Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 16, 1900, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
Br E H0L0TTG1IIEB
ČESKÝ LÉKAŘ
OřFICK o rohu 15 a Heward ul Hheely'i
llockíladveMSIO Telefon 14118
V plaárná k nalezeni od 10 éo It hodin ráno
od I do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer
lelefua raaldeoce 1674
H Sllori ID 660 Biciifili II
adsruéswol lélcavtl
ZRAKU SLUCHU
I4O4 FAUNÁM UL OMAHA NEB
dtS3má n"~— Číslo telefonu 719
Ooaia StOTB RBpair Wh
1207 Doat-las Bilte
mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to
pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby
O D KIPLINGER
xob 13 m Famam
wmiW a taiáíiickf icboi
Kozesýláme Amnrlcas Favorita TOM MOORB
a HENRř O EOUUBdobré 5c doutníky
C H KUBÁT
ztiScBÝjertl prtTnlt
Pis dma: Bar ker Block roh ij a
Farnam Číslo pokoje 28
teaký pravnfk
Pisimi t Ol 934 K I Lift Ráz teiL
Kdokoliv potřebuje právnická pomool eble
dá v pana Berkovi právníka zkušeného Mor)
dlouholetou zkaleeestí svoji máie kTaJaaám
Datlu kdykoliv správná posloužit! 83-tf
NAVŠTÍVÍTE OMAHU?
JeHl ano nezapomeflte ne zastavit! ve skvost
ni sařlseoám hostinci a botela
T iísle 122 Jiiní 18 íUee
Mbao výtečné lihoviny a dootníky obdržíte ta
veškeré pobodll Jako v ksldém bolela prvé tří
dy Jídla připravovaná Jaon " xpofosa Českého
I asaerUkébo Hostin a vankova vlna) ae
svlitat poioraaat a podobaebo pobodll Jako
a Jeeaa" nrnajdoa aikde
Jediný 6eskýr&
závod olovnický strojnický
a zámečnický v Omaze
vlastni
Leo Barooh
SOS So íatb Street
Telefon 1M7
Zaváděni vod plynu kanalisace pro
vádl levDě a dobře 43tf
Státní jednatelství pro jediné osvědce
né (Jleveland&ké plrni pompy
Dr ČEPELKA
v Cechách promovaný
i tkuíený
O ORDINUJE
jj V ČESKÉ LBKÍRNB
F NEDĚLY & SYNA
J Veákeré předpisy lékařské vyho-
1 tovnjt ae v této lékárna a právat a
J evidomltá i nejčistáích a ntjlep
M llcb léčebních prostfedkt gr-tf
Osobni řízené výlety cestujících do
KALIFORNIE po velké
Rock Island Roňte
Scénická dráha vyjíždí 1 Omahjr kaídf ná
tek pfee Colorado SprtoKS a Balt Lake do Ka
Ufornle a na Pacifická pobřeží
JlsnidráhavvjízdízOmahy kaidou středu
sřea Fort wertb a Kl ťaao do itit e ngeiea a
lan Fraaelsco
- Tvta tnrlMaké vnvy lana BjHOV?JŠ!h ÍSOřa
a pHpoJeey Jsou k rychlým oeobnim vlákám a
ODiinenosi jejich jeataokazem ta oauui jet
to nejltpái
L?tky nejlevněji! Jsoa ponlltclnv T těchto
obllbnash Pnllmanových lurlat vozech
O dal zprávy o těchto vlacích a_ vjthodácb
JOHN SEBASTIAN OPA CklcagoHL
Kukurico na semeno
Jei se vjplatf m oby{fJig cena
farmářské $100 bntl
Neopomeňte zaalat 5c v kolkách na 8
vzorky kukuřice která obdržel zlatou
medaili v Omažaké vitavfi a SO atrán
kvou knliku "Hinta on Ccrn Ororing
Iowaká hoapodáfská kolej vypéttovala
po akru 05 bu&lA a Z kaidfch 70 1b klaaft
rydrolila 02 bufilft zrna Mnozí farmáři
Jeíté předstihli tuto obdivuhodnou akli
zeB Adresujte: dthioi
J B Armstrooc
Pleauot Valley See4 ConFtm
Sbeaaadoak lowa
Dr Karel H Brouer
ČESKÝ LÉKAŘ
Má CYfiitai zksieiost r léltui it
oci ieiskýcft o2aicfc oiaick
krřilcí a mfeojlittvl
ÚRADOVKA NA SCVIR STRANÍ NÁJdiSTf
DAVID CITY WCBR
Jeda aa aaroUnl do vaech okolaleb laaaalak
Za volej va Jj v padá potřeb Mlafoalakjr aab
aalacraaok
Yi tthi J f MdiUtip trditmjét Bntl
Chas Kaufman
pojíťující jednatel 0
O
V a IIkSI ll3ttf„f - LI 11
pr rtlává m kiipujo řMňlťH-at nfin ltV vvdává
káuiildvnl líait b r k'afaltáf ta ďii k wnliH áa l
a v'iea v u a aw wfav aw v awa
fiiřua iwniK nt nemovitý majntfík
Pl Senát rol l3aDoiieiaiii
Na zamlaiiwtppaké mezinároď
ní výstavě v Omaze obdržel
v odboru pivním
3Crug"&v lofcaUc
Cabinet Beer
ZLALOU MEDALII
láKladi Jeho čistoty a Jeho oavá
(cicb a poullnujidcb vlaatnoatl
Objednejte bedolCku od
Fred Krnř Brewing Co
1007 Jaekaon Mt
TBLiroM 420
AbKESÁŘ
ČESKÝCH SPOLKŮ
OMAHA
Rád ralacký i 1 ZCBJ
odbfváxvá pravidelná ack&z kužduu itvrtou
oeděli v měsíci o i n onp vaini p mupeiay
na 13 a Wllllam ul iTcds h B-rka tJ Vao
Sobek 144)7 H 4th 8t áffllník V A Bouhra-
da 1317 Wllllama ulpokl Kr Mach
Tel Jed Sokol v Omaha
odbývá avá nnivldelná soh&7e ka4dj druhý
6tvrt!k v meÍL'l veíer vo eve uiiittnoetl IHS&
!)o I3tb Ht Přol Hud Havelka UM Ho Htb
3t tajdinnik H W HartoS 1410 rear ťoppletoa
i -Ji i_ T Ulil UnlArt a v a
re u('i'itiik r r r rinm ii" i i-iiiií
ťoKiaaniK Ani ivniťuin mi du ihu om
Podp Sokol Tyrš i 1
odbfvá avá achfize dvakrát mim(nt každou
1 neděli a i pondi-li v míi1 v aínl MfcUove
Oeloroínichftzaodl)4v4 ne I nedáli v hjnu
p&lletnl achaze t neníll v dubnu a čtvrtletní
v lednu a srpnu Hh-deeda Fr Svojtek mí
atoareilHeda JonNoJeplníký taj John Chlebo
rád m JlJliii lStá ul áfeiník Joeer Kapar
1430 Jli Ú ul Pokladník V F Kunci 131Ho
13 Htr vbor aiajetkn Jo Němec Joa Vo-
Šálka a Ant Vniák praporeíník J Aerhakl
oaorce Fr Vojtech náčelník A Vaáik
Jan Hnu Lota £ & Kyt Pytala
odbfvá achoao každou pivní a tfetl ttfedu v
mteici v Nár-dni aínl na 13 a Wllllam ul Ve
licí kanrlár Kred Biánia Stráioe archivu a
pečeti K Jelen 15 a Center dtrážce flnanoi
Váo PHbyl 6U !io 12 Su Pokladník Joa No
vák 1311 Jíl X3 al
Bohemia Loie i 14 AOUW
odbfvá ave pravldelaá achtaa v Národní iln
kaidou 3 a 4 atredu večer F W Bandbauer
M p Váo J Pakeá Záp 1518 Wllllam Htr
J V Tácek ácets k Ul So 14 Bto„ O Boaa
water apol lékař SH Mae Bulldlng
Talior Colaabos i 9 WOW
odbfvá acháte každá 1 a S áterf v mlafcl v
aínl p Joa Klepetky aa li- a Wllllam ulloí
▼eLkonaul Jan Náměstek míatokanaul Vác
Blaiek: pokladn k Ohaa Kanci Jtlerk P J
Pltle Sil BT M at So Omaha prívodci Joa
J Dolejá vnitřní atráice Joaepb Krejii) ven
kovní itrálce Joaaf Vaněk
Tábor Hebraika ř 4771 MWA
odbfvá avá pravidelná sebtze katdoo prvou a
tst1 etredu v meaícl v oam bodln veter
v aínl pana Jana Hrocha Koneul lí Hmrkov-
akf 1113 Dominion st aavooci joaei riaia
bankár Joa Vouélka S a WUliam ulice klerk
íf Pflbyi BIO Hlckorr prívodci Kr Vele
chovakf vnitrní stráí Jonef Hrubý ven
kovni atrál John Strnad: výbor majetku
Kud Beran Jan Obleborád Joeet Fiala
Tábor Nebi ašská Lípa i 188 WOW
odbývá sobfue kaidý druhý a ítvrtý čtvrtek v
lni Hrochově Joaef Šíp předseda 1012 Hober
8t Václav Dolejá místopředseda John Safar
pokladník 1H& Wllllatrm A V Novák taj
203 Pacific St: Kr Soukup prSvodčí
Sbor Ylastlslara i 89 JČD
~ki i-jj™ i -!! v s:í5!C! T Kí-
rodnl aínl o í'v hod 'idp Preddkyní Marie
Michal 1808 Manon ul vysiouíllá předsedka
K Rartoi náme-ttka Marie Kiwlcký tajemni
ce M fluchánek 1124 8o 13th 8t úíotnlce
Jruuru Mnnf k íh a WllliamK ul nokladnlce
Karolina Beránek 18 a Wllllnms ul do-
lorkyoe Mare Kunci
Sbor Boleslava £ 60 JÍD
odbývá acb&ze každou 2 neděli v aiřsicl v Ná
rodnlainioa n oup rreiineuKa nui naL-n
1221 JI 15 ullco tajemnice Vinci Čermák
ii7 (iu ul ArVtnlne Marie PřiboMká Ill
Jlí 12 ul pokladnice Karolina Flblgar M
JIZ Uf Ui
Sbor Hrřzda Nord Doby l 80 JÍ
odbývá avá echáze katdou t nedáli v tneatel v
2 hod odp v aínl Metzově Predsedkyoá M
Fngcithaler' taj Vilbelmína Bartcáová USi
So ljtb st óoetnice £m Oblaboria 1418
Poppleton ave
Sbor Martha Urore S 10
odbývá Ivá pravidelná eoh&ze vády 4 nedáli
v dictÍcI v Národní !nl Předsedkyni Mary
Bonkal mlatopředeedkyne Anna Krejčí
ta temnice Konie David 1253 So 18 Ht poklad
nice Joale Janeček pró vodky ně Fannie Peáek
a Fannie Opoíenuký lékař Dr L Svoboda
Sbor Čechle D of H i 161 AOUW
odbývá pravidelné acháte kaidý 1 a 4 čtvrtek
v měsíci ve dvé bod odpoledne v míatnoati
pana J Havlíčka v Národní aínl Předšed k a
Anna Sluníčko tajem Joale Vacek 2212
llinl 14 ul éčotnlce A Svojtek Ho Ht
Pokladnice Anna Havlíček 1731 Jit 14 uL
apolk lékař O Koaowater 222 Bee Uldg
Sbor Lilie i 9 Kraba Dřerařek
odbývá avá pravidelné acháte vidy v ftvrtou
neděli v měníc! v míainoall p J Hroeha Před
aedkyně Marie Jirák 1245 JUnl 16 ulmUu
preaaedkyne annie nmjice ia jemníce si
Samec 1255 Jlznl 13 ul pokladnice Julie
Soukup 22lft jižní 12 ul privodkyn Antonie
TMaka V K Marie MaHk vnitřní atrái Anna
Dvořák venkovní elrál Katle Monlrko výbor
majetku Maria Dolejá Marie ťecbácová B
Btover
Podp abor Sokolek Tyri i 1
odbývá avá acháze Jednou měíičně a aloe
kaidou druhou neděli velni Metzově Ceios
mění acháte odbývá se v říjnu pblletn! v du
bnu aálvrtletni v lednu a urpnu Předeexlky
né Frnntlika KouUký místojiředeedkynř Ma
rie Uečán tajemnice Hlaste Benák 1US I8th dt
N Su Ho Omaha dčetnk-e Maria Bílek 89 a
Ubariea Su Omaha pokladnice Boi Bukáíek
EliSka Přemyalorna í 77 ZČBJ
Schftze třetí neděli v měniči v utni Joa Kle
petky Antonie Kment předšed k y ná Josefa
Hteiger taj 1409 So 4th 8L Ilanna Šebek'
d čet nice 1407 So 4tn St
SOT7TH 01áVZ3LaV
Tel Jed Sokol t So Omaha
jkOýváavé pravidelné aebtie Jednou měsíčná
a alce každé lni pondělí v měsíci v místnosti
Jana Kootakýho na mho 20 a Q Starosta
Henr iHeastnier taiemnia rr aiensi itn ran
a N St áčetník Vác Vrabec leth a 8 St
pokladník Frantltek Hájek SO mest N a O uL
Praha Loie 1 128 AOUW
odbývá avé pravidelná acháaa Lat athtda
v měsíci v aloi p Koutekýbq na SO a Q ollcl
Fr Wellcb Miatr Práce F J Fille UjJ til N
m Joa V áchal děotník 18 a P ulice Poklad
BedrDleaatMer aVlUal
Tábor Žiiklr Dab ř lit WOW
odbývá avé sebtaa kaidou první nelěll v niW
elTalBlpFraBkaau a Halíce Předseda Fr
Kavan místopředseda Frank Hrabík tajem
Jame Formánek ta al aseat N a M poklad
Aotoa Pivoika ti a Q ul
Bi4 Palmové Břero I 7
rak Devarek v So Omasa odbývá ackáia
avé kaidé Boalednl poadéli v aiésiol v mi st bo
su Br Koutakých Marie Tossářka Dást4Taá
ratalc Kana Toaaáíka aakttopredaadka
Voeaeak MT Bo ttr Ujeaaaloa
FraaiHka FivaBka BMkarka Fraatltaa Svo
hmd aaakn—lsa Paiksra Raeak avé vod či
vararat avraa aaa araeea
OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ
ST PAUL Neb— Ct rodakce
Pokroku Západut Dovoluji si z
dlouhé chvíle též nčco napsati do
vašeho ct listu Jsem milovníkem
dopisů ale tento rok se jich málo
objevuje tak jako by ti dopisova
telé byli všichni pomrzli Myslím
ale že letoSní zimy se toho asi
mnoho nestalo poněvadž co se
týče počasí meh jsme ke konci
prosince asi 3 palce sněhu ten
ale v málo dnech roztál a od té
doby jsme bez sněhu Byl by nám
ovSem vítaným aby se půda trochu
zavlažila a tím také bychom měli
naději na lepší úrodu LoSský
rok nám pšenice špatně scházely
to co bylo v oraninách scházelo
až ke konci máje když přisál déšť
To bylo trochu pozdě poněvadž
obilí zarostlo plevelem takže byla
na místo něj tráva Co se týče
kukuřice byla dosti obstojná ze
leniny a bramborů bylo hojnost
jenom že má obilí malou cenu
Pšenice od 35 do 45 centů buši
kukuřice 21 c brambory 20 ctů
a to ještě na výměnu ale za to
vepřový dobytek má dobrou cenu
totiž I4 @ I4 10 sto liber jakož i
hovězí má dobrý odbyt jenom že
je ho málo nazbyt Při tom jsme
ale přece dosti veselí jenom když
jsme při tom také zdrávi to jest
nade všecko bohatství Co se
týče záoav ty se zde dosti často
opakují Dne 3 února jsme od
bývali zábavu u p Jos Matouška
byli jsme dosti veselí až do bílého
dne jenom že pí Matoušková si
při té zábavě špatně vyskočila
poněvadž ten darebný rheumatism
jí poškodil nohu Práce ale při
tom měla dost starala se o dobré
zákusky a černou kávu jen aby
nám to pěnivé vlce chutnalo Vše
se dařilo v tom nejlepším pořádku
3 C W
Rule vrahova dopomohla ku věhlasu J
uprázdněno bylo mleto vrchního výkonného dfedmka demokratické trany ve
iporu státu Kentucky o úřad guvernéra Beckham byl demokratickým ná
mřstkem guvernérovým byl co guvernér vzat pod přísahu a zastává místo s
nejz smrti uyi uoeoei ouatraaen
a jenom to nás rmoutilokdyž nám
přilétla myšlénka do hlavy že
jsme ztratili jednoho dobrého sta
řečka na kterého budeme dlouhý
čas vzpomínat kterak při každé
zábavě hosty nejdříve rozveselil
Totiž Jakub Novotný zemřel dne
28 ledna ve stáří 80 roků byl
uložen k poslednímu odpočinku
na Česko-Katolický hřbitov Ze
snulý přijel do Ameriky před 25
lety od Nových Hradů kraj Bu
dějovický v Čechách a zanechá
vá zde manželku ještě dosti čilou
přes 80 let starou a 4 dcery provdané-
Budiž mu země jlehkoul
Co toto píši přihnal se severák a
8 uím řádná vánice jenom Pane
Bože houšť! — Dále bych Žádal
pány dopisovatele aby byli též
trochu nápomocni a těmi dopisy a
jen s nimi ven tak aby ct redakce
měla více materiálu Též dopisy
od vojínů rád čítám jak se jim !
vede v tom polním tažení poně
vadž jsem to také trochu zakusil
ve dvaaosmdesátém roce v Dal-'
macii a Hercegovině S pozdra
vem na všecky Čtenáře tohoto
listu Vojtěch Ambrož 1
TONY Chippewa Co Wis —
Ct red P Z 1 Doufám že mi
popřejete něco místa ve vašem
listu aby se krajané také něco do
věděli z našeho zákoutí Městečko
Tony jest teprve dva roky staré a
má pěknou dvoupatrovou školu
asi 30 domků obydelných hotel
štor salon skladiště kovárnu a z
jara bude se zde stavět katolický
kostel Téi noviny tu máme
ovšem le anglické Mimo to jest
zde továrna oa soudky šindel a
velká pila tak nemáme daleko
dříví vozit Práci zde může teď
kaidý dostat kdo chce dělat vloni
pracovalo se r továraě ve dae i v
noci Práce je zde celý rok neboť
tady v zimě jsou pravé žně Kdo
by hledal nový domov tak by ne
chybil kdyby se přijel sem podí
vat zvláště pro ty kteří mají málo
peněz jsou zde poměry přízaivé
Někteří si sem nepřivezli ani dol
lar a nyní mají již polovičku ua
své pozemky zaplaceno Ká koupi
je tu ještě dost co jsou pozemky
blíž za $6 akr a dál může koupit
po {4 Jsou to všechny lesy větši
nou ohořelé Vše se zde dobře
daří tak že co se zaseje neb na
sází vyroste znamenitě Vláhy
je dosti voda mělká a dobrá —
Dříví jest zde také dost tak že i
zmrznutí se bát nemusíme Jenom
kdyby se chtělo zde usadit více
krajanů jsme zde teprv 4 rodiny
a půl tuctu svobodných mládenců
a máme všichni zakoupeno Kdyby
sem přijelo trochu slabšího pohla
ví tu by nám tady bylo veseleji
jako Adamovi v ráji když už nebyl
sám neboť — smutno jest člověku
býti samotoému — pravil pán Bůh
když stvořil Evu Naši chlapci
uznávají plnou pravdu slov těch
zvláště zde v lese Co se staveb
dotýče jsou všecky z klad protože
většinou nemohli prkna vloni do
stat domů Letos bude zde mno
hem lépe poněvadž cesty jsou už
prosekané a na jaře je budou rov
nat tak že každý bude moci vozit
co bude chtít Zimu máme zde
mírnou sněhu jsme měli málo tak
že jsme se posud nemohli mnoho
vozit na saních ale nyní se právě
sype až radost S úctou
Jacob Knopf
BRUNO Neb — Ct redakce
Pok Západu! Jest mi oznámiti
vám truchlivou zprávu o neštěstí
které stíhlo mého švakra Ant Pe
lana 5 února když se vracel od
svých rodičů z práce Jeda přes
tratě dráhy Elkhorn byl překva-
BECKHAM
C W Beckhamovi Smrtf ten Goebela
pen osobním vlakem a s povozu
vyhozen asi na 30 kroků Tentýž
vlak jej dopravil do Brainard kde
k němu byli povoláni tři lékaři
ale on asi za tři hodiny ducha vy
pustil ani slova nepromluviv
Může si každý pomystiti jaká to
byla rána pro manželku a přátele
když jim ta truchlivá zpráva sdě
lena byla Pohřeb byl odbýván
7 února za hojného účastenství
přátel a známých na český katoli
cký hřbitov v Abie Tímto vzdá
vám dik všem účastníkům pohřbu
za vše co pro zmírnění zármutku
našeho učinili a paní Šabatové
zvláště děkuji za věnec darovaný
na rakev S úctou F J Semin
LITERATURA
Svřtlo — Chvalně známá firma
dra Petra Fahrney-ho z Chicaga
vydala právě výroční číslo svého
Časopisu "Světlo" pro rok 1900
v němž pojednává se o výborném
léku dra Petra Hoboko jejž pro
dávají zvláštní jednatelově firmou
k tomu účelu pověření V časopi
su tom nalézá se též několik po
známek značné hodnoty pro kaž
dého St ojan časopis vydávaný čtvrt
letně od chicag Svobodné Obce
dostoupil již č 2 ročníku VI V
Čísle tomto pro poučení svobodo
myslných krajanů nalézají se ná
sledující Články Řada svobodo
myslných Španělů Volney-e Ru
my Mohamed a islám Marné
boje bohosloví proti vědě lučeb
nické XXIII výroční sjezd ame
rických Osvojenců a ještě více
menších článků a básní
Poaze J150 stojí Hospodář na
rok do Čech
ČEŠI V AMERICE
li Sbor pro útulnu v Chicagu
ve schůzi ze dne 17 ledna zvolil
na příští rok následující úředníky:
Za předsedu Jana Víška místo
předsedkyní Anna Kličková taj
V Suchý učet K Šrámek pokl
Jos Minařík Dle zprávy po
kladníka má sbor v dluhopisech a
na hotovosti $149563 a bazar ve
prospěch útulny uspořádaný vy
nesl £95004
1 V Chicagu zemřel v nemoc
nici stepán £5uan následkem
přejetí káry na 12 ulici Při
přecházení tratí vyhnul se jedné
káře byl však zasažen jinou v
opačném směru jedoucí a potlučen
tak že druhého dne zemřel
11 V New Yorku v německé ne
mocnici zemřel Otokar Nováček
33 roky starý hudebník a sklada
tel jenž účinkoval při orkestru
Metropolitan Opera House Byl
rodem z Temešváru v Uhrách z
českého otce hudebníka Nejvíce
brával v orkestru solo violu v
Bostonu Před časem navštívil
Evropu a věnoval se jen skladbě
Napsal mnoho kusů orchestrál
ních a pro piano
1 Do schůze školní rady v Ce-
dar Rapids dostavil se co host dr
Rudiš-Jičínský požádal o slovo a
upozornil školní radu na to že
byla tam před nějakým časem po
dána žádost o zavedení tělocviku
jako povinného předmětu do škol
obecných Prosil o laskavé sdě
lení jak daleko rada s vyšetřová
ním věci té dospěla a v pěkné
řeči vysvětloval výhody systema
tického tělocviku pro mládež
Fr Filip pak probral věc se
stránky finanční a ukázal jak
malých výloh jest zapotřebí k do
cílení věci tak velké a daleko
sáhlé Školní rada zcela souhla
sila s vývody pánů řečníků a
slíbila že vezme věc do opravdy
nyní a že výbor bude požádán
aby zprávu svou co nejdříve vy
pracoval Chvalitebné hnutí toto
v jehož čelo postavil se pan dr
Jičínský vzniklo ovšem v kruzích
sokolských
1 U nej vyššího státního soudu
illinoiského byl na obžalobu spo
lečnosti právníků zbaven práva
obhajovacfho český právník Otto
E LeGross z Chicaga LeGross
ani obvinění která před rokem
advokátní komora (Bar Associ-
ation) proti němu yznesja ne
dbal nebpť brzo z Chicaga zmizel
kamsi na západ Učinil tak na
přání četných svých příbuzných
kteří těší sc nsjlepšf pověstí Zku
sili s ním mnoho a zvláště peněz
se za něho naplatili až běda cbtě-
jíce jej uchránit! hanby uvěznění
Potřeboval stále mnoho peněz a
když veškeré cesty po nichž k
nim mohl přijfti poctivě si zata
rasil utíkal se k podvodům a fal
ším šidě naše důvěřivé rodáky
Otto E LeGross narodil se 8
října 1858 v Čechách odkud s
rodiči přestěhoval se roku 1867
do Chicaga
"í Manželům Vojtěchovým z
Chicaga vypadlo před nedávnem
kolečko u almary i podložili ji špa
líčkem Děti si hrály špalíček
nějak uklouzl á almara se skácela
na malou 3 roky starou Marii
Utrpěla vnitřní poranění
li Paní Kateřina Plíšková man
želka známého řezníka p Plíška
z Chicaga zemřela náhle V okolí
počaly se roznášeti pověsti že
zemřela smrtí nepřirozenou bliž
ším vyšetřováním však se zjistilo
že zemřela na srdeční vadu
IV Clevelandu byl ohněm po
škozen hostinec a grocerní ob
chod krajana J Vondráka OheS
vznikl následkem prasknutí lampy
li V Brooklyně zastřelila i81etá
Rosa Bčlská nešťastnou náhodou
svoji i3letou sestru Rachelku
Rosa prohlížela revolver který
před několika dny ve skříni stráv
níka nalezla a tím mladíka škádli
la Mezitím co Rosa s mechani
smem revolveru pohrávala zazněl
náhle výstřel a kule vnikla Ra-
cbelce která z dětské zvědavosti
na sestru se dívala do břicha S
pronikavým výkřikem klesla Ra
chelka k zemí a i Rosa leknutím
omdlela když viděla co svou
lehkomyslností zavinila
1 Lovecký klub Ořel v New
Yorku který si obral za účel za
řízení útulny pro české starce a
stařeny odbýval v Nár Budově
četiě navštívenou schůzi Před
seda klubu pan J Nejedlý v delší
leči vylíčil úkol jakého ae klub
podjal a potěšeaím konstato
val le velký tea podnik hned v
počátcích daří se skvěle Vysvítá:
to patrně již s toho le počet čle
nů kluba Orel vzrostl v poslední
době na 130 a lze očekávat! že
stoupne na 200 a snad více než
to- Poukázal dále k tomu že ve
věci této panuje mezi Čechy new
yorskými skutečně svorná sjedno
cenost jak toho šlechetný účel
plnou měrou zasluhuje i vyžaduje
podotknul že neslvšei ani jediné
ho Čecha který by tuto myšlénku
zavrhoval a že všichni ostatní
členové v témže smyslu se vyslo
vili Ceši new yorští uznávajíce
dalekosáhlý význam podniku to
hoto jeho potřebu a důležitost
spojili se ve věci této v jediné
svorné těleso bez ohledu na zájmy
politické náboženské osobní a
obchodní a všichni mají upřímnou
vůli pracovati k provedeníhuman
ního podniku Klub Orel pořádá
dne 10 března velký ples v Ná
rodní Budově ve prospěch účele
vytčeného
" Petr Svoboda rozvážeč peči
va v Clevelandu byl v neděli na
křižovatce dráhy Erie vlakem pře
kvapen vůz mu rozbit koňovi
přeraženy tři nohy a Svoboda od
hozen s vozu Na štěstí však
utrpěl jen malé poranění na noze
H Český tesař Karel Švanda v
Clevelandu spadl se střechy domu
s výše 50 stop a poranil se těžce
na hlavě a páteři
1 Krajan Fr Vodička z Rich
mondu la píše ve Slavii: Minu
lý podzim zde obcházel jakýsi
agent pojišťovací společnosti Na
životy pojišťoval na 10 let a když
by člověk neumřel za těch 10 let
že dostane peníze zpátky aa kolik
se dal pojistit Ku př kdo se
dal pojistit na £1000 že dostane
ten obnos po 10 letech a každého
roku bude platit £50 z toho tisíce
Noty si nechal psáti na Riveiside
banku a za 14 dní že přijdou poli
ce Agent však peníze vyzvedl a
dosud pojištěným nic nepřišlo
kteří se nyní za to stydí že se ne
chali tak napáliti- -— Je-li tomu
vskutku tak jak p Vodička tvrdí
pak jest věru ku podivu na jaký
humbug se lidé cbytiti nechají
ZAJÍMAVOSTI
Majitel hotelu v V okrese ví
deBském Krautstoffel byl zatčen
že udržuje po 15 let se svou vlast
ní dcerou nedovolený poměr který
nezůstal bez následků Také jeho
dcera byla zatčena a rovněž po
rodní bába která byla př zločin
ném jich parním řúčastR&na
Poílovnl vůz osobního vlaku byl
mezi Peští a Szolnokem vyloupen
Sluha poštovního offlciála v Szol
noku pozoroval že wertheimský
zámek ve ypze vedlejším jest lg--
men Přivolaný ňřadník dopravní
vstoupil do vnitř vozu kdež nalezl
řadu balíčků v rozházených a ote
vřených Konstatováqo ihned že
ze 400 balíčků 30 schází
Otázka Nilu Egypta hrozí
velmi vážná krise která se snad
uskuteční-li se proroctví některých
pessimistů v opravdovou pohro
mu velikých rozměrů promění
ZúrodSující zaplavení Nilu které
plodnost egyptské půdy periodi
cky obnovuje se totiž letos buď
dosud nedostavilo anebo bylo ne
dostatečné a po celé zemi jde
jeden hlas že voda Nilu tohoto
roku nepoměrně opadla více ne
vystoupne a že se proto dobrých
Žní nadíti nelze Ve starověku
mělo takovéto nedostatečné roz
vodnění Nilu otceŽivitele Egypta
v zápětí celou řadu kalamit jao:
hlad nemoce a konečně i všeo
becnou paniku lidu Dnes lze
ovšem díky dovozu a pokrokům
vývojem mezinárodních styků
uskutečněným i sebe větší pohro
my odvrátiti přece však způsobí
podobný neobvyklý zjev po celé
zemi jakýs nedostatek a nemalé
vzrušení Stoupání vody Nilu se
nedá nijak předvídati any se
veškeré pokusy na horním toku
výsledkem áplně minuly Vláda
raístókrále nedostala sice ještě
officielní oznámení sira Williama
Garstina státního místotajemníka
v úřadě veřejných prací které v
otázce této měl připraviti neoddá
vá se však žádným zvláštním illu
sím Ještě před krátkým časem
se očekávalo že se úpravou jisté
části řečiště Bahrel-Saraf zvané
ho stoupání Nilu uspíší práce ty
však mohou dle nejnovějších zku
šeností pohyb vody urychliti te
prve za několik let Letošní ne
úroda je tedy dle všeho jaksi
neodvratnou což zem tím krutěji
stihne an je jak všeobecně zná
mo egyptský úvěr velmi otřesen
Nastávající krise uškodí zvláště
trhu bavlny kterou v celém nii-
ském údolí pěstují
Bolesti umírfiuifcí vlastnosti St
Jacob's Oel Činí tento nejlepším
lékem pro bolesti neuralgickébo
Léčí rychle a jistě