Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 13, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Založen 1871
--Hoc tffV
OMAHA NEBIL ÚTEIťí DNE 13 IÍNORA 1900
D?oJtydenníku: Ročník YIII číslo 14
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
POLITICKÉ
X Prvým guvernérem ostrova
Tutuila kterýž po rozdělení sou
ostroví samoanského Soustátí při
padnul jmenován byl v soboto
kapitán Seaton Schroeder kterýž
přítomně dlí ve Washingtonu co
člen výboru na vypracování no
vých pravidel pro naše námořni
ctvo Ostrov onen jest prý nej-
úrodnějším z celé skupiny a mátu
hlavní přdnost že nalézá se v něm
ten jedinký přístav kterýž na
celém souostroví za něco stojí
Pago Pago
X Roger Wolcott ex-guvernér
massachusseitský oznámil v sobo
tu presidentovi telegraficky že je
mu úplně nemožným přijmouti
jmenování co Člena nové komise
filipínské jejíž tři členové byli již
jliieuúváuí Jsou to soudce Taft
proí Worcester a col Charles
Denby poslednější dva zasedali v
komisi staré — Očekává se že na
místo Woícotta jmenován bude
některý z vynikajících jižních de
mokratů X Spor o guvernérství v Ken
tučky není dosud skončen zdá se
vSak že oběma stranami dán bude
nynf právu volný průchod a že k
násilnostem více nedojde Guver
nér Taylor odmítnul podepsati
úmluvu výborem obou stran vy
pracovanou za to však uvolil ae
státní milici doma poslati legisla
turu k zasedání ve Frankfurt opět
svolati a zasedání republikánských
poslanců v London rozpustiti —
Očekává se že guvernér Taylor
obrátf ae k soudům spolkovým se
Žádostí o vydání zákazu soudního
jímž by soudům státním zakazo
váno bylo klásti mu jakýchkoliv
překážek u vykonávání povinností
s úřadem jeho spojených čímž
ovšem vznikla by zajímavá otázka
zda soudy spolkové k zasahání do
vniterních záležitostí státních
oprávněny jsou :
% Státní odbor obdržel v pátek
telegrafickou zprávu z Pretorie v
Transvaatu že Adalbert Hay kte
rýž jak známo na místě poděko
vavšího a odcestovavšího kensula
Macruma ustanoven byl na místo
svého poslání již přibyl a že
úřadního uznání se strany presi
denta Krugera se mu dostalo- —
Tím učiněn konec obavám že
vláda boerská konsula našeho
uznati odmítne z té příčiny Že
diplomatickému zástupciJJ jejímu
0'Beime-ovi podobně ve Spoj
Státech učiněno
X V odboru státním podepsána
byla ve čtvrtek naším velevyslan
cem Kassonem za Spojené Státy a
italským velevyslancera baronem
Favou - za Itálii vzájemaostní
smlouva obchodní kteráž mezi
oběma zeměmi vyjednána byla na
sákladě celního zákona Dingley
ova Jelikož smlouvě této schvá
lení italské sněmovny dříve dostati
se musfnež platnosti nabýti může
nebude prozatím znění smlouvy
na veřejnost dáno proslýchá se
v£ak že Spojené Státy získají
smlouvou tou hlavně snížení cla
na olej bavlněný jehož téměř
hlavním spotřebovatelem Itálie je
kdežto Itálie zase získá snížením
cla na vína a práce umělecké
} V pátek odbývána krátká
schůze presidentova kabinetu v
níž výhradně rokováno o krocích
jež nutno učinití vzhledem k řádě
ní hlízového moru na souostroví
hawaiském Jak již oznámeno
vzmohl se v Honolulu mor tento
měrou takovou že celá čtvrť do
morodců Čí&ánů a Japonců do
přísné karantény dána býti musela
i nynf oznamuje se že zdravotními
úřady uznáno za nevyhnutelné celé
čtverce v chudších čtvrtích spáliti
tak aby dalšímu Síření ae nákazy
zabráněno bylo Tím ovšem ne
jenom že značná část chudšího
obyvatelstva o přístřeší připrave
no ale zároveB i do největšf bídy
uvržena byla a proto uznáno v za
sedání kabinetu za nutné by kon
gres požádán byl o povolení do
statečných prostředků by bídě té
odpomoženo býti mohlo
Zkoifrtsi
V senátu pokračováno ve čtvrtek
v projednávání předlohy finanční
a hlavními řečníky byli senátoři
Allen z Nebraaky n Cockrell t
MissourL — Zasedání páteční po
trvalo ponze několik minut a to
hla „ásledkem toho že převáž
ná věisiná senátorů pohřbu gen
Lawtona zúčastniti se chtěla — V
sobotu uklzáoo opětně s jak vel
kou "pozorností" jednáiií od pří
tomných pánů senátorů sledováno
jest Senátorem Allenem podána
byla totiž resoluce kterouž vyslo
vují se vřelé sympatie Boerůtn v
zápase jejich o zachování svobody
a neodvislosti a kterouž prohlašo
váno že by Spojené Státy za úče
lem docílení čestného smíru za-
kročiti měly Resoluce tato byla
čtena a přijata aniž by jediného
slova proti pronešeno Jbylo a te-
prvé později když na to u pozor
něni uváděli páni senátoři co
vlastně vyvedli a dán a přijat proto
návrh na znovuuvážení Zbytek
zasedání stráven pokračováním v
debatě o předloze finanční —
V pondělí pokračováno v debatě o
předloze finanční mimo Čehož
přijata řada předloh širšího vý
znamu nemajících mezi těmito
nalézalo se jich několik jimiž
různým důstojníkům ' a diploma
tům povolováno přijmouti řády
cizími vládami jim propůjčené
V sněmovně poslanců podána
ve čtvrtek zpráva výboru ohledně
zamýšleného celního zákona pro
Porto Rico a ohlášeno že s pro
jednáváním předlohy dotyčné pří
štího čtvrtka se zapečne a že de
bata na jeden týden rozměřena je
Zasedání páteční věnováno býti
mělo dle dřívějšího usnešení vý
hradně jen projednávání soukro
mých předloh pensijních leč je
likož toho dne odbýván byl po
hřeb na Filipinech padnuvšího
gen Lawtona na národním hřbi
tově arlingtonském bylo zasedání
hned po zahájení až do večera
odročeBO V zasedání večerním
projednána celá řada předloh pen
sijních a to vzdor snaze demokra
tů kteří všemožné překážky jed
nání v cestu kladli — V zasedání
pondělním přijata předloha kte
rouž povolována jest doprava
zboží pro jinou zem určeného
pod zárukou kteroukoliv Částí Sp
Států Dosud určena byla totiž
cesta kterouž zboží podobné ža
sýláno býti muselo Zbytek za
sedání stráven projednáváním sou
kromých předloh pensijních
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Nezdařená loupež
Ve čtvrtek večer pokusil se ne
známý lupič o oloupení hostince
C H Woermera Čís 1859 W
Madison ul v Chicagu avšak po
kus svůj zaplatil životem V
čase kdy lupič slušně oděný a
obličej hedvábnou maskou maje
zakrytý do hostince s revolverem
v ruce vstoupil nalézal se tam
mimo sklepníka právník Frank
B?rum a ten nejsa zvyklým aby
jiní do řemesla — lidi obírati —
se mu pletli postavil se lupiči na
odpor Tím rozloben zahájil
lupič palbuajednou kulísklepnfka
do ramene zasáhnul to však mu
mnoho nepomohlo neboť Barum
na něho se vrhnul zbrafi z ruky
mu vyrval a dobře mířenou ranou
na věčnost jej poslal U lupiče
nalezeno Í165 na hotovosti tak
že patrně nepokusil se o loupež z
bídy nýbrž ze řemesla'
niOrmOQl uO nyOriíingB
Z Chejenne oznámeno koncem
týdne že značná část údolí Big
Horn osazena- bude Mormony
kteří z Utah pro neutěšené pomě
ry vystěhovat! se chtí Pro novou
osadu mormonskou vybráno bylo
200000 akrů na nichž dle výro
ku vůdců na 30000 osob během
letošního roku se usadí Pozemky
tyto svlažovány jsou kanálem Erie
a několik jiných kanálů zavodřio
vacfch a nádržek vodnfch bude
zřízeno tak že prý za nedlouho
dosavadní poušť v zahradu raj
skou pilností Mormonů přeměněna
bude
Volil smrt před vězením
V Audubon la spáchal ve
čtvrtek samovraždu otrávením ob
chodník AI Sheets n to proto
aby do vězení vandrovati nemusel
Sheets spekuloval po nějaký čas
na chicagské burse při čemž
utrpěl takých ztrát že na krytí
jich vlastní prostředky mu nesta
čily Aby z bláta si pomohl pa
dělal celou řadn bankovních pou
kázek doufaje při tom Ze podaří
se mu penfze sehnati dříve než by
podvod objeven byl avšak přepo
čítal se a zatčení jeho následovalo
Šerif dovolil mu před odvedením
do vězení aby s rodinou svou se
rozloučil a příležitosti té vězeři k
otrávení použil
Za mřížemi
William F Miller hlava po
věstného newyorského a brooklyn
skčho peněžního Franklinova syn
dikátu kterýž od lehkověrných
osob jež lehce zbohatnouti chtěly
peníze lákal pod záminkou že jim
z vkladů jejich ročně 520 procent
platiti bude octnul se ve čtvrtek
za mřížemi ústřední policejní sta
nice new-yorské Miller zmizel z
New Yorku počátkem listopadu a
vzdor bedlivému po něm pátrání
nemohla po něm ani ta nejmenší
stopa nalezena býti Vypátráu
byl v Montrealu bývalým policej
ním kapitánem Reynoldsem kterýž
z úřadu sesazen bylan prý hlavně
nedbaUstí jeho útěk Millerovi
umožněn byl a zatčení provedeno
teprve na půdě americké když
Miller na zapřenou do Brooklyna
podívati se chtěl — Zatčením
svým nezdál se býti Miller pře
kvapen Oděv a celý zevnějšek
jeho byl velice schátralým a ne
vyhlížel vůbec jako muž kterýž v
několika měsících tak ohromné
sumy na lehkověrných lidech vy
mámili dovedl — Záruka za něho
ustanovena na 112500 a v nedo
statku téže musí za mřížemi soudu
svého vyčkati
V zájmu hlasovacího práva žen'
Ve Washingtonu zahájen byl ve
čtvrtek třicátý druhý výroční sjezd
národního spolku žen pro hlaso
vací právo za účastenství značné
ho počtu delegátek téměř zevlech
států unie Mezí delegátkami na
lézala se i paní Špirková z Wilber
tajemnice státní organizace ne
brasské Volební podvody
nevyplácí se dle všeho v Pcnnsyl
vanii V sobotu odsouzeni byli
totiž ve Philadelphii S G Mar
kaley J S Hogan a Fr Taylor
volební úřadníci v 12 precinktu
5 wardy pro zfalšování výkazu
odevzdaných hlasů na dva roky do
káznice a k zaplacení pokuty $500
každý — Podvody jimi spácha
né provedeny byly v zájmu repu
kánského kandidáta pro úřad po
kladníka státního
Přírodní plyn
objeven byl v sobotu nedaleko
Dougiav Wyů při vriiuí petro
lejových studnic na pozemku
Wyoming Valley Oil Cn vlastně:
ém Na pramen plynu přišlo se ve
hloubce as 300 stop a když plyn
zapálen šlehal plamen do výše 15
stop — Ve vrtání se bude pokra
čovali a společnost těší se nadějí
Že nanejvýše v dalších 300 stopách
na vydatný pramen petroleje při
jde
Prudkou vichřicí
téměř tornádu se podobající na
vštíven byl ve Čtvrtek St Louis a
značné škody na majetku spůso-
beny Největšf snad Škody spů
beny v distriktu ohraničeném
Franklin ave Morgan 3 a 6
ulicí kdež několik budov vichrem
rozmeteno a škoda $25000 přesa
hující spůsobena — Během vichři
ce přišla o život pí Susie Thomp
sonová kteráž na Winnebago ul
a Marině ave zasažena byla vichřicí
strženým drátem elektrickým a kte
ráž zahynula dříve než kolem jdou
cími ku pomoci přispěno býti jí
mohlo
K velké Stávce
dělníků na stavbách zaměstna
ných chystá se v Chicagu Kon
traktoři vypracovali totiž pro děl
nictvo nová pravidla na něž děl
níci přistoupit! nechtí an by tím
připraveni byli o výhody jichž jen
po dlouhých zápasech vydobýti se
jim podařilo Dle nových pravi
del zrušen byl 'by totiž sobotní
odpolední odpočinek za kterýž
plný plat se dostává a dělníci ra
ději -stávku prohlásili chtf než
aby od výhody této upustili Kon
traktoři odhadují Ze již na 5000
dělníků práce zanechalo Obě
strany odhodlány jsou od zaujmu
tého stanoviska neopustiti a tak
možno očekávati tvrdošíjnou stáv
ku — V sobotu odpoledne od
mítlo dalších as 7000 dělníků pra
covati následkem čehož byli z
práce propuštěni a místa jejich po
kud to možným bylo dělníky neu
niovými zaplněna Dělníci tvrdí
Ze nejedná se tu o stávku nýbrž o
výhost x práce a Ze kontraktoři
organizaci jejich za kaZdou cenu
rozbiti chtí
Uznán vinným
V New Yorku skončeno v sobo
tu přelíčení s Roland B Molineu-
xem kterýž z otrávení pí K J
Adamsovév prosinci 1898 obžalo
ván byl a sice uznán obžalovaný
porotou po sotva několik minut
trvající poradě nevinným vraždy
prvého stupně tak že rozsudek
snrrti nad ním vynešen býti musí
Po vynešení rozsudku a při odvá
dění odsouzence ze soudní síně
odehrály se zvláštní scény neboť
obecenstvem uspořádána tomuto
ovace kteréž zvláště dámy se zú
častnily — Případ Molineuxův
byl neobyčejně sensačním neboť
obžalovaný patřil do vyšších kru
hů new-yorských a dosud vynika
jícího místa v životě veřejném za
ujímal a zločin proveden byl s
ďábelskou vypočítavostí a usvěd
čení traviče umožněno bylo pouze
jen silným svědectvím okolnost-
ním Jed jemuž pí Adamsová
podlůhla nebyl určen pro ní ný
brž pro přítele Molineuxova Cor-
nishe s nímž prý tento v klubu se
pohádal
Soudce Lynč v Texas
V Port Arthur Tex lynčován
byl v neděli o 1 hodině ranní bě
loch James Sweeney kterýž den
před tím v Beaumont porotou ne
vinným vraždy uznán byl Swee
ney byl dílovedoucím ve džině v
Port Arthur a 1 února zavraždil
v bytě svém v hádce spoludělníka
svého a hájil se tím že prý učinil
tak v sebeobraně Vznešená na
něho Žaloba pro vraždu prvého
stupně a přelíčení zahájeno v pá
tek v Beaumont a v sobotu večer
porptou nevinným prohlášen
Hned po propuštěni svém vsednul
Sweeney na vlak aby do starého
bydliště svého se vrátil leč cesta
ta stala se mu osudnou O ná
vratu jeho dána tam totiž zpráva
telegrafická následkem kteréž
Sweeney na nádraží zástupem lidu
očekáván na náměstí odveden a
tam na telegrafním sloupu pově
šen Věšen byl "na dvakrát"
nebóť po ' prvé provaz a ním se
přetrhnul — Mezi lynčovníky
převládali soudruzi zavražděného
a několik z nich bylo již pro úča
stenství v lynčování zatčeno
Udušeni plynem
V Chicagu udušena byla v ne
děli v noci tříčlenná rodina stroj
níka Martina Jordána na 43 a
Stewart ave bydlícího a sice spů
sobeno neštěstí prasknutím ply
nové roury ve sklepě následkem
Čehož celá budova pozvolna svíti
plynem naplňována byla — Když
neštěstí objeveno a zřízenci ply-
nární posláni byli by plyn zara
zili byl jeden z nich plynem pře
možen a rychle přivolanému lékaři
jen po dlouhé námaze podařilo se
opětně k včJomí jej přivésti
Z KUBY
Vojenský guvernér Havany
gen Ludlow zamýšlí jmenovali
pro město ono zvláštní radu zdra
votní vesměs z občanů tamních
sestávající čítnž jaksi prvý krok
k samosprávě směřující učiněn
býti má Rada tato bude sedmi
člennou a ruayor města bude jejím
předsedou
V Havaně skončena byla v so
botu stávka doutníkářů několik
týdnů trvající a sice skončila úpl
nou porážkou vyhladovělých děl
níků Stávkáři vrátili se totiž do
práce za týchž podmínek za ja
kýchž před stávkou pracovali
Vs vnitrozemí panuje dle do
cházejících zpráv citelný nedosta
tek sil pracovních a v mnohých
cukrovarech bude prý muset ná
sledkem toho práce zastavena
býti V provincii Pinar del Rio
platí se prý za práci nádenickou
na plantážích tábakových až i
$350 denně a i za tuto cenu nelze
prý s důstatek dělnictva zajistili
Gen Ludlowem jmenována
byla dle pondělní zprávy zvláštní
komise kteráž vypracováním nové
výsady městské pro Havanu zaná
šet! se má S pracf svou hotova
býti má komise do 1 dubna kdy
návrh jejf radě městské ku projed
nání předložen bude
Neivvšším soudem kansas-
ským prohlášen byl za neústavní
zákon roku 1897 populistickým
sněmem přijatý jímž dráhám na
řizováno každému kdož jednu
kára do trbu veze volný lístek na
obě cesty dáti
Nejlepší tvrdé a měké uhlí
DocMzí uits nyní lesklé suché a dobře prosiíté tvrdé uhlí radí
me svým iiíkftZDlIí&m aby te ublíra na zimu zásobili ponívadž cent
v brku stoupne — Prodáváme též vfieho druhu uhlímčké od S 79 do
$750 tuna
COUTANT & SQUIRES
Telefon 930
Sklad! 17 a
♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
KoutskýPaintG(ass&Wa!l PaperCo I
429 N 24th St 'Glasgow Block) So Omaha
Dokonalý a úpl ii£ výběr všeho druhu barev skla
♦
♦
♦
♦
iieinovéjších vzorků papírů na stěny
rámců na obrazy
J Zboží prodává se za botová ve velkém neb malém Práce barvířské a
X-Xn1j( I t I 1W 1 „ 1 _ _ _i _ _ _l_
:uniurni:BKt j [mrveni inivt-tunicu ihiiuii mu TVKOQUVUJl B6 uouie a Bpoie-
blivč Pouze nejlepsi dělníci se ziimřstnávají +
♦ ' James Kro-atsfe řiditei ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
BPOBNÉ ZPRÁVY
V Brooklynské loděnici spol
kové zničena byla v neděli požá
rem budova odboru elektrického
a škoda $100000 přesahující spů
sobena OheS vzniknul od špat
ně osamoceného drátu elektri
ckého Ve Fond du Lac Wis na-
lezena v neděli v řece mrtvola
Elijah Cone-a nejstaršího to no
vináře v oné části štiť! kterýž
již po dva dny pohřešován byl
Obchodních ápadkft událo se
za minulý týden ve Spojených
Státech 331 proti 171 v týdni
předminulém a proti 193 v témže
týdni roku minulého
V námořnictvu našem jeví se
býti následkem rozmnožení počtu
lodí válečných citelný nedosta
tek důstojníků jemuž odpomože
no býti má tím že počet žáků v
námořní akademii annapoliiské
o 100 rozmožen by byl
Z Dawson City Alaska ozna
muje se že největší dosud zná
mou řimu měli tam 15 ledna kdy
klesnul teploměr na 75 stupňů
poď nulou
V Clevelandských tavírnách
skončena v pátek stávka slévačů
několik týdnů trvající úplným
vítězstvím dělníků Dostávati
budju £250 denně plat a půl
za práci přes čas a dvojnásobný
plat za práci nedělní neb svá
teční Andrew Carnegie známý že
lezářský král nabídnul městu
East Liverpool O dar $50000
co podporu ku zřízení veřejní
knihovny a čítárny
V Malden Mo vloupali se
neznámí lupiči ve čtvrtek v noci
do tamní banky a po roztrhnutí
pokladny dynamitem s lupem na
Í5000 na hotovosti se páčícím
beze stopy zmizeli
Do San Franciska přibyla ve
čtvrtek dopravní loď spolková
Indiána a mrtvolami vojínů na
Filipínách padlých
Členům řádů Západní Česko
Bratrské Jednoty
Kterýkoliv z členů aneb člen-
kyfi přejí si mít i své známé aneb
přátele pozvanými ku společné
zábavě kteráž se bude odbývati v
masopustní sobotu dne 24 února
jestli by totiž tito dosud pozváni
nebyli nechť neobtěžují si ozná
mili tak výboru pořádajícímu
buď ústně aneb písemně pod
adresou:
F Babka 1232 S 13U1 St
Výbor snaží se aby učinil po
vinnosti své zadost a pozval
všechny řádné občany omažské a
přátele Jednoty a její členů však
jestli byl by kdokoliv opomenut
jenž by pozván býti měl nechť
bratří a sestry laskavě výbor na
to upozorní '
VyKčttl míIumií y jedaoai dan
tTStrelte Lsxatlve Bromo Omni ne tabletky
lékárnici vrátí neníie Jestli váa nerláíi %c
Podpis na kaidé bedníte B Vř Orava ltmi
Xáchvatv trvale vvléřenv Záchvat a ner
vomioet emisi do jednodenním uíívání Dr
Rllne' Great Nerv Kestorer Zallet sl pro
ÍÍ200 litey na tkontku OhdrtíU 11 idaraia
)r B min Ltd (SI Arch 8b Philadelpnia
Pa HIUUTSjltT
a víc stálého vftřlku aars
lajeme katdéma kdo pf
vestn jednatelství buic
vlasteneckých loveckých
přírodních a oiboteasfcých
oorasa inemejM aaan ol
vy snad pfed itrátou
O AS 81LBEKMAH31
Pi au Paul Minnesot
AHAH A LOAN 4 BD1XDIMO ASSOCIATION
V ni lot na Megeath blil Wt ulice (u Ban
acom farku na kteréms Jrst ocaotaa vjsta-
vetl pnnvtea pro ntkono cao oy cmei lat
konpltl na ariaMol splátky Hlaste s a: O ha
Mattinfer Secj Be Bld( tttf
i
Mun
rísáraa: HOGFanuM
2U
atdŤfc
TRŽNÍ ZPRÁVY
Chicago li února ÍIPOU
Trh pšeničný Jest dosud člliySi a cena perněji!
a to bliivni následkem rostuucltk okjeinirek
pro výTois Prodávalo ee zboží botové: ozim
ks £íslo 2 za 7i®71c pro kv5ten stoupla na Ggft
a červenec 69)i Jarka ííelo 2 je es 6%@69 a
tvrdá 67c
Kukuřice jest též ceny vyíSí Prodává se čís
2 íboži hotové za pro květec 3J3£ a {erve
utcM% Novi cis 3 je za 824
Oves jest ceny pevné číílo 2 za 23 bil
Lnéné semeno jest ceny perné { 1 za II SO
Semeno bojínku Uimotby) prodárá se za 1843
©266 Jeteloré za 1840
Žto je též ceny pevnSjgí a vyiií číslo 2 za 54
aK
Ječmen je stále ceny takmíř aezmíuéné sa W
© dle Jakosti
Hovězí dobytek jest nyn! ceny ochable jíl Ja
teční roli pěkně krmení prodáraií sa po IS10A
100 obstojní až prostřední po 94O09ltO krávy
JateSné po t300t3 15 jalovice (325Q475 voli k
žíru I325Q485 texusgti voli jateční 1400500
Vepřový dobytek dospí 1 již k metě Sdolaroré
pěkný až nejlepii těžký po $48 !®5tJ6 lebk' 1470
#4 ta větlina prodej o po 4 8?H500
Omaha 12 února 1900
V trbu dobytčím převládá dosad oebabiost a
obchodnici počínají býti toho přesvědčeni ie
epasobeno }it to hlavni vědomím že značně
mnoho dobytka v krmeni se nalézá Mimo toho
ka klesáni cen oríem měrou nemalou přispívá i
ta okolnost 2o do trhu přiráženo jest dobytka
více než kdy jindy a než spotřeba vy2aduje Co
týče se trhu so oma2kébo nebyl přívoz dobyt-
ka právě velkým a následkem toho i ceny byly
poněkud lepiímí nul jinde Přívoz za minulý
týden byl následovním:
Hov Vepř Skop
Pondělí: 2567 3(Xt4 4477
Úterý 3504 6243 8853
Středu ZH95 6844 8348
Čtvrtek 1303 3070 1159
Patek 17US 8074 431
Sobota 623 5423 1152
ce!f týden 13K1H 87317 18308
'& týden předminulý 12753 !M49 21910
Celkem vzato byly ceny as o 10 centň nižší
než pM poslední zprávě a prodávali se: Voli za
H20@5 15 krávy a Jutovice za $240@tO0 a voli
k tím po (2 4n@465
Vepřový dobytek následkem slabé dodárkypři
počátku týdne přirozené se v ceně zlepšil pla
til t477H@480
Vejce opit hojněji se dováží a jsou levnijií
12c tucet
Máslo je ceny pevnějěí než bylo kol nového
roku obyčejné dobré domácí 16c„ pěkné stolní
17@18 z másloven 22® 25c
Drňbiž j ceny pevLÍjSí Eleplce vypařené
iHc kachny a busy 84tŠc a krocani 9@lOc
Jablka pěkná západní jsou po f3or®3M sud
Hew Yorská $40C©475
EK2e jsou ceny nezměněné í 1 syrové za Sc
č í 7c cis 1 solené 91 ttf teleci aite
Bvao prodává se v ceaS ustálené nejlepil a
výiih f f 00 prostředni 1550 i nížin 1500
St Lonis 12 dnors 100
FSenice byla v zdejSim trhu dnes ceny vyiSÍ
ozímka červená číslo 2 prodávala se t eleratru
za 70K na trati 71KQ72C pro krěten 71 a čer
venec eay ' Tvrdá e 2 za 67®68tf
Kukuřice jest ryní ceny vyěsi číslo t 82 na
trati 33 pro krěten 33% a Červenec 33%
Bavlna je ceny pevné a značně vySSí pro
středni za 8!í
fllniám místo pro obchod s domácím
íiivuuiu nábytkem a :
rakvi niezi Cechy
buď'0 v Nebrasce Mlssouri neb IndlaDa ier
ritory Žádám uctivě krnjany by mně o něja
kém příhodném místě sdělili pod adresou:
j j uavnees
83i it Ave Beattie Vfah
V„ nitswlni obchod se smíšeným zbožím
11 IJIVUťJ zděný dim 30x100 stop dvo
je poschodí dotttl místa pro obydli d vou ro
din 3 klenuté sklepy Slotu na uli'h store
skladiště pro zboží a jiné stavby pěkná za
hrada Majetek jest bez dluhu froná se luči
no se zbožím neb neb beze zboží V případě se
vymění za Jiný majstek Hlaste se u majitele
SDcrml John Vrba Splllville lowa
Xo raříže
Kdo se chce letos podívati na
výstavu uíiní dobře když si po
jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob
držeti Firma F Brodský & Co
1380 Second Ave New York
zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužiti dle je
ho přání Firma F Brodský & Co
má jednatelství pro následující li
nie: North German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston
Hamburg American Line Red
Star Line Holland-American
Line Compagnie Générale Trans
atlantique American Line White
Star Line Cnnard Line a Anchor
Line Dověděti se ceny přeplavu
n lístků želeinííních itaíí zatlati
poitovní lístek 8tf