Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 16, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    e
Pokrok Západu
Trest smrti
1 Otázka trestu smrti objevila se
z nenadání na povrchu veřejné
diskuse Zavdala k tomu příčinu
poprava Hummlové ve Vida i —
Nový rok -au Němců již nové
století — přivítán tam dílem kato
Tým Jak již zvykem psáno o
popraví v novinách a lid s různý
mi pocity hltal slovní fotografii
příšerného justičního aktu
'JeŠtí pod šibenicí volala že je
nevinnou!'' — sděloval na rychlo
několika sousedům občan jenž
prvý dostal io rukou číslo se zprá
vou o popravě
U jiných jiné poznámky popsá
í popravy vyvolalo
"Kdo zabíjí nechť je zabit!-' —
hřmotil resolutně otylý druh z ka
várny A někdo pak přidal se k jeho
břitkým vývodům a jiní jim odpo
rovali Kdo že má právo nakládati s
člověkem tím způsobem?! Považte
jen!
Vraždí-li jednotlivec je jistě
nepříčetným je zcela neb částečně
zbaven rozumu Je buď otráven
návalem vzteku či jinak jeho pří
četnost ohrožena Necítě se ucho
pí smrtící nástroj Potom jest
zatčen postaven před soud pak
vynešen nad ním osudný rozsu
dek A pak každého dne pro
bouzí se s hrouznou myšlénkou:
opět zkrátila se doba mého života
o den!
Zatím je rozsudek potvrzen a
ěkterého rána zarachotí klíče vě
zeňské komůrky načež vstoupí
přísný sluha Justice jenž v hrana
tém slohu oznamuje odsouzenci
"Dne toho a toho budeš odpra
ven"
#
Byl jsem kdysi svědkem násle
dujícího výjevu Stařičký cti
hodný sluha Páně stříbrného via
a vyučoval náboženství
Vypravoval právě drobotině o
hrflzich soudného dne To bude
pak konec světa
"A kdy?" — tázalo se prostince
malé děvčátko jež téměř hltalo
ksJdé slávko katechety
To nevíme nikdo to neví'
"Ani vy velebný pane?"
A děvče upřelo svá nevinná očka
na katechetu jak by nevěřilo ani
ie paa farář nemohl by něco po
dobného věděti
"Ani já to nevím' — děl starou
šek pokyvuje hlavou
"A proč nesmíme věděti kdy
mmřeme! tázalo se opět děvče
"To je tajemstvím Prozřetelno
sti Mařenko To nikdo nesmí
věděti"
Jen odsouzence k smrti vylou
čila Justice z tohoto tajemství
Prozřetelnosti! Jemu oznámeno je
předem kdy bude popraven ba i
hodina A on po delší dobu vstává
a uléhá na tvrdé lože každodenně
broznou myšlénkou:
"O té a té hodině nebude mne
více"
' Zda není jednotlivec i sebe sil
nější rozumové konstrukce při této
myšlénce blízek šílenství?
A humanita?
V poslední době laciná fráze —
není-iiž pravda?
V XIX století dočkaly se sice
mnohé temné stránky Justice pří
jemnějšího nátěru mnohé zrušeno
mnohé opraveno však — vyjma
některých kantona švýcarských —
neodhodlal se dosud žádný jiný
stát zrušiti příšerný trest smrti
Jak červená nit táhne se popra
va stoletími přežila je přežila
historické periody a jako druhdy
tk posud vyvolává občasně různé
pocity v lidu: děsí a baví rmoutí
a saplSsje radostf Historie zná
popravy kdy poslední vydechnutí
nešťastníka „ provázeno bylo jáso
tem a zná popravy kdy shromáž
dění popravě přítomné plakalo
#
I dějiny své má poprava V
dobách dávné minulosti popravo
valo se hlavně jedem jenž míchán
byl odsouzencům do pokrmů Tak
příkladně používal se jed k tomu
to fičeli již v Athénách a římský
nčenec Aelian vypravuje že í krá
lové indiftí a perští k popravě
jeda používali Něco podobného
vyčetl i francouzský učenec Duteil
z egyptského papyrusu jenž ulo
žen je v pařížském Louvrů Ve
starověku znali v Orientě též kři
žování (zejména židé) kamenová
ni akrnžení dále smrt hladem
pochovávání za Živa a narážení na
kftL Váleční zajatci pak usmrceni
bývali dýkou a spálení pak jako
tílt bohům
I Římané znali různé způsoby
ptnrj Zločince nechali vyhla
XmZii neb rdousiti ve vězení
trhovali je tarpejské skály či z
mostů neb vhárěli do arén na
pospas divoké zvěři Gallové vedle
edu pálili při různých bohosluž
bách k smrti určené zločince hro
madně v klecích O tomto způ
sobu popravy vypráví zejména
César v "De bello gallico" a vě
hlasný řecký historik Diodor do
dává že Gallové pět roků k tomu
to účeli zločince schraňovali Dio-
dor spolu se Strabonem pak tvrdí
ze uallové znali též popravy
šípem pomocí kůlu a křižování
Ze starověku známé jsou ještě
popravy: pohroužení do bahna a
čtvrcení čtyřmi koňmi ku které
muž trestu odsouzena byla též
Brunhilda královna francká
Co do rafinovanosti a vynaléza
vosti v popravovánť odsouzenců
vynikal zvláště středověk Z té
doby datují se také největší obža
loby na triumfující křesťanství
jehož představitelé byli přímo ge
niové v mučení k smrti odsouze
ných Hroznému středověku kdy
člověk počínal chápati že je člo
věkem nepostačil pouze trest
smrti V tehdejším trestnictví má
svůj původ i tak zv odstrašovací
theorie jejíž účelem bylo způso
bem vykonání rozsudku působiti
na lid
Trestní systém Karla V znal i
různé přiostřené a lehčí tresty
smrti přiostřenými byly: upálení
naražení na kůl napnutí ca kolo
čtvrcení a házení do vody v pytli
věšení stínání a střílení počítáno
k trestům mírnějším Kdo pří
kladně odsouzen byl k trestu smrti
na kolo mohl býti cestou milosti
— zastřelen Jinak byly i přiostře
né tresty smrti ještě přiostřovány
různými mimořádnými opatřeními:
odsouzenec přivázán byl k ohonu
koně a vlečen pak po zemi k po
pravišti rozžhavenými železy upá
leny mu ruce neb vypáleny oči
vyrván jazyk neb byl za nohy po
věšen mezi dva rovněž za nohy
pověšené psy Nejkrutčjší tresty
smrti stihly rebely a rouhače
S lidskou společností humani-
soval se i trest smrti Povlovně
přicházela v obvyk šibenice a stří
lení— ve Francii pak guillotina —
kteréž způsoby popravy udržely
se do dneška
I v proceduře věšení pozorovati
lze dnes určité rozdíly: v Rakou
sku v Anglii a v Americe podtrh
ne se k smrti odsouzenému stolič
ka a přivodí se zlomení vazu jinde
opět obratným trhnutím lana uta
žen chřtán Ve Španělsku jest
odsouzenec při věšení pevně svá
zán I známá nám již středověká
theorie odstrašování pominula v
tomto století a sice v letech Šede
sátých Od zmíněného desítiletí
nejsou popravy aktem veřejným a
jen obmezený počet osob legiti
movaných můžé jim obrovati
V nejposlednějších dobách bá- i
dali specialisti jakým způsobem
nejen vykonávateli nýbrž i odsou
zenci usnadněna by byla poprava
co nejvíc A tu — k hanbě a po
tupě vědy! — použito v Americe k
popravám i elektřiny
K tomu účeli zřízeaa je zvláštní
židle na kterou posadí se odsou
ženec načež spojí se židle s elektri
ckým proudem o 1500 voltech
Neviditelná každý atom života
okamžitě ničící síla projede pak
ve vteřině tělem odsouzence jenž
sotva dosedl je mrtvolou
Konečně dlužno uvésti i ná
vrhy jistého amerického 'učence'
jenž dokazoval že svítiplynem
bylo by lze odsouzence ještě snad
něji popravili než elektrickým
proudem Byl by to druh popravy
rychle účinkující otravou Elektři
nou popravuje se v New Yorku od
1889
Osoby přináležející k aktivní
mu stavu vojenskému popravová
ny jsou ve všech státech "prachem
a olovem — jak dí úsečná fráse
vojenského trestního zákonníku —
a jen ve případech kde jedná se
o tak zvaaé zločiny civilní po
praven jest í vojín jinak když byl
dříve zbaven hodnosti vojenské
Způsobem podobným — jak se
oznamuje — dána bude v nejblíže
příštích dnech v Josefově v Če
chách satisfakce Justicí V Brně
pak — v nejblíže příští době —
budou svědky popravy provazem
Dotyčný rozsudek byl prý — dle
doslechu — panovníkem pode
psán V poslední době kdy slůvka
"humanita' přibylo na významu
a váze jest akce proti trestu
smrti ne pouze nutností nýbrž
přímo nezbytností I nejmoder
oějSÍ kriminalisté vyslovili se proti
popravě Proto povděkem ví
táme podnět který ko akcí této
din byl p drem Seidlem S po
vděkem vítáme 1 ostré projevy
uznaných kapacit jako: dra Zu-
ckera dra Herolda dra Krejčí
ho a j které proti popravě byly
učiněny a předem slibujeme akci
podporu seč naše síly stačí
Dosti jest cest kterýchž Justice
voliti může aby vyhnula se bru
tálnímu trestu který ukládati ne
má jí býti dovoleno Či jest
individuum a jeho bytí zbožím
státu? Zda nebylo by výhodnější
! kdyby pro těžké zločince zřízeny
byly přísně řízené kolonie pra
covní po způsobu Nové Kaledonie
anebo Sibiř ?
V přesně vyřčených mezích ži
vota práci určeného pohyboval
by se zločinec a prospíval by Člo
věčenstvu i sobě A po určité
době roků nikoliv jemu předem
odčítaných nýbrž tehdy až přiči
něním vlastním shladil by se sebe
veškeré r symptomy zločinnosti
vrátil by se opět do společnosti
které by pak mohl ještě platněji
prospěti!
A to že jsou plané ideály pra
víte? Jen uvažujte! Po zralém
uvážení pak shledáme se zajisté
na půdě jednomyslnosti: Že po
prava jest nemravností kteráž
původí v dobách zatemněného
starověku že odporuje zákonům
o bytí člověka že jest nehumanní
a že v případech výjimečně nekri
tických jest zbytečným a nepro
spČŠným brotěním lustice Ko
nečně že snad jen ve vyjímeč
ných případech jako v době
vzpoury Širších rozměrů v době
války — dokud toto zlo stává
jest poprava jako nutná obrana
proti zlu větších rozměrů pří
pustnou arciť jen tam kde po
zralém uvážení objevena její na
prostá nevyhnutelnost!
Nuže na shledanou!
Zrušení choda Tézuá-
Pro ty kdož to nexnajfJest ebod véznu
velice zajímavým JHá porod tvůj 1
nutnosti zacházeni 1 velkým počtem tre
stancu spbsobem co možno kompaktním
Každý vezen má položeny ruce na rameno
předcházejícího a kolena Jeho jaou v po
hybu kolen vězně pred nim se nalézající
ho To činí nutným krátký ioupavý
krok a kolébavý pohyb kterémuž zřídka
kdy více odvykne Z té příčiny navrhuje
ie zrušeni tóno zpORobu To lest důka
zem jak zvyk jest mocným Jiný zvyk
jehož je Úzko se zbavili jest zácpa viak
jest lék kterýž jej vyléčí jakož i dyspep
111 nestravítelnost a zlucnatost a ten jeat
HoatetteriCmach Bittera Jeat to vý
tečný aíiitel celebo téla čisticí krev a
zlepšující chuť Zkuste jej
ADŠESÁŘ SPOLKŮ
Česko-Slov Dělnické Podpor Jednoty
pro sererotápadni atity:
Minnesota Iowa Wisconsin Nebra
ska a obě Dakoty
Hlavní Jednota r Montfromery Hlaii
oůbfri své achfize kaJdou 4 soboto r méslcl v
síal ř V StaSka o 8 h Vecěf Veikoprtxiaeda
J Nalíval Velkot&jemník ( V Htanék
VelkoMfltuík Joa E eokol Velkopokiadoík
Juttet Maruika
C I v Swutúuiřry Síiii
odbjri sví acb&ze kaídou ítrrtna seděli t
méaícl Předseda Fr K Stanék TaJeno'k
Fr Mixa Útotnik Jos E Sokol Pokladník
Tom 44 Harei
Č II Xladocech v Le Suenr Ceater
Minnesota
odbyá tré acb&ze kaídou 2 Deděll v mřaicf
síni IOOK Předseda Jakub Kreník tajemník
Fr Hana LiSuesr Center Uiss £ie i Oí
cek pokladník Vic Kráva
Č III v St Pani lim
oůbfri tré schOza kaftdou i atfodu v mfict
Predaeda Fraok rjkok tajemník F i Parlté
ka ttíi Canton St oíetník Fraot Bitku Kl
W 7tb st Bt Paul Mina pokladník Václav
Kotnour
Ubiti Havlíček Boroiaký Ž IT
Mlaneapolls Mina
odbyá své acbftie kaldoa 1 nedf 11 v mesfcl v
síni i ííl eorner of Waabisgtou & Cedar a Ta
So Předseda Petr 8 trnka 616 Ar S taj
Josef Straka SO rolIStr 8 pokl Emil Au
brerht átotnik Adolf Koubltsek 1317 Waala
Are B
£ T v Sové Praze Kina
odbývá tri acháte kadoa 4 nedfll v mMct
Předseda Vojta Chalup taj F J Norot
ni lift nik Vida Powl pokladník Jakob
Svoboda New Pra ne Mina i
Komenský ě TI v Dayward
MianawLa
oábfTÍ st acb&io I nudili v mfeírt FMi
Jo Prii ďnoroa Joa Punfir la) K Fanfár
G!rnrlíe Mina íí-elník S Kučera poklad
HaUj Bene Oakland Mína
Karel Teliký ě TH v Šeré Třetoe!
Minnesota
oribfvi av4 arb&M kaidon 4 fwwMH r -?!
Prednnda Jaa Klela pokladník Jan H Klein
4'ftník Jan Noakt tajemník Jan Jindra
Kl!koíy LeSueur Co_ Mina
č VIII KoTiont OwaUaaa Mini
odbfvir4acktiekaidoat neděli v miS-l
lal £ S P S Pradtrda Fraat Hnraa tajem
ník Jas F Martinek itetník Karel Rln
fcefer poklad Alois Sjrkora Owateaaa Mino
Spolek é IX v Piae City Miaaetota
odbfri tri arh&ze kaldoa Ctvrtoa neriAIl v
isicl Předseda Anton Pivek místopředseda
Jan Stochl tajem Jaa Bartoš box St Beroun
ietnik Jan Uejda Plna Litr Ulnn- poklad
frank párek
t X Čeekoslovaa v OUvla Mina
Předseda Karel Koha místopředseda M
PetHíks tajemalk Frank BtlndL teetoik H
Koček pokladník VacUv 6 Plovhart
Čechie ě XI v So Ostaka Hek
Odbfvischaae kaldf drahf Hrrtek r měst
ci o oam hodin večer v atnl J Koatskko Pted
seda Vic énajdr tajemník Adolf Zenlik es
S9aO uU Sietnia Jaa Hajat pokL JVocisek
ÍÍU XII Ca radia v Baeiae Wla
oůbfri tri acb&se kaldoa tfeti sobota v ml
sici 7 bodla reter Předseda Joa Italek lul
ngmvBU taj joa nieniia ima MUvaukec
Ba acetaik J L Sra IOS HI-h St
í ílo XIII Český Ler r Belvleir Miaa
odbývá oehaae kaldoa dni boa cedili v nWd
pokladník VacPmtaUa Belrletr aedwooi
Oo Minnesota teetoik ř iefl Belrlew Mina
Číslo XIT La4lBÍr KLáeeL
v Haafa Wls
odbf vá sehlto katdoa dra boa sedili v afekt
rreoaeas rraav kobuk aeiesania van ala
těetoik Joa Meadi'k Hanfca WkL peJa4V
Bia FJ Koukl
Nové prémie
Ačkoliv poskytujeme čtenářům
svým neobyčejně hojný výběr pre
mií zejména románů a zábavných
i poučných kaih připojujeme nya
ještě další nové prémie k výběru
pánům předplatitelům a sice:
Bludný rytiř historický román
věhlasného romanopisce Walter
Scotta Nádhersé vydání s čet
nými velkými vyobrazeními Spis
jest velkého formátu a čítá 548
stran se 156 obrazy Bludný rytíř
patří k nejlepším románům Walter
Scotta zakladatele a tvůrce velké
ho románu miláčka skotského
národa Romány Scottovy dobyly
světa a autoru svému zfskalv ne
smrtelnostČtenářův zájem strhnou
k sobě hlavně dvě proti sobě po
stavené povahy a sice bídáckého
zvrhlého a ničemného krále Lud
víka XI a hrdinného rekovného
právo a pravou hájícího a jenom
na svou mužnou pěsť f poléhající
ho rytíře Quentina Durwarda
jehož osudy pronásledování
svízele jsou podstatnou částí celé
ho románu Krámská cena tohoto
nesmírně poutavého románu jest
I130 My však poskytujeme jej
co prémii za doplatek pouhých
50 centů
rřlitrná loď — Velký a veíice
poutavý román kapitána Marryata
s barvotiskovými íllustracemi Věn
ceslava Černého Lítá 492 stran
velké osmerky Marryat spiso
vatel tohoto románu řadí se k
nejlepším autorům anglickým vedle
Coopera a Scotta Vyniká rázo
vitým líčením skutečnosti pravdi
vostí a pestrostí povah věrností
popisu přirozeným rozvinutím
děje a zvlášť jistou rozmanitostí
ve vypravování což činí sloh
Marryatův tím lahodnějším Prost
veškerých nudných a zbytečných
popisů i reflexu které čtenáře
znudí unáší zájem čtenáře mo
hutným proudem stále se rozvije
jícího zaplétajícího a rostoucího
děje Slavný tento román dal
podklad librettistovi světoznámé
opery Wagnerovy "Bludný Ho
lanďan" (Derfligende Hollaeader)
a nadchl mistra tónů svou mysti
kou a svým čarem k tvorbě jedné
nejkrasnejších jeho oper do
dnešního dne repertoirní a úchvat
né Cena tohoto románu je I125
a my poskytujeme jej co prémii
za doplatek pouhých 50 centů
Celý roínlk Svltozora — Každý
ví jak velkou a objemnou knihu
tvoří ročník Světozora neboť
každým týdnem vychází o 12 až
16 stranách velkého formátu při
nášeje Časová vyobrazení několik
románů v pokračování v každém
čísle básně a různé Články a po
jednání jiná Ročník Světozora
stojí I500 v předplacení Myl
máme tři ročníky na výtěr a po
skytneme kterýkoliv z nich co pré
mii za doplatek I200 a sice buď
ročník 21 22 aneb 23
Libuíe nejnovější ročník totiž
28 Sedm svazků poutavých ro
mánů od nejlepších spisovatelů
Českých celkem 1200 stran Cena
75 centů pro odběratele co pré
mie zdarma
Tejlepdl ze váecli!
Po padait let Mn Winslora Boothlna
Syrup matkami podá rán jleb ditkam r dob
kdyl doatáraji aonbky Jate vyrutoránl v
Bwiaiuarorini apanau cnurav
kem boleni suba niaíirlni dítkm
cburarým
náaled
1 Jcwtll ano
laáleta al Ihned Dra láher "Mn Wlnlnw'
Boothlnc Hyrup" prodliky dotár1Scluinbky
GeDaJeboJeatneodhadnutelná Cleri ubobá
má trpícíma ditku Ibned Hpuleboěte se naB
maiay rim projem sreculuje žaludek a
strera rríétí koliku imkne dáant smírní
iHl a dodá sréieatl celímo íatroji "Krs
Wln8lo'a 8X)thln Syrup" pro ditky soubkr
dMtára]Sni jeat při Jemná cbutl a jett předpi
sem todoé a DelatariiCbanejleplich ieoakfcb
Irka
arek a opatrovnic re rlpnl Stát-v b Jmi
na prodej u rlncb lékárníka no celám srěti
Ona láber Buďte jlatl poiádoJU o
Hra Wirtaiow" Soothing Bymp
AAAááAááAAlAAAAááAAAAAAAa
Objednejte
dnes
$300 sí
Kom
nám zaile obdrží
bednu obsahující 100 ku
praltlUho mramoroti
midla užitečného kn
praní I myti se Nádavkem přidáme (vet
lený obraz každé podobizny dle libosti
objednavatele nám caslanf jehoi krám
ská ceoa m rovná 1300 takže mýdlo jest
Zdarma! Činíme nabídka tuto bv rf
tečné to mýdlo které by nemělo v žádné
české rodině cfaybřti rychleji v trh ae
nvedlo Pp obchodnici a kluby by
míli V to nabídky použiti
Objednejte dnes u
Tho Kiíchiiian Co
Českých mýdlařu
j Csmfiell Park Ckicx IU
ffff f ff ff f fff f f f f f MffF?
Vyléčím koktáni
NaJarodatlM Mkarl v
aMttri
aaag OMas nes
Spisy vydaná naším nákladem
LtteHnuký kotil biWft HvatoplukaJCr
cha dle p&vodnfbo v Haknusku skonfl
korsníbo vydínl Čítá 88 stran Cena
21 centů Do Cuch zaaýlitmo jí se zarn
řenlm priívnébo dojití za A eculft Lté
bem Jednoho roku rozehráno bylo vv
dsníprvds uspořádáno dru'ié americké
vydání
PamAtky tttkých emigranta
Naniai
Tom Carek o p
fi vodními vyobraze-
oíml Cena vázané 73 centů
Valditýn historicko-romantická obrst
od Karla UerloAe Cena 60 centů
D diftH AtttkOv román vo třech dí
lech od Duplusise Cena 60 centů
Po půlnoci román od Vác Vleka 4H0
velkých stran Cena HO centů
Ntbetptlné tajrmtUl román z anz'ické
ho od Cbas lteada 231 stran velkého
formátu Cena 40 centů
Ktba a VattrUx historická román od
F Htolle 329 stran velkého formátu
Cena 60 centů
Rukepiny Králodtorikj a Zelenohnraký
se snímkem níkolika listů prvnúJMho s
poutavou pfedoáfikou o niob od p J A
Olivcriusa obsahuje 144 stran Cena 2V J
Tajmtlti tlifinv na Porter Squarů
napsal U L rurjoonl preloeno z an
glicinr 240 strun mlkého formátu Co
na 40 centů
Bkolni tákuny v Nebrasce
Zři-blil Jan
nosítky lena 00 cent
Novů Voňte Krůto rnnuil Jul Veme
obsahuje 5?i slrun cena 74 centů
Vliný líiř velký román vAiilasnčbo ro
manoniBce Euifcnu ISue 1216 slntu iou-
la 1100
Tajemný hrad 1 K-trpi(rt román od
Vernea nOstrnn cena 30 centů
Uhrám Matky lioH c PaHii čili Esmr
ralda spanilé děvče cikánská Román
ivřťizntimiHio Siovatele Viktora Iíuro
Ubsabuje avi etrau cena 0U rentu
Otvdnev tttrpou poutavý román od Em
Gaborisna Obsahuje 415 stran cens
86 centů
Diti kapitána Uranta' Jeden z nelvčt
Sích a nejiH)uluvčj(ícb románů Jul a
Vernea Zaujímá 721 stran cena 60c
VritUh $'ulhát h povídka z tlřjin če
skýcb od Aloise Jiránka Cítá 250 stran
cena 20 centů
Mezi proudí bistaiický román zdčlin
českých od Aloise Jiráska Obsahuje
618 stran co 11 a 60 centů
Bili Uvameh tři lila z třiceti histr
ricky román z dčjln českýck za války tři
cetiletá od Lud Relltaba Cíli 1536
stran ceoa $100
Moderní elraei Velepoutavý román
od B V Hacklaoder a Obsahuje 1130
stran pfkného formátu Ceoa 75c
Noti (léinoili pařiitkJ Román od Pon
son du Terrail I část románu: "V salon
na gale jích" Čítá 608 stran cena 60c
Khib irdmyth kluků Román od Pon
ton du Terrail II samostatná část v'ak
zároveň pokračování románu "V saloně
a na gale jích" Cítá 449 stran cena 85c
EHind Tvrkvnt Román od Ponsos du
Terrail Třetí samostatná část vsak zá
roven pokračování románu "V salon a
na ualejicn' Ubsabuje 413 stran cena
85 centu
Kooétry íl poliřTo-axn
obdržíte vždy nejlepší a nejlevnějšf
íwlhW tbčžry s gnmoTfmi ráfy
Telefon 257 ai-i Paláce
V airodo Pukruau auadu Douíiám
f 'iřiT" " " - "
i Tm h
OKUPUJEME A PRODÁVÁME SEMENA
% Cffl "rky Máme lél relkerá labradni aemena n-JIeplcb druha Po fc
] prroim onoru budem phprareol roxeailat oaia kauioiy a ceoniky! 9
T 4 H2-PZ3S-8m Shagart OnrenSecdťo ConncllBlufTs la
Or-V -nerty- i ipr tgr grvry) w igr ay ay y y w 141 -A
V UIIHDAI hrctrí
:-: PAUL NĚMEČEK majitel :-: Z
i Úplcý výbřr všeho árafcu ovocoýcb
drobného ovoce každého drubu
Katalog a renník po!oo e na poiádáa!
apokojeuost ae ručí
ftumboldb £lurserie3
Jak nejlépe zpenéžiti prázdný stoJ čas
r ia iaai aw„_ jy a ' um urivini D MnntAhai A
W a _ — "i Kil V tlSt tutnrI i _ _ _ 7 V —--
5á::~" { } S!£ llv n?i r aUai- Naílni to por4táá
%aS i lkPJ V J"nyJnienoráDoseí4luaí aprodámx
íTlvt ti tV 11 °? kfátsoo ion dobu aa 400 aě kdih kti?
aJKsJ_ 7k IU 3 "o by jálnotllr pmSSiltiSS
al 3 i W p Pká I těles koprtoionaká I txi
UUR VJ { li ffiihzz
KOTOTIÝ CeSPAIT
fíoeambole Román od Ponson du Ter
rail HNinontalná čtvrtá Aást vsak tárovců
pokračování románu "V salone a na gale
jich" Obsahuje 004 strany Cena 60c
fíoeambola tě tnnl Horná n od Ponson
du Terrail pátá samostatná část vsak
zároveň pokračováni románu "V Halon
a na válejíc h" 648 stran cena 33o
D iten IU 'iam$ký Román od Ponson
(luTsrrsil iestá aamostatná fást viak
zároveň pokračováni románu "V Salon
a sa zslfjíťb" A00 stran cena 60n
o
J Nu Aornst WHke„93 Trnmtioll'
!!St ClevelandO píše:
I "Sorartr Balira propltna vykonal praV
M ůiry v mí rodina Mfil anhovaneo kaílaU I
W náramot 4 po TjruIiU jadoé lábra byl aaw m
W gdrtr m
Z Není ZAjist leplího léku proti kaállj
V nastuzení záduse oohrapténla saala-Z
y mováni ncili jest J
SEVERŮV
Balsam Pro Plíco
Cena 25 a 50 centů
S Chcete-li tnitl v domácnosti'
$ výborné mazáni kupte si
1
SEVEIttTV
JOlej Sv GothardaJ
Ten vyléčí revmatlsmus stuh-
JJJlosť údu otekliny Cena 50 ct %
X W F SEVERA 6ký lékárník %
Z ff-DiB BAPinS ií
Mohu ria Dhučltl poKlou aa IU mlalne an
řllfky inlurltl čÍMtl a iaátl ri n Jedno
álohu natkoulkb THk4Juun reaaal a mim na
RrodeJ tri rocaé kaibr k uíenl aa t U anaitajk
yni ptanjl a rydáváin r seHitech 4lní norf
angHcko-íoakt alovnSk kUiry bud nnjrtUI a
neilspM: pixla vám na ukázka rwta nyni
Adraaa : Af t M Soakut MS W lSth et H(ma
Suvluo Ckloakl: 111 tW-lr
ochotníkům a milovnlkom
divadla
V knihkupectví Pok Záp jaou k ao
stíní riechnr divadelní spisy jei vy
ily tiskem v Čechách a nejsou rozebrá
ny Upln seznam viech spisů tUe
e vlm na poíádiní zdarmsu V aetua
mu Uou nvedenv vlechny kusy úle
avch ráivi a při každém j uvedeno
iakf kua je kolik jednání a kolik ono'
vypadaje Fiite o aeznam pod adre
l4rkrk Zépsdw
Omka Hob -
íCclhknpectvi Pokroko Západu
Máme sa sk!i3í velké bjqo21ví apt
á lábarnýcř a poučných ke viech
loíních obora Divadelní spisy má
ne viechny jel jaou k dostání v růs
"ých abírhich PUt ai o aetaam a
držíte jei zdarma Aarcaa jt jeino
' V-r-k ZéfMási
Ottuaka Hce
opalfesč iůtnti pro bo&t t iml
Stnbles 1623 Darenport St
PSACÍ - STROJE
1 in nyní neibytnou potřebou r kaíaáro
uUclxKiř a mtiian Hel e r kadém aamřatná
ii anercepi ph Houpl pa:1 hon trojči
dlutno DHhllíetl lilami k Jednoduchootl a do
konalojil tHinf neboť to luruíu e trranll
rf"™" oU4-b anii jakýahkuliveaa]
liiýcbjeat ne)N-dstlilt3lnJiD I
xDEisrs3ivi:oieE
PUte l o popUny katalog Da
Oiíiteá Typewriter & Snrplles Co
Ta"w Toxle City a Omalia lTte I
Henamnre mul umí fi vnitt
_ _ 1 ' Jv
I oidoboýcb etromo křovh a
za nejlevnřlll rnv K
Pííts kl o ně dnes Za
8W H24_8iD
fiumholdi Jlebr
mwfí
I x 2 mm m aunriťU Dl ff UD VI šf
ff Wcat Iu4elfr CEICAC3 lit