Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 20, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁPADU
POKROK
Založen 1871--lločník r0
OMAHA NEBR V CTERt DNE 20 ÚNORA 1900
Dvojtfdenníkii Ročník VIII číslo 46
A
3
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z Washingtonu
1 Státoím odborem popírána
jest co nejrozhodněji pravdivost
tvrzení obsaženého v otevřeném
listu bývalého konsula našeho v
Pretorii že by býval státní odbor
kdy upozornil na to že soukromé
i úřadaí dopisy jeho censorem
anglickým zdržovány a otvírány
jsou aniž by proti tomu se strany
vlády naší protestováno bylo Pro
hledáním zpráv jeho zjištěno pou
ze že Macrum stěžoval si na prů
tah 3 jakýmž poštovní zásylky
jemu i jiným občanům americkým
dodávány jsou což bylo vyšetřo
váno a zjištěno že průtah onen
neděje sc zúmyslně a že za tehdej
ších mimořádných poměrů nevy
hnutelným byl — Tvrzení Mac
rumovu o otevírání jeho dopisů
úřadnfch nepřikládá odbor státní
Žádné ceny
X Zástupci finančního výboru
sněmovny Paine Grosvenor a
Dalzell měli ve čtvrtek poradu s
presidentem ohledně zamýšleného
celního zákona na Porto Rico
během kteréž vyjádřil se presi
dent že dle náhledu jeho mezi
ostrovem tím a Spojenými Státy
svobodný obchod panovati by měl
že však nikterak tento náhled svůj
většině kongresu kteráž jiného
náhledu jest vnucovati nechce
Většina zdá se býti totiž toho ná
hledu že by na přívoz z Porto
Rico jakési sebe nepatrnější clo
uloženo býti mělo a výbor finanč
ní kterýž v souhlase 8 náhledem
tím předlohu vypracoval jest toho
přesvědčení že táž oběma domy
kongresu projde -
X V státním odboru odehrán
byl v pátek poslední akt vztahu
jící se ku schválení a výměně
smlouvy samoanské a podobně
stalo se téhož dne v ministerstvu
zahraničních záležitostí v Londýně
a Berlíně Státní tajemník Hay
ponechal sobě smlouvu senátem
schválenou a doručil velevyslanci
anglickému Paunceíote-ovi a vele
vyslanci německému von Holle
benovi opisy téže presidentem a
jím samým podepsané a po obdr
vžení za ně příslušných stvrzenek
byl obřad odbytým V Londýně
obdrželi podobné opisy smlouvy
oné z rukou ministra zahraničních
záležitostí velevyslanci americký a
německý v Berlíně pak americký
a anglický čímž záležitost ona
ukončena a smlouva platnosti na
byla" '
í Ve Washingtonu odbývána
bude tohoto týdne schůze národ
ního demokratického výboru v
kteréž rozhodnuto bude o tom
kdy a kde národní konvence de
mokratická odbývána bude Dle
všeho odbývána prý bude konven
ce počátkem června a to prý buď
v Milwaukee neb v Kansas City —
spíše prý v poslednějším
POLITICKÉ
Proti mnohoienc&m
Výbor sněmovny poslanců na
volbu presidenta a místo-presi-denta
usnesl se v pátek odporučili
kongresu ku přijetí společnou re
soluci kterouž žádáno bylo by
přijetí dodatku k ústavě spolkové
jímž by ti kdož v mnohoženství
žijí nevolitelnými za senátory a
poslance se stalí a jímž by mnoho
ženství zakazováno bylo Dodatek
tento za účel míti ná odstranit!
veškery dosud stávající pochybno
sti vzhledem k tomu zda mnoho
ženec k zasednutí v kongresu
oprávněn býti má když by větši
na voličstva příslušného distriktu
kongresního toho si přála
Zkonrreso
V senátu započato v pátek
projednáváním otázky filipínské
při čemž dem McEoery z Loui
siany mluvil ostře proti trvalému
obsazení ostrovů těch a dovozo
val že by ostrovy samy tobě po
nechány býti měly jakmile stane
se možným čestné odvolání vojska
našeho z Luzonu Mimo něho
mluvil o téže otázce Stewart kte
rýž přimlouval se za připuštění
plodin a výrobků filipínských do
Soustátí beze cla — V pondělí
zahájeno bylo projednávání před
lohy kterouž územní správa ostro
vům hawaiským udělována býti
má a ku konci zasedání podán ná
vrh by naše zákony přistěhova
lecké i na Porto Rico rozšířeny
byly
V sněu ° ů pokračo
váno v pátek Jbávání roz
počtu pro odbor vynný právní
a zákonodárný ve výboru plenár
ním 'při Čemž podobně jako po
minulých několik roků Škrtnuta
75 proti 67 hlasům položka po
volující plat komisi pro službu
civilní Totéž opakuje se již po
několik roků pokud předloha
projednávána jest ve výboru ple
nárním načež když k projedná
vání rozpočtu a k přijetí téhož
dojde položka v plném svém
znění přijata bývá — V sobotu
projednávání rozpočtu skončeno a
týž přijat i s položkou na krytí
výdeje komise na opravu služby
civilní d sice stalo se tak 123
proti 77 hlasům — V poadělí za
počato s projednáváním celní před
lohy pro Porto Rico o kteréž de
bata na celý týden rozpočtena jest
Rokování bude velice čilé neboť
zájtm pro předlohu na obou stra
nách jest velký a obě strany za
stoupeny budou při debatěiejlep
šími svými {řečníky
RONIKA UDÁLOSTÍ
Spor kentucký
dostane se nyní před nejvyŠšísoud
spolkový Jak minule jsme ozná
mili zamítnuta byla obvodním
soudcem spolkovým žádost repu
blikánských úřadnfků o vydání zá
kazu soudního jímž by volební
komisi zbraňováno bylo demokra
tické protivníky jejich za právo
platně zvolené prohlásili a sice
stalo se odmítnutí na tom zákla
dě že prý soud spolkový právo
moc tu nemá a že záležitost ta
soudům státním k projednání při
padá Z rozhodnutí toho učiněno
bylo nyní odvolání k nejvyššfmu
soudu státnímu a učiněn bude ná
tlak aby brzkého rozhodnutí do
cíleno bylo
Zemřeli na moři
Do San Francisca připlul ve
čtvrtek nemocniční parník "Mis
souri" z Manily a kapitánem ozná
meno že na cestě 18 vojínů ne
mocem podlehlo Mezi zemřelý
mi nalézali se krajané František
Šťastný od setniny B 22 pluku a
Jan Špička od setniny G 14 plu
ku pěchoty
Cbti hostince
Prvým městem v Iowě kteréž v
souhlase s novým zákonem Marti
novým uzákoniti chce v obvodu
svém obchod s lihovinami bude
dle všeho Sioux City Zákon onen
vyžaduje aby Žádost za povolení
hostinců podepsána byla většinou
všech zákonitých voličů v městě a
tomu bude v Sioux City již v nej
bližších dnech vyhověno Žádost
dotyčnou podepsalo totiž do sobo
ty již 2300 voličů tak že k zaji
štění již jen"i75 jmen zbývá
Majáky pro Alasku
Na odporučení vládního výboru
na pobřežní osvětlování přijata
byla senátem předloha povolující
{300000 na zřízení majáků na
pobřeží Alasky a jest naděje že
táž i sněmovnou přijata bude
Úmyslem výboru jest zříditi pro
zatím 15 majáků na místech nej
nebezpečnějších na pobřeží jiho
východním kdež prý po celé
téměř leto mlhy panují a přistání
lodím velice nebezpečným činí
Dražší ublí
Z Pittsburgu oznamuje se že
prý od 1 dubna zvýšena bude cena
uhlí o 25 procent Zvýšení toto
vysvětlováno jest tím že po uhlí
našem jest přítomně velká po
ptávka z Evropy a to nejenom v
Anglii ale i v Německu hlavně v
Sasku kdež následkem stávky
českých horníků továrny násled
kem nedostatku uhlí práci zasta
vovati musí — Zprávou tou ovšem
zdejší spotřebovatelé uhlí sotva as
potěšeni budou
UtAHla se
V St Louisů spáchala v sobotu
saraovraždu upálením paní Julia
Cramerova a sice učinila tak v
přítomnosti opilého svého manŽe
la Mui její poslední dobou ča
stěji se opíjel což jí nemalou
měrou zlobilo a když v sobotu
opět napilý domu přišel uchopila
ve zlosti konvička petroleje Šaty
sobě polila a tyto zapálila Než
přispěchavšími sousedy bořící šaty
strhány x ní byly utrpěla popále
nin tak velkých že smrt v několi
ka hodinách následovala
Omilostněn — ale pozdi
Oběma sněmovnami sněmu iow
ského přijata ve čtvrtek resoluce
kterouž guvernér žádán byl o omi
lostnění Thomas Kellyho kterýž
v roce 1886 na doživotí do kázni
ce pro vraždu odsouzen byl a
vzdor tomu že guvernér přání
tomu ihned vyhověl a správu
káznice v Anamose o omilostnění
vězně bezodkladně uvědomil bylo
přec již jen pozdě neboť Kelly ve
čtvrtek ducha vypustil sotva ně
kolik okamžiků na to když zve
děl že jméno jeho před světem
očištěno bylo a že po tolikaletém
věznění svobodným občanem opět
se stal Kelly odsouzen byl pro
zavraždění starce jednoho v Cha
riton a na doživotí odsouzen byl
ač nevinu svou do poslední chvíle
prohlašoval — a teprvé před půl
druhým rokem zjištěno že úplně
nevinným jest a že vlastně man
želka jeho z lakoty zločinu onoho
se dopustila Ač nevina jeho do
kázána byla nemohl guvernér v
zájmu jeho zcela ničeho uČiniti
an dle zákonů iowských jedině na
odporučení sněmu státního guver
nřr vězně na doživotí odsouzeného
omilostniti může
Dvě žaloby
o náhradu pro zrušení slibu man
želskáho má na krku Samuel
Strong boháč z Cripple Creeku
Colo kterýž teprvé 6 února se
oženil Jedna slečinka ze soused
ního Goldfield žaluje jej nyní na
náhradu $250000 a druhá z Co
lorado Springs na $200000 —
Takového oslazeni líbánek se as
sotya nadál
Ku krvavé srážce
mezi policií a vojskem došlo v pá
tek z rána ve El Paso Tex V
pátek zatčeni totiž byli pro opil
ství a tropení výtržností dva vojíni
černošské setniny E 25 pluku
pěchoty ležící posádkou v neda
leké Fort Bliss a soudruzi jejich
v plné výzbroji učinili k ránu
útok na stanici policejní chtíce
soudruhy své na svobodu dostati
Při útoku byl policista Stewart a
jeden vojin na místě zastřelen a
policista Blaker a pokud známo
jeden vojín postřeleni Se strany
útočníků vypáleno as 20 ran —
Velitelství bylo uvědoměno o ná
silnictví tomto a požádáno žáro
vé Í5 o vydání vinníků úřadům ci
vilním Mezi občanstvem panuje
proti černošským vojínům kteří
počínají si prý již po delší dobu
velice surově a drze veliké jitření
a obavy jsou před dalšími krvavý
mi výtržnostmi
Výbuch parního kotle
udál se v pátek v nákladním ná
draží Santa Fé dráhy v Topeka
Kan při čemž dva zřízenci byli
na místě usmrceni a tři jiní těžce
zraněni Vybuchnul kotel paro
stroje při němž co hnací síly ku
přešinování vozů stlačeného vzdu
chu používáno bylo a neštěstí
spůsobeno bylo tím že dělník
kterýž naplňování vzduchové ná
držky na starosti měl sobě ne
všimnul jak vysoko tlak již do
stoupil Z hladu
V neděli za prudké váaice
hodil v New Yorku 1 7letý John
Mullin prázdnou láhev do velké
tabule skleněné v budově Postál
Telegrapb načež klidně zatčení
svého vyčkal Udal že přijel před
několika dny z Cincinnati hodlaje
si v New Yorku práci naleznouti
že mu však prostředky došly a on
bez peněz přátel a přístřeší v ci
zím městě se octnul Činem svým
upoutali chtěl k sobě pozornost a
zachrániti se chtěl před smrtí hla
dem neb mrazem
Z FILIPÍN
Dle zpráv z Manily ukázalo se
býti z 51 případů onemocnění 42
pravých případů hlízového moru
a z tecn ve 32 případech smrt
následovala Za poslední týden
oznámeno 12 onemocnění nových
O zamezení šíření se nákazy pe
čuje 100 zvláštních iošpektorú
zdravotních z nichž 30 jest Cí
fianů kteří placeni jsou tamními
obchodníky čínskými
Dle censu podniknutého zdra
votním odborem má Manila iqo
tisíc obyvatelů z Čehož 31000
jest Číňanů
Obchodních úpadků událo se
za minulý týden ve Spojených
Státech 218 proti 178 v témŽe
týdní roku minulého
Z KUBY
Z Havany oznamuje se že tam
nímu školdozorci AI E Frye-ovi
podařilo se vyjednati s řiditel
stvem university harvardské o bez
platné vyučování a opatření pro
1000 kubánských učitelů po dobu
letního termínu 6 týdnů trvající
ho Gen Wood guvernér ku
bánský doufá že podaří se mu
dostati svolení k dopravě učitelů
těchto tam i zpět na dopravních
lodích spolkových v kterémžto
případě by nabídky té i ten nej
chudši učitel kubánský použiti
mohl
i
DROBNÉ ZPRÁVY
V Kentucky napadlo v pátek
od 6 do 10 palců sněhu V Bowl
ing Green Owensboro a Elizabeth
town musela býti doprava po po
uličních kárách zastavena
V New Yorku vynešen v pá
tek rozsudek smrti nad Roland B
Molineuxem travičem a sice urče
na poprava na 26 března Od
souzený ještě téhož dne dopraven
do Sinu Sin?
V Chicagu onemocněl smrtel
ně basista operní společnosti
Bostonian Wm MacDonald Dal
si vytrhnouti stoličku což bylo
následováno strnutím čelistě ná
sledkem čehož ústa jeho křečovitě
zaťata jsou tak že veškery pokusy
lékařů na otevření jich marnými
byly
V
zřízení
ské v
Coloradu pomýšlí se na
jízdecké akademie vojen '
níž by jezdci po spůsobu
'divokých jezdců' — Raugh Riders
— vychováváni byli K účeli tomu
propůjčeny býti mají vládní po
zemky v okresích San Miguel a
Montrose a kažký z "žáků" ná
klad na vlastní vydržování své
nésti by musel
U Baskett Mills S C lyn
čován byl v sobotu černoch Will
Burts kterýž před týdnem o zná
silnění běloŠky jedné se pokusil
Bfdáií"k činu před pověšením se
přiznal
Kongresnímu výboru námoř
nictva oznámeno v pátek že k
obrnění nových lodí zapotřebí bude
letos na 20000 tun pancéřů a od
poručeno by odboru námořnímu
dáno- bylo právo k zadání objed
návky bez určování ceny kongre
sem - _
Kongresu odporučena v pá
tek ku přijetí předloha kterouž by
doprava zásylek druhé třídy obme
zována byla výhradně jen na časo
pisy v pravidelných lhůtách vy
cházející a skutečné předplatitele
mající Knihy vycházející ve
formě knihoven byť i ve lhůtách
pravidelných a patisky byly by z
dopravy druhé třídy vyloučeny
V Bowdle S D zničena v
pátek požárem tamní banka pošta
a sedm budov obchodních Čímž
Škoda na $120000 se páčící spů
sobena Opét velký mořský parník
P Luje povést ře opět jeden veliký
mořský parník Be bude staví ti kterýž
pfedstibne i znamenitý Oceánie ve vel
kosti Jak obyčejní podnikavost ameri
cká stoji podniku v cele Amerika zdá se
býti odhodlána mfti vše nejvetíf nechť
jest to parolodě umění vynálezy aneb
láky Vezmřte Hueletterí Stomach Biu
ters za příklad tobo co bylo docíleno v
obledu lúkfi Osvčdíila svojí hodnotu
více než padesátiletým lepením neduhů
žaludečních Není žádný jiný ldk jako
tento prostředek crotí iiratravitelnosti
žčnatos i zácpč a nervosno3ti Líčí též
jaterní a ledvinové nemoci a zabraňuje
malani a střídavé zimnici Buďte listí
že kupujete ten pravý s privátním berním
Kontem pres nrdio lábve jinak vám to
neprospěje
I3o Paříže
Kdo se chce letos podívati na
výstavu učiní dobře když si po
jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob
drželi Firma F Brodský & Co
1389 Second Ave New York
zastupuje všechny evropské linie
a může každému poslouŽiti dle je
ho přání Firma F Brodský & Co
má jednatelství pro následující li
nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston
Hamburg American Line Red
Star Line Holland-American
Line Compagoie Générale Traas
atlantique American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dověděli se ceny přeplavu
a lístků želetníčních stačí zaslati
poštovní lístek i8tf
Předplácejte na Knihovnu Ame
rickou pouze f 100 ročně
Nejlepší tvrdé a měké uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře proeáté tvrdé uhlí a radi
my svým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili ponévadž cena
v brzku stoupne - Prodáváme též všeho druhu uhlí mčkó od $3 7o do
$760 tuna "
COUTANT & SQUIRES
Telefon 30 Sklad 17 a Mason Písáma: HOtt Farnrnn
II
U
KoutskýPaintGfass&VVaIl PaperCo i
X 429 N 24th St 'Glasgow Block) So Omaha ♦
A _ ♦
♦ JíoKoiiaiyaupliiy vÝberFšcliodruliubiircv skin X
♦ — llíHUitViHsIfif vvnrun nanínií n ♦
IIAltli viAIlwl
♦
♦
♦ „ ?b°'í rr0(Mví se™ hot()jé ™
0 m-innťjicn izoriui papíru na Sieny
w rámců na obrazy attLo
Z í i- i n — — '"" um Tyuuuuvaii se aoure a snoie- Á
♦ h'iv5 Pouze ncjlcpší děmlci se zamřetnávají 1 J
í Tannes KZovitsls: řiditel ♦
♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦ w+ ♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦
Zprávy spolkové
Tábor Xebraska ě 4771 MWA
Příští středu odbývá se pravi
delná schůze v síni d 1 W
Hrocha a sice určitě v 8 hodin
večer Všichni sousedé jsou žá
dáni by se do schůze této dosta
vili ježto předléhá důležité jedná
ní T F Přibvl klerk
Lože Jan llus í 5 II P
Členové jsou tímto důtklivě vy
zýváni by neopomenuli se ve stře
du dne 21 února do řádné
schůze dostavili Dále jestžádouc-
no by všichni kdož platiti mají
dostavili se poněkud dřívetak aby
schůze určitě v 8 hod večer zahá
jena býti mohla
Louis Berka V K
ňád Palacký í 1 ZÍBJ
Všichni členové jsou žádáni by
se v neděli dne 25 února t r v
1 hod odp dostavili do pravi
delné měsíční schůze
J„ Mašek taj
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 19 února 1800
Trh obilní nebyl tak i fm Jako v tfdnn mi
nutém a to bUrni náiledkcm nedostitkn objed
Dárek eTropkych jakol 1 ná§]eíkem zprár tt
úroda v Argentin bude daleko lepil než oCeki
rino Prodávalo M zboží hotové: Ozimka íí 2
za 70'4&7lH pro krětm 68®6I a Červenec
tt Jarka IVS69 "
Koma též o něco v cené pokleila Prodává se
{ií 2 za 84 pro kréten 84X a červenec S®83
Ovea poněkad v ten) to zleplil ííi i za 23'4
®21Jí li: 2 bílya!e
Lněné temeno jeel ceny aevné { 1 za 11 60
Semeno bojinko Úlmothy) prodáviee za C52M
Jetelové za 1840
Ž to je též cen pevnijíi a vyíií íislo 2 za C8
Jemi'n j etale ceny takmíř nezmíněné za 86
Si dle jakoeti
riovSil dobytek ponřkid v cení kleinol Ja
teční voii pěkné krmeni prodávali m po 1500®
600 obstojhíaž proMFedni po $400® 180 krávy
Jateiné po t3t&&( 40 jalovice 315®475 voli k
iirn t40Ua4T5 trzitftl voli jateční S4C0@6C0
Vepřoví dobytek jeet dof nd ceny dobré pěkný
až nejlepši liikf po $4900505 lenkí U 70(3
4 2% větilna prodejft po !4 9ÚAS05
Omaha 10 doora 10OS
Trh doaylíi jeví ioíud chablot leboť pe
ptivka jeet doeni alabií než dodávka a vroto
není diva že ci ay bylo o l'@l&c uliji než před
týdnem Mnozí dobyt káru byli nad nízkým!
cenami tak retrcetil že dobytek nhi dále až do
Chicaga vezli pH iemž pochodili jeltě hůře an
tam ant tak dobra cena neplacena
Přívoz o porovnání týdny pfcdcháíejicíail
jevil n být náaledovnim:
Hov Vepř 8kop
Za minulý týden 1333(1 23 37g
Za předi-hoz! týdeu 12818 27317 18Í308
Za týden koní 8 nnora Ii7o3 31349 81919
2a týden koni 27 ledna 13408 859J1 1718o
Voli prodávali re za t3Sň&4 80 krávy a jalo
vice za $2 76Q4 00 a voli k Kro 4 35
Vepřový dobytek pcííaá poněkud v cení kle-
eatl a nejlepii docílená cela byla $40) VéUina
prodejů byla po $4 75&4 77K
Vejce poněkad etonply v ceně jeon za 12Hc
Máslo Je ceny pevnějíí než bylo kol nového
roko obyčejná dobré domácí 18c péknéatolni
1731Í I máaloven 22®23c
Drtbei Je ceny peviíI[ ileplce vypařené
tc kachny a bney 9OI0c a krocani 9®IOc
Jablka pěkná západní !aon po $30(413ao and
New Toraká $40ti®475-
KMe jaoa ceny nezměněné & 1 eyrové za 8c
i t Tc ííe 1 aolené í t teleel 8ai2e
áVao prodává ee v ceně netajené: neileDál t
výiia tSOt proetředuf $5 50 nižln $500
St Lonie lt doora 110
Plenice byla v zdejlim trhu dnea oany nitti
ozlmka ř-rvená tlelo 1 prodávala ae v elevatorn
za Tox na tnU 71c pro květen TOK a červenec
tH Tvrdá í- t za 67wa70
KaknHce jeetovni ceny vyllí í alot 82St na
trati n%Q4 pro květen lt a červenec 84 V
oaviaa f ceny pevná a značně vylil pro
středí! aa l'4
KaUrrh nemile býti v jléěei
miatmml anlikaomnl poněvadž tyto nemohou
doábnouta dla nedutu Katarrb Jeat krevni
i ' _ I_V i Jr n" ivaiarnuure
71 "V? ""uiVa2m PrIDO n krev aalizna
' ía1!"11 KaUrrh Cure není lékem
mMtiíkářakf m B předeá0 jedním a nej
lepíích lékaři v této aeml po mnobo let a teM
duaad pravidelné DfedDlaován Skiirtá
z oeJlepMcb aillvek jea ja známy apolo
nejiepaiml pmtředky krev l jícími a íflnk n-
je přímo na aliznaU blány Dokonalá kombi
nace) dvru lěrhtn nNuJ b -tjti
zázrařncb vvaledkl v léčeni katarrbu Zaile
teal o dosvědčeni
naU i Family pilulky Jaoa nejlepii
fl
I ' O % 7
♦
♦
velkdra neb malém Práce barvířské a
i
V New Yorku rozhodnuto
soudem že vnuci Vanderbiltovi
jimž odkázány byly úroky z fondu
$5 000000 obnášejícího z tohoto
dědictví svého daň zaplatiti musí
Nové prémie
Ačkoliv poskytujeme čtenářům
svým neobyčejně hojný výběr pré
mií zejména románů a zábavných
i poučných knih připojujeme nyní
ještě další nové prémie k výběru
pánům předplatitelům a sice:
Bludný rytiř historický román
věhlasného romanopisce Walter
Scotta Nádherné vydání s čet
nými velkými vyobrazeními Spis
jest velkého formátu a čítá 548
stran se 156 obrazy Bludný rytíř
patří k nejlepším románům Walter
Scotta zakladatele a tvůrce velké
ho románu miláčka skotského
národa Romány Scottovy dobyly
světa a autoru svému získaly ne
smrtelnost Čtenářův zájem strhnou
k sobě hlavně dvě proti sobě po
stavené povahy a sice bídáckého
zvrhlého a ničemného krále Lud
víka XI a hrdinaého rekovného
právo a pravdu hájícího á jenom
na svou mužnou pěsť fpoléhající
ho rytíře Quentina Durwarda
jehož osudy pronásledování a
svízele jsou podstatnou částí celé
ho románu Krámská cena tohoto
$1 30 My však poskytujeme jej
co prémii za doplatek pouhých
50 centů
Přííerná loď — Velký a velice _
poutavý román kapitána Marryata
S harvotiskovtfmi illiictraromi Vřn-
ceslava Černého Čítá 492 stran
velké tosmerky Marryat spiso
vatel tohoto románu řadí se k
nejlepším autorům anglickým vedle
Coopera a Scotta Vyniká rázo
vitým líčením skutečnosti pravdi
vostí a pestrostí povah věrností
popisu přiroženým rozvinutím
děje a zvlášť jistou rozmanitostí
ve vypravování což činí sloh
Marryatův tím lahodnějším Prost
veškerých nudných a zbytečných
popisů i reflexu které čteuiřA
znudí unáší zájem čtenáře mo-
a-a u v u j - VIVUUUMI OiaiCJ SC FOZ VI
jícího zaplétajícího a rostoucího
děje Slavný tento román dal
podklad libreltistovi světoznámé
opery Wagnerovy "Bludný Ho
lanďan'' (Derfligende Hollaender)
a nadchl mistra tónů svou mysti
kou a svým čarem k tvorbě ieňn
z nejkrásnějších jeho oper do
dnešního dne repertoirní a úchvat
né Cena tohoto románu je £125
a my poskytujeme jej co prémii
za doplatek pouhých 50 centů
Celý relnik Svltoiora — KaHí
ví jak velkou a objemnou knihu
tvoří ročník Světozora neboť
každým týdnem vychází o 12 až
1 6 stranách velkého formátu při
nášeje časová vyobrazení nZirnii
románů v pokračování v každém
čísle básně a různé Články a po
jednání jiná Ročník Světozora
stojí 5-oo v předplacení My
máme tři ročníky na výtěr a po
skytneme kterýkoliv z nich co pré
mii za doplatek #200 a sice buď
ročník 21 22 aneb 23
Libule nejnovější ročník totiž
28 Sedm svazků poutavých ro
mánů od nejlepŠích spisovatelů
českých celkem 1200 stran Cena
75 centů pro odběratele co pré
mie zdarma
Předplácejte tvým přátelím neb
známým d Čech Jloinoddff mtoít
I pouze i 160 roční