občanstvo
santiagské aspoň to bohatší sou
hlasí s mayorem města v potlačo
vání oočeb živlů nespokojených
tí pak vyhrožují nejen vládě domá
cí ale i Spoj Státům Kdyby
mocné rameno vlády naší bylo
nyní staženo zpět od ostrova Ku
by není pravdě podobno že by se
ty různé strany politické v brzku
utkaly v boji?
Vláda naše ani nynější aniž
kterákoliv příští nebudea jisté pro
připojení ostrova Kuby působili
spíše naopak Již nyní jsou syti
naší zákonodárci těch nepříjemno
stí jež jim působí jen malý ostrov
Porto Riko S Havajském to ne
bude lepší ba spíše horší a což až
dojde na záležitosti Filipin Proto
asi vláda této země bude všemož
ně oto usilovatí abybyla zbavena
zodpovědnosti za ostrov Kubu a
tudíž tam nebude podporovali stra
nu která po připojení ostrova
toho ku Spojeným Státům touží
Budou-li se však vyskytovat! po
dobné události' jako ona v Santi
agu bude vláda naše tím nucena
provedení úplné samosprávy Kuby
ještě na déle odložiti
Ono radikálně nadávavé a po
dezřívavé hnutí kubských Černo
chů se vélice podobí onomu zdej
ších výstfednfcb stran dilnických
Má za účel rozeŠtvaoí různých tříd
společnosti a oddálení od cíle k
jehož dosažení se domnívají pra
covati NE BRÁŠKA
— Povolení k sřiatku vyzvedl
si minulý týden ve Schuyler kra
jan Josef Sedláček a Kateřina
Dundychová
— V Brainard postaví v nej
bliŽší době tamní bankéř A K
Smith novou cihelnou budovu
kde nalézati se budou bankovní
úřadovny
— Dobytkáři v západní Neb
rasce a východním Wyomingu jsou
potěšeni deštěm který spustil se
tam minulou sobotu večer a potr
val celou noc
— Kapitánem setniny B první
ho pluku Nebrasské Národní Gar
dy po odstouplém krajanu Fred
Vildovi zvolen byl Lyall Morri
son z Wilber
— Wilberštf ochotníci kteří
dne 14 března hráli v tamním
Opera House "Monte Kristo" s
yeljkým tfspěcbem budou hráti
toto dfo y £ref$ y pondělí dne
16 dubn)
'— Samovraždu otrávením spá
chal v Lincoln v pátek v noci sa
zeč C L Lemon člen Bryanova
pluku v době válce se Španělskem
Praví se že ztráty finanční dohna
ly jej k tomuto kroku
— Dr E C Patterson zku
šený zubní lékař ze Schuyler bude
dělat zubní práci všeho druhu v
officu dr Jos Pecivála v Prague
dne 30 a 31 března a pak každý
poslední pátek a sobotu v mě
síci 53mi
— Dráha burlingtonská zaměst
nána jest přítomně velice pilně vy
vážením obilí z Nebraska City
odkud minulou sobotu vyveženo
bylo 150 Železničních vozů obilf
na východ a jih a dalších 150 va
gonů vyvezeno bude v těchto
dnech
— Jestli potřebujete dobrý va
zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V J Uřídila v
Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nejlepŠícb firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo
lečnost Deering Harvester Co tf-
— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxnyna vozy
kočáry všeho druhu drtiče šroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou xáanbu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— V lincolnské půjčovně koní
vznikl v pátek večer oheň při
čemž zahynulo 25 koní z nichž
mnozí byli velice cenn í Škoda
obnáší $6000 a jest pouze nepatr
ně pojištěním kryta Nejcennější
kůfi který uhořel jest Lady Bell
Sims náležející rev F L Mann
sovi cena jeho páčila se na jeden
tÍ6Íc dollarů Oheň vypukl nezná
mým dosud způsobem
— VViiberská dolovací společ
nost pozůstávající z krajanů F J
Kobesa Jana F Spirka Jos VV
Shabaty Ant Karpíška a Josefa
Karpíška očekává z Chicaga ob
jednané vrtací stroje Se stroji
přijede zároveS odborník jenž ří
ďiti bude dolování na Karpíškové
farmě západně od Wilber se na
lézající Parostroj a kotel naléza
jí se jíž na svém místě
— Pozemky v okresu Butler
stoupají netuŠeně 'Tak na pří
klad byla v těchto dnech prodána
ióoakrová íarma Kogersova za
hotových $5600 kdežto před ro
kem nabízena byla za $400000
avšak Žádný kupec nemohl se na
lézt! aby za tu cenu ji koupU
Před krátkým časem prodal Sho
walter svou 8oakrovou farmu za
$6250 za akr kdežto před třemi
roky nabízel akr své půdy za $35
avšak nemohl nalézti kupce
— V minulém Čísle oznámili
jsme že guvernér Poynter vydal
provolání- směřující ku zmírnění
bídy indického obyvatelstva Do
mníváme se že 1 mezi krajany na
šimi nalezne se jich dosti - kteří
přispějí těmto ubohým tvorům ja
koukoliv hřivnou Darovaný buši
kukuřice zachrání 50 mužů ženu
a děti na jeden den od smrtí hla
dem Jeden dollar zachrání ubo
žáka hladem mroucího až do Čeř
věnce kdy nastane v Indií deštivé
období a deset dollarů zachrání
50 dětí tamních od hladovění na
jeden měsíc' Veškeré příspěvky
mošno poslati ' na J H' Auld
Cashier City National Bank Lin
coln Nebe jent jest guvernérem
pověřeni
— Českého farmáře Josefa Ja
kuba potkalo neštěstí ve čtvrtek
večer asi 3 míle od Brainard při
přejíždění křižovatky diáhy Fre
mont Elkhorn & Missouri Valley
Povoz nešťastného krajana zasa
žen byl vlakem jmenované dráhy
a Jakub zle potlučen takže lékaři
kteří věnují mu všemožnou péči o
jeho uzdravení pochybují Povoz
byl vlakem rozbit avšak koně po
raněni nebyli — Dle nedělní zprá
vy Jakub podlehl svému poranění
Zanechává zde četnou rodinu
— Tragická událost stala se
minulou sobotu ve Waterloo kde
vážně postřelen byl Cass Christ
man Hudsoncm Featherem pro
sousedské nedorozumění' Christ
man střelen byl dvakráte Skáli
Lrovým revolverem a sice do levé
ho boku odkud varlaty kule pro
jela do levého stehna kde zůstala
vězeti avšák lékaři doufají zacho
vati jej' na živu Feather udal se
sám soudu omlouvaje se že čin
spáchal v sebeobraně Mnoho víry
se mu však nepřikládá poněvadž
znám jest v okolí jako osoba se
špatnou reputací jenž před rokem
ujel -se ženou jiného muže a před
Šesti měsíci učinil útok na jistého-
Blake-a jenž přecházel přes jeho
pozemek Naproti tomu jest
Christman znám jako mírumilov
ný člověk v okolí svém vážený
jenž přijel sem asi před třemi roky
z Omahy Útočník dopraven byl
do Omahy poněvadž mluvilo se
mnoho o lynčování
— Zpráva lincolnské university
jež byla v těchto dnech vydána
jest v mnohých ohledech zajíma
vou a proto neváháme některé
údaie z ní čeroati Přítomně stu-
duje na ústavě 2055 žáků z
nichž jest 155 vyznání baptistské
ho 60 katolíků 220 kongregatio
nalistů 102 episkopálů 70 luthe
ránů 458 methodistů 302 presby
teriánů vyjímaje menšího počtu
studentů kteří hlásí se k různým
sektám K žádné sektě nehlásí
se 70 žáků Z tohoto počtu žáků
jest jich asi 1500 z Nebrasky 72
z Iowy 23 z Missouri 22 z Illi
nois 20 z Kansasu 19 z Jižní
Dakoty 12 z Colorada atd V
Nebrasce narodilo se jich 662 v
Illinoisu 236 v Iowě 209 v Penn
sylvanii 88 v Ohui 72 v Indianě
71 v New Vorku 70 atd Nej větší
počet studentů jsou 2iletíasice
212 dvacetiletých studuje 203
čtyřiadvacetiletých 116 pětadva
cetiletých 87 a v menším počtu
někteří aŽ do roku 54 Hlavními
předměty jimž se tam vyučuje
jsou tyto: rostlinopis chemie an
glický jazyk a literatura německý
a latinský jazyk filosofie písemni
ctví a americké dějiny
Vylctiti Distazeal v jednon dan
Cřivefte Iaxatlre Bromn Qulnlne tabletky
Lékárníci vrátí peníze jcatli via nevyléci 8bo
Podpis na každé bednltea E W Grove ItrnS
Záchvaty trvale vyléčeny Záchvaty a ner
vmnost zmizl po Jednodenním užíváni Drj
Kline' Oreat Nerve Kestorer Zatlete al pro
? 12-00 láhev na zkoulku Obdržíte JI zdarma
r R Kline Ltd Kil Arch fit Phiísdelpisia
Pa UlODTtetf
FarmeřI pozor! 'SvIW
v cení tl000 a SM a vymítili bych jeden
nich za farmu v dobrém itátu Adresujte:
Karel Kotrcn His ťalrfleia Avenue
57x4 CWvasv lil
Lékárna ku koupi ůltS&h
vlce v nejvetál tenké osadě Obchod dobře
zavedeny a prospívající Prodá se pouze jen
rtépřlclny že Jeden ae společníka chce roz
hodně z obchodu vysfiupitl a jiti naodpočl
iink Fiite cm aok Neocia Ořete Nehr
fflniln fia divče které umf dobře vařit
HiXUil BC a prát pro malou rouiuu:
Íeáté jedna děvečka )ftt tam zaměstnána —
tejte se v Cis 2006 Callforoie ul blíže 0
hodin
minut
Jest doba a kterou vykoná toto cesta
Tis Overlantf Limited
fesl 0 14 h ídin min ryehlejíl
nei klerdkoliv jiná linie
Vesměs malebné pullmanovy pnUrev
spad roty abunetovč kuřácké a kni
hovní vozy
Jídelní vory pokrmy dle jídelního
lístku
mm úřad má 1302 Fara uL
OMAHA KEBB
itoitoHoitostoifoatostoatoatoitoiioaYo
IIuh ti Žižku '
tCrisné dva lůorrafované obraay
wíedstavujlcf české velikány Huaa a
Žižku hodící se pro spolkové a veřejní
mUtnoati jakoa i pro rodiny máme
orní na akladí Prodáváme je oba po
ílOO aneb ce prémii k Pok Západu t
lopta tek 50c Pokrok Nápadu
Otkali rtx
fTavOarOsTOtofeOaTOaWftOlMt
zoibnoSiHa
56
°'ULnJl-V3y