Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 13, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MOKU ZÁPADU
aVérá m T6 mírné
lékárně JHm fiérmdka
v Hsle 1266 jiS j ul
' blíU WilUanu
-kdež lze veškeré naše záležitostí
vyřizovati '
TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU
nalézá se v ř 509-511 Již 12 í
m MASNY KRAM
na jižfctraně mřsta vlastni krajan
~V F Kunol
číslo 1244 jiínl ij ul
HeJvStšl zásoby masa v&etao druhu
ozenek salámu šunek a vůbec vSeho co
o ar tento spadá
Ceny levnější než kdekoliv jinde
Z NAŠEHO MĚSTA
— Podílníci zbankrotilé Ger
aan Saviogs banky požádali ve
čtvrtek krajský soud o zastavení
schválení prodeje svršků banky
té dokud by zákonitost téhož
nejvyŠším soudem státním potvr
zena nebyla Prodej tento odbý
ván byl 15 února a vynesl iq
300 ccž zdá se býti podílníkům
banky více než málo neboť prý
ltdyby příhodnějšího času vyčkáao
bylo získán byl by obnos nejméně
-dvojnásobný "
— Znalci výtečného moku u
cnávají všeobecně že takové pivo
jako čepuje Henry Vávra ve svých
hostincích na rohu 13 a Williams
15 Williams nelze nalézti v
eelé Praze Není tudíž divu že
živnost jeho denně vzrůstá a ho
- stu vždy jak by nabil Vejděte 1
í- yi £m ii a posilněte se- ' ♦£
Tiskárna Pestnerova zažá-
- dala ve čtvrtek — již po třetí —
krajský soud o vydání rozkazu
- soudního jímž by komisařům 0
Scresaím nakázáno bylo kontrakt
aa jisté tiskové práce jí zadati
Tiskárna tato byla v mnohých
ohledech při podávání nabídek na
tisk nejnižší kontrakt však přece
nedostala a to proto poněvadž
komisaři řídili se dřívějším usne
sením že veškerý tisk konán býti
musí v tiskárně uniové a tou ti
skárna Festnerova není
— „ — Pání-M- JL_ Wilsonová za
žalovala Wm Murryho pro zruše
ní slibu manželského na náhradu
J2500 porotou však přirčena ji
ve čtvrtek pouhá jen padesátka
— Státní dopravní komise za
sedati bude dne 2 dubna v městě
našem za příčinou vyslechnutí žá-i-josii
právníka Yeisera o vydání
= xozkazu jímž by teleíonické spo
lečnosti snížení poplatku za pou
žívání telefonů nařízeno bylo
— JS sne se řekne Se je i a neb
ona mouka dobrá Ale nejlepií jest
JVilberská Zvonečka a Aksamita
— Kdyby nový městský char
tíer náš přísně prováděn Dýti měl
Tměli bychom od 19 do 26 března
v městě našem mezivládí — neby
lo by totiž nikoho kdo by správu
městskou vedl a tudíž jaksi pánem
našim byl Charter přijatý po
pulistickým sněmem roku 1898
V — t-f uiu-inu iijcsscijrcil
následovně: "Úřadníci prvně na
rzamaae cnarteru tonoto zvolení
trastávati hnHou úřady své do tře
tího pondělí v březnu 1900 a do--lud
by nástupci jejich zvoleni a k
zaujmutí úřadu oprávněni nebyli a
-všichni v dalších letech volení
aúřadníci zastávali mají úřady své
po tří leta počínaje třetím pon
dělkem po jich zvolení" Dle
ustanovení tohoto došla by lhůta
-starých úřadníků již v pondělí 19
března noví pak teprvé v pondělí
26 března k zasednutí oprávněni
by byli tak že vlastně po celý
-onen týden od 19 do 26 března
-všechny úřady městské uprázdnS-
nými by byly Chybě této odpo
moženo býti má tím že nově zvo-
- lení úřadníci teprvé 23 března
suřadní přísahy své složí násled
lem čehož úřadníci staří k zastá
vání úřadů svých až do 26 března
-oprávněnými budou
WHLIXr UHLI! UHLI!
Nabfzfm clínvm twým krajan dm nejlepéí tvrdé mké uhlí za e#ny
Mjoií-U ČÍM přeaité a S00O liber Dovažka rychlá 1
— Městský odbor inžinýrský
zahájil tímto týdnem jarní práce
sice zapolato s prací na stavbě
kanálu v severní Části města od
starých kasáren vedoucího
— četní přátelé pana F W
Bandhauera a pana V Bureše
jakož i všichni ti kdož v minulé
volbě městské v zájmu lístku re
publikánského pracovali a hlaso
vali zajisté potěšeni budou zprá
vou že o oba přední tyto krajany
naše bude postaráno a sice stane
se prvnější příručím městského
zápisníka pro kterýžto úřad sám
v konvenci běžel a poslednější na
stoupí pré totéž místo kteréž pan
Bandhauer doposud v úřadovně
pokladníka městského zastával —
Dostane-li se i jiným krajanům
našim od administrace Mooresovy
zaslouženého uznání nebylo do
sud rozhodnuto
— Dr A P Johnston zubní
lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovějŠími
a nejdokonalejšími nástroji a zaří
zením Zuby trhá úplně bez
bolesti tí
— V pátek odpoledne skonče
no bylo úřadní sčítání hlasů v po
slední městské volbě odevzdaných
a výsledky jsou následovní:
Všech hlasů odevzdáno 16310
Za mayora:
Frank E Moores rep 8550
William S Poppleton fus 7658
Mooresova většina 892
Za klerka:
William H E_bourn rep 8397
Thomas J Flynn fus 7446
Elbournova většina 951
Za pokladníka:
August H Hennings rep 8635
Ernest Mertens fus 7062
Henningsova většina 1573
Za komptrolera:
John N Westberg rep 8475
Charles Whitnell fus 733°
Westbergova většina ii45
Za taxovníLg komisaře:
William Fleming fus 8032
?red J Sackett rep 7780
Flemingova většina 252
Z prvé wardy:
Isaac Hascall rep 6728
J C- Drexel fus 6010
Ernest Stuht neod 2857
T — -in- i
Hascallova většina 718
Z druhé wardy
Fred Hoye rep 8814
Conrad Hug fus 6649
Hoye-ová většina 2165
Z třetí wardy:
Harry Zimman rep 7933
Thomas Harrington fus 7475
Zimmanova většina 458
Ze Čtvrté wardy:
W B Whitehorn řep 7 8073
James H Peabody fus 7306
Wbitehornova většina
Z páté wardy:
C O Lobeck stř rep
David Christie rep
767
8237
7206
Lobeckova většina 1031
Ze šesté wardy:
M D Karr rep ' 81 1 1
E F Rutheforď fus 7230
Karrova většina 881
Ze sedmé wardy:
D T Mount rep 8267
A Waggoner fus 7 1 1 o
Mountova většina
Z osmé wardy:
Frank Burkley fus
115°
8043
7447
C T Anderson reo
♦
Burkleyova většina 596
Z devátá ?'srdy:
Simon Trostler ret) :
7930
7423
í Simrsou fus
Trostierova většina
Pro vodárenské bondy:
502
Pro 11516
Proti
2631
Většina pro 8885
Pro dlalebnl bondy:
Pro
Proti i
"34
2072
Většina pro 9269
Pro kanál nl bondy:
Pro 11106
Proti 2080
Většina pro ' 9026
Mimo : toho vrženo po několika
hlasech pro W B Bolcombe-a
H J Penfolda C A GossaaW
H Alexandera za mayora John
Rusbe za městského zápisníka í
A Sanderlanda A G Edwardse
715 So- 13tlx Street
TKLEPOff Itlt
J H Dumonti Charles Sahana
a Geo Heimroda za pokladníka
Lyman Watermana za taxovního
komisaře G W Kinga a C
Axforda za radního Šesté wardy
— Charles Antill nalézal se v
pátek před krajským soudcem Ba
keřem na obžalobu ze střelby s
úmyslem zabití Žalobcem byl
hostinský David Hill po němž
prý Antill v hádce střelil na Štěstí
jej však netrefil Hádka vznikla
ohledně ceny sklenky seltzeru a
soud dopadnul pro obžalovaného
velice šťastně neboť porota uzna
la jej nevinýtn Obžaloba prý totiž
nikterak nedokázala že by býval
skutečně na Hilla mířil a že tudíž
vypálená kule tomuto vskutku
platiti měla
— Nikdy připálený nikdy ne-
dokysaný nikdy tvrdý není ale
vždy čerstvý a chutný jest chléb
svatojanský u Čermáka v lékárně
13c libra 45?
— Město Lincoln zažalováno
bylo v pátek v soudé spolkovém
pí Anna P Sholesovou na náhra
du v obnosu $26000 za poraoění
jichž prý v Červenci 1897 násled
kem chatrného chodníku byla utr
pěla — V pátek odpočíval na poli
cejní stanici Philip Miller s man
želkou a děckem nalézající se na
cestě z Pennsylvanie kamsi do
Missouri za bratrem Na cestě
nalézá se již dva měsíce a čtyři
týdny a celou cestu vykonal pě
šky při čemž děcko v kočárku
před sebou tlačí
- Porota koronerova kteráž
vyšetřovala případ Frank Steele a
kterýž jak minule jsme oznámili
ve středu večer o zavraždění man
želky se pokusil a na to sám sebe
se světa sprovodil vynesla v pá
tek šalamounský rozsudek že spá
chal samovraždu ueboť prý kule
jimiž smrt přivoděna byla v úmy
slu samovražedném vypáleny bylý
— Stav postřelené manželky jeho
značně se zlepšil a jest naděje na
konečné její uzdravení
— Nížepsaní dovolují tímto
nabídnouti svých služeb všerrí
krajanům kteří zamýšlí buď sta
větí aneb cokoliv v oboru tesař
ství stavitelství aneb truhlářství
každém ohledu uspokojí Nechte
nás počítati na práci zamýšlené á
budete spokojeni i scénou f
úctějos Chleborád 1411 So 14
Str a St Drdla 1232 již 14 ul
stavitelé dt46x8
— Jak se dozvídáme pořádati
budou naše Sokolky od soboty za
týden 24 března v sokolovnž
soukromou zábavu k níž pouze
ti kdož předem vstupenkami opa-
ueni ouaou vstupu Duaou mm
Všichni kdož zábavu onu navští
vili by chtěli nechť přihlásí se o
vstupenky za v čas u paní V F
Bartošové Zajisté že návštěva
bude četnou a že veškerá naše
omladina jakož i četní příznivci
našich Sokolek mezi těmi staršími
se dostaví aby ku zdaru zábavy
dopomohli
— Oznámili jsme již že tajem
níkem Školní rady posláno upo
zornění všem rodičům těch dítek?
o nichž porovnáním školního 'cen
su se seznamem dítek školy na
vštěvujících zjištěno že do školy
nechodí aby zákon zachovávali
nechtí-li aby pokuta uložena jim
byla a tím přišlo se na zajímavou
věc Zjištěno totiž nyní že v
censu školním uvedena i jména
dítek dávno již zemřelých patrně
za tím jen účelem aby páni sběra- J
telé censu více sobě vydělali čímž
ovšem pak mezi skutečnou návště
vou Školní a censem velký rozdíl
jčviíi se tnuseL
Prodáváme nejlepsí Ohio uhlí
za $700 tanu Jupiter kusové
$550 tana Tyto dra druhy
jsou nejlepií v trhnzknste nás
Hald & Kice 500 jižní 16 ul
Telefon 123& Skladiště 20th
& Popleton Are Telefon 1222
— V sobotu odpoledne odbývá
na schůze okresního výboru de
mokratického za účelem učinění
opatření vzhledem k obesláni kon
vence státní v níž delegace do
konvence národní volena býti má
a výsledkem bylo že nebudou za
účelem tím odbývány Žádné před
volby a tudíž aní také konvence
okresní a delegace jednoduše mezi
obě zdejší demokratické frakce
stejným počtem rozdělena— Mezi
delegáty jmenovanými okresní de
mokracií nenalézá se ani jedinký
krajan a mezi delegáty Jacksooiao
klubu krajané dva a sice Adam
Sloup a Stan Letovský
— V zdejší methodittické ne
mocnici ošetřováno bylo za minulý
rok 916 nemocných z "nichž 333]
ošetřováno jich bylo zdarma Mi
mo toho vykonáno ošetřovatelka
mi nemocnice této za uplynulý
rok u nemocných 3453 bezplat
ných návštěv
— V jezírku v Riverview parku
nalezena byla v sobotu mrtvola as
3 o tile té Ženy v níž záhy paní
Šelma Johnsonová ztotožněna
Dle všeho ležela mrtvola ve vodě
sotva více než 24 hodiny což zdá
se potvrzováno býti i osobou kte
ráž v pátek k večeru ženštinu onu
do parku ubírati se viděla — Jak
již uvedeno zjištěna v utopené pí
Johnsonová kteráž až do nedávná
s manželem a děckem na 15 a
Phillips ul bydlela As před 18
měsíci prohlášena byla šílenou a
co taková do Lincoln dopravena
byla Co uzdravená propuštěna
byla teprvé pted nedávucin a 1
pátek navštívila matku svou kte
ráž hošíka jejího v opatrování
měla a Žádala ji by hošíka ji vy
uaia tsyio ji to odmítnuto an
matka viděla že dosud mysl její
úplně jasnou není a to účinkovalo
ua ní tou měrou Že přímo odtam
tud do Riverview parku se ode
brala a samovraŽdou skončila
— V neděli večer dne 1 dub
na uspořádán bude v Sokolovně
pěveckým odborem ve prospěch
síně koncert kterýž právě tak
jako zábavy minulé pravým po
žitkem pro návštěvníky býti slibu
je Program sestávali bude z
desíti neb dvanácti čísel a zahrnu
ty v něm budou jak zpěvy sboro
vé tak iduetta quarteta i sexteta
v nichž zastoupeny budou ty nej
lepší síly pěvecké jež mezi sebou
máme Zajistě Že návštěva vzhle
dem k účelu i vzhledem k posile
mravní mladému odboru co nei-
hojnější bude
— Zápisník krajského soudu
Broadwell učinil nové pravidlo
vzhledem k případům v nichž z
rozsudku soudu policejního ku
krajskému odvolání činěno jest a
sice phjimati bude pouze ten pří
pady takové v nichž předem již
poplatky zaplacený budou Tím
značnou měrou bude počet odvo
lání seříznut neboť dosud dělo se
tak v té naději že- než k soudu
dojde svědkové se rozběhnou a
že pro nedostatek důkazů pak pří
pak náviadním vyškrtnut bude
— - O samovraždu zastřelením
pokusil sé v sobotu v sousedním
Council Blufís strojník Edward
Stubbs v dílnách U P dráhy
zaměstnaný Vpáliti si chtěl kuli
do prsou ruka však se mu třásla
a tak pouze jen těžké poranění v
prsou si způsobil Příčinou k sa
movraždě byla prý finanční tíseB
do kteréž delší zahálkou vehnán
byl-
— V sobotu odsouzen býti měl
v soudě krajském stařec Richard
Allen pro vloupání se a krádež
$25 porotou vinným uznaný mí
sto káznice však doptalo se mu
pouze jen jednodenního vězení
tak že již v neděli opětně na svo
bodě se nalézal Allea vloupal se
19 ledna do obydlí pí Shoupové
a odcizil tam věcí as za {25 dlou
ho však výtěžku lupu svého se ne
těšil neboť ještě téhož dne zatčen
byl Milostí se strany soudce do
stalo se mu nejenom vzhledem k
vysokému stáří ale i vzhledem k
tomu že od zatčení svého za
mřížemi se nalézal a vlastně již
tedy téměř dva měsíce seděl
— George Miller držený v
okresním vězení našem co svědek
proti Harry Hulsrcanovi kterýž
pro úrok s úmyslem těžkého po-
vZCui na i: a 1 g v au ičst Do
žádal v sobotu krajský soud o
___- 1 r y
t-tupuaicui Da sruuuuu V Zadosti
své dovozuje že vazba jeho —
nalézá se ve vězení an nemohl
složili záruku že co svědek k
soudu se dostaví již přes 3 mě
síce — jest na nejvýš nespraved
livou neboť prý Hulsman dávoo
již do bot prásknul tak že
kdyby opětného jeho dopadnutí
vyČkati měl třebas celý rok ve
vězení strávili by musel
— Okresním komisařům podá
na v sobotním jejich zasedání
pozemkovou bursou žádost aby
kolem hlavních cest okresních
stinné stromy vysázeny byly Žá
dost vzata byla v úvahu
— V sobotu' vyvolány byly v
okresním soudě případy J A
Smitha a A E Hodgsona kteří
okresním demokratickým výborem
pro podvodné tegistrování před
volbou městskou žalováni byli a
sice byli oba na Žádost samotné
ho popokratického návladního
okresního obžaloby sproštěni an
žádných důkazů proti nim nebylo
— Rytíři sv 'Jiří chystají se k
pořádání skvělého plesu a sice
odbýván týž bude ta května v
Pouze jeden druh
Mám na sLtadZ i!
™ „ „„uy pVIc jcucu UIU1I IUCZUVCK a jiou 10 iy
i nejlepší hotovené Nebraska" přec by jinými ani neob
chodovala
Mdme pro leny přezunlcy do blita
Mdmt pro ieny přezuoky obyéciné
Mdme pro ieny přezuvky Alatka
Mdme Alaeka pro dioky a diti
Mdme přezuvky pro dioky a hochy
Mdme tliké zapinaci Alatka pro mule
Mdme 'ehké zapinaci Alaska pro mule
Máme vše v gumovém oboru pro muže ženy a děti máme
však je pouze jedné jakkosti — té nejlepší
Stojí vás právě tolik jako platíte za zboží Špatné v jiných
obchodech Hadu poskytujeme zdarma neb jest to naší po
vinností a neposlechnete-li ji toť vaší škodou Držte nohy v
suchu jest naší radou Opatříme vám k tomuto prostředek a
počítáme vám méně za to nejlepší než jinde počítali by vám
za to nejhorŠÍ
Národní síui p H Vávry Zaji
stě že příznivci oblíbeného spol
ku tohoto neopomenou dostaviti
se v plném počtu
— Republikánský ústřední vý
bor okresní odbýval v sobotu oď
poledna schůzi v níž usnešeno
odbývati v pátek 30 března před
volby za účelem volby delegátů
do konvence státní a přijato ne
jenom rozvržení delegace ale zá
roveň i pravidla jimiž primářky
říditi se maji Dle usneŠení bude
oprávněna každá warda k sedmi
delegátům v South Omaze každá
warda ku dvěma CKontarf pre
cinkt k jednomu a každv z ostat
nich precinktů venkovských ku
dvěma — Z pravidel Dřiimutvch
nejdůležitějŠím jest Článek jímž
odebírá se právo ku účastěníž
se v předvolbách každému kndn
ač co republikáa registrován byl
přece jen v předcházející volbě
proti většině navržeaců rcpubli
kánských pracoval — V prvé
wardě od bývat i se budou před
volby na ó a Pacific a v druhé
wardě v čís 141 již 16 ul
— Kongresní republikánská
konvence v níž kandidát do kon
gresu navrhován bude odbývati se
má dle usnešení příslušného vý
boru dne 28 dubna a primářky
dne 24 dubna
— Včera mezi druhou a třetí
hodinou ranní zničena byla téměř
úplně požárem třípatrová budova
mezi 11 r 4 r n For"" - v
níž obchod Omaha Tent & Awning
Ců be nalézal a škoda $ 100000
přesahující způsobena Oheň po
vstal neznámým způsobem po
druhé hodině a pozornost nočního
hlídače upoutána k němu dvěma
rychle za sebou následujícími vý
buchy za nimiž hned plameny
střechou vyrazily Vzdor rychlému
zakročení hasičů rozšířily se pla
meny i na oba sousední obchody
Nebraska Sed Co a skladiště
pian firmy Schmoeiier & Mueller
vnichž obou zásoby značnou mě
rou poškozeny Budova byla ma
jetkem J N Browna z Newport
R I a ceněna byla na 115000
zásoby pak vyhořelé firmy ceněny
na 30 coo z čehož pouze jc-n as
dvě třetiny pojištřníra kryty jsou
- Hasiči měli práci velice obtíž
nou následkem dusivého kouře
z hořícího eumovčho zboží vychá
zejícího
O samovraždu utopením v
řece Missouri pokusit! s chtřj y
nedčh odpoledne stárý Churavý
Němec Charles Saabert Týž byl
po delší dobu nejenom nemocen
ale i bez přátel a bez prostředků
následkem čehož každodenně 'no
clehu na stanici policejní vyhledá
vali musel a 6mutné poměry ty
konečně myšlénku na samovraždu
mu vnukly V neděli odpoledne
uvázal si na úpatí Douglas ulice
těžký kámen k ruce než však
úmysl svůj na skočení do řeky
provésti mohl byl spozorován
zadržen a policii odevzdán Po
slán bude nejspíše do chudobince
— V pátek večer bude se od
bývati valná schůze občanů jižní
strany města v síni na 18 a Vinton
ulici V kteréž zejména jsou inte
resováni všichni občané bydlící v
nejjiŽnější části města a tedy v
Brně Jak jsme již sdělili zruše
ny byly některé vyšší třídy ve
škole ví brně Na tom nehodlá
školní rada přestátí nýbrž ebee
zrušiti Školu v Brn! vůbec jakož i
druhou -'školu na Vinton a Forest
ulicích a na místo těchto dvou po
staviti aěkde na Canton a 17té
Pokrok March II
JU _
novou školu velkou Každý kdo
jen má trochu rozhledu ví Že
krokem tímto by se neposloužilo
občanstvu v té části 'města Může
být že někteří páni bohatí majet
níci tam v okolí Canton a 17té
si přejí míti školu blízko avšak
každý ví že nynější dvě školy o
jichž zrušení se jedná jsou ob
čanstvu příhodnými a bylo by
velkou chybou aby zrušeny býti
měly a dítky potom měly míli
neb dvě daleko do školy Schů
ze kteráž se bude odbývati na
18té a Vinton ulici jest schůzí
protestní a podle účastenství v
téže bude moci souditi školní
rada iestli nhřanct vn ct ?mZnn
přeje aneb ne Proto by se měli
občané všichni z toho konce mě
sta do schůze dostaviti a své ná
hledy tak projeviti
QEUrJflTISŮU
V - v 1 7 1 1 1 A i
nemecKycn zaiiunii
no i D PUTHB r
f rr AvifAirvflV!
wm' uiviiuin
mUUIVUYI
PAII1 EXPELLEil
Vtd nf] cis není lrpiíh '
lan a tlátnkOM Icul WtVU
ti
m ua ran a aw om
81 ziatvcn a I medaiu
a Metl Cxsia a odponcta
▼mou pteamau uaan Murat
ar
kajkami
Ttintf J
RtCotvo
Rlditr
Vyléčili aastuieaí v Jelaaat dan
Cítvette Laxatlve Bromo Qainlne tabletky
Líliárnírl rráli peofze Jestil vás nevjléil %c
PodpU na kMÍ bedničce E W Cruve IWmt
Záchvaty trvale vyléfenr Zcbva'r a orr
vmticMt zmlxf po Jednodennim nilvini Dr
Rline' Orpat Nerre Ktorer Zalicte sl pru
$200 labv na zkiiuiku Ubdriite II ularma
lir K Kline Lul Kil Arch St Fhlladlphla
P uiainmf
a vioe atiléhn vstřiku uru
Cujeme kaidému kdo uFe
vuiino j-dnlellTÍ natlnb
vliuteneckcb loverkoh
pKrodiiirh a nílxxfen-lýc-b
obr 16 Nrrotjte řádní oba
vj nad phd itirílou
O H HILHKKMANN
V "t Paul Mlnmisota
Vyléčili nastuiem v Jednom dnu
rMrcite Iixatvo líron Cuínín iiiiic
rkániíi:! vrail iwnlw Jpalll vt nevyM 'Jhc
Pídili na kafclé budnlíco E WGrove líituí
Hloilit fcl řl !uíka pro víťohernou
IlItUit l domácí Dráni ťHhlHt ui
I nriH nih tw ná hwíi Hwin _
' 1538 iit 14 ul VV Martha" " '
I níl í n 'ta Mátu ! ce
- — rrn Knm a DBřity a ví co
pnlH k maílaM: 2 velké Inty ňti„ viwohra-
iéfltQ a v JM_il4kUín mflU{] j X neb
r!co fcrtóTli iúluí ií 3 leta na apiáiky Ma-
tai jchi ji-dina v niiM: mart duhrj dU ImkI
jr tk -ad Po pfipadř J( prrnalmu kinio
koo iy koupil ct-lf vnitřek to in: bmA
Oítalnt I)'lr otK hKl m iurnřuln l"ř!řln
prodeje Ji-Ht ze cbcl Jiti do hntela O MIH
vwruuuusu uianii ne u r r K Vlnuka
Clarkin tMtut € Nebr
HlOlIlíltl ltlístrt a klerka vohi-hodu
JlltUilIlI IIIIMU tHtním odřvnlro
aneb rrcernim Iwm arhopen tmké anirll
cUé a oeckú híl a mám ámU rktifenoMÍ v
podolncb otirbodee h Kdo by viděl o nř-Jr
kém mHiř anf b olx-bodník Vlerf by clerka
potřeboval nechř ml dupláe naadrvou:
W J Vlna Weat Point Neb
Illcilá "í10 oob7 fnfk a uicnář pro
aneb v Iowé Mralya který cíli aai od patná
cti et aneb dnu tlaic nřb vica obyvalrlí
P !y vIlBnym a národnootl mála býti i
rfizri Žádám latkave krajany by mni ó n
Jakém phbodném mlat adéilli pod adreioo:
f WxJ - ' Cha Paiwik
1516 Wllllamaatr- Omaba Nebr
Illeolo! Hleďlo!
8lřřv(ce za půl ceny
PH ledoovím VykHzedra prodeji
Mužské 9185 střevíce po 98c
Ženíképřkoé 1 25 atřevíce poWc
Ženské sllperay 50c po 25c
DžUké atfevířky 60c po ttc
Plejte ae po Anton Bílkovi
C J CARLSCN 107 So 16tk
Báettipe po W N Whltney
naoruU Uavdaa'
Str
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze f too ročně
mm