Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 13, 1900, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
fif E HOLOYTCHINER
ČESKÝ LÉKAŘ
OFFICE na robu 15 a Howard ul Bheoly's
moca cis averi siu Tierua lun
V písároi k nalezeni od 10 do It hodin ráno
Od I do 4 odjpolrrint a od T do 8 v ťer
Telefon residence 1074
lirlll Geo Bickneii HD
xfe-ujiomi léleatt
ZRAKU SLUCHU
1404 FARNAM UL OMAHA Nin
dtUmt "Wl™Čflo telefonu 78Í
Vyléčím koktání
KsríHSNOí : Nejpředněji Ukuti v Omaze
Podrobnosti zdarma Julia E Vlufhaa
du4rl 430 Kamini Bíd- Omaha Neb
O D KIPLINGER
roh 13 a FattisMaa
aJaMíEiCaí obclioi
'Rozesýláme America Favorite TOM MOORK
a HENKY GBOKOBdobrá 5c doutníky
Chas Kaufmmi
O pojišťující jednatel Q
v a veřejný notář u
7aitllftill M11nI( MIZI1(„f AlAX~t
mlva ii kupují! mi]iiirk nemovitý vydává
l 'epiuvoí lístky x t v ropy a Uo tvrupy utd
i-4f o "Hniio na nemovitý1 majetek
Plsama ScT-záproti 13 a Doajilas ul
Frank Doležal
óomHý právník
FREMONT - NEBRA3KA
Vyřizuje veškeré soudní a právní zále
žitosti při vrchním aneb krajském soud
▼ kterémkoliv okresu Maje dfikladne
znalosti práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve všech ěátích státu 44tf
FR GUBA
Český právník
VE SCHUYLER -
NEBR
Vede právní pře při všech sou
dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří
padech Pečuje bedlivě a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
Reference: Bankovní dům F
Foldy Adresujte: Fr Cuba
Schuvler Neb
Dr L H SIXTA
SCHUYLER NEBR
Písárn v Ilollmanoyc blocka
V druhém poschodí
I#uIiiAa n „Amnnň
jež se vyplatí za obyčejnou ceno
VfarnářBké $100 buSl '
Neopomeňte zaslat 5c v kolkách na 8
' vzorky kukuřice která obdržela zlatou
kovou knížku ' Hints on Ccrn Qroving"
lowsica nospofinrata aoiei vypěstovala
po akru 05 buSlft a z každých 70 lb klaso
vydrolila 62 bušlfl zrna "Mnozí farmáři
ještě předstihli tuto obdivuhodnou skli-
-zefi Adresujte: dth4m
J B Armstrong
Pleasast YaHey Seed Cors Fsra
Sbenindoah lowa
í -
4
V Cechách promovaný
i tiuíený '
'' S " ORDINUJE y
V ČESKÍ LEKArNÍ
NEDĚLY & SYNA
4
4
l
F
V CRETE NEBRASKA
Vetkerá předpisy lékařská vyho
tOTaJi usrtžto láfcirniz privai a
evědurnitě i neJcisUicb a n„U:p
"'I
sicn leceouicn prostředku gr
Osobně- řízené výlety cestujících do
KAL1KOKMF povejfcé
Rock Island Routě
Scénická dráha vyjiill Omahy každý pá
tk přes liolorado Sprlnirt a Hnit Lake da Ka
tlfornle a na Pacifická pobřeží
Jižní dráha vyjíždí z Omahy kaJtdmi utredu
iil Fort Wi(rtn a Kl ťaao do Iw h nxule a
Sun Fraaclncn
Trio turilké' vory Jsou nejonví jíího vxora
a připojeny Jwu k rychlým oeobnim vlxkftm
obiibiTioKt Ji-Jlub Jel d&kaiem te nauUi J
to nrJIrpX
Lítky neJlevnčjM jwa poulltelov v tíchto
oblíbených I'ullraanových l-irlst voiefh
O daili zprávy o tíi-ht-o vlack-h a výhodách
Jl cetuici potlvají plíte -#-
JOHN SEBASTIAX (JrA ChlnwIII
Ioi-trejtc o
o llll0UCI10Ht
svých rodin
prlítoopen!
k rotvětvei
ětveaétan
řádu
10D3ÍN WOBLD
Jmi vypláči poJUtná
pravot a ryohťe
JEDNÁNÍ V ŘEČI ČESKÉ
Hledají té jedaatclé
k uluáml Bovcta Unovi Vbodo4 pod
mínky Dopltt o podrobnoatl eeaky aek anglicky
a rrchaibo velitel
J C ROOT
íllSbeely Biock OMAHA REB
Na famlsslsslppské mezlnárod
ul výstavě v Omaxe obdržel
v odboru pivním
Cabinet Bcer
ZLALOU MEDALII
tákladi Jeho čistoty a Jeho osvi
teleb a posil Kujících vlastnosti
Objednejte bedničku od
Freď Kro? Brewlnj Co
1007 Joalcson Ht
TlUKU 420
ADKESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Rád Palacký 2 1 ZCBJ
odbývá evá pravidelná schbze každou ftvrtou
oedill v mísící o i h odp v síni p Klepet ky
na m a wmmm ni rreun ti uerKa tu j vac
Šebek I4W8 4th 8t 6i"etnik V A Souhra
da 1317 Williams ul pokl Kr Mach
Těl Jed Sokl v Omaha
odbývá svá pravidelná sch&ze ksidý druhý
ítvrtek v menid vefer ve svá miatnoatl KiíS
So lmh St Pfedt Václav Bore tajemník
lan Junák IW9— Ml So l'-'lh Bt ůCetníK Karel
Rtenickn w ho i (in fokladnlk Ant
Kment 1247 Ho 15th Str
Podp Sokol Tyrš l 1
odbývá svá schůze dvakrát mfeiíní každou
ineaeu n i pomn u v meeicl v gini Metzove
Celoroční schaze odbývá ae I ncdčll v říjnu
palletnl chae 1 neiltll v dubnu a čtvrtletní
v lednu a uronil Předseda Fr Svoltek nii-
stopteriwda JoaXeJeplnoký taj John ChleÍK)-
raa vm juni ita ul octn)ií Joser KK?pnr
1430 JI lí ul Fokladnlk V F Kunci 1318 So
13 Htr výbor majetku Joa Níiruec Jos Vo-
pálka a Ant VMk prapnreJtnlk J Aerhakl
aosorco rr vujtecu pcceiniK a vaaaK
Jan Hus Lože i 5 Ryt Pjthia
odbývá ftchAze ka2lnn hrvm a ifetl středu v
milici v Národní ainl na 13 a WiMian? ul Ve
licí kancléř Fred Hiamn etrazce archivu a
pe£etl F Jelen IIS a Center Strážce flnancí
Váe Přibyl Nj9 do 12 St ťokiudpík Jos No
vák 13(11 již 13 ui
Bohemia Lože í 814 AOL W
odhvvá ave urnvldelná scbfize v Národní sin
kaidoul a 4 stfe'ln voíit F WHandhauer
M P Vác J Iake Záp 1518 Wllllam 8tr
1 V Vacek dCein k TílO fo 14 Stí O Kose
water spol lékař !aí rlee Hulldlng
Tábor Columbns 2 CO W0W
odbývá achnze každá laS úterý v měsíci v
sinln Jos Klepctky na 13 a Wllllam ulici
Vel Komtul JanNániěatek mfatokonaul Vác
Hlažek pokiaan a uims ivunci wieri r j
Fitle 211 N!H at So Ouiaba: orůvodíí Jos
J Dofeji vnitřní strážce Joscph Krejčí ven
kovní strážce Joser vanea _
Tábor Nebraska i 4771 MYTA
odbývá svá pravidelná scbfize každoa prvou a
třetí středu v mčsícl v oem hodin večer
v síni Dana Jana Hrocha Koneul K Cmrkov-
ský 1113 Dominion St návodčí Josef Fiala:
nanxer jos v opu na a a minám unce Kléru
J F PHbvl8IOHIckorv: Drávodči Fr Vele-
chovský vnitřní stráž Josef Hrubý: ven
kovní straž jonn ntrnaa: vy Dor majemu
Bud Beran Jan Chleborád Josef Fiala
Tábor Nebiasská Lípa i 188 W0W
odbývá sch&ze kuidý druhý a čtvrtý čtvrtek v
(nl Hrochovi Josef Síp předseda 1012 Houier
St Václav i (oleji místopředseda John Safar
pokladník imh wiiuams A t wovsk taj
zut racinc st rr soukup prnvoaci
Sbor TlastlHlara i 29 JČD
olbývá schfize každou 1 nedíll v mísící v Ná
rodní síni o US hod odp Předsedkyni Harle
Michal I8U8 Mwo nl vysloužilá předsedka
K Bartoi námistka Marie Rosický tajemni
ce M Suchánek 1124 So 13th St áčetnlce
Josefa Moučka 11 a Williams ul pokladuice
Karolina Beránek 16 a Williams ul do~
sorkyui Mane Kunci
Sbor Boleslava í 60 JČD
odbývá scbbze každou 2 nodf ll v snisíel v Ná
rodní sinioS b odp Předsedka Ant Mach
1231 11 15 ulice tajemnice Vinci Čermák
1247 již 14 nl ttčetnloe Marie Příborská 1211
Již 12 ul pokladnice Karolina Fiblirar 12U9
JU Id IU„ „„_
Sbor Hvězda Nové Doby £ 86 JČD
odbývá svá sehdze každon 3 nedill v mčsicl ve
t hod odp v síni Metzovi Předsedkyni M
Engeltbaler taj Vllbeimina Bartoiová 1294
So 13th St áčetnlce Em Chleborád 1118
Sbor Martha Urove £ 10
odbývá svá pravidelná sch&ze vždy 4 nediil
v měsíci v Národní síni Předsedkyně Mary
Boukal místopředsedkyni Anna Krejčí
tajemnice Koale David bo is st poklad
nice Joele Janeček nr&vodkyni Faonie Pelek
a Fannie Opočenský lékař Dr L Svoboda
Sbor Čechle D of H i 161 AOUW
odbývá pravidelná sch&ze každý Z a 4 čtvrtek
v meaicl ve dvi hod odpoledne v místnosti
oana J Havlíčka v Národní síni Předsedka
Anna Sluníčko tajem Jonle Vacek 2312
líni 14 ul účetnice A Svojtek So a St
Pokladnice Anna Havlíček l?31 již 14 ul
spolk lékař C ttosewater 223 Bee llldg
Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřevařek
odbývá své pravidelná seboze vždy v čtvrtou
nedill v měsíci v inístnntitl n J Hrocha Před
sedkyni Marie Jirák 1246 Jižní 1 ul místo-
Dředeedkyne rannle Krsllčei tajemnice M
Samec 12fi6 Jižní 13 ul pokladnice Julie
Soukup 221 Jižní 12 ul pr&vodkyni Antonie
Tříska V K Marie Mařík vnitřní stráž Anna
Dvořák venkovní siráž Katle Sluníčko výbor
majetku Marie DoleJS Marie Fecbáčová U
Stover
Podp sbor Sokolck TyrS ž 1
odbřvi svá scbňze Jednou mřsíčni a sice
každou druhou neděli v slnl Metzovi Ceo:
roční seboze odbývá se v říjnu palletnl v du
bnu a čtvrtletní v lednu a srpnu Předsedky
ni Františka Koctský místopředsedkyně Ma
rie llečán la lem nice Staale lienák luH IHih
N Nis Ho Omaha áčetnlce Marie Bílek 38 a
Charlea ht Omaha pokladnice Bož Bukáček
Eliika Přemyslovna L 77 7ČIU
Sch&ze třetí neděli v misicl v slnl Jos Kle
pětky Antonio Kmnl plededkynS Josefa
pwiiter iaj Í40Ň So 4tb Si íianna tiebek'
áčelnic-e 1407 So 4tn St
Tábor Xyrta f is 022 R X A
odbývá acb řízl první neilill v rnfsícl v sokol
ská síni- ředwdka Marie Houkal tajemnice
Marie ťrbánek S 1H St pnkadnlce
Josefu Valenta výbor niajetka Kateřina Ve
lecbovský Frant Pelek Anna Šemík spol
lékař Dr U Svoboda
Tel Jed Sokol v So Omaha
n-oývá svá pravidelná sch&ze Jednou měsíční
a alce každé lni nonděli v měsíci w místnosti
Jana Kootskýho na mha ŽU Q Starosta
Beriř ineoMiiier lalemnik rr Mens lun inu
a N St áčrtnik Vác Vrabec ih a 8 St
pokladník František Hájek mezi N a O ul
Praha Lože ě 828 AOCW
udhývá svá pravidelná ach&ie Lit středil
v měsíci v aini o Koum kino na zu a u ulici
Fr Wellch Mistr Práč F J Fille tni Sil N
22 Jo V áchal áčetnik 20 a P ulic Poklad
Hedř Dlenatbler W tUul
Rád Palmové Dřevo £ 7
Knih Dřevařek v Ho Omaze odbývá ach&ze
svá každá poslední pondělí v měsíci v místno
sti Hr Kouiskýcb Marie Vornáčka D&sUiJaá
pornčnk-e Kaile Vomáčka tninlnph-dsrdka
Kati Voráek 247 So 21 Htr tajemnice
Františka llvoBka bankérka Kranliika Hvn
boda soukromnice Barbora ftarek přivodil'
lonenhin Houkal vnitřní alrái Anna Křeček
venkovní stráž
Ooaúa StoYQ Bsjair Ms
1207 DoaglsM allce
mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to
pícím necbf jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
ČEŠI V AMERICE
1 Minulý týden vySlo číslo tře
tí - třetího ročníku Bratrského
Věstníku orgánu to Západní Če
sko Bratrské Jednoty v kterémž
se dočítáme různých zajímavostí
Z Minneapolis sděluje se e uvá
dění 12 nových Členů najednou
do řádu Český Lev mezi nimiž
bylo pět Anděla Z Hutchiuson
Minn sděluje se o navržení čtr
nácti nových čekanefi najednou k
tamnějšímu řádu Hlavní Úřa
dovna oznamuje že v měsíci únoru
přijato bylo 85 nových členu a 35
ČlenkyS a odporučeno vrchním
lékařem ku přijetí dalších 73 čle
nů a 44 ČlenkyS V měsíci břez
nu uváděny budou dva nové řády
a sice jeden v Yuba Wis a dru
hý v Blooming Frairie Minn
kdežto čtyry další jsou založeny a
uváděny budou koncem března
aneb začátkem dubna a sice ve
Weston Nebr Renfrow Oklaho
ma Oklahona City a v Traer
lowa Nejvítanějším bylo zajisté
čtenářům oznámení Že hotovost
v pokladním fondu úmrtním ob
náší přes $10000 a proto se za
stavuje další placení na úmrtí a
členové této jednoty nebudou pla
titi žádný úmrtní poplatek v mě
síci březnu Mezi jinými zajíma
vými zprávami jest sdělení dopisu
kolektora berního že záruky úrad
níků podporujících neb bratrských
spolků musí býti opatřeny 5ocen
tovým kolkem Pořadatel vyzývá
též aby řády vzaly v" úvahu zdali
by neměla podaiknuta býti sbírka
ve prospěch stávkujících uhlokopů
vj starých vlastech Zajímavým
jest výtah ze zpráv podaných au
ditoru státu lowa za minulé tři
ALFRED
Alfred Austin slavený básník anglický netíSil se valné přízni řasopieectva aniž
obecenstva anglického ale nyní jeho popularita stoupá Složil několik básní
aicre v nynejsi poonute qodc ma aoDyiy věhlasu mezi lidem vlastenecky nad
šeným 8 ZÍSksl SÍ Přízně Obecné tím la ahírnl Hnhrnvnlndrv rtrn vnikli v lirnl
Af rice jakož 1 peníze pro ošetřování
icui a nuu
roky Dnem 31 prosince 1897
čítala jednota 1259 členů icliž
průměrné stáří bylo 42 roků a 4
měsíce O rok později dnem 31
prosince 1898 dostoupil počet
členů na 1 7 14 však průměrné
stáří kleslo na 39 roků 3 měsíce
Koncem roku minulého dostoupil
počet členstva na 3423 a průměr
né stáří jejich obnášelo 38 roků 2
měsíce Rozmnožilo se tedy člen
stvo za ty dva roky 1898 a 1899
o 2164 avšak průměrné státí
všech ač všichni staří ovšem jsou
o dva rokv starší kleslo o 4 roky
2 měsíce Jak dobře působí sy
stém platební zavedený u této
jednoty toho důkazem jest ohlá
šení úmrtí br Ludvíka Kalaunera
Týž zemřel dne 5 února Dne
12 února došlo Úřadovnu náleži
té oznámení a důkaz smrti Dne
15 února poukázáno úmrtí k vý
platě a dne 22 února bylo již
úmrtné pozůstalé vdově doručeno
Nejzajímavějším ze všeho jest vý
kaz co v této jednotě platili Čle
nové do úmrtního fondu za první
čtvrtletí t r a sice Členové v stáří
do 25 roků platili za celé čtvrtletí
do úmrtního fondu pouze lioo
členové v stáří 3c roků platili
1140 a v stáří 45 roků $200 za
tři měsíce
wi V okresu Saunders Nebr
byl ustanoven od komisařů krajan
Fr Kašpar správcem chudinské
farmy Na tito farmě se nalézá
nyní 13 chudých a choromyslných
z nichž 6 jest našich krajanů
1 V Clebum Kan zemřela
nedávno krajanka Šímová 'bez
dětná a zanechala majetek v ceně
asi i$ooo Její muž zemřel již
před několika roky oba manželé
byli velice lakotní jak píše jeden
dopisovatel v Katolíku Když se
bankéř u nějž měla Šímová pení
ze uložené dověděl o jejf nemo
ci přijel ji navštíviti Spatřiv!
pak že žije jako nuzačka nákou
pil vše potřebné pro dům jejž
nechal vyčistiti a zjednal nemocné
lékaře a obsluhu ale Šímová prý
lékaře 1 obsluhovačku vvhnala
aby jí prý peněz neubylo Nyní
zemřela a o peníze nalakocené se
rozdělí příbuzní
" S objevem Roentgenovým že
totiž některé paprsky světelné
pronikají i tělesa neprůhledná za
bývá se mnoho vědátorů Zde ve
Spoj Státech vychází časopis vč
novaný vynálezu tomu nazvaný
"The American X Ray Journal
který jest vydáván v St Louis j
xonoto časopisu došlo nas cis a
ročníku 6 v němž shledáváme
též příspěvek od našeho krajana
dra Rudiše Jičínského z Cedar
Rapids la Pojednává o prakti
ckém upotřebení X Ray paprsků v
lékařství a upozorňuje ua to
že sé nemá lékař při zkoumání
vnitřních částí těla lidského obme
ziti na jediné upotřebení radiogra-
fu přístroje to pro lékařskou po
třebu Roentgenova světla nýbrž
že má vykonati vždy více pokusů
aby zjistil nade vši pochybnost
neduh a jeho příčinu
1 Během měsíce února zemřelo
11 členů jednoty ČSPS a s man
želek dle rozpočtu tajemníkem A
Jurkou zaslaného Z těchto bylo
10 pojištěno na $1000 jeden ze
zemřelých již dříve obdržel výpo
moc I250 při úmrtí manželky tak
že dědicové jeho jen #750 obdrží
kterýžto obnos z přebytku pře
dešlých rozpočtů vyplacen bude
íednota CSPS dle únorového
rozpočtu čítá 10134 členů poji-
stenyen na 91000 137 po $500 a
6 495 manželek pojištěných na
$250 každá Zavádění nové sou-
ATJSTIN
raněných ku kerémuž účelu měl nadšené
stavy platební se osvědčilo tak
obtížným že tajemníku Úřadovny
N H- Ř br A Jurkovi musel
býti přidán výpomocný písař a ač
dva pracovali po 9 až 9 hodiny
každodenně nemohli býti s prací
hotovi Proto žádá br Jurka
aby mu ještě na dále byl výpocný
písař povolen než nová soustava
platební do pořádku uvedena
bude t
1 V Rockland Lake nedaleko
New Yorku žije značný počet Če
chů ale ještě více Slováků Če
chové tamní podporovali vždy
podniky Slovácké a náleželi do
jejich spolků když ale české ženy
založily vlastní spolek český je
prý zle Někteří ze Slováků rock-land-lakeských
brojejf proti tomu
a kladou spolčování Čechů vše
možný překážky v cestu Tak prý
již přede dvíma roky překazili
Slováci v Rockland Lake N Y
založení řádů Č S P S o což
se však opět nvoí tamní Čechové
pokouší
1 V New Yorku pronajal ob
chodní výbor síň Sokola jakési
společnosti jinonárodní pro odbý
vání koncertu poněvač se však
vstupenky prodávaly jen muž
ským vzniklo z toho podezření
že to má býti zábava nemravná
Kdosi to také udal policii a ta ob
sazením sálu ještě před započetím
zábavu tu překazila Nyní je z
toho všeobecné pohoršení mezi
Čechy new-yorskými poněvač jako
všude jinde mezi našinci jest i
tam mnoho stran z nichž jedna
na druhou zodpovědnost za ten
skandál uvaluje
1 V Chicagu se soudí manželé
Hruškovi o rozvod z Čehož po
vstal v tamních českých kruzích
notný skandál Nejen že se do
stalo do veřejnosti hanebné zachá
zení muže se ženou ale i tamní
časopisy české si při tom vjely do
vlasů Svornost obvinila zpravo
daje Hlasatele že podal o při té
lživou zprávu poněvač naďhání
právníku Hrdličkovi Zpravodaj
Hlasatele zase Svornosti za to vy
nadal podle not
X V Cedar Rapids J A BartoH
zavřel 3 března svůj řeznický
krám na 1 ul blíže B ave a od té
doby prý jej ve městě nikdo více
nespatřil
1 Dle zákona státu lowa mohou
býti salony otevřeny jen v těch
místech kde žádost o povolení
jich jest podepsána 50 procenty
voličů V Cedar Rapids jakož i v
mnoha jiných místech byly salony
zavřeny a nyní se podpisují nové
žádosti o povolení jich Krajan
Josef Halq sbíral 8 března podpi
sy na podobnou žádost upadl
však c a náledí vymknul si nohu
z kloubu a rozštípnul kosť holen
ní Nejspíše ho prohibiční pámbu
potrestal
II Z New Yorku bylo do Prahy
již zasláno do 9 března 4000 ko
run (přes 8oo) vesměs cestou te
legrafickou prostřednictvím firmy
Brodský a sp na podporu stáv
kujících horníků Tyto peníze
sebrány byly mezi newyorskými
Cechy během 10 dnů a v dálších
sbírkách se pilně pokračuje
1 V Cedar Rapidsích nebyl
zvolen krajan Kirchner za radního
v 3 wardě jak jsme miuule udali
nýbrž jen pan Slapnička za radní'
ho v 7 wardě a za maršála krajan
Kozlovský
i Krajan Alois Macek který
jiz oa roKii io£55 se naieza ve
Spoj Státech a žije nyní v Chica
gu vyslal před několika léty syny
své do Prahy aby se -v tamní
konservatoři hudebně - vzdělali:
Nyní žádal starší syn Mackův prů
vodní list do Ameriky od vyslance
Spoj Států ve Vídni na tom zá
kládě že otec jeho jest již dávno
občanem Spoj Států byl však
odmítnut Ve Washingtonu byla
záležitost mladého Macka vyříze
na v tom smyslu že odejel do
Čech pokud ještě otec jeho zde
občanem nebyl ' a poněvač v ra
kouské monarchii plnoletosti na
byl stal se příslušníkem země té
Nyní když bude chtět mladý Ma
cek do Spoj Států musí sem při
jeti jako každý jiný přistěhovalec
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
PIERCE Nebr 6 března —
Ct Red Pok Záp l Rád čítám
doDÍsv od různých dopisovatelů
nichž se dočítám jak v které
krajině byli od matičky přírody
obdarováni a jak ve společenském
životě pokračují Proto se cítím
povinným též sám něco do Pok
Západu napsati V roce minu
lém zde byla úroda celkem vzato
uspokojivá a rok ten se ukázal
příznivým jak ku všem pracím
rolníků tak i co se týče odměny
za nase namáháni rsemce se
prodávala po 48 centech oves po
17 a kukuřice po 21 centech za
prasata se trží $430 za 100 liber
i alce musím oznamiti ze moje
milovaná manželka se odebrala na
věčnost 2 března a byla za veli
kého účastenství od okolních sou
sedů ku poslednímu odpočinku
doprovodřna Nad rakví její pro
nesl bratr můj dojemnou řeč
Všem účastníkům pohřbu vzdává
srdečný dík Vojt Kroupa
TYNDALL So Dak 7 břez
Ct Red Pokroku Západu!
Pár řádek pro Pok Záp Přítom
ně máme trochu snčhu jak to vy
hlíží dues slunce jej dlouho ne
strpí Panu btckiýrau Janovi
zemřel nejstarší syn v stáří asi 21
roka po krátké nemoci na zánět
plic byl uložen na evangelický
hřbitov za přítomnosti velkého
účastenství řádu Pravda Člen
Kyne a cienove darován věnec z
květin na rakev neb otec jeho k
řádu náleží Zdejší jeden spolek
český odbývá porotní soud skrze
dva členy až doposud bez výsled
ku v jejich vlastní síni Divadel
ní spolek zdejší připravuje se na
kus Sedlák Zlatodvorský Všichni
jichž se to týče jsou tímto napo
menuti aby &ž budou hlasovat
by se sehrál zase kus řídili se dle
stanov a přijali úlohybudou li jim
nabízeny od řiditele Pták Bratří
mimo rozsáhlého dřevuího skladu
zde též v Táboře a v Evans za
kládají sklady Dráha Ch M &
St- P dováží již pstřebné věci na
novou dráhu která má býti v čer
venci hotova přes Tyndall na zá
pad Občané první wardy! Toto
jaro budou volby městské jest
naší povinností zvoliti Čecha do
rady městské i Školní nespěte
zase máme zde Peška neb který
koliv Pták byli by all rigbt Tu
ším že náš český mayor poběží
zase Z Č B J čítá 33 údů a
několik jich ještě navrženo ku
řádu Náš hostinský Tonda ne
dělá rozdíl když šlápne tak ne
kouká je-li to Č S P S nebo
Z Č B J on patří k oboum
Něiteří naši jak si říkají Jeffer
sonovi demokrati prý by podali
žalobu ke Courtu kdyby je dali
co čekance na demokratickou ti
ketu Nebojte se my vám nebu
deme otčýni půjdeme s vámi
třeba jsme byli republikány a zlo
ději Minulou sobotu jeden starý
osadník dal nám následující otáz
ku na ulici: Jak pak hoši to
budete dělat až budou na zimu
volby půjdete zase za Čechem
anebo za jiným národem jako
jste "musili pro síň když vám ji
Č S P Sáci nepronali? Otázka
nás překvapila á žádný neodpo
věděl Dr Sedláček a r Finii7
hodlají příští leto stavět pěkné
residence zde Zvláštní bratři vel
kou sin a Z Č B J již má vy
hlédnuté nebo snad i koupené
loty pro sía též když slyšeli v
neděli po službách božích že
Čespesáky sía žádného nic nestála
Hasičský sbor čítá zde asi 20 čle
nů Čechů jz 25 všech Chéf S F
Srstka foreman A Hájek assis
F F Srstka taj V J Pták
pokl T V Pták též zde založili
žebříkovou četu No 2 Dnes
odtud byly poslány dva železniční
vozy vybraných koní do Severní
Dakoty za které bylo placeno
?8ooo za kus Naši někteří
farmeři čeští již kupují do nfll
sekci
věří
úrok
Češi
pozemku najednou kteří
že v dobytku jest nejlepší
na kapitál Někteří zdejší
připravují se na pařížskou
výstavu kolik jich pojede není
známo ještě tucet jich asi nebude
Máme zde 6 hostinců 3 české
tak snad máme také právo někdy
trochu se pohádat Školní po
zemky budou zde prodávány 17
t m a pronajímány co po prodeji
zbude Kdo by si přál koupit
nějaké loty v Táboře měl by tak
učinit co nejdříve neb tam oče
kávají v brzku veliký bum '
Ant Hájek
Tak jim potom poslužte
Skoro každým dnem dostává se
ném dopisů jež jsou pravou záha
dou Někdy jsou nepodepsány a
jindy opět bez hiavy Často není
udána pošta a razítko poštovní
jest nečitelné tak že nevíme od
kud to jest Někdy zase odběra
tel kterýž dostává list na poště
venkovské- vzdálené od města
píše nám z města a neudá nám
svou pošto nýbrž jednoduše ohla
ví dopis jménem města z něhož
píše a my arci pak musíme míti za
to že jest aneb chce býti odběra
telem z onoho města Leží před
námi dva dopisy právě došlé a
otiskujeme je na ukázku tak aby
seznali čtenáři jak se často jedná
bezhlavě což nám způsobí velmi
mnoho nesnází a zdržování Zde
tedy jsou:
Číslo 1 i
"Zde jest náš atres Václav
Mrtvan (aneb snad má to být
Urban) Camstok Custer Cbunty
Nebr" — Může nám který z čte
nářů povědíti co vlastně máme v
případu tomto učinici?
ČlsU 2
"March 3h 1900 Cetená reda
Na vědomi vam davam ze se ste
hujem z Ska Carrol tak mi zasi-
lajte na druhu počtu Weber P
O Wayne Co Nebr"
Jelikož jméno úplně chybí jak
můžeme vědět kdo si to přeje
změnu když na každé poště
máme obyčejně" několik odběra
telů? :- Y-v
Zlato! Zlato! Zlato! '
Nejnověiší Eldorado o němž se ivřstn
je jest Nome City Beach Alaska Tisí
cové lidí tam spěchají z nichž mnozí se
vrátí se ztraceným zdravým Co je plátno
zlato když zdraví je pryč? Střežte si
zdraví pomocí nejlepšího léku ze všech
llostetters Stomach Bittera a budete mít
vždy pravé bohatství Bitters Jestprolidi
aien si uaa2iii HiuucK aneD maji iy2
přirozeně slabý Ona nraviillute stolicL
povzbuzuje játra osvěžuje ledviny a jistě
vvléěf nestravitelnost zácnii mulirl a
střídavou zimnici Jest to'přlr?enif i lék
posilovači úplně prostý všecL škodlivých
líěiv Má se užívati v této době roíní
aby chránil tělo před náhlým nastuzením
a útoky malarie Jest to dohrl lék ahv
držen byl vždy po ruce
kdo má taká km anrávre noh nXioW
jiné nástroje tni b točící i samobracf -
skřínky spravuji dobře a Velmi levně
Kdo potřebuje českou neb německou
dvouřadovou harmonika neb skály mám
feské německé i anglické Kdo dále po
třebu ie hudbu na veselkv khtnv a mH
Obstarám ji velmi levně Přestěhoval
(sem obebod do Omahy Vái krajan
Jolm m-uiHačelE
1424 8 lit Street
Hamoiiikv
44ml OMAHA Mian