Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 23, 1900, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    c
1
Pokrok Západu
ví
li
í:
r
34
3T'
ii
ssr:
Pokrok Zapadl
SBMI WEEKLT ED1TION
Pnbllahed by National Priatlag Co
509-11 So 12th St — Tel 1008
MibvTlptloa ty man
$250 per ycm
Vyckázi ksidé utery a pátek
Vydává - Národní Tiskárna
J09-SllllfollJul-TlefoilO08
Řídící redaktor:
J Rosicky
Předplatné l
V mÍMi4 aodivkou do domuboř přílohy tfim
ct přílohou t3"
Poíiou pro Spojfiné HUty a Ksnadi Icz
Knihovny Americké I"-
Knihovnou Americkou I32
lu Cech bexpřiloliy
ř Mohou
KhJií? pTedpl 'titcl oprivnín Jok prémii
OhláSky
Drohné a rfuni obláíky uverpjhufpm pouze
jeu Kuyz uemze k uujwunavcw primárný jwiu
Za drobné oh!álky obyeJné velkosti nepře
HliuJi i palec cname vnceniu za irmrsi
Aizni ohliieni blahoDřáni úmrtí a Jin
Za
Die 1100 ' tři palce za každé uvťKJnini
Necliť ki 'i Droto Dřlloii objednávce tolil
pn'Z Jak velkou ohláiku míli si přeje Ceny
)hláek na delíí dobu oznámí le ochotně na
toiadáui
Zásilky peněz
lou nejbezpečněji! když se koupi na poStř
aeri eipressu "Money uraer a tya
r&iile Též v mristrovaném dnulfte t
ukázkou bankovní lest zásilka Jistu Kil
rhi-e Dlatitl 'checkem" na bank nechť za-l
o 2S centů TÍce proto ie tolik musíme platit
banku za kolekci aneo ar Koupi srnmk
(draft) na Omanu Chicago neb New Vork N
místě drobních Denčz Dlijnieme též I 1-
8-centové kolkv VSechnv zásilkv neehť Jsoi
uslány pod Jednoduchou adresou pouze tak'
-o :
Pokrok Západu
Omaha Neb
Omaha Nebr 23 března 1900
Republiky jsou nevděčný! V V
rok tento slyšeli možno nejčastěj
z Ú5t politikáře kterýž sám sebe
za vlastence prvé třídy se prohla
šuje a kterýž ani nějakého toho
poštmistrovstvf čtvrté třídy do
pracovati se nemaže
J30ERSKÉ ŽENY — HLAVNĚ VDOVY
zorganizovaly prý celý pluk kte
rýž do posledního dechu za obra
nu vlasti bojovati bude Běda
těm vojínům anglickým — zvláště
těm svobodným a hezkým kteří
do rukou těmto Amazonkám pad
nou!
Nejvysším soudkm Spojeních StA
tů potvrzena v pondělí ústavnost
proti-trustovaího zákona přijaté
ho státem Texas a tím nejlépe vy
vráceno tvrzení popokratických
časopisů že ne j vyšší náš tribunál
soudil pod vlivem trustů a mono
polů se nalézá
UD TE DOBY CO ZEM NAŠE PRO
zlatý standard se prohlásila vše
jde směrem naším a v našem záj
mu Co příklad toho sloužiž že
Rusko upsalo půjčku svou ve Spo
jených Státech a že také z posled
ní válečaé půjčky anglické slušný
obnos v zemi naší uvíznul
Doba v ktfbíž nároky o náhba-
du z války se Španělskem vznik
lé soudům naším podány býti mo
hou obmezena prý bude na dva
roky To nejspíše přišel konečně
kongres k přesvědčení že s jídlem
roste apetyt a že prodlužováním
lhůty nejen počet nároků ale i po
žadovaný obnos roste
Císařovna čínskA měla by kozmy
sletí se dvakráte než ve svém ta
žení proti vlivu evropskému a tu
díž i vlivu civilizačnímu pokračo
vat! bude Hlavou zeď neprorazí
a dostane-lí se jí ještě několik po
dobných lekcí jakých v minulých
letech následkem zatvrzelosti své
dostala tu mohlo by se snadno
státi že by na výměnku se octla
Němečtí tovArníci dle zpráv
konsulů našich stěžují si že prý
výrobky americké výrobky jejich z
trhu ruského zatlačují a nyní při
chází zase továrníci a průmyslníci
ruitf - kteří zase stěžují si na
vzrůst obchodu našeho v Sibiři
Obé jest nejlepším znamením že
nj?nf 4ja!k9f dobr kdy vážným
činitelem na trzích světových zem
naše se stane
Y Londýně zemřel před nedav
nem chicagský jeden milionář je
už dle všeho Spojené Státy k
utrácení zde vydřených peněz do
sti dobrými nebyly a ze zanechá
ného dědictví na 125000000 se
páčícího počítána dědicům daS
14500000 — celých 18 procent
— Dědiců zajistě žádný litovati
nebude — ba spíše každý z nás
by si přál aby dědicům takého
odřezance vzato bylo všechno
Anglii přijde dobytí zlatých a
démantových polí afrických bezky
draze a to nejen co do obětí pe
něžních ale i co do životů utrace
ných a krve prolité Dle poslední
úřadnf rprávy padlo již na straně
anglické 3618 vojínů 8747 bylo
jich raněno 1029 podlehlo jich
nemocím a "pohřešuje" se jich
3483 — celkem tedy 15677 —
Hezká to cena za zničení samo
statnosti dvou tak nepatrných re
publik!
ANGLIK ZAMEZIT! CHCE DALŠÍM TRU-
blům' v jižní Africe kolonizováním
krajiny té lidem anglickým a sice
docíliti toho zamýšlí dáním vel
kých výhod vojínům kteří k po
tlačení Boerů posláni tam byli a
kteří by k usazení se tam odhodla
li Patrně postřehla dobře že do
kud by lid nizozemského původu
v převaze tam byl na pokoj spo
léhat! by se nemohla a že pokud
osadnictvo anglické v menšině
tam bude potud také zájmy své se
zbraní v ruce bránit muset bude
V Gallsha A Grow ovi poslán
ci z Pennsylvanie zemřel muž
kterýž učinil pro rychlý rozvoj
amerického západu více než kte
rýkoliv jiný smrtelník Bylť totiž
Grow původcem zákona home
steadního jímž umožněno lidu
bezplatné domoviny na západě si
zabírati Čímž ovšem statisíce lidu
k stěhování se na západ povzbu
zeno bylo — Při zmínce o Grow
ovi zajUtě jest na místě upozor
nění že prvá domovina na zákla
dě zákona jím prosazeného v
Nebrasce zabrána byla
BídAckému hanobiteu Čechu
Dr Wojtíškovi který byl si z po
čátku vědom hanebnosti svého
počínání zacpaly by spolky svo
bodomyslné nejlépe nevymáchaná
jeho ústa a lhavé péro (Rindsvú
tovo) kdyby přijaly do stanov
článek že pojištění na samovrahy
nevyplatí Pak by zlolajný onen
hanobitel neměl ani jediného pal
ce místa na němž by státi mohl
stanovy spolků samotné byly by
postačitelným důkazem že je ha'
nobitelem jemuž mezi Čech) rov
no není a jemuž by každý poctiv
člověk měl na potkání plivnouti
tvář
"Katolík" v jednom z posledních
svých čísel kárá Pokrok Západu
ze pry raa mete prea avermi 11
ných rád že hraje si na mravo
kárce — ale kupy špíny před vlast
nimi dveřmi prý nevidí Nehodil
by se páni od Katolíka výtka ta
vlastně na vás? Přečtěte si jen
váš vlastní list a uvidíte že
slušnosti'' psaní se týče všechny
ostatní listy daleko ještě předčíte
Pro příklad nemusíte chodit dale
ko — vždyť právě nad touže noti
ou v aíl o Pokrok rádi otřiti
byste se chtěli titulujete koňku
renční list katolický že "Štěká
zuby cení" Ba že nevidíte té
kupy špíny před dveřmi vlastním
To se zase jednou povedlo! Ně
jmy uupisovaiei jatoiika ze
Cedar Rapids odlehčuje si od
plic nad výplodem připraženého
" I ' J í MÉtr
mozku tamního pana dra Wo
tisbek-a v Sheldonově vydání To
peka Capitol v němž týž podobně
ného tamního "Českého Bratr
stva' o svobodomyslné Čechy
jica urganizace se otira a vinu
toho klade na prah tisku svobodo
myslného a odlehčuie si írází
'Daleko jste to přivedli se svoií
národní ctil ' Ano daleko jste to
pánové přivedli se svojí národní
ctí! Neplatí to ale o straně naší
nýbrž o straně vaší kteráž neštítí
se žádného prostředku byť by i
sebe hnusnějšího íen kdvž do
krámu se vám hodí a když ním
stranu svobodomyslnou zostuditi
můžete Je-li zároveň s pověstí
strany té poškozována i pověst a
čest celého národa na tom nra
mam vam zaiezi neoor i vy po
příkladu jesuitských vzorů vašich
nesete se heslem: "Vše ien ku
vžtSÍ cti a slávě boží!"
Vzdor velkým výlohAm s vAlkou
na Filipínách spojeným jeví se v
příjmech vládních proti vydání
slušný přebytek a jelikož děje se
to pravidelně každého měsíce blí
žíme se rychle k době kdy před
léhati nám bude řešení nrohlé
uiu aul preoyiaemr v po
dobné situaci byly Spojené Státy
pouze jednou kdy podobně ochra
né clo v platnosti bylo a kdy v r
1888 francouzský humorista a by
strý pozorovatel poměrů Max
O Rell prohlašoval "jak šťastnou
jest zem jejíž jedinou nesnází jest
že neví kam přebytkem" Ovšem
nebyl by nám záviděl v letech po
zdějších ku př v roce 1893 neb
1894 kdy Cleveland a jeho svo
bodným obchodem dovedl se již
postarati o to aby žádná podobná
starost nás netížila — a za to obla
žili nás novou ale starostí kterak
uhraditi schodek Zavedením opět
ného ochraného cla ovšem záhy
poslední starosti této zbaveni jsme
byli a o řešení záhady nové kam
s přebytkem as málo kdo sobě
hlavu lámati bude neboť a pře
bytkem v pokladně mi se to právě
as tak jako přebytkem v kapse
jednotlivce — vlak ona se iii ně
jaká ta cesta najde kterouž bode
lze dolárky udat ?
V tem spočívá nebezpečí?
V minulých dnech zorganizová
na byla v Chicagu "liga domácích
pěstitelů' kteráž zahrnuje v sobě
hospodářské dělnické i průmyslo
vé zájmy kteréž novými tropický
mi dižavami našimi ohrožovány
jsou a kteráž v dnech nejbližších
obrátiti se hodlá ku kongresu s
pamětním spisem v němž vylíče
na býti mají všechna ona nebez
pečí jež zájmům našim z trvalého
zaujmutí nově nabytých držav
pásmech tropických hrozí Orga
nizátorem a zároveů doposud
hlavním mluvčím organizace této
jest Herbert Myrick a týž o účelu
organizace uveřejnil otevřený list
z něhož výňatky zajistě i pro Čte
náře naše kteří dobře ví žc od
samého počátku války se Španěl
skem nikterak s politikou rozpí
navosti jsme nesouhlasili zajímá
vými budou
V otevřeném listu svém dotýká
se Myrick na prvém místě trustu
cukrovarnického v němž dobře
známo jest Že trvání jeho podpo
rováno jest jedině a výhradně pří
vozem surového cukru vyrobeného
lacinou prací v krajinách tropi
ckých a kterýž nemožným učiněn
by byl kdyby výhradně jen na
výrobě domácích cukrovarů v po
slední době měrou potěšitelnou se
rozmáhajících odvislým býti měl
Za poměrů nynějších klesly akcie
trustu téměř o polovici v ceně
kdyby však svobodný obchod
nově nabytými državami uskuteč
něn býti měl tu postaven byl by
opětně na nohy průmysl domácí
byl by opětně potlačen a trust tě
šil b se výtěžku o jakémž dosud
podílníkům jeho ani ve snu se ne
zdálo
Nejlepším důkazem toho Že
obavy tyto oprávněnými jsou
jsou nám ostrovy hawaiské kdež
lacinou prací čínskou od připojení
souostroví ku Spojeným Státům
výroba cukru se více jak zdvojná
sobila a kdež ještě větší výroby
očekávati možno pak-li že svo
bodnému přívozu cukru ze sou
ostroví onoho žádné hranice po
loženy nebudou
Právě tak jako s cukrem má
se to též 1 s pěstováním tabáku a
s průmyslem doutníkářským Pří
tomně máme celou řadu států v
nichž s úspěchem tabák pěstován
jest a odhaduje se že zpracová
ním téhož při nejmenším 125009
dělníků při roční mzdě $6ocoo-
000 zaměstnáno jest Kdyby svo
bodný obchod s novými državami
našimi zaveden však býti měl tu
přestěhováno bylo by 6tředisko
obchodu doutníkářského do Ha
vany a Manily kdež plat děíni-
ctva jest pouze nepatrným zlom
kem toho co zde piaceno jest
právě tak jako tomu s tabákem
jest bylo by i s citronv rýži
bavlnou jež vesměs v nových
državách našich pěstovány mohou
býti mnohem levněji než my toho
zde dokázati můžeme neboť ve
všech nových državách našich
shledáváme se se silami pracovní
mi s nimiž dělnictvo naše nikte
rak soutěžit! nemůže a soutěž je
diné tenkráte možnou by byla
kdyby 1 dělník náš v ohledu mzdy
na úroveS dělníka tropického se
stoupil
Za poměrů takých má kongres
jedinkou prý povinnost před se
bou a ta jest aby zájmy převážné
většiny obyvatelstva našeho před
soutěží laciné práce z držav Špa-
neisku odejmutých chránil —
toho dosáhnout! může jedině tím
když postará se o to aby výroba
plodiny naše proti soutěži
ostrovů těch náležitě chráněnv
tyiy
-
Do Heoo a okolí!
Tímto se oznamuje 2e v neděli
dne 8 dubna 1900 ve 2 hodiny
Odpoledne odbývat! se bude orga
nisační schůze za příčinou založe
oí třetího čísla odvětvi spolku
Komenského
Schůze odbývat! se bude v síni
řádu Mladočech v Heun Nebr
Každý bez rozdílu pohlaví neb
stáří jest uctivě zván by se do
stavu a pomohl uskutečnit tuto
řásnou myšlenku (55x3
Výbor
Telegrafování bez drátu
JNedávné obdivuhodné -ígledk- fjh-
-rtroTáol bez drátu thtfiůi na mni dň
leiitoat elektřiny Jest velice ora-riA
aooDjm ze mnono prače §11- le oSetřl
j 1 1 ' - — '
touto lilou ne-iílhelnou Není mezí
moznoatem její -fkonft Onaioonnhiilp
pobyb pfedmčtů nežitých titjako by
byly živými kdežto tělo lidaké nemfize
bet ní býti tilnÝm zdravvm Nellrnif
cesta ku zAaobení tíla ciloatf ieat užívá
ni ífoatetteri 8tomacb Bitiera Medn
statek života v ialudka pu'bue nestra
vítelnoat d-ipepaii zácpn iluenatoit a
tnalarii Kterákoliv s técbto tnimek
jeat cnamfDÍm tm jeat Bittert ibned a
potřebr Zraraa nyní když Je počasí tak
mini é Jeat tvláité ctanon a pravidelná
dávka adrii stolici v pofádka a tfk
_ -J
NEBRASKA
ii i i
— Poštmistrem ve Spur Butler
Co ' jmenován ve středu krajan
Fr J Kučera
— NejlepŠÍ doutcíky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve
Wilber Neb — Zkuste je 79tí
— V Table Rock zakládá se
klub kterýž v dnech nejbližších
do svazku Z C B I uveden
bude
— Ve Fremont shozen byl
pondělí z koně iótiletý Sim La-
wayer při čemž ruku v zápěstí si
zlámal
— V Lincoln ohlásil úpadek v
středu J H McMurtry Dluhy
ohlásil na JJ22467222 a veškerý
majetek na I150
— V Hartington uznán vc stře
du porotou po poradě as dvě ho
diny trvající redaktor Harris 1
Belden nevinným Obžalován byl
z vraždy a obhajobou jeho byla
sebeobrana
— Státní výstava odbývána bo
de letos opětně v Lincoln a sice
ve dnech 3 až 7 září Úhrný
obnos vypsaných cen jak na vý
stávky samotné tak i na dostihy
obnáší $30000
— V Tecumseh přišel v úterý
ku zmrzačení Eugene Sampson
Byla mu totiž pravá rukavdroliči
kukuřice zachycena a v předloktí
tou měrou rozdrceni Že odejmutí
její nutným se stalo
— Senátorem Thurstonem po
dána byla ve středu předloha
kterouž povoleno býti má státu
¥ M _ tt
našemu 14072 co nanraaa za
potlačení nepokojů indiánských v
letech 1861 až 1865
— v iNeDraska city zemřel v
pondělí James Ginder topič na
B & M dráze a sice podlehnul
poraněním utrpěným při želez
ničním neštěstí dne 8 března u
White Cloud Kan se udavším
— V Lexington zamítnuta ve
středu žádost o nové přelíčení v
případě F L Densmore-a z dvoj
násobné vraždy odsouzeného a zá
roveň vyaešen' rozsudek jímž po
prava na 20 Července určována
lest
— Dr E C Patterson zku
šený zubní lékař ze Schuyler bude
dělat zubní práci všeho druhu v
officu dr los Pecivála v Prařue
dne 30 a 31 března a pak každý
poslední pátek a sobotu v mě
síci (tmi
— V Erving postřelil v pondělí
nešťastnou náhodou íarmer I N
Lummerer manželku svou a to
tak těžce že na zachránění její při
Životě ani nejmenší naděje nebylo
Neštěstí udalf nri řiařXnf rní
— r - - -— -— - r —
ky o níž Lummerer myslel že
nabitou není
) — Jestli potřebujete dobrý va
zač aneb sekací stroje na seno
obraťte se na p V j Uřídila
Abie Neb jenž zastupuje jednu
z nej lepších firem výrobou strojů
takových se zabývající a sice spo
lečnost Deenng Harvester Co tf
': — Guvernér Poynter odhadu
je že letošním censem napočteno
bude v Nebrasce 1266524 oby
vatelů Odhad jeho založen jest
na poctu hlasů odevzdaných při
volbě v letech 1889 a 1899 kte
rýž přírůstek 107614 v obyvatel'
stvu jeví
- V Hastings podařilo se ko
necne ve středu vybrati porotu
pro případ Violy Horlockerové
travičství obžalované a přikročeno
ku přelíčení vlastnímu Jak se
očekávalo spočívali bude obhajo
ba výhradně jen na pomatenosti
mysle a tudíž nezodpovědnosti ob
Žalované '
— Z Dawson přivežen v úterý
do Falls City John Pool ze zná
silnění gtiletébo děvčátka obžalo
vaný Zločin spáchán byl v neděli
dopoledne a píeveženf vězně uzná
no nutným hlavně z toho důvodu
any Dawsoo okolní íarmeři shro
mažďovali se poČU a o lynčování
mnoho se mluvilo
— Biskup Scanaell navštíví
příštích měsících veškery hlavněj
ší osady dioecése tvé a sice bude
Českých osadách v dnech násle
dovnicb: Ve West Point 24I10
dubna v St Pani rr května ve
Verdigre 16 května v Dodge 29
weina v nowens 31 května a
Netolicícb 7 června
— Nejvyšší návladní státní po
žádal v úterý opětně nejvyšší soud
státní o vydání rozkazu jímž by
krajskému soudu okresu Douglas
nařízeno bylo opětně nové projed
nání případu v němž o 1212000
peněz státních se jedná Jak zná
mo projedaiváo případ tento v
krajském soudě jii dvakráte a po
každé stát prahriL '
— V North Bend navržen byl k
nastávající volbi městské v káuku
su občanském za radního druhé
wsrdy T J Kastl 1
— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxnynavozy
kočáry všeho druhu drtiče Éroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit ' (4tí
— Pro Chadron důležitá zprá
va došla v úterý z New Yorku a
sice oznámeno že dráha "North
western" tamní dílny své do Cas
per Wyoming přestěhovati hodlá
Tím utrpělo by Chadron ovšem
ztrátu uenahraditelnou neboť vět
šina obchodů tamních térrčř na
dělnictvu z dílen oněch závisela
— OdhadČf okresu Dodge ve
středeční společné schůzi usnesli
se odhadovati majetek nemovitý
na jednu Čtvrtinu a majetek osob
ní na jednu šestinu skutečné ceny
Koně bráni budou v ceně J40
muly S40 hovězí dobytek Í14
vepřový dobytek JJ200 a bicykle
fiooo
— V Humboldt vytáhnul ve
středu náhodou ze studně své
Preston Keiser mrtvolu novoroze
něte kteréž dle výroku lékaře
úplně zdravé narozeno a za Živa
do studně vhozeno bylo Co
krkavčí matka zatčena byla paní
E Hortonová kteráž teprvé před
nedávnem tam se přistěhovala a v
sousedství Keisera bydlela
— V sobotu zatčen byl na ob
žalobu zpronevěření poštmistr G
W Duncan v Pool Siding Bufía-
lo Co Týž zastával úřad oošt-
mistra od roku 1892 a po pro
hlídce kněh v pondělí odbývané
zjištěno že se mu $248744 ne
dostává Ručitelé ieho zoronevě-
řeni nahradili vzdor tomu však
zatčení jeho následovalo
— Obvodní soud spolkový roz
hodnul v úterý ve prospěch státu
našeho v žalobě proti správci
konkursní podstaty zbankrotilé
Capitol National banky v Lincolu
následkem kteréhožto rozsudku
pokladna státní o $40000 bohatší
bude V čase úpadku měl stát v
bance oné uloženo ' $236000 a
správce konkursní podstaty když
rozdělování divideady přišlo
odmítnul státu čeho dáti násled
kem čehož ovšem žaloba následo
vala
— V Lincoln zahájeny v pon
dělí státní konvence demokratů a
populistů za účelem volby delegá
tů do konvence národní Prvnější
odbyta byla klidně za to však po-
clednějšf byla velice bol''v' a
skončila opětně roztržkou Dele
gáti hlavně z okresu Douglas
kteří co nejrozhodněji proti spoje
ní byli zorgaoisovali totiž koneč
ně konveaci samostatnou a jme
nována delegace pro konvenci
jež v Cmcinnati odbývána bude
mimo čehož odbývána bude záro
veň i dle všeho samostatná kon
vence státní tak Že by roztržka
úplnou byU
— Natření dehtem' a opeření
dostalo se ve středu kolem půlno
ci v Gretna náboženským íanati
kům manželům Figg-ovým mimo
čehož oznámeno jim že pak-li
bláznění lidu a tím i v ničení do
mácnosti neustanou přísnějšího
trestu se lim dostane Fi??
manželkou založili si tam zvláštní
církev jejímž nejhlavnějším člán
kem jak 6e podobá bylo že man
želky k opuštění manželů svých
nuceny načež pak čistým pár
kem společnou domácnost vedly
Peření zúčastnili se nejpřednější
osadníci a neučiněn žádný pokus
na udržení věci v tajnosti
- Několik důležitých rozsuď
ků vynešeno bylo soudem státním
minulou středu Jedním z nich
jest odmítnutí žádosti petrolejni
ckébo monopolu : "Standard Oil
Co" aby žaloba proti společnosti
co trustu byla zamítnuta Spo
lečnost dovozovala že přestupek
ten jest trestním a Že proto musí
žaloba zadána býti v nižším lou
du což ale vrchní soud neuzaal
Druhým důležitým rozsudkem by-
o že povoleno nové přelíčení v
řípadě žaloby proti ručitelům
zpronevěřilého bývalého státního
pokladníka Bartleyho Jak jsme
svého Času sdělili distriktní soud
rozhodl ve prospěch ručitelů a to
bez poroty a vrchní soud nyní
uznal Že měla o věci rozhodovat
porota Též rozhodl vrchní soud
Žádostí nové policejní komise
ustanovené guvernérem aby po
važována byla za spoluŽalující v
žalobě vznešené státním zástup
cem proti staré komisi Vrchní
soud rozhodl le v tom případu
jest nová komise nepřipustitelnou
avšak Že může zakročit! na svou
vlastní pěst
— ' V Lincoln uveřejněn byl v
minulých dnech následovní zají
mavý výkaz mortgičú vtělených
a vymazaných z kněh pozemko
vých v letech 1892 až 1898:
Rok! Vtělení: ' Vymazání:
1892 $38647633 $31912276
-893- 346°i38 20178745
1894' 31690054 26438090
i89S- -5753364 22648927
1896 16474606 18213353
1897 15630721 22215756
1898 21303855 37 498070
Číslice tyto mluví samy za sebe — -neboť
zřejmě naznačují v kte
rýchže letech bída a kdy blahobyt
panoval
— V okresu Brown a Rock
podniknut jak ve středu z Long
Pine oznámeno velký hon na
vlky jehož téměř veškeré osadni
ctvo obou okresů se zúčastnilo
Léí měřila 117 Čtverečních mil a
výsledek následkem nehody byl
nepatrným neboť zabito pouze
jen pět vlků a více jak 35 jich
uniklo Nehoda spočívala v tom
že některým z honců upuštěna do
suché trávy rozžehnutá sirka od
kteréž tráva se vzňala Násled
kem prudkého větru nalézala se
prérie v okamžiku v plameni a
honci veškerou energii svou na
tlumení plamenů obrátiti museli
Slušná žádost
Řiďte se radon obyvateli Omany
Nechte úplné cizince bez po
všimnutí Nechoďte z Omaby aby jste hledali
důkazu Čtěte svědectví kteréž se Vám
nabízí ve VaSich denních časopisech od
nejlepMch občanů omažskýcb Zde jest
jedno z mnohých!
Pan R L lřowe 2612 Bristol St kterýž
mí na starosti spojeni mezi Chicagem
St Louis a Kalifornií v telegrafní úřad
ovně Western Union praví
"Než Jsem si opatřil Doau'a Eidney
Filla v Kubo & Co'i K-kárnS na 15 tó a
Douglns st zkoušel jsem několikeré
dubíe známé patentované láky zaručeně
Že jisiě vyk'ří jakákoliv neiuh ledvin
avSak pH nejlepším pouze Jen zjednaly
mi dočasnou úlevu Konečně jsem se
vzdal dolil lo hledání léků ale Jelikož
mne záda bolely a faktu ledviny vyměňo
valy napadlo mne Jestliže Doans Eid
ney Plila sp&sobi jen polovic toho co
slibují že by mne mohly pomoci 1 mých
nesnázi Užíváni jak jest patrno mne
vyléčilo neboť až dosud jsm nepozoro
val že by se byly symptomy navrátily'"
Doan's Kidney Pilin prodávají vSichnl
lékárníci Cena 00 centů Škatulka Za-
liou je po obdržení ceny ťoster Mllburn
Co Buffalo N Y výhradní Jednatelé
pro Spoj Státy
Pamatujte jméno Doan's a nebefte
Jiné
Vykžltl aastuzeal v Jcaaoa das
Záchvaty trvale vvIMenv Zicbva a 1
voiiOt šinul po Jednodenním oiÍTiní Dr
Kllne's Oreat Nerve Reatorer Zatlete sl pro
9200 láhev na tkouiku Ohdriíte JI tdarma
ur o aune imx Mil Areu St ťhlladelphla
Pa UlODTIBtf
Hlftdalí se tip-j ™-
J00-2U Jlíní 1S ulice 6U4
a vioe stalého vtři leu uml
čujeme každému kdo pře
veioie Jednatelství naiteh
rlufneckcn loveckých
pKrodnicb m nabotentych
obfiQ Nemějte lidné obe
vy 0d před ttrátou
O AB B1LBEKMANN
~ PS St Paul Minnesota
fcfa sMIraH saméaasal aWal
ale pAaoM přikrývky plkal
mrnn empeiyca prtvšd
Muko aeaaect
ISEVERUV BALSÁr'
E
Pro PLÍCE
MhMS vyléfl Vě MityWÍ
NeJltrií lék proti kaill 25 a SOetS
Ve všech případech
Otoké Rsvautkm Botoatf
acbéka la as si teaitsV
taucai
SEVERŮV OLEJ
Sy G0T1IARDA
Účinkuje jako zázrakem
50 ctfc
Iíuh li Žižka
Krásné dva litoprafovanJ
fedtavuii'cl ceikZ iib„ i '
Zuku hodící aepro apoJrové a veřejné
místnosti jabot i pro rodiny sníme
ny na akladě PrU il
tL0O fcnebcopreBii k Pok zipdk ta
— k—"~ rtsni va—aiai