Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 13, 1900, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
X
4
9 f- t— "T™ a ii rN s x
Ura rt I KA nUdUKU
posiluje a pravldtaie přirozené
cedulky krve - - - - -
Ledviny
Ment v lékárnách
pouze ivláitnl Jed
natelé Jc prodá viji
HeUe-ll Je dostatt
ve viiem tydliitl
adresujte:
Jsou-li ucpány lenivé neb chorobný Četné nepo- ?
řádky se objeví Nemohou mečovou kyselinu Vf
s km odstranit! Píchání Te sralcch r zádech O
a po stranách budou toho následkem a dna vod fk
natolno 11 l Al„ VX _XIU 1 '
uuMmunif ni bo uiuci nr urwirjir' ua líc"
duh se nrcinuže ale ihned Dra Petr ilOBOKA
užijte 0 podrobnosti adresujte: "
Dr Peter Fahrney 112-114 S Hoyne Ave Chicago III
Lee-Glass-Ándreesen Hardware Co
— proiliivují ve v nrni —
Tlařcná vyrážení a lakovaná plecli vé íuíčinl--Cínovaný tilech
železný plech a kovov'' zImž'— Os' iMtý flrát hřebíky nožíř-ké
Zboží bicykly střeliié fcbrauč náboje a "sportovké zlxží
I2I9--223 Harney tico - - - OÍVIAHA NECRASKA
South Omaha Brewing (Jo
JETTEE majitel
vf
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh
Telelou v South Omařfi 8
Český zástupce:
Pale Export"
J K SUSTKUI-iE
jediný pivovar v JNeorasce který zaměstnává českého cestu
jícího zástupce — i
METZUV e PIVOVAR
vyrábí vyhláScný a po celéru Mn4 Objednávkám vénuje se
tápadé za ncjlepší uznat
zvláštní pozornost
Omaha Brewing Assln Pivovar
vyrábí celém západu rozesý lá výtečný ležák
obdržíte vždy nejlepŠí a nejlevnější
KejpčlínčjSťLčáry s gninoyfii ráfy opatřené zafiří?adly pro nohy ? zimě
Telefon 257 3i-ir Paláce Stables 1023 Darenport St
yite" Knihovnu Americkou
Předplatné obnáší pouze $100 ročně
áac? každý předplatitel obdrží 26 velkých seSiiů nejlepSíctí románů každý
eiit o 64 fctrauách celkem 164 xtran Ádreř-a:
" KclhovD3 Americká Omaha Ndb
F 1 HABHIS předseda : E K HARRIS pokladník
HARRIS & ČOMPANY
komisionMi se živým dobytkem
b South StJoteph ifo — t South Omaha Htb
a y e Union Htnek Yofii t Denver Cvle -
Dever Je nJlep!!m trhem ku koup) dobytka k (Iru Coloradgk? dobylok Je
i vítílny uile-ht£né kre krátkorobý Herefordsk aieroý bezrobý tedy uejlep
Z ČESKÝCH VUSTÍ
Vlakem roitrhán — Hrozné ne
Štěstí událo se na staroměstské
Železniční zastávce v Č Budějo
vicích Obchodník vepřovým do
bytkem p Kubovský z Hluboké
muž asi 5oletý chtěl odjeti vlakem
na Hlubokou přišel ku zastávce
když přepážka byla již spuštěna
Nechtěje zmeškati přelezl přepáž
ku a chtěl si jiti koupiti lístek V
tom však přihnal se vlak z hlavní
ho nádraží a nežli mohl Kubovský
s kolejí uskočiti byl parostrojem
zachycen a před očima obecenstva
takřka na kusy roztrhán
Pan Václav Štéfdnck — mlynář
pražský po tříměsíční vazbě ve
vojenském vězení na Hradčanech
byl propuštěn na svobodu Pan
Štěpábék pli kontrolním shromáž
dění dne 13 listopadu m r v
zeměbraneckých kasárnách na
Pohořelci hlásil se slovem "zde"
Důstojník' upozornil jej že má se
hlásiti německy "hier" a když p
Štěpánek na původním českém
hlášení trval byl neprodleně od
veden do cely Za týden na to
dne zo listopadu byl p Štěpánek
předveden před vojenský soud
který jej odsoudil pro porušení
vojenských předpisů do tuhého
vězení na 3 měsíce posty a tvrdý
mi lůžky zostřeného Z vězení
měl být p Štěpánek propuštěn dne
19 újiora ale z příčin jež mu
oznámeny nebyly propuštěn byl
již 17 února dopoledne Ve vě
zení ztrávil celkem 96 dnů
ŇeStéstl — Dne 6 února mlátili
u J Štechra hostinského v Kou
nicích u Kutné Hory obilí parní
mlátičkou Do stroje podávala
manželka hostinského při čemž
něhož zbyl jen nepatrná Část
letopočtem 1879 Dle přibližné
váhy mohlo býti v sáčku pětek za
800--1000 korun Nález Stírby
nemá však ani krejcaru ceny
protože myši pětky úplně roze-
žraly Tuto drahou pochoutku
připravila jim bezpochyby dřívější
majitelka stodoly Karasová jejíž
lakomost byla pověstnou
Dobročinné odkazy — Zesnulý
pražský měšťan a mlynář Karel
Novotný odkázal v poslední vůli:
zřízencům závodu 29000 zlatých
chudým v rodišti zesnulého 3000
zl- Spolku mlynářských pomoc
níků 500 zl vlaskému sirotčinci
200 zl Ústř Matici školské 1000
zl nemocnicí Milosrdných bratří
1000 zl chorobinci na Karlově
1000 zl a chudobinci u sv Bar
toloměje 5000 zl Svým příbuz
ným odkázal 52000 zl '
V hádce zabit sekyrou — Dne 6
února dostal se Michal snopek v
Mor Nové Vsi se svým sousedem
do hádky Protivník Snopkúv
uchopil pojednou sek) ru a ostřím
rozpoltil Snopkoví hlavu Týž
byl na místě mrtev Vrah byl zatčen
Pokus vraždy ze msty — Do bytu
inženýra pro zkoušení parních
kotlů Aug Prence na Král Vino
hradech dostavil se 15 února
večer 24letv zámečník -Bohumil
Kníže a vypálil na inženýra čtyry
rány proti sobě pak dvě Poraně
ní Prencovo není životu nebez
pečné Kníže však již ranám
podlehl Smrtí jeho zůstane asi
příčina krvavého činu nevysvětle
na' boudilo se že Kníže dopustil
se pokusu vraždy ze msty poně
vadž při topičské zkoušce Prenc
nechal jej propadnouti Tato
Prášil se vyznal úplně Kovová
je matkou dvou malých děti
Z bídy a nouze V jednom domě
v Bartolomějské ulice na Starém
městě pokusil se o sebevraždu
Antonín Gally 33letý ženatý vy
rabitel černé vaty na Král Vino
hradech Na Gally ho dolehly
velmi bídné poměry Kamkoli se
obrátil o pomoc všude setkal se s
nezdarem Bědné poměry při
vedly ho až do zoufalství V
Bartolomějské ulici vstoupil do
průjezdu jednoho domu a za do
irovními vraty1 v sebevražedném
úmyslu vypálil si kulku z revolve
ru do břicha Kulka narazila však
na knoflík u vesty změnila ná
sledkem toho svůj směr a poranila
tělo zoufalce jen nepatrně Gally
odhodlán byl provésti sebevraždu
a když první rána ueměU žádou
čího výsledku namířil po druhé
proti sobě a kulka zasáhla levé
předloktí proryla ruku a zůstala
vězeti pod kfiŽí Zoufalý muž
byl odvedený do všeobecné ne
mocníce kde mu lekat kulku í
rány vyňal a poranění obvázal A
poněvadž stav zdravotní nebyl
povážlivě ohrožen propuštěn byl
k domácímu ošetřování S pláčem
nastoupil nebožák cestu k domo
vu kde očekává ho další smutný
život
Uch Dlemon tu£nlv#ch
ťtliujome uenlza na dobytek k žíru
co pro ní můicme kterém kol) obou Jmenovaných trtift udtluti Nejlepíí odpo
ruieni viwh témii bank 6 aneb obrn ťte ohledni nati euolebllvniti oa pokladn)-
Chceme čoskfm rolnikíitn dokázat)
ka banky v Ord NobrM Vincence Koketo
dt'25xm8
tul- ÍŠ2r -M
Oensmore psací stroj
jest nejjcdncduiíí neJtrranlheJSí
nejlehčeji pracující a méně správek
tjžu bojící než kterýkoliv Jiný
V lávodn Pokrokn Zápdu pouiívá ne několik
DEířSMOEE psacích st rejd jíi po kolík rokft a u
k úplni Kpokojenogtl KaždSmu kdo by ni ptál
doionalý stroj líeskýml pÍKmenuml aneb prure
Jen anitilckýml mllženie DENSMORE co nejlépe
odporučit) dtSžmlO
PUtesl o llluntrnTíD clikulář který! obdr-
Eiteapine saarmaoa
UNITED TYPEWBITER & SUPPLIES CO
NEW YORK CITY OMAHA NEBR
HAMBURSRO-AMERICKA LINIE
Nejvétší paroplayební společnost na svété
Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou
dvoUbťGubovýim loděmi Nejryclílejší jízda zNtw Yorku do Hambur
ku Lodě odjíždějí ve čtvrtek a v sobotu
i
Bambrsko-Americká Linie jet nejstarsf Nžmccká Trans-Atlantieká Paro
plavební Spolřřnoít a vlaatoi 147 Jodl majících tíbrnnu inosnost 425707 tun 78 z
těchto Uou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouSrobovýcb parolodí které ku
pohodl) reitujících etIhíC řHznv jou Takový počet parolodí nevlastní žádná
Jiná ipoleřnoít Ohledné přeplavu a cen obraťte mm
HAMBURG - AMERICAN LINE
31 Eroilm Eilcr Tortl 159 Bultlit Street Clicari si
mb jejich Indnatelft '
" Paroplav Spol Sev-nůmeckého Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hod a to minut '
1 t t j
$3300
3000
Yorku 13860
' 13650
Přeplavní ceny
Po parolodích exprewních Jfc New Yorku do Břemen
pratldelofch z " " "
" expreasních % Břemen do New
pravidelných 1
HLAVNÍ ÚftADOVNA:
OSLBICHS S5 CO
HLAVNÍ JEDNATELÉ PRO ZÁPAD
ClaiaGO ©nlaa Sc Co
5"©ai3j:T3om Stxt Cliícagra 111
BOERSKÁ PEVNOST V BLOE M FON TE INU
Porážka gen Oonle 8 lebo 4000 muži od gen Robertse odstranila hlavní překážku
nnitnnn lnntfi t! f „ r1 J „ „Xf 1 í i ' ~ 1 „ '
iwdim)ii MiPfjlK UMU lia AIWVIIIIUIILUIII X (111 lIIIMJB VSItK UriIlUSi Ui II IaH uukiiy
následek pád hlavního mřsta Svob Státu Oranžského Než budou moci Anpli
čané vztyčiti prnpor svftj nad Bloemfonteinem budou muset dobýti několik
vftčzfltví nad neiístnpnými obřany tdto malé republiky Od Paardebergu do
' Bloemřonteinu není cesta daleká jak se mysli když se však Britové dostanou
_ _ i : 1 11 I 1 1 1 I l l n
u juj iuic ou Uttj ze jcoi ío ft)iine CculoVaiu po lil ! o inuuuo uieaicú e
Konaly přípravy k to)l na život a na gmrtu vchodu do malého mřsta toho a vy
vytrvalí Boerové budou bojovali do posledního vzdechu za gvvmi hradbami
Obr4ek nás dohře znáznrňulA druh pevnotf jké obklopují Bloemfontcín a
které jsou bdjeny bojovníky jakými ae osvědčili býti obřané republik libo
afrických Tyto pevnfistky sejeStě osvědčí notnou překážkou armájě anglické
u jejím ucuouu -
stroj zachytil jí pravou ruku a
úplně ji utrhl Nešťastná žena
dodána byla do všeobecné nemoc
nice kutnohorské
Knihovna JVdrstkova-~neptestA
vá býti střediskem o jehož obo
hacení a doplňování věrně pečuje
kruh přátel Náprstkova domu
Během minulého roku vzpomněli
knihovny opět též četní krajané
češti mimo vlast žijící Jsou to
Z Ameriky pp Korbel ze San
Franciska Geringer Křesl a paní
Humpál-Zemanová z Chicaga p
Mašek a Karel z Kewaunee Ši
mek a Moelzer z Baltimore a Vo
strovský ze San José z Čechů v
Anglii a Skotsku usazených inže
nýr Meírbek prof Kroupa" dr
Loth a manželé Seidlovi z Ruska
v první řadě manželé Červených v
Kyjevé dávní přátelé knihovny a
mnsea st rada Vaclík a inspektor
Hesse Také odjinud z ciziny
došly cenné dary tak od Sary
Chilandarce z hory Athoské od
Roemera z Shangaje dále od
MUDr Anny Bayerové ze Švýcar
od Ramulta ze Lvova a zvláště
mnoho vítaných doplňků knihovny
od dr' Holuba z Vídně Z domá
cích příznivců sluší v první řadě
jmenovati: Zemský ýbor krčes
Akademii věd a umění jakož í
obec pražskou jež štědře obmýšlí
knihovnu svými publikacemi —
Mnozí jednotlivci přispěli jednak
vlastními spisy jednak četnými
díly brožurami a časopis kteréž
vhodně spadají v obory v knihov
ně nejčetněji zastoupené
Drahá potrava pro myíi -V Tiš-
Hově nalezl domkář Josef Štěrba
ve výklenku stodolní zdi plátěný
sáček který byl od myší úplně
rozeŽrán a pavučinami opleten V
sáčku nalezeny uepatrné zhvtkv
papírových pětek jichž vložen do
něho větší počet Ku státovkám
přiložen byl proužek papíru z
domněnka jest však vyvrácena
Kníže složil zmíněnou zkoušku
loni v prosinci s prospěchem Ze
zmateného lístku jenž u Knížete
byl nalezen lze však souditi že
nejspíš se tu jedná o čin člověka
šíleného
K smrti provazem odsouzeni milen
ci — Hrozný případ projednával
se dne ío února před porotním
soudem v Hradci Králové Před
soudem stáli 261etá vdova po
krejčím Mafie Kávová z Třebe
chovic a její milence 25letý Ant
Prášil a pronesen nad nimi ortel
smrti provazem Ant Prášil za
střelil 4 prosince v noci úkladně
manžela své milenky krejčího J
Kávu který byl jeho nejlepším
přítelem Vrah dopustil se hroz
ného činu pouze z návodu své
milenky Marie Kávové Tato
svedla nejdříve mladého přítele
svého muže a pak soustavně hlav
ně líčením krásné budoucnosti
připravovala jej k hroznému činu
Ba nama dala mu peníze na koupi
revolveru poradila by zajel ho
koupit do Prahy a vše potřebné k
činu připravila Kdvž Prášil vá
hal pohádala jej všemožně Ko
nečně ustanovila poslední lhůtu
do 4 prosince Oznámila milenci
že pošle muže v noci sobě pro
rum pod záminkou že je jí ne
volno a tu musí Prášil čin svůj
vykonat Nařídila mu též by
nechal revolver ulmrtvoly 1 aby
vzbuzena byla domněnka že Káva
spáchal sebevraždu ' Vražda byla
provedena jak si Kávová přála
ale přes to nikdo se splésti nedal
Kávová a Prášil o jichž milostném
poměru se v Třebechovicích vě
dělo ihned označeni byli jako
vrazi Pověsť která se pevně
udržovala dala podnět k zatčení
obou milenců Kávová zapřela
všechno ba i svůj poměr k Práši
lovi Ale nic jí to nepomohlo
Také čestný dluh Milana Přiči
něnfm svého hostitele maďarské
ho šlechtice Zichya stal se bývalý
král Milan také členem maďarské
jednoty k ochraně zvěře Ale
jako jinde zůstal i tam — dlužen
Jmenovaný spolek uveřejňuje nyní
seznam dlužníků v časopisech
mezi různými jmény nalézá se také
otec nynějšího krále srbského uve
den jako "Milan bývalý král
srbský 3 zlaté" Není to
zajisté nejmenší dtuh který roz-
král srbský na půdě rakouské mo
narchie zanechal
Český večer v Odlse ve prospěch
podpůrného fondu tamní české
kolonie pořádán na podnět ka
pelníka Hanka dne 6 m m Sál
vyzdoben v barvách českých a ru
ských v popředí umístěn český
lev Při hudbě střeleckého pluku
jejíž kapelníkem jest náš krajan p
Hnanek tančeny 1 některé české
národní tance z nich zejména be
seda velice zajímala četně shro
mážděné hosty ruské Česká Ko
lonie v Oděse jest velmi četná
Čítá neméně než 600 osob z větší
části intelligentních postrádají
cích však dosud pevného středi
ska -
Opuítčná íena pokusila se o sebe
vraždu V domácnosti Matie Je
telové v Nuslích zavládly kormu
tlivé doby Muž Jetelové z
nepovědomých příčin odešel z do
mova zanechav osudu nejen svoji
ženu ale i čtyry nezaopatřené
dítky z nichž nejstarší jest osmi
leté a nejmladší čtrnáct měsíců
staré Nebohá žena v nedostatku
prostředků na živobytí z chudičké
domácnosti prodávala jeden kou
sek po druhém až neměla ani čím
by v noci dítky přikryla a před
zmrznutím je zachránila Bědné
poměry připravily ženu až k zou
falství V sebevražedném úmyslu
seškrábala se tří krabiček obyčej
ných sirek kostík hodila ho do
hrnečku s vedou a jedovatý nápoj
vypila Zoufalé ženě' poskytl
první pomoc lékař a poněvadž
stav její byl velmi povážlivý byla
Jetelová která jest 33 roky stará
odvezena do nemocnice Se srdce
rvoucím pláčem rozloučily se dítky
se svoji matkou
Ze msty hodila protivnici do stud
né Dne 8 února odcizila náden
nice Marie Jašková 'v Moravské
Třebové která den před tím se
ubytovala u M Hermannové tam
ní mu hostinskému slepici v ceně
70 kr Obě Ženy snědly slepici
společně Když krádež byla ob
jevena vypravovala Jašková pří
pad jak se vskutku stal Mezi
jiným řekla že slepici snědla s
Hermannovou To ovšem pozlo
bilo Hermannovou tou měrou že
když večer na to Šla Jašková pro
vodu s putynkou stoupla Her
mannová za ni a když Jašková se
shýbla strčila ji protivnice do zad
tak mocně že Jašková padla do
sutdně 224 m hluboké Naště
stí však byla zachráněna Pro
tento' čin octla se Hermannová
před senátem zemského soudu a
odsouzena byla pro zločin a pře
stupek do těžkého posty- zostře
ného Žaláře na 4 měsíce
Revmatické bolesti v kyčlích
jsou obyčejně s jara nej horším i
pročež by se nemělo zapomínali
že St Jacob's Oel jest prostředek
kterýž proniká až ku sídlu nemoce
a jistě výboji
Dopomíujte známým Hospodáře
Pařížsko -Český dopis
V Paříži ao únorau
Výména ktnsulátu Jest ínámov
že zamýšlela ruská vláda zřídili
Bombayi konsulát a musí všude- -uznati
že jest práv& nyní kdy se
pohyb Perském k perskému zálí-
vu a k indickému okeann se stra-
ny Rusů připravuje volba tato
velmi šťastnou Bombay je věru
více kosmopolitickým středisierm
než Kalkuta a městem v něuiř-
se (jako dříve v Alexandrii a An
tiochii) různé kmeny civilisace a
přemnohá náboženství setkávají
proudí Civilisace křésťanski
musulmanská Hindů a Parsft
jsou zde v stálém styku a působi
vzájemně na sebe v Bombay
dcŠlo k národní reformě Fítsu
tamtéž mělo zvláštní učení Brahmy
Sodaje a Brahmy Somaje kteréT -ku
spolčení tradicí Hindů s kře
sťanskou mravoukou a s moder
ními vědeckými vynálezy smžřo~
valo své hlavní zasvěcence MěV
sto a okolí Bombaye je vůbec -jaksi
prvním recipientem západ
ních pokroků které se odtud pa -celém
indickém světě šíří a roz
větvují Což nebylo to v Bom
bayi kde se první přádelny bavl
ny dle nejnovějších lancashirskýcrt
modelů zavedly a v krátké dobS--tak
prospívati počaly že zatlačilyr
celou ohromnou soutěž z Man
chestru ze všech východních
západních trhů? Rusko je růz
nými karaktery svých populací ai
již dnes hotovým smíšením růz
ných kmenů právě tímto středi
skem jak se zdá přímo povolána
assimilaci Asie s Evropou ve všech
fázích provésti Ruský živel jest
tomu určen by v kelímku jako-
Bombay v němž se tolik různých?
prvků ve stálém tavení a spojová
ní nalézá převážného vlivu- záhjr
dosáhl Proto hledí Anglie anae
ruskému funkcionáři exekvaturtrj
uděliti musí by se na druhé stra
ně revanžovala a chystá se ke-
zřízení konsulátu v Tiflisu Bom
bay a Tiflis budou tedy záhy po-
zorovací stanoviště obou mocno
stí Anglický konsul tifliský bude
míti dozor nad Persií a zakaspi-
ckým Ruskem Ruský kon&ulw
Bombayi nespustí oka s Indicř
Obě vlády londýnská a petrohraď:
ská hrají což nelze neuzaati
velmi zajímavou partii na asijské
šachovnici!
Francouzské loďstvo východoasij
ské Admirál Courreiolles obdrželi
rozkaz by navštívil než se do
přístavu Kuang-Čeu-Nanského na
vrátí ruský válečný přístav Port
Arthur Ruská vláda vyzvala-
francouzského admirála by si pří"
této příležitosti všechny ostatnf
carské přístavy ve vodách východ
ní Asie prohlédl což od ministra
francouzského námořnictva bylo
přijato
Pomntk kardinála Lavigera oď-
íaien dne 20 t m v Biskře_
'bráně Sahary" Kardinál Lavi-
gerie který jak známo francouz
skému missionářskému řádu "des
Pereš Blancs" v Biskře hlavni "
sídlo vykázal zemřel před osmi
lety v Saint-Eugéne v Alžíru n
pochován v kryptě velechrámu xr
Carthagu který sám vystavět
dal Odhalení velkolepého díla
Falguiéra byl přítomen p Roujon„
řiditel krásných umění zástupce
generálního guvernéra alžírskéha
a stařičký biskup constantinský
Rabah Ve věci porážky zná
mého afrického náčelníka odbor
níků Rabaha obdržel ministr
osad od kongského guvernéra
de Lamotha následující zprávy?
"Zvláštní posel Gentila (velitele
francouzské výpravy) přinesl mi
dne 2 prosince zvěsť o útoku m
vítězství nad Rabahem kterýž se
byl v Kuně zatarasil Bojováno
plných deset hodin Opevněné
město chráněno iaooo muži
(2500 pušek a 3 děla) Rabahu
raněn a na útěku na sever pří
srážce usmrceno 35 Senegalců
jeden Evropan poraněno 110 do
morodců Náš sbor Čítal v c-žlka
pouze 320 pušek tak že skorou
polovice k dalšímu boji neschcg-
jia JJalší pochod k íezeru řať-
skému prozatím odložen Robit
lot zaujal opevněné město Tuniav
Gentil se vrátil do Gribinguí at
navštívil mne v Bangui Výsledky
boje který s Rabahem svedl jsoir
skvělé Baguirmský sultán se
spojil s Robillotem Rabah ztratit
na tři tisíce mužů Zajatci vy
svobozeni cesta k Čadu volna
parník na řece Chari plující při
nesl noviny o výpravě Foareaou
Žádám za posilv a rozkaz v!"
s
A Saissy
fcťv
-i KřlS
6?
Bit
i
J