Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 23, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z našeho života
Budou tomu právě čtyři leta
co jsme založili "Ceskoslovanskou
jednotu" Byli jsme uneseni vý
sledkem knižní akce ve prospčch
Slezska a chtěli jsme práci rozšíři
ti též na Moravu na Dolní Ra
kousy a na Slovač- Zanícení ne
zavládlo tehdy — zdálo se — toli
ko v prsou jednotlivců bylo
všeobecné První valná hromada
jednoty učinila velký dojem a po
prvém slovenském večírku kde
nám o Slovensku vyprávěli staře
ček Holuby zdálo se že "všech
no v Čechách'' chápe úkoly jed
noty českoslovanské A jak by
nechápalo! Chtěli jsme pokud
se Slovenska týče' napraviti po
kud to uvbein jde co se pokazilo
roztržkou roku 1846 Chtěli jsme
Slovensko zaplaviti českými kni
hami odchovati Slovákům (přijí
máním uČ5ů řemeslníky a živnost
níky a chtěli jsme podporová
ním žáků slovenských na gyi-naúu
ve Strážnici a na reálce v Hodoní
ně odchovat Slovákům trochu če
sky smýšlející intelligence Není
to vše jasné ušlechtilé a užitečné?
"Všichni" to chápali přihlašovali
se za členy podle přihlášek udě
lali jsme rozpočty a druhý
rok bylo přihlášek [členstva] mě
ně třetí rok ještě méně a na pod
zim roku 1899 neměla jednota
českoslovanská z čeho by platila
ubohým studentům slovenským
stipendia Vydala tedy poplašnou
zvěst dútklivé vyzvání k národu
aby pomohl že je zle a mí-
sledkem vvzváni onoho sešel se
skutečně za tři neděle jeden zlatý
jediný zlatý rakouské měny Ja
kvsi chudý stroiník v Třebíči na
Moravě si vzpomněl !
#
Sbírek že je mpoho? A že po
řád titéž lidé aby platili? Dobře
zanecbme tedy 6bírek a podívejme
se jinam Josef Holeček vydal
nedávno knihu "Na Černou Horu
a Černá Hora koncem věku" Pan
Holeček jak víte je "podivín
vydává své spisy vlastním svým
nákladem Na posledním archu
nové knihy nabízí obecenstvu své
t ::u i t-A =-3 -e'
syiay jc jnu ijcina íaua Cem
spousta dobrého slovanského čte
ní Slovanské choutky Holečko
vy jsou známy jeho poutě balkán
ská a ruské To mu však nevadilo
že nám" přeložil Kalevalu A jak
přeložil! I ti nejpřísnější kritiko
vé nevěděli čemu se více obdivo
vati jestli ohromné píli a vytrva
losti nebo krásám obsahu nebo
lahodě bohatosti a správnosti
Holečkovy češtiny A aby _uká
zal že oteckou půdu nezanedbá
vá vydal Holeček ryze Českou
knihu "NaSi" "Milá poctivá a
srdečná kniha Člověk se v ní
koupe jako v lázni a brouzdá jako
v jarní trávě" psala o ní kritika s
nadšením A nadšení v kritice
bylo všeobecné
Ale v dotčeném nahoře seznamu
svých spisů pověděl nám autor o
své knize něco velmi zajímavého
ba přímo úžasného Pověděl nám
že za čtrnáct měsíců procial vy
chválené knihy — sto deset vý
tisku! Nedávno na schůzi politické za
řval mi kdosi do ucha: "My Če
chové jsme národ Šestimillionový a
nebojíme se celé Evropy" Byio
mi toho dne jaksi trpko v duši a
výkřik hrdého občana mne ne
nadchl Vzpomněl jsem si že
ten národ šestimillionový v bese
dách a spolcích spotřebuje co rok
přes deset tisíc her karet ale kni
hy "Naši'' že za rok spotřeboval
pouze sto výtisků A přece za ten
rok vyšlo málo tak dobrých knih
jako je kniha Holečkova Ale
dejme tomu že vyšlo ještě devět
právě tak dobrých knih a že každé
se prodalo sto výtisků konec
konců milý Šestimillionový národ
spotřeboval za rok deset tisíc her
karet a jeden tisíc — dobrých
knih !!
Bodá to pravda? Takové zjevy
našeho života! Národ šestimilli
onový vystavený tlaku šedesáti
millionů číhajících neúprosně po
stupujících nepřátel! Až srdce se
člověku hněvem a teskontou svírá!
četli jste knihu: "Naše menšiny
a smíšené kraje na českém jihu?'1
Nečetli! To věřím Masopust je
na krku a rychle uteče kdežto
kniha — ta neuteče! Ať si ji čte
kdo jí číst musí!
Kdybych měl co rozhodovat
knihu "Naše menšiny" musilo by
čistí mnoho lidí Dál bych si tu
prácí že ř-ych prohlédl noviny za
posledních deset let a kde bych
koho našel kdo v době té jakým
koli způsobem dal na jevo snahu
opraviti nái národní život tomu
bych uložil by si knihu důklad
ně přečetl aby každý kdo chce
reformovat věděl kde a co refor
movat Kniha "Naše menšiny'' pocházj
od mladého muže silného tempe
ramentu při tom však smýšlení
poctivého a pracovitosti ni úmor
né Popsati každou vesničku na
rozhraní národnostním Kralovi
ckem počínaje přes Domažlicko
až na Budějovicko Jindřicho-
Hradecko a Něuiecko-Brodsko k
tomu je potřeni Kus prače A na-
psati cos podobného aniž by čet
ba knihy unavovala k tomu je
potřeba pěkného talentu bystré
mysli a vřelého srdce Psal ji
celý muž Již úvod tak vás chytí
že neodoláte "Navykli jsme si
v minulém padesátiletí viděti celou
tv 1
svou spásu jen v provaaeni tax
zvané "vysoké politiky" praví
autor jednatel Národní jednoty
pošumavské pan Hubka "Ši
roká naše veřejnost jeví jedinou
známku svého života dosud jen
při volbách poslanců ponecháva
jíc práci jinou několika málo jed
notlivcům kteří na ni nestačí
Touha téměř všech našich mlad
ších pracovníků nese se z pravidla
i dosud ještě k vydobytí mandátu
poslaneckého a odtud vysvětluje'
rne si množství nejrůznějŠích poli
tických stran a frakcí jichž jedi
nou prací namnoze bývají jen vzá
jemné boje a nešváry více
váží jediná třeba naprosto bezvý
sledná a ialová řeč politická než
dlouholetá tichá práce hospodář
ská a vzdělávací
Kniha svědčí ze to autor se
svým horlením myslí spravedlivě
Dokazuje především v předmluvě
že od roku 1880 do roku 1890
Čechů proti Němcům v Čechách
poměrně ubylo Příčiny ubývání
toho vypisuje pak s úžasnou trpě
livostí a podivuhodnou znalostí na
260 stranách velké osmerky Do
kazuje že půdy ztrácíme násled
kem toho že na celém rozhráň
obchod a průmysl jakož i velké
statky jsou v rukách našich od
půrcu dokazuje Že intelligence
německá ve městech při rozhraní
stojí v prvých řadách bojovníků
pracovníků že se stará obětavě
pečlivě o vše co se děje na rez
hraní národním Taková hnízda
na příklad jako Horšův Týn
Všeruby Nýrsko atd jsou pravá
ohniska výbojné práce německo
národní kdežto účinek Domažlic
Klatov a podobných silných na
pohled českých "bašt'' na rozhra
ní národním není ani cítit Na
straně německé k jedné práci
která značí hospodářské neb ná
rodní posilnění je deset ruk na
české straně deset orací iedoěm
rukoum připadá Němci za tím
účelem dojíždějí na rozhraní aby
všude povzbuzovali radili pomá
hali čeští výletníci jakmile se
rozhraní blíží spouštějí po něme
cku usadí-li se ve městech převa
hou německých nejsou českým
menšinám oporou naopak vyhý
bají se jim ! Zkrátka něme
ckým menšinám i většinám na
rozhraní pomáhá všecko českým
skorém nikdo Celé to rozhraní
zvláště pošumavské je samá bída
Doma lid nemá dostetečné výživy
proto se stěhuje "do světa" do
Sas do Bavor do Vídně a vrací
se národně zlhostejnělý na těle i
na duchu porušený a snadně pak
upadá do tenat poněmčovatelů
Půda nám mizí pod nohama lidu
také ubývá jaké to vyhlídky?'
Knihu páně Hubková je zrcad
lo v němž naše opravdovost v boji
za bytí národa jeví se ve světle
prasmutném Na plané heslo
chytneš kdekoho k práci lidí není
Zdálo se skorém že jalovost na
šeho veřejného života děsí jenom
ty nejzkušeněji Kniha páně Hub
ková je silným důkazem že už i
mladším pokolením se rozbřesku
je že snad není doba daleká kde
jádro bude míti větší cenu než
slupka Boj proti nepříteli moc
nému dravému vyžaduje napjetí
všech sil národa Národ hlasitě
reptaje Žádá boj boj "až na nůž"
Bojiště sahá na severu od Doma
žlic až k Opavě a na jihu od Do
mažlic až k Břeclavi Tu je po
třeba ohromného řetězu mužů
kteřf konají práce opevBovací A
celý národ budiž jediným táborem
válečným
Nebylo to co noviny piií ale co
soused sousedovi povídá neb přítel
příteli co uvedlo Chamberlain' Colic
Cbolern and Diarrboea Remedy do
všeobecného učívání Jest přirozeným
ie lidi vyslovují své díky po oživání
léku toho právě tak jako le voda teče
po svahu dolu Jest to ten jediný lék
na nějž možno vidy spolebati oecbťil
jii děcko roznemůže se nemoci letoí
nebo mni průjmem Jest příjemným
k užívání bezpečným spolehlivým
Máte láhev lék a toho doma? Na pro
dej a lékárníka
ČEŠI V AMERICE
1 V New Yorku mezi tamními
j -
krajany Dyio jiz na poaporu če
ských stávkujících horníků sebrá
no pře I1200 a stále se jesté
příspěvky vybírají Nyní však
samým Cechům new-yorským nad
cházejí doby zlé neboť stávka
tamních doutníkářů zasáhla néko-
ik tisíc krajanů z nichž mnozí
budou sami pomoci potřebovati
Za tím účelem pořádají Těl- Jed
Sokol new-yorský a Dělnicko
americký Sokol divadelní před
stavení ve prospěch podpory stáv
kujících a činí se přípravy ku
sbírkám na všech stranách Jeli
kož se dá očekávati že zápas
bude na obou stranách neústupný
bezpochyby i dlouhý budou
čeští doutníkáři potřebovali znač-]
né podpory aby se domoci mohli
zvýšení skrovné mzdy
H V městečku Heidelberg
X
Minn se zakládá klub C b V
P J který co j6 číslo této pod
půrné organisace v brzku do bra
trstva uveden býti má
1 V Ctdar Fapids Ia sehrán
byl s dobrým výsledkem kus Ro
sina Ruthardova Jak hra tak
návštěva obecenstva byly prý vý
borné 1 Český rolník Jan Červený
vezl dva vozy vepřového dobytka
do Cedar Rapids když však jel
po mostě přes Prairie potok ten
to spadl a oba vozy se vším octly
se v korytu potoka Na Štěstí
však neutrpěl nikdo vážného po
ranění jen pan Červený byl po
tlučen na rameně jeden z jeho
koní však byl zle poraněn a prasa
ta z jednoho vozu se rozutekla
1 V Cedar Rapids byl před tý
dnem na stupně methodistického
kostela sv Pavla postaven prázd
ný soudek od piva kolem něj pak
lahve od piva a kořalky na sou
dek pak byl položen dynamit s
hořákem Na vypátrání původců
tohoto hloupého kousku vypsala
obec téhož kostela $200 jeden
anglický časopis $100 a spolek
hospodských $50 Maršálu Koz
lovskému a policistovi Kroulíkovi
se podařilo vypátrat: co původce
tohoto domnělého atentátu české
ho mladíka Alberta Kubu který
si ku provedení toho přibral ješté
bratra svého Louise Čejku Zá-(
leského Ročárka Chadimu Tru
nečka a Chocholáka Všichni
byli zatčeni a přiznali se ke vše
mu z jejich vypovědí však vyšlo
na jevo že neměli v úmyslu vý
buch dynamitu spůsobiti neboť
mimo Alberta Kubu žádný o dy
namitu ani nevěděl Chtěli pro
vésti jen jakousi demonstraci proti
knězi onoho kostela který nejvíce
proti salonům láteřil Mimo to
u viiatiln ¥p ánalVn lř dvnarriií!!
J -
přistrčenou zapálil Kuba hned
v salonu svém odkud celá
výprava vyšla a přislrčil ji pak k
dynamitu již zuhelnatělou Všich
ni byli také z vazby propuštěni až
na Alberta Kubu a Čejku neboť
byl při tom vyzrazen ještě jiný
vážnější pokus atentátu který byl
spáchán v noci na den díkůčiněnf
Tehdy totiž Albert Kuba s jakýmsi
Chas Mattie učinil pokus o vy-
hození do povětří obydlí právníka
Crone aejvětšího to vyděrače sa
loníků Položili mu na podloubí
jeho obydlí dynamitové patrony
Mattie zapálil hořák doutníkem
načež se oba vzdálili Jen náho
dou že zápalka nedosahovala až
k samému dynamitu se stalo že
výbuch nenásledoval V tomto
atentátu měl účastenství jenom
Mattie s Kubou avšak Čejka se o
něm dověděl náhodou a nyní při
zatčení jej také prozradil Ná
sledkem toho se nalézá Alb Kuba
ve vězení a Mattie byl zatčen na
žádost policie kdesi ve státu
Michigan kamž si pro něj maršál
Kozlovský dojel Kuba učinil i
o tomto skutku úplné vyznání a
Čejka jest držen ve vězení co dů
ležitý svědek Všichni z účastní
ků jsou mladí lidé v stáří od 20
do 30 let pověsti bezúhonné a
patrně se jim při tomto druhém
atentátu jednalo o pouhý ač su
rový žert za nějž se jim velkého
trestu nedostane Hůře bude
ovšem s Alb Kubou a Mattie pro
onen první pokus který byl vy
konán s rozvahou a úmyslem po
Škoditi právníka Crone Onen
Mattie jest rodilý Francouz ne
valné pověsti a blízko 40 roků
stár ten pak mladého Kubu k
činu tomu svedl
1 V Caledonii nedaleko Racina
slavila Tělocvičná Jednota Tábor
ioleté trvání spolku toho jehož
počátky byly dle Slavie následují
cí: V lednu roku 1890 započali
dva bratři Vojtiškové a dva Nová
kové cvičení ve stodole kdež si
postavili hrazdu a na místí žíně
nek používali slámy Brzy přilá
kali však jiné mladíky a dne 15
března došlo již k založení Soko
la Během idetého trvání posta
vil si Sokol Tábor již vlastní sIB s
jevištěm a tuto má úplně zaplace
nou Opět jeden pěkný přiklad k
násltdování
Z V Clevelandu uspořádán byl
v neděli 18 března všeslovanský
koncert kapelou Great Western
jehož hlavním číslem bylo sólo
českého kornetisty Boh Kryla
Jak clevelandská "Volnost" píše
bylo agitováno čile mezi Poláky a
Slováky tamními avšak obecen
stvo na koncertu tom podílu be
roucí sestávalo z devíti desetin z
Čechů Na programu se nalézaly
razné skladby slovanské a k obe
censtvu promluvil mimo redaktora
D N p V Snajdra také Polák
p M Kniolo Koncert setkal se
se zdarem a hlavně solo p Kryla
bylo bouří potlesku odměněno
'i V Chicagu pořádají čeští hu
dubofei náležející k Federaci hu
debníků 25 března koncert ve
prospěch stávkujících uhlokopú v
Cechách Koncert řídí pat) A
Dostal a uspořádán bude v Česko-angl-
svob Škole na 18 ulici
mi Mezi chlapci českými a uher
skými v Clevelandu svedena byla
v neděli 18 března tuhá bitka
která skončila tím že ietémuV
Klímovi některý z maďarských zá
pasuíků prostřelil ruku Policajti
pány kluky rozehnali a hledají
toho který ránu na Klímu vy
pálil
1 V Chicagu bylo několik dětí
pokousáno zuřivým psem v okolí
18 ulice a Blue Island avenu
mezi nimiž se nalézají též dva
chlapci čeští Pes onen však ne
byl vzteklý nýbrž jen zlý násled
kem uvázání Náležel též Čecho
vi a sice V Novákovi na 18 ul
1 V Clevelandu byl v sobotu
17 března skončen soud s kon
duktérem Hawleym kterýž co
skéb při stávce na pouličních dra
hách zastřelil jednoho z démon
strantů Míchala Koruzweita
Soud skončil prohlášením Haw
ley za nevinného a jak tamní Arae
ričan tvrdí k tomuto rozsudku
nemálo napomohlo svědectví če
ského studenta -E J Černýho
Všichni ze svědků tvrdili že skéb
Hawlev zastřelil Kornzweita bez
příčiny a jen tři svědci se nalezli
kteří tvrdili že zastřelený ohro
žoval skéba cihlou Mezi těmito
třemi se nalézal též český mladík
který prý je6t na studiích vydržo
— l _ 1 ífc! _1 I J _ 1 -
mu UUUAVl (ICClUU9a)Ull'
í Stávky českých doutníkářů v
New Yorku se stále šíří a zachva
cují dílny nové Doutnikářská
Mezinár Jednota vyzývá doutní
káře aby se neukvapovali a
vyčkali se stávkami dalšími až
bude skončena ona u Kerbse Po-
zorubodno je že tamní' nadávaný
plátek český který si neprávem
osobuje jméno "Pravda" podpo
ruje stávkokaze a již stávku v
jedné dílně zkazil Lidé tento
hanopis udržující nejvíce se dože
brávali pomoci českých doutníká
řů v New Yorku a nyní se jim za
tu podporu odměňují zradou Tak
vypadá to radikální hnutí dělnické
1 Paní Jennie Dvořáková v Chi
cagu přistihla zloděje který se
vloupal do jejího bytu na 12 ui
Uchopila láhev se zavařeninou jíž
lupiči zasadila takovou ránu až se
svalil Na pokřik její přiběhli
sousedé a konečně také policajt
který lupiče odvedl na stanici
kdež byl u něho nalezen svazek
paklíčků
1 Václav Lechcař v Chicagu
při přejíždění tratě pouliční dráhy
na 22 ulici s vozem sodovkou na
plněným byl zasažen elektrickou
károu KůS jeden byl mu pora
něn voz poškozen a Lechnář s
kozlíku shozen na štěstí však ne
utrpěl těžkého poranění-
1 V Raci ne Wis byly odbý
vány minulého týdne demokratické
předvolby a zvoleni za delegáty
do městské konvence krajané pp
Josef Stehlík Frank Stránský Jo
sef WaSásek Joref Veselík a Jan
Juza ze sedmé wardy Za radního
navržen Josef Wa násek za super
visora Josef Stehlík
Co torna říkáte?
My nibfzfroe Jedno UxMarU rx1ni£r -kabJ
uHpad kataru kiorj neinuia bt VV
láhi kim Hall'a Clirrh Cnre
0 t i í '„ _ u ( i i rt
THj niiepunl Isme tnall p f 3 ťbeney po U
ruka a uinvm ]ej xa pocti no a apoMoq
bo re vlecb J-ho cbcbodnirb traomkcicba
flnanínl schopného k proredeQl Jakéhokoli
obchodního rávuna Ji firma nelni
WEST k THAvX
Tetkoobcoofnf lékárnici Toledu O
WALDISd KIXAX 4 MARVIH
' Teikoobch lékáraíd Toledo O
Hll"i Catarrh Cure m d!tí mltroe adn
tulic nrirno na krer a Uinl bliny Itorřd-
irnintUna tdarmm ía prodej viech lé-
tarnika Ona 7fw lané
UaU' KamUy PUiUky Jatm Jlepl
Vše v jednom pakličku
- tuto Je co
Dr August Koenf
HAMBURGER BRUSTTHEt
docílí
Zjedná úlevu a vyléčí
kašel nastuzeniny zííikH průdušek
iufluciizii astlunn a chřipku
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
MAPLE LEAF la dne 19I10
března — Ctěná redakce Pokroku
Západu: Prosím o laskavé uve
řejnění těchto pár řádků Právě
jsem prectla co píše dr Utto
Bondy o "tom našem příteli" a
pomyslila si že ten člověk nejspíš
nemá Žádnou milující rodinu a
má-li tedy dle všeho o ní nestojí
jinak by se musel stydět za to co
napsal Nenř-lt to ženě vhod že
muž svůj výdělek který by stačil
na výživu rodiny propije a trpí li
rodina hlad ať jde žena také pra
covat a vydělávat chleba pro sebe
a děti Za takový návrh by se měl
stydět Takový člověk který mi
luje víc přítele alkohola než svoji
rodinu ten není jako dobytek
nebo prase ale horší nebo doby
tek ví kdy má dost ale hlava ro
diny to neví až když ten nejvěr
nější přítel ním praští někam do
bláta nebo na kámen a udělá mu
černé oko Je to pak lepší než
věrná žena která mu hledí prádlo
vyčistit v kterém se vyválel nebo
oko rozbité ošetřuje pečlivou ru
kou? Třeba ke všem trampotám
ho objímá a k srdci tiskne jsouc
pamětliva slibu daného Žena
však také pracuje a stará se o
dítky i o tu hlavu rodiuy která
Často v hospodě sedí Pan pi&aiel
též praví že nikomu do toho nic
není když děti pustnou a mravní
sc kazí cd toho prý jsou kryiíii
nály a Šibenice Podle toho by
bylo škoda se vynasnažovat o
zlepšení lidstva a o zlepšení ho
spodářství vůbec tak že by bylo i
Škoda toho dolaru na Hospodáře
a bylo by jej lépe propít To by
pak svět asi divně pokračoval
kdyby se měl každý držet jen toho
věrného přítele alkoholu Měla
bych o tom mnoho psát jak ten
přítel zhoubně řádí mezi lidmi
neb jsem již mnoho podobných
věcí viděla ale to nechám mou
dřejším lidem aby o tom něco
psali Myslím že každý z čtená
řů má důkazů dosti před sebou a
nebude jich ode mne žádali Ne
chci snad ženy popouzet! proti
mužům neb vím Že je hodných a
věrných mužů daleko více než
těch darebnyen Mnony snašl 1
žalosti se svojf manželkou nebo
rodinou těší je třeba mu srdce
při tom pukalo ale přece to nejde
zapíjet jak udává ten pan pisateli
že žalost zlost i radost se utápí v
příteli alkoholu Končím tento
dopis ne jako milovnice alkoholu
ale milovnice lidského pokroku
S úctou Marie Kubičková
Petn rei — Kdo čteš rozuměj
ale paní Kubičková čtla aniž by
byla porozuměla Článek dra
Bondyho je psáa naproti aikohoiu
a ne pro něj Je to tak zvaná pře
háňka kde se přehnaně chválí to
co se zavrnuje i en to zposoD
psaní jest asi podobný tomu když
synáček přijde mamince domů
umazaoy roztrhaný a třeba potlu
čený matka bo pak vítá slovy:
Ty jsi krásný čistý a hodný boší
Ček pojď sem já ti trochu vyprá
ším ty zamazané kalhotky A
nebo kdyby žena opilého umaza
ného a potlučeného muže uvítala
slovy: Ty jsi roztomilý mužíček
starostlivý otec a dobrý hospodář
dětem svým pak dáváš krásný pří
klad atd Tak zní také ta chvála
alkoholu dra Bondyho
Jste li stffen revmatismem zkuste
Chaenbprlnia sí Pain Balro Nebude
vás to státi anicent nepomůže li vám
Jedním použitím zbaven budete bole
if Hojí 14 1 pohmožděniny a vy
mknutiriy o třetinu rychleji než jiné
léky íUznatl spáleni otuobení bole
ol na prsou a v boku o tok mandli a
jiné otoky vyléčí se rychle použitím
jeho Každá láhev zarocena Ona
25 a 80 etfi
TRPÍTE HLUCHOTOU?
kaldýdroh Ipatntbo dneba Im ajrni rw
Mtltl: onu z hlurhonémi nejeou b f iIMnu
Nová a Jednoduché metboda Hlnernl osiaoa
afcaailtt Udělí viaatar my rjěatHrae a po
radíowidanBa tfektt
DIR DALTOfTS AURAL CLINIC
m LmSmO A ChUmp JO
WWWWWHHHHHHWI
g't
České veřejnosti
od ftských vysíllwvali& v BrasiUi
Pro nás české vystěhovalce v
Brasilii jsou zdejší poměry velmi
neutěšené Německý národ pod
poruje zde svůj lid tím Že přispí
vá na jeho školy a zakládá kolo
nie což činí i jiné státy a národo
vé My čeští vystěhovalci větši
nou dělníci kteří musejí uhájiti si
svou existenci tuhou prací jsme
zde odkázáni jen sami na sebe
Jest nám zápasili krutě hospodář
sky a sociálně a při tom jsme také
zmítáni strachem aby se nám a
svému národu i vlastní naše dítky
neodcizily Proto jsme uznali že
jest již nejvyšší čas aby se přikro
čilo k organisaci všech Čechů v
Brasilii žijících bez rozdílu jejich
stran a smýšlení
Organisace taková by prospíva
la novým českým přistěhovalcům
tím že by poskytla jim všemožné
pomoci a uvedla je takřka mezi
své a tím ulehčila by jim první
kroky v úplné cizině neznámých
zpúsobův a řečí neboť žádný si
nedovede ani představiti co při
stěhovalec musí na začátku svého
nového života zde zkusiti
Organisace taková by udržovala
pospolitý život mezi českými při
stěhovalci a zachraňovala by je
jich dítky národu a uzpůsobovala
by je k lepšímu i lehčímu živobytí
nežli pesud zde vystČhovalci z
velkéčásti mají — Žijíce život tak
řka otrocký na plantážích
Organisace ta by konečně jmé
nem všech českých vystěhovalců
činila společný nátlak na vládu
brasilskou abv iim vvkázala kus
půdy kde by sobě mohli založili
kolonie a kde by stali se schopný
mi bez újmy svého zdraví se za
chováním své lidské důstojnosti a
¥ _ y i i a i
rovati s druhými vystěhovalci na
poli hospodářském
I prosíme každého Čecha ve
všech zemích žijícího který ví o
svém příteli nebo známém v Bra
silii aby si neobtěžoval na adresu
dole uvedenou nás o tom zpraviti
nebo po případě tento časopis s
naším provoláním mu poslati
ZároveB prosíme redakcí ostat
ních českých listův aby otiskly
laskavě toto provolání
Činíme krok tento z povinnosti
pomáhali trpícímu lidu z povin
nosti pečovati o duševní výchovy
svých dítek i spoléháme proto
pevně že bratři ve všech zemích
na nás nezapomenou a nám v na
šich prosbách vyhoví začež jim
všem již předem co nejsrdečněji
děkujeme
Přítomni ttennré fýoku Slavie- ~~
Dopisy buďtež zasílány laskavě
na adresu: Spolek Slavie Caixa
do Correio Nr 265 Sao Paulo
Brasilie
Rány vředy staré
bolesti
Všecky zvolna se hojící a nezdra
vé vředy podněcovat! možno k ry
chlému léčení ožíváním
!L1MKI'
r0LČAI]ICUÍL
LltlIMEilT
Je to specifický prostředek
pro vjhojent bolesti Jeho oží
váním se napjatý sval povolí oby
čejná teplota nastane a bolesť se
zažehná Jest užitečný při každém
podráždění a oškrabání kůže na
kterékoli části těla a jeho chladivé
účinky na tělo jsou nevyrovnatcl
né Pro lidi i Mrffata
Na prodej u všech lékárníka
aSotatAnaláhvUkn
Páfl&m útaámkfim spolků
Úřetnf (obchodní) knihy Jav Ldr-
ra 'ournalu denní kninj a jiué
!ďc nabora n Pskn-ka yÁ9~ŮB