Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 23, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
Pokrok Západu
Úpadek hospodářské záložny
na Mělníce
Katastrofa hospodářské zálo2o
mělnické která celý kraj a sta lidí
-ožebračila přivedla devčt mužů z
hditelstva a dozorčího výboru na
lavici obžalovaných — Porotnf
soud v Praze rozhodl o žalobě na
oě vznesené ře ve srozumění s
účetním záložny Fr Winklerem
záložnu o velké tisíce ošidili i
sebe obohatili Hlavní vinník ne
dočkal se přelíčení Fr Winkler
zemřel loni náhle a tak se lidské
spravedlnosti vymknul V záložně
mělnické páchal Winkler po léta
nejsmělejŠÍ podvody a zpronevěře
ní Nebralo se po zlatkách a
stovkách nýbrž hned po tisících
K ukrytí schodků prováděl Wink
ler v knihách a v bilancích nej
smělejŠÍ kousky Schodek rostl
ročně průměrně o 31000 zl ale
páni v řiditelstvu nevěděli o ničem
páni z dozorčího výboru nepřišli
na žádné nepořádky Oni alespoň
popírají že by byli věděli o pod
vodech Winklerových avšak ža
loba s velkou určitostí dokazuje
Je ti páni dávno věděli že Wink
ler není tím poctivcem za něhož
sa vydává ale mlčeli o všem po
něvadž těžili s ním rozmnožovali
svůj majetek podvody a zpronevě
řením v záložně jako on
Žaloba uvádí jejich bídné po
měry finanční než se dostali k
hodnostem v záložně a jak potom
rychle bohatli Jako Winklerovi
jenž do Mělníka přišel v chatrném
obleku a bez krejcaru tak i jim
jmění rostlo zrovna pod rukama
Dnes ovšem jsou všichni "chudí
bez majetku" poněvadž se v čas
postarali aby se na jejich majetku
nikdo nemohl hojiti ze škod utr
pěných v záložně Prodali neb
postoupili jmění své
Na lavici obžalovaných zasedli:
6iletý rolník Vác Nebeský v Bro
zinkách 54letý rolník Karel Ne
beský v Radouni 5 1 letý Josef
Hanek 31 letý Vác Hanek 842
letý Josef Mašek vesměs rolníci v
Cborúšicích 55letý Vác Kučera
rolník v Střednicích 51 letý mlynář
Fr Košťák v Přívorecb 361etý
řezník Ant Kostka ve Vrábu a 82
Jetý výměnkář v Cečclicích Frant
Pokorný Žaloba zní na kombi
nované zločiny podvodu a zprone
věry na spoluinu při těchto
ziocinecn ro ceiy den četla se
žaloba která obsahuje přes 300
polarchových stran Přelíčení po
trvalo celý týden K ústním vý
povědím bylo vyznačeno 72 svědků
a 4 znalci účetnictví ku přečtení
navrženo 65 protokolů svědeckých
a několik set všelikých přípisů
smln zpráv bilancí směnek vý
měrů kvitaací závětí atd
zakončení tím že tři z obžalova
ných Karel Nebeský Jos Hanek
a František Košťák vinami uznáni
a sice vynešen byl porotou násle
dující nález:
I hlavní otázka v příčině Václ
Nebeského znějící na zločin pod
vodu že si dal prostřednictvím
Winklerovým roku 1893 neprávem
'Odepsau 1042 zl 20 kr ze svého
- záloženského dluhu rozhodnuta
' od porotců 7 hlasy ano 5 Llasy
se
VI hlavní v příčině Karla Ne
H beského znějící na zločin zprone
věření že společně s Winklerem
přivlastnil si část výtěžku v cbno
se 1580 zl za neprodanou used
lost č p 26 ve Vtelně 7 hlasy
ano 5 hlasy ne
1 eventuální (čtená pro případ
zamítnutí otázky předchozí) zuc
jfd na spoluvinu Karla Nebeská
ho v témže zločinu 7 hlasy ano 5
hlasy ne
: a eventuální (daná pro případ
zícb jako tomu skutečně bylo)
znějícf na účastenství Karla Ne
beského v témže zločinu 10 hlasy
ano 1 hlasy ne
V blavnf v příčině Karla Ne
' beského znějící na zločin podvo
du že r 1887 některé pozemky
„ od nsedlosti č 25 ve Vtelně zá
ložně patřící pro sebe pod cenou
koupil 11 hlasy ano 1 hlasem ne
VIII hlavní v příčině Josefa
-Hanka znějící na zločin podvodu
ie r 1897 při rozprodeji usedlo
sti manželů Vonostránských čís 8
- Ledcích přijal pro záložnu roěl-
- nickou plnými obnosy vkladní
knížky záložny mšenské 8 hlasy
ano ač s vyloučením že škoda
převyšuje obnos 600 korun 4
hlasy ne 1
XV hlavní t příčině Vác Ne-
DesccDO znějící na ziocm pou vo
do ie prostřednictvím Winklera
fievedl na sebe r 1896 akcie Živ
nostenské banky za menlí cenu
aeiii skntečně měly 7 hlasy ano
5 Llaiy ne
JCVI blavpí v příčině Karla
Nebeského na týž zločin 7 hlasy
ano s hlasy ne
XVII hlavní v příčině Josefa
Hanka na týž zločin 7 hlasy ano
5 hlasy ne
XIX hlavní v příčině Frant
Košťáka znějící na zločin podvo
du Že si od r i8$g prostředni'
ctvím Winklerovým ze záložny
vypůjčoval značné sumy peněz
veaa ze jicn spiatiti nemůže 10
hlasy ano 2 hlasy ne
XXIII hlavní v příčině Frant
Košťáka znějící na zločin podvo
du že r 1891 zprostředkoval pro
dej pozemků v Cečelicích Pokor
nému pod cenou čímž vznikla
záložně škoda přes 25 zl 9 hlasy
ano 3 hlasy ne
V zápětí na to odebral se soud
k poradě o rozsudku když ještě
před tím obhájci pp dři Zítek
Vejvara Schmaus jménem klientů
za vinné uznaných přednesli řadu
polehčujících okolností
Za necelou čtvrt hodiny publi
kován tento rozsudek:
Václav Nebeský Josef Mašek
Václav Hanek a Amonín Kostka
Žaloby se sprošťují Karel Nebe
ský jest vinen zločinem v podvodu
jakož i účastenstvím na zločinu
zpronevěření a odsuzuje se do
těžkého posty zostřeného žaláře
na dobu dvou let Josef Hanek je
vinen zločinem podvodu a odsuzu
je se do jednoduchého žaláře na
tři měsíce s 3 posty František
Košťák jest vineu zločinem pod
vodu a odsuzuje se do těžkého
posty zostřeného žalá&e na dobu
dvou let Všichni 1 isou Dovinni
nésti náhradu soudního řízení
zpráva konkursní podstaty jakožto
soukromá účastnice odkazuje se
se svými nároky na pořad civilní
ho práva
Jakmile vyřčen byl soudem trest
Karla Nebeského došlo v soudní
síni ku scéně velmi vzrušující po
hnutlivé Karel Nebeský silný
statný muž jenž vyslýchal rozsu
dek jako ostatní žalovaní steje
zachvěl se při výroku soudním
zdrcen i vysílen klesl bez vlády na
židli a z hluboká zaúpěl Hned
na to bylo slyšeli v síni několik
chrapotivých zvuků jež draly se
mu z těžce oddychujících Drsou
i čemž propukl v prudký kíe-
čovitý nářek Za chvíli se ztišil
a hlava sklonila se mu do zadu
přes opěradlo Židlice Rozčileného
a zoufalého překvapily náhle
mdloby V téže době stáli u něho
dva členové z nejbližšího příbu
zenstva a hlasitě a bolestně štka
jíce objímali jeho šíji Zároveň
poslátio neprodleně pro Žalářního
lékaře a pan Nebeský omýván stu
denou vodou
Pohnutí v soudní síni bvlo tím-í
to srdceryvným momentem v
J
šeo-
I JL i 1_ _
S IvuO 4ÍC4Č1UV Ú14VUC
v řadách porotců Většina jich
nad bolestnou scénou slzela a po
rotce pan Kocourek obchodník z
Prahy chvěl se náhlým rozčile
ním na celém těle tak Že sám
nucen byl ohlédnouti se po pomo
ci lékařské
Zatím byl rozsudek do konce
prohlášen a předseda oznamoval
jakých opravných prostředků proti
nému uzíti možno odsouzeným
ZAJÍMAVOSTI-
Mikroby pod velký" mi stupni mra
zu V královské učené společno
sti londýnské podnikl proí Dewar
se dvěma kollegy zajímavé pokusy
o vlivu značných stupBů mrazu
jež možno nyní dosíci umělými
prostředky na choroboplodné ba
kterie Různé druhy těchto ba
kterií vpraveny do tekutého vzdu
chu totiž do temperatury 190
stuprSu C pod nulou a zůstaly po
20 nodin v této temneratiiřp
Když byly vyjaty rozmrzly a opět
se ohřály byly zase tak čilé jako
před tím Ohromný mráz jim
tudíž ani v nejmeaším neškodil
Tím jest také vyvrácena obecná
domněnka že silné mrazy zabra
ňují dalšímu šíření epidemických
nemocí V pokusech těchto bude
ostatně pokračováno ještě při vět
ších stupních mrazu iako na nř
— 1 —
tekutém vodíku
roaivnt aeattkt právo panuje
mezi řeckým obyvatelstvem malé
ho ostrova Telosu as 10 mil záp
od Rhodu Holý chudičký tento
ostrov jest úplně vzdálen ruchu
světa Po celý rok nezakotví tu
žádný parník a také spojení po
lodích a blízkým Rhodem jest
velmi skrovné Osamělá poloha
ostrova byla příčinou že se na
něn po celá století udržely mravy
a obyčeje kroje a tance s překva
pující věrností NejpodívnějŠÍ
jest zajisté obyčej le na Telosu
nejstarší dcera dědí celé jmění
rodičů aniž se ostatním souro
zencům dostane ien cdbvtného
Následkem tohoto obyčeje vdává
se většinou toliko nejstarší dcera
neboť v Orientě jest sňatek mno
hem spíše věcí obchodu než srdce
Jestliže na příklad nejstarší pro
vdaná dcera a nastávající dědička
má ještě tři neb čtyři sestry ná
sledují ji bud baed anebo po
smrti rodičů do domu manžela
aby nejstarší sestře jež má veške
ré jmění byly služkami KnČží
se sice namáhají odstraniti tento
obyčej biskup a patriarcha snaží
se o změnu té věci a i turecká
vláda snažila se zakročit ale na
darmo Obyvatelé jsou v kostele
velmi nábožní ale starý obyčej se
zachovává
Komisař a hadi Pan Hamard
policejní úřadník z Paříže měl
vykonali úkol dosti choulostivý
MM zatknouti mladou dívku Za
létnu Kerdryovu krotiteiku hadů
oa niž podány byly četné žaloby
pro podvody Opatřen zatyka
čem odebral se komisař do hote
lu kdež krotilelka byla ubytová
na Dívka zpravena o této ná
vštěvě vzkázala že jest nemocna
a že nemůže vstát že však ochot
ně přijme komisaře a vyslechne
zatykač Jedva však pak Hamard
e dvěma zřízenci překročil práh
pozvedli se ze všech koutů na
lehké zahvízdnutí krotitelky hlavy
hadů všeho druhu a všech barev a
hrozivě mrskali vidlicovitými ja
zyky vůči příchozím ale Zaléma
Kerdryova se zklamala očekáva
jíc že nezvaní hosté při tomto
příšerném pohledu dají se na útěk
Pan Hamard jenž patrně očeká
val tuto komedii vytáhl klidně
zatykač přečetl jej a připomenul
že bude-li on neb některý z jeho
zřízenců uštknut hady může se
krotitelká dostat do žaláře To
stačilo Na nové zahvízdnutí
schoulili se hadi opět pod své
houně a krotitelká sama zkroce
na odhodlala se následovati poli
cisty Nebezpeční chovanci její
vzati v pečlivé opatrování
POZEMKY!
' Hledáte-li pozemky vysokým tvrdým stromovím rdstv loukv a krásni
mýtiny ř Jestli ano tedy ti prohlédnete krajinu kolemmestaCadottaosadý Drywood
y okresu Chippcwa vc Wisconsinu
a zajisté najdete co hledáte V kraji tom jest již mnoho českých rodin usazeno a
noví osadníci stále přicházejí ze v&ecb končin Ameriky
O další podrobnosti a popisy pište na majitele pozemku
Cypreansen Bros - Eau Claire Wis
whimó V BENEŠ v českém oddělení
Kloóétry k poiir"b-ům
obdržíte vždy nejlepSí a nejlevnější
wWšUočáry i emotíií ráfy
Telefon 257 _ir Palaee
KUPUJEME A TROPA VAME SEMENAŘ
tlmolhy Jetele vojtííky (alfalfy) mllety (Irokn neboli cukroví třtiny fe
-raskT kukuřice atd na celé káry 1 v mno&tvf meniim Pollete
torky Mime téi vetkerá tahradoi semena nejlepiich druha ťo b
prvním únoru budem připraveni roxesiial natě katalotry a cenniky [
H2S-pzs-3m Shugart k Ooren Seed Co Couocil Blaffr la f
£4-V M M M M
humboldtská STROMOVKA
:-: PAUL NĚMEČEK majitel
Úplný výběr všeho drubu ovocných
drobného ovoce každého drubu
í
Katalog a cenník pošlou se na požádání Pište si o ně dnes Za
spokojenost se ručí 8W H24_3m K
Š Jfumholdb JJsarsevies
0MAŽAU
VYPRAVUJE
to
2 ř
"Jel jsem ve středu týden na východ po CLi
cago Speciál V Mendota byli jsme o 38 minut
pozdčni následkem pomalé jízdy kde traf opra
vovánu byla do Chicaga vsak přijeli jsme přece
'en v čas Nikdy neliboval jsem si tuk jízdu jako
tenrokráte Nčk lik z na kteří aedí-li jsme v kni
hovně t hodinkami v ruce sledovali jsme Jízdu a
chtěl bych se uru itiže několikráte dosáhli jsme
rychlosti 80 mil v bodiné Zvláštním při tom bylo
že Becítča žádný otřas ani náraz"
Chicago Speciál vyjíždí a Omahy v 640 ráno a
přijíždí do Chicaga v 8 10 večer Jeat to dplně no
vý vlak t vozy spacími jídelními pro kuřáky
vozy pohovkovými
TICKET OFFICE:
1502 Fanua Street
TELEFON ISO
"Nthnt uprtkllct za jejichž
"dobré právo" dle výroku angli
ckých ministrů Anglie vede válku
činí Angličanům malé radosti
První hromadný transport uprch
líků přibyl do Southamptonu po
čátkem února Snad má nyní
anglický lid aspoS slabou potuchu
za jaké živly ptolévá krev synů
Sama "Daily Mail" líčí je ná
sledovně: Včera přistál v South
amptonu transportní parník "Ce-
shire'' s více než 600 tak zvaných
"chudých uprchlíků" jichž cesta
uhraŽena z fondu lordmayorské
ho Dle jednohlasného výroku
Jodních důstojníků jest mezi nimi
jedva 100 kteří měli oprávněný
nárok na takovouto podporu To
byli Angličané ostatek byli židé
ruští poiŠtí španělští a rozumí se
především němečtí Židé všeho
ďruhu Lidé ti chovali se nanej
výš neslušně a neurvale Prali
se zrovna o přední místa na pří
stavním můstku Všichni byli na
lodi velmi dobře stravováni přes
to však vrhli se se skutečnou hlta
vostí na pokrmy Dozorci od
strčeni stranou děti prostě ode
hnány od stolů a ženy uejnesty-
datějším spůsobe-n strkány do
žeber a do zad Podobně dálo
se ve vlacích Ženy a děti bez
ohledně odstrkovány mnohé
nich byly prostě zanechány mimo
vlak K neuvěření ale pravda!
Jakmile tato společnost usadila se
ve vagonech dala se do hry ale
nikoliv o penny nýbrž o zlaté
sovereigny To tedy byli ti poli
tování hodní uprchlíci z Trans
vaalu! Ačkoli hráli o plné hrstě
peněz přece ta čeládka žebrala
kdekoliv se jí k tomu naskytla
příležitost
Neočekávané změny v počasí
spůsobují často silné bolení v kří
ži však St Jacob's Oel jest pro
středek kterýž jisté a brzké vylé
čení docílí
POZEMKY!
opatřené zanříyaflly pro noiiy t zíiqď
StableB„1623 Davenport St
-MA M- M M- M-
i ozdobných stroma křoviu a
za nejlevnéjSÍ ceny
- JJumholdt gleh?t jf
BURLINGTON STATION
10ti iti Mason Streets
TEUFOH 310-
ZA PRÉMIE
nevídané levné knihy
a obrazy
Podařilo se nám nabýti větší
- množství několika
ricjnovčjších a nej lep
ších spisů českých
r nichž nčkteré jsou boj ně {Ilustrovány
a chceme výhodu tbo poskytnout! na
tím odbératelům Nubííme proto nu Mm
odběratelům no prémie následující
knihy ve skupinách neboli sbírkách za
doplatek tak nepatrný ie se dojlsta čte
nářům až dosud o podobné lári ani ne
zdálo
ČTĚTE! ÓTĚTE!!
Každý náS odběratel který se na rok
př od platit uiĎže tbilrželi jednu z
k-idio Hiurek v ceně sniene 00 pré
mii Kdo by jiz prt-riplurenn mel mu
že obdrželi Jednu z tčehto sbírek za uve
denou cenu sníženou za každého nového
předplatitele Jehož získá— Koznméjte
ne za darmo nrbíz levněji ale skero za
daimo za méně než polovici krámské
ceny
Skupina číslo 1
Obyčejná krámská cena za kni- v
by v této sbírce P 1U
Xaňirn pr dplatitelfiui o prémie po-
i lnem jo a ci-nu uicne nes r r
poloviční totiž (bez zAsilky) PlOU
l 1 — — '
Vyplacenou zásilkou o as et A vice
Bludný rytíř hist román od W
Scotta 543 strun velkého forma
tu 156 vyobrazení 1130
Mandel šelmovstvl a kousku Kra
konoše Pohádky z českého pod
krkonoší od V Černýbo se 45
vyobrazeními 35
Karbaníci vstraíná povídka 10
V cizích sluíbáeh povídky z
de jin českých od AI Jiráska 20
Z naíí doby vliistenerké povíd
ky zejména literární od Tur
novského 75
Týden ve vzduchové lázní hu
moresky 15
Staří a mladí sebrané povídky
Žofie Podlipské 0
Tajemný hrad v Karpatech
mán od Jar Verue
20
Celkem 315
Pnvožtei Román Bludný rytíř sa
moten prodává ae v Cechách za 2 zl 60
kr tak že týž samoten stojí za tolik co
obnáší doplatek na celou sbírku
Skupina číslo 2
Obyčejná krámská rena knih
$310
teto- skupiny je
Našim předplatitelům 00 prémie po
skytuera je za cenu rnéne než F
poloviční toiiž P I mJ
Vyplacenou zásilkou o au ©tťt více
Zkáza román z války francouzsko
pruské od Emila Zo!y 8 díly
752 stran Cena 9135
doby absolutismu politický ro
mán od Z Koliše 50
Na novém svétě obrázek ze života
pro život 10
Ze zákulisí atutlie povídky a čity
divadelní od Jakuba Arbesa 50
Tajemství zločinu na Poter Square 40
Matčin podvod povídka od 8ofle
Podlipské 10
Káv čaj kakao a čokoláda Pří
ruční kniha k upravování týchž
od A A May 15
Celkem TfiTlS
rosuďtet Komsn "íkáza ' samo
ten stojí v Čechách 2 zl 70 kr a tedy ten
roman sam o sočte ma cenu za Jakou ce
lou sbírku nabízíme
Skupina číslo 3
uoycejna aramsKa cena sniu d ok
teto skupiny Je Wiát)
Naíim předplatitelem eo prmle po
VKViuiem je za cenu menenez a n
poloviční totiž ?PlDU
Vyplacenou zásilkou o as otů více
Příšerná loď velký román kapitána
Marryata s mnoha barvotisko
vými illustracemi cena $1 25
Fantastická povídky od Švandy ze
Semílc se 43 skvostnými illu
stracemi 80
Láska a nenáviaf povídka od Sofie
Podlipné 10
Zápisky české herečky od EliSkv
Peikové 20
Nebezpečné tajemství román z angl
oa lom Keaua
40
Z raních stínS drobné povídky na-
bud i Lrfui Kukla
80
V cizích službách povídka z dčiin
českých od AL Jiráska 20
Z r&znvcb kruhftobrázkva povídky
od v Háž ' 10
Celkem
t-335
Puaorujlei Román "Příšerná loď"
samoten elojf v Čechách 2 zl 40 kr a
tedy zde má cenu samoten aspoň tako
vou jako celá sbírka
OBRAZY! OBRAZY!!
Poprvé v dějinách nakladatelských a
knihkupeckých poskytuje se příležitost
obecenstvu českému opatřili ai obrazy
svých výtečníků vynikajících mužů
žen vlastenců předních spisovatelův a
spisovatelek učenců mužů i žea práce
kteří život svůj zasvítili povznesení ná
ro a svťbo Skvostné podobizny ve ďvou
třetinách životni velikosti kreslené ve
smčs proslulými umčlcl Každý obraz
listen je na papíře 13x18 palcích tak že
nemá mnoho zbytečného okolku a nevy
žaduje přílišný náklad na zarámování
1 im poskvtuje se každému příležitost
vyzdobit! ai a nepatrnou výlohou svůj
příbytek
Nabízíme obrazy dle seznamu níže
uvedeného na výbčr Krámská Cena
téchto obrazů lest 80 centů kos Mv
nabízíme čtyry obrazy na výbér dle
seznamu uvrdenébo za doplatek pou"
bfb 50 centů
Máma v táaobi obrazv následuifef x
nichž každý mtže si vy voli ti čtyry ca
jednu prémii za doplatek pouhých 60c
a sice:
Cis 23 František Pa'acký
" 2 Jaa Hna Husince
- 41 Vojta Náprstek
" 43 Jindřich Fugner
" 43 Karel Havlfčec Borovsk
M 41 Miroslav Tyri
" 40 Král Jiřík z Podčbrad
" no Jan Žižka 1 Trocnova
" 101 Karel Jonáš
Tčcbto předcháeícírh podobizen má
me zásonu včtíí a můžeme Jimi včtAímu
počtu našich odbčratelfi posloužili Mi
mo tich máme vsak ve skrovnějším počtu
oa výbf r podobizen následujících jimi
posloužíme do té míry do Jaké bude sá
hati nasn zásoba Kdo by volil nčkterou
z níže uvedených podobizen nechť nám
zárovell udá mimo té kteréž si přeje
JeAté také jednu neb dvě Jiné pro případ
že by ta kterou by si přál nebyla v ce
na skladé Tím se předejde zbytečnému
dopisování a zdržování
Podobizny Jež máme ve skrovném
počtu navýbřr Jsou jak následuje:
1 Boleslav Jablonský (Karel Evžen
Tupý)
2 Božena Nčmcová
8
Jan Amos Komenský
Karel Skřeta
Anna Náprstková
Karel Vinařický
Josef Jungmnnn
Prokop Diviš
Jan Krouský
Jun Neruda
4
5
0
7
0
10
11
13
13
k VKt
14
15
10
17
18
18
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
82
83
3t
35
30
37
88
89
40
47
48
411
50
51
52
53
54
55
56
58
59
(1
62
63
64
65
r kan uelakovský
Karolina Svčtlá (Johana Mtižá-
Pavel Josef Šafařík
Václav Levv
Frantifek Doucba
Vítězslav Hálek
Josef Kttjetsn Tyl
J K Purkynfi
J Mvslivtček
Jan Kollár
Václav UeneS TřebízsKý
laniel Adm z Veleslavína
Bedřich bluetu na
Kare! Hynek M iclit
Kure! JHromír Krhcn
František Josef Zoubek
Jaroslav Čermák
vatopluk Čerh
an Erazim Voeel
oef Dobrovský
ViktorÍD Kornel ze Všehrd
Václav Holar
Jaroslav Vrchlický
Fraatiftek SuSil
Mag Dobromila Ilettigová
Bohuslav z Lobkovic
Josef HocpsI
František Řkroup
Beneš M Kudla
Karr-1 Sladkovský
Václav Brožík
Josef V Klídek
Emanuel Potting-Persing
Gustav Adolf Lindner
I)r Eduard Grtgr
Dr Antonín Dvořák
J V Myslbek
Josef Barák
V BartoS
Kan-i IV (otec vlasti)
Adolf Hcyduk
Julius tírgr
Zdčnek Fibich
VV WTomek
A V Šmilovský
František Pravda
Jan Hladký (Kozina ohhálro nráv
67
08
a svobody Cbodfi
69 Kiliian Ig Dinzenhoffer
Bedřich Hcbneli
Dr August Zátka
Jao Valerian Jirsík
EliSka Krásnohorská (Pechova)
Dr Jan Podlipný
Dr Anton Htrobach
Svetozar Hurban Vajanský
Julius Zeyer
Václav Karel Bedřich Zenger
73
74
75
76
77
Pamatujte! Cena každé z těchto
podobizen je 30 centů tedy čtyry za
9120
Za tu cenu Je prodáváme
Co prémii předplatitelům poskytneme
f tyv za dopMek 60 centů a může ai
každý vybrati čtyry dle svého přání Co
prémie poskytujem Je pouze ve skupi
nách o čtyřech pohromadě a na ílnkr
Kdo 1 nepřeje čtyry najednou odebrat
může koupiti si Jednotlivě kteroukoliv si
přeje za cenu krámskou
Celý ročník Svétozora — Každý ví Jak
velkou a objemnou knihu tvoři ročník
Svétozora neboť každém týdnem vychází
o 12 až 16 stranách velkého formátu při
náíeje časová vyobrazení nčkolik romá
nů v pokračování v každém čísle básni
a ruzns články a pojednání jiná Kočnfk
Svétozora stojí $5 00 v předplacení My
máme tři ročníky na výbér a poskytneme
ltk0i7 55 nich co prémii zh doplatek
12 00 a sice buď ročník 21 22 aneb 23
Libuše ročník XXviir rhzh
Šestidílný román Fr Xav Svobody '
Itozkyčt Šest svazků celkem 1006 straŽ
Lena7jc Odbératelům co prémie zdar
ma Kukuřice na semeno
Jež se vyplatí z ebyěejaoa cena
farmářské $100 bu5l
Neopomeňte zaslat 5c v k
vzorky kukuřice která obdržel zlatou
uiedui r Omažké výstave a 30 stráň-
kliVOU knížku ' II nt nn rj-m IJ-I -
Iowská bospoIářská kolej vypčstovala
vydroliU C2 bulů zrna Mnozí imrmáH
jr-te predítmti tuto obdivuhodnou skli T
zeB Adresujte: dth4m
J B Armstronij
Pleasant Valley Seed Cora Farm
snenandoab Iowa
PlCTOfXV
_
THE COLORADO SPECIÁL
JEDINÝ VLAK 00 DENVER '
t Chicaga pre Omaha
kuřáckými a knihovními
roty
NejrychlejŠÍ vlak do
kras Omaha
Denver
m MĚm
— MJ
VjJIMt t Omahjr t II to r docI
PhliMI do teavtr v I SO odpoledaa-
OMAHA RKBRA1KA