Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 23, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok jZApadu
3midUga
fo:íro:cu západu
av'ér4 m ve saimé
"Áékdrnš fEm fiórmdka
v tislt jj66 jit ij
JO Willianu
kdež lze veékeré naše záležitosti
vyřizovati
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
aaléii se t i 5M-511 Jli 12 al
m MASNY KRAf1
na jižJstraaě mžsta vlastní krajan
"V" F1 KZ-axiol
tfr7 J
Nelvětil zásoby masa vSeho druhu
uzenek salámu šunek a vůbec všeho ca
or oř tento spadá
Ctný levnější než kdekoliv jinde
Z NAŠEHO MĚSTA
— Soukromou zábavu taneční
'uspořádají omažské Sokolky v so-
botu v síni Sokolské a zajisté
možno očekávati zábavu příjemnou
a v pravdě společenskou Mohou
se totiž zábavy zúčastniti pouze
losté zvaní tak že každý předem
ujištěn být i může že octne se mezi
svými Doufáme že shledáme se
aa zábavě sobotní s každým příte-
1 am nKtcIt Qnlnlalr naKnr' #-i n tr
podpory všestranné plnou měrou
si zaslouží Vstupné pro pána s
dámou 50 ctů
— Školní radou zakázáno bylo
v nnníiřlní srhfizi íálírtm a $álrv
ním vyšší školy pořádání jakých
koliv zábav neb divadel a to proto
an prý žáci zábavám těmto více
žasu a píle věnují než učení sa
mmn 7 HalSíhn iprlníní ílliiínr
uvésti že vzata na vědomí zpráva
pokladníka dle kteréž ve školním
afondu i15513166 se nalézalo
jakož i zpráva tajemníka dle kte
xéž vydání od 1 ledna obnášelo
5655053 což bylo o $323043
-více než vydáno bylo v té mže
období roku minulého Též při
jata zpráva výboru kterouž odpo
ručeno bylo zřízení tělocvičny v
j„x xxt SCt„l
— Dr A P Johnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovějšími
a nejdokonalejšími nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez
bolesti tf
— Ústředním republikánským
výborem okresním jmenováni v
pondělí volební soudcová s zápis
nici pro republikánské předvolby
Jež od dneška za týden za účelem
volby delegátů do konvence státní
odbývány budou V druhé wardě
jmenován soudcem F B Honza
— r Klub pro zvelebení severní
strany města hodlá postarati se o
- vysázen! stroma podél všech ulic
ua íilvliž - místnosti obchodní se
nenalézají a náklad s tím spojený
Jcrýti chce sbírkami mezi členy
svými
— Pokladna krejčovské firmy
„Xylen & Wickman v čís 109 již
1x5 uL se nalézající okradena byla
pondělí dopoledne o $55 a to v
přítomnosti majitelů Kdo zlo
dějem jest není dosud se vší urči
Xoiil zjiStetiO podezření však
padlo na jistého mladíka kterýž
toho dne pro objednané kalhoty
-si přišel a tyto sobě navlékal za
ZSpanělskou stěnou za kterouž zá
roveň í otevřená pokladna stála
— Znalci výtečného moku n
znávají všeobecně že takové pivo
jako čepuje Henry Vávra ve svých
-hostincích na rohu 13 a Williams
a 15 Williams nelze nalézti v
- celé Praze Není tudíž divu že
živnost jeho denně vzrostá a ho-
tfl Wv ialr hv nahil VíUlt Ir
' aěmn a posilněte se tf
— Městský návladní Connell
TMvIal v nondřlf aAnavftf uvnn
m —
nejvyššímu soudu na žádost nej
vyššího návladního státoíbo o vy
anise policejní a požární svržena
íbyla a jímž by komise gu věrné -arem
jmenováni uznána byla Od
pověď spočívá v tom hlavně že
JW"? í"? TÍŽ krJa "ejlepSÍ tvrdé a mřké nalita cmy
MjaiaíUtáprastaaM001jber Doviika rychlá
nejvylšfm soudem uznáno již jed
nou právo města — mayora a
rady — ku jmenování komise té
že by návratem ků sposobu dřívěj
šímu samospráva ústavou zaruče
ná městu našemu upírána byla
— Háj Martha čís 10 Kruhu
Dřevařek činí pilné přípravy ku
skvělému plesu kterýž v sobotu
večer ai dubna v Sokolovně po
řádán bude Zajisté že návštěva
vzhledem k oblíbenosti sboru bude
co nejčetnějšf Vstupné pro pána
s dámou 50 ctů
— Městská rada odbývala v
pondělí zvláštní zasedání v němž
nejhlavnější prací bylo rozvržení
peněz pro jednotlivé odbory měst
ské pro rok letošní a sice učiněn
rozvrh následovní: Pro úřadovnu
mayora $450) pro komptrollera
$7200 pro zápisníka $6500 pro
taxovního komisaře $9800 pro
pokladníka $16 80c pro inženýra
$12500 p:o výbor veřejných
práci $3500 pro odbor pouliční
$15000 pro radu poradDÍ $1300
pro odbor právní $8000 pro in-
Špektora elektrického $2000 pro
stavebního inšpektora parních ko
tlů $1525 pro inšpektora plynu
$1550 pro inšpektora licenčního
$2500 pro inšpektora olovnické
ho $1250 pro inšpektora měr a
váh $1050 na vydržování radnice
$13000 a pro policejního soudce
klerka a potřeby úřadovny $2250
Ze zbývajících $17500 určeno
jest $10000 na všeobecné práce
pouliční a zbývajících $7500 roz
vrženo jest na tytéž práce mezi
jednotlivé wardy a sice následovně:
Pro prvou druhou pátou šestou
sedmou osmou a devátou wardu
po $1000 a pro třetí a Čtvrtou
wardu po $250
— Nikdy připálený nikdy ne-
dokysaný aikdy tvrdý není ale
vždv čerstvý a chutnv lest chléb
svatojanský u Čermáka v lékárně
13c libra 45?
— V pondělí k ránu vypuknul
oheS v prázdné budově obchodní
čís 5220 se v 30 ulice a než při
volaní hasiči na místo se dosta
vili rozšíly se plameny i na sou
sední obydlí James Keenana a obě
budovy staly se téměř úplně obětí
plamenů OheS byl dle všeho
spfisobem tuláky kteří do prázdné
budovy se dostali a k ohřátí ohní
ček si tam udělali Škoda jest po
většině pojištěním kryta '
— Správce zbankrotilé German
Savings banky Thos H Mc
Cague zažaloval v pondělí pozů
stalost Charles J Karbacha co
jednoho z podílníků na obnos
$18000 za kterýžto obnos prý co
podílník banky zemřelý zodpověd
ný byl Zároveň" požádal soud
by prohlásil přenos pozemku
kterýž zemřelým krátce před jeho
smrtí učiněn byl za neplatný an
prý učiněn byl za tím jediným
účelem aby věřitelé banky na
právech svých zkráceni byli
— V sousedním Council Blufts
zasažen byl v pondělí odpoledne
mezi Broadway a ave A přihnav
ším se osobním vlakem Illinois
Cetral dráhy při přecházení tratě
hluchoněmý John Brown a tak
těžce poraněn že smrt jeho za
nedlouho po dopravení do nemoc
nice následovala Týž byl as 60
roků stár zaměstnáním tesař a
smrt přivodil si tím že se skloně
nou hlavou po trati kráčel vý
stražných znamení strojvedoucím
dávaných jsa hluchoněmým
ovšem neslyšel-
Prodáváme nejlepší Ohio uhlí
za $700 tana Jupiter kasové
$550 tana Tyto dva druhy
jsou nej lepší r trhujzkuste nás
Hald k Bice 506 jižní 16 al
Telefon 1238 Skladiňté 20th
£ Popletou Ave Telefon 1222
— Demokratická většina ve
sboru okresních komisařů zanáší
se úmyslem na změnu komisař
ských distriktů a to za tím úče
lem aby straně své po hezkých
pár roků většinu ve sboru tom za
jistila Komisař Connolly zamýšlí
totiž ve schůzi zítřejší podati ná
vrh jímž by komisařské distrikty
rozvrženy byly následovně: Prvý
distrikt sestával by z ward čtvrté
sedmé a deváté druhý distrikt c
ward prvé drnhé a třetí třetí
distrikt ze všech precinktů ven
kovských s výjimkou precinktů
Miliard McArdle Douglas aClon
tarf čtvrtý distrikt ze South Oma
ny a precinktů Miliard McArdle
Douglas a Clontarf a pátý distrikt
z ward páté Šesté a sedmé Změ-
715 So X3t2x Otret
TELBJFOH W1S
TTTIT ~W% f -Cm II
m m m JMi mj am l ili 11
na spočívala by tudíž v tom Že z
dosavadního distriktu prvního by
vzata byla warda druhá a aahra
žena byla by wardou devátou z
distriktu druhého vzaty byly by
wardy osmá a devátá a nahraženy
byly by wardou prvou a druhou a
ze čtvrtého distriktu vzata byla by
warda prvá
— Parkovní komise zanáší se
úmyslem na zavedení kanálu jímž
by odpadky z kanálu Valley ulice
odváděny byly kolem jezírka v
Riverview parku do potoka vý
chodně od parku tekoucího kte
rýmž by pak všechna nečistota
přímo do řeky splachována byla
Přítomně přichází všechny výkaly
tyto do jezírka parkovního a že to
ku zvelebení parku nepomáhájest
na bíledni
— Výkonný výbor rytíři Ak-Sar-Ben-ových
zanáší se myšlen
kou rozšířili zábavní program na
celý týden a sice pomýšlí se na
pořádání řady různých komických
průvodů Hlavní průvod odbýván
bude 27 září a korunovační ples
dne následovního
— V úterý měl po několika
letech policejní soudce Gordon
prázdniny — neměl totiž k pro
jednávání ani jedinký případ
— Správcem nové vládní bu
dovy — pošty — obdrženy v úterý
plány na dostavbu budovy té totiž
severního a jižního křídla na kte
roužto práci kongresem $500000
povoleno bylo
— V úterý zahájeno v krajském
soudě přelíčení s Thos H Cooley
obžalovaným pro zpronevěření
$2500 Chicago St Paul Min
□eapolis & Omaha dráze u kteréž
kasírem byl Zpronevěření obje
veno minulého února a když zaty
kač na Cooleyho vydán uprchl
týž do Ped Oak la kdež o sa
movraždu podřezáním si krku se
pokusil - - Cooley hájí se tím že
prý sám nezpronevěřil ani jediné
ho centu a že trpěti má vlastně za
to co předchůdcem jeho spácháno
bylo
— Obvodním soudem spolko
vým v St Louis potvrzen v úterý
rozsudek jímž John McCarty z
Believue pro padělání peněz na
řadu let do káznice poslán jest
McCarty po celou řadu let byl
hrůzou východní Nebrasky a obvi
nován byl z dlouhé řady zločinů
aniž by se mu však byly úřady na
kůži dostati mohly Teprve na
jaře minulého roku usvědčen byl
z padělání a udávání padělaných
peněz a na pět roků do káznice
spolkové odsouzen
— Sbor Čechie č 161 D of
H připravuje se k velkolepému
májovému plesu na den 5 května
v Národní Síni r'_ 53x2 '
— Když v úterý večer James
G Kilgour zaměstnaný v úřadov
nách Cudaoy Parking Co z prá
ce do obydlí svého se vrátil oče
kávalo jej smutné překvapení
Naleznul totiž dveře příbytku své
ho zavřeny a když se přesvědčil
že klíč z vnitřku v zámku vězí jat
byl bned neblahou předtuchou a
dveře vyraziti dal Naleznul totiž
manželku svou na lůžku — mrtvou
s ročním děckem klidně spícím v
náručí Přivolaným lékařem zji
štěno že smrt spůsobena ochrnu
tím srdce a dostavila se patrně
když děcko uspávali počla
— Výbor klubu obchodníků
odebral se ve středu odpoledne do
South Omaby aby s výborem
tamního klubu obchodníků o otáz
ce sloučení South Omahy pojednal
leč s posláním svým nepochodil
neboť výbor south-omažský co
nejrozhodněji proti spojení se vy
slovil — Vzdor tomu že až na nepa
trné výminky jest jednomyslný ná
hled obyvatelů jižní části města
aby nebyly spojeny oba nynější
Školní distrikty Forest a Vinton a
nová velká však obyvatelům a
jejich dítkárc vzdálená Škola po
stavena byla děje se velké úsilí a
nátlak na školní radu aby v zájmu
několika jednotlivců postavila no
vou velkou Školu "na prérii"
Školní rada aneb výbor téže zdá
se tomnto plánu nadržovali neboť
těch několik pletichářů kterýmž
se o to jedná ví dobře kdy školní
rada bude schůzi odbývati Tak
bylo minulou středu kdy samo
zvaný "výbor' pozůstávající z
nově zvoleného radního Fred
Hoye A P Hansena J Michael
sona H L~ Gibbse a Leroy Brid
gese dostavil se do schůze výboru
a předložili petici podepsanou prý
250 občany pro spojení obou dist
riktů Jak se dozvídáme podpi
sy na tato petici opatřeny byly
spůsobem podvodným Předstí
ráno totiž že~~]ěst to petice pro
stavba nové ko4ý 'a tu -éJiem
občané ▼ Brně tak jako Vinton
ivteekaraiv
DEUDATISaU
_y i ' i —1
DR RtCHTKA
U0TVC7fv
PAKlEXFaiEn
KA bM Bio utni WniOi
81 zuLtycn a 1 messa
Uauaudcadoai VtoHatiUInlfcatii
HaWcti Drate o4pota6w
ml pMiM UtaH ltui
lyipmMlat I Jlntiml '
tel TýBUi
í" ao
Čím KlclitM
lpu prou vcp projmu taiuu um
školy ochotně podpisovali nevě
douce že podpisují sami proti
sobě Jestli chtí občané v jižní
Části města zachovati si nynější
školy musí nevyhnutelně podati
Školní radě úplnou a zevrubnou
petici z kteréž přání jejich vysví-
tati bude
— Tak teď již to máme Klid
a mír zavládl v republikánské
straně a všichni jsou spokojeni
můžeme-li věřiti omažské Bee
Přináší totiž zprávu že všechny
ty různé frakce republikánské se
mezi sebou dohodly a je vše odby
to bude mír a pokoj žádný zá
pas Pravdou je Že předáci re
publikánští se dohodli a sice o
tom jak mezi sebe rozděliti různé
hodnosti Však ale strana volič
stvo nemělo s tímto rozhodnutím
pranic co dělat a jest při celé věci
pouze jen trpkým divákem Aby
naši Čtenáři lépe tomu rozuměli
podotýkáme že nynější ústřední
republikánský výbor jsa zcela a
úplně v rukou místní politické ma
šiny přijal pravidla dle nichž se
bude říditi primární volba jež se
bude odbývati příští týden v pátek
Jedním z těch pravidel jest že se
nebude odbývati žádná konvence
nýbrž v té primární volbě zvolí se
přímo delegace do státní i kon
gresní konvence a aby mašina si
pojistila převahu usneseno bylo
zvoliti všechny delegáty na jed
nom společném lístku To spů
sobilo bouři nevole a to proto je
likož ku zorganizování opposice
proti takto mocné mašině sotva
zbývalo času Když by odbývala
se volba po starém spúsobu a v
každé wardě zvolil se jistý počet
zástupců pak by ovšem byla
opposice možnou VŠak kde se
jednalo o zvolení všech dohroma
dy to by vyžadovalo celou ústřed
ní organizací a velkou sílu k pře
možení mašiny Rozhorlení proti
tomuto úskoku zrůstalo tak že
konečně původcové jeho politická
mašina uznala za dobré uspoko
jili některé z těch jenž "kopali"
Proto se vúdco"é sešli dohromady
a učinivše si mezi sebou ústupky
dohodli se jak mají o kořist se
rozděliti a to následovně: Pan
Edward Rosewater má býti dele
gátem republikánské íárodní kon
vence za stát a členem národního
republikánského výboru z Nebra
sky W F Gurley a E J Cor
nich mají býti delegáty do národní
konvence z druhého distriktu
Jacob L Jacobsen a John L
Kennedy mají býti navrženi za
presidentské volitele a Chas J
Greene má býti vůdcem delegace z
tohoto okresu Dave Mercer pak
konečně má obdrželi znovunavr
žení do kongresu Tak se tedy
pánové dohodli a ustanovili a
proti tomuto dohodnutí není nyní
žádný odpor možný kterýž by
vedl k cíli Republikánským vo
ličům ovšem po všem tom nic
cení! Co pak nají co říci když
páni vůdcové se již na tom usta
novili že se nebudou "fajtovaťM
Ono to sice vypadá tak jako v Ra
kousku kde karabáčníci a páni
Francové nařizovalia lid musel
poslouchat však co na tom? Re
publikáni v Douglas County bu
dou míti na vůli aby šli k primár
ním volbám a hlasovali pro to co
páni vůdcové mezi sebou ujednali
aneb mohou zůstat doma jestli s
tím nejsou spokojeni To je celý
výběr co jim zbývá - Patrně že
se mezi námi zde buduje tak pěk
ná a pevná Tammany republikán
ská jako je v New Yorku demo
krati ká — a právě tak korruptní
i -~' Na delegaci pro státní repu
blikánskou konvenci jmenováni
byli 'z prvé wardj p F W Band
haacr a z druhé wardy p K W
BartoL
— V krajském soudě uznán byl
ve středu nevinným Antone Bern
mish obžalovaný z útoku a Hlu
čení t61eté své dcery ~~Til prý se
mu lóulala alkdyl konečně v bytu
jednoho kamaráda jejího ji nalez-
o:
1 1
SDVE VEOI
i
Dví věci musíte míti na mysli při kupováaí šatstva —
předně koupiti věc dobrou a za druhé za cenu přiměřenou
_ Anglická řeč má mnoho slov a významů jež různě vyklá
dat! možno Vezměte ku příkladu člověka kterýž po láci kou
ká a šatstvo koupiti chce Když přijde do obchodu k proda
vači řekne mu: "Chci laciný oblek!" — a přece řekl právě
něco co míti nechce On nechce laciný oblek nýbrž chce do
stati oblek lacino Zní to téměř stejně jest v tom však veliký
rozdíl Některé obchody prodávají laciné obleky my však
v našem obchodu prodáváme obleky lacino
Mužské jarní
PfiEVLEÚNlKY
$C nf] ZA MUŽSKřt
IpdUU PftEVLEČNÍKY
~dlhř ofllé dohře p linoucí náměto
vá límce (lotirt (Hxlifvkn — neplaťte
ytce dokud nn nulo m) neooOuáte
lictftto lirikcli párdolar6
DOB"R"r7! TiT"R"V" j jedním z nejlepSícb darfi
J-'WJ-'-t "CJ -J VJ -O X přírody Kda přírodu skrblila
fiM
utnu
oznXmení úmrtí
Víera přátelům a známým podáváme tímto truchlivou pro nás
zprávu v smrii synáčka naftebo
FRANTIŠKA
který zemřel v pondělí ráno dn 19 března 1900 ve stáří 10 roku a
pohrben byl v riterý odpoledne Při této příležitosti nechř přijmou
srdpóné díky rodina Engellhaltrov rodina Šabatová rodina SaMova
sbor Čechie D ofH učitelsky sbor Školy Comenius a spoludílníci
závodu Ri-minjrlon Kessler Zvláštní dík platlž pí Kytkové za péči
v ošetřování nemocného synáčka po dobu nemoci a p Jol Krejčímu
za vzorné vypravení pohřbu Konečně nechř přilmou srdečný dík
všichni kteří Jakýmkoliv způsobem soustrast svou nám najevo dali
a víichnl účastníci pohřbu
FUANTlSEÍ a EM1LI MBFR8KÝ rodiče-
EMMA sestrs- JAROSLAV bratr '
Hudba obveseluje každou mysl!
OBVB8KLTB BVĎJ OOMOV
foJlete nám tiMO a my vám mdleme tento
krisn tiMkn fltnet k prohKSnutí
Jet tn ncjnovíisi nejlevněji! a Ucjlepíího
debw nátrojre vtm-h idy nabízeních Jtwt
pHJetmi Jíí ne£l SI0 oman Hraje přes 1000
np£vA vÁerlmy nblílioné pUni vuKSky pul
ky aťl Jako I nejlppii hudbu kostelní —
Katdé dit ni6e nní brít UěetH vám co tatí
dát la Jediný večer avy pro smilennat
ftenai mele nic ťo lv u Ovahi tolik dobrých
vlano!tí ai'l u hudebních skMnek Je stoji
110000 Prodáváme tento nástroj v krásná
vvtetávané nkHnce ne třemi álety za S&00
MĎiete nám piwlat 2O0 pH objednávce a
ostatek donlatlta oH olxlrtenl
IIAItll 4 oewtiypnDor o tlwh knsecb postHbfený n6i vldllfka a lc v pťkná bed-
JI oice uílefekiiidžmu kdo poál6SS0UsobJedii&ka
Bkhtcr Importins Cot 157 WaHhlnytoa St Depanwent Chicaga IUInals
obe
V závodu Pokroku Západu používáme
ndplným utkoJenlm a ni6eme Je svědomití
siafSiaisBxaE2S9it9iBSiaii
aul ztloukl prý ji za to více než
lidským bylo a proto žaloba výše
uvedená následovala
— Soudcem Keysorem odmít
nuto ve středu vydání soudního
rozkazu jímž rrělo býti okresním
komisařům nařízeno propuštění
dosavadního topiče v okresní rad
nici C J Dee-ho na tom zákla
dě že týž licensí topičskou nemá
O vydání rozkazu Žádáno bylo p
A Vitoušem kterýž o místo ono
se ucházel a kterýž v kroku tom
celou unií místní podporován byl
Obhajobou Dee-ho bylo že schop
ným jest zkoušku složiti že mu
však vydání license z příčin politi
ckých odpíráno jest
— Nebraska Brewing Co zase
už má nový trgbl na krku ' Věři
telově její počtem as pul tuctu
podali totiž ' ve středu žádost o
jmenování správce konkursní pod
staty a tito žádost cvou opodstat
ňují tím Ze prý dluhy as o #10000
většími jsou než majetek obnáší
— Oznamuje se že prý Qmaha
pfec" jen na velký botel a audito
rium emoci se může — pak li totiž
nalezne se dosti obětavých obča
Pokrok Marek 93
Mužské jarní
PREVLECNÍKY
ZA MUŽSKÉ
PŘEVLEČNÍKY
— přkní b trvale lití ňtHlinuMS dle
niijnovějílcli víiirft Jimi nli Irliu se
nevyrovná Jitn peníze ipft pakli
JI ode vis uspokojí liff
tu možno nedostatek umřofm na
brafiiti
Dobrf chrop 1500
Nejlepíl chrup jm
Zub ne rlutjra svrřkem 5110
Znby trhuji e bti bolettl
i Za trhání zubů se nečitá kdvi
n?y chrup te ebjedné
Naleznete v nS( rířiilnvnA
bo lékaře zubního a též českou
dámskou obsluhu
ZdvohM zach£renf
Za spokojenost M ruif
BAILEY
ZCBSÍ LÉKAft
třetí po chodí r Paxton Block
1G a Faraatn
a díkůvzdání
psací - stroje
Íwon nyní nezbytnou pothbou v kaMáa m
iikIí a niolno Mel tts v kazdám zaměstná-1
kde B0 VÍC DÍán Ffl kntllil tMui-íttn mt nl
dlužno ptlhlííeil blavně k Jednoduchosti a do-
konalnxtl tHzeni neboť to řaruřuie trvanll-l
vost V těcbťi ohledech anll Jakýchkolivik Z
Jiných Jítt- Depfl=tU:t-iliím I
Plitu 1 o popioý katslof oa
ITnitfiíl TfiiPwritfiP l ShtoIípí Pn
Tw TTorJc City m Omaha XTb
Pensmore psací stroje Jli po kolik rok6
odporouíetf
aassuaiamaBaaaiaiaiaiaiBti sS
nů kteří potřebný k tomu poze
mek věnují Několik východních
kapitalisto má prý totiž tolik dů-
věry v budoucnost Omahy že by
kapitál na stavbu hotelu a audito
ria — obé stálo by prý na celém
blcku — poskytli když by jim k
tomu v příhodném místě zdarma
pozemek poskytnut byl
— Ze Sioux City došla včera
zvláštně pro katolické naše Čteni
ře zajímavá zpráva Že totiž po
mýšlí se na povýšení dosavadního
biskupství omažského na arcibi
skupství v kterémžto případě bf
pod správu arcibiskupa zdejšíhfť
dioecése Lincolnská Cheyennsk'
a v Salt Lake City spadaly Cí
prvý arcibiskup odporučen prv
bude dosavadní biskun rAil$
o r — J"T
scanneu aieryz v roce 1091 svou:
1
noanosi nastoupil y
— Dopisy na zdánlivě Česká
jména nalézají se na poště jak '
níže uvedeno Kdo se bude o
dopis takový hlásiti nechť udá
le byl uveřejněn ve" Čtvrtek —
Ženské: Roucek M Stupka M
Mužské: Truka J
Dctarrfejte xcáaýn Ecspcáiřc