Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 23, 1900, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    íPokrok Západu
7
Zdroj
zdraví
í
□
i
DraPetra
i1
HoboKO
Lee-Glass-Ándreesen Hardware Co
Iirotliivuji vt velkém i —
Tlačené vyrážení a lakované plechové náčiní- -Cínovaný plech
žeteznjt plech a kovov zbo2— Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbrarČ náboje a sportovuké zboží
1219-23 Harncy Mlico - - v OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewingťo
33- JETTEE majitel-
v'f
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Expert"
Tclelcin v South Oniaze 8
český zástupce: SI NT KULE
Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává Českého cestu
jícího zástupce — — -
METZUV e PIVOVAR
vyrábí vyhlášený a po celém MaijUU iCvidlf Objednávkám věnuje se
západě za neilepSÍ uzuaný IlavlAit+Y 1 tlil IV vlábtní pozornost
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí z£SXZ!3i výtečný ležák
F I HAHHIH předseda
HARRIS & COMPANY
KOMIS10NÁÍM SE ŽIVÝM DOBYTKEM
e South 81 Joteph Ido — v South Omaha JVeé
v Unům Štoek Tardi t Denver Vulo
itesver ja nejirpilm trhem ku koupi dobytka k žíru Colorrdský dobytek Jo
i většiny oliochténé krve kráikorobý litrefordský a černý bezrobý tedy uej lep
licb plemen tučnlvýcb
Pujíuitne poutze na dobytek k žíru — Chceme českým rolniknm dokizaH
co pro ne m&žerne v kterémkoliv zobou Jmenovaných triift udělali Nejlepíi odpo
ručeni vlecb téměř banko aneb ne obrHťte ohledné naSi spolehlivosti na pokladní
ka banky v Ord Nebr Vincence KokeKe dt25xm8
KTtANK K BLISS proaavaf I JOS BM89 prod ovciagen mnp
F O ULIWS prodavač hovéz dobytk J 11 ULISS prodavač dobvep!
Kterýkoliv z nich pracuje v zájmu tvých zákazníka
JOSEPH BLISS
komisionář so živým dobytkem
2J0 New Exchange Building South Omaha Nebraska
Viemožná péče vinuje le vlem zásylkáni i Frant Welmann všeobecně v Colřax Co
zasýlateiúm Přízeň Vaío Jest uctivě žádám známý co řádný a svědomitý muž ochotou
Trinl ceny na požádáni —mmMIV' I obslouží krajany v teči české
1 lewrow lihy !
:
A _ SEVERUV
ŽIVOTNI BALSÁM I
A TŽdy vyléčí
A Zácpa
Nechuť k jídlu
Bolesti hlavy
Závrať
Nadýmaní
Blabosť
Větry
75ct
Q
ISEVERŮVj
iBALSÁni
SEVEROVA
MAST'
V
O
Pro
PLÍCE
Vyléíí
PROTI SVRABU A
VYRAZEMINÁM
~- Joat výtěž ni proti '
v sem vyrážkám na'
Wle
80 t poštou SSctÝ
O"
ó Severův
a Krvečistitel
-Kašel
Chřipko
: Nastuzení
Bili tílo
Čisti krev
Hoji vředy
Zahání aidumíivosff
$100
O
Severova
Masť
f Chropot
Ha rány boláky
SrZELi Zánét
vředv Dáleninv atd ♦
a as ct poito 28ct í dušek
5&S25t50ctn3í
všech lékárnách!
a obchodech s I
a
léky
W7m
áávA zdravou krev a svaly posi
luje mozek a tvoři silu a ráznost
Sesílaje nervy zjasAuJe mozek a
' zaručuje blažený vžk
Neoi na prodej v lé
kárnách :: ZvMitnf
mlttnf Jednatelé Je
erodivajf O podrob
nottl plité na
DR PETER FAHRNEY
112-114 8 HOYNE AVENUE
CHICAGO ILL
E K HARRI3 pokladník
♦
Severuv A
Regulátor ❖
ženských v
nemocí v
Vyléííl rychle ženy V
dívky trpící tiéJa-V
kón nepravidelnosti A
Léčte aw v cas A
$100 A
Severuv
ncfVuiun
Leči vysíleni
Třeseni
Nespavost
Nervósnoaf
A
A
$100
OdDoroínJe se dámám a
Za 1 den a
Kiidé MstnzenfA
vyienoo X
Severo vy ▼
Tabletky X
J proti aastaucenlatffli
28 ct poátou 27ctX
V
Severo vy
Pilulky
A
A
trt-! í
♦ T™" "
Zažíváni
Stolici
Chuf k jidln
25ct poitou 27ct
nemoci
Ž na zvláštní
v
léky
A
Jubileum práce
Napsal B S
V továrně pana Jakuba Lindne
ra oslavovali vzácné jubileum
ftiditel Rudolf Mtieller dovršil pět
advacátý rok ve službách závodu
Majitel podniku sám nařídil aby
se v jubilejní den nepracovalo
slcvnóst byla co nejhlučnější nej
okázaleji Celý program se mu
sel panu Lindnetovi předložit! a
on vlastnoručně jej doplnil a z
předběžného rozpočtu ani haléř
neškrtl naopak účetnímu důrazně
připomenul že si nepřeje aby se
spořilo Mueller prý si zaslouží
aby se mu dostalo nejskvěiejšího
veřejného uznání Když pan
Lindner převzal po svém otci to
várnu zaměstnával na 40 lidí a
byla to pravá bouda jejíž výrobek
mohl jen na úzké domácí tržiště
Pan Lindner tenkráte získal pro
svůj závod mladého človíčka Ne
dal mu mnoho platu ale v titulech
jej nechal rychle postupovali aao
došlo po čase i na přídavky něja
ké pětky a desítky měsíčně Mla
dík byl od rána do noci v závodě
aby všechno co se mu uložilo
poctivě mohl vykonati A důvěra
chefa stoupala tak že se mu stále
víc a více ukládalo Celý život
jeho plynul v továrně Neznal
jiné radosti na světě než sloužiti
svému pánu hájiti všude jeho zá
jem vyhledávati jen jeho pro
spěch A jako byl bezohledný k
sobě samému byl i bezohledným
ku ostatním pomocníkům průmy
slového podniku Když pan
Lindner rozšířil povýšením jeho
pravomoc v závodě vyhledával
vždy horlivěji prameny k zvýšení
výnosnosti a nehleděl nijak na to
KRÁLOVNA HOLLANDSKÝCH DÁM
Lavinia H Van Westervelt Dempsey z New Yorku která lest královnou Holand
gkých dám forganisace neworských žen z rodin prvních Holanďanů) zdá se
m Iti málo oddaných a věrnjch poddaných Nedávno byla zatřena na obža
lobu Rob Troupa že bí přivlastnila $7oO jeho peníz a pončvuó nemohla uo
stati záruku 500 musela jiti do vězeni Tombs Avšak i tu zůstala důstojnou
ve svém chování jako pravá královna
zda-li zisk potřísněn krví dčlni
ctva slzami nesčetných rodin A
jeho neúmorná snaha píle ob
chodní rozhled a vypočítavost ko
nečně přinesly mu sladké ovoce
řídítelského místa Stal se prvním
úředníkem velkého moderně zaří
zeného závodu který zaměstnával
přes osm set dělníků a výrobky
těšící se nejlepší pověsti rozvážel
daleko do ávčta Starý íiditel mu
ochotně ustoupil a milerád mu dal
za ženu svou dceru a s ní pěkné
věno
Jubilejní slavnost 7 továrně
Lindnerově byla velkolepá Veške
ré úřeuuitlvo bluleuuitlvo a Iěl
nictvo ve svátečním obleku shro
máždilo se hnrd ráno na dvoře
továrny vyzdobené nesčetnými
prapory a chvojovými věnci Ha
sičský sbor tovární v plném lesku
se svou hudbou dodával velkému
shromáždění malebné pestrosti
Celé město bylo vzhůru a jeho re
presentanti se aúčastnili slavnosti
Šlo se průvodem za zvuků hudby
do kostela kde sloužena slavná
mše svatá Pan Lindner sám
kráčel po boku jubilanta Úředni
ctvo bylo ve fracích a cylindrech
V kostele pan děkan od oltáře
promluvil o významu jubilea
Poukázal jakým dobrodiním je
továrna pro chudý lid celého kraje
a velmi vřele ocenil veliké zásluhy
ředitele o její rozvoj a rozkvět
Paa ředitel byl uznáním kníže ve
lice dojat Jen v zadu se tázil
šeptem dělník Rozvoda svého ka
maráda byl-li ten kraj ještě chud
ší než dnes když továrny nestá
valo bylo-li tenkrát v kraji víc
bídy a nářku než dnes
Z kostela se Šlo průvodem zase
do továrny Tam se objevil pan
okresní hejtman ve skvostné uni
formě Na tribuně zvlášť upra
vené a bohatě dekorované před
očima mnoha set osob připnul ju
bilantu vyznamenání V pěkné
německé a české řečí poukázal na
význam průmyslového rozvoje pro
bohatství zemí a států a pro bla
hobyt obyvatelstva Po něm ujal
se slova továrník Lindner Mluvil
náramně dlouho ale dělnictvo ne
poslouchalo poněvadž mu neroz
umělo Při neznalosti mateřské
řeči svého dělnictvaí celého kraje
musel použití řeči německé Za
to páni úředníci naslouchali přímo
zbožně a na konec provolali šle
chetnémn a uznalému zaměstná
vateli z vroucích sedcí třikrát
"hoch" Jubilant musel také
promluviti ač neočekávaná přízeň
a velkolepé uznání jeho skromné
práce dojaly jej tak že se mu slza
drala do očí a hlas třásl Podě
koval panu okr hejtmanu podě
koval majiteli závodu uznal skvě
lou podporu jíž se snahám jeho
dostalo ze strauy úřednictva První
část řeči pronesl německy a pak
českými slovy obrátil se k dělní
ctvu továrnímu Neuchvacoval
řečnickými obrázy a obraty ale v
prostých jeho slovech bylo tolik
přesvědčivosti Že na tribuně po
řád se ozývalo volání "bravo!''
Pan ředitel dokazoval že jen prá
ce šlechtí člověka vede lidstvo k
pokroku a spokojenosti Smysl pro
povinnost žádá život od člověka a
každý kdo povinnostem svým do
stojí jest šťastným na světě po
něvadž uznání a odměna jej nemi
ne "Pamatujte si přátelé práce
jest údělem člověka a všechno
lidské štěstí skryto jest v ní jen v
ní Práci čest a horlivému koná
ní povinnosti uznání!" — "Sláva
panu řediteli!' ozvalo se v zástu
pech Honorace na tribuně tiskla
panu řediteli pravici že sotva ji
stačil podávati Ve shromáždění
lidovém někteří utírali si oči Bylo
jich ale tuze málo
Páni odebrali se do bytu pana
Lindnera ku skvělému banketu V
přípitcích oceněny tam byly záslu
hy jednoho každého Veškeré
práci a snaze dostalo se tam podě
kování Jen na dělnictvo nikdo
nevzpomněl Ostatně to se vý
borně bavilo na nádvoří a o pány
a jejich přípitky nedbalo Mělo
stoly plné uzeniny a z několika
čerstvě naražených beček pluily
se džbánky studeným pěnivým
mokem
"Jezte pijte hoši však to brzo
a draze zaplatíme!" Bylo-li třeba
této štiplavé pobídky nelze říci
ale jisto jest že se jedlo a pilo
jako o závod až bujné veselí
uchvacovalo zástupy Hudba k
tomu hrála Vrátný Horák každou
chvílí pospíchal od brány k níž
jej vázala povinnost k nejbliŽšímu
sudu pro dŽbáneček
"To věřím Horáku přejete si
dnesl"
"A proč bych si nepřál? Žádný
si neutrhuje!"
"A nač si utrhovaťf Vzdáváme
práci čest"
"Já teprv mohu pít! Mám taky
jubileum '
"A jaké prosím vás? Nikdo z
pánů na tribuně o ně ani slovem
nezavadil"
"Kamaráde to není žádné ju
bileum práce Pětadvacet let tlu
ču se světem bez pravého hnátu
Před Čtvrt stoletím mně dvě zuba
tá kola ve zdejší fabrice pravici
ukousla zhyzdila mne a hodila
světu na obtíž"
"Komu na obtíž? Co pak ne
konáte svou povinnost nemusíte
si ten plat zasloužit?"
"Kamaráde jaká práce bez
pravé rukyl Vrátný s oběma ru
kama by mohl vykonat víc než já
jen s jednou Kdyby milostpán
neměl e mou rodinou útrpnost
jistě bych u vrat nestál Víme
kamaráde ono se tenkrát říkalo
že jsem měl v hlavě když mne
zubatá kola za ruku chytla ale já
nebyl opilý na mou duši dobrou
nebyl Mladá bujnost lehko
myslnost mne o hnát připravila
Milostpán tenkrát mne chtěl od
býti pěti stovkami To by bývalo
bylo tak na flašinet Ale konečně
se dal uprositi a udělal ze mně
poslíčka potom vrátného Já
nebyl k ničemu ale páni zahmou
řili obě oči Loni kdyi mne
chytlo to dření do nohou měl
jsem na mále Tři měsíce jsem
ležel jako Lazar na lůžku a hrů
zou trnul a čekal na výpověď Ale
paní ředitelová se za mne při
mlouvala Sláva jí! Je to moc
hodná paní''
A Horák se napil na zdraví té
moc hodné paní hezky z hluboká
"Žena vaše a dcera posluhují v
celé fabrice perou a myjou na pány
od rána do noci A to není nic?
To není práce?"
"Kamarádíčku kdyby ony ne
dělaly za co bych bral plat měl
byt? Co pak fabrika je ňáký vý
měnek pro mrzáky?"
"A kdo vás zmrzačil?''
"Kdo? Kdo jiný než já sám"
"Horáku vaše štěstí že jste o
ruku tak lehkomyslně přišel před
čtvrt stoletím Dnes úrazovka za
ruku dělníka tolik neplatí a třeba
by člověk přišel o ni v práci v po
vinnosti
A dělník jenž hovořil s jedno-
rukým vrátným jízlivě se usmál
Za měsíc po hlučné a okázalé
slavnosti jubilea práce vypukla v
továrně pana Jakuba Lindnera
všeobecná stávka
Jen nepatrný peníi strhl se ze
mzdy a dělnictvo jako na povel
zastavením práce protestovalo
proti novému útisku Sta mozol
ných pěstí se zatínalo a zdvihalo
proti řediteli Muellerovi jehož
při jubileu kněz okr hejtman a
majUel továrny v nejlepším pře
svědčení oslavili jako vzor praco
vitého a svědomitého úředníka
Ano povídalo se mezi stávkující
mi že celá jubilejní komedie se
hrána jen proto aby se stávce
předešlo Řeči paráda hudba
uzenina a pivo měly působit a
sklamaly Nejvíce se nad stávkou
rozčilil vrátný Horák Nemohl
pochopit bouření dělnictva proti
řediteli tomu zlatému člověku
jenž nezná než práci a povinnost
"Je to nevděčná holota!'' ulevil
si Horák k četníkům kteří s ním
hlídali továrnu
Bezruký vrátný těmi slovy chtěl
vysvětliti proč do oslavné hudby
ředitelova jubilea zalehl pronikavý
skřek stávkový smíšený ze vzdor
ných výkřiků a pláče Proti muži
jehož práci před měsícem všeobec
ně vzdána čest jenž pro horlivé
plnění povinností byl tak veleben
zdvihla se zaťatá pěst To vrátné
ho překvapilo Nešlo mu do
hlavy že by někdo mohl se státi
nenáviděným pro pouhé konání
své povinnosti Což povinnost
má nějaké meze? Stává se někdy
nemravnou nebezpečnou a škodli
vou jako ku př upřílišněná láska
mateřská již lid nazývá láskou
opičí?
Dobrý lék proti chřipce
George W Waitt ze South Gardnf r
Me praví: Měl jsem prudký kašel
nastuzení třesení a chřipku a využíval
jsem halda lekvarů z čehož pouze lé
kárník měl užitekCbamberlain'8 Cough
Bemedy jest tím jediným co mi po
mchlo Využíval jsem jednu láhev a
nastuzení I chřipka byl pryč Gratu
lujl vyrabitelům dobrého léku" Na
prodej u lékárníků
AAAAAAAAAAAAAAAAAááaáftáá
Objednejte
dnes
nám zaSle obdrži
bednu obsahující 100 ku
praUkého mramortti
mvdla užitečného ku
' horní
praní i myti ae Tsadavkem přidáme tvét
lený obraz každé podobizny dle libosti
objednavatele nám zaslaný jehož krám
ská cena bj rovná 1300 takže mýdlo jest
Zdarma! Činíme nabídku tuto by vý
tečné to mýdlo které by nemělo v žádné
české rodině chyběli rychleji v trh ae
uvedlo Pp obchodnici a kluby by
měli U to nabídky použiti
Objednejte dnes u
Ttic Kirchnian Co
českých mýdlařů
5$ Campbell Park Chicago lil
?¥?????? ¥?¥¥¥???? ???????
"Jasné zvony halí drsní
a vet tunu
Sbakeapeareflv popis hodí ee na tisíce hun
Ony Jeon mrzutá málomyelní cboroboif
norvoenl— obtiž Bobe aamým a svým rodhiSm
Jich veselá mýšlení zmizelo a ony se zriajt
jako ty zvony unutná a bez tonu Moboo
uživati
McELREES
Wine ot Cardui"
Ono pHneee ženskému fiatrojí zdraví a
zdrav! mini člvnl rovnováhu tichoať a aila
Ono obnoví ieneký život a eílu Vzpruil
ílvy ktertf utrpení a nemoc poruSily Jest to
dokonalý ldk jaký kdy byl odhalen aby vy
léčil elabá ženy a dal jim dokonalá zdraví a
učinil je atastnýml a vábivlml $100 za láhev
u všech lékárníku neb u vyrábitelft : "Th
Chattanooga Medlcal Company Chattanooa
Tenn"
fW Česká čítači látka ae zaale na požádáni
Rcv J W SM1TH z Camden S D píše:
"Moje maDželka užívala Víno of Cardui jh
spadnutí lůžka a ono ji úplně vyléčilo
ADRESÁŘ SPOLKŮ
Česko-SIov Dělnické Podpor Jednaty
pro severozápadní státy:
Minnesota Iowa Wisconsin Nebra
ska a obě Dakoty
Hlavní Jednota v Montjromery Miak
odbývá své achftze každou 4 soboto v mísící v
síni F V Ptanka o 8 h večer Velkopfwiaeda
J Nestával Velkotajeuinik b V Stanek
VelKoníetnik Jos E rokol Velkopokladmk
Josef Maruaka
(i I-v Montgomery Mina
odbývá své schůze každou čtvrtou neděli v
měsicl 1'reaseua tr Ji staneš rajemu
Fr Mixa Úóetník Jos E Sokol Pokladník
Tomál Havel
II Mladoíech v Le Sueur Cente
Minnesota
odbývá své schůze každou 2 neděli v mřsic
síni lOOF Předseda Jakub Kreník tajemník
Fr Bárta LeSueur Center Mino účet J Bi-eek-
pokladník Váo Kráva
Č III v St Faul Minu
odbývá své schůze každou 3 středu v měsíci
preoseua rranK skuk tujeuiuiK r i raviw
ka 6b7 Canton St účetník Frant Bělka SI 1
w 7tb st st ťaul Minn
Karel Kartiček Borovský ě 1Y v
Minneapolis Minn
odbývá své schůze každou 1 neděli v měsíci v
síni č 221 corner ot Washington & Cedar ave
So Předseda Petr Straka 615 22 Av S taj
Josef Straka 60 mil 8tr 8 pokl Emil Au
brecht účetník Adolf Uoubitzek 1317 Wasin
Ave S
Č T v Nové Praze Mina
odbývá své schůze každou 4 neděli v misie
Předseda Volta Chalupský taj F J Novot
ný účetník Václav Posel pokladník Jakob
Svoboda New Prarue Minn
Komenský L TI v Hayward
Minnesota
odbývá svá schůze 1 neděli v měsíci Pfeds
Fr Šistekdozoree Ant ČechtaJ Vojt Paoov -ský
Box 36 Glenville Minn účetník Jos Sva
toš poklad Jos Nerad Oakland Mina
Karel Teliký L VII v Uové Třeseni
Mínaesota
odbývá své ech&ze každou 4 neděli v mMe
Předseda Jan Klein pokladník Jan M Klela
účetník Jan Noska tajemník Jan Jindro
Kilkeney LeSueur Co Minn
Č THI Bomost Owatoaaa Mlaa
odbývá své schnze každou 1 neděli v měsíci v -síni
Č S P B Předseda Frant Horáa tajem
ník Jos F Martinek účetník Karel Blaa
bofer poklad Alois Sýkora Owatonna Mam
Spolek 5 IX t Pinn City Minneaata
ijývá své sch&ze každou ítrrtou neděli v
měnící Předseda Anton Pávek mlstopřdned
Jan Štochl tajem Jos Bartoš box V Beroua
účetník Jan Uejda Plue City Minn poklad
Frant Pávek
Č X Čechoglovan v Olivia Mína
Předseda Karel Kohn místopředseda M
Petříčka tajemník Frant Stlndi účetník B
Boček pokladník Václav O Ployhart
Čechie ě XI v So Omaha Neb
Odbývá ychuze každý druhý čtvrtek v měsi
cl o osm hodin večer v síni J Koutekýho Před
sedaVác Šnajdr tajemník Adolf Zezulákna
20 a O uU účetník Jan Hajný pokl JVocásek
Číslo XII Ohradím v Raeiae Wi§
odbývá své schůze každou třetí soheta v mi
mel v 7 hodin večer Předseda Jos DuSek lul
HagererSt taj Jos Stehlík 1608 Mil waukao
St účetník J L dya 1022 High St
Číslo XIII Český lev T Belview Em
odbývá tcbSie každou druhou neděli v měsíc
Předseda Fr dlátek tajemník Jan Posekaný
pokladník Vác PistuUa Belvlew Kedwooi
Co Minnesota účetník F 8e8 Belvlew Mlaa
Číslo XIT Ladlmír Klácal
v Haar u Wls
odbývá sch&ze každou druhou neděli v měsíc
Předseda Frant Kozlík tajemník Vác Kin
ačetnik Jos Mendlik Haugen Wls poklad
ník F J Koukl
arllcky mluvitl čisti a psátl poiln vám ledne
úlohu naikouíku Také jsem aepsal a mam aa
Srodej tři rázné knihy k učeni se Feel aagUckat
yai spisuji a vydávám v sešitech úplat aov
aBKllcko-ieský alovaík který bade aajvětM a
nevil epíí poila vána aa ukázka PMte aral
Adresa: Aat M Soukat 508 W 18tk St PUaaa
Statlan Chieago 111 tSt-ar
Jediný český-rD
q závod olovnický strojnický
a zámečnický v Omaze
vlastni
Leo Barooh
503 8o 13 tli Street
Telelon 1587
Zaváděni vod v plynu a kanalisace pro
vádí ae levni a dobré 43tf
Státní Jeanatektrí pro Jedině mtUČ
aé Ovtiaadaké Birai pupy
tmm
tu:
5 r
' t
' V
r
r
ír I
v :
Ujstaé
luk _
1
ES
r
í ?