Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 16, 1900, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Zdroj
zdraví
Dra Petra
Hobok
Lee-Glass-Andreesen Hardware Co
— prodávají vo velkém : —
Tlaíoné vjráíené a lakované plechové náčiní- -Cínovaný plecls
železný plech a kovov xboží— Ostnatý drát hřebíky nožířská
zboiM bicykly střelné zbraně náboje a sportovské zboíí
I2I9-'221 Harney ulice - OMAHA NEBRASKA
South Omaha Brewing ífo
B JBTTBE naajitel
v'l
výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Oiiihzo 8
cJ2L-t k SINKULE
Jediný pivovar v Ncbrascc který zaměstnává českého cestu
jícího zástupce
METZŮV PIVOVAR
vyrábí vyhliíený a pocelém M Af „A 1aAj! Objednávkám věnuje a
MetzŮY
eápad3 ía nejlepif uanan
Omaha Brewing Ass'n Pivovar
vyrábí celém západu rozeafli výtečný ležák
F L BABB1S předMda
HARRIS & COMPANY
komisiohA&i se žirfM dobytkem
Bovlh 81 Jouph Ho — Hnuth Omaha fteb
Union Štuek Tardtt Denztr Cuto
Denver Je nejlpla) trhem ku kopl dobytka k tiru Ooloradský dobytek Je
I viUlnj uilerhtěn krve krátkorobý lit-refordský a černý bezrohý tedy aejlep
kteb ilm lačaivýcb
ťtjtal-ma puln na dobytek k žíru — Chceme českým rolnlktro dokázatl
to pro ne mhleme v kerémkoll i ohna Jmenovaných trh6 udělali Nejlepái odie
rueeul vtec lérořr banka anrb obrxfie ohledne nail apolebllvoall na pokladní
ka banky v Ord Nebr Vincence Kokele dt2fxwt
fRANK H 8M8H pnwaTaí I JOH BLIH8 prod ovci a gen moc
O ilLIS:) prodávat bovéz dobytka I J H ULlrlt prodavač dobvauf
Kterýkoliv a nlcb pracuje v zájmu ivýcb zákaznik6
JOSEPH BLISS
komisionář se živým dobytkem
3J0 New Exchange Building South Omaha Nebrasia
VfemoCná péče vtnuje ie víem ziaylkitD 1 1 Frant Weltnann vtaobecoe v Colřax Co
imtlatelám ptiieil Vne et ucilvé žádáni známý co rádný a avédofiiltý mul a ochotou
Trinl ceny na požádání _mmbMHBbV obslouží krajany v řeci čeaké
ewovy Diky I
A SEVERÚV
X ŽIVOTNI BALSÁM
1 Q
vždy vyléčí
A Zácpu
X Nechuť k Jídlu
Q Bolesti hlavy
SZávraf
Nadýmaní
SiabuaC
SEVERÚV
BALSÁU
Větnr
75ct
t
%
SEVEROVA
MAST'
Pro
PLÍCE
PROTI SVRABU A
VYRAŽENINÁM
Jeet výtečná proti
viem Vyrážkám n
tile
50 ct poitoa B8ct
Vyléií
Kašel
Chřipko
ó Severúv
O Krvečistitel
8!lí tělo
Čistí krev
Hojí vředy
Zahání zádumíivoatf
SI 00
0
Nastuzení
t
Severova
Chrapot
SMasť
Na riny m boláky
O hojí otevřené riny
S vředy apáleniny atď
28ct poito28ct
Zánět
dušek
25 a50 ctí
Hi prodej ve:
viech lékárnách
a obchodech s :
léky
0
dává zdravou krev a svaly posi
luje mozek a tvoři silu a ráznost
Seslluje nervy zjasfluje mozek a
zaručuje blažený vŽk
Není si prodej v lé
kárničil :: Zvláitaf
fotní Jednatelé J
prodávají 0 podrob
aottl pláte oa
i
m
m
DR PETER FAHRNEV
112-114 8 HOYNB AVENUE
CHICAGO ILL
i
ležák
zvliítaí poiornoat
B K BABBI9 pokladník
Severův
Regulátor
ženských v
nemocí
' J " J — — " T
dívky trpící nija-
kon nepiYvIdelflOSti
L6£t v čas
$100
Severúv
Ncrvoton
L6£l vyolloal
Třesení
Netipavoaf
$100 ►
Odpornřuje se dámám a
po porodu
Za 1 den
Kaidé nastnzenfA
vyženoB X
Severo vy J
Tabletky Y
proti atuzealémY
28 ct poiton 27ct V
Severo vy
Pilulky
pro játra
upraví Zaiívánf
Btolici
Chnf k jídlo
2Sct poitou 27ct
pro- i
Pošlete popis Y
nemoci a $3-Y
na zvláštní Y
tAtrm V
ivny
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Housle ta 20000 korun koupil si
mistr Jan Kubelík ' od prvního
koncertního mistra dvorní opery v
Budapešti p Krančeviče Jsou
to překrásné pravé vlaské housle
mistra Josefa Quaraeria a náležejí
k nejkrásočjšfm nástrojam světa
vynikají nejen překrásným velkým
tónem ale nádhernou stavbou a —
což nadmíru důležité — jsou úplně
zachovalé Koupi skvostného
nástroje tohoto sprostředkoval
pražsky houslar pan tsonuslav
Lantner ienž přítomen bvl i při
jeho odevzdání vedle českého
houslaře pana P Piláta v Pešti
Zmrzačena V Hředlích u Ra
kovníka pomáhala při řezačce
33letá žena rolníka Anna Pštroso
va Při práci té počínala si tak
neopatrně že jí pravá ruka přišla
mezi ostré nože řezačky a čtyři
prsty byly jí úplné odříznuty
Výbuch acetilénu Z obecního
úřadu nuselského oznámeno bylo
ústřední hasičské stanici pražské
že v dílně instalatéra pana Sknčka
nastal výbuch acetylénu Hasiči
vyjeli neprodleně do Nuslí a shle
dali jak vážné uásledky způsobil
výbuch acetylénu Iostalatér p
Frant Skuček má' dílnu ve sklepě
v Otakarově ulici Mechanik
Vilém Katzer poznal že z kotle
uchází acetylén Aby vyhledal
závadné místo kterým acetylén
ucházel rozžal svíčku a obcházel
s ní kolem V tom okamžiku
když se přiblížil se světlem k
otvoru vzflal se acetylén a vy
buchl Výbuch byl tak mocný
že dveře sklepní byly vyražeuy a
18 tabulí v oknech v přízemí i v
KAZATEL CHAS M SIIELDON
Rev Rheldnn b?ertf]l rárnvB nianvatelem a obhájcem prvotního křesťanství
jit v brzku podnikne úkol v nimi ebee naznačiti kterak by ivrisiua i lilii ía
aopis kdyby nyní žil K tomu dli bude mu dán na tíden v áplnou moc denní
řasopia Ťjpera Capital v němž rhce naznačili své náhledy o křesťanském no
vinářstvf kl6a si při vSem otázku: Co by JežíS učinil? Na základě odpo
vědí na otázku tuto chce řídit! veškeré záležitosti redakční zpravodajské i
íiViliiiknviS v liatn tom Ná& nhráxek nředatuvu ň ohvdlí tohoto kazatelského
redaktora v němž bude bv&j novf
podooiznu
prvém patře domu bylo roztříště
no V příbytku nad sklepní díl
nou byly skoro veškeré předměty
rozházeny Na ulici před domem
byli mocným tlakem vzduchu po
valeni dva koně V dílně nalézali
se instalatér Jan Lelek učeň Fr
Reimold a Jan Skuček kteří ná
hodou neutrpěli žádného pora
nění Seberralda V obchodě nalé
zajícím se v Ovocné ulici oběsil se
iolctý obchodní pfíručí a sice po
mocí provazu na regálu Veškeré
pokusy zoufalého mladíka přivésti
k vědomí byly marné Příčina
sebevraždy není známá
Novorození krysami ohledáni Cí
diči stok A Nagel a K Weitzman
v noci cídili stoku v Karlině kde
nalezli mrtvolu novorozeněte
mužského pohlaví Dítko nalé
zalo se tam patrně již delší dobu
a bylo krysami značně ohlodáno
Z bytu rodičů svých vzdálily se
dvě tovární dělnice ifcletá Marie
Holanova a ičletá Marie Halamo
va obě z Libně pocházející a
veškeré pátrání po nich bylo bez
výsledné Dělník Voborník na
lezl na břehu Vltavy u štěpnice v
Libni dva šátky na hlavu které
náležely oběma dívkám Vyslo
ven proto náhled Že obě dívky
skočily do Vltavy
Z neífastné lásity se utopila Na
Maninách v Holešovicích byla z
Vltavy vytažena mrtvola dívky v
níž byla poznána 23 Jletá Božena
Tichá do Přelouče příslušnádcera
pensionovaného poručíka úřad
nika pojišťovací společnosti "Du
naj" bydlícího na Král Vinohra
dech U mrtvoly byl nalezen
dopis v němi dívka sdělovala že
nešťastnou láskou byla dohnána k
sebevraždě
Koním usmrcen Dne 21 led
t r kopnut byl u obecního staro-
sty Krusbcrského v Jamnicích (u
Opavy) zaměstnaný Čeledín Moric
Březina tak nešťastně že zůstal
na místě mrtev — Podobný pří
pad udál se dne 30 led v Brance
u Opavy islctý synek rolníka
Josef Plachý vešel téhož dne do
stáje svého otce a přiblížil se ku
koni jenž rovněž usmrtil jej ko
pytem Zastřelil se V Michli u svého
otce p Václava Černého bydlící
aaietý Karel Černý zamiloval se
v letošním masopustě šíleně do
nezámožné dívky Nerovnému
tomuto milostnému poměru nebylo
přáno a mladík neodolav příko
řím pomocí střelné zbraně chtěl
vyhledati uklidnění mysli Ve
svém příbytku vypálil si kulku z
revolveru do pravého spánku
Očekávaná smrt nenastala ne
šťastný milenec způsobil si však
těžké poranění Ve stavu velmi
povážlivém byl dopraven do vše
obecné nemocnice k ošetřování
Tam se dlouho netrápil násled
kem střelného poranění zemřel
večer
V Českých Budtjovidch trafikant
pan Karel Krejcha na mostě v
Krajinské třídě nalezl poblíže své
trafiky velikou tobolku v níž na
lézalo se cenných papírů i hoto
vých peněz asi za 7000 zl Ode
vzdal nález svůj policii kde brz
na to přihlásil se též majitel
tobolky soukromník Raubitschek
jenž ovšem vrácením ztraceného
jmění byl nemálo potěšen
Ze Šternberku utekl párek mla
dičkých milenců Rodiče obou
záhy vyzrálých dětí kteří náleží
tamním zámožným měšťanským
rodinám po kolik dní marně pá-
úkol redaktorský prováděti jakož i jeho
trali po párečku Ten konečně
se přihlásil sám Milenci zajelisi
do Opavy tam se ubytovali v ho
telu KdyŽ peníze došly napsali
rodičům na nejhezčí "pohlednici"
že skončí sebevraždou Ale zbraň
smrtící odkládal nešťastník a ne
šťastnice tak dlouho až si rodičo
vé pro ně přijeli
Padesátiletá soukromnice Marie
Dvořáková bydlící na VídeSce
napila se v sebevražedném úmyslu
roztoku skalice Její dcera chtíc
včděti čím se chtěla maminka
otrávit lízla si též ze skleničky a
popálila si jazyk V beznadějném
stavu převezena byla Marie Dvo
řáková do nemocnice
Královéhradecký biskup J E
Brynych rozeslati dal následující
latinským jazykem sepsaný oběž
ník: "Vysoce důstojným pánům
vikářům a veškerému ctihodnému
kněžstvu dioecesnfmu! Neuply
nulo mnoho času od otcovského
napomenutí na sklonku r 1899
jímž jsem se snažil pohnouti
kněžstvo své dioecése k životu v
pravdě kněžskému! Sotva však
započal rok 1900 pohoršení —
horší předešlých — dáno jest od
kněží lidu věřícímu I Církev
truchlí — kněží tančí! A kdyby
jen tančili Než jak slyším jaké
věci u přítomnosti tance venkovští
hoši s děvčaty páchají to nestydí
se páchati kníži! Kéž by aspofi
kněži šetřili biskupa tolikerými a
tak velikými pohromami stíhané
ho! Než běda! K bolesti ran
mých ještě přidávají! Když ale
věci takto se mají nechť vědí
všichai kněži 1 každý zvláště:
Jestliže některý z kněžf budoucně
se opováží tanČiti — bude suspen
dován Vikáře a všecky kteřf
řídi poddané pod těžkým hříchem
zavazuji k vyzrazení (denunciaci!!)
takového kněze!
Do nemalých rozpaků dostala se
městská policie olomoucká v so
botu dne 37 ledna na večer V
jednom z baráků u Michalského
výpadu bydlící dva dělníci kteří
mimochodem fičeno pití oddáai I
jsou ztropili vádu jez nabyla
brzo nebezpečných rozměrů Po
sláno bylo pro policejní hlídku
ale než ta se dostavila přišli oba
hrdinové na skvostnou přímo my
šlenku jak zabrániti svému zatče
ní Spatřivše hlídku zavřeli
dvéře a nežli mohla se stráž ve
drati do světnice byli oba úplně
— nazí! Nu a tak je přece ne
mohli vést na strážnici! Marné
byly domluvy nadstrážníkovy
mamy hrozby nikterak se po
hnouti nedali aby se oblékli
Spoutali je tedy na rukou a nohou
— odstranivše okenice chtěli
zimou donutili oba ku poslechnu
tí marně Situace byla pro stráž
skutečně trapní ježto lidu sbíhalo
se víc a více aby popatřilo na oba
Adamy A tak bylo strážníkům
vystřídati se na stráži a teprve
pozdě večer mohli oba zvláštní
zajatce -transferovati na obecní
dlm kde nebylo se obávati shlu
ku zvědavého obecenstva
Před porotním soudem v Jihlavě
projednáván dne 23 ledna po
slední akt hrozné manželské tra
gedie Vetchá stařena stála před
soudci z lidu obviněna z nejtěžší
ho zločinu Po mnohaletém klid
ném a spokojeném životě zabila
svého muže A proč? Pro ko
řalku Vincencie Kadlcová 63letá
výměnice žila se svým mužem
skoro padesát let A sedmdesáti
letého starce utloukla motykou V
posledních několika letech začala
stařečkovi chutnati kořalka a aby
si pomohl k penězům bral své
manželce slepice Ubohá stařena
chtěla starého opilce náruŽivostí
jeho odnaučiti a proto jala se jej
mlátiti a sice motykou přes ruce
kteréž mu zpřerážela do hlavy a
břicha tak až ho utloukla Byla
žalována pro zločin prosté praž
dy od níž byla osvobozena a
uznána porotci vinnou zločinu za
bití a odsouzena k těžkému žaláři
v trvání 7 roků zostřeného i po
stem čtvrtletně a uzavřením v
temné komůrce každého čtvrt
roku 24 hodin Po taková léta
žít poctivě a bezúhonně ve spořá
daném manželství a skončit v žalá
ři — v tom je kus hrozné tragiky
Český národ bude velmi skromné
ba snad chudě zastoupen na svě
tové výstavě pařížské Nicméně
bude aspoQ částečně podán na
světové výstavě obraz české práce
kulturní a to v rakouském odděle
ní sekce umělecko-průmyslovékde
vedle bohaté výstavky pražské ob-chodnicko-živnostenské
komory
bude pořízena též dosti rozsáhlá
společná kollekce českých nakla
dateli a knihtiskařů kde budou
zastoupeny první nakladatelské a
tiskařské -a grafické závody české
jako firmy: J Otto F Topič F
ŠimáČek J R Vilímek Reinwart
Bursik a Kohou Urbánk "Unie'
a j Pořadatelstvo této výstavy
společně hodlá vydati zvláštní le
táky výstavní pro informaci fran
couzského a jiného cizozemského
obecenstva Brožury tyto obsa
hovaly by v jazyku francouzském
psaný stručný nástin českých dě
jin české literatury a umění
našich politických a národních zá
pasů dále podobizny Husa Ko
menského a j fotografické pohle
dy pražské atd Leták ten by se
ovšem musil rozdávati zdarma a
musil by se tisknout v nákladu asi
p&l miliionu exemplářů Byl by
to výtečný informační a agitačnf
prostředek a bylo by tím velice
prospěno věci české Avšak ná
klad na vydání letáku toho je tak
velký že jej možno uhraditi jen
za pomoci české veřejnosti která
nesmí podceňovati význam této
publikace Vystavovatelé v gra
fickém oddělení a některé korpo
race přispěli již značnými pří
spěvky TUkým osudem byl postižen 44-
letý zhradnfk Augustin Ducháček
Delší dobu již byl bez zaměstnání
a octl se na pokraji zoufalství V
letě m r zemřela mu Žena a
vdovci nastala povinnost starali
se o dvě své dítky mající stáří 5 a
6 roku Ducháček přistěhoval se
do podnájmu v domě č 8 v Bi
skupské ulici Hledal a pátral
po nějakém zaměstnání které by
mu živobytí poskytovalo Leč
marně Když pak i jeho kvartýr
ská z podnájmu jej vypověděla
byl Ducháček uveden na pokraj
zoufalství V tomto duševním
stavu umínil si nebožák příšerným
způsobem připraviti se o Život
aby svému trápení učinil konec
Za poslední krejcar koupil si v
železářském obchodě hřebík 16
cm dlouhý a 6 mm silný a ode
bral se s ním do kořalny "u Bře
zinů" na Václavském náměstí
Tam napil se kořalky načež vložil
si hřebík mezi páté a šesté žebro
a několikráte udeřil pěstí na hlavu
hřebíku Jakmile hřebík vnikl
vestou a košilí do těla a ukázaly
se první kapky krve počal Duchá
ček bušiti zuřivě oběma rukama
do hřebíku a špiška vrážela se
Čím dále tím hlouběji do útrob
Když pak hřebík vražen byl na 12
cm hluboko do těla neměl Du
cháček už síly k dalšímu bušení
do hřebíku a odebral se na zá
chrannou stanici Tam byl mu
hřebík z útrob vytažen a lékař pan
dr Mareš poskytl mu příslušné
pomoci Pak byl Ducháček do
praven do nemocnice
HOVORNA
PouanrintAfty plným Jménem tazatele opatřené1
dojdou povšimnuli a odpovědi Doptej
uepodepManft it anonymní naleznou
' pohodlněno míbla v koňl
PRAGUE Neb — Ct red
Prosím sdělte v Hovorně: 1 ad
resu Tomáše A Edisona ml Je
někde v Ne Jersey 2 Je mnoho
patentních jednatelů ve Spojených
Státech však rád bych věďěl
kteří jsou spolehliví Odběratel
Odp 1 Menlo Park New Jer
sey 2 Munn & Co v New Yorku
Snow ve Washingtonu
Členům řádu Západní Česko -
Bratrské Jednoty
Kterýkoliv z členů aneb člen
ky5 přejí si míti své známé aneb
přátele pozvanými ku společné
zábavě kteráž se bude odbývati
v masopustní sobotn dne 24 úno
ra jestli by totiž tito dosud po
zváni nebyli nechť neobtěžují st
oznámiti tak výboru pořádajícíma
buď ústně aneb písemně pod
adresou:
F Babka 1232 S I3th St
Výbor snaží se aby učinil po
vinnosti své zadost a pozval
všechny řádné občany omaiské a
přátele Jednoty a její členů však
jestli byl by kdokoliv opomenut
jenž by pozván býti měl nechť
bratří a sestry laskavě výbor na
to upozorní
Špatný žaludek jest ▼ stavu
zničili celé tělo K uvedení ža
ludku znovu do dobrého stavu
není nic lepšího k užívání nežli
Dr August Koenig's Hamburger
Tropfen
Zelí
Zeli jest jednou z
hlavnicn ckltzni kaž
dé za hra'! v a dobrá 1
spolehlivé gemeuo Jest aapotreby ka dobři
fekliznl NuS semeno vypěstováno Jest z pe
člivé vybraných hlávek a máme nellepSI ran
né prostředni 1 pozdní druhy Naše velxé a
dohra naplněné pak liky atoji pouze S neh 4
centy Viecbna Jiná zahradní semena jako
řetKvička naiat atd Jakož t kvétlnovásene
na nejlepSicb druha za neJnižSi nožné ceny
Tisícové ze vSecb stran kteří zkusili naíe
semena rhválí Je co nejlepií a nejlevnějai
1'lite nám o semena trávní jetel a obili k
seti My pěstujeme a máme hlavni sklad
a mene sveřepu neobraného (bromuainermis)
ftcjswčjší to pii!nl&y a íiG jínjcú tiruliu iravio
a Jetel In Obili k setí jako oves Ječmen píe
nlcl atd nejlepSíeh druha a pečlivě nimi
vypěstovaných Nái katalog vám poskytne
víc poučeni o tom a měli byste oH dopsatf
PoSlcme lej zdarma
FARMERS SEED CO
Parnem nd Hoed Orowers
Otto Koilowskl Mír CairUuId Mino
Dříve v Ulilisaiíu
Harmoniky
kdo má jaké ke správce neb nSjaké
jiné nástroje neb točící i gamohrací
skřínky spravuji dobře a velmi levně
Kdo potřebuje českou neb německou
dvouřadovou harmoniku neb Skály nám
čeoké německé 1 anglické Edo díle po
třebuje hudbu na veselky krtiny a pod
obstarám ji velmi levně Přestěhoval
(sem obchod do Omahy VáS krajan
Jolin 3PlnfcLačeJs
1424 So 13th Street
44ml OMAHA NEB
Nejhojněji zásobenou
gtocerii
vlastní nyní
JOS O NOVÁK
t ií 1246 jižní 18 ulica
Sová budova nové zásoby nové červy
levnčjli nežli kdykoli jindy &4r
ISevyroviiatelné
41 ll
ífirayo ki§š&í
Ptulijle Union Pacific v lak i
DO
Denver Salt Lake FrtUa4 8aa
Fraaeise Les Angele
PflTTTV l Jena noo do Duh
rUULu f dv ocl do Kalifornia Orqnm