Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 23, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    KROK
a'
Založen 1871-Roéník XXX
OMAHA NEBR V PÁTEK DNE 23 BŘEZNA 1900
Dyojtýdenníku: Ročník VIII čisto 55
-PO
ZÁPADU
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z Wshlnrnu
X Sněmovní výbor na opevnění
našeho pobřeží vypracoval v pon
dělí rozpočet pro letošní rok kte
rýmž k "ičeli tomu {7093488
povoleno by bylo Rozpočet le
tošní má býti pouhým pokračová
ním v rozsahu opevřovacích prací
z roku 1888 kterýmž celkový
rozpočet prací těch na 9112197
266 stanoven byl a z kteréhožto
obnosu doposud již 14697101 3
povoleno a lil vydáno bylo
X Z Washingtonu oznámeno ve
středu že sněmovním výborem
rozhodnuto bylo zavěsti vyšetřo
vání vzhledem k tvrzení bývalého
našeho konsula v Pretorii jižní
Africe Macruma co pravdy jest
na tom že ňřadní korrespondence
jeho censorem anglickým otevírá
na byla a týž vyzván by před
výbor se dostavil a dosavadní
své tvrzení státním odborem po
pírané náležitými důkazy opod
statnil Státním tajemníkem Hayem
a francouzským velevyslancem
Gambonem podepsána ve středu
úmluva kterouž lhůta v kteréž
vzájemnostní smlouva obchodní
mezi oběma zeměmi uzavřena a
podepsána býti musí na jeden
rok od datum prodlužována jest
Z koigresu
V senátu projednán v pondělí
rozpočet pro odbor zákonodárný
výkonný a právní a týž v obnosu
více jak f 25 000000 téměř bez
debaty přijat Podobně bez dlou
hého řečaění přijata předloha na
zřízeni komise kteráž by opráv
něna byla k projednání žádostí o
odškodné z války se Španělskem
vzniklých Žádosti o náhradu
obnáSHí dosud kolem {20000
000 a komise zasedati má po dva
roky vydání její obmezeno jest
na 150000 ročně Zbytek zase
dání věnován projedávání poměrů
na Porto Rico — V úterý pokra- i
čováno v jednání o celní předloze!
pro Porto Rico mimo čehož po
voleno $10000 Wm C Dodge
ovi za jeho vynález stroje k nabí
jení patron a povoleno odškodné
různým osobám za potlačení indi
ze — „ 1 _u „1 i — vr
uiiijui uajt-buu V uutuuu uyucj-
šího státu Nevady — Ve středu
obmezeno téměř veSkeré jednání
na podávání různých resolucí z
nichž zaznamenati dlužno onu
kterouž vyzýván jest sekretář vál
ky k oznámení senátu jaká opa
tření učiněna byla vzhledem k na
stávajícím volbám místním na
Kubě a kdo Že vlastně k účasten
ství v týchž oprávněn bude
Zbytek zasedání stráven roková
ním o zákonníku pro území
Alasky
V sněmovně poslanců rokováno
bylo o předloze v zájmu Porto
Rica z kteréž senátem vyškrtnuto
bylo ustanovení Že k vniterním
potřebám ostrova toho povolen
býti uiá též i veškerý celní příjem
ostrova od 1 ledna a výsledkem
rokování bylo že usnešeno při
původním usnešení setrvati Ná
sledkem toho odkázána předloha
konferenčnímu výboru — V úterý
jednáno býti mělo o Sulzerově z
New Yorku reoluci kterouž
sekretář války žádán o informaci
▼zhledem k opevSovacím pracím
kteréž vládou anglickou na hrani
cích našich prováděny jsou leč
po delší debatě položena resoluce
110 proti 97 hlasům na stůl
Stalo se tak hlavně následkem
oznámení válečného odběru Že
týž o nějakých pracích podobných
ničeho neví Zbytek zasedání
stráven jednáaím o předloze Lou
dově dopravu poštovních zásylek
druhé třídy regulující a usnešeno
by táž ve čtvrtek odpoledne k od
hlasování přišla — Ve středu po
kračováno v debatě o poštovaí
předloze Loudově a táž byla veli -ce
ostrou neboť obě strany příz
nivci í protivníci předlohy zaujaly
stanoviska od nichž upustiti ne
cbtí Jedinkým ústupkem k ně
muž původce předlohy přistoupil
jest ustanovení dle něhož časopis
ca tutéž cenu místopoubých 500
celé dva tisíce výtisků na ukázku
rozesýlati mfize
V Marioo„ Ind rozmeten byl
v úterý výbuchem přírodního ply
nu příbytek Henry Elsrotba pří
čemž 3 členové rodiny smrtelně
zraněni
POLITICKÉ
Rejibllkáné v Arkansas
odbývali v úterý státní konvenci
tvou v Little Rock -za účelem
zvolení delegátů do konvence ná
rodní Po zvolení týchž konven
ce odročena do 4 července kdy
lístek státní navržen bude
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Úmrtí
Paní Anna Konvalinková v
Iowa City matka choti prof
Šimka ze státní university iowské
zemřela ve středu a bude dnes
uložena k odpočinku věčnému
Pozůstalým vyslovujem naši sou
strast Nezákonnou
uznána byla v pondělí v krajském
soudě spolkovém v Detroit ordi
nance kterouž nařizovalo se spo
lečnosti pouličních dráh jízdné s
5 na 3 centy snížiti Rozsudek
opodstatněn tím Že prý v charte
ru městském nenalézá se ustano
vení jímž ty rada městská ke
kroku podobnému opravňována
byla
Polská národní alliance
zahájila v pondělí národní svůj
sjezd v~ Chicagu Hlavním úče
lem sjezdu jest prý opravení sta
nov tak aby i ženy za členy s
týmiž právy co muži přijímány
býti mohly
Do vezení
poslána byla v pondělí v Sioux
Falls S D soudem spolkovým
pí £ L Strublová vydavatelka
a redaktorka měsíčaíku "Nauti
lus" z Deadwood kteráž z posý-
lání necudných tiskopisů poštou
obžalována byla Uznala se totiž
býti vinnou a když odsouzena
byla k pokutě $200 prohlásila
že k zaplacení téže peněz nemá a
vandrovati musela proto do věze
ní Očekává se že po odsezenf
si' 30 dnů složí přísahu chudin
skou Že totiž skutečně Žádných
peněz nemá následkem kteréž
pak na svobodu by propuštěna
byla
Velký požár
V Piqua O zničena byla po
žárem v úterý v noci W P Orro
va továrna na výrobu lněného
oleje k trustu American Linseed
Co patřící jakož i velký mlýn
parní druhý největší ve Spoje
ných Státech K obmezení požá
ru na tyto dva závody zapotřebí
bylo pomoci hasičské ze Sidney
Troy Dayton Lima a Covington
Škoda obnáší přes čtvrt milionu
Školní pozemky v prodeji
V Sioux Falls S D započato
v úterý státním komisařem veřej
ných a školních pozemků s pro
dejem a pronajímáním zbývajících
pozemků školních v okresu Min
nehaha a s výsledkem jsou úřady
více než spokojeny Přinášíť
pozemky vesměs daleko více než
odhad obnášel a některé kusy při
nesly tu nejvyšší cenu jakáž kdy
v South Dakotě za pozemek škol
ní zaplacena byla Tak prodán
jeden lán u Dell Rapids po $37-50
za akr a jiný as 25 mii od Sioux
Falls po $2525 za akr
Pomohou strojníkfim
V zasedání výkonného výboru
Americké Federace Práce ve
Washingtonu odbývaném roková
no bylo v úterý o hrozící všeobec
né stávec strojnické a po delším
rokování usnešeno v případě pro
puknutí stávky pravidelnou finanč
ní pomoc stávkujícím udíleti To
znamená že by všichni člejové
unií k Federaci náležejících
každotýdně určitý příspěvěk na
podporu stávkářů odváděti museli
Zni prý vraha
Z Louisville Ky oznámeno v
úterý že prý kapitán F W Goí
den kterýž konal službu v čase
zavraždění guv Goebela a kterýž
pro spoluúčastenství ve vraždě té
zatčen byl učinil doznání jímž
totožnost vraha prý nade vši po
chybnost zjištěna byla Vrahem
prý jest mulat kterýž ve Win
chester bydlel a kterýž co do ji
stoty rány sobě rovného v Kentu
cky nemá Zjištěno prý bylo Že
mulat ten v době oné ve Frankfort
se nalézal a hned po vraždě od
tamtud zmizel Zdali spáchal
vraždu z popudu vlastního či z
návodu jiných se neudává a zji
štěno prý to bude teprve při před
běžném výslechu Goldena
Tak se to dčlál
Z Clevelandu oznámeno minu
lého týdne že majitelé uhlodolů v
obla3ti massillonské přivolili na
požadavek horníků a že uvolili se
mzdu jejich od 1 dubna 020 pro
cent zvýšiti Nyní se pak ozna
muje z téhož pramene že páni
uhelní baroni aby si tento přída
vek vynahradili rozhodli se záro
veň i o zvýšení ceny uhlí o 25c
na tuně a to ne snad jen od 1
dubna a na uhlí nově dolovaném
ale hned a na zásobách starých
za dolování jichž dle nízké sazby
placeno bylo
Pro st-loulsskou výstavu
V zájmu st -louisské výstavy
kteráž v roce 1903 pořádána býti
má na oslavu památky stoletého
vykoupení territorie louisianské
podána byla ve středu v kongresu
předloha kterouž $400000 povo
leno býti má na postavení budovy
vládní a $5000000 na podporu
výstavy Částka poslednější vy
placena byla by společnosti vý
stavy teprve pak když by se pro
kázala že kapitál $10000000
zajištěný již má
Hrdinou
ukázal se býti ve středu v New
Yorku mladý černoch M S And
erson lvi na cestě do práce
spozorovaí požár v jedné budově
na 134 ulici a sice rozmohl se týž
tou měrou že útěk obyvatelům z
hořejších pater byl zamezen V
druhém poschodí uviděl na Želez
ném můstku státi muže se šesti
malými dítkami k nimž plameny
již již sáhaly a nerozmýšleje se
ani dost málo spěchal by všech
ny před smrtí zachránil V zá
chranném díle nápomocni byli mu
dva jiní chodci a dílo se zdarem
vykonáno tím spůsobem že And
erson se společníky svými do
sousedního doma do třetího patra
vyběhnul odtud hlavou dolů
držen jsa za nohy svými společní
ky se spustil a tak jedno po dru
hém všechna děcka kteráž otcem
podávána mu byla do bezpečno
sti dopravil O bezpečnost ostat
ních obbvatelů domu postarali se
mezitím přispěchavší hasiči
Vnltrozemních daní
vybráno bylo za měsíc únor dle
zprávy odboru pokladního celkem"
$20809654' což bylo o $1160
659 více než v témže měsíci roku
minulého Z obnosu vybraného
připadalo $8301522 na daň z
lihovin $4738412 na dal z ta
báku $4202773 na daři z nápojů
kvašených $205644 na daň z
oleomargarinu $21793 na dan
zvláštní a $3 339519 na příjmy
různé
Po šestnácti letech
Zvláštní operace podařila se v
minulých dnech v Clevelandu
Před šestnácti lety postřelen byl
náhodou V Smith z Gallion O
a sice kule uvízla mu v lebce Ta
to nemohla být tehdy vypátrána a
raněný zakoušel bolesti jež časem
až k šílenství jej doháněly Tak
trvalo to po celých dlouhých šest
náct roků Poslední čas Smith ob
zvláště trpěl záchvaty levá ruka
mu ochromila ztratil sluch a celé
jeho vzezření připomínalo člověka
nad hrobem se nalézajícího Ko
nečně rozhodli se zámožní přátele
jeho poslati jej do Clevelandu
Smith svěřen péči lékařů a konečně
v min dnech podniknuta odvážná
operace Pomocí Roentgenových
paprsků zjištěno že kule nalézá se
pod vrchní částí lebky jež vyříz
nuta a kule šťastně vyňata Ope
raci přestál Smith Šťastně a jest
naděje na jeho pozdravení
Vražedný útok
učiněn byl v úterý v noci na FW
Elliotta redaktora časopisu Times
v Troy Kansas Když týž kolem
11 hodiny z vlaku seskočil a
sotva 8 neb deset kroků od plat
formy ušel bylo po něm nezná
mým zákeřníkem za nákladním
vozem na sousední trati stojícím
střeleno a on do ramene a boku
zasažen Elliott vytáhl vzdor po
ranění svému revolver a po prcha
jícím zákefníku střelil aniž by jej
však byl zasáhnul — Tvrdí se že
útok byl výsledkem politického
sporu r
Odmiaa na myli
Městskou radou v AstoriaOre
vypsána byla počátkem týdne od
měna 5 centů za každou myš kte
ráž maršálu policejnímu dodána
bude a ordinance tato potrvá v
platnosti po 30 dnů Stalo se tak
následkem strachu že by tam ná
kaza hlízového moru loďmi 1
ostrovů hawaiskýcb zavlečena býti
mohla
Z PORTO RICA
V hlavním městě Porto Rica v
San Juan odbývána byla v pon
dělí valná schůze občanská za
účastenství více jak 10000 osob
v kteréž podána guvernéru ostro
va co zástupci vlády Spojených
Států petice v níž za bezodklad
nou úlevu se žádá V petici se
uvádí že dosavadní nejistota
kterak kongres v otázce celní vůči
Porto Ricu se zachová za násle
dek má úplné zastavení veškerého
obchodu a průmyslu následkem
čehož zase lid práci nemá a v bí
du uvrhován jest Guvernérem
slíbeno že žádost tato bezodklad
ně vládě naší zaslána bude a slí
beno zároveň že o bezodkladnou
pomoc postaráno bude
Z FILIPÍN
Gen Otisem oznámeno počát
kem týdne že mezi domorodci
kteří dosud za přátelské nám po
važováni byli opětně vříti to po
číná tak že obavy před vypuknu
tím nového povstání jsou Platí
to prý jak o provinciích odlehlých
tak i o Manile samé a situace
stává prý se téměř kritickou
Spojeni mezi jednotlivými posád
kami našimi jest neustále ohrožo
váno a transporty zásoby potra
vin a střeliva vezoucí musí nyní
pod silnou stráží vojenskou býti
an z pravidla ze zálohy od po
vstalců přepadávány v poslední
době byly — Povstalcům zasýlá
ny jsou zbraně i střelivo z Hong
Kongu a tvrdí se že před několi
ka dny tři lodní náklady zásob a
zbraně podloudně na východním
pobřeží Luzonu americkou firmou
L Spitzel & Co složeny byly
Hlavní člen firmy kterýž právě v
Manile za obchodem se nalézal
byl z rozkazu gen Otise zatčen
Z KUBY
Gen Gomez uveřejnil v úterý
otevřený list k biskupovi Sbaretti
mu v němž žádá jej by v zájmu
církve úřadu se vzdal a místo ono
domorodci ponechal V listu
tvrdí že potrvání Sbarettiho v
úřadě za následek mít i musí od
padnutí Kubánců od víry katoli
cké neboť prý žádný Kubánec
nikdy zapomenouti nemůže že
byli to italští a španělští biskupo
vé kteří zdaru španělských zbra
ní na Kubě žehnali
DROBNÉ ZPRÁVY
V Kansas pomýšlí se na po
řádání velké výstavy v roce 1904
na oslavu padesátileté památky
zorganisování území Kansas Vý
stava odbývána býti má v Topeka
Do Havany přibyl v pondělí
na spolkovém parníčku Dolphin
tříčlenný výbor senátní kterýž
poměry na Kubě v zájmu senátu
vyšetřovati má
U Montgomery Ala vyšinul
se v pondělí z kolejí rychlovlak
systému Plant při čemž čtyři
vozy poškozeny a celá řada osob
více méně pohmožděna
V Millville N J oznámeno
v pondělí biskupem Hurstcm žc
prý president McKiuley po svém
odstoupení z úřadu stane se pro
fesorem mezinárodního práva na
zamýšlené americké universitě ve
Washingtonu
V St Marys W Va byl
zastřelen v pondělí James Hile
okresním návladním Nolandem
Hile tvrdil že Noland nedovolený
poměr s manželkou jeho udržoval
a zastřelen byl když Nolanda s
podobným úmyslem navštívit!
chtěL
Ve Flint Mich zničena ve
středu požárem tamní továrna na
vozy čímž škoda $200000 přesa
hující spůsobena a 500 dělníků
práce zbaveno Jest to po čtvrté
co závod ten vyhořel a neví se
bude-li znovu vystaven
V sněmovně poslanců odpo
ručeno v úterý utvoření nového
národního parku ve Virginii Týž
měřil by 6000 akrů a zahrnoval
by v sobě bojiště Fredericksburg
Chancellorsville - Wildernees a
Spottsylvani a Court House z
války občanské
NejlepSí tvrdé a míké uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře prosíte tvrdé uhlí a radl
me svým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v breku stoupne - Prodáváme též všeho druhu uhlí račké od 13 74 do
1730 tuna
COUTANT
Uc
Telefon 930
Sklad 1 17 a
i i~í~i' n~:_i ni
l Ruuisny rami biassawan raperto
429 N 24th St 'Glasgow Block' So Omaha
Dokonaly a úplný yý bér všeho druhu barev skla
Q iiejnovejších vzorků papírů na steny
w rámců na obrazy atár%
Zboží prodává se za hotové ve velkém neb malém Práce barvířské a
natěračské í barvenf návfstních tabulí atd vykonávají se dobře a spole-
nuve rouze nejiepsi učiniel se zaměstnávají +
Ta
♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦
V Chicagu zastřelila v úterý
pí Chas Smithová manželka
hostinského ' sl Annie Strottero
vou zaměstnanou co kasírku v
jedné restauraci Učinila prý tak
ze žárlivosti neboť prý manžel
její s dívkou onou nedovolený po
měr udržoval
V Chicagu přišlo ve středu
po 6 hodině ranní k úrazu třicet
sazečů zaměstnaných u Blakely
Printing Co na Market ul Sazeči
pracovali v noci a nalézali se na
cestě z práce když tu elevator s
výšky třetího poschodí do přízemí
se s řítil Několik mužů poraněno
těžce
Z chicagských škol veřej
ných vyloučena byla z usaešení
rady školní učebnice dějin angli
ckých a to z toho ohledu an v
ní Anglii na újmu Spoj Států
nadržováno prý jest
V Clevelandu podařilo se ve
středu požárnímu parníku "Cleve
lander" vyprostiti z ledového za
jetí dvě rybářské lodě kteréž dne
předchozího na cestu do Huron
se vydaly a Itteréž sotva několik
mil od přístavu ve spoustě ker
ledových uvízly
Ve Wellesley Mass ozná
meno v úterý předsedou tamní ko
leje že známý petrolejnický král
Rockefeller slíbil darovati koleji
$100000 když na uhražení stá
vajících dluhů z jiných zdrojů
$96000 sehnáno bude K účelu
tomu zaručeno již $60000
— Ktrri mouka le jest nejlepii?
Nu Wilberská Zwonicka a Aksami
tu To se vajsl
— "Chudá holka" divadelní
představení které ve prospěch
české svobodomyslné škoh' pořá
dáno bude jest určeno na neděli
29 dubna k čemuž již Sokolovna
zadána byla Vstupenky přijdou
již v brzku do oběhu a členové
sboru zástupců i spolků českou
svob Školu podporujících nechť
se s čas o rozprodání jich posta
rají — České hospodyně zkusili jste
žitnou a White Swan patentovou
mouku z Clarksonského mlýna?
Zdali dosud ne zeptejte se na ní
v Praze a v Brně u Johna Prose
— Zeptejte se těch kteří ji již
jednou zkusili jakou přednost ji
dávají t5itf
Sbírka ve prosplch stávkujících
sblckopu v Cecbá
Sbírkou mezi členy Řádu
Slovan č 78 ZČBJ$ 600
J Nedoona Prague Nebr
zasýlá:
Za Řád Vladislav č
29 ZČBJ 1000
Za Řád Vladislav čís
149 ČSPS 500
Za Tábor Novov Dře
vorubců č 1584 500
Za Řád Katolický Děl
ník čís 13 250
Za Řád Katolická Záp
B Jed č 16 250
Celkem 2500
Sráží 1 6c Hotově 2484
Minule oznámeno 1200
Celkem $4284
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladě velké množství špi
tů rábavnýct a poučných se vSecb
ložných oborů Divadelní spisy mi
ne všechny jtl jsou k dostání v růa
rych sbírkách Piíť? si o seznam a
ooď-ííte jej zdarma Adresujte jeinc
1" V-© Západu
& SQUIRES
Maiiii
ťísáraa: HOGFanum
o uin n t
f- T
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 22 bFestaa 1800
Trh obilní t polednich dnech znaCni re zboř
ili a to jak rá-ledkt-m naotavii cpěinS plíně po
hody tak I následkem Afieuiho přÍTozu a mi
lých bjedaárek cizozemk$ck Prodíralo
zboží hotoTé : Oziaika pro kriteu
6 pro Červenec t%(gi7 Jarka KVQii
Korná drží se t cent dobré Prodírala M
Cíp 2 zt86(338X pro květea 36?i03' s Cer
renec Í7ft©37j£
Orea pouSkad r cent ae zlapili Cía 2 za 24ft'
24H íí 2- bílí za a4@263í
Lníaé eemeno jc-Kt ceny aevnéC 1 za 11 16
Semeno bojínku (llmotby) prodává ae za 1235
Ů5'J Jeteloré za 1825
Žito je ceny lepší Číslo 2 za 5455
Ječmen r cení ae lepíi prodíral ae za Stf 42
dlejakoatl
Horezí dobytek r ceně ponSknd ae zlepiil Ja
teční roli pěkně krmeni prodírají ae po $4 SS%
i80 obstojní 2 prostřední po é4KX&47S kríry
JateCné po 3C0@1 15 jalovice al(i®4J rolik
iírn S400@4TO texuMtí roli jateční tfW®IN
Vepřový dobytek r cení znaSnS ae zlepiil
pěkný až nejlepii těžký po$4i5@512ií lehký
14 # ( vftHm prodej pe I5fle!5l0 -Omaha
22 března ÍKW
Příroz dobytka horězího e&etírí dopoand ala
býn a jellkež zíroreB poptírka doati dobrou
jeat ceny poněkud ae zlepilly
Voli prodírali ae za $375@475 krávy a jale-
rice za t250@4-X) a roli k žíru $375(34 80
Vepřový dobytek r cenS ae zlepiil nejlepii
docílení cena byls $490 Vitiina predeju byla
po 14 82K@4S6 '
Vejce kleaaji díle r ceni jsou za 10c tacet
Máslo je ceny pernSjli obyčejné dobré domá
cí 16Vic pěkné atol ni 17@H z mísloren 22@23c
Drlbež je ceny lepSf slepice vypařené BQlOc
kachny a busy 8®9c a krocani @10c
Jablka pěkní zípadni jíon po $450 and New
Yorskí $45C@500
Kůže jsou ceny nezměněné Cia 1 syrové za 7c
i 2 6c čís 1 eoleué i t 7 teleci 8@1te
Reno prodává ae v cení ustálené nejlepii s
rýiit $( M proatředni $550 z nížin $500
Ht Louis 22 března 100
PSeaice byla r zdejiim trhu dnea ceny niíií
ozimka Červená Číslo 2 prodávala ae r devatera
za 70JÍ na trati 71@713íc Pro květen 6H a Čer
venec t&X
Kukuřice jest nyni ceay nlžlí Cía 3 3514 aa
trati St pro květen 15% a Serreaee St
Bavlna itoapá doaat stále v ceni prodávala
aa proatředni za I 7-18
Io IPaříže
Kdo se chce letos podívati na
výstavu učiní dobře když si po
jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob
držeti Firma F Brodský & Co
1389 Second Ave New York
zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužiti dle je
ho přání Firma F Brodský & Co
má jednatelství pro následující li
nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston
Hamburg American Line Red
Star Line Holland-American
Line Compaguie Générale Traas
atlantique American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dověděti se ceny přeplavu
a lístků železničních stačí zaslati
poštovní lístek 28tí
za účelem slovi
Budeme se stínovat neradi bychom
však stehovali naši obuv a proto snížili
jsme ceny na polovinu Anton Bílek
prodá vAm tři až čtyřdolarovou obuv za
98centfi Není to báchorka Přijďte
přesvědčte se
C J CARLS0N 107 So 16 tli Str
nástupce po W N Whitney
naproti Hayden a
Ochotníkům a milovníkům
divadla
V knihkupectví Pok Záp json k do
stání všechnjt divadelní spisy jež vr
tly tiskem v Čechách a nejsou rozeh Zi
ny Úplný seznam všech spisů íašle
ae všem na požádání zdarma V ez n a
mn jsou nredeny všechny kusy dlí
svých názvů a při každém je uvedeno
aký kua j kolik jednání a kolik osolí
vyžaduje Piite o seznam pod adr
nu- PokroK Západu
Drnch Neb