Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, March 13, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPAD
U
Založtn 1871--Roéník Xa 6
OMAHA NEBR V CTERt DNE 13 BŘEZNA 1K
DT#Jtdníki: Ročník VIII Mílo 52
' NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
L
Z Washingtonu
X Presidentem jmenováu byl v
'pátek dosavadní konsul v Kielu
Německu Max J Baehr z Nebra
sky konsulem v Magdeburgu
Baehr měl prý býti povýšen a
proto z poměrně nepatrného kon
sulátu v Kielu přeložen býti měl
do Santos Brazílie a když to
ohledem na zdraví manželky své
rozené Zemínkové odmítnouti
musel místo pro něho v Magde
burgu učiněno
X Senátní výbor jemuž byla
odkázána nová smlouva mezi An
glií a Spojenými Státy vzhledem
k zamýšlenému kanálu nicara
guanskému rozhoduji se schvále
ní téže senátu odporučit! s tím
však dodatkem že Spojené Státy
oprávněny býti mají v pádu po
třeby kanál opevnili a o bezpeč
nost jeho se starati Dodatek
tento zdá se politikářům angli
ckým se nelíbí a již nyní uváděno
jest žc prý by přijetím jeho
schválení smlouvy se strany An
glie ohroženo bylo Dle toho ne
líbilo by se Anglii aby Spojené
Státy vůči kanálu nicaraguanské
mu požívaly týchž práv jakýmž
Anglie vůčk kanálu suezskému se
těší V
Z kongresu
V senátu započato ve čtvrtek s
formálním projedáváním celní
předlohy pro Porto Rico a debata
přes čtyry hodiny potrvala Hlav
ním řečníkem ve prospěch před
lohy byl Foraker z Ohio a proti
předloze Pettus z Alabamy a obě
stránky sporné otázky důkladně
rozebrány — V pátek hned po
zahájení podána předloha kterouž
k vniterním účelům Porto Rica
povolována by byla částka $2
095445 sebraná co clo od 18
října 1898 do 1 ledna 1900 na
čež zahájeno zasedání výkonné za
účelem projednání návrhu aby z
rukou výboru diplomatického vza
ta byla resoluce kterouž sympa
thie s válčícími Boery vyslove
na býti má Zasedání veřejné
zahájeno opětně po a hodině a
zbytek jeho stráven projednává
ním celní předlohy pro Porto
Rico — V sobotu projednáván
rozpočet pro službu konsulární a
diplomatickou a tu položen na
stul dodatek Hoarův jímž bývalé
královně hawaiské za skonfiskova-
né statky korunní náhrad $20
000 a roční pense % 10000 povo
lena býti měla Z jednání
ostatního dlužno uvésti že oprávněno-
vyslání zvláštní komise na
Kubu za účelem seznání tamních
poměru
V sněmovně poslanců stráveno
ve čtvrtek nejvíce času projedná
váním kontestu ze čtvrtého di
striktů z Alabamy a výsledek jest
zajímavým tím že kontestující
republikán Aldrich opětně za
oprávněného k zasednutí 138 proti
134 hlasům uznán Aldrich kon
testoval místo v kongresu tento
kráte jíž po třetí s týmž výsled
kem a pó kažuc dělo tte- tak na
základě podvodů při volbě prý
demokraty páchaných Zajíma
vým při hlasování bylo že popu
iisté vesměs hlasovali s demokraty
a tím pro schválení švindlů voleb
ních — Pátek věnován byl téměř
výhradně projednávání soukro
mých předloh penzijních jichž
celkem 97 bylo přijato Při Je
batě všeobecné útočeno Loudem
z Kalifornie ostře na nynější sy
stém pensijní a dokazováno Že
převážná většina předloh oněch
povoluje pense těm jichž nároky
úřadovnou pensijní co neoprávně
né neb podvodné uznány byly a
že jimi tudíž vlastně jen podvod
podporován jest — V sobotu pro
jednáván kontest Wise-Youngův
mimo něhož usnešeno by 3 dub
na započato s projednáváním
předlohy na územní t zřfce ní pro
Hawaii při čemž debata na ďva
dnj vyměřena
POLITICKÉ
Socialit demokracie
končila v pátek prvou národní
konvenci svou v Minneapolis od
bývanou a sice navržen za presi
denta Eugene V Debs z Indiány
a za místopresidenta Job Harri
man 1 Kalifornie — - Nejdfileži-
tíjším činem konvence mimo
navržení lístku a přijmutí plat
formy kterouž minule jsme při
nesli bylo docílení sloučeni 6e sé
sociální stranou dělnickou při
čemž po dlouhých debatách usne
seno ponechati spojeným stranám
jméno sociální demokracie -
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Petrolejnlcký trust
Standard Oil Co má zase o jed
noho neb dva soupeře v oboru
svém méně Oznamuje se totiž
že vykoupena byla petrolejová
zřídla náležející syndikátu Cuda-
hy-ho z Chicaga jakož 1 zřídla a
zařízení Manhattan Oil Co Syn
dikátu prvnějšíniu patřilo as 500
zřídel petrolejových s denním vý
nosem 2000 sudů druhá pak spo
lečnost vlastnila na íoo zřídel a
několik tisíc akrů pozemků olejo
vých v obvodu státu Ohio Kupní
cena obnášela prý {7500000 a
koupí tou odstraněn byl posled
ní soupeř trustu s nímž vždy po
počítati se muselo
Drenážní komise chicagská
chystá se ku podání pamětního
spisu kongresu v němž žádáno
býti pá nejenom o splavnění od-
vodĎovacího kanálu chicagského
ale i o prodloužení a prohloubení
kanálu onoho tou měrou aby
spojení jezera michiganského s ře
kou Mississippi docíleno bylo
Aby toho docíleno bylo musel by
kanál mezi Lockportem a St
Louisem do hloubky 14 stop pro
hlouben býti právě tak jako řeka
Illinois v délce téměř 300 stop a
náklad na £20000000 rozpočten
jest
Ku krvavé srážce
mezi stávkujícími strojniky a ské
by v níž jeden ze súčastněných
smrtelně a pokud známo šest
jiných lehčeji raněno bylo došlo
ve čtvrtek v Chicagu Jak zprávy
policejní udávají byli dva ze ské
bů na 36 a Wallace ul zaměst
naných již po kolik dnů stávkáři
sledováni a ve čtvrtek pří návratu
z práce bylo prý po nich klackem
hozeno Z toho došlo k hádce a
z této ku rvačce během kteréž
skébové k ochraně své revolverů
použili Nebýti toho že policie
rychle na místo se dostavila
mohlo prý to dopadnouti ieště
hůře ŤéŽ i na jiných místech
kdež skébové na místa stávkářů
povoláni byli přišlo k četným
výtržnostem a jsou obavy že tyto
vážnějšího rázu Labuduu pakii
stávkáři poznají že okolnosti pro
ti nim jsou a že na vítězství čáky
nemají
Velkým požárem
navštíveno bylo ve čtvrtek z rána
město Lead v So DakctČ a než
plameny utlumeny za více jak
{300000 majetku zničeno Cel
kem padlo dravému Živlu za oběť
43 budov z nichž většina obchod
ních a škoda jest tím citelnější
an sotva třetina utrpěné Škody
pojištěna jest- Že oheň tak znač
nou měrou se rozšířil zaviněno
bylo nejenom prudkým vichrem
kterýž v čase vypuknutí požáru
panoval a tou okolností Že větši
na budov' byla dřevěných ale i
tím že tlak vodní úplně nedosta
tečným byl a tím i sbor hasičský
bezmocným se stal Sboru míst
nímu povolány ku pomoci sbory z
Dejdwood Terraviile a Central
City a požár potlačen byl teprve
pak když další šíření se jeho
vyhozením ohrožených budov dy
namitem zamezeno bylo
Americký Slavín
Americký pantheon Slavín
"Halí od Fame'' pro velikány
americké zdá se býti v New Yor
ku pojištěn neboť neznámý dárce
nejspíše prý sl Helena Gouldova
věnoval na účel ten f 100000
Budé prý postaven na University
Hights proti řece Hudsonů Dle
úmyslu dárce má to býti 500 stop
dlouhé sloupořadí se 150 výstup
ky v nich nalézaly by se desky
se jmény osobností kteréž rhezi
Američany jsou pokládány za ve
likány Z těch bude jich vybráno
50 průběhem roku 1900 á pak
každých pět roků přidáváno bylo
by pět jmen dalších Jména muž
ská i ženská rozených Američanů
vyniknuvších jsou stejně oprávně
na ve Slavíno když soudcové je
uznají za hodna vyznamenání
toho Jedna podmínka je dárcem
postavena aby totiž čekaoec vy
znamenání toho byl nejméaě 10
let mrtev
Zvýši mzdu
V Youngstown O odbývána
byla v pátek schůze továrníků
železářských v níž usnešeno bylo
zvýšiti mzdu dělníků při kůjněnf
železa zaměstnaných o 25 ctů
na tuně tak že tito dostávat! bu
dou nyní $6 00 od tuny — nej
vyšší to plat od roku 1880 Děl
níkům v oborech ostatních zvýšen
bude podobně plat o 4 procenta
Zvýšení toto týče se as 20000
dělníků
Pro zavraždění Coebela
Ve Frankfort Ky zatčen a do
vězení vsazen v pátek W H
Coulton písař v úřadovně státní
ho auditora pro účastenství v za
vraždění demokratického kandi
dáta guvernérstvi Goebela a zaty
kače pro totéž vydány na státního
tajemníka' Powerse a kapitána
Davise a to na základě svědectví
dle něhož prý rány jimiž Goebel
zavražděn vypáleny byly z okna
úřadovny tajemníka státního a oni
v době té byli prý jedinkými
kteří se tam nalézali
K občanské válce
hrozí opětně dojiti v Kentucky
neboť obě Btraoy za každou cenu
stanovisko své prosaditi chtí i
kdyby ku zbrani sáhnouti se mělo
Zjevné nepřátelství mezi oběma
stranami vyvoláno opětně v sobo
tu kdy demokraté za každou cenu
zatknouti chtěli státního tajemní
ka Powerse a kapitána Taylora
pro účastenství v zavraždění Goe
bela čemuž však se strany guver
néra Taylora opřeno se tím že
oba pod ochranu státní milice
vzati a do Lexingtonu odvezeni
Odvezení toto do značné míry po
dobalo se útěku mnoho však
platným nebylo neboť v Lexing
ton vloupal se na telegrafický roz
kaz šerif do voiu v němž oba
stíhaní úřadníci pod ochranou
čety milice se nalézali a oba za
tčeni a do vězení vsazeni Tím
byla strana druhá ještě více roze
štvána a ihned přikročeno ku
zbrojení za účelem zamezení de
mokratům zmocnění se úřadoven
státních jež dosud v držení repu
blikánů se nalézají Guvernérem
Taylorem zároveň omilostněni
všichni ti kdož demokratickou
mašinou z účastenství ve vraždě
Goebelově obžalováni byli a sice
opodstatněn tento neobvyljý krok
tím že prý zatčení jich bylo vý
sledkem spiknutí a že již předem
odsouzení jich jistým by bylo bez
ohledu na to že vina jejich nikte
rak dokázána býti nemůže
Život za matku
V Rock Branch la zavtažděn
byl v neděli Christ Bauer svým
švakrem E Mayersem a sice vra
žen mu byl nůž do krku při čemž
tepna mu přeříznuta a smrt vykr
vácením rychle následovala Mey
ers přišel ve stavu napilém domů
a počal týrati tchýni svou a když
konečně uhoditi ji chtěl zastal se
Bauer matky své s výše udaným
výsledkem Meyer nevěděl ani
co učinil a v opilosti své položil
se sotva 10 stop od mrtvoly a
usnul a v tomto položení také při
volaným šerifem nalezen byl
Do Klondiku automobilou
Do New Yorku připluli v neděli
parníkem L'Aguitaine tři Fran
couzové E Janne de Lamere R
Mervilie a E Crom kteří cestu
ku zlatonosným polím aljasským
automobilou nastoupiti míní Dva
stroje ty nechali si poslati předem
do Vancouver odkud dopraveny
budou do Skaguay a odtud k Lake
Bennett přes Yukon a White Pass
dráhu Automobily jsou o pěti
koňských silách a z Lake Bennett
nastoupena bude s nimi cesta do
Atlin na mil vzdáleného odkud
pak as po dvoutýdní zastávce se
pojede do Dawson City Lamere
jest s krajinou tamní dobře obe
známen neboť delší dobu v Klon
dike se zdržoval a redaktorem
tamního listu byl
Chtí protestovat
Velko- i maloobchodoíci s potře
bami rolnickými v Kansas hodlají
protestovat proti správě státní káz
nice kteráž prý jim leze do zelí a
prodává vázací provázek přímo
farmerům za 10 ctů libru kdežto
prý velkoobchodníci maloobchod
níkům méně jak 11% ctu za libru
ca žádnou cenu cbtí-li vyjiti po
čítat! nemohou — V Kansas se
spotřebuje ročně na 9000000 lb
vázacího provázku a ve státní káz
nici může se téměř jedna desetina
spotřeby vyrobili
Z FILIPÍN
Z Manily oznamováno v pátek
že generálové Young a Hood po
žádali gen Otise o posilu an s
nynější posádkou povstalce v okolí
Aparrt nikterak na úzdě držeti
nemohou Následkem nedosta
tečného počtu vojska stávají se
prý tam povstalci stále smělejšími
a v North Ilocos a Red Katipuan
též "prý povstalci novou činnost
zahájili V provincii Camarines
není prý to dle zpráv gen - Bate
se též o nic lepším neboť prý
domorodci při blížení se vojska
našeho osady své opouští a do hor
se uchylují odkudŽ pak časté vý
pady na vojsko naše činí
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA
Povstání v Colombii není nikte
rak ještě potlačeno nýbrž se šíří
Argentinci se prý též připravují
ku pomoci přispěti povstalcům
kolumbijským
V Mexiku zuří stálé boje mezi
vládním vojskem a odbojnými In
diány Oznamuje se z provincie
Sonory že několik bitek svedeno
bylo mezi oběma stranami v
nichž se udává že vojsko vládní
všude zvítězilo a mnoho Yaquisů
pobilo Avšak s jiné strany se
opět tvrdí že Yaquisové mají stále
ještě 2500 mužů u Guayana od
kud dle zpráv mexhkých byli již
dávno vytlačeni mezi městy Me
dano a Potan jich pak stojí ještě
více Oznamuje se dále že i In
diáni kmene Maya vyšli na stezku
válečnou kteří se asi spojí s Ya
qui tak že vojsko mexické bude
míti před sebou velikou sílu In
diánů DROBNÉ ZPRÁVY
„': V Des Moines la spadnul
ve Čtvrtek D Hurley z okna še
stého poschodí bloku Younger
manova na dlažbu tak nešťastně
že na místě mrtev byl Zasažen
byl prý vadou srdeční
" Z Fremont O oznamováno
ve čtvrtek že řeka Sandusky roz
vodněna jest tou měrou že níže
ležící části města byly zaplaveny
Již po 15 roků nestála prý řeka
tak vysoko
: V St Louiá spáchal ve čtvr
tek v tamním vězení samovraždu
otrávením Frank Callaway kterýž
ze zavraždění manželky Fvé v
pondělí na Šibenici odpykati měl
V Bc-auraont Tex popraven
v pátek Anthony Hopkins Týž
roku 1896 zavraždil svého sou
druha kteréžto vraždy nevinným
uznán byl záhy na to pak zavraž
dil svou manželku kterýžto zločin
nyní na šibenici odpykal
V San Francisku zrušena
byla v pátek karanténa čínské
čtvrtě nařízená následkem pode
zřelého úmrtí Číňana jednoho o
němž domýšleno že hlízovým
morem zasažen byl — Zjištěno
nade vši pochybnost že nemoc
jeho s morem ničeho společného
neměla
V Des Moines la docíleno
v pátek dohodnutí mezi majiteli
dolů iowských a uhlokopy dle
něhož hrozící stávce zabráněno
tím že horníkům 10 ctů na tuně
přidáno
V dílně na dynamitové zá
palky v Pompton N J udál se
v pátek výbuch jímž čtyři dělníci
usmrceni a několik jiných raněno
V New Haven Conn ze
mřel v pátek zápalem plic E J
Pbelps bývalý náš velevyslanec v
Anglii
V St Louisů nedojde ku
stávce zřízenců pouličních dráh
V sobotu došlo totiž k dohodnutí
dle něhož zavedena bude deseti-
hodinová doba pracovní při mzdě
20 ctů za hodinu
V New Orleans vydán byl
rodičům 1 7leté holčice kteráž do
kláštera vzdor vůli redičů vstou
pila habeas corpus následkem
jehož odtamtud propuštěna býti
musela Soud rozhodnul že ro
diče mají na děcko své práva až
do plnoletósti a že do té doby ni
čeho proti vůli jejich uČiaiti nesmi
NejlepSí tvrdé a míké uhlí
Dochází nái nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí
rot svým zákazofk&m aby se uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne - Prodáváme též YŠeho druhu uhlíměké od 3 75 do
1760 tuna
COUT ANT fe SQUIRES
Telefon 930 Sklad: 17 a Man Físánat UOOFarnam
1 i
y
♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦I
I KoutskýPaintGlass&V7aif PaperCo
I 429 N 24th St (Glasgow Block) So Omaha
Dokonalý a úplný vý bér všelio druhu barev skla ♦
1 0 nejnoTéjších vzorků papírů na stěny t
2 "V rámpů na obrn z v ntíl 1
Í Zboží prodává se za hotové ve velkém neb malám Práce barvířské a Ý
natíračské i barvení návěstních tabulí atd„ vykonávají se dobré a spole- X
hlivč Pouze nejlepší dčiníci se zamžstnávají - ♦
James ITo-atefe řiditei ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ )♦♦♦♦
Dnes bude vydáno v Topeka
Kan prvé číslo časopisu "Tope
ka Capital'' pod řízením rev Shel-
dona kterýž po jeden týden uka
zovati chce jak as Kristem by no
vověký časopis řízen byl
V Bostonu vypuknul v neděli
požár v budově Massachustts Ma
caroni Co jímž za $150000 ško
dy spůsobeno a při němž jeden
hasič usmrcen a čtyři těžce raněni
Ve Waverly 111 zastřelil v
noci bankovní kasír A C Moffett
neznámého černocha kterýž do
obydlí jeho se vloupal U zastře
leného nalezeno značně lupu z
jiné krádeže pocházejícího
V New Yorku odbýván v ne
děli hromadný křest v Mount Oli-
vet baptistském kostele a sice po
nořeno do nádržky studenou vo
dou naplněné celkem iSmuŽů
žen a dětí
Z NAŠEHO MĚSTA
— Nyní se vysvětlu }ef co nám
před 5 dňy nebylo ještě jasno
proč Frank Moores obdržel tak
mnoho hlasů z irsko-demokrati-ckých
precinktů o nichž jsme
minule zmínku učinili Dozvídáme
se že v předvečer volby domluvil
se pan Moores s Flynnem demo
kratickým kandirláťim pro kler
kovství a že se vespolek podpo
rvoali Irské precinkty nasvěd
čují že je to pravda
— Nedělní besídka česká svo
bodomyslné školy potkala ses nej
lepším zdarem Návštěva byla
největší jaké se posud besídky
těšily a program byl také aejbo
hatší Již malý hudební sbor byl
milým překvapením pro obecen
stvo Tři malí houslisté hráli
jako staří hudebníci a radost bylo
se na ně podívati kterak si statuě
počínali Jsou to dva synové
pana Edw Havlíčka a Kněžáčkův
všichni to učenci pana Havlíčka
který měl velikou radost ze svých
malých houslistů a nemenší i celé
obecenstvo Zpěvy přednešené
žáky české svob školy byly velmi
ladné ale nejpěknčjší byl onen
přednešený oď dítek pana Šrámka
Byl to zpěv o lilii poměnce a
růži každé z děvčátek mělo v
rukou jednu z těchto květin ty pak
spojeny v českoslovanskou triko
loru uvázány byly na hrot praporu
trojbarevného jejž vztýčil chlapec
pana Šrámka který svým pěkným
altovým hláskem zpěv dívek do
provázel Obecenstvo pak vy
puklo v bouřlivý potlesk při vý
konu tom načež závěrečná pí se 5
Kde domov můj byla vyslechnuta
téměř se sbožnou úctou Co no
vinka obecenstvu tentokráte před
veden též tělocvik dívek Proveden
byl malý rej v jedno dvoj a čtyr
stupu při němž děvčátka své
loutky v různých polohách držela
na konec pak proveden prostocvik
s loutkami Dvě divadélka byla
provedena na posled při nichž si
malí herci statečně počínali Se
hráli oba kusy ku všeobecné spo
kojenosti četného obecenstva
kteréž pochvalným potleskem ne
skrblilo Tak strávili jak žáci
české svob Školy tak obecenstvo
příjemně nedělní odpoledne a za
jisté každý odcházel s přáním aby
v brzku opět besídka dítek uspo
řádána byla Někteří však ze se
dících vzadu si stěžovali že dámy
v popředí jim svými obsáhlými
klobouky vyhlídku na jeviště za
stiňovaly Bylo by k přání aby
si naše dámy navykly co v angli
ckých divadlech jest již dávno v
obyčeji při představeních na jevi
šti pořádaných klobouky sejmouti
aby jimi vyklídku na jeviště neza-braříovaly
TRŽMJPRÁVY
Chicago 12 bFezia 1900
Trk obilní nebyl Uk dobrým jak očekáváno a
to hlavně následkem malá poptávky po zboží
hatovím jakož i náaledkem příznivého poíasí
pra úroda letairii a následkem neoiekávaného
Yzriitn vyvozí světového Za to víak korná
následkem malá dodávky a zvýšené poptávky v
ceně valnS se zlepiila Prodávalo se zboží heto
vé: Ozlmka S3X@%Ví pro kveten K%@t)%
pro červenec Mt7% Jarka ®S4
Koma vystoupla maSuS T cní Prodávala se
2!s 2 za S-frKti pro květea 3i%@3% a červe
nec W%@3&%
Oves poníknd v cent se zlepiil čís 2 za 2S%
$24 čís 2 bílýza?@27!4
Lnřaé semeno jest ceny pevné č 1 za 1100
Semeno bojínku Ulmotby) prodává se za ti 40
Jetelové zatiS
Žito je ceuy lepSí číslo 2 a 55057 "
Ječmen T cecj se zhcriil prodával se za 87i
41 X dle jakosti
Hovezi dobytek ponřkid v cení se zlepšil Ja
teční roli pekne krmeni prodává il se po 15 09
600 obstoj ni až prostředni po $4KiMS5 krávy
jatečné po t3003it30 jalovice Í10(4o'j volík
žíru $410@47ó tezaesti Toll jatečni U90%i 9O
Vepřový dobytek v cen£ pončkud u zlepšil
pěkný až nejlepii těžký po Í4:®602!4 lehk
t475#4S5 většina pradejfi pe HtOQiWy
'' - Omaba 12 března 160
Přívoz pe celý minnlý týden byl slabým a
jakkost přiváženého dobytky lepii než v týdni
předchozím a ta není divu Že při rávirce trhu
byla průměrná cena hovězího dobytka o 10@I5c
lepii než před týdnem
Přívoz u porovnání s týdny předcházejícím
jevu re býl násleáovvím '
Hov Vepř Skop
Za minulý týden 9618 39109 &59flO
Za týden konč 3 března 9935 409S4 3073
Za týden konč 24 ú nora 13276 427S3 ?194
Za týdon konč 17 únoru 13330 J6M 37838
Voli prodávali se za tXXtffM o: 4 kráv jls '
vice za t27S®425 a voli k žíru 3 65#4 85
Vepřový dobytek v cení se zlepšil nejlepli
docílená cena byla $467!4 Vítiina předej u byla
po 14 72H®4 75
Vejce klesají dále v ceni jsou za 10c tucet
Háslo je ceny pevnější než bylo kol nového
roku obyčejné dobré domácí 16!4c pěkné stolní
17@1S z máeloven 22®23c
Drtbežjeceny riiSí slepice vypařené 7®74c
kachny a busy S}9e a krocani ffltfc
Jablka pěkná západní jsou po U 50 sud New
Yorská 450®47S
Kůže jsou ceny nezměněné čís 1 syrové za 7c
č ta 1 solené I č 2 7 teleci 8® líc
SVbo prodává se v ceně ustálené nejlepii z
výgia tl-Ot prostředni $550 z nížin tň m
St Louis 12 března 1(00
PSealce byla v zdejSím trhu dnes ceny vylil
ozlmka čwvená číslo 2 prodávala se v elevata a
za 701 na trati 73@73Kc pro květen a čer
venec 66!4 Tvrdá č 2 za 65®G
laknřlee jest nyní ceny vyííí čís 2 85 na
trati S54á®39!i pro květen 3b4 a červenec 36
Bavima je ceny pevné a znační vySíi pře
střední za 9!j
Nebylo to co noviny piáí ale co
soused sousedovi povídá neb přítel
příteli co uveuio CuaiBtjeriaíira Colic
Cholera and Diarrhoea Remedy do
všeobecného užívání Jest přirozeným
že lidi vyslovují své díky po užíváni
léku toho právě tak jako že voda teče
po svahu dolu Jest to ten jediný lék
na nějž možno vždy spolebati uechťsi
již děcko roznemůže se nemoci letní
nebo muž průjmem Jest příjemným
k užívání bezpečným a spolehlivým
Máte láhev léku toho doma? Na pro
děl u lékárníků
Io ljiřížo
Kdo se chce letos podívati na
výstavu učiní dobře když si po
jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob
držeti Firma F Brodský & Co
1389 Second Ave New York
zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužili dle je
ho přání Firma F Brodský & Co
má jednatelství pro následující li
nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston
Hamburg American Line Red
Star Line Holland-American
Line Compagnie Générale Trans
atlantique American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor
Líne Dověděti se ceny přeplavu
a lístků železničních stačí zaslati
poštovní lístek a8tí