Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 16, 1900, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —v
Pokrok ZApadu
Pokrok Západu
BRMI WEKKLT EDITION
Fitbliahed by National Printinír Co
S09-U So 12th St — Tel 1008
MibírtptloB ty mail $250 per year
Vycnazi každá titery pdtca
Yyiává - - Národní Tiskána
: S09-SII Ilinfl2nl— Telefoa 1008
Šidící redaktor: - - J Bosický
Předplatné i
V mUle i dodávkou do domu bez pHlohy 00
i přílohou 3-eB
Poíiou pro Spojené Mty a Kanadu bea
Knihovny Americké
Knihovnou Americkou I3S0
w Čech bez přílohy KOO
pfilohou - iM
Každí pledplltitol oprávneu Je k premll
Ohlášky
Drobní rfiinť ohliíky uverejtlujem pouze
Jen když peníze oujeonavce přiloženy Jsou
Za drobné obuiíky obyčejné velkosti nepře-
'whují i palec čítáme ÍScent6 za třikrát Za
úzna oblačen! blahopřáni umru a jiní čití
ne 1100 ' tři palce za každé uvehjníni
Nechť k 'ý proto přiloží objednávce tolik
neníz lak velkou obfáSku mitl bI Dřele Ceny
ohiáSek na deléí dobu oznaiui se ochotně na
požádáni
Záailky pencz
jnu neJnezpeiWjili když koupi Da noít?
n-b expressu "Money Order" a týž nám w
z&ale Též v reinstrovauěm dopiiw aneb pn-tik-kou
bankovní Jot zásilka Jihla Kdo
chce platili ebeckem" na bank nechť zařle
o 85 centů více proto že tolik musíme platit
kanku za kolekci aneb ať koupi šminku
(Urefí) na Omanu Chicago neb New Voi k a
místě drobných peněz plijtnetne též I 1- a
S-eerilOvé kolky Víechny zániiky nechť jxou
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tuk
o i
Pokrok Západu "
Omaha Neb
Omaha líebr 16 února 1900
Anglická vláda jisté očekávala
— když nedostalo se ji slíbeného
vánočního pozdravu — aspoB ně
jakého toho "valentina'' od gen
Bullera z jihoafrického bojiště a
ono zatím pořád nic!
"ŽÁDNÁ ZPRÁVA DOBRÁ ZPRÁV a"
pozbylo platnosti při zprávách z
bojiště afrického- ' Stalo se totiž
jíž pravidlem že když žádná
zpráva o pohybech vojska angli
ckého dlouho nedochází jistě
zprávy o porážce zadržovány jsou
Dlí zprávy statistické úradovnv
hospodářského odboru vzrostla
cena dobytka na farmách v po
sledním roce o $216000000 a za
poslední čtyři leta o 1570000000
A přece ještě populistlcké listy by
- rády nám namluvily že farmářstvo
žádného podílu na vzrůstajícím
blahobytu nemělo 1
Kdežto se naši patentovaní vla
stenci v Čechách s Němci rvou
připravují se němečtí dělníci ku
stávce aby českým soudruhům v
utrpení k vítězství dopomohli To
přece nevypadá jako by nás ti
Němci chtěli pohltiti ale spíše se
zdá že čeští i němečtí páni vla
stenci hrají s dělným lidem kome
dii kdežto lid ten počíná pánům
předváděti skutečné obrazy ze ži
vota Větší New York potřebovat!
bude letos na služné veškerých
úřadníků a dělníků městských
pouhou jen maličkost — jenom
190778972 — pouze jen o $17-
378246 více než vyžadovala
správa všech měst a obcí dohro-
mady před jich sloučením v jediný
celek A přec bylo jedním z
hlavních důvodů pro utvoření
Většího New Yorku tvrzení že
prý na správním vydání značně
tím se ušetří!
Coloradští páni ZÁKONODÁRCI váž
ně zaměstnávají se projednáváním
předlohy kterouž by kandidátům
a ' kandidátkám ženitby tělesná
prohlídka lékařská předepsána
byla načež by pak ti kdož by ne
obstáli se žádostí svou odmítnuti
byli — To jistě že velebníkovéze
sousedních států pilně pro přijetí
předlohy té budou kortešovati ne
boť počítati by mohli v pádu při
jetí její na zvýiený příjem od těch
jftni by doraa ženění povoleno
nebylo f
Odp&rcoyé války počínají již
směleji t Anglii hlavy vztyčovati
Liberálové i národní výbor strany
dělnické protestují proti válce i
protesty ony budou asi stále hla
šitější Strana míru chce započíti
i s agitací ve prospěch mim bez
pochyby slovem i písmem Jak
mile hlas míru jednou přehluší ten
válečný ryk bude po slávě nynější
vlády válečné a ona se musí ubit
diti někam do kouta kde by na ní
opovržení lidu nedosáhlo
Angličané již nahlédli že s
válkou jihoafrickou si Spatně po
svítili a proto jakousi odevzda
ností v příští nepříznivý osud při
jímají zprávy o tom co Rusko
neb jiné země proti nim činí Ku
zprávě Že Rus táhne na Herat
podotýkají londýnský Times jen
lakonicky le jim to není nic
divného ba Že spíše to považují
jen za předehra k vážnějšímu činu
naproti Anglii Hezky jii skrotl
ar~Iický lev před ruským medvě-
□ Angličané zajisté že touto doiiou
dospěli již k náhledu že veškery
snahy hnutí ve prospěch dobrých
cest obráceny být i by měly na již
ní Afriku' Tam jsou totiž cesty
tak špatné že krátkou onu vzdá
lenost mezi Calenas a Lady
smitbem angličtí páni geneiálovó
ani za 60 dnů uraziti nemohou
Podporování "hladovících" Ku
bánců po vítězství zbraní našich
na Kubě nese nyní ovoce Jak
známo bylo obyvatelstvo venkov
ské vojenskými úřady španělský
mi do měst sehnáno tak aby po
vstalce dodáváním potravy pod
porovati nemohlo a když pak mezi
lidem tímto bída vznikla ulevová
no jí bylo po obsazení ostrova
vládou naší tím že mezi hladovící
rozdávány pravidelně potraviny a
též i o jiné potřeby životní se sta
ráno To zalíbilo se od přírody
líným Kubáncům tou měrou Že
nyní nemožno je za žádnou cenu z
měst na venkov dostati násled
kem čehož panuje citelný nedo
statek sil pracovních a úroda na
plantážích li o i je mezi tím co líná
čeládka v městech se válí a po
kladnu Spojených Států pozvolna
vyžírá
Mezi tím co tisícové udu angli
ckého na bojišti krvácejí panstvo
v Londýně pořádá zábavy Jak
zpráva o akademii v královském
divadle udává zářila celá společ
nost oslňujícím leskem klenotů
Byly tu nahromaděny miliony na
nádherných rouchách a ozdobách
dám i pánů vznešené společnosti
Sedadla se prodávala od I50 do
$4 za to nejsprostší na galerii A
výtěžek toho ať obnáší třeba ně
kolik tisíc dolarů co znamená u
porovnání s tím ohromným bo
hatstvím ve spůsobě luxusu zde
nahromaděným? Výnos ten pak
má býti věnován podpoře rodin
vojínů padlých nebo ještě bojují
cích Není to urážkou lidské dů
stojnosti? Lidé se vraždí aby
bohaté třídy mohly ještě více pře
pychu hověti a boháči pak nevin
ným obětem této výbojné války
hodí žebráckou almužnu v klín
Časy se mění a náhledy s nimi —
Že tomu tak dokazuje nám nejlé
pe spolkový senátor Blackburn z
Kentucky kterýž při pohřbu za
vražděného guvernéra kentuckého
Wm Goebela nad otevřeným hro
bem řečnil a kterýž řeč svou kon
čil slovy následovními: "Žil
život čestný'' a obětoval život svůj
za blaho a spásu všech O něm
v pravdě možno říci: "Zem ne
nosila nikdy věrnějšího syna aniž
nebe otevřelo bran svých pro du-
C2 i Cíli u
ještě pět roků kdy týž řečník stál
podobně nad otevřeným hrobem
v němž k věčnému odpočinku ulo
žen býti měl col J L Sanfnrd
zákeřně právě tak zavražděný
jako Goebel a při příležitosti)
té pravil: "Sanford byl mi jako
bratrem Miloval jsem jej Kéž
bůh ušetří mne tak aby Životním
cílem býti mí mohlo pohřbíti vra
ha jeho ve všeobecném zaslouže
ném opovržení!" — Morálka spo
čívá v tom Že vrahem Sanforda
byl — Wm Goebel!
DftLEŽrrf ROZSUDEK VYDÁN BYL V
minulých dnech nejvyšším státním
soudem minnesetským a sice týká
se zanonitosti ci nezákonnosti
spolčováoí se kapitálu neb práce
Dle rozhodnutí soudu jest spolčo
vání se obou zákonitým když
děje se tak v jisté míře totiž když
děje se tak za účelem dosažení
lepší mzdy neb lepšího výnosu ob
chodního a že však nezákonným
jest když spolčen! ono stalo by se
za výhradním účelem poškození
soutěžníků Jinými slovy uzná
níno jest právo dělníků ku spol-
čování se za účeiem dosažení
vyŠií mzdy neb za účelem zame
zení snižování téže jakož i uzná
vána jest zákonitost stávek když
řízeny jsou v mezích zákona a když
žádné překášky v cestu kladeny
nejsou jiným dělníkům pracovati
za mzdu jakáž jim samým posta
čitelnou býti se zdá — a zároveS
upíráno jest obchodníkům a prů
myslníkům právo ku spolčování se
za tím účelem aby nepohodlní jim
soutěžníci z pole vytlačeni byli
V SENÁTU PREDLÉHÁ K PROJEDNÁNÍ
koctest o místo senátora Nathan
B Scotta z West Virgínie a týž
jest tvrdým oříškem jehož roz
lousknutí republikánskou většinu
▼ budoucnosti snadno mrzeti
může Scott zvolen byl totiž
pouze tím že senát westvirginský
mající republikámkou většinu
suspendoval dva demokratické
členy své na dosti dlouho aby jim
hlasování při společném zasedání
při volbě senátorské zabráněno
bylo následkem Čebol Scottovi
roklouznoati se podařilo a on
místo v senátu zaujmul — vzdor
tomu že později suspendování
oněch dvou Členů neoprávněným
uznáno a oba po zbytek zasedání
sněmu zasedali Bude li nyní
volba Scottova republikánskou
většinou za platnou nznána tu
zřízeno by tím bylo jakési vodítko
kteréž demokratům příležitost k
odvetě dáti může Na přes rok
volen "bude ku příkladu ve West
Virginii nástupce senátora Elkin
se taktéž republikána a tu demo
kratická většina v sněmovně kdež
vždy většinu mívají mohou jedno
duše příkladu posledního republi
kánského senátu následovati a
suspendováním několika členů re
publikánských mohou zvolení de
mokrata do senátu zajistiti Bylo
by to pouhou půjčkou za oplátku
Giordano Bruno
17 února roku 1600 upálen byl v
Řfrrě na náměstí Campo dei Fiori
učenec italský Giordano Bruno
Narodil se kdysi r 1550 v Nole
provincii Campagna v Itálii vstou
pil v Neapoli do kláštera Domini
kánů kdež se odal studiím hlavně
věd přírodních Ve svém samo
statném badáuí dospěl k náhle
dům které se s učením nábožen
ským nesrovnávaly tak ře byl
kooečně z kacířství u církevních
soudů obžalován Uprchnul z
Vlach uchýlil sc do Paříže pozdě
ji do Londýna a také r 1588 se v
Praze octnul kdež byl od císaře
Rudolfa vlídně přijat Konečně
se vrátil tajně do Itálie kdež byl
22 května r 1592 v Benátkách
zatčen následkem zrády přítele
svého Noconiga Roku 1593 byl
vydán do Říma papežské stolici
která jej nechala po 7 let vězniti a
konečně 17 února 1600 upáliti
Bruno ve svém bádání dospěl k
závěrku že nebylo žádného bibli
ckého stvoření světa uýbrž Že se
vše v přírodě tvoří vyvinuje a
zdokonaluje pozvolným vývojem
Byl tedy prvním nevěrcem v ny
nějším moderním smyslu a za pře
svědčení své skonal na hranici
Teprv na sklonku 19 století doSei
uznání a ocenění a r 1889 byl mu
postaven pomník na témž místě
kde byl upálen Třistaletá pa
mátka jeho upálení bude na mno
ha místech oslavena
Obecné vlastnictví
Nutnost obecného nebo státního
vlastnictví stále více dochází uzná
ní po celém civilisovaném světě
Ve Spoj Státech se šíří hnutí za
vyvlastnění vodáren plynáren
elektráren 1 pouličních dráh a vy
vlastnění pro celý národ důleži
tých podniků nalézá stále více
stoupenců'
O důležitosti obecného vlastni
ctví poučuje celý svět nynější
stávka ublokopů v Cechách Celí
- - - -
národové tím trpí a to jen vinou
několika hrabivců kteří 6e na
útraty lidu jen více obohatili chtě
jí _ Nejen Že jest dělnictvo straš
ně vydíráno nejen že i odbíratelé
uhlí jsou vysokými cenami vykoři
sťováni ale í půda země jest
vyssávána a její dary mrhány Tak
vyslovil se jeden báSský vyšší
úředník dolů uhelných u Teplic
zpravodaji Nar Listů následovně:
"V Žádném státě spořádaném
kde jest sebe menší smysl pro
státní hospodářství a národní eko
nomii ani den by se neztrpělo co
zde se děje jíž po dloubou řadu
let Bez soustavy loupí se z nitra
země co tam uloženo Na jednom
místě počne se doiovati na dru
hém ale ukáže se uhlí o něco ve
kvalitě lepší nebo pohodlnější a
proto levnější dolování Msledr
kem tobo ihned se přestane tam kde
se právě zahájila práce a počne na
místě druhém S hornictvím nemá
se to jako se zemědělstvím — Co
se půdě uzme dá ee opět hno
jivem a minerialemi nahradit
ale vybrané uhlí tam dole znovu
již nikdy nenaroste A již proto
má zůstat! bohatství to pokud
možná doma a lid domácí má z
něho těžit- A potom je tu jiná
ještě věc Lupičský způsob dolo
vání má za následek Že vyváží se
mnohdy z dolu sotva třetina co v
zemí uloženo ostatní se musí tam
nechat z té jednoduché příčiny Že
by se z důvodů právě tímto lupič
stvím nastalých dolování více již
nevyplácelo Ve starých Lorách
dolovalo se za minulých dob rov
něž dosti divoce Ale nebyla tím
vinna brabivost nýbrž nedostatek
technických vědomostí a pomůcek
A co následkem toho leží tam dole
bohatství co drahých rud jež
tam proto zůstati nusí ie dřívěj
ším ' neracionelním dolováním s
užitkem dnes jil vyváŽiti se neda-
jí" - -t
Kdyby místa nynějších maji
telů dolů zaujala země shoda s
hornictvem byla by docíleua hra
vě co by země i při značném
zlepšení losu hornického finančně
získala! A země tato má věru fi
nančního povznesení potřebí
Toto poznání že dělnictvocelý
národ ba i příští pokolení trpí ve
lice touto soukromou hrabivoatí a
plýtváním dary přírody to píivádí
ku přesvědčení národy že obecně
důležité podniky musí se státi
vlastnictvím obecným neb celého
národa Za tím účelem přijat byl
ve vídeBské městské radě následu
jící návrh:
"Vzhledem na nedostatek uhlí
a na stávku uhlokopů navrhuje
městská rada by se podala mini
stru orby petice ve příčině expro
priace uhelných dolů eventuálně
žádost ve příčině zjednání zákon
ného podkladu pro sekvestraci do
lování na uhlí a dále aby se po
dala petice ve příčině snížení sazby
na dopravu uhlí dováženého na
dráhách ve Vídni ústících Při
tom budiž žádáno by expropriace
ta se provedla podle analogie vyvá
žení pozemků Kromě toho navr
huje: Vládě a oběma sněmovnám
budiž podána petice ve příčině po
státnění uhelných dolů'1
Takto boj práce s kapitálem ve
všch zemích pošine do popředí
otázku obecného vlastnictví nejen
uhlodoiů ale i jiných zdrojů pří
rodního bohatství jakož i doprav
né prostředky a jiné důležité podniky
NEBRASKA
— Nejlepší doutníky jsou Porto
Rico jež vyrábí V Pospíšil ve
Wilber Neb — Zkuste je 79tí
— Po celé úterý a středu padal
po Nebrasce sníh jímž rolím po
třebná vláha poskytnuta bude
— Ve Fullerton zaveden byl
tímto týdnem "klekáníček" dle
něhož dítky pod 16 rokem stáří
na ulici po 8 hodině večerní se
zdržeti nesmí
— V St Edward dopaden byl
A D White při nezákonném pro
deji íinovin a krajským soudem v
Albion odsouzen byl ve středu k
pokutě $350 a k zaplacení útrat
— V Plattsmouth stavěn bude
nový operní dům Podnikateli
jsou C C a T E Parmelové s
vypracování plánů svěřeno omaž
ským architektům Fisber &
Lawrie
— V Lincoln otevřeno v pon
dělí slavnostním spůsobem nové
áuuitOiiulii Večer puíájúa 1
něm koncert proslaveným piani
stou Paderewskim jehož na 4000
osob se zúčastnilo
-— Ve Weston přišel v sobotu
odpoledne o Život tamní občan j
Musgran Spadnul z povozu pod
kola a byl tak těžce poraněn že
smrt záhy následovala Zanechá
vá manželku a tři dítky
— Ve Wahoo odbývána v pon
dělí výroční schůze okresní ho
spodářské společnosti v níž do
savadní úřadníci Samuel Wolley
předseda M Shives tajemník a
Neis Brodahl pokladník znovu
zvoleni — V North Bend rozmohl se
šarlat tou měrou že nařízeno jak
zavření Škol a kostelů ale i všech
jiných míst v nichž lid se shro
mážďuje a odkudž nákaza dále
zavlečena býti by mohla — Do
úterka oznámeno přes so případů
— U Douglas přišel ku zmrza
čení při droiení kukuřice farmer
C Muggy Sklouznul totiž tak
nešťastně že pravá ruka mezi
ozubená kolečka mu přišla při
čemž " všechny prsty mu rozdr
ceny — V Pawnee City přišel v úterý
v tamní pile o ruku strojnik
Wesley Walker Týž pomáhal
dělníkům s valením velkého kme
ne když tu sklouznul a padnul na
okružní pilu tak nešťastně že mu
levá ruka v předloktí uříznuta
byla
— TDuda v Linwood Neb
má na skladě vozy boxnyna vozy
kočáry všeho druhu drtiče Éroto
váky větrníky pumpy kádě po
stroje na koně a všeho druhn
řemení Krajané učiní dobře
když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— V Tecumseh přišlo v úterý
opařením o život pětileté děvčátko
krajana Martina Kazdy Děvče
hrálo sí kolem kuchyňských ka
mea kdyi ta starší jeho sestra
kotel s vařící se vodou t kamen
sejmouti enteia při Cemz voda
vyšplíchla a nebohé děvče na
prsou tak opařeno ie smrt v ně
kolika hodinách následovala
— V Dodge založen byl český
čtenářský spolek Boleslav Jablon
ský jehoŽto předsedou zvolen V
Studnička tajemníkem Tom
Pajer pokladníkem J V Jelínek
a knihovníkem rev Brož Knih
darováno spolku přes 200 svazků
za #45 objednáno prý nových
kněh z Čech — nejspíše proto
poněvadž členové as nevěd Mi že
stává také i zde v Americe českých
kněhkupectví v nichž možno kou
piti knihy téměř za touže cenu za
jakouž v Čechách prodávány jsou
— Z Alliance oznamuje se že v
sobotu odbýt ái 1 bude v Ilyaňnis
valná schů-- občanstva okresu
Grant za Tiť-i-lnn úřady o tom
jaké kroky ilměoy býti by měly
za účelem zamezení pronajinutí
pozemků vládních dobytkářům
Ve sjezdu dobytkářů totiž těch
velkých kterýž ve Fort Worth
Tex odbýván požádán totiž
kongres o přijetí zákona podobné
ho a tvrdí se Že by to potlačení
malých dobytkářů za nevyhnutel
ný následek míti muselo
— Nebrasské korně má se do
stati náležitého zastoupení na
světové výstavě pařížské a sice
státi se tak má zřízením tam ku
chyně v níž by jídla z kornové
mouky připravována byla Kuchyfi
tato nalézala by se pod řízením
pí Harriett A MacMurphyové
kteráž v oboru tom zkušenosti má
a omažský klub obchodníků stará
se pilně o to aby peníze na zří
zení a vydržování kuchyně té po
třebné z položky na obeslání vý
stavy kongresem povolené výhra
ženy byly
— Státní tajemník Porter učinil
v úterní schůzi výboru ♦ kterýž ve
správě školní fond státní a Školní
pozemky má dotaz na státního
pokladníka proč že vlastně ne
chává značnou částku peněz škol
nímu fondu přináležejících mrtvě
v pokladně státní ležeti ač zákon
výslovně nařizuje jakým spůso
bem peníze školní ukládány býti
mají aby jistého zisku fondu
Školnímu přinášely Dle doznání
pokladníka má týž na ruce přes
$200000 a jedinkou výmluvou
jeho jest že prý nebyly žádné vý
hodné dluhopisy ku koupi
— Ve Wilber meškal koncem
minulého týdne zástupce grand
islandského cukrovaru Ewell a
podařilo 6e mu příměti několik
okolních farmerů k tomu že pě
stovati budou letos řepu na zkou
šku jiní pak vzali si ještě čas na
rozmyšlenou Jednatelem cukro
varu jmenován p Jos Černý k
ueiuu2 uyni Kazdy o daisi vysvě
tlení a podrobnosti obrátili se
může Pan Ewell prohlásil že
iikaze-u se mezi tarmerstvem v
jižní části státu zájem pro pěsto
vání řepy a když by náležitá rqzlo
ho pro řepu zajištěna bylaspoleč
nost nový cukrovar jižně Platte
by postavila v kterýmžto případu
by okres Salině dobrou naději na
zajištění téhož míti mohl
— Všemi okresními pokladníky
státními podán byl již auditoru
státnímu výkaz peněz již co daně
státní v roce 1809 skolektovány a
do pokladny státní odvedeny byly
a úhrn činí 1186884478 Na
okresy v nichž značněji krajanů
našich bydlí připadly částky ná
sledovní: Box Butte 18 02556
Bojd $226150 Bufíalo$3i370-
47 Butler $38 17856 Clay ti7
29905 Colfax $2599849 Cum
ing $2523906 Dodge $29345
92 Douglas $16499437 Fill
more $2651857 Gage $48939-
Kolt $2973255- Kóward
$1617033 Keya Paha $5ř40
41 Knox $4510759 Madison
$3668282 Red Willow$ií397
56 Salině $3074857 Saunders
$3250656 aValley $1187586
— Z Linwood píše nám dopi
sovatel náš o zábavě' pořádané
tam v sobotu na oslavu tříletého
trvání tamního řádu ZČBJ ná
sledovní: Zábavy zúčastnila se
vybraná společnost a to v takovém
množství že prostranná síB Fr
Bartoše do posledního téměř mí
stečka byla nabita SÍB vkusně
vyzdobena byla naším profesorem
p Hruškou a dobrou hudbu ob
staral p Černý tajemník řádu
Program sestaven byl jak násle
duje: Proslov předsedy řádu
Tomáše Dudysborový zpěv 'Země
česká' řeč dra Pecivála a pak
frška "Věno" sehrána zdejšími
schotníky Na to následoval ta
nec kterýž trval až do rána Cel
kem to byla zábava jaká se zříd
ka kdy naskytne ' Při zábavě
panoval pořádek o jehož zacho
váni všichni pečovali ni na jed
noho "taky bratra který by měl
býti skutečně n slutných lidí v
opovržení — Co se týká počasí
jest doposud dosti vcházející při
jde jeden nebo dva mrazíky a jest
opět pěkně Ceny hospodářských
plodin jsou ucházející až na pše
nici Obchod na tuto dobu roční
jest obstojný Společenský život
v Linwood a okolí jest vzorný
jakým se může sotva jiná osada
česko-americká honositi Celkem
jsou Čechové v Linwood spokoje
ni a zřídka kdy se stane že na
skytne se tu a tam nějaký poně
kud živější rozhovor o politice
Povedený darebák
Jakýsi F L Křinek z Plainview
Nebraska kterémuž jsme déle než
Šest roků posílali Knihovnu Ame
rickou když nyní dluží $620
odmítl další přijímání listu Po
štovský nás žádá abychom prý
zastavili a že prý Křinek praví Že
už po kolik roků beztoho neodbí
ral Knihovnu což je ovšem lež
neboť by nám to byl poštovský
dříve ohlásil Varujeme Čtenáře
mše před tímto darebákem
Jistý lék proti cronpn
ř5HUté neuttilé poulítáni tldy u tdarem
První známkou croupu jest ochrap
ténl a spozorujerue-li to u dítka raůíe
se to vzíti a jitité znamení že ueojoc
tu dostane Po chraptěnf následuje
zvláštní hrubý kašel Dává 11 se k
užívání Chamberlalns Congh Remedy
tak brzo jak dítko ochraptí aneb 1
když e již kaSel dostaví předejde se
onemocnění Používá se ve mnoha
tisících domovů v této zemi a neokla
me nikdy starostlivé matky Ještě
Jsme nezvěděli o jediném případu
v kterťmž by se nebyl osvědčil vydat
ným Žádná jiná připravenina nemů
že se výkázati takovými výsledky
35 roků neustálého používáuí bez
nezdarnNa prodej ve všech lékárnách
Členům řádů Západní Česko
Bratrské Jednoty
Kterýkoliv z členů aneb člen
kyB přejí si míti své známé aneb
přátele pozvanými ku společné
zábavě kteráž se bude odbývati v
masopustní sobotu dne 24 února
jestli by tntiž tito dosud pozváni
nebyli nechť neobtěžují si ozná
mili tak výboru pořádajícímu
buď ústně aneb písemně pod
adresou:
F Babka 1232 S Í3th St
Výbor snaží se aby učinil po
vinnosti ' své zadost a pozval
všechny řádné občany omaŽské a
přátele Jednoty a její členů však
jestli byl by kdokoliv opomenut
jenž by pozván býti měl nechť
bratří a sestry laskavě výbor na
to upozorní
Vyléťitl nastuzeni v Jedoom dna
Užívejte Laxatlve Brom o Oulnlne tahletk v
liiirmcl Trati peníze jestli vás nevylíčí kj
ťodpli oa každé bednlíče E W Grove lmS
Zaxnvaty trvale vyléčeny- Zicbra-y a ner-
voMuoft zmizl po jednodenním užíráni Dr
Klln'a ftreat Nerve Restorer Zailele al pro
S200 iabev na zkouiku Obdržíte JI zdarma
DrB Kline Ltd m Arch 8t Phlladejpbla
P- UluOTHhf
Farma na prodej žiŤvnÍ6pv
Saunderafo na poloviční cest metl Morae
HluBN a Cedar Hluffs Zdokonaleni na farmě
5 tli (lidy iJ akr O podrobnosti dopllte Da
C Halley Cedar Bluffa Neb
OMAHA LOAN4- BUILDINO A8H0CIATI0N
ná lot oa Meeatb bltžs KiU ulice (u Han
com Parku) na kterémž Jest ochotna vygta
větl příbytek pro nkho Kdo by cbtél lot
kou piti na iiWnl oplátky Hlaste ze u: Q M
Nattinier Hecy Bee Blfg tetf
a více ataiéhn výtěžku zaru
čujeme každému kdo pře
vezme jednatelství nailrb
vlasteneckých loveckých
pHrodnlcb a oabožensLych
obr %& Neraéjte ztané oba
vy tnad uhMl ztrátou
O aSHILBEKMANN
PS St Paul Mlnneaota
III Ař á in mleto pro obchod domteln
JUieUitUt oékytkem a rakvi metl Oacky
buď'o vNebraare Mtuourt neb Indiána Ter
rltory Žádám uctiv krajany by mni o nija
kém při bodném míst sdělili poafadreaou:
i i Havlicea
8311 U Ave Seaula Waak
Na nrniipi obchod m zmiienym ibeHia
jwMNit wm iu mi m vojqu UVOU řf
din 1 klenuté k lepy 5 loti na nich floře
akladllté pro zboží a jiné etavby ptkne aa-
jrwKjwnjBiaiunn rroatae lad
ím éw ti—ti nh htw ahiiil V ti 1
vymAni sa Jlny majetek Hlaste se u niaj!tl
aBfrnul John Vrba 8plllv1l!low
Upozornění do Butler County
Dovoluji si upozorniti ct kra
jany v okolí Brna že v každou
středu a neděli odpoledne přijíždím
z David City do Bruno kdež jsem
v ty dny edpol hotov poslouŽiti
všem rodákům kteří by lékařské
pomoci potřebovali Poroučeje se
v přízefl milých rodáků svých
znamenám se v úctě
DrCHBreier
TRPÍTE HLUCHOTOU?
Mmuté BMti vál uv my riáatřimaaT
radiou zdarma ' ~
DI°NSAUALCUr1IC
ww fcw JW thtMfě lil
Díitei tu faroé vycfcovaiá
v PUrtvo Vérrani dráhll
lZl???'-- vychovaná
1