Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 06, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK i" ZÁPADU
OXAlLt NEliR 1 CTElif jl)NE (i ÚXOIU 1000
Drojtjdenníkn: Roénflt Y1II éfete 42
WOYÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
z Wuhlirtaio
$ Výbor senátní vyšetřující
óplatnost senátora Clarka vyšlý
cbal některé ze svědka dárko
vých Ti zase svědčili jak jim
byly peníze nabízeny od strany
druhé aby proti Clarkovi svědčili
Podobných svědků má býti jeitě
vyslechnuto celá řada než dojde
na rozhodnutí výboru
t Tajemník Hay obdržel S750
ze St Louisů sebraných od Časo
pisu Wtstliche Post pro podporu
raněných Boerů a jejich rodin
Peníze ty zaslal konsulovi ameri
ckému a podotknutím by je ode
vzdal k rozdělení presidentu Kru
gerovi Konsul Spojených Států z
Nogales v Mexiku oznámil tajem
níku zahraničních záležitostí že
není pravdivá zpráva o zastřelení
6 amerických občanů od vojska
mexického
% V kruzích úředních se pravíže
se vláda naše a anglickou dohodly
o smlouvě Claytón Bulverské tý
kající se stavby průplavu nicara
guaiského Vláda anglická se
prý vzdává kontroly nad průpla
vem tím a ponechá ji úplně Spoj
Státům Smlouva ta bude prý v
brzku předložena aenátu a bude-li
tu ořiiata bude tím odstraněna
poslední překážka stavbě prů
plavu toho v cestu se stavící
X Výbor pro záležitosti ostrovů
se roshodl odporučili kongresu
přijetí asproceatníbo cla na zboží
dovážené mezi Portoriken a 5po
jeuými Státy Přijaty pak byly
od výboru zvláštního dvě zprávy
se různící v náhledech ohledně
ostrovů Zpráva většiny výboru
toho sestávající z republikánů
podala mínění že se ústava na
nové drŽavv nevztahuje a tudíž Že
tyto mohou míti zvláštní správu
od naší se různící Demokratická
menšina výboru toho vsak tvrdí
Že vláda Spojených Států musí
býtí ve všech částech země stejná
a nové ostrovy že nemohou míti
vládu jinou než jakou předpisuje
ústava " ' v :
X Tajemník berní rozhodl aby
~ clo z cukru z Kakousko-Uherska
sem přiváženého " bylo sníženo
poněvadž vláda rakouská snížila
odměnu na cukr vyvážený Bude
se tedy příště vybírati z rakouské
ho cukru clo následující: Z 88
až 93 procentního 1 zl 15 kr ze
100 kilogramů z 93 do 995 zl
133 a z méně než 99-5 proc po
{iritovaného zl 107
X Odboru zabraničnémtt bylo
oznámeno že vláda německá chce
zařídili lonsulátní službu v cizo
zemsku ďe spůsobu Spoj Států
Obchodníci němečtí na to vládu
upozornili a žádali o podobné za
řízení které mi prý pro zahranič
aí obchod velikou cenu
' Vláda ruská oznámila do
Washingtonu že válečná loďkte
rá ae pro ní staví v loiěntci Cram
pově bude zde úplně vyzbrojena
Děla pro loď již došla a vše ostat
ní bude z Raška posláno tak aby
loď k válce úplně vyzbrojena z lo
děnice vyšla
Z kosíma
V senátu zase se snažil senátor
Pettigrew přivésti na debatu rtáz
ku filipínskou a února byl však
předsedou volán k pořádku Ží
dal aby byl od kongresu vydán a
mezi lid rozšířen spis jejž o otáz
ce filipínské vydala liga proti
císařská Pravil v řeči své že
veliké časopisy země stojí ve služ
bách vládních a národ že se prav
dy nedoví a proto Žádá aby spis
onen byl od kongresu všude roz
šířen - Ve sněmovně zástupců vznikla
a února také Živá debata o Kubě
když předložen byl návrh aby
lodi kubské obdržely některé vý
sady v přístavech Spojených Stá
tů Při té příležitosti alabamský
zástupce Člayton měl řeč v níž
se přimlouval za to aby Kubán
cům již dána byla samospráva
President předložil zastupitelstvu
zprávu komise filipínské která
b)la odkázána komisi
V pátek večer bylo odbýváno
zasedání" sněmu zástupců v němž
mělo býti jednáno o předloze pen
zijní Páni zástupci však byli
rozběhlí v restauraci kapitolu
čehož pour tipce Talbert z
jižní Karoliny přerušil jednání
žádaje aby byío quorum ve sně
movně Při sčítání bylo jen 89
zástupců přítomno a Talbot stál
na svém aby se buď zasedání od
ročilo nebo aby strážce dveří
přivedl pány od karet nebo od
pití Několik Členů bylo přivede
no do zasedací síně tu pak stále
činěny návrhy na odročení hlaso
váno o nich a tak promarněn
večer aniž by se bylo co udělalo
KONÍKA událostí
Whlte promluvil
Z Evropy přijevši zástupce
transvaalské republiky Montague
White podal první veřejné pro
hlášeni o účelu své cesty do této
země Praví v něm že není
úředním zástupcem republik boer
ských poněvadž jsou telegrafy v
rukou Angličanů a vláda trans
vaalská mu nemůže poslati tele
graficky pevěřenf To však Že s
posláním jeho do této země nemá
co činiti on sem přijel za tím
účelem aby zde povzbudil hnutí
směřující k docílení míru K
tomu účelu může lépe působit! co
neúřední zástupce své země než
co úřední vyslanec Nechce prý
rozdmychovati vášně ale vyložiti
národu země této příčiny nynější
války a pohnouti jej k tomu aby
zakročil v zájmu míru
Kristovy noviny
Přihlášky o Topeka Capital
pokud bude řízen kazatelem Shei
donem jsou ohromné- Poněvadž
by se nemohlo vyhověti všem po
žadavkům těm v tiskárně časopisu
budou rozesílány tak zvané matri
ce otisky to písma do Chicaga a
do New Yorku Tam bude ulita
z matric sadba pro otisky potřeb
né v městech těch Jen new
yorský Časopis Christian Herald
objednal 10000 výtisků Sheldo
nova časopisu na každý den jeho
vycházení Ono vydávání Kristo
va časopisu započne až v březnu
a bude trvti jen týden -
Statistika zločinců '
V Cheyenne Wyo uveřejnila
rada pro veřejné ústavy statistiku
zločinců v níž se udává že v ro
ku 1899 bylo v tamní káznici 184
trestanců Během několika roků
se nepřihodilo v káznici té Žádné
úmrtí Z vězřů bylo 30 katoli
ckého náboženství 118 evangeli
ckého 6 mormonů 1 žid 1
kvaker a a8 se nehlásilo k Žádné
mu náboženství Z těchto bylo
30 mírných pijáků lihovin 74 né
st říd mých a 80 nepijáků
Macrnm v Rew Yorku
V neděli 4 února přibyl do
New Yorku na parníku St Paul
americký konsul Chas T M ae
rům který byl na vlastní žádost
z místa svého v Pretorii odvolán
Jeho tajuplné odstoupení z místa
tak důležitého a to v době nanej
výše kritické jest posud záhadou
Při jeho příchodu do New Yorku
byl ihned podroben dotazům no
vinářských zpravodajů avšak ne
dal Žádné odpovědi žádnému z
nich Odejel ihned do Washing
tonu a pravil zpravodajům že až
podá svoji zprávu tijemnfko za
hraničních záležitostí uveřejní
teprve příčiny avého odstoupení v
časopisech
JGOheB v Chicago
Továrna na košíky na severní
Green ulici v Chicagu vyhořela v
neděli 4 února Při hašení se
sbořily zdi a zasypaly 4 hasiče
uvnitř se nalézající venku pak
byli též dva lidé poraněni Hasiči
byli sice z trosek trzy vysvobo
zeni ale tezce potlučeni a popaie-
ní Továrna shořela úplně čírnŽ
způsobeno Ikody asi za $16000
rředoáŠa Gonneové
V newyorské Academy ní Music
přednášela v neděli 4 února po
prvé irská agitátorka před četným
obecenstvem Sleč Maud Gon-1
neova zv&ná irskou pannou Or
leanskou v přednášce té pouka
zovala na nynější slabost Anglie a
vykládala posluchačům kterak
nadešla pro Irsko vhodná příleži
tost aby zasadilo smrtelnou ránu
úhlavní své nepřítelkyni vládě
anglické D? schůze té došel též
telegram z Baltimore Že tam od
bývána v tu chvíli četně navštíve
ná schůze ve prospěch Boerů Pc
přednášce Gonneové vybráno bylo
několik tisíc dolarů ku pedpoře
BoerŮ _
Politický boj v Keotocky
OM strany stoji neústupní na tvém
Poněvadž od demokratické vět
šiny legislatury za guvernéra
uznaný Goebel jest pro nemoc k
vládnutí neschopen převzal vládu
náměstek Beckham Demokraté
si dávají na tom velice záležeti
aby ve všem vyhověli předpisům
zákona chtíce takto boj rozhod
nouti cestou zákonitou I preii
dent Spojených Států McKinley
jsa žádán o zakročení vyslovil se
že v době zasedání legislatury
spočívá všecka moc ve sboru zá
konodárném tu že on nemá prá
va zakročiti Gen Castleman z
Louisviilu má převzíti úřad vrch
ního adjutanta státního a bude
zádati poslušnost oa milice ve
Frank fořtu službu konající Ne-tiposlechne-li
povolá do zbraně
jiné sbory a pak budou státi dvě
státní armády pro sobě
Kdežto republikánští Členové
Itgir-latury se hotoví ku zahájení
sezení v London jsou demokrati
čtí odhodláni setrvati ve Frank
fořtu Každodenně žádají o vpu
štění do kapitolu a když jest jim
vstup vojskem zamezen sejdou se
v Capitol hotelu a tam konají svá
sezení Mají většinu a tudíž se
považují za zákonitý sbor zákono
dárný a mimo to mají soudy na
své straně Taylor má býtí po
hnán před soud aby se zodpoví
dal z násilných činů svých avšak
on dal rozkaz vojsku aby nikdo
do kapitolu puštěn nebyl tak že
mu nemůže býti dodána obsílka k
soudu Jeden stenograf legisla
tury který se o to pokusil byl
zatčen
Whittaker který byl zatčen co
domnělý útočník na Goebela byl
dopraven do vězení v Louisviilu
Konstabl který jej tam vedl
tvrdí že jej chtěl Whittaker upla
tili aby ho nechal prchnouti
Některé okolnosti nasvědčují Že
i neuí-ii on" sám tím útočníkem
aspoň ví něco o tom a zná toho
kdo po Goebelovi střelil '
Z této politické třenice povsta
nou zlé následky po celém státu
Z Middlesboro bylo oznámeno že
tam byl zákeřně postřelen bývalý
Člen legislatury a odpůrce Goebe
lův Wm Wright Bylo po něm
vystřeleno pět ran z nichž dvě
jej zksáhly Výstřely pocházely
z malokaliberní ručnice asi po
dobné jakou byl též Goebel
střelen
V sobotu 3 února večer po 6
hodině zemřel Wm Goebel ná
sledkem střelné rány od nezná
mého dosud útočníka niff vypá
lené Veškeré úsilí lékařů za
chovat! jej na Živu osvědčilo se
marným a on skonal v přítomnosti
bratra a sestry kdežto druhý
bratr jeho přijel z Arizony za málo
minut po jeho smrti Brzy po
úředně zjištěné smrti Goebelově
byl za guvernéra státu Kentucky
prohlášen náměstek demokratický
Beckham Prvním jeho činem v
úřadu guvernéra bylo sesazení
gen adjutataata Colliera a jeho
přfručíbo Dixona ji už poslán byl
rozkaz tobo znění do kapitolu
Dále vydal Beckham provolání k
lidu v němž ohlásil své nastou
pení úřadu na místě zemřelého
Goebela a vyzval milici aby slo
žila zbraně a vrátila se do svých
domovů
Demokratická většina legislatu
ry zakročila u sonda a klidné
očekává další průběh událostí U
obvodního Boudce byla zadána
Žádost o habeas corpus pro zatče
ného Walkera který byl uvězněn
když chtěl dodati Taylorovi ob
šil ku k soudu Když pak šerif
šel dodati rozkaz soudní Tayloro
vi aby Walkera propustil nebyl
mu dovolen- přístup do kapitolu
což soudce Moore prohlásil za
pohrdání soudem V případech
takových bývá Šerifovi nařízeno
aby si vzal ku pomoci tolik lidí
kolik jich k vykonání rozkazu
scudoího potřebuje rozkáže li to
soudce Moore pak jest boj mezi
oběma stranami neodvratný Tay
lor se dopustil tímto způsobem
zločinu v soudnictví americkém
za velice vážný považovaného
Aby odvrátil srážku civilní moci
s vojenskou nechal Tavlor pro
pustili zatčeného Walkera z věze
ní Demokratická většina legis
latury uzavřela přeložili zasedání
z Frankfortu do Louisville poně
vadž jsou členové ohroženi ve
Frankfortu vojenskou mocí Tay
lor se vyjádřil že nechá demokra
tické zástupce pozatýkati a do
vézti do London pod stráží aby
je donutil k plnění jich povinno
stí Proto se všichni vzdálili z
Ffankfortu aby se sešli 5 neb 6
února v Louisviilu Jen několik
jih zůstalo ve Frauk fořtu kteří
mají doprovázeti pohřební průvod
do Covingtonu domova to Goebe
lojva kdež budou odbývány po
hřební obřady avšak mrtvola má
býti pohřbena ve Frankfortu kdysi
e čtvrtek
Gen Castleman byl od úřadu
jícího demokratického guveruéra
jtrenován státním adjutantem a v
Louisviilu organisuje sbor státní
milice ku ochraně legislatury
Zatím republikánští zákonodárci
sě sjíždějí v London ku zasedání a
demokratičtí v Louisviilu a tak
bode míti stát Kentucky dvě legis
latury " {Dle zpráv pondělních je naděje
ni urovnání sporu mezi stranami
cestou smírnou Republikánský
spolkový senátor Deboe telegra
foval Taylorovi z Washingtonu
že jeho násilné rozpuštění legisla
tury a vzdorování sondu jest od
suzováno od jeho přívrženců na
vládní pomoc z Washingtonu pak
Že se spolehnouti nemůže Aby
ušel trestu za své nezákonné jed
nání započal Taylor vyjednávati
a demokratickými členy legislatu
ry a zdá se že vyjednávání to se
potká s dobrým výsledkem
Obrovský požár
V St Louisů vypukl v neděli
ráno oheů v obchodu Penny &
Geutle a rozšířil se rychle na 3
Čtverce domů mezi 3 a 6 ulicí a
mezi rranklin avenou a Morgan
ulicí Sežehnuto bylo 6 obchodů
velkých a asi ao menších Čimž
spůsobeno škody na $2000000
rlaSiči usilovně pracovali na ob-
mezení ' požáru a vrhali sé do ne
bezpečí při němž jeden z nich
zihynul a 9 bylo poraněno' z
nichž někteří velmi těžce Také
z obecenstva požár obstupujícího
bylo několik poraněno padajícím
zdivem John Williams noční
hlídač v obchodu kde oheři vy
pukl byl zatčen na udání jedné
ženy bydlící naproti Ta tvrdí
že viděla kohosi před vypuknutím
požáru kterak v obchodu Penny
& Gentle Škrtal sirky Hlídač
šak tvrdí že v tu dobu byl již
doma
Z PORTO RICA
Ve Fajardu na Portoriku strhla
se 24 ledna veliká rvačka politi
cká Strana federalistú obdržela
od vojenského velitelství dovolení
odbývati pouliční průvod na osla
vu volebního vítězství Republi
káni žádali též o povolení avšak
nedostali je a proto shromáždili
se u veliké síle aby průvod fede
ralistú ramezili Strhla se ohrom
ná pranice v níž bylo použito í
zhraní a po rozehnání rváčů byl
z bojiště 6ebrán 1 mrtvý a 6 těžce
raněných 14 předních občanů
Fajarda bylo zatčeno a jsou obža-
váni z vraždy
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA
Z bojiště mexického došla zprá
va že gen Toriez velící výpravě
naproti odbojným Indiánům kme
ne Yaqui byl v boji zabit Bitva
mezi vojskem a Indiány se strhla
v horách 50 mil od města Guaya
ma kdež bojovalo asi 2000 Mexi
kánů proti 3000 Yaquisům Vo
jínů bylo zabito 89 210 poraněno
a 59 se pohřešuje Indiánů zů
stalo na bojišti 90 mrtvých a ra
něných o mužů 31 žen a 26 dětí
indiánských blo zajato
V Buenos Ayres v Argentině
bylo 3 úoora 120 stupňů horka
což mělo za následek onemocnění
10a - vojínů na úžeh sluneční z
nichž 93 zemřelo
Z FILIPÍN
Gen Otis oznámil že přístavy
na
ostrovech samar a Leyte jsou
potsfalců prosty a může se z nich
konopí vyvážeti Vojsko ameri
cké vytlačilo povstalce z měst do
hor a odebralo jim mnoho zásob
střeliva i potravin Na jednom
místě bylo jim vzato 30 děl a mno
ho drobných zbraní
NojlopSí tvrdé
Dochází oÁn nyní lesklé turné a dohře prošité tvrdé uhlí radi
ma svým zíknziiíkům aby ulil Ira na zimu zásobili pnněvad cena
v hrzku sloupnu - Prodáváme tói Tleno druhu autl mčké od 7 do
7 60 tuna '
COUTANT Sc SQUIRES
Telefon 930 tiklailt 17 a Maaa Písáraat UOftFanua
♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
z iiAi'n:i ni
: ňuiiiMy rainibiassawaii rapeno
429 N 24th St 'Glasgow Block So Omaha
Dokonalý ji úplný voliér všelio drním barev skla
q m-jii" lanu uuisu miiiii u mi sieiijy
raiiiu ů liti obrazy uld
Zhfiíf prottiWá re rn hotové ve velkém neb malém Práce barvířské a
nnifirni-M i bnrvenf mivístnUb ihIiiiIÍ Btd vykonávají se dobře a spole-
11 ivu ruuzu uejiepsi uuioici se zmc8lliAV!Jl +
—
Zpráva od gen Kobbe o zmoc
nění se přístavů na Luzonu Laey
te a Samar udává že vojsko ame
rické na svém pochodu se setkalo
v mnoha bojích s povstalci asi
5000 mužů ozbrojených čítajícími
dalších asi' 5000 mužů bylo ozbro
jeno dřevěnými meči a Šípy Když
byli zatlačeni z města Catbaaloga
nu zapálili je a ustoupili do hor
Povstalcům bylo vzato 40 starých
děl a 19000 ve zlatě
DH0IRÉ ZPRÁVY
Rooseveltovi drsní jezdci se
svolávají ku společnému sjezdu na
21 června do Oklahoma City
V Chicagu zavraždil Mikuláš
Hotzler Louisů Schaefferovou za
to Že si ho nechtěla vzíti načež
se sám zastřelil '
Anglický vyslanec ve Wash
ingtonu ujistil tajemníka zahra
ničních záležitostí že onen závad
ný "interview'' anglického konsu
la v New Orleansu byl vylhaný
_JL-V St Louisů vypukl oheB v
katolické Škole sv Vavřince při
čemž se jedna jeptiška se školač
kou zadusila kouřem Ostatních
asi 400 dítek vyšlo ze Školy bez
'irazu
V Grand Forks N D vy
hořel salon a když oheň byl uha
šen nalezeny ve spáleništi mrtvo
ly majitele salonu Kellyho a býva
léuo mayora městského Mc
Adamse
V Chicagu Herbert Fletcher
vynesl z hořícího stavení manžel
ku a dvě dítky když však se ještě
vrátil do domu pro nějaký oděv
byl kouřem udušen
V Tampa Fla vrazil osobní
vlak do kar nákladních při čemž
byli tři lidé zabiti a několik pora
něno V Sioux City la zatčen byl
vážený kontraktor Goodrich na
podezření že zabil 29 prosJohna
Robsona bývalého svého společ
níka sekerou v jeho orlice Na
vypátrání a usvědčení vr?ha byla
vypsána odměna $1200 a detektiv
který Goodricha nechal zatksouti
tvrdí že má k usvědčení jeho do
statečné důkazy
V Aberdeenu S D se udál
v plynárně výbuch který budovu
velice poškodil a dva dělníky po
ranil V Roby Ind nedaleko Chi
caga vyhořely stáje v nichž cho
váni byli závodní koně při čemž
zahynuli tři cenní běhouni Dva
z posluhů byli popáleni a jeden
od poplašeného koně těžce pora
něn V Indianapolis odbývána byla
konvence horníků a zástupců uhel
ních dolů která po dlouhém
smlouvání se dohodla na mzdě
jaká má býti placena od tuny vy
dobytého uhlí Nový ceoník bude
platný na rok a obnáší zvýšení
mzdy o at procent
Mrtvola která byla v Sioux
City la v expresní úřadovně na
lezena byla určena k lékařským
účelům a byla zaslána z Baltimore
Byl prý to tulák který byl poulič
ní károu zabit
Nedaleko Clinton la bylo
přede 2 lety vrtáno při' bledáoí
petroleje a z vývrtu vychází znač
né množství plnu Tuláci si tu
zařídili z kamení a starého železa
pohodlnou domácnost ucházející
ho plynu pak upotřebují k vaření
aohííváoí se
371
a měké uhlí
"
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
o iiin n a ♦
— — — — - nvhMjř 1 iiuitei ▼
V New Yorku se poděkoval z
kazatelství rev Peters poněvadž
prý mu svědomí nedovoluje křtíti
nemluvňata Bible prý nařizuje
křtíti jen věřící ne ale dítky víry
nemající a proto odstoupí Peters
od církve reformované a dá se k
baptistům kteří křtějí jen odrost
lé (Čert jako ďábel)
V Hartvelu e Wyomingu ae
přišlo na bohatou žílu zlaté rudy
v dolu opuštěném což vyvolalo
mezi tamními prospektory Veliké
rozčilení
Zvláštní jednatel pozemkové"
I úřadovny vládaí byl na přehlídce
lesů v horách wyomingských a
shledal tam veliké lesní krádeže
Očekává se že bude některý pro
minentní dřevař zatčen
Na zápaď od řeky Missouri v
Jižní Dakotě se rozmnožili prérští
psi v míře veliké a dělají veliké
škody na stádech dobytkářů Na
zabíjení vlků jest vypsána odmě
na nikoliv ale na zabíjení coyotů
a proto se tito tak velice rozmno
žili Účetní zpráva
sborn zástupci pro ťesou svobodnou
školu v O maze Nebraska
' Příjem: ]
Háj Martha Č 10 W Ct 5 00
Čechie Č iči D ofH 300
Vlastislava č 29 JČD 1000
T Columbus č69 WOW 5 oa
Podp Sokol Tyrš 500
Hv Nové Doby Í86JČD 500
BohemiaAOUW 500
Nebraská Lípa WOW 200
Řád Palacký č x ZČBJ 1 500
bolesUva č 60 JČD 2500
Pan Ant Kment a 00
Pan Fr Suchý 250
Z? knihy prodané 1450
Příjem z besídky 2980
Celý příjem %i 1880
Vydání:
Učebné pomůcky % 390
Uhlí 975
Lavice 18 00
V)d na vánoční stromek 28 18
Domovníkovi 600
Kamna a trubky 540
P Z za knihy a písánky 3490
Hřebíky 23
Celkové vydání S106-38
Celkový příjem í 11800
Zbývá % 1242
Emilie Bandhauerová tajemnice
Marie Michalová pokladní
J BuHata 1
K £ Štěnička finanční výbor
Fr Svoboda )
Io Paříže
Kdo se chce letos podívatt na
výstavu učiní dobře když si po
jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob
držeti Firma F Brodský & Co
1389 Second Ave New York
zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužili dle je
ho přání Firma F Brodský & Co
má jednatelství pro následující li
nie: Nortb German Loyd přes
New York Baltimore a Galveston
Hamburg American Line Red
Star Line HolUnd American
Line Compagnie GénéralR Traas
atlanjique American Line White
Star Line Cunard Line a Anchoř
Line Dověděti se ceny přeplavu
a lístků želeroíčuícb atačí zailati
poštovní lístek a 8 ti