Pokrok západu. (Omaha, Nebraska) 189?-189?, February 02, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Založen 1S71-RoCu
0JIA1IA NE Hlt V IÁTEK DNti 2 ťXOltA 11)00
Ohi
Drojtdenníkii Kotník Vlil číslo 41
v 4'
NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ
Z Washingtonu
X Ze statistiky vojenství se do
vídáme že během války se Špa
níUkem provedeno nejrychlejšf
mohiliaovánf armády ve Spojených
Státech Během prvního měsíce
zvýšen počet vojska z 25000 na
163726 a v následujícím měsíci
na 302526 mužů Podobné rych
losti se nedocílilo ještě nikde ano
předstižena byl i rychlost mobt
Iisace armády v občanské válce V
květnu roku 1861 bylo do pole po
staveno cosi přes 50000 mužů
což byl nejlepší měsíc
X Tajemník Root obdržel od
generála Otise z Manily opis na
řízení jež vydal ohledně sňatků
maoielských Kdežto dříve ne
byly oa Filipínech trpČny žádné
jiné sňatky než katolické dává
generál Otis právo oddávací nejen
kcěŽfm všech vír ale i soudedm
musejí však vyhotoviti a podpi
sem svým stvrditi listinu co dokaž
manželství
? J Republikánská většina kon
gresního výboru uzavřela odporu
čiti sněmu zástupců aby na Poito
Riku a na Filipínech byla zavede
na vláda koloniální a ne dle ústa
vy Spojených Států Na základě
vlády' koloniální může býti clo v
zemích těch vybíráno ve způsobě
jiné ntž ve Spojených Státech a
též bude moci býti ustanoveno clo
na výrobky osad těch do Spoj
Států dovážené Na tom základě
by se mělo vybírati na ostrovech
oněch clo Jotéž jaké se vybírá z
výrobků cizích ale clo na zboží
dopravované ze Spojených Států
do osad a na opak mohlo by ob
nášeli jen asi čtvrtinu cla z výrob
ků cizích
X Před výborem na obchodní
záležitosti vykládal rearadm Brad
ford plány na položení kabelu na
Filipíny jehož úplné položení a
zařízení odhaduje se na řtoooo
000 Kabel by měl býti zařízen
od vlády a ku zhotovení jeho by
se měly přjmouti nabídky z kte
rékoliv země poněvadž prý bude
obtížno jeho zhotovení ve Spoje
ných Státech
X Úfadovna pro vydávání ce
stovních listin vykazuje neobyčej
ný počet Amerikánů ubírajících
ih do Evropy kteří žádají o prů
vodní listy Do 30 ledna vydala
úřadovna ta 1883 pasy a dalších
125 měla ještě odeslati kdežto v
loni za leden jich bylo vdáno jen
686
Výbor kongresu! na obecné
pozemky přijal jednohlasně aby
byla odporučena ku přijetí v za
stupitelstvu předloha Eddy-ova
kterou mají býti osadnictvu zaji
štěny volné domoviny na pozem-
CiCu BÍIVUUHU jícji ~
dává všem osadníkům právo ku
vlastnění domovin od Indiánů pře
vzatých a peníze jež za ně vypla
ceny býti mají má vláda Indiá
nům vyplatiti ze státní pokladny
X Výbor pro záležitosti ostrovů
vyslechl zástupce zemsdělstva
jakož i zástupce ostrova Porto
Rika a rozhodl konečně odporu
čiti clo 25 pročet obyčejného cla
dle nynější tarify aby bylo vybí
ráno ze zboží amerického na Por
to Riku i z portorického zde
Dále odporučí aby jeden zástup
ce ostrova zasedal v kongresu
X Americký vyslanec v Mexiku
oznámil tajemníku zahraničních zá
leŽitostí Že žádní američtí občané
nebyli v Mexiku zastřeleni jak
noviny rozhlašovaly
Z kongresu
Zástepce Claytoa z Alabamy
podal v Kongresu resoluci aby do
4 července 1900 bylo veškeré
vojsko a válečné loďstvo z Kuby
odvoláno a president aby učinil v
tom smyslu provolání ku Kubán
cům — Zástupce Lacey z Iowy
podal předlohu ku pravidlováuí
záborů naležišť zlata u Cape Nome
na Aljašce
V senátu mluvil 30 ledna sen
Bacon po 3 hoJiny ve prospěch
vé resoluce v níž žádá aby pro
Filipince byla použita stejná vlá
da jako se slibuje Knbáncftm
Kdyby prý jim vláda slíbila samo
správu účinkovalo by to smířlivě
oa ně tak že by tím bylo veškeré
nepřátelství uxončeno
- 31 ldaa se strhla v senátu
velmi bouřlivá debata pro záleži
tosti filipínské která povstala pro
al sen Pettigrew
Žádal Pettigrew o
Aguiualdova vypsání
předložení
přOin vypuknutí revoluce a uzná
ní adm Deweye filipínské republi
ky Pro tento dotaz se vrhlo na
sen Pettigrewa několik senátorů
s výčitkami že je zrádce vlasti a
pomocník Aguinaldtv jiní se jej
však zastávali
V zastupitelstvu též přišla na
debatu otázka filipínská a tu se
také utkaly různé náhledy v boji o
záležitosti té Republikánští zá
stupci hájili vládu Že je v právu
při potlačování revolty na Filipí
nech demokratičtí zase to nazý
vali imperialismem
vládu
odsuztijí"e
KRONIKA UDÁLOSTÍ
Jsou tez hospod
V Prs Moines la vyšťárali
zápovědníci Že petice o povolení
salonů v měst tom podpisovaná
obsahuje mnoho jmen nepravých
a mnohé podpisy se opakují dva
kráte Sbor dozorců přesvědíiv se
o pravdivosti toho prohlásil ve
škeré salony v mestě za zrušené
pokud se nezjistí byla-li petice o
povolení výčepu dle zákona do
statečným množstvím podpisů
opatřena Petice ona obsahovala
4447 podpisů z těch nemohlo
býti '293 podepsaných nalezeno
258 jmen bylo dvakráte podepsá
no a 29 podpisů bylo paděláno
Odpočtením těchto nesprávných
podpisů nedostává se jich asi 200
do počtu jak zákon nařizuje a
proto jsou salony zavřeny Ho
stinští budou žádati za license za
placené peníze zpět
Kábožní blázni
Asi 6 míl od městečka Sovil v
IovS se z náboženské horlivosti
zbláznili manželé Spencerovi Do
stali prý zjevení od boha aby mu
obětovali dítko což oni také uči
nili Vysvlékli nemluvně do naha
a vynesše je na dvůr drželi je tam
vystavené strašné zimě až zmrzlo
Sousedé spozorovavše co se dě
je seběhli se a po velkém úsilí se
jim podařilo bláznivé rodiče pře
moci a svázati dítě však již bylo
zmrzlé- Spencer držel dítě při
Čemž mu ruce i nohy omrzly ale
bránil se sousedům zoufale než
jej přemohli
Mrtvola Lawíonova
Parník Thomas píiploul do přír
stavu v San Francisku 30 ledna s
tělesnými pozůstatky gen Lawto
na Na lodi té se nalézala též pí
Lawtonová s dítkami padlého vo
jína jakož i mrtvoly několika dů
stojníků Odtud byl vypraven
zvláštní vlak ve čtvrtek večer na
němž se nalézají rodiny padlých
důstojníků a mrtvoly čestnou strá
ží střežené Vlak pojede až do
Chicaga kdež budou mrtvoly dru
hých důstojníků přeloženy načež
mrtvola gen Lawtona bude do
pravena do Washingtonu kdež
bude pohřbena s vojenskou po
ctou na hřbitově Arlington Paní
Lawtonová nevěděia ničeho o sbí
rání příspěvků pro ní a rodinu
což ji mile překvapilo
Mor v Honolulu
Poslední zpráva došlá z Hawaii
sahá do 23 ledna a oznamuje Že
na hlízový mor onemocnělo 52
lidí z nichž 41 zemřelo Vzdor
všem zdravotním opařením se vy
skytl mor na různých místech mě
sta mimo vojenský kordon a za
chvácena jím byla jedna bílá žena
a jeden domorodý vojín Nemoc
nice pro morem nakažené se na
lézá ve vzdáleném místě a jest do
bře střežena kdežto vše kde se
mor vyskytl je spáleno
Mrtvola v bedni
V Sioux City objevena byla v
pisárně United States expresní
společnosti mrtvola muže která
tam byla dodána v bedně z Balti
more Bedna byla nadepsána J
S Bradfordovi Člověk toho jmé
na však nebyl zde nalezen a bedna
ležela v pisárně od 19 ledna
Když z ní vycházel odporný zá
pach otevřel ji úřadník společno
sti a tu se mu objevila mrtvola
muže asi 6oIetého těsně do bedny
vtlačená tak že se nohy dotýkaly
hlavy V týle mrtvoly jest veliká
rána spůsobená jakýmsi tupým
nástrojem a obličej jest schválně
zohaven aby mrtvý nemohl býti
? totožněn Mrtvola byla zahalena
jen v jakousi košili 3 řídké látky a
obložena baltimorskými Časopisy
resoluc
V resoluci
] f MnclF
Goebel zákeřné střelen
Dvojí vláda ve stáli
Politický zápas ve státu Ken-
tucky dospěl téměř na pokraj ob
čanské války Výbor legislatury
který vyšetřoval volbu guvernéra
a jeho náměstka 10hodl ze
uznává za zákonitě zvoleného gu
vernéra demokrata VVma Goebela
a odporuČuje legislatuře jeho do
sazení Ve výboru se nalézá 10
demokratů a 1 republikán tak že
tisnešení podle toho také dopadlo
Za guvernéra dosazený republikán
Taylor se ovšem místa svého
vzdáti nehodlá a připravuje se k
odporu í branou mocí ku které
muž cíli svolává do hlavního mě
sta Frankfortu sbory vojenské
Když se demokratický kandidát
guvernérství Wm Goebel ubíral
v úterý 30 ledna do kapitolu
bylo na něj střeleno z vládní bu
dovy vedle kapitolu pro některé
státní úřady postavené Kule vy
střelena z ručnice malého kalibru
vnikla Goebelovi do prsou na
pravé straně blíže ramene a vyle
těla z těla zády pod levou lopat
kou Vrah použil bezdýmného
prachu a vypálil dvě rány po své
oběti první zasáhla Goebela dru
há však dopadla na dlažbu když
první kulí zasažen klesl na zem-
Budova z níž bylo po Goebe
lovi střeleno byla ve všech míst
nostech plna lidu neb se v ní na
lézá úřadovna guvernéra státního
tajemníka a všech ostatních úřad
níků státních Vrah střelil po
oběti své z okna nad úřadovnou
guvernérovou se nalézajícího kte
ré bylo asi na 6 palců nadzviženo
Místnost ta jest úřadovnou vrch
ního státního dozorce škol Vše
cka ostatní okna byla uzavřena a
jen to jediné pootevřeno patrně
k účelu vražednému
I C n rťAf7fó v ira?ír1n£řm ťitn
~~ ] " — -— v-"~ "'~
ku toho byl zatčen jakýsi Whit
taker farmář z okresu Butler do
mova to guvernéra Taylora Byl
zatčen jen proto že vyběhl z do
mu státního a utíkal' Naleze íy
byly u něho tri revolvery nabité
ale ze žádného nebylo vystřeleno
aúiž by'o jakých známek Že z ně
kterého z nich byla nedávno rána
vypálen? Člověk ten se vzdal
bez jakéhokoliv odporu a pravil
že běžel rychle k místu kde
Goebel klesl Mimo to znalci
tvrdí Že rána vystřelena byla z
ručnice a ne z revolveru Jeden
z tajných policistů zahlédl ještě u
okna otevřeného vraha ač nemůže
dáti žádný jistý popis osoby jeho
Když vioěl nyní úřadující gu
vernér republikánsky Taylor že
legi latura oa základě odporučení
výboru chce prohlásit) Goebela
za řádně zvoleného guvernéra
odročil legiclaturu na 6 února
ale má se sejiti v London domově
to guvernérově a známém okresu
vrahů a desperadů Státní kapi
tol byl obsazen vojskem a členům
legislatury bylo zakázáno se sejiti
Když pak demokratická většina
obou sněmoven chtěla odbývati
schůzi v soudní síni pak v oper
ním domě a konečně v hotelu
byla všude vojskem zastoupena a
nedovoleno jí nikde se sejiti Ko
nečně sepsali někteří demokraté
prohlášení v němž protestovali
proti násilnictví guv Taylora a
na základě zprávy výboru prohlá
sili Goebela za řádně zvoleného
guvernéra a Beckhama za náměst
ka Toto prohlášení Šlo z ruky
do ruky zástupců obou sněmoven
až obdrželo všecky podpisy zá
stupců demokratických což tvoří
většinu legislatury
Když byl takto vyhotoven ú
řadní dokument došel s ním vý
bor do bytu vrchního soudce
Hazelrigge který uznav jej za
zákonitý odebral se do Capitol
hotelu a tam oba demokratické
kandidáty vzal pod přísahu pro
hlásiv je tak za zákonité guverné
ry státu Kentucky Goebel byl v
loži podložen poduškami a v po
losedě slabým hlasem odříkal pří
sahu sotva Že mohl ruku ku pří
saze pozvednouti Ve vedlejším
pokoji hotelu pak byl vzat pod
přísahu náměstek guvernérův
Beckham
Tatc má stát Kentucky dva gu
vernéry a bude míti asi též dvě
legislatury Kdežto zástupcové
republikánští uposlechnou guver
néra Taylora a sejdou se k zase
dání v Londonu stojí zástupci
demokratičtí oa tom že' budou
pokračovali v dalším jednání v
kapitolu ve Frankfortu Tvrdí v
prohlášení svém že nestává žádné
příčiny ku přeložení zasedání do
Londonu ba naopak v místě
tom jen asi 1000 obyvatelů čita
jícím že by nebyli Životy svými
jisti a proto stojí na svém aby v
zasedáni bylo dále pokračováno
ve Frankfortu
Když byl Goebel ujištěn že je
řádným guvernérem státu vydal
rozkaz státnímu adjuntantuCollier
ovi abv složil hodnost svoii a
ustanovil generála Castlemana je
ho nástupcem Dále podepsal
vyzvání velitelům vojenskýclbo
tú v měitě se nalézajících aby se
vrátili se svými sbory ihned do
svých domovů Miliční sbory v
městě se nalézající jsou však smý
šlení republikánského neboť prá
vě proto si Taylor vybral pluky
ty tak Že rozkazu Goebelova neu
poslechnou a Kentucky bude míti
i dvojí správu vojenskou "
Zatím síly Goebelovy namáhá
ním byly vyčerpány a on sám i lé
kaři kolem něho seznali že se na
lézá ve stavu velice povážlivém
Příbuzní jeho se nalézali u lože a
dva kněží vykonávali modlitby u
slábnoucího politika Po 1 hodi
ně s půlnoci na r února usnul a
zdálo se že stav jeho lepší
Dle posledních zpráv z Frank
fortu nemají lékaři naději že by
se Goebel uzdravil a očekávají
jeho smrt každé chvíle Vojsko
neuposlechlo vyzvání Goebela ku
složení zbraně nýbrž střeží město
dále a nepouští zákonodárce do
kapitolu aniž jim dovolí se někde
sejiti Za to zase banka u níž
jsou uloženy státní fondy odmítla
vyplacení poukázek Taylorových
s podotknutím Že neví je li on
zákonitým guvernérem Také
správce vězení odmítnul propn
štění jednoho vězně jejž Taylor
omilostnil vymlouvaje se na to
ie legislatura prohlásila ' Goebela
za guvernéra Všichni soudcové
a právníci vt Frankfortu návají
rozpuštění leg slatury Taylorem
za neústavní a nazývají to násil
nictvím Jinak se chová lid klid
ně a vyhýbá se srážce s vojskem
Z FILIPÍN
Nedaleko Subigu byla vojenská
hlídka americká ze zákrytu napa
dena povstalci při čemž poručík
a tři vojáci byli zabiti a jiní tři
poraněni Setnioa vojska opodál
za přední stráži pochodující při
zaslechnutí výstřelů se hnala ry
chle v před a povstalce rozehnala
jichž prý asi 40 mrtvých a raně
ných zůstalo na bojišti
Námořnímu odboru do Wash
ingtonu došla zpráva z Cavite že
v Hongkongu na válečné lodi
Wheeling byl při vypalování salu
tu zabit jeden dělostřelec ameri
cký a několik poraněno Salut
byl vypalován ku poctě narozenin
císaře německého při čemž slepá
patrona dělová vybuchla a neště
stí spúsobila
STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA
Z Brazilie bylo do Washingto
nu oznámeno že v městě Santos
není již morové nákazy a karanté
na Že tam byla iiž zrušena
V Caracasu ve Venezuele byl
president republiky Castro jeho
ministři a 50 úřadníků hosty ad
mirala Farquhara na válečné lodi
New York Hostina dávána byla
na počest vyslance Spoj Států
Loomise a jeho manželky načež
parník odploul doCartageny Vá
lečný člun Macbias zůstal v pří
stavu caracaském
V Chicagu rozhodl spolkový
soudce že zákon protitrustový
přijatý legislaturou roku 1893
není ústavním poněvač jest stran
nický V kongresu navrhnul zástup
ce Briggs aby byla dána slečně
Heleně Gouldové od kongresu
zlatá medaile za její lidumilné
podporování vojínů během války
americkošpanělské
Irská agitátorka slečna Maud
Gonne přibyla do New Yorku 29
ledna po francouzském parníku
Nejlepší tvrdé a míké uhlí
Uncbilzi ní nyní lesklí! ttirhé a dohře proseté tvrdé ublí a radí
me tvým Z'íkH7ii(ufnn aby ulilíin n zimu zásobili ponévari? cena
r hrzku itoupno — Prodiiváuie též véeho druhu ublí uiřkó od $3 7-j do
1760 tuna
COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 ttkladi i7 a Maxim rísiírnat 1400 Fanmni
c
SOUTH OMAHA
— Příští sobotu dne 3 února
bude v síni p J Koutského jako
když nabije Pořádá tam totiž
Podp Sokol Tyrš Č 2 velkolepý
maškarní ples kterého súčastníse
Části Sokolové a Sokolky z
Omahy ovšem po většině masko
vaných Nejlepším maskám udě
leno bude 8 cen 4 mužským 4
ženským a další dvě pro nejlepší
šašky Jelikož při tom účinkovati
bude dobrá kapela řízená panem
Eliášem z Omahy a podlaha v síni
jest jako mýdlo bude síň Kout
ského příští sobotu dostaveníčkem
všech tancemilovných a zábavu-
hledajících párků maminek tatín
ků a vůbec každého komu jest
dobrého pobavení zapotřebí
— Nařízení n městské rady spo
lečnosti pouliční dráhy na prodlou
žení tratě se považuje za zákonité
a mayor Ensor je prý proto pode
psal že věděl že bude přej sou
dem poraženo Avšak agitace
jednou započatá již neochabne a
budou se činiti stále nové pokusy
až se docílí prodloužení tratě
kamsi na 40 ulici
— f Na severní straně dobytčích
ohrad vrazily do sebe v úterý dva
parostroje a jeden z nich byl s ko
lejí nárazem vyhozen Jízda po
trati byla asi na hodinu zastavena
ale z lidí nepřišel nikdo k úrazu
— Společnost dráhy Union
Pacific nabízí městu k odkoupení
pozemky na severní straně města
kde by prý postavila nádraží
Občané nemají prý nic k namítání
proti tomu ale má se za to že by
to nebylo zákonité aby městská
rada prodala veřejný majetek byť
i nebyl městu k užitku Někteří
občané 'odporučují aby se dráze
nechala Část 37 ul mezi M a N
pro nádraží které by bylo velice
výhodné
— Modlivý doktor James byl
konečně přece zatčen za to že v
Ccuncil Blufíi pomohl s mámou
umodliti nemocnou Etelku Yates-
ovou Ml prv četnou rodinu o
niž se někteří dobrodinci starají
aby nouzi netrpěla co zase jiní se
phčiňují dostali jej na svobodu
Zvláště kněží se ujímají Jamese
poněvadž prý modlením u nemoc
né nespáchal nic zlého a dívku by
ni leican byli nezachránili při
životě
i
— Jak se dozvídáme dohodli
se rodáci naši v druhé wardě od-
poručiti Školní radě aby nazvala
novou školu na 20 a Q ul školou
Jungmanovou na počest českého
spisovatele a buditele národnosti
české z první polovice tohoto sto
letí
— Čeští občané v druhé wardě
kteří založili klub ku zvelebení té
části města budou odbývati v ne
děli večer velmi důležitou schůzi
v síni pana Koutského Bude se
jednati hlavně o to aby se půso
bilo k tomu by obmýšlený vy
dlážděný boulevard kterým by
spojeno bylo město Omaha s vo
jenskými kasárnami zřízen tyl
dle původního úmyslu po 13 uli
ci Tato oprava by velice pro
spěla té části wardy ležící mezi
boulevardem a středem města
kdežto kdyby se mělo státi po
vůli několika pánů obchodníků
na 24 ulici zůstala by druhá
w arci a i nadále zanedbána Jest
ku prospěchu všech občanů oné
wardy aby se schůze zúčastnili a
zájmy své hájili
— Dítky které navštěvují če
skou svobodomyslnou školu v So
Omaze pořádatí budou od neděle
za týden dětskou besídku pod do
zorem slečny M Nováčkovy sleč
ny A Fittlovy a pp F Fittla a
M Chvála Program bude jak
se nám sděluje neobyčejně pestrý
a pěkný takže jest žádoucno aby
čské obecenstvo dostavilo se do
této besídky v počtu hojném Be
sídka pořádaná bude v síni p
3£
Koutského ve 2 hod odpoledne
— Mimo tuto besídku připravuje
e na třetí neděli v březnu dětské
divadélko jež řídicí bude bývalý
učitel české školy p B Horáček
— Školu českou navštěvuje pří
tomně téměř půldruhého sta dítek
které činí utěšené pokroky v ma
teřském jazyku jakož i v českém
pravopise začež zaslouží dft sbor
učitelský pozůstávající ze sl M
N'ováčkovy sl Fittlové pp F
Fittla a M Chvála
Z Hlavní Úřadovny ZČBJ
Všem sbratřeným řádům se tím
to uvádí v známost že v neděli
dne 4 února 1900 budou do Jed
noty uváděny dva nové řády a sice:
Řád "Křivoklát" číslo 79 v
Tobias Nebr a řád "Pravda''
číslo 8o v TyndallSo Dakota'
Veškeré dopisy a blahopřání
řádu Křivoklát btiďřež zasílány
na Josef Osvald Tobias Nebr a
řádu Pravda na AHájekTyndall
So Dakota Anton Novotný
předs Hlavní Úřadovny
Alois Bláha
tajemník Hlavní Úřadovny
TRZNjJPRAYY
Cb-cago 1 února IBM
Trh pSenlCný jeít klidný n a apiíe ocbtblým
zvlaSift pro Imiloucnmt Olnik i čerTcná íislo
i b"2i botové 1 M &i ve rt S9t4@70pro k£ten
er% h 6 rvenec 18 í Jnrka 2 jeal zrn 66@08
a urdá l6j
Knkufi b jot té2 ceny kllrtné hen TnlnSjlt
měny Čii-lo i Je r 31 S4- pri kvěieu &K a ter
enec Noíá Cí-lo 'í je r S í
ie ie ceny ochabL-jSi unižii číslo 2 zaSi
biljf 2-)©2Ví
í'Ui je-t c my nnuminěn é čiflu 2 6 í@Jí 1c
Jťiiuen ei reny klidné bez jkékulÍT zm{
ny {íkIi 2 z 38® 3 ď - jaltotl
Cn8"é femtoo urtnižaie troi-t ktftŽ Si'chny
&fOy ckniiiiil poFárl Jciž vích Unes prodáva
lo n: za f 159 a auilouvy pru květen niiviráiiy za
tlSO
Semeno boifnka (timothy) prodá '4 ce sta $2 40
Hovfi1 dohytvk jest ceny imtáli-né Héki-é ni
nejlepii krmené voly prodávaly re po t52j@8 40
pro!"fed::í až obtcnš pu I4:(igiv jnírlui
krá-y po fc)00@4 5J jalovire $3 ís@l 7" oly k
lh a t32"@4 kU a třx Urkó vuly jaucui $4 lt@
520
Vepřový dobytek po schhloti minulých dvon
"fb tli dna dne nabyl upít pevně ii ceny Pěkný
líiký prodával re po $4 8 &495 a lehký $4 ÍKS
Věiiina prodejů bylu i o tl 8 @49
Oronha 1 A on 1900
Dobytka přiváží re pruže jYli protrední a jeli
koť odbyt Jent dobrý Jwt trh řílýra a ceny
pevné Krmených juteěnfcb vola KU'l ve přiráží
krovně a mezi těmi jVnt málo dokrmených Za
ládit v duejtnim trhu ae naifZajici platilo M
t4av&&2S větiliK O kol 14 85 Kri J a jalovic
t-čii placeny ti 5':®42 i a Voly k liru 13 603
470
Vepřový dobytek zde tě2 ítonnnul zae T ceně
a alce prodává te po $16034 77V4
Vejce a nattaiýini mrazy atuuply v caiě jaoa
za 13c tucet
Miflole cny lernějsi obyčejné dobré domácí
la pěkné atolu! 17218 a máeloven 22&SC-Drhbt-f
je ceny nezměněné el"plce vypařené
6!4íl"C kachny a hucy 7H5£8c a krocani 9c
Jablka pěkná západní jaoa po t3m (J£)tW aad
New Yoraká lí 7ň@4 75
Km že jann ceny nezměněné 1 1 pyrové ea 8c
{ 2 7c fí 1 rolené í% I i 9c telect 8@9e
8Bo Je opit levněji! nejlepi! a výšin líoo
proalředuf (550 a nížin $0
Bt Lonla 1 února 1930
Plenice jeat ceny ocbaoleiai a mt4i Úiitot
'M- ti hotoré prodává ae za 70X37Í prkvětB
70% a červenec 68' Tvrdá tielo t je a i M(}d7c
kukuřice jeat znova ceny pevněji! iiaio 2
pro kvěien SIM aírnnec 81
Bavlna je ceny pevné a vySSÍ prostředni aa
Lešetinský kovář
Před nSkolika Jety vydána byla
Praze úchvatná výpravná oásefl fcvato
pluka Čecha Lešetínsk kovář" h
ieno v ní otrmt tahy pouěničováni
Českých dMin cizozemskými fabrikan
ty a vřelá láska lidu českého u řeči
otců svýcn Lešetínský kovář vzor
pravého Čecha „ídoruie snahám po
nřn:Ioacím a zaplatí vzdor avůj živo
tem nebeť za poněmčovately stojí mo
cné rameno "zákona a spravedlnosti"
Báseň psaná v slohu lehkém a přtc
úchvatně zajímavém spúsobila veliký
rozt ach VSak ten trval na krátce!
Vláii ii zkonfiskovala! Jen něco málo
výisku před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid Jsouce přesvřdfeni
íe přijdetn vstříc přání kazdéno milov
níka úštechtilé četby vydali jsme M
zvolením spisovatele báseB tuto ▼
plném znční konfiskovaného vydání
A V očekávání tom jsme se nemýlili
očheni pr íli'oku rozebráno rvé vy
dání skrovné ovšem a uspořádali jsmaj
vydání druhé v mnohem lepší a deko
nalejši úpravé a vřtším formálě ncl
bylo prvé Báscřl tvoří knihu O 83
stranách a prodáváme jipo25ct- Do
Čech se zaručením ra SOc r druhého
vydání {ani kniha valné těžš! za (Vset
K dortání za hotové u
Pokrok Západ h
Oaaaka H-b