Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 09, 1900, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok ZApadu
Ciidel Sclmovství a kousků
Krakonošových
bral VácU ílmulíelt
Klyi tyti Prajzl v Čechách
Krakonoš neměl na mysli pof id
jenom prováděni vielijakjxh šel-
H-ovstvf malicherných On přetkal
v Krkonoších také vážné dony za
nich mu srdce ialem usedalo co
vSechno musil kolem sebe viděti
Vždycky bylo nejhůře když
vtrhl do Českého království nepří
tel a to bývali obyčejně Němci
Tu lid z dědin i z měst v celých
davech prchal k horám krkonoš
ským v jejichž Černých lesích a
slující) se ukrýval se svými nej
cenoějšími věcmi a s dobytkem o
kterýž se především stdlák bál
Rolník bez kont a krav na statku
nic nesvede a proto si sedláci
především dobytek před nepříte
lem hltděli zachovati — Před sto
a padesáti lety když do Čech přes
tu chvíli vpadal pruský král Be
dřich a když tak činil obyčejně
přes Krkonoše u Landshutu anebo
u Náchoda tu Krakonošova do
brota musila stále pomáhat zubo
ženému lidu jejž nepřátelské voj
sko k smrti týralo a sužovalo
Musil jeho hlídky svádět s pravých
Sttzek jež vedly k kroklím kde
byl lid se svým majetkem ukryt
musit liJu po delší dobu v lesích
skrytému pomáhat a opatřovat
potravu musil loupeživé ugrchlí
ky od vojska hubit zkrátka Kra
konoš m jl tehdy ve zlých dobách
vojen pořád plné ruce práce a
plnou hlavu starostí poněvadž
pruský král Bedřich dovoloval
tvým vojákům v České zemi vše
ch oo provádět aby prý jak říká
val v Čechách věděli že mají ne
přítele v zemi
Potom sice skoro sto let byl zde
od vojny svatý pokoj leda že sem
tam armády protáhly ale proto
přece KrakonoS se žádnou radosti
nepřivdal r i86č vypovězení
vilky s Pruskem jejíž první sráž
ky sbébly se v Krkonoších u Trut
aeva a Náchoda
Bylo to zde tehdy boží dopu
řtění a Krakonoš nevěděl skoro
ani na která straué má lidu po
máhat Oa zpočítku všVmozof hleděl
aby se Prajzi do Čech vůbec ari
nedostali aby Krkonoše nepřešli
Když se drli oa Trutnov tu jim
nastrojil tolik nesnází že musili
první den po krvavém odbytí zase
zpátky doni} Byli poraženi A
to jenom jeho přičiněním neboť
všude jejich postupu tady kladl
překážky
Ale zatím současní jiná pruská
armáda prodrala se do Čech u Ná
choda takže Krakonoš — !£!
svých kousků jež u Trutnova
Prajzům prováděl zanechat
chvátat jedině dobře činit bezbran
nému lidu
Rozhodnutí války musil nechat
ozbrojeným vojskům Lid byl
všude poděšen a pak boji rozjaře-
nými vojáky hrozně sužován
Vlak o tom byly napsány celé
kmby nářků Krakonoš v různých
podobách všude hleděl trampotám
Ldu sterým způsobeni ulevit a
proto byl stále ve dne v noci na
nohách bned tu a hned zase tam
Irajzom nepřál ano nenáviděl
jích a všelijak je i zlobil Jak si
jich nevážil toho největší důkaz
podal vc Krílové Dvoře nad La
bem Ukázal jak zdejší lid mi
luje Před Králové Dvorem sběhla se
v r 1866 koncem června také
krvavá bitka po níž Prajzi ve
městě tom hospodařili asi jako či
nívali Tataři Co zde bylo k jídlu
Vachú se zuiOčuiii co nesnědli to
zničili šatvo petrolejem polévali
a zapalovali nábytek rozbíjeli a
vůbec proti lidem kteří doma zů
stali a do lesů neutekli ukrutně
se chovali Zrovna tak jako či
nilí v Trutnově v Náchodě ve
Skalicí a ve všech okolních vesni
cích Jako všude kde svedeny byly
bitvy tak zřízen byl i ve Králové
Dveře špitál pro raněné z nichž
zde denně několik na utrpěné rány
skonávalo
V takových Špitálech bývala ve
liká nouze o pečlivé ošetřovatele a
ošetřovatelky a ve Králové Dvoře
jako taková vzácná Samaritánka
osvědčila se především chudičká
jakási Volánkováa Dobrá to žena
akoro již stařena měla ve Králové
Dvoře skrovný domeček v němž
iila s jakýmsi nájemníkem kterýž
však před vojnou utekl Měla
také jednu dceru ale ta byla vdá
na někde ve Vrchlabí K ní jiti
vlak Voláaková nechtěla neboť
ve Králové Dvoře již jednak zvyk
la a pak tn měla mezi taímýaai
C_— 1 tfttrtváaia anaocnýca
jež svědomití hlídala a obratně
obsluhovala
Když byl po bitvě zřízen zde
Špitál ihned se přihlásila dobro
volně k poshze v něm kterouž
kolik neděl nejpečlivěji zastávala
až následkem zkaženosti vzduchu
kterou velké armády a krvavá bo
jiště pravidelně vyvolávají a způ
sobují vypukla v PodkrknnoM
zlá cholera jíž ve Králové Dvoř?
jedna z prvních podlehla Volán
ková Špitální správa dala ji odnésti
do únrlčí komory kde dohrou tu
ženu uložili na prkno vedle pru
ského lojika právě zemřelého
který prý "praskl'' v pivovaře vi
nou své nestřídmoDli nebylo-liby
lépe řeřrno: vinou svého obžtr
stí Čehosi se ve městě přes
míru nacpal a pak se v pivovaře
tak napil že následkem toho zahy
nul jak lid krátce říká ''pukl"
V bitvách kulky se mu vyhnuly
palaš ho nezasáhl až si smttícího
nepřítele musil najiti sám ve vlast
ni osobě-
Oba ti umrlci stará Volánková
a ten "puklý"' Prajz měli býti co
nejdříve p chováni Hned druhý
den zrobeii tedv pro ně rakve
mrtvoly jejich do nich vloženy a na
zítří měly t ýt pohřby
A také byly
Toho dne hned po ránu chodil
po Králové Dvoře jaký-! neznámý
de pán Prohlížel si bojiště a
město Vy ptával se lidí na jejich
žalosti tu a tam vypomohl hrscí
peněz jinde dobrou radou a onde
přívětivou útěchou Při tom
ovšem také slyšel o dobromyslné
opatrovnici nemocných o Volán
kové jak se stala obětí své kře
sťanské lásky S účastí vvpra
vování o ní poslouchal Lidé
litovali Že jí nemá kdo vypravit
pohřeb že snad dcera její o úmrtí
jejím ani neví zkrátka mluvilo se
o tom jak to obyčejně bývá
"Tak já jí sám vypravím po
hřeb slavný!" pov dal si neznámý
pán kterým neoyl nikdo iý
nežli dobrý horský duch Krako
noS který v podobě té do Králové
Dvora zavítal Přemýšlel jak by
to učinil Ale uvažoval o tom je
nom malou chvíli
Úmrtí pruského vojáka prová
zeno bylo obyvatelstvem n-ěsta
peprnými poznámkami jako že ho
stihl spravedlivý trest za jeho ne
omalené jednání Řeči ty donesly
se ovšem až k sluchu velitele ne
přátelské posádky který však ne
váhal své lidi v žádném případě
brátí v ochranu zejména když
druhové zahynulého obžery pro
nái-ili podezření zdali snad jejich
kamarád nebyl lidem otráven Že
to nebylo pravda o tom se velitel
dal pviváuíiii píesvěučit aie proti
obyvatelstvu chtě! přece osvědčiti
svůj souhlas s vojáky ať si již
tropí co chtějí Proto nařídil
aby "puklý' byl co nejslavnost
něji pochován
Před Špitál přitáhla ráno celá
četa Prajzů v parádě a s bandou
rakev s vojákem naložena byla na
umrlčí vuz a za zvuku smutečních
pochodů okázale vezena byla ce
lým městem jehož i!icemí dopro
vázeli ji všichni pruští důstojníci
kteří zrovna nebyli ve službě
Na hřbitově vystlán byl pro ra
kev tu přichystaný hrob kvítím
jejž Prajzi bezohledně na jiných
hrobech nařezali a kdy ž pak ra
kev s mrtvolou spouštěna do
matky země tu v parádě ji do
provázející četa vojska vypálila
čestnou salvu do vzduchu a hud
ba pak zahrála sloku vzácné písně
při jejíž zvucích mrtvola uložena
do hrobu
Tak slavný pohřeb v Králové
Dvoře mívali jen lidé nejzaslouži
leiŠí a nej-cnamenitétší protože
také i sám pan děkan byl velitelem
posádky "dožádán'' aby se bo ve
pluviále súčastnil
Prajzi uspořádáním jeho chtěli
obyvatelstvu ukázati jak uctivě
má se i k poslednímu z nich cho
vali Jiné druhy na rány v bitvě
utržené skonavší zahrabali tiše v
noci a tomu tady který se sám
svou vinou a vlastně obíráním
jiných se světa sprovodil uspořá
dali takovou slávu
Obyvatelé na to tiše žebrali
Každý dobře cítil ten políček jenž
byl občanstvu uštědřen Jenom
cizinec který městem procházel
spokojeně se usmíval jakoby se na
něco těšil
K polednímu přišla do města
dcera zemřelé Volánkové jejíž
mrtvolu měl kdosi na voze na
hřbitov tiše odvézti a prosila aby
jí mrtvolu matčinu ukázali aby
naposled její tvář uviděla
"Umřela na choleru! odbý
vali ji
"Afvái to také stepopadae!'
napomínali ji
Ale dcera 11 nedala oJbýtítak
že eprávce nemocnice konečně
svolil ať st sama víko rakve ote
vře Dcera mu za to srdečně děko
vala a radostně při svém žalu
chvátala do úmrlčí domory aby
dobrou svou matku posledně spa
třila Rychle nazdvihla víko rakve ji
kryjící ale ihned od ní zase od
skočila V rakvi ležela nadutá
mrtvola nestřidmého vojáka neboť
dobrou její matku odnesli prvé
Prajzi s největší vojenskou slávou
a poctou na hřbitov kde ji za jejl
služby raněným vojákům prokáza
né pochovali do samého kvítí
Zpráva o tom všem se roznesla
po celém městě a každý se těšil z
toho omy lu jejž Prajzi v úmrlčí
komoře záměnou rakví zpQsouili
MÍto nestřidmého vojáka vzali
nosiči starou Volánkotou již při
pohřbu pruská banda hrála a
které nepřítel pri pochování vypá
lil čestnou salvu jako nějakému
hrdinovi
"Však si to také za své služby
vojákům ve Špitále zasloužila'
všt obecně jí to lidé přáli
Když pak se dověděl o tom
cmylu pruský velitel tu hněvem
jen soptil On sám byl na pohřbu
troMé České ženě a teď se mu
Celé město směje že jeho bezo
hlednost vůči domácímu liduzvrá
lila se vlastně v ponížení
"Která kCže tohle jen narafičí
la!" mrzel se a opilce vojáka po
ručil pochovat tiše jak si také za
sloužil když se sám zahubil
"Kdybych věděl kdo nám tu
schválnost nastrojil!'' — toužil
Ale také by mu to nebylo nic
plátno kdy by to i byl vědélnebuť
Krakonoši nebyl by mohl nic udě
lat za to Že se do úuričí komory
vloudil a tam k pohřbu přichysta
né rakve přestavil —
Ovšem o tom se dlouho nevě
dělo až se to konečně přece také
uhodlo kdo vlastně FtajzOm tento
kousek ve Králové Dvoře vyvedl
že na místě kamaráda pochovali s
muzikou a střelbou starou Volái
kovou Jsou lidé kteří to ještě pama
tují a vědí že to Krakonoš nastro
jíl Jmenovat je neb idem protože
chceme vypravovat o něm kousek
zase jinačí
816 ta 21 1b ovsa n 7 ta
výsevku 'T
Aneb průměrem 116 bu z jed
noho bu výsevku sklueno by lo z
lincolnského diuhu ovsa dle zprá
vy došlé Kdekoliv byl ukouŠen
dal prý o 20 a 45 bušlů více
sklizě po akru a často dvojnásob
tak velkou sklizeB než jiné dru
hy pěstovaní za těch samých
okolností To tvrdí o něm pěsti
telé téhož Farmers Setrd Co
Faribault Minn Je vždycky lépe
míti stměno dobrých zkušených
a r-poleliliých druhů jelikož nej
větší tkliziB lze cčekávatí pouze
jtn ze semene druhu takových
Kdyby se průněr-m sklidilo o 25
bušlů více po akru jest patrným
že by se vyplatila změna semene a
opatření sobě druhu spolehlivého
Lincolnský oves pěstují Farmers
Seed Co a věnují se výhradně pě
stování ubilin k setí nelepších a
nejřpolťhlivéjších druhů na čisté
půdě Kdokoliv si chce opatřiti
nové semeno měl by psáti na
Farmers Seed Co Faribault
Minn o katalog kterýž bude
ochotně zaslán každému far
meru
Zménil avúj uib:d Jsiu niniihá
mísu ve Sfrfiieiiícli Siáteuli kit-rá
viivirp HťtiHilekých p!i!sřrá vdjí éc
hýli kUlLxiu Imtieiiiil rinmiee sližeiia
4 chinin všeobecni se Bére jk ku (jie
ileilil nmoce ttk ku vjlíčVuí V
poslední dutié vftk di nlf i h ( jit! se o
mtiťhých případech kdr) ftvycrikřlio
íiyliniiho léku liylo pouíiUipři b-lieu
f zimnici s úiiéclieuj pniřiiliidum
Dr Kare-I I Scnltwr % Anahi-ifu čal
klerý naliji vzděláni jko doktor zvé
roléUaíntvl n uiivf raitácli v Nrmt-cku
učinil pritktickou zkouAku a sděluje
iiá-dedovně Ai do poulediií své zku_
Seimsti měl j-M-m oiálu dňvřry v tik
zvané americké "vlastnické léky" ale
změnil jem svůj náhled a pozliy! dft
véry t americké lékaře O Itj dne 24
listopadu niěl jaem b-ihfiini zimnici
využíval Škatulky chininu protikřr
ěirn v ialudka mifin Lékař můj
ne-nohl mně iiZdravl i a v krilke
době poztiyl j-em 42 liber na vize
5 oiaed up Zornil mne ns Dra Per
IItoko a do~ial bo pr mne trochu
Osvědčilo ae býti velmi úMiiným Ctiuťt
k jídlu se ml viátila sulice stala tr
pravidelnou a žádntch dalifcb rácbva
tů jsem nepocítil Z puch) botiče atal
jnern M vřelým taUicem vcáeho
znamenitého léku a chci pro Anabeim
a číkoli Je Inatelství"
Úaudek Dra 8 o!brka iaalahnj
více neí jen zbíiné poznámky n-tot
jast ou Boiea vidi laným a BSLaiié
ehopnostl
PRÉMIE PRO ROK 1900
li ažJému z našich předplatitelů ať starému či novému
Ido zaplatí na rok ku předu poskytujeme opět letos
tak jako po minulých 2a roků cenné prémie a sice máme
letos hojnější a rozmanitější výbčr než kdy dříve
Novým odběratelům zvláštní výhody!
románů a jiných spísú °ab''fme cel°rofnf7 předfplfai-
____________ tělům na výběr jeden z následujících:
Moderní otPK-l Vi-HxhiM'? rmán od
D V Mai-kUi dm ObeulmJ- 1120 trD p£ku
ho fiirrnáiu ('ena 755
ZIim Id a IiikaU Crlmc de J-in MiU iry)
K áii ol trn llnadeU M J Borový ti ti
4 B atrm ('! SO-
Ileseilj sť vnnske Dii I o iw tr M
hne (K"l'u blmr k"' kan Nvé-r Taní
Kniha itm SO Díl Jl n ISI mr nbaihuie hl-t
pmMl a r 1614: Náii-rdy od Mrlk!jhn
iiidkn áwirifk Mkltinod lehni fiiutp
vne (lilu II Ohi diljr Hub ííí ií d"bro
miiiv r jaditB pn-niil
(líním nmíky Itoží v Paříži nu E-mc-
raliln pnllí {h rlkánrlá Kiimán rU
rátnvhit iín'-Mtti tul lltivn fNiá 632 -Ir
nu mk Injcmný hrad v Kuriitec
VeVHli'Mt f r„iáii wi envf-ttiétm r-nialioplH-v
iiinc urkOm J n Ir Yeui-i 19 almu Ona
Ac Ob' tlo ron i 7 va jeilim prémii
Po níilDorl Velel ntnvf mmán T th
1 ("! m Vát Vlík 470 veikých iruu lei"'
Si rul 11
WdiclTÍ Aztť'kíÍT Mmán r ílot na dl
kém tápané MiM-rIřIrm ve 3 dirh 8ťittt
p Dupl wi 878 ir kjch triv Cena A e
DMI kupťána (íranta i-d-n ndvriiúh
tirjif nlivřjJi r niánu Juliu Verue-a Zaoji
li i 712 "tr i' 9V
NiiTjf Moilte Kristo Naiitnnvý rr-nin i dř
lín ioviáif v llitáili od Julc Vi-rura 676
rlran Ceaa 75c
LIBUŠE
Výborné knihy vycházející nákladem Libuše poskytujeme
těm kdož na cclÝ rok iqoo se předplatí ZDARMA Též
prodávíme je a sice odběratelům po 50c neodbčratelům po 75c
Máme na skladě následující ročníky:
iWllík 1 — Dví mntky román nd M Ž
Svarďv — VyolksiJIci I-ny mimo krab rodinný
od Inrl řirnátk ivé — Rialma }-Jf aUř-ii i rin
dxtl od II d Bn-iiurove— Johma i WoiinliáU
mai trlki J1NI10 a Podřhrnd od Lotcká- — Cel
kni r Ta'kQo 12SI Hranách
Roěník 4 — T-li pray nmál nd M Žfl
Švarcové: 4 díly — tkiut-ky' horh mmán od R
Vlfgxrt Karlrnoť i dfijr Celkem ivaik&
nhaahaitri I 44 !rao
Itllěník 7- Vřiirt- vavřinnv mmán od Vic
Vi(k ireil vjdini 6 kilb u 984 almu
Rořllík 0— O aláve hare kr román nd J i
Maúkovioéb" t dflv — Aii'k Prn'talia M--Vkkf
tm in od t t Podii -ké Idlly— Uv
nf dn hltrirk obr I AI Jl á-ka— Povíd
ky a malého me-ta V tulické Celkem
(avarkA nahnjiii'h Itiatran
RnČnik 10 - Tri Mé tťnU román ig'lc
kélm ol Vt II Mk'-ieo TlifkMy PM V
K M' nrrk : 0 -VhřkS ihaBinjiri'h toéatrao
INlřník 11— Jatnaiiv šlimoerk biabirick
n n áu iai Ž 11 P!illké 4 vazky- V a yfk
rou án od V Lilii :ké Z avazky celkem f avak6
I 00 -tr
tiOČník 17 má ob-ah oá-lednj!ci: Dví po
vidkv ia1 Pr Ilrr'tan 16-1 airan— Zemanka pov
od AI Jlrá-ka 134 rtr-n- 7 opultrni b niíl
cukiorarké o ré' MA biináKa 144 tnul
ehrié polaké mvldky a novrlly 1'felulil
Armll Khvah Polah-kf 14S airan— Z nU ot
ři dní ►) '!ř'ii"il drobné triy od Terezie No
vák"vé 148 atrnn— Salomona mmán nd V La
tii k X4 -tran Cvikem 6 aviikfi o li 10
Ilořník 18 — Krvolokr pnvídka od Alnlw
Jiráaka — Cpnminky od Kuroliny Cvřťé —
U reafek rukrtiviirof povíika od M A hlmá
'ka — íi? drí:' řlwr tiuntoriatit ks pnvinKí
tS Kliky Krá-iH buraké — ininé pidky ol
B' íeiy hoiiřiíi ké — V-lé povidky od u K --le!-f
Hrto- Crkiis t řVík& 1M atf-in
lidřllík 1 — CiiiMihrady román nd Vás
Vl'k h avk&- — BraiM iovU od £imáčkii
I v ri — tikem 6cs2kfi 1104 alr-n
IOČllík 20 — P vtdky od F Ilcrlteaa —
Z iinf Kli 'w utiráka od V ív-iiew- nnmavafté-lo-i
rávo lá-ky n mái oil Z Podlluh— 'IUt
niv nilaké nliravy triy a povéi) r-pula V
lni :Uá t viiky— H li án na b-':i i t uiiml
k in piarkHini válku rurk'1-tBreckua !ap-a!
hvrvUi-Uer Celkim t kmb o W94 atr
Za jednu prémii poskytujeme dvě kapesní mapy
Mapy kteréhokoliv z následujících států: Arkansas C a 1 i -"""""""
fornia Colorado Idaho Illinois Michigan Mon
T&Zných Států tana Ohio Fennsylvania Iowa Kansas Missouri
- North Dakota So Dakota Texas Washington Wis-
consin aneb mapu celých Spoj Států Tyto mapy jsou uejnnvější
a nejdůkladněji z proslulého závodu tiskařského Rand McNally
& Co kterýž jak známo má v oboru tomto pověst nejlepSÍ Mapy
Idaho Montany a obou Dakot jsou velkosti 14x31 palcích mapy
ostatních států jjou 21x28 palcích mapa Oklahomy 26x34 a tnapa
Spojených Států 22x32 palců Při každé mapě jest seznam všech
měst mésíečeti a post vykazující obyvatelstvo každého místa okresní
sídla expresní a Železniční společnosti poiiy na kterýchž se vydá
vají poštovní poukázky telegrafní stanice dráhy a vůbec veškeré po
učení jehož jest zapotřeby Cena těchto map jest 50 centů
MaOV Čech Každému je dojista milá mapa vlasti své a
' proto abychom přišli vstříc přání našich před
Moravy a SleZSka platilů připojili jsme ku prémiím též mapy
vlasti ceskycn
vy a Slezska Obě tyto mapy poskytujeme dle přání na míto jedné
mapy kapesní Totiž dáme tyto dvě mapy a jednu některého z výše
uvedených států za jednu prémii Cena každé z těchto map je 15c
ATLAS Každého dojista zajímají válečné událostí jak na
Filipioách tak i v Aírice Aby každý čtenář mohl je
DVOU VÁLEK sledovali bedlivě k tomu potřebuje mapu a to do
brou a důkladnou mapu Takové nalezne v ''Atlasu
dvou válek" který co prémii odběratelům poskytujeme Atlas tento
má 12 uran map a 4 strany anglické četby s mnoha vyobrazeními
Mapy jsou jak následuje: Mapa Spojených Států mapa celé země
(na dvou stranách) mapa ostrovů filipínských mapa ostrova Luzonu
(3 Manillou) mapy Kuby Fuerto Ricca Hawajska a Alašky na jedné
straně mapa celé Afriky mapa jižní Afriky mapa svobodného oranž
ského státu mapa Natalu kde nyní u Ladysmith zufí boj mezí An
gličany a Boery a mapa oranžského státu Natalu a čáitě Boerské
republiky zavaalské- Popisná Čásť mi mnohá krásni vyobrazení
jako dokonalou podobizon pres Krugera a jiných vynikajících
osobno3tf i předmět Ttato "Atlas dvou válek" obdrží předplatitelé
co prémii zdara ▼! KImI
Elbil a Waterloo h!irlrky román od F
stol e Cm uď
SÍPzl prolili)' Mlorirký Mmán i dl]ln í—
-k h a ! dub ph d baarjiri válkr liumt-k
a ilíícl poměry U hď jll a kvanvui v lldn pmii
lit I Wl v-dl k-v k" vá'T od AI Jlrárki
Ona íilc
Nclx-znt ?né tajemství m( t %t od
n u-i 4i Tujťinství zIhIiiii
na Porter Siiliurc nmáu a anl cia 40c
ohi tyt-i rouiÉ ijr tu JnliiD premll
Oilllllinu Slupoil vcl poiUTy román nd nh-Itlii-tielio
roiiianoicpco Km ClwiHn h-ahuie
118 rlr Cena Wi' V flzí ll lllŽllá('ll mi
ri ika n il In { -kf h vjriiravalx Alola Jlrá-vk
io--Ioii6 í[ hiá noviiďii' novellata čí'i 2f)fl
iran eena "0 lha apl-y na jednu premll
Školní zákony v NeliraHce Njno5t'
npravuá adopinéué v)dáni ZieJIIJau Koalcký
fíHOH 5 ic
Památky řen' ýrh em-rra:it3 Vyp-á i
natnlft prviiť h pfiai{'bove!rA r Č--'b do AmffilHy
'bviMlni wils p ToniátH Óipka 9 p&r4tnliul
vyohraťtiltnl Oiianhuje I S ftran 75''
líiikojilsj kralodvorský a zelennlionký
t fitlroki-m lék lita llatu prvéiillu a poulama
ifeiif kon o nlrh ol 1 A illvorluna Cena
Leietínský kovář iiiai DSvaiipl č ba
dle pArod ilio v Kakourkn tkont-kovatiého vy
láni Čitá 88 lr ťeiia Z5c Oba lyU) apliy la
eiinu pn mil
Rojník 21 — Stfatf mmán napal M A
ftl ná'trk — K-vahy a {rty nai-aala Trraaa ová
kO'á— Powtnky' prrh novi l o Ž (l Podllp
ké — M "xl vybiiincl Iilai povídka od Joavfi
Braani — Kniha invi-1 nnpail J M Hovorka
— CelkriD T 'vaikl o 11Ž4 atriBá b
Ročník 22 - tnfk Híbar1 rnnáa od
Vác Viř ka avtzky — Čím ardr Um Jal -ll
Hldki nd J U Km ráda — Kvitlny i ieny
pnvldkv V Luiické — Kniha povídek nd K V
Kalan — Vře-ová vlil aitldka hor '-d Viuce
la vy Luiliké— Celkem 7 avuk& o 1206 atr
Ročník 23 - 6mé iiwro rnmáo mladébr
rdc d Vác VlřkJ 2 -vazky— Pfemyai Hrnka:
!! román o l Ž d Pmlliiiaké 4 anky — Nove
IHivIdkynd Hntvny Vlkové Kmířllcké — Celkem
7 aakn 1184lran
RoČUÍk 24— Dvě pOTtlky a milomřatakého
tlv-u uapait F H-ríte — Selaké { ty od T
Hvptmé— I)vf blatorirké pnvidky i lit pnzíiata
ťtl Jo Ilraiiua — "lavin íeakyVh tro piaiává
Ter Nováková Dii I- d tieiataiiieh dob d
cnovDznizrnl oároila {eakého t aviky — Zr
ftiH pro avet nd K J Kroiibaor Celkem 1
aviká fiiajícícb 1114 Hlad
RoČnik 25
ilermina od S H Hi-llia: Na piaí té pn i od
M Hvol-odnví Stalá p!n í oil S P1!laké
Mela IIoldi-ii'aova ph-k ad framonzakábo od
A B Siné tertu I od F X Xvohodv: U
llv o KocunrS od i D Knniáda Květiny a
'iiy od V Lni" ké Celkem 7 nukl o 1188
atrnná h
Ročník 20 - Povídky RůZeny Svobodové
Itt atmi — l'a'4lky a koner Vid liripaali dvř
povídky nd Mnu Jarknvaké'io 100 -irtin- Z ati
a íitl m íi iiůi napain
Vlaata Hliliemva IftO alran — Dvě liovelly od
gofl Podlliké IW airan — Vychová rodinná pro
iiaAe ro llfa vy-b"va!ele áepaa! Vác fíbrlrl
8 8 uran — V hiléra ilvoni román od Vénce
alavy IdíI ké £18 alran Celkem 6 avak& o
llSO-traiávb
Rormk 27 — Jan nemde -d 1 D Kon
rá i Ii D-e ml Sol - ťalllpaké Čty i apolei-io-ll
i d T'ivvy SvaPivé D- era pmlvrorova a
(mé pnvlitky iil BianMni Jrkovké'n TU
i n-ké idohiztiv o Ter-- No ákcoé Kériny
a á nv id Víncealavy lol' kó 1 Kyilce tfV(i) Z
di-t-íii! od OrimiMi B rodáka Ceikrm T
aaků Ciiajfcfih 1122 rtran
totiž mapu uecn 1 mapu Mora
f I! Jí fh 14 Ji palcích
Premis za doplatek
Kilo iiřpMI by il liidnou 11 ve'l l 11 vmla
nyVh irrnil( fl rum nuk u v hÍT nkia
mu z uiíaludiijlilcli premll 1 doplnti-k
Atlas celého světa fln''!'"
"—————————--———-—a OIlM l)ia)lhtl
oh&Iiii ťl-Ditřriij polindlnV h iliiklailnf
hilhi tmi mapy vArcli zrnil nit m' Ji]
ililvnu piliriill Jti ro spisu tultovrm
kléry tyl 1)7 iluklmlny (InkniiNlV
v liilriii' ťeliA K také ji nř kolik MIH hiii
yHiiaiHII některé nn rk"iišku niililzi j
Jm iiilliÍTHioifiin ohňIiii VAiik in v iiilinr
iHiiiilii m-bylu ni Ja no aolifi iifiill
b yebom riiii pinky ij nHíim pi'cil iii
Irlflm Lutm VaHk vyilín hyl apia hiv
k'i'r v líNili in olile li vyti viit a
ailňnf n4e oř k4v4i( Jk v nlilelu 1I11
koiiHliiali lak I inli:lillvoall AtlHHnv-i in
žri Hfjlickv kliiy ni-tfiu tu!lx rHtr-lfiiii
iiBl)liniHÍlt4 či? ki ni 19J atrnn z nu lit
W Ihmo Hiigllrk('liii iiNii n l#u mn 'ij
alran auiiiiiNjf liiapy Spvitiii AiinTikv a
oáťm Jmi tu mtpit 8ťiJ 8iuH 111'iir
Váťoli li-iliiullivvťll il iift tk luk -1 i
nmly Kiťiy 1 1'urlu Ui Kvrnpa rA
iiiiinií Vi airan niHp h -in- Ink nn- ilna
Evropa Anglicko ValMkm Jjltmah
Irsko HiiuuHlrovl Hritaki1 Frmii je 1 Uť
gii-kem a bvycHrakem Xť-iiu-cko a Mi
eiulm SpMiirlko 1 PurtngnlHkein Itia
Uiikou-ko SvéiUko a Norviíaki'in n D in
akcii) Ituakit Turecko ftrl-o 11 alnly
Imlkiiímki1 Mapy A nití imil im%
slnm Aíriky Aimtralie n Jinl Aiiicriky
po pí-li řliHiiiíeli Mapy Jaou vinra uře
IhIiiů m 111'kiiů tUičiiv no třái nii oiriVMiii)
až ilo IrluhkH nelioř JmhI to H'l m tn 11 1
ví jSÍ leť ryďiuý 1'oiln nř i viik-ré
pmiiay pnvnrjfrl innpy oli-alinil iit-no-v
(]'{ atntí"likii tuk 'm Ji-st 1 kniha
v knJdi m olilnlu nnil of-rkWiíiil icnruL
Ti-nto hiIhhi pruil íviiniK 7h tl (Ml ví i ro
prcniii Ji- 1'iinKyiuji'iiio vši-w 't-lornriiin
přc-ilplutiielbm %i nepatrný ďtplutck 'J3
ct-ntn
f y Kiizilvin rokem 1I0-
Velke nástěnné cmíi mu uhv a
mmmmmmmmmm ~~ ~~ popiiivkv o 11 igírn-
mapy
zdarma Z"£?' ':r"°
______ niintriit lsnír i-mt
kriianú n vi-iki-innpy rTinyrh atitili niv
Kel po alranfi druli'1 nnipu n -létni aveta
Mapy tylo p 011 riviii'? Jnko miip kapu nf
nejilfikludní-Jil a nejdokonHlejal íe v-n &
vy-vnvrli 7 včlilaanť-tio ziivodu Rund
McNhIIv & Co a kniniskii cena fi-iíi-b
t-at t00 kus Jii 1 apy tak zvimé
k lomilnl tulií 11 njlcí nHiiai-tiú hra
nice aekrl 1 raníce towntliiift a Jeiirk
linenH a čfala hranice a iinena váni-lk
nkreafi viecliny řek vokn i'il tulia tiit ni
ailiié4íiii plaiiinm vii-rlmy lriiiv 4 h
n:t luf-íta a ply vii-cbnv potoky I jea
r aid Mupa celčtio vr-ia na
druhé alranř vykaiij vterhnv pevnin
moře proudy viecliny dfila'ea( iieaa
a atruěna topy Krr-B zem( KaílJ
čtenitf který) poněkud rlire almliivnú
udnlosli dennf měl ly mfti min inaru při
ruce Oilhcr telnni v m(lf ixwiit injt
tuto maim "V CE1T35 $2 0 3
prémii k ceUirnAniiiiii piediiliceul úpV
_6 x-atxm rliřrMelim na raV
kovř laSleii P if 7a náhradu 2fl vvloliV
ZAailky Mflem xaiiiijlii maiiaiid ní
ledn(c'mi Ni hraalm flixll pal Intrfe
48zH6 Knixna MxM Mmaecita 4O1-4
Miaaoiiri 49z40 S-vrrm Dakota A(lx4C
JPof Dak- tH A2x:!fl Wiaiu 4ilVf i
řip -íené 8t tv 68x4
P mnlujte tuto ilToildolarnTnn mapV
m eia o iirJeii co prpmil ciarma
vSsh0 dspl tlcu a ponaa
Je 1 kde iniialme néati snačn6 vxankii
v luhu zlailky po expres pnfidujem
20 ceutů uábrady ku kryli léta
V saloně a na ga'ejích rómi
teali
dílný yo život pafiř-tkéno od řram 11 a
akého an'aiVHtele Ponon 1I11 T- rraiC
Umnin tento řftt ph a 3iH)tra i a krm
ská cn jho t čtená h jeat al 13 8r)
Předplatiielnm e prfinli onbííema lýl
Za doplatek pmi7R t 00
Tue SUirj mt fMmlx c s '
Manlce Noiniivf í a nrili-ptl rt{lnv lr'ké 'f
ánté v ři-íi anřllrk Hnrdíli-iv 1 on m II tipl
tol a nt-jiluieJii lim duhám v dt-lui k viiiioi
jert lét n-jvěil pnaiiriKiat a Bavie silia ak
dot4 výiua f-kinn atá'a duli! r-fonan-e a
doii i ilihiiivki J---t tu dili a-ja hln rli-kí
síhrf íítíS I krhirká a ilía f%
mfiii-nip k tiárn apravnlllvé Zanlimi Ml liu
má 41 Tynbraxaiii mapa č b 1 Muravia 1 upi
ti ni Jt ku k Rcl d4kldin r-J-lKkvin 4a
I éhi l anadno vvklrdti la- kB o-iHn o kta
rá W pojlnáá 10 Ona p a piku váa ndla
II v aiH-h v akviaitné "ronnkorá vaabt
(i JS Co premll luxkjriuiem J mi n di-rit
lum ca ilopliitna 75i-mhb ve vbé objrfiiá 1 u
♦ l v- varní p1 numková
TajníHtl pahžskó od gM pi
vatele "VMiiah íliW 4salamndra- "liéB
i-ky" 'Pnrokováil nndu"' Jlnjcli atlisitni-mi-ft
461 J-n t 4 iíííj ve d oa ava-c do
bré vaM a o-l to veliká dílo vájii a- rinláv
po ts iti I ae rá-llkoa Vin rt atoj! u dolar
riifl) víe fo prémie ra rfiplaU-k lii
Palai-kíbo Dfjiny náoia íe-káho ČV
chirti s 11 Hrav sp tamo irnfi d kulhov
iiy kí léni 6 Tha nelwť i-áti dřjlny rii-ln áb
jet pviinihtl kai lébi) Civry díly v-Uán fot
niátn 13 airnii Co prémii ni ill nt iaii a
iiiKim a lnit iiiKenna c-ua t il I vitknf
dlljr nnváxiiiá d -pl iii-k tsO riaui a 13 iá
NEOBYČEJNÉ VÝHODY
NOVÝM PŘEDPLATÍ rELŮM
KMf n-rtf_ pfa1iJtllei niirfl
avlaitrit prem kteráj aamoiiia má -ena r riba
přeilplitnáh In i „II m:( t~lAuf
ava "V aaloně a na pulejícb" ktr
clál v kiil'Oi'6 Amulcké itniá leuta
j h tivoii piiřít-keh d Mn- Mwiala
ťbirnin do Tvrril pafc„áí Jt dfiA
li hl jvd n tlf díl iřt moHUMiiifm „ll
íe:in d brumadr lří diif relek t
1II7 tiá-Wm:-! : I T-J111-U P HíiU I I atraa
MeriHO Ktnb hrdrava a K aká a 8 t„
ína ZS iu& IIHiá Turky ě 44 r„
I' 4 Ra-am1 601 tra EO Knmbta
{ Mí 1 ran cena 35e a Hlá„ n-d-tam-iií
6i uran ve 60 Clki-m t-l h4ra]
katd iiov pf pl ulti l b-n(o oljvk átiMIW
nf rmná 1 o vca a i tl 0 airaná h ki-rf v £
chách irM)áváae aa l A Rikr líplně Zdarma
premll k 1 okrnko Zďpadu
Tk á náhídki plil pMi a hrli j
pra iví phipite klrfi M „ ho b k
přlp!IÍ platit! i ad jen pro kráUá tu
náwviotUlonaakáka Ad a-a Jadiodofa
POSKOK ZÁPADC
OaAítA KRB
Prml-a axetonif la tvá nad kt f p krofe
Zápid BHlllrl b iuU M„irní ik
álildk a vh]„íw K „
Knihkupectví PoRroKn zapaso
utt —
—-- na maae velké mooaatvf pl-
au rapaTnych a pouíních ae -kth
moZných ouori
ťivadelnl anliv mi
_ _ i -'wi in a v mu
me vaechny je ta k dotí'
o fúriím a4a— a Air— Jt