Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 20, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i XUjA' X-
QKROK ZÁPADU
Zdoa 1871--lUčmík XIX
OMAHA NEBR V tfTERt DNE 20 BŘEZNA 1900
Drojtdottiiíkn Roéník VIIL éíslo 54
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z Wishlaetono
$ Z Washingtonu oznamuje se
ie vláda naše nevzdala se dosud
úmyslu na vykoupení dánských
ostrovů západo-indických sv To
máše a sv Kříže Dosavadní od
por vlády dánské byl prý jedině
za tou příčinou aDy vysbi uťu
ceny bylo docíleno nyní však
když schodek vzdor všemožným
úsporám přec jen ještě $75°°°
obnáší bude prý Dánsko ještě
rádo když za ostrovy ony nabíze
né tři miliony dolarů dostane
Z kongresu
V sněuovnS poslanců přijat ve
čtvrtek rozpočet pro district Co
lumbie v obnosu $61608378 Z
dalšího: jednání zmínku zaslouží
JV přijata předloha kterouž po-s-puje
se bývalá Fort Hays vo
jenská reservace státu Kansas ku
zřízení hospodářské experimentní
stanice a pro školu' normální —
Pá věnován byl téměř výhrad
ně projednávání soukromých před
loh peasijních jichž dlouhá řada
přijata — V sobolu stráveno nej
více času chválořečmi o zemřelém
senátoru Haywardoví z Nebrasky
a mimo členů delegace nebrasské
promluvil o zemřelém i Hull z la
V 1:25 schůze z úcty ku památce
zemřelého odročena
V senátu pokračovalo se ve
čtvrtek v roKovánío celní předloze
pro Porto Rico a jednání bylo za
jímavým hlavně tím že dva z
pánů senátorů drzých lhářů si
vynadali —V pátek po dvouden
ním projednání přijata předloha
dříve již sněmovnou přijatákterou
dosavadní výnos celní na Porto
Ricu v obnosu $2095000 ve pro
spěch ostrova onoho piesidentu k
volnému použití povolováa jest a
sice stalo se tak značnou většinou
Návrh Allenův aby rozhodnuto
bylo že ústava naše i na Porto
Rico se vztahuje poražen 36 proti
17 hlasům
POLITICKÉ
Proti trustfim
V sněmovně poslanců podána
ve čtvrtek společná resoluce Ray
c~ m£u Yorku- kterouž Žádáno
bylo by přijetí dodatku k ústavě
spolkové jímž by trusty a mono
poly regulovány byly Článek
onen zněl by dle návrhu následov
ně: iWUglcH UJCJíi javw ww
vati a potlačovat! trusty a kombi
nace tvořiti a rozpouštěli korpo
race a o jmění jejich rozhodovali
přijímati zákony nutné a potřebaé
k provádění práv vytčených —
Práva ona prováděna býti by
mohla i jednotlivými státy spúso
betn jeňi by v odporu se zákony
Spoj Států nebyl
Nezdařené vyjednávání o mír
Presidentem zaslána ve čtvrtek
senátu v souhlase s přijatou reso
iucí veškerá korrespondence vy
měněná mezi odborem státním koa
sulem naším v Pretorii a vládou
anglickou vzhedem k zakročení
našemu v zájmu dosažení míru
mezí Boery s Anglií a dle toho
vyměněny telegramy Dásledovní:
"Pretoria 10 března Jsení úřad
ně žádán vládami obou republik
nalébati na zakročení vaše za
účelem ukončení nepřátelství po
dobná žádost předložena zástup
cům vlád evropských Odpovězte
a stvrzte příjem tohoto Ameri
cký konsul" — Státní sekretář
odpověděl následovně: "jNí zá
kladě telegramu vašeho žádajícího
zakročení Spoj Států v zájmu
ukončení nepřátelství učiněno přá
telské sdělení vládě anglické 8
vyjádřením snažné naděje presi
denta v uzavření míru" ZároveQ
odeslán velevyslanci našemu "
Anglii telegram následovní: "Ce
stou přátelskou zpravte ministra
zahraničních záležitostí Že dnes
obdržel js§m telegram od konsula
našeho v Pretorii sdělující že
obě jihoafrické republiky Žádají
presidenta o zakročení v zájmu
ukončení nepřátelství a Že podob
ni žádost i k zástupcům velmocí
evropských učiněna byla Při
předkládání žádosti této Žádán
jsem-presidentem vyslovit! naději
že nalezena bude cesta k docílení
míru a že rád spolupůsobil by k
dosažení výsledku tak žádoucího'
Na telegram tento odpověědno
velevyslancetn aaším 13 března
následovně: "Sdělil jsem včera
an s lordem Salisburym mluviti
jsem nemohl obsah vašeho tele
gramu b pod-sekretáři záležitostí
zahraničních dnes mluvil jsem s
lordem kterýž sdělil mi bych po
děkoval presidentu za přátelsky
projevený zájem s podotknutím
Že vláda jejího veličenstva nemůže
zakročení kterékoliv vlády při
jmouti'' Výsledek zakročení na
šeho oznámen 14 března konsulu
našemu v Pretorii a tím účasten
ství naše ve vyjednávání o mír
uzavřeno
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Zastavili práci
V Cedar Rapids la zastavili
ve čtvrtek práci všichni natěrači a
čalouníci následkem toho že za
městnavatelé mzdu náležitě zvýšili
jim odepřtli Dosud dostávali
čalouníci 222 a natěrači 20 ctů
za hodinu nyní pak požadují 30 a
25'ceutů
Hostem Francie
na světové výstavě pařížské bude
jak z Fort Wayne Ind se ozna
muje ibletá Jenuie Creek-ova z
M ill Grove mimo čehož dojtane
se jí ještě hvězdy čestné legie —
Pocty té dostane se jí za zachrá
nění zvláštního rychlovlaku dráhy
Panhandle v září 1893 kterýmž
hosté francouzští na světovou vý
stavu jeli Dívka spozorovala
totiž když vlak téměř již k místu
tomu se blíži! Že most železniční
požárem zničen byl a hroznému
neštěstí zabránila tím že červenou
spodničku rychle svlékla as touto
v rukou proti vlaku běžela Bude
hostem národaího spolku lidskosti
Chce své místo
Generál Wheeier přibyl v pátek
z Manily do Washingtonu a pro
hlásil že jakmile poděkování jeho
z armády presidentem přijato bude
dostaví se do sněmovny poslanců
aby zaujal místo na kteréž zvolen
byl Wheeier poděkování se" z
armády podal prý haed v listopadu
válečný odbor však zprávu o tom
teprve minulého týdne dostal a
poděkování dosud přijato nebylo
hlavně k vůli tomu aby generál k
výlohám cestovním a dennímu
platu za celý ten čas oprávněn
ještě byl Wheeier doufá že ne
bude míii ve sučuiúvúč žádných
nesnází a že právo jeho k zased
nutí výborem beze všeho dlouhého
zdržování uznáno bude
Kilu fcudc nástupcem?
V Dubuque la odbývána v
pátek porada kněžstva arcidioecé
se za účelem navržení terna z
něhož by papežem nástupce ze
mřelého arcibiskupa Hennessy-ho
vybrán byl a navrženi prý k tomu
biskup Keane z Washingtonu
biskup Cosgrove z Davenport a
biskup Linehan z Cheyenne Wyo
Keane kterýž je řiditelem katoli
cké university ve Washingtonu
sotva prý hodnost onu přijme a
soudí se proto že arcibiskupem
stane se Cosgrove z Davenportu
Jenoa $23000000
čtvrtletní dividendy vyplaceno ve
čtvrtek akcionářům petrolejnické
ho monopolu Standard OH Pra
videlná dividenda obnášela tři
procenta mimo čehož vyplaceno
20 procent dividendy mimořádné
Je to nej větší obnos vyplacený
kdy v dividendách kteroukoliv
korporací a o velkosti vyplaceného
obnosu učinili si možno pojem
nejlépe z toho že nejvyšší obnos
vyplacený Spoj Státy za Čtvtletí
co úrok na veřejný dluh náš
£5540000 obnášel Akcie Stand
ard Oil společnosti stojí nyní
$538 Dividendy této povšimnul
si kongres a sice podána v pátek
v sněmovně resoluce kterouž upo
zorňuje se na to že cena petroleje
v posledních třech měsících o tři
centy -na gallonu zvýšena bylaJtak
že vlastně miliony tyto z lidu vy
ždímány byly a nejvyšší návladní
spolkový proto se Žádá aby proti
monopolu tomu na základě Sher
manova proti-trustovního zákona
zakročil
Vyloučen z církve
Na konferenci kaosasské metho
distické církve ve čtvrtek v To
peka odbývané vyloučer byl na
návrh biskupa z církve rev S D
Oshorne x Pearville Kan kterýž
mimo kazatelství též i věroléčbou
se zabýval a pod záminkou touto
peníze z lehkověrných oveček ta
hal
Nové lodi véleíné
Sněmovní výbor na záležitosti
válečné rozhodnul se koncem
týdne na odporučení stavby násle
dovních nových lodí válečných:
Dvou válečných lodí o 13500
tunách nosnosti v ceně $3600000
každá tří obrněných křižáků v
ceně £4000000 každý a tří chrá
něných křižákův ceně $1141000
každý — ' Zároveň oprávněno zí
skání pancéřů pro lodě Maine
Missouri a Ohio za cenu nepřesa
hující £545 za tunu
Úmrtí
V Madison Wis zemřel v so
botu gen Henry Harnden před
seda wisconsinského odboru velké
arn ády republiky kterýž prodělal
nejen válku občanskou ale i válku
mexickou V prvnější vyzname
nal se tím že byl velitelem čety
kteréž zajmutí presidenta jižní
konfederace Jeffersona Davise se
podařilo
Omilostněn
Iowským guvernérem Shawem
omilostněn byl v sobotu Olhe
Blair před nedávnem z Des
Moines pro vloupání se na 8 roků
do káznice poslaný leč omilostně
ní jeho jest pouzs podmínečním
Blair zavázati se totiž musel že
večer z obydlí svého vycházeti ne
bude že vésti bude počestný život
a že každého měsíce podávati
bude úřadům zprávu o toru kde
pracuje kolik vydělává jak š pe
nězy vydělanými nakládá a s kým
obcuje Kdyby kterékoliv pod
mínce nevyhověl tu jednoduše by
byl sebrán a zbytek lhůty odseděti
by si musel — Pak-li že tento
spůsob omilostSovací se osvědčí
tu prý i u jiných vězfiů podobně
učiněno bude
K obrovské stávce
uniových strojníků po celé Ameri
ce chystá se prý dle zpráv chicag
ských V Chicagu odbývána totiž
byla v sobotu porada zástupců
unie strojníků kteráž již po něko
lik týdnů o uznání práv svých bo
juje se spolkem továrníků za úče
lem vyrovnání stávajících sporných
otázek leč k dohodnuti žádnému
nedošlo a to následkem toho an
unie nechtěla přivoliti k tomu aby
do konečného urovnání stávka
přítomně v Chicagu Columbus
O a Paterson N I panující od
volána byla Obě strany rozhodly
se od zaujmutého stanoviska neu-
stupovati a následek toho bude as
prohlášení stávky jejíž následky
pro dělnictvo americké těžko před-
zvídati lze Tvrdí se totiž že v
pádu prohlášení stávky zastaví
práci na 100000 strojníků ve
všech končinách Uaie a že zasa
ženy tím budou závody jichž vý
roba dohromady deaně na miliony
se páčí
Sněhovou vánici
navštíven bvl v pátek Ňew York a
okolí a to v takém rozsahu že
doprava pouličnCtéměř úplně pře
rušena byla Sněhu napadlo na
10 palců a odstraňováním jeho za
městnáno bylo na 4000 osob —
Ze Shamokin Pa oznámeno té
hož dne že sněhu napadlo tam na
17 palců a v horách na tratích že
lezničních utvořeny v průsekách
závěje až do výšky 15 stop
Z FILIPÍN
Z Manily oznámeno ve čtvrtek
že Aguinaldův sekretář války
Flores vzdal se gen MacArthur-
ovi — Téhož dne oznámeno úmrtí
syna Agninaidova kterýž v lišto
padu zajat byr a sice podlehnul
týž neštovicím
Generálem Otiseoi oznámeno ve
čtvrtek odboru státnímu Že ode
slal do Barcelony 533 španělských
zajatců — mezi nimi 84 důstojníků
— jež se mu z rukou Filipínců vy
svoboditi podařilo — Zárovefl s
osvobozenými zajatci odesláno do
Španělska osm manželek a čtrnáct
dítek důstojníků
Guvernérem ostrova GuamuR
P Learym vydána byla 1 ledna
proklamace jíž úplné znění teprve
nyní státnímu odboru došlo a kte
rouž otroctví na ostrově onom
úplně odstraBováno jest
Dobr lék proti chřipce
George W Wíitt ze South Gardntr
Me praví: Měl jsem prudký kašel
nastuzení třesení aebřípkua využíval
Jsem haldu lekvarů s čebof rouie lé
kárník měl u£itekCbamberlin'sCougb
Bemedjr jeat tím Jediným co dui po
mchlo Využíval jsem jednu láhev a
nastuzení I chřipka byly pryč Gratu
luji T)rablteiaoa dobrého léku" Na
prodej u lékárníků
DROBNÉ ZPRÁVY
V Cedar Rapids la zasažen
byl ve čtvrtek večer při přejíždění
na bicyklu tratí železničních E
Lingworthy přihnavším se' paro-
strojem a na místě usmrcen Tělo
jeho bylo ve dví přeříznuto
V Topeka Kan zorganizo
vali se ve čtvrtek mlynáři z Kan
sas Oklahomy a Kansas City v
trust kterýž o odbyt mouky peČo
vati má 4
Spolkovým soudcem v Kan
sas City poslána v pátek pro ne
vážnost soudu do vězení pí- C A
Dooellová z Garden City Kan
Táž učinila v prosinci úpadek a
odmítla soudu odpověděti na otáz
ku kam že podělo se zboží v ceně
$5000 kteréž krátce před tím
byla na úvěr koupila
V Ottumwa la postřelen
byl v pátek večer právník W B
Barger ze Charitou pí Geo Pyle-
ovou jejímuž manželi ve vymože-
ní rozvodu pro nevěrnost manžel
skou nápomocným byl
V Columbus O pokusil se
v sobotu Jos White o rozdělání
ohně gasolinem s tím výsledkem
že pět osob uhořelo a dvě těžce
popáleny
V New Haven Conn poslán
v sobotu na 3 měsíce do vězení a
odsouzen k pokutě {50 mladý Ind
za prince z Bombaje se vydávají
cí pro ošizení majitele stravního
domu v němž po kolik týdnů se
stravoval
V New Yorku zatčen byl ve
čtvrtek Francis Truth předseda
společnosti věroléčitelstvím se
zanášející na obžalobu pro zneu
žívání pošty k účelům podvodným
V Kakoino Ind zemřela v
neděli pí Lida Greyeraftová nej
těžší žena ve státu Vážila 550
lb a byla 32 roky starou
Louisiana navštívena byla v
pátek sněhem a mrazem Posled
nějším špůsobeny zvláště značné
škody na stromoví ovocném a na
zeleninách
V Cincinnati zastřelen byl ve
čtvrtek Charles Adams manželkou
svou kterouž prý hrozně týral a
Život její ohrožoval Manželka
byla zatčena hlavně proto an
rány jimiž smrt spůsobena ve
X a valn Vto rXla vnálanv
-- - — - — -i j
byly
Redakce časopisu Christian
Herald z New Yorku sebrati zá-
mýšlí 50000 bušlů korný ve pro
spěch hladovícího obyvatelstva
indického ve státech Nebraska
Illinois Iowa Missouri a Kansas
Aby ušetřilo se na dopravě ne
bude sbírána vlastně korná nýbrž
peníze za ní a korná koupena pak
bude v New Yorku a doprava
sprostřed kována byla by vládou
anglickou
Z Chicaga zmizel v úterý Ital
Giraldo Frank který před šesti
týdny pro krajany své soukromou
banku založil S ním zároveň"
zmizely úspory vkladatelů do ně
kolika tisíc se páčící
Telegrafování bez drátu
Nedávné obdivuhodné výsledky tele
grafováni bez drátu piiviUi na mysl dů
ležitost elektřiny Jest velice pravdě po
dobným že mnoho práce a síly se ušetří
touto Bílou neviditelnou ixeni mezi
možnostem její výkonů Onaspůsobuje
Cohyb předmřtfi neživých tak Jako by
ylý Sivými kdežto túiolitlgké nemůže
bez"ní býti silným a zdravým NeilepSf
cesta ku zásobení tčla řilostí jest užívá
ním Hosteiters &iomacii butern lieao
statek života v žaludku spfisobdje nestra
vilelnost dyspepsii zácpu žlučnatost a
malarii Kterákoliv z těchto známek
lest znamt-ním že lest Bitters ihned za-
potřeby Zrovna nyní když je počasí tak
měnivé jest zvláSte cennou a pravidelná
dávka uurzi stolici v pořádku a Ulo
zdravým
Io I?aříže
Kdo se chce letos podívati na
výstavu učiní dobře když si po
jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob
drželi Firma F Brodský & Co
1389 Second Ave New York
zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužiti dle je
ho přání Firma F Brodský & Co
má jednatelství pro následující li
nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston
Hamburg American Line Red
Star Line Holland-American
Line Compagnie Généraln Trans
atlantique American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dověděli se ceny přeplavu
a lístků železničních stačí zaslati
poštovní lístek 28tí
Nejlepší tvrdé a měkó uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí
me svým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne — Prodáváme též všeho druhu uhlí niíké od $3 7-) do
$750 tuna
COUTANT
Telefon 930
Sklad: 17 a
r ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
17- i-i ' n _i ni a in 11 n n _ ♦
I KuuisKyrainTbiass&waii rapeno
429 N 24th St 'Glasgow Block) So Omaha
Dokonalý a ÚDlný vvbér všeho druhu barev skla
iicinovéjších vzorků papírů na stěny t
w rámců na obrazy
i
í cáukiiv piuuuvtt ra uuiutc vo tcikcui ucv matem x lauo uhitiioac a
X natěračské i barvení návřstnícu tabulí atd vykonávají se dobře a spole-
♦ nuvfi ťouze ncjlepsi aůimci se zaměstnávají ♦
♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦
CESI V AMERICE
1 Opereta "Zvonky Cornevill-
ské" sehrána bude v neděli 25
března pěveckým sborem "Lumír"
v Clevelandu
1 V Chicagu se oběsila česká
stařena Marie Pašková 70 roků
věku mající v bytě svých příbuz
ných Přistěhovala se do Chica
ga před 5 lety z Lišova v okresu
budějovickém zde však ji zemřela
dcera a syn spáchal eamovraždu
což asi Paškovou dohnalo k sebe
vraždě 1 Hynek Holáu v Chicagu ná
sledkem nedostatku zaměstnání
stal se těžkomyslným a jevil znám
ky choromyslnosti pročež musel
býti dodán policií na pozorovací
stanici
í Český chlapec Karel Kotek
který byl v Chicagu od svého bra
tra střelen z neopatrnosti do hla
vy z revolveru zemřel v nemocni
ci Bratr teno Louis který ne
štěstí to zavinil byl porotou
koronerovou sproštěn viny an se
vyšetřilo že se neštěstí stalo ná
hodou a ne zúmyslně
1 V New Yorku byla těžce po
pálena 4oletá krajanka Vepřková
a dopravena byla do nemocnice
kdež se o uzdravení jejím pochy
buje Bydlela sama a náhle vy
kxui - i 1 -
šaty Než sousedé šaty její uha
sili byla velice popálena tak že
bez vědomí do nemocnice dopra
vena byla Neví se kterak šaty
na ní chytly ale má se za to že
od rozžhavených kamen
1 Řád Hora Kutná v New Yor
ku o němž jsme minule zprávu
podali že soud s příbuznými Hyn
ka Opitze vyhrál má opět nový
soud na krku Zase jej žaluje
Emil Opitz synovec zemřelého
Hynka na vyplacení úmrtné pod
pory po strýci
i Spolek starých osadníků new
yorských podjal se té záslužné
práce že sbírá veškerá dáta če
ského přistěhovalectví do New
Yorku Nechal natisknouti oběž
níky o jejichž vyplnění žadá vše
cky staré přistěhovalce české a v
nichž jsou rubriky k vyplnění o
všem co by důkladným dějinám
přistěhovalectva českého do této
země za podklad sloužiti mohlo
Veškeré tyto zodpovídané listiny
přijímá p Tom Čapek 300 Vých
72 ul
H V Clevelandu byl navržen
krajan Jakub Krejsa demokrati
ckou stranou kandidátem do Škol
ní rady kteréž navržení přijal
Den Nov k tomu dodává: Jest
nyní na našich krajanech aby ne
jen svůj hlas pro něj odevzdali
ale mezi známými jiných národno
stí jej doporučovali Zvolení
krajana do veřejného úřadu má
býti pokládáno za uznání politické
váhy Čechů a o to uznání stále
usilujeme Proto nyní když se
jedná o čin nenechme si ujiti pří
ležitosti
Tomáš Krčma dělník zaměst
naný v hoblovárně v Green Bay
Wis přišel k vážnému úrazu
Levá ruka přišla do styku s nožmi
a prsty mu byly uříznuty počínaje
malíčkem Palec zůstal nedo
tknutý
Neočekávané změny v počasí
spůsobují často silné bolení v kří
ži však St Tacob's Oel jest pro
středek kterýž jisté a brzké vylé
čení docílí
3f
& SQUIRES
Masn
Pí sáma: 140(1 Farnum
Jt-
tttáT%
j ames -ti-c-ULtsiry řiditei ♦
1 V krejčovské dílně Schwartz
ově v Chicagu praskla gasolínová
kamínka a dělníci tu zaměstna jí
se s těží skrze plameny z domu
dostali Česká dívka Růžena
Levá byla při poplachu od prcha
jících spoludělníků povalena a po
šlapána Čímž utrpěla těžká pora
nění H V Caledonii nedaleko Facina
přejížděl krajan Vác Mikulecký s
povozem trať dráhy Northwestern
když se tu náhle přihnal osobní
vlak Vůz byl rozbit a Mikulecký
odhozen 50 stop daleko kdež byl
od zřízenců dráhy zvednut již co
mrtvola Měl lebku rozraženou
páteř zlomenou a byl na celém
těle potlučen Byl stár 40 let a
zanechal zde manželku a 4 dítky
í Mrtvola českého vojína Jana
Špiky byla v La Crosse Wis 10
března za velikého účastenství
lidu pohřbena- Špíka byl ve voj-
ště Spojených Států na Filipínách
kdež se roznemohl a na cestě k
domovu na lodi zemřel - ' -
1 Jan Čandl v Chicagu byl za
městnán čistěním parovozů na
nádraží Northwestern dráhy mi
nulého týdne však přišel při tom
o levou ruku Při čistění loko
motivy se položil na zem levou
rukou přes kolej stroj se hnul a
nešťastníkovi kosť pažní nad lok-
v nomocnici odňata
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chlcigo 1B bíezií 1900
Trh obilní t posledních dnech znační se slepili
i to ík následkem doitaTiriich ae illnýck Brá
zd Jiiř Tjhlídka ca dobřen úroda iď znaíaé
míry ohrožena tak I následkem zvýšeného yjto-
za Prodíralo ie zboží hatorá: Ozimka l6%dM%
pro kTíten t~%%i7 pro ctrrenec M&tt!4
Jarka 2 '(&()
Korná árii ie t cent dobré Prodávala ie
lít 2 za 86 !í pro květe a červenec
S!%®3tH
Ovea poněkud r cen? ie zlapili říi 8 za 2Hi
W'Á CÍS- i- bílý za SAí(27
Lníaé temeno jest ceny pevné í 1 za tl Khi
Semeno bojínkn (timotby) prodav ee za 1270
jetelové za I8S5&I 40
Žilo je eenj lepit číslo 2 za í
Ječmen T ceně ee lepSI prodíral se za 3S342
dle jakosti
Hovčzí dobytek T ceně pouěknd ae zlepšil Ja
UitA roli pěkně krmeni prodávají se po $4 85A
85 obstojní až prostředni po $41(©4 65 krávy
jatečně po 1300® 4 30 jalovice 326(370 roli k
žírn $4e5®4 85 texueiti roli jateční t375@500
Vepřovy dobytek r ceně značně se zlepšil
pěkný až nejlepSi těžký po I50G@515 lehk?
t485®3074 většina prodej 5 p tbttX&SWA
Orotha !9 března 1900
Trh dobytčí po celý minulý týden nebyl nikte
rak uspokojivým neboť ceny vzdor slabšíma
přívozn nikterak nestoupaly ba spiše ještě klesa
ly tuk že závěrkem týdne cena dobytka hovězí
ho o 10 ctfi na stn nižší byla! než r týdní před
chozím
Přivol o porovnáni a týdny předcházejícím
jevil se být následovním:
Hor vepr SKop
Za minulý týden 13209 44469 883)
Za týden konč lObřeiaa 9618 31U9 &5W0
Za tf (len konč března 9935 4()Mi4 30973
Za týden konč 24 února 13276 42782 Mo94
Za týden konč17 února 13330 33629 37838
Voli prodávali ae za f 3704 75 krávy a jalo
vice za S250®400 a voli k žirn (3 6534 65
Vepřový dobytek v ceni e zlepšil ne jlepíl
docílená cena byla $495 Většina prodejů byla
po 14 8ó®4 m%
Vejca klesají dále r reně son za 11c tacet
Máslo Ie ceny pevnější obyčejná dobrá domá
cí I6'íc pěkné stolní 17&18 másloven 22323c
Dribei Je ceny lepit slepice vypařené l@8Mct
kachny a basy s@9c a krocani tQSc
Jablka pěkná západní Jaoa po H 60 sad New
Yorská 4 Q5UI
Kůže jaoa eeny nezměněná íia 1 syrové za 7c
č t 6% C! 1 solená S č t 7 teleci 8®'2e
tVao prodává se v ceně ustálená nejlepit a
výřik 18 00 prostředni 1550 s nížin 1500
8t Umis II března 1900
Plťice byla zdejším trhu dnea ceny níží'
ozimka črveiá čílo 1 prodávala se f elevalafa
za TI na traU 72'4@72e pro krěten 70á 1 čer
venec 6S'
Eaknřice jH nyní reay perná {la 1 K aa
ttaU 36a-T7 pro květen a (mmt !
Bavlna ttoapi dosaď stále v ceně prodávala
ae prostředni aa 1 7-16
Doporučujte zelným Eospcálře