Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 23, 1900, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
Na rmlnlii!ppiké metlníroil
nl Tětivě v UmiM obdržel
? odboru pivním
ZCrup&v lfUc
Cabinot Beer
ZLALOU MEDALII
fékludě Juho (Mulity a Jeho osvS
Icicb a posilňujících vlastnosti
Objednejte bedničku od
Fred Kru Brewlng Co
1007 JnakMii Mt
TCLiron 0
AbKESÁŘ
ČESKÝCHSFOLKŮ
OMAHA
Rád Palacký ř 1 ZCBJ
odbývá své pravidelní snhbze každou Čtvrtou
neděli v mísící o 2 h odp v síni p Klepni ky
na 13 a Wiiilntu ul Predn L Berku taj Vio
Šebek 1407 8 4th St ofetnlk V A Soti tirá
da 1317 Williams uljokl Kr Macb
Til Jed Sokol v Omaha "
odbývá své pravidelné soh&ze kaidý druh))
čtvrtek v m8síil večer ve své místnosti 223
Ho latb St Hřels Václav liurui tajemník
Jan Janák ISW-M1 no Kth 8t flCťtnik Karel
Aiénlřka 412 Ho In n 8t 1'okladník Ant
Kment 1347 8ol5tb Htr
Podp Sokol Tyrš i 1
odbývá své gch&ze dvakrát měsíčné každou
1 neděli a i) ponilůli v mísící v síni Metzově
Celoroční schiize odbývá se I neduli v říjnu
p&lletní schůze 1 nedf II v dubnu a itvrtletni
v lednu a itrpnu Předseda Kr Svojtek mí
stopředseda JosNojepInský taj John Chlebo
rád lv!4fi Jlíiil lrtá ul ofetnlk Josur Knípar
1420 již lil ul Pokladník V V Kunci 111tí Ho
13 Htr výbor majetku Jo Nemoc Jos V o-
Šálka a Ant ViiSik praporci nik J Serhakl
oiorce Kr Vojtich náčelník A Vaiák
Jan II u8 Lož ě 5 Rjt Pythla
odbývá schfize každou pivní a iřetí středu v
ml-aici v Národní ainl na 13 a Willlam ul Ve
licí kancléř Kred Hiánia etrázoe archivu a
početl P Jelen 15 a Onntor rttraíce flnanol
Vio Přibyl m Ho 12 Ht Pokladník Jos No
vák 13IU již 13 ul
Bohemia Lože Č 814 AOUW
odbývá ave pravidelné schůze v Národni sin
k užilou 2 a 4 středu večer K W Handhauer
M ť Vác J Pake Záp 151 Willlam Htr
J V Vacek dtetn k 2210 So 14 Bti„0 Kose
water spol lekal SfJa riee Bulldlng
Tábor Colambns ě 69 WOW
odbývá schfize kaídé 1 a S 6terf v měsíci v
ainlp Jos Klepetky na 23 a Willlam ulici
Vel konsul Jan Náměstek místokonsul Vác
Hlazek pokladn k Chas Kunci klerk K J
Fltle 211 Na st So Omaha průvodčí Joa
J Dolcji: vnitřní stránce Joaeph Krejčí ven
kovní strážce Josef Vaněk
Tábor Ncbraska i 4771 MWA
odbývá své pravidelná ach&ze každou prvou a
Metl středu v měsíci v oam hodin veíer
▼ siní pana Jana Hrocha Konsul K Hmrkov
ský 1113 Dominion Bt návodčí Josef Klála:
bankéř Jos Vopálka i a Wllliam ulice klerk
J F Přlbyi 810 Hlckorys provodil Kr Vele
chovský vnitřní stráí Josef Hrubý ven
kovní stráž John Strnad: výbor majetku
Bud Beran Jan Cbleborád Josef Klála
Tábor Nebi ašská Lípa ě 183 WOW
odbývá ach 6 ze každý druhý a ítvrtý čtvrtek v
tni Hrochové Josef Šíp předseda 1012 Homer
Bt Václav Poleji místopředseda John Éafar
pokladník 1502 Williams A V Novák taj
203 Pacific St Fr Soukup průvodčí
Sbor Vlastislava i 3ČD
odbývá schoze každou 1 neděli v měsíci v Ná
rodní síni oas hod odp Předafdkyní Marie
Michal 1808 Mason ul vysloužilá předsedka
K Bartol náměstka Marie Koslcký tajemni
ce M Suchánek 1124 Bo 13th Bt očetnlce
Joaefa Moučka 15 Williams ul pokladnice
Karolina Beránek 16 a Williams ul do
torkyně Mane Kunci
Sbor Boleslava l 00 JČD
odbývá scbftze každou 2 nedřll v měsíci v Ni
rodní sinloa b odp Předsedka Ant Mach
1291 JI 15 ulice tajemnlne Vinci Čermák
1247 jit 14 ul očetnlce Marie Příborská 1211
jlž 12 ni pokladnice Karolina Kiblgar 1208
již 13 ul
Sfesr Krisda é?é Dftfty 88 JÍD
odbývá své scbuze každou 3 neděli v měsiol ve
t hod odp v síni Metzově Předsedkyni M
RnEelthaler taj Vllhelmtna Bartošová 1234
Bo 13tb St účet nice Em Cbleborád 1418
Poppleton ave
Sbor Martha Orore 2 10
odbývá tvé pravidelní schftze vždy 4 neděli
v měsíci v Národní síni Předsedkyně Mary
Boukal miNtopředxedkyně Anna Krejčí
tajemnice Kosie Uavld 1253 So 16 Bt poklad
nice Josle Janeček jprllvodky ní Fannie Pešek
a Fannie Opočenský lékař Dr L Bvoboda
Sbor Čechle 1) oř H č 161 AOUW
odbývá pravidelné eb6ř kaMý í a 4 trtk
v měsíci ve dvi hod odpoledne v místnosti
pana J Havlíčka v Národni sint Předsedka
Anna Sluníčko tajem Josle Vacek 2212
tlžni 14 ul Očetnlce A Bvojtek 8o St
okladnlce Anna Havlíček 1?31 Již 14 ul
epolk lékař C Uosewater 822 Bee Bldg
Sbor Lilie l 9 Kruhu Dřevařek
odbývá své pravidelné scb&se vždy v čtvrtou
neděli v měřici v mísmostl p J Ifroaha Před
sedkyně Marie Jirák lK4ft Jlíní 16 ul místo
předsedkyně Fannie Krajíček tajemnice M
samec 1255 Jlíní 13 ul pokladnice Julie
Soukup 22isjlni 12 ul průvodkyní Antonie
Tříska V K Marie Mařik vnitřní stráž Anna
Dvořák venkovní stráž Katle Bluničko víbor
majetku Marie DoleJI Marie Pocbáčevá B
Btover
Podp sbor Sokoiek Ty fi é 1
odbývá své sch&ze Jednou měsíční a sice
-každou druhou neděli v ajnl Metzově ( teo:
ručui schůze oiiuývá líjuii pullelnv au
bnu a tvrt!-nl v lednu a srpnu Předsedky
ni FrantUka Koutský místopředsedkyně Ma
rie Bečán tajemnice Htasie flenák 108 18th 4t
N Bts Bo Ouiaba účetnlce Mařte Bílek 88 a
Charles Ht Omaha pokladnice Bož Bukáček
Eliška Přemyslovna i 77 ZČBJ
Bchize třetí neděli v měsíci v síni Jos Kle
petu y Antonie Kment předsedkyně Josefa
HteiRer taj 1409 Bo 4tb Bt Hanna Šebek'
Ačetnlce 1407 Bo 4lb Bt
Tábor Myrta řís 922 li S A
odbývá scbftzl první neděli v ručnici v sokol
ské HÍtil ' ředaedka Marie Boukal tajemnice
Marie Trbánek 3024 8 18 Bt pokladnice
Josefa Valenta výbor majetku Kateřina Ve
lechovský Frant Peiek Anna Šemík spol
lékař Dr L Svoboda
SOT7TH OlAiXA
Těl Jed Sokol T So Omaha
xoývá své pravidelné scbuze Jednou měsíční
a sice každí lni pondělí v nifníel v místnosti
Jana Koutskýho na rohu 20 a Q Starosta
Beriř Dlenslbler tajemník Fr Benák 108 Wth
a N Bt íčetník Vác Vrabec ltb a 8 St
pokladník František Hájek mesl N a O ul
Praha Lože l 828 AOUW
odbývá své pravidelné schftie Ul středu
v mísící vsinln Koubikýbo na 20 a Q ulici
Fr Wellch Mistr Prsce F J Fltle ta£ 211 N
22 Joa V áchal ačetnik 20 a P ulice Poklad
Bedř Dlenstbler 20 a O ul
Rád Palmové Dřevo l 7
Krab Dřevařek v Bo Omaxe odbývá ach i ze
své každé poslední pondělí v miaict v místno
sti Br Koutakých Mafie Vomáčka Dastnlni
po ručnice Kalte Vomáčka mUtopřediiedka
Katle Vorásek 17 So 23 Str tajemnice
Františka PlvoBka bankérka Frantlěka Bvo
boda soukromnice Barbora Kaček průvodčí'
losephio Boukal vnitřní stráí Anna Křeček
venkovní stráž
0DÉSI8Í8 MĚMl
1207 Doaflas iliec
mají na skladt všechny druhy
1 správek ku kamnům vařícím í to
pícfm nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
Dr E HOLOVTCHINER
ČESKÝ LÉKAŘ
OFFICK na rohu 15 a lloward ul Hbeely't
Block iis dveři 210 Telefon I43H
V pisárni k nalezeni od 10 do 12 hodin ráno
od 2 do 4 odpolrdns a od T do 8 večer
Telefon residenci 1674
H Mord M J Gco Bicfcnelí MD
aůcxiimxíi lélcatH
ZRAKU SLUCHU
I4O4 FARNAM UL OMAHA NEB
It83m6 "WcIslo telefonu 739
Vyléčím koktání
KRrcKkrtci: Nojpředněíil lékaři v Omase
Podrobnosti zdarma Julia E Vsufhafl
dUMrl 400 Kamna Bídu Omaha Neb
O D KIPLINGER
rola 1S o Pani-iia
DontEilíuřSat a Mtmll oůcboil
Rozesýtáme Amerlcas Favorite TOM MK)KE
a HENltV OBOItOKdobrÍBCdoutnikv
Chas Kaufmaii
a pojišťující jednatel Q
w a veřejný notář v
autu uík Tjlcpíl pojišťujíc! společnosti
r hivií 11 knpnjr rmifeiek nein wiiv vvilává
k'iluvui lístky 1 1 v ropy a do Lvrupy utd
tv-nizo na nemovitý majetek
PisafnaScTzip rol 13 a Domrlai ul
C H KUBÁT
Plsáma: ]arker Block roh IJ a
Farnam Číslo pokoje 28
1 7 Life Bldzs GnL
Kaukollv potřebuje právnická nomool shle
dávpann Berkovi prán'ka zkušeného kteri
dlouholetou zsuíenotl svoji mftže krajan&ro
a4írn kdykoliv srírávnř ucaloužiii It-tf
NAVŠTÍVÍTE 03IA1IU?
Jet-ll ano anzupomeilte se zustavltl v skvost
06 zařimném hortiuri s botelu
t Čísle 1232 jižní 13 vilce
Mimo výtelné lihoviny a dutiiiky obdržíte la
reikeré pohodlí Jako v každém hotelu prvé tří
dy Jidla připravována Jsoo C's zp&suou českého
i amerického Hortům s eikova víunje se
ívláJa' pczorscít 2 podobného pohodlí jsko
"a Johna" nf najdou nikde
Í Dr ČEPELKA
v Cechách promovaný f
i zkuíený
1
ORDINUJE y
V CKHKÍ LftKARNČ fT
F NEDĚLY & SYNA
V CRETE MEBRASKA f
Veikeré předpisy lékařské vyho- Ur
tovuji se v této lekární s právní a I
svědomití z nejčlatiích a ntjlep U
řich léčebních prostředků gr-tf
Osobně řízené vzlety cestujících do
KALIFORNIE po velké
Rock Island Roňte
Scénická dráha vyjíždí z Omahy každý pá
tek přes Colorado SprlnR' a Salt Lake do Ka
lifornie a na Pacifické pobřeží
Jižní dráha vyjíždí z Omahy každou středu
Sřes Fort Worth a El Paso do Los A ngeles a
an Kranclsco
Tvto turistské vozy Jsou nejnovějsiho vzoru
a připojeny Jaou k rychlým osobním viskám a
oblíbenost jejich Jost důkazem že uabui Jen
to nejit pi
Lístky nejjevnějši jsou pouziteinv v těchto
oblíbených Pullmanových turlst vozech
O dalií zprávy o tíchto vlacích a výbodácb
JnžcestuKcí noživalí pláte naSteř-
J0IIS SEBASTIAN tíPA Chicago!!!
DÉa s pMorimi roz
D0 TEXAS
1
TaperoTj Billíloit naci mí a toliie
íůmM mj u iSfiti nalítl
NejlepM dráha do v Šech míst
Kansas Indiánském ézemí Teiasa
Mexika a na Pacifickém pobřeáí
Jde přimo do
"jnLc Shannan Sreenrllt:
Callas Fl ¥orti HillsTaorA
Tazakachia Tomploi
faltou Tajte &aiaesv2le
'ocklurl Eácriotta SaaJtarcos
a Oranse íEtts AlTaradOi
1 f"íG
Přebil cejte sa Hospcáářt
Z ČESKÝCH VLASTÍ
lloitk usmrcen V obci Scdlici
u Karlina sřítila se u stodoly zeď
vystavená z nepálených cihel a
usmrtila poltřetího roku starého
synka dělníka J Luksika Rodiče
nešťastného dítka opodál ve sto
dole pracovali přikvapili sice záhy
synkovi ku pomoci která však již
neprospěla
Sebevraida Ve svém bytě v
rožmitálském zámku nalezen mla
dý lesní příručí a poručík v záloze
Ant Havránek s prostřelenou
hrudí mrtev Tragická a záhadná
příčina způsobila značné vzrušení
u všech kdož jej znali neboť pro
svoji povahu těšil se všestranné
oblibě Mrtvola jeho byla převe
zena do Prahy a pohřbena za vel
kého účastenství příbuzných a
přátel a deputace div dělostřele
ckého pluku č 23 na hřbitově
olšanském
Jak se patent oivřdfil Na bez
pečnostním úřadě policejním v
Praze oznámila kuchařka Anna
Votalíková že při nakupování v
trhu neznámý pachatel odcizil ji z
kapsy tobolku s obnosem 33 zl
60 kr Tobolka byla opatřena
zvláštním patentním přístrojem
totiž kapslíkem který vybuchl
jakmile někdo zařízením tobolky
neobeznalý se jí dotekl Ale při
krádeži kuchařka žádný výstřel
neslyšela patent se tudíž v přípa
dě potřeby neosvědčil
Nové stříbrné pltlkoruny budou
dány v Rakousku ještě tento měsíc
do oběhu a spolu bude vydáno
nařízení jímž se upravuje vzetí z
oběhu státovek po 5 zl Zásoba
stříbrných pětikorun ražených v
této polovině říše a odevzdaná
tiÉ
éz5k mimy
REAR A0MIBAL
Pod admirál Rcmey převezme po podadmirálu Watsonovi velitelství nad asiatskou
eskárlrou ííámořní stanice asiatské sahají po celém Tichém oceánu západně
od Havaii Adm Remey velel ve válc se Španělskem námořní stanici ▼ Key
West Jest 68 roků stár avšak dosud pln síly a mužnosti jako čtyřicátník
rakousko-uherskému banku činí
již 2i-6 milí K Pětikoruny jsou
asi tak veliké jako bývalé tolary
na přední straně jest poprsí císa
řovo na zadní cis orel obklope
ný pěti korunami a latinským
označením ceny Při soukromém
placení nemusí jich nikdo přijati
více než 50 kusů
Zabit rozzuřeným býkem Dne
25 února událo se ve statku p
Koláře ve Stožicích u Vodňan
kruté neštěstí Čeledín Fr Ško
da otec čtyř nezaopatřených dítek
zabit bjl rozzuřeným býkem Fr
Škoda přivazoval totiž býka po
připuštění ve stáji V tom oka
mžiku když čeledín se stranou
ohlédl rozehnalo se zuřivé zvíře
po něm a přirazilo jej s takovou
prudkostí ku žlabu že nebožák
ihned bez vědomí k zemi klesl a
za krátko skonal Při pytvání
shledáno že Škodovi býk přerazil
páteř a rozdrtil játra Týž býk
krátce po této truchlivé události
zranil ještě jednoho čeledína z
Vodnan Rodina Škodova stojí
tu osiřelá beze všech prostředků
existenčních
Záplava v Polabí Vesnice na
východ od Labského Týnce jako
Chrčice Labskáa Selmice jakož i
další osady k Pardubicflm byly 3
března úplně pod vodou Stavení
níže položená měla až na metr
vody ve světnicích Labe se zde
výběžky železných bor a předhoří
krkonošského zúžuje a při horské
tříšti zacpává čímž povodeM v
obcích dosti vysoko položených
nastala Ve mlýnech labských
Valech v Týnci n L Veletově
Kolíně Klavarecb atd vnikla
voda do vysoko položených mlý
díc — V Kolíně v poledne byla
voda 182 nad normálem jako v
roce 1890 v březnu V Pardubi
cích 356 v Nymburce 235 Ostro-
vy v Nymburce oba v Kolíně byly
pod vodou Zvláštností pak bylo
Že rozlitá voda daleko v kraji
mrzla ve hladinu ledovou jakoby
mělo býti připraveno ohromné
kluziště od Lysé Labského Týnce
a od Labského Týnce do Pardu
bic — Vrstvy tříště ledové usazo
valy se ve velkých kupách na
lukách a polích řečištěm pak va
lily se ledy silně sněhem pokryté
Podívaná na krajinu labskou mezi
Lysou a Osekem pak mezi Kolí
nem a Labským Týncem na kraji
nu kolem Pardubic a Hradce Krá
lové byla velmi imposantní
Půda se propadla Poblíže ne
mocnice v Kutné Hoře tudíž ve
městě utvořila se tři metry hlubo
ká a půldruhého metru široká pro
hlubeň do které spadli dva koně
v okamžiku propadnutí přes místo
toto jdoucí Zdá se žesbořilase
stará provětrávací šachta stříbr
ných kutnohorských dolů Koně
do večera vytaženi nebyli:
Sebevražda fetnlkova Četnický
závodčí Albin Veselý v Holešově
na Moravě kterýž při bouřích ho
lešovských tak neblaze proslul
zastřelil se na služební pochůzce
u obecního starosty v Karlovicích
u Hclešova Služební cestu konal
společně s četnickým závodčím
Janem Ulrichem kterýž na něho
ve světnici u starosty čekal a ne
moha se jej dočkati vyšel ven a
nalezl jéj na záchodě zastřelené
ho Střelil se ze své pušky tím
způsobem že zul si pravou botu a
palcem nohy spustil spoušť Kule
projela mu lebkou kterouž roztří
štila tak že smrt hned následo
vala Četník Veselý teprv 26 let
starý pro jehož horlivost v udá
vání mnoho lidí pohnáno bylo k
GEOFGE C EEMEY
soudu stal se osobou v Holešově
nenáviděnou V poslední době
byl velmi rozmrzelým a často se
vyjádřil že takového opovrhování
nesnese
Vojenské sebevraždy Dne 28
února zastřelil se v budějovických
dělostřeleckých kasárnách desát
ník 24 dělostř pluku Františex
Trajer řádný to mladík pocháze
jící z Trhových Svinů — Den
před tím střelil se v sebevražed
ném úmyslu v Mariánských ka
sárnách vojín 91 pěš pluku Jaro
slav Slepička jenž z Prahy přijel
do Budějovic na dovolenou Rána
však selhala a náboj vnikl ne
šťastníkovi do levého ramene
způsobiv těžké zranění Dne 28
února postřelil se v Olomouci v
sebevražedném úmyslu vojín pěší
ho pluku čís 54 Prokop prý z
nešťastné lásky Dne 1 t m
zastřelil se v Olamouci četař ze
měbraneckého pluku Č 13 Josef
Janda pro ztrátu vojenských pe
něz Dne 28 února střelil se v
budově místního velitelství v Olo
mouci z manlicherovky jednoroční
dobrovolník medik David Koru
gola ale zranil se jen lehce
Zpronevřra v notářské kanceláři
V Jaroslavicích u Znojma zatčen
byl v masopustní pondělí první
úřadník místního notáře J Tut
schka a dopraven v poutech do
Znojma přes to Že nabízel 3000
zl záruky Zatčení stalo se na
telegrafický rozkaz státního zastu
pitelství protože v notářské kan
celáři zjištěny nepořádky Dru
hého dne měl býti zatčen druhý
její ářadník Sobotka který se
však nežli k tomu došlo zastřelil
Třetí úřadník zmizel pak beze
stopy Sděluje se že všichni tři
ůřadníci kanceláře využitkovali
velkého stáří a důvěřivosti notáře
a hospodařili každý pro ebe a
zpronevěřilí velké obnosy Ne
prodleně po zatčení přihlásilo se
devět poškozených většinou rol
níků Největší škodu utrpí notář
sám neboť nucen bude vše na
hradit! a odejme se mu nCářství
Kancelář již mu soudně zavřena
Nová jeskyní Při lámání vá
pence v lomech knížete Schwar
zenberga v Dalejích u Hlubočep
objevena byla nová jeskyně znač
ně rozsáhlá do níž vede vchod
úzkým dlouhým otvorem kterým
sotva jedna osoba do jeskyně do
stati se může Jeskyně tato v níž
nachází se hojnost pěkných kráp
níků nebude míti asi dlouhé trvá
ní neboť v onom místě dává
správa knížecí vápenec stále lá
mati Suspendovaný učitel Pan Fran
tišek Lihařík učitel ve Valašském
Meziříčí na Moravě odsouzen byl
pro účasť při demonstracích uspo
řádaných v četných moravských
městech po zrušení jazykových
nařízeaí a odstoupení minister
stva Thunova Jakmile rozsudek
nabyl moci práva doručen byl
odsouzenému učiteli úřadní výnos
tohoto obiahu: Jelikož jste byl
právoplatným rozsudkem c k
krajského soudu v Novém Jičíně
vmným uznán přečinu shluknutí a
ku i4dennímu jednoduchému vě
zení odsouzen vidělo se c k
zemské školní radě v Brně nařídit
propuštění vaše ze služby učitel
ské o čemž se vám tímto věděti
dává Těchto dnů vrátila se
větší část odsouzených po vytrpě
ném trestu domů Všichni kldně
nastoupili své práce a živnosti vě
zením přerušené Ale ubohý uči
tel Lihařík jest dnes úplně bez
chleba bez krejcaru a bez vyhlíd
ky do budoucna
Anketa v záležitosti zřízení veřej
né obecní čítárny v Praze konala
se na staroměstské radnici za pří
tomnosti zástupců obce pražské
zástupců dělnictva učitelstva stu
dentských spolků a obchodnické
besedy Podnět ku zřízení veřej
né čítárny byl dán v měsíci pro
sinci minulého roku kdy sdružené
153 spolky pražské s peticí obrá
tily se na tehdejšího starostu dra
Podlipného Týž myšlenku ochot
ně podporoval a působil také k
tomu že na zřízení čítárny byla
do obecního rozpočtu na rok 1900
zařáděna položka 2500 zl Otáz
kou kde má být veřejná čítárna
umístěna zabývala se již komise
pro obecní knihovnu Pan dr
Scheiner doporučoval aby pro čí
tárnu a knihovnu obecní byly zí
skány místnosti v přístavbě Ná
prstkova musea Naproti tomu
pan Urbánek navrhoval místnosti
bývalého kláštera Pavlánského
(mincovny) Pan dr Jeřábek
ohledně prvého návrhu doporučo
val další šetření a vyslovil přání
aby obecní knihovna neprodleně
byla umístěna v mincovně — Ve
schůzi ankety sdělil inŽ pan Ta
ťoun že klášter Pavlánský je
ohrožen bouráním sousední budo
vy a že se v některých místnostech
objevily již trhliny Eventuelní
opravy dle jeho sdělení mohly by
být provedeny v srpnu Pan dr
Jeřábek doporučoval aby na po
žadavku získání mincovny bylo
setrváno ale aby zároveň úřad
hospodářský byl vyzván vyhledat
vhodné místnosti v jiných budo
vách obecních Za účelem sesta
vení podrobností zřízení veřejná
čítárny se týkajících bylo zvoleno
užší komité
Proti českému faráři Obecní
rada v Opavě po návrhu Kudlicha
se usnesla na resoluci v níž se
projevuje politování že český
kaplan Kazimír Raška byl jmeno
ván farářem v chrámu německého
řádu Obecní rada prohlašuje v
resoluci té že "není s to by
účastnila se církevních slavností
v tomto chrámě pořádaných do
kud nebude dána záruka že úřa
dování a vedení matriky v obvodu
této fary bude výhradně německé
Že vedení matriky s českým psa
ním jmen přestane že nebudou
nynější bohoslužby české ještě
více rozšířeny a Že duchovenstvo
této fary přestane se hlásiti k Če
chům a nebude vůbec snahy Čechů
podporo váti'' Místní školní rada
resoluci tou se vyzývá by dokud
tyto záruky se nedají nedovolila
žákům účast při bohoslužbách
zejména pak aby nebyli připuštěni
žáci k ministrování atd Usnese
ní zasláno bylo k německému
řádu konsistoři olomoucké a far
nímu úřadu v Opavě
Změna v potravě po jaru spůso
buje snadno žaludeční neduhy jež
ršak lehko lze vyléčiti užíváním
Dr August Koenig's Hamburger
Tropfen nejlepším to lékem jarním
Tragedie P Krdímara Zmínili
jsme se jaký osud stihl redaktora
orgánu arcibiskupa dra Kohna
"Olmutz Ztg" P Kráčmara za
to že napsal do brněnského kato
lického "Hlasu'' článek o obsazo
vání kanovnických míst při kapi
tole olomoucké a zaznamenali
jsme také domněnku že poslán
byl na nedobrovolený pobyt do
kláštera redemptoristů misionářů
v Července Zpráva tato přes
popírání orgánů arcibiskupa se
potvrdila a P Kráčmar pobyl v
klášteře 6 dní na exerciciích na
čež když prozrazeno co se s ním
stalo byl znovu předvolán před
arcibiskupa dra Kchna Již po
prvním výstupu v arcibiskupském
paláci při němž jeho citlivou a
mírnou povahu nejvíce zarazila
slova: "eine so elende Kreatur'
jevil P Kráčmar stopy hlubokého
duševního rozruchu ve kterémž
stavu musil dlíti 6 dní na exerci
ciích "Pokáním" tímto byl du
ševní jeho stav úplně podlomen
neboť když se vrátil do Olomou
ce měl utkvělou myšlenku že
přijede pro něj v městě tomto
známý "černý kočár'' a že odveze
jej do kněžského vězení Ubo
žák který neprovinil se ničím
nežli že o obsazování kanovni
ckých míst v Olomouci napsal jsa
v poměry dobře zasvěcen jen
úplnou pravdu se však "černého
kočáru'" nedočkal neboť dopra
ven byl do — blázince Kdo má
jeho žalostný stav na svědomí?
Zachráněn
Příblh ve dvou dopisech
Následovní zajímavá látka dána
nám byla k uveřejnění Dreui Petrem
Fahrneyem majitelem ch valně zná
mého rodinného léku Dra P Hoboka
Mt Angel Ore„ ll února '99
Dr Peter Fabrney Chicago 111
Ctěný pane: — Muoho jsem četl v
časopisech o zásluhách vašeho léku
Dra Petra Hoboka a jeho mnohých
vyléčeních a věc ta stala se pro mne
zajímavou Bude se vám to zdáti při
rozeným když řeknu že jsem po mno
ho let nemocí žaludku a ledvin zkou
šel Radil jsem se s několika lékaři a
utratil mnoho peněz aniž bych bvl
vyléčen Pročítaje různá odporučení
dospěl jsem k přesvědčení že pakli
mne neco vyléčí bude to vaše Dra
Petra Hoboko a rozhodnul jsem se
něco si ho objednat! '
Pošlete mi laskavě bedničku na
zkoušku co nejdříve budete moci
Adresa moje jest:
FRANT J ZUMSTEK
Mt Angel Ore
0 dra měsíce později píe
Mt Angel Ore 30: dubna 1899
Dr Peter Fabrney Chicago IH
Ctěný pane:_Váá dopis a Dedniěka
na zkoušku Dra Petra Hoboka správ
ně mne došly Jfřijměte mé- díky za
vaši rychlou odpovřďr S potěšením
sděluji Vám dues že výsledky byly
vice než uspokojivé Využíval jsem
tak dalece čtyry láhve a pociťuji ob
divuhodnou úlevu Po léta žaludek
můj žádné maso nechtěl tráviti Jak
mile jsem jenom kousíček masa snědl
třebas i libového a dobře uvařeného
žaludek se mi zdvihnul a zkusil jsem
brozné obtíže To mne činilo velmi
slabým a na duchu skleslým Dnes a
radostí pravím: že-- načtu jisti skoro
vše auiž by mi to nějaké nesnáze způ
sobilo protože zažívání mé je úplně
napraveno a rovněž choroba ledvin
zmizela Jsem vám za toto velké do
brodiní velmi povděčen a dovoluji vám
případ můj v časopisech uvefejnitiNa
tisíce lidí dnes postiženi jsou obtížným
trávením a bi všichni mohli by býti
zachráněni kdyby jen aíěli důvěra a
užili onobo obdivuhodného léku Dra
Petra Hoboka Jak jn mi bude mož
no budu lék váš v našem městě od po
ručovMti Přijměte jeStě jednou dík
od FRANT J ZUMSTEKA
Předchozí nepotřebuje žádného vy
světlení ježto skutečnosti mluví velmi
jasně ale rádi bychom jen tolik doda
li že povřiit Dra Petra HolKika jako
rodinného léku jest nade vší pochyb
nost a ta nejlepší
Zel
Zeli Jest Jednou I
hlavních sklizní kal
dé sahradv a dobré i
spolehlivé semeno jest sa potřeby ku dobré
sklizni NiiJp semeno vypentovíno jest s pe
čliví vybraných hlávek a mima nejlepíí ran
né prostředni 1 pozdní druhy Naše velké a
dobra naplněné pakliCky stojí pouze 3 neb 4
renty Všechna jini sabradnl semena jako
retkvKka salát aid Jako 1 k víti nová seme
na nejlepiicn druhi za nejnižil noíné ceny
Tisícové ze vtocb stran kteří zkusili naže
semena chváli je co nejlepii a nejlevněji
FiStenámo semena trávní jetel a obilí k
seti My pastujeme a máme hlavní sklad
semene sveřepu beibraného (bromus inermis)
oejnovějSi to pícniny a SO Jiných druhi travin
a jetelln Obilí k seti jako oves ječmen pe
nlcl atd nejlepAich druha a petllvě námi
vypěstovaných Nál kálalo vám poskytne
víc pouíeni o tom a měli bysta ol dopsali
Poileme tej zdarma
FARMERS SEED CO
Farmers and Haed Oroweis
FARIBACLT MINN
DRŮBEŽ na FARMĚ VYCHOVANÁ
jrat pro kupce lep! protože jast
silná illá zdravá a vychová zdravé
potomstvo Viecbnadrfibes kle -ron
prodáváme jest vychovaná na
fsrmé Nál velký spis o dribetl
vám poví lak nadflatl mnoho pe
nta drftbefi 8pii má cenu tXSOU
ala za 16 centá je posle:
Jota Uacker Jr IwK) Freeport Illlnots
1 Hf%