Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 16, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
Telegrafické
Anglie — V divadle královnině
uspořádána byla 14 února uměle
cká akademie ve prospěch rodin
ve válce jiho-africké padlých vojí
nu Lože divadla vyprodány byly
po Í50 za sedadlo a nejlacinřjší
místa na galerii stála $4 ale di
vadlo bylo do posledního místa
naplněno tou nejvzneSenější spo
lečností Jak představení tak í
obecenstvo bylo s největší nádhe
rou vypraveno V noci však pře
padl Londýn sněhový blizard a
panstvo z divadla odcházející ne
mohlo dostati kočáry k návratu
tak že mnohé z dám si utržily
notné nastuzení — Národaí vý
konný výbor neodvislé strany děl
nické se prohlásil pro mír a chce
poŽádati vládu aby další nepřá
telství s liotry zastavila a dala
spor k urovnání smírčímu výboru
— Po celé Velké Britanii napadlo
množství sněhu tak Že jest dopra
va po venku i v městech na mnoha
místech zastavena Oznamují se
i mnohé ztráty lidských Životů
buď následkem zmrznutí v závě
jích nebo prolomením se střech
pod tíží sněhu a ledu — Asi 400
podporovatelů politiky míru se
shromáždilo v jednom hotelu sou
kromě a zde přijali resoluci v níž
válku v jižní Africe odsuzují co
zločin spáchaný cd kapitalistů
žádajíce za uveřejnění všech dopi
su týkajících se vpádu Jamesona
Shromáždění to se usneslo" sbíra
ti prostředky ku šíření propagan
dy míru v Anglii — Dle zprávy
vojenských úřadů vyžádala si vál
ka jiho africká se strany Anglie
až posud 10505 obětí Důstojní
ka bylo zabito 152 poraněno
380 zajato 112 Vojínů zabito
1477 raněno 5050 zajato 2781
Francie — Komise zvolená od
národního shromáždění ku pro
zkoumání franko-americké smlou
vy vzájemné skončila své vyše
třování Dostavilo se před komisi
mnoho zástupců zemědělství a
všichni byli proti uzavření smlou
vy té jen několik výyozníkfi se
za její přijetí přimlouvalo —
Prudká sněhová bouře řádila po
celé Francii 13 a 14 února
která přerušila spojení železniční
i telegrafní na všech stranách
Na pobřeží bylo mnoho lodic ry
bářských stroskotáno a panuje
obava že jsou ztráty na lidských
životech veliké — Vláda vyšle
vrchního koloniálního inspektora
na ostrov Martinique aby vyše
třil příčiay tamních bouří Gu
vernér ostrova toho oznámil že
tam nyní panuje klid
Španlhko — V senátu předlo
žil seňor Davilla vládě dotaz co
je na tom pravdy že v Placen
tijské továrně na zbroj se vyrábí
náboje do Maximových děl pro
vládu anglickou Při té příleži
tosti se vyslovil Že národ špa
nělský sympatisuje vesměs s
Boery Předseda ministerstva na
dotaz odvětii že mu není známo
zdaž soukromí podnikatelé dodá
vají válečný materiál Anglii že
však tu věc vyšetří — - V Barce
loně přistály dva parníky asi s
1 100 bývalými zajatci filipínský
mi kteří tvrdí že byli na rozkaz
Aguinalda ze zajetí propuštěni
Rusko — Petrohradský dopiso
vatel londýnských Times dí že
vláda ruská vysílá asi 20000
mužů vojska ku hranicím Heratu
Dráha středoasijská již po delší
dobu sedopravuje žádné soukro
mé zásilky zboží a vymlouvala
se na sněhové závěje jimiž prý
byla doprava zastavena Zatím
však vychází na jevo že doprava
nenf zastavena nýbrž že jest ob
mezena jen na vojsko a jeho zá
soby Times v úvodním článku
k dopisu tomu dodávají že nelze
o tom více pochybovali že Rusko
využitkuje nynější války Anglie k
tomu aby se Heratu zmocnilo
Možno však také že jest to
pouhá demonstrace ruská aby
tím byl zakryt dalekosáhlejší plán
ruské vlády zmocniti se zálivu
perského k čemuž i německá
vláda ruské napomáhá — Gene
rální gubernátor čuchonský obdr
žel od cara ukaz v němž jest
finské národní shromáždění kárá
no x toho že nepříznivě posuzo
vato carský ukaz z roku minulé
Nikdo vám neprodá lepši uhlí nežli já
nechť cena jest nízká neb vysoká Nikdo vám nedi lepif
uspokojení nežli já
jest to mým koníčkem le dodám všechno uhlí co prodám
plné váze gom follins jlavens
Tol 1CGT czt+u trut etr
ho Car píše že účelem jeho
jest u t užiti lépe svazky pfUlu
šenství Čuchonska s říší ruskou
generálnímu gubernátorovi uklá
dá aby usilovně prováděl carovy
rozkazy ve rinsku
Čína — NCmecká společnost
zřídila si hlavní úřadovnu v Tsing
Tau a rychle staví dráhu k uhel
! nému okrsku Vei Psien od pří
stavu Dráha ta má míti délku
asi 280 inil a pro její stavbu byl
již objednán materiál v ceně asi
$5000000 který se tam již z
Německa dováží
Hfmtcko — Následky stávky
horníků českých pociťovány jsou
i v Německu hlavně pak v Sasku
Horníci v uhelné pánvi zvikovské
aby dopomohli svým spoludělní
kům v Čechách a na Moravě k
vítězství oznámili správě dolů
že též práci zastaví — V Něme
cku napadlo mnoho sněhu tak
že doprava železniční byla přeru
šena ano i telegrafické spojení
na mnoha místech přetrženo
Portugalsko — Z Lisabatiu se
oznamuje že tam byla podepsá
na tajná smlouva na výboj i od
boj mezi vládou anglickou a por
tugalskou Vojenští vůdcové obou
zemí prý smlouvu tu schválili
Rakousko-Uherska — Ve Vídni
byl velmi okázale uvítán pruský
princ Jindřich který tam přijel
podčkovati se císaři za jmenová
ní jej rakouským vioeadmirálem
Císař mu přijel vstříc na nádraží
a princ vežen byl ulicemi města
obecenstvem četně naplněnými
Považuje se to za demonstraci ve
prospěch trojspolku
Válka jiho-africká
Do Londýna došla zpráva z
bojiště že Angličané byli od Co
lesbergu Boery zatlačeni Očeká
val se vbrzku vpád od generála
Robertse do svobodného státu
Oranžskébo na místě toho však
Boerové sami útočí na armádu
anglickou Již 1 ledna chlubil se
gen French že se může zmocniti
Colesbergu každé chvíle nyní
však jest od místa toho zatlačen
Po dva dny bylo bojováno na pra
vém křídle anglickém které dale
ko ustoupilo na jih Tím ohrožena
jest armáda anglická že by mohlo
její spojení s Kapském býti přeru-
Seno
Boerové vpadli též do země
Zulů čímž jest ohroženo spojení
gen Bullera s Kapském tak že
by vojsko jeho nemohlo býti záso
bováno Dále se obávají Angličané
nnvRtánf Zulukafrů jakož i pádu
Kimberley Evropští přá 'é Cecil
Rhodesa se již doptáv dra
Leydse diplomatického nta
Transvaalu v Evropě jaký
by stihl tohoto úhlavního nepři
le Boerů kdyby jim padl v Kim
berley do rukou " Dr Leyds jim
odvětil že Boerové nemají v úmy
slu jej od pra viti že však by na
něm 'žádali náhradu za vpád
Jamesův která může obnášeti asi
řiooooooo
Gen French však zase 14 úno
ra překročil řeku Modder na místě
asi 25 mil vzdáleném od Dekiels
driftu čímž octnul se na půdě
orangského státu Je to první
vstoupení vojska anglického na
půdu nepřátelskou neboť až po
sud bylo stále bojováno jen na
půdě Anglií náležející Asi 40000
múžů pěchoty se 7000 jezdci a
150 děly pod vrchním velením
gen Robertse stojí naproti vojsku
gen Cronje a očekává se rozhodná
bitva Od výsledku závisí celá bu
doucnost válečného tažení Bude li
vojsko boerské poraženo vniknou
dále voje anglické do zerě a osvo
bodí Kimberley z obležení však
zvítizí-lí Boerové bude i ústup
armádě anglické pod velením gen
Robertse a Frenche zamezen nebo
aspoB její spojení s Kapském pře
rušeno Lord Kitchener nedává
o sobě slyŠeti avšak jest prý za
městnán organisováním sborů zá
sobovacích v čemž se dobře
vyzná
Při těchto dvou pohybech ne
přátelských vojsk bylo svedeno
několik bitek v nichž na jedné
straně Angličané na jiné Boerové
byli vítězi což však na průběh
války Žádného účinku nemá Také
na řece Tugele bylo bojováno
byla to však jen malá srážka bez
jakéhosi významu
SOUTH OMAHA
- J H Kopietz veřejný notář
2418 N Street 44x4
— Kupujte grocerii od Wirick
& Dvořák 21 a S ulice
— O republikánskou nominaci
radního v druhé wardč ucházeti
se bude dle všeho krajan Josef
Dvořák kterýž již jedenkráte kan
didátem pro týž úřad byl
— Zdravotní úřad zdá se býti
jistým že není již žádné obavy
před rozšířením se nákazy nešto
viční neboť od zprávy poslední
žádný nový případ se neobjevil a
všichni onemocnělí na cestě k
uzdravení se nalézají
— Nejlepší grocerii koupíte u
Wirick & Dvořák 21 a S ulice
— Dělnickou stranou kteráž
tentokráte samostatný lístek měst
ský jmenovala jmenován byl v
minulých dnech ústřední výbor
kterýž volbu říditi má Druhá
warda na výboru tom zastoupena
jest krajanem Vác Křečkem
— Všichni členové Česko ame
ricSho vzdělávacího klubu druhé
wardy jsou tímto vyzváni by se
příští neděli v j4 hodin večer do
zvláštní schůze dostavili an nám
předléhá důležité jednání
J M Tobiáš taj
— Policista Hydock kterýž
jak známo pro nevážnost rozBazů
soudních k pokutě {200 a k za
placení útrat odsouzen byl a kte
rýž když zaplatiti nemohl poku
tu onu ve vězení okresním odse
děti si měl dostal se konečně v
úterý na svobodu Bylať mu totiž
soudcem Fawcettem výše uvedená
pokuta na $75 slevena kteroužto
částku sebnati se mu podařilo —
Nejspíše že zase službu policejní
nastoupí
— Ze South Omahy se nám pí
še: "Dobyli jsme prvního vítěz
ství spojením se v jeden šik zalo
žením Česko-amerického vzdělá
vacího klubu druhé wardy Petice
podána byla ku školní radě by
nově zbudovaná škola na 20
mezi O a P ulici pojmenována
byla dle některého českého slav
ného muže a my navrhli našeho
zajisté velmi zasloužilého muže
Jos Juogmana Tato škola pone
se toto jméno usnešením se školní
rady ve své schůzi odbývané dne
i2ho února 1900 Proto zajisté
všecka čest těm kteří se o to při
činilir A nyní krajané vzhůru
kteří máte trochu vlasteneckého
citu v sobě dostavte se do schůze
v neděli večer dne 18 února v
7J2 hodin v síni pana Jana Kout
skho abychom porokovali co
dále by se mělo státi Váš F J
Fille"
— Školní rada zanáší se dosud
myšlénkou předložití při dubnové
volbě městské voličstvu k odhla
sování návrh ná povolení $100000
ku postavení nové budovy pro
vyšší školu a jednání dospělo tak
daleko že záležitost odkázána
byla právnímu zástupci rady škol
ní ku prozkoumání V téže schůzi
v níž poslednější usneŠení učině
no přijata byla jednohlasně zprá
va výboru kterouž odporučováno
aby vyhověno bylo přání českého
obyvatelstva druhé wardy a aby
nová škola nazvána byla školou
Jungmanovou O významu Jung
manově přečteno bylo stručné po
jednání radou Freitagem načež
zpráva výboru jak výše uvedeno
jednohlasně schválena — Radost
nad tím že pro novou školu v níž
převážná část dítek českých nalé
zat! se bude jest mezi krajany so-
omažskými nemalou a již nyní či
něny jsou přípravy aby při slav
nostním jmenován! školy zastou
peni jsme byli důstojně Za to
však nelíbí se to všelijakým Če-
ebožroutům kteří započali již se
sbíráním podpisů na petice jimž
rada školní Žádána jest by holejší
usnesení své odvolala a škole má
li již jmenována býti jneno ame
rické dala Škola postavena jest
prý v městě americkém z peněz
poplatníků amerických a jest prý
dosti hrd in a vynikajících mužů
amerických jichž jména ku po
jmenování školy použito by býti
mohlo — Jelikož jak uvedeno
návrh na pojmenování Školy jmé
nem Jungmanovým přijato bylo
jednohlasně bude míti petice na
radu Školní as malého vlivu a
zůstane při usneŠení kterýmž
oprávněné žádosti našich krajanů
south omažských vyhověno
Vái lékárník ručí ta každou láhev
Chamberlaln'a Coogh Bemedy a vrátí
každému peníze kdo by nebyl spoko
jen po využití dvou třetlo obsahu
Jest to nejlepíl lék na světa proti
chřipce kalil nastnzení krom a ěer
nému kaili a jest rHjemny a bezpečny
k niiváoí Zabrání torna aby naatn
taní přeilo záoet plic -
— Před soudcem Keysorem
projednáván počátkem týdne kon
test Patrick Kinga proti nynějfí
mu policejnímu soudci south-
omaŽskému W S Babcockovi a
jak se podobá nebyl případ roz
hodnutím soudce skončen nýbrž
učiněno bude odvoláni k nejvyšší
mu soudu státnímu tak aby zají
mavá otázka právní konečně roz
hodnuta byla Celý kontest spo
číval na otázce zda úřad policej
ního soudce jest úřadem městským
či okresním a nejednalo se v něm
vlastně o úřad samotný neboť
lhůta soudce Babcocka v dubnu
projde nýbrž o zásadu tak aby se
vědělo jak v budoucnosti vůči
úřadu tomu se zachovati King
pro úřad policejního soudce navr
žen a zvolea byl při podzimní
volbě okresní a také dosvědčení o
zvolení svém od zápisníka okres
ního obdržel avšak úřad předán
mu nebyl a to proto poněvadž
Babcock tvrdil Že lhůta na kte
rouž právoplatně zvolen byl do
sud tnu nevypršela Následkem
toho požádal King krajský soud o
zakročení a sice žádal o vydání
rozkazu soudního jímž by dosa
vadnímu policejnímu soudci naří
zeno bylo zápisky soudní a ná
bytek v soudni síni jemu co prá
voplatně zvolenému soudci předati
Žádosti této bylo v úterý vyhově
no celá zápletka tlm však nikte
rak rozuzlena nebyla Soudce
Babcock totiž prohlásil že rozka
zu soudního sice uposlechne tím
však že soudcem býti nepřestane
neboť prý v rozkaze soudním není
jedinkého slova jímž by u prová
dění úřadu onoho zbraňováno mu
bylo ' Koupí prý si jednoduše
knihu novou a povede úřad dál
dokud novým rozkazem soudním
zabráněno mu v tom nebude na
čež teprvé odvolá se k aejvyššímu
soudu státnímu
— Zasláno — South Omaha
Neb 6 února 1900 — Ve škol
ní radě minulého pondělí byla ko
nečně uznaná oprávněná žádost
south-omažských Čechů a nová
škola na 20 ulici pojmenována
jménem Jungman začež všechna
čest budiž naší školní radě která
jednohlasně pro uznání to hlaso
vala — Jest to první práce pod
niknutá nedávno zde založeným
Česko-americkým vzdělávacím klu
bem ahé wardy a výsledek jest pro
zdejší Čechy skutečně význam
ným — Opětný to důkaz že ve
spojení jest síla — Jak známo
vypracoval klub za účelem tím
petici jež podepsána několika sty
českých obyvatelů obého pohlaví
Školní radě ve schůzi dne 5 úno
ra výborem klubu předložena byla
Ředitel škol pau Wolf se tehdy
vyslovil že mu nelze školní radě
jméno toto odporučiti následkem
čehož vzdávali jsme se již naděje
že věc tuto prosadíme a byl tudíž
výbor jenž schůzi školní rady
minulého pondělí navštívil tím
radostněji překvapen když pan
Freitag jemuž budiž všechna čest
vysvětliv zásluhy Jungmana před
ložil k tomu cíl i vypracovanou již
resoluci by jme no to uznáno bylo
Na to vystoupil pan Ficenec a ná
vrh podporoval a týž jednohlasně
všemi přítomnými zástupci školní
rady v náš prospěch odhlasován
byl -- South Omaha po dlouhém
odpočinku měla loňského roku
zase pořádný "boom" Obzvláště
ruch stavitelský byl až překvapu
jící a několik stávek dělníků tu a
tam se vyskytnuvších bylo v zá
pětí vždy ve prospěch dělnictva
urovnáno — Městská rada a ob
zvláště cáS pan rnayor bychom se
nemuseli báti přepadení se též o
nás otcovsky postarali opatřivše
nás mocnou rukou modrokabátni
ká Ve 2 wardě probíhá se kaž
dého dne policista chromý a na ji
ném místě opět lze zříti policistu
jednorukého — tak že vidět že
máme vše co k blahobytu přiná
leží Zbývá nám proto dosti Času
k přemýšlení koho z Čechů pro
jarní volbu postavili na lístek za
kandidáta radního 2 wardy Měli
jsme ovšem již několik českých
radních z naší wardy avšak ne
můžeme se dosud pochlubit! že v
náš prospěch mnoho vykonali
Prvním českým radním o němž
můžeme s pýchou říci že své po
vinnosti až dosud poctivě dostál
jest pan Fitle který za své dosud
ktátké lhůty mnohých výhod pro
2 wardu se již domohl Potřebu
jem více Fitlů aneb jemu podob
ných a mezí námi více dobré vůle
a naše warda by byla v brzku k
nepoznání přeměněna Protož za
nechrne všech předsudků stran a
navrhněme sobě muže v ' něhož
bychom mohli vložili všechnu dů
věru a o němž bychom byli pře
dem přesvědčeni Že bude zvolen
a dostojí též své povinnosti Máme
mezi sebou podobných mužů ně
kolik Pan Filip J Zelenka jest
jeden z nich jehož jméno slyším
často jmenovati ač nevím zda-li
kdyby byl navržen nominaci by
přijmul Žádám tudíž má-li kdo
muže lepšího by s ním vystoupil
Pozorovatel
— Městské volby odbývánbu
dou letos 3 dubna a dodatečná
registrace k týmž dne 31 března
Loni registrováno k volbě celkem
3858 voličů a doufá se že s letoš
ním přídavkem počet týchž na plné
čtyry tisíce dostoupí
Zprávy spolkové
ZkouSka
na "Chudou holku" dnes dne
16 ledna v 8 hod večer v Soko
lovně Dostavte se všichni
Řidite)
Podp Sokol Tyrš H I
odbývá svou pravidelnou schůzi
příští pondělí večer určitě v 8 hod
večer 19 února Všichni členové
jsou žádáni by se do schůze do
stavili Jan Chleborád taj
liazáriií výbor TM Jed Sokol
odbývá příští neděli dne 18 února
o 3 hod odp důležitou poradu v
Sokolovně Přednosta
Lože Jan Hus ě 5 R P
Všichni členové kteří by si přáli
súčastntii se oslavy 36 ročnice
řádu Rytířů Pythia která odbývati
se bude v pondělí večer 19 února
v Continental Bldg nechť se do
staví v ten den v 730 večer k
panu Novákovi na 13 a William
odkud pak hromadně odebeřou se
ku slavnosti Louis Berka VK
Zprávy osobni
— Přítel J W Shary známý
a oblíbený cestujíc! jednatel vi
nařské firmy Korbelový zastavil
se včera v Omaze nalézaje se na
zpáteční cestě k domovu Na
vštívil severo-východní Nebrasku
a Dakotu a to se rozumí že jak
u něho pravidlem i tentokráte
sobě nad zdarem cesty liboval
— Včera meškal v městě našem
okresni scudce p Cuba ze Schuy
ler Přijel se do města našeho
zotaviti po delší nemoci kterouž
k lůžku poután byl Bylo nám
milo s ním po dlouhém čase zase
se sejiti
Zachránilo život dítěte Pí Marie
Notová z Ludlow Ky sděluje jak
život děcka její radou byl zachráněn
Pí Nolová píše Dr Petru Fahrney ovi
v Chicagu III: "Milí doktore: Váš
obdivuhodný lék zachránil život děcka
Dítě to mělo křeče po obdo dlouhých
týdnů a tu leželo 11a avéiii iúku jako
mrtvola Lékař přicházel dem ě ale
stav děcka se neměnil Na moji radu
matka dala maličkému trochu Dra
Petra Hoboka Měla však málo víry
že by miláčka svého mohla zachránit!
Než jaká to radosti Nastala změna k
lepšímu a ve dvou týdnech bylo děcko
opět zdrávo"
Jest to překvapující pozorovati jak
mnoho jest případů které zjevuě tak
zvanému vědeckému léčení vzdoruji
vzdor tomu utišujícímu účinku Dra
Petra Hoboka povolují
Lék teiito dodává se pouze skrze
zvláštní jednhlely nebo přímo majite
lem samým Adresujte: Dr Peter
Fahrney 118 So Hoyne Ave Chicago
111
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago 16 onora 1SN
Trh plenici) jent doand iilejji a cena perDijii
a U Marni následkem roatooefek okjainárek
prověrce Prodíralo k EboZt TiotoTé: ozlm
ka íiílo t ca 7'iK67icpro krgtn (loupla na (I
a ierrtmac í Jarka čillo 3 je za MQVI a
trrdiOTe
KakoHce Jet til tmy ryiii Prodárá ie íta
1 zboží hotové' za SJJÍ pro krětec 34 Tj aiem
r#f Not ííi S je za 824
Ovae jeat canj perué Cialo S za 33% bilj
Lněné temeno jut cerj perné í 1 za tl - SO
Semeno bojinkn (tlmotbj) prodáá'4 aa U52Í4
Jetloré re n
Žito je tél ceir perněji! a rrUi Helo 1 za té
Ječmen je Itále ceny takměř nezmíněné za 38
©dlejkoeU
Borizi dobrtek jest nyní ceny pernijlf Ji
teCaj roli pfkni krmeni prodírá il ta po 15103
600 obetojnf a! prostředni po CéOTIW krérr
Jate!ié po tStOdMO jalorlce t3V®4 75 rolt k
tím 4©40 U iiiřití ircll jateinl 140095 CO
TeprorJ dobytek jeat doené! ceny dobré pěkný
I nejlépe! Hlif po 4S@5 S lehkí 1470(1
étttt rítílne prodeji po 4 ÍH©496
Omaha 15 énora 1900
V trhu dobytčím přerlidi diiend ocbabloet
aabof dmqd pfiriika jeat rěiií nei poptárka
Prodírali n roli za 4 X&V00 kríry a jalarice
za ta ntM 10 Toli k iíro po HH@4M
Veprorý dobytek následkem elabé dodívky r
cent poněkud klernol plstil $4 75&48S
Vejce opit hojnijl aa doraí! a jaoo lernljií
Uc tacet
mtiilo ] ceny perněji! nei bylo kol aorébo
roka objiejné dobré dumici 18c„ pikné etolni
17@1S BÍeloren Z2Q2S&
Drtbel Je ceny peeiéjii elf pice ryparené
Oc kachny a bary SHQSc krocani tQloc
Jablka pikni ripadni jaoa po S3U0335S end
New Toraké $40 ©475
KUe jaoi ceny Mzminéoé fc 1 eyroré za Sc
L S 7c ti t nolené 6 t V4 totocf S®lzc
Beao prodiré es t ceni Milené aejlepéi
rflla SO OS proairediil SJ 50 attln 15110
St Loale 15 inora 1000
ťtralc byla r edejiím trha écee ceny rMl
ot laika errení ({) 1 prodírala ae eleralara
ta T1XM trati 7tH4S7te pro kretra TI ťr
reaecStH Trrdí t-t za g©e
EakoHce jeet týni ceny ryaii Eelo & SS aa
trati K pn kritea S414 a temaac M
Berla je caay peraé a atnta ryell pra"
eifaéat aa IS4
mm
4 ALLENS
LUNG BALSAf1
LÉK ťttoTl
3 chraptívostí bolestem v [
J krku kašli zápalu pru- f
dušek souchotinám
modrému kašli
záškrtu
Ulcvuje odkaSliívíní šlemy se
snadno vymeňu jí čistí krev a hojí
podrážděné neb zapálené blány
NEOBSAHUJE ŽÍDNÉ OPIUM
v JoJcéJcsllTT forzaé
Jelikož nyní panují nráv5 nastu-
t
l
ZeniDV a knfilH nrmft$m lantii
starý lék ani doiti odporučiti
VšicM Márnici jej dávají
25c 50c a $100 láhev
Kledle! $ Hleďte!
Střevíce za půl ceny
Při lednovém vyklízecím prodeji
Mužské $125 střevíce po 38c
Ženské pékné SI 25 Btřevíce po 98e
Ženské slipersy 50c po 25c
DCtské střevíčky 5fle po 85c
Ptejte se po Anton Bílkovi
C J CARLSON 107 So 16tH Stf
nástupce po W N Whltney
nuprott Hiiyden'8
Cechové a jejich zápas
o samosprávu
Nákladem Pok Záp yydána byla
brožurce přednáška pod rySe uvedený
názvem kterou připravil p I J Pl
da pro literární klub Astorovy knihou
ny v New Yorku a upravil pak pro mé
síčník Midland Monthly Tentofceski
překlad předirlSky tvoří brožůrku 46
stránek obsahujíc! vyobrazení Jan
Husa Jana Žižky Jana Amose K
menského a Josefa Jungmana Cen
pouze 10ctřeba v kolkách Dva se£it
mžsíčníku Midland Monthly rbsab
jící tutéí přednášku v angiičinč ta
25c tu Pokrok Záfavdn
Omaha rA
Knihkupectví Pokroku Západu
Máme na skladě velké množství spi
sů zábavných a jjoučných ze všecb
možných oboru Divadelní spisy má
tne všechny jel jsou k dostání v růz
ných sbírkách Pište 6i o seznam
obdržíte jej zdarma Adresujte jedno
duše Pokrok Západu
Onabéu Net
iU51BIS151SI515I5ISI@ISISIiIS@£iBI@ISIcllSIBI
n
s%PLES
USPOŘÍ DÁ
SPOLEK SV JANA ltfKJ
v pondělí dne 2G února 1900
1
I v síni p HENRY VÁVRY
I na 13 a Williams ul
VtBD Pán s dáion 25 cti
S úctou zve VÝBOR
rO A A tO O Q rO
Soukromou :-: ZábaTu )
uspoíídí r :
ta spolnASlnkovini
ř
" ř
á v sobota dne 17 února v fini pana L'
J JáNA HROTIT 4 f
V pilnocl podána bnde host&m Krá
lovskými družkami skrostoi reíefa
O dobroa hudbu a pobaveni obe
censtva hojné bude postaráno
v secnuy ucuve zve
W 6 SLOANE & CO
obchodnioli
ítWku íttlUi roitr
v Hala 4fít 409 411 aer nlloe
South Omaba
TTHaa— r"'- —
7boíi ae prodírá dle llboeti buď ta hotova
aeb aa aplitkr 4Hf
C H Brewer Sc Co
o &
pohrobaíei a pfijřoTiteU koif
va-a aer K al řj Ocaaau Meb
tf- laaaaaaaTeieruBtialaaa
Hus n 2l±kn
Krásné dra litorrafovaor! otřasy
tfedstavajícl české velikány Huaaa
Žižku hodící se pro spojkové a Veřej ai
míatnosti jako i pro rodiny aniaat
nya na akU4& Prodivian Je po
Mb fnmú k fa Ziafa aa
aopUatk ste Mni Tf paii